afgekort: SECCO Z&W VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium 1 april juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afgekort: SECCO Z&W VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium 1 april 2005 1 juli 2007"

Transcriptie

1 Titel project Sociaal-emotionele en communicatieve competenties in leerarrangementen voor VMBO en MBO Zorg en Welzijn afgekort: SECCO Z&W Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Kalsbeek College, Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium Dhr. H. Schilstra/ ism J. de Kruijf, voorzitter platform VM- BO Zorg en Welzijn 1 april juli 2007 PROJECTPLAN A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie die wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen 1 e. Leerlingen Leerlingen en werknemers in de sectoren Zorg en Welzijn zijn meer nodig dan ooit. Zeker 50% van de zorgverleners voor de periode 2010 en later beginnen de komende jaren via het VMBO met hun opleiding binnen de beroepskolom. De motivatie van leerlingen voor beroepen in de sectoren Zorg en Welzijn is vaak sterk. Naast motivatie hebben zij echter ook beroepscompetenties nodig die voor een deel van hen moeilijk te verwerven zijn, zeker bij een traditionele manier van opleiden. 2 e. Context Werkveld en scholen in de sector Zorg en Welzijn werken daarom al langer samen aan nieuwe opleidingsvormen. Kern daarvan is, dat leerlingen de gelegenheid krijgen, levensecht, pakkend en toerustend te leren. Zodanig, dat leerlingen na de opleiding het gevoel hebben, hun beroep of vervolgopleiding aan te kunnen ( ik kan het ) en die graag te willen doen ( ik wil het ). Streven is, een leeromgeving te bieden met vier leerlijnen: Werkpleksimulaties en practica waar leerlingen zo levensecht mogelijk beroepscompetenties kunnen ontwikkelen door nabootsing van de praktijk en reflectie daarop. Kennis modules voor het actief verwerven van de noodzakelijke basiskennis. Een oefenomgeving in de vorm van digitale oefenmodules, waarin de basis gelegd kan worden voor het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Stage en praktijkleren: toepassen van het geleerde in de praktijksituatie. Op school wordt de basis gelegd, wordt geoefend, zodat de stagiaire of leerling met een verantwoord basispakket op het eigen niveau in de praktijk deel uit kan maken van de zorg voor en begeleiding voor zorgvragers en cliënten.

2 Met betrekking tot de eerste, tweede en vierde categorie vinden al activiteiten plaats, voor de derde categorie nog niet. Deze is essentieel om de rollen van leerling, docent en begeleider te kunnen herdefiniëren. 3 e. Sociaal-emotionele en communicatieve competenties: een professioneel en persoonlijk groeiproces. Onder sociaal-emotionele en communicatieve competenties wordt verstaan: De gedragingen die iemand tot zijn/haar beschikking heeft om te kunnen functioneren in sociale situaties die voorkomen bij de uitoefening van het beroep. Voor leerlingen t/m kwalificatieniveau drie is het verwerven van deze competenties vaak moeilijk. Toch vormen deze competenties de kern van wat zij in de toekomst aan zorgvragers te bieden hebben. Instellingen vragen een bepaalde basisbeheersing van deze vaardigheden van zowel stagiaires als (toekomstige) werknemers. Eén van de belangrijkste redenen van uitval van leerlingen in deze sectoren is dat zij niet opgewassen zijn tegen de eisen die op dit terrein aan hen gesteld worden. Het verwerven van sociaal-emotionele en communicatieve competenties is sterk verweven met al dan niet succesvol ervaren van persoonlijke groei. Het is daarom een opleidingsaspect waarin leerlingen kwetsbaar zijn.leerlingen en werknemers moeten zich op dit terrein dan ook vloeiend en continu kunnen ontwikkelen, met een eenduidige basis en feedback. 4 e. Leren in de praktijk met startvaardigheden Sociaal-emotioneel adequaat omgaan met zorgvragers vraagt niet alleen geduld, maar ook begrip en vooral reflectie op eigen gedrag, inzicht in de effecten daarvan voor anderen.in de praktijk valt veel te leren m.b.t. deze competenties, maar instellingen geven aan dat de basis daarvoor wel aanwezig moet zijn. De praktijksituatie is complex en er is te weinig tijd om deze vaardigheden vanaf de basis te begeleiden. Het is niet verantwoord om zorgvragers te confronteren met leerlingen zonder deze bepaalde minimale basis. De genoemde arrangementen leggen een steviger basis, waardoor de investering door praktijkbegeleiders beduidend minder zal hoeven zijn. In de praktijk worden geleerde vaardigheden wel verder ontwikkeld. 5 e. Leren op school kan beter In de gebruikelijke onderwijssituatie zijn de mogelijkheden beperkt. Docenten kunnen met de beschikbare didactische hulpmiddelen globaal twee typen interventies doen: corrigeren en rollenspellen laten spelen. Beide interventies kunnen averechts werken: leerlingen die (nog) niet over de gewenste communicatieve vaardigheden beschikken voelen zich in hun hemd gezet. Ze voelen zich kwetsbaar en onzeker en proberen zich aan de oefeningen te onttrekken: Ik kan dat toch niet. In dit project is uitgangspunt dat het mogelijk is, via digitale oefenmodules leerlingen zonder de kwetsbare zichtbaarheid van hun gedrag te voorzien van een noodzakelijke cognitieve en ervaringsbasis. (Dit uitgangspunt is onderzocht en betrouwbaar gebleken in het kader van een haalbaarheidsstudie voor een leeromgeving voor sociaal- emotionele en communicatieve competenties, in opdracht van de OVDB uitgevoerd door KPCGroep, s Hertogenbosch, van februari tot september 2004.) Dat betekent, dat docent en (praktijkbegeleider) de mogelijkheid zouden krijgen van een correctieve rol over te stappen naar een bevestigende rol. Daarbij zouden zij beiden gebruik kunnen maken van de dan ook bekende- basis die bij alle leerlingen gelegd is. 6 e. In 2006 zal tevens de competentiegerichte kwalificatiestructuur worden ingevoerd; hierbij zal hernieuwde aandacht zijn voor sociaal-emotionele en communicatieve competenties, die zoals inmiddels bekend is, een groot aandeel zullen hebben in de nieuwe kwalificatieprofielen. De resultaten uit dit project zullen hierbij nauw aansluiten. 7 e De begin dit jaar uitgevoerde haalbaarheidsstudie (zie deze paragraaf, punt 5) wijst uit dat innovatieve leermiddelen kunnen helpen en gewenst zijn door docenten en werkveld. Het is daarom noodzakelijk dat: - leerlingen op een nieuwe manier geëquipeerd worden op het terrein van sociaalemotionele en communicatieve competenties; Projectplan SECCO - IA

3 - er geëxperimenteerd kan worden met een nieuwe inrichting en aanpak van de ontwikkeling van deze competenties van de leerling en de rol- en taakverdeling tussen leerling, docent, praktijkbegeleider, leermiddel en werkvormen; zodanig dat leerlingen in de sectoren Zorg en Welzijn zich herkenbaar en doorlopend kunnen ontwikkelen van VMBO (bovenbouw) t/m MBO kwalificatieniveau Beschrijf de doelen specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. Omschrijf het draagvlak voor de doelen binnen het samenwerkingverband. Beschrijf de doelen / het doel van het project Doelen: 1 e. Een betere kwalificatie van intreders in de sectoren Zorg en Welzijn. 2 e. Een betere combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerlingen. 3 e. Het slechten van ontwikkelingsdrempels bij de overgang VMBO MBO. 4 e. Minder uitval van leerlingen die gekozen hebben voor deze sectoren 5e. Een betere voorbereiding voor sociaal-emotionele en communicatieve competenties op school, waardoor de tijdsinvestering in de praktijk beduidend zal verminderen. Bij deze doelen horen de volgende resultaten: Aan het einde van de projectperiode is het volgende ontwikkeld, getest en uitgewerkt: 1 e. Een doorlopende leerlijn voor sociaal-emotionele en communicatieve competenties voor de sectoren Zorg en Welzijn VMBO en MBO t/m kwalificatieniveau 3, waarin aangegeven is hoe leerlingen zich groeiend kunnen ontwikkelen van VMBO-bovenbouw t/m MB0 niveau 3. Deze leerlijn zal tevens aansluiten bij de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het MBO die in 2006 wordt ingevoerd en het nieuwe leren. 2 e. Beschrijvingen van de meest effectieve uitwerking van de ideale arrangementen t.b.v. het adequaat ontwikkelen van sociaal-emotionele en communicatieve competenties, waarbij de rollen van leerling, docent, begeleider, leermiddel en werkvorm voor leerlingen in de sectoren Zorg en Welzijn van VMBO t/m kwalificatieniveau 3 zijn aangegeven op basis van experimenten. Hierbij gaat het om experimenteren op basis van de genoemde rollen in drie leerlijnen: Digitale oefenomgeving voor de basis voor een vijftal relevante sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden, te weten: 5* digitale oefenmodules, met per module 2 verkensituaties (VMBO en MBO) en 10 oefensituaties in de werkveldcontext, oplopend in complexiteit voor: - beroepsvoorbereidend (VMBO) niveau - de beroepsuitoefening op niveau 2 - de beroepsuitoefening op niveau 3. en evenwichtig afwisselend uit 15 verschillende werkveldcontexten van Zorg en van Welzijn. (Gebaseerd op de werkvelden voor WPS VMBO Zorg en Welzijn, bij voor-beeld het Woonzorgcentrum, de Thuiszorg, het Kinderdagverblijf en de Kapsalon) *De leertheoretische onderbouwing, het didactisch concept en de concrete onderwerpen, te weten 16 deelvaardigheden voor de digitale module, zijn in een haalbaarheidsstudie al voorbereid. Voor de sociaal emotionele en communicatieve vaardigheden is een uitwerking gekozen waarbij 3 categorieën worden onderscheiden: luistervaardigheden, assertieve initiatief vaardigheden en assertieve reactieve vaardigheden. In een eerste projectplan, gebaseerd op de maximale financiering, worden alle 16 deelvaardigheden ontwikkeld. Voor deze ( kleine ) versie is eenderde financiering beschikbaar van het totaal; dat betekent dat in dit project ook slechts eenderde van de vaardigheden kan worden ontwikkeld. Hiertoe is een selectie gemaakt van een vijftal essentiële vaardigheden (zie overzicht onder deze paragraaf) De leerlijn training op school (bij Werkpleksimulatie (WPS), training of practicum): voor wat betreft het verder oefenen van de 5 geselecteerde sociaal-emotionele en Projectplan SECCO - IA

4 communicatieve competenties in de leeromgeving van het VMBO. De rol c.q. functie van de docent als bevestigend coach wordt onderzocht en uitgewerkt met concrete hulpmiddelen. De leerlijn stage/praktijkleren voor toepassing en verder leren van in de werkelijke praktijksituatie van Zorg en Welzijn voor VMBO en MBO t/m niveau 3 bij stages, leerwerktrajecten en Beroepspraktijkvorming (BPV).Voor het oefenen en toepassen zijn praktijkopdrachten; voor de begeleider in de praktijk concrete hulpmiddelen. De digitale oefenmodules zullen ook in de praktijk gebruikt kunnen worden. De arrangementen zullen aansluiten bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het MBO en het nieuwe leren. 3 e. Hulpmiddelen waarmee de docenten in de sector VMBO en MBO Zorg en Welzijn in staat worden gesteld zich nieuwe beroepspedagogische vaardigheden eigen te maken. Het draagvlak voor deze doelen In de eerder genoemde haalbaarheidsstudie is al gebleken dat de behoefte aan deze arrangementen groot is, zowel bij VMBO, MBO als in de sectoren Zorg en Welzijn zelf. Alle opleidingen en sectoren zijn ruimschoots vertegenwoordigd in het project. De arrangementen komen tot stand op basis van experimenten in duo s van VMBO en MBO, met directe inbreng van VMBO, MBO, lerarenopleiding en het werkveld van Zorg en Welzijn. Op regionaal niveau (midden) vooral voor wat betreft de werkelijke ontwikkeling, op landelijk niveau voor reflectie, meekijken en testen. Studenten in opleiding zullen een directe rol hebben bij de implementatie, zodat de overdracht naar huidige en toekomstige leraren ook meteen gewaarborgd is. Overzicht : sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden voor Zorg en Welzijn Luistervaardigheden *1. luisteren: aandachtgevend gedrag, oog contact etc. 2. kleine aanmoedigingen 3. vragen stellen, open/gesloten 4. parafraseren van inhoud 5. ingaan op gevoelens (reflecteren van) 6. integratie van de luistervaardigheden * = geselecteerde vaardigheid Assertieve vaardigheden initiatief 7. zelf iets vertellen (+ jezelf voorstellen) 8. verzoeken doen *9. kritiek geven op mening gedrag *10. gevoelens uiten 11. boosheid uiten 12. genegenheid uiten Assertieve vaardigheden reactief *13. weigeren (+ grenzen stellen) *14. reageren op kritiek 15. reageren op boosheid 16. reageren op genegenheid 3. Thema s van het project Het project is gericht op versterking van de relatie onderwijs bedrijfsleven: verbetering van rendement van het beroepsonderwijs verhoging van de kwaliteit en professionaliteit van de output innovatie van pedagogiek en didactiek Ja ja ja ja Projectplan SECCO - IA

5 4. Beschrijf de samenstelling, inhoudelijke inbreng en expertise van het samenwerkingsverband Naam partner samenwerkingsverband Kalsbeek College Vmbo school Utrecht Zuid College Overige vmboscholen: Zie bij samenwerkingspartners en in bijlage ROC ASA Utrecht ROC Midden Nederland Utrecht Overige ROC s: Zie bij samenwerkingspartners en in bijjlage Hogeschool van Utrecht Verzorgingshuis stichting continu Utrecht Verpleeghuis ZUWE te Woerden Welzijnsinstelling Wordt geselecteerd en aangeleverd door MO Groep Zie brief Educatieve uitgever: Wolters Noordhoff. Overige instellingen sector Zorg: Zie overzicht samenwerkingspartners en bijlage Overige instellingen sector Welzijn: Zie overzicht samenwerkingspartners en bijlage Omschrijving inhoudelijke inbreng* Bijdrage aan de ontwikkeling van het concept: binnenkring Penvoerder Bijdrage aan de ontwikkeling van het concept: binnenkring Bijdrage aan reflectie en testen van het concept: buitenkring Bijdragen aan de ontwikkeling van het concept: binnenkring Bijdragen aan de ontwikkeling van het concept: binnenkring Bijdrage aan reflectie en testen van het concept: buitenkring Bijdrage aan de ontwikkeling en Beoordelen en testen van het concept door LIO s Bijdrage aan de ontwikkeling van het concept:binnenkring Bijdrage aan de ontwikkeling van het concept: binnenkring Bijdrage aan de ontwikkeling van het concept: binnenkring Faciliteren van vormgeving en organiseren van informatie Bijdrage aan reflectie en testen van het concept: buitenkring Bijdrage aan reflectie en testen van het concept: buitenkring Omschrijving deskundigheid Opleiden van VMBO leerlingen sector Zorg en Welzijn Ontwerpen voor en met leerlingen Opleiden van VMBO leerlingen sector Zorg en Welzijn Opleiden van VMBO leerlingen sector Zorg en Welzijn Opleiden van werknemers voor de sectoren Zorg en Welzijn niveau 1 t/m 4 Ontwerpen voor en met leerlingen Opleiden van werknemers voor de sectoren Zorg en Welzijn niveau 1 t/m 4 Opleiden van werknemers voor de sectoren Zorg en/of Welzijn niveau 1 t/m 4 Opleiden van leraren Opleiden van werknemers en stagiaires in de praktijk van de sector Zorg Opleiden van werknemers en stagiaires in de praktijk van de sector Zorg Opleiden van werknemers en stagiaires in de praktijk van sector Welzijn Ontwerpen en uitgeven van educatief lesmateriaal voor de sector Zorg en Welzijn Opleiden van werknemers en stagiaires in de praktijk van sector Welzijn Opleiden van werknemers en stagiaires in de praktijk van sector Welzijn * Voor een nadere toelichting zie de werkpakketten bij paragraaf 7 De projectorganisatie en de bijlage bij de begroting Projectplan SECCO - IA

6 5. Beschrijf de innovatie in het project Beschrijf de innovatie in het project: De innovatie: 1. In het concept SECCO zal een vijftal relevante sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden in leerlijnen worden uitgewerkt, inclusief de vernieuwde rol die docenten, leerlingen en begeleiders daarbij kunnen spelen. Dit maakt een fundamenteel nieuwe benadering mogelijk. Van corrigeren naar versterken, van leren via fouten naar leren via het jezelf equiperen. 2. Het didactische concept zal afgestemd zijn op de doelgroep: lerenden vanaf bovenbouw VMBO t/m kwalificatieniveau 3 voor de sectoren Zorg en Welzijn, zodat een breuk in de persoonlijke en professionele groei van leerlingen wordt voorkomen. 3. Het concept sluit aan bij de nieuwe kwalificatiestructuur MBO in 2006 en het nieuwe leren. 4. De rollen, leerlijnen en leermiddelen zullen in direct overleg met zowel onderwijs: VMBO, MBO en de initiële lerarenopleiding, als de sectoren Zorg en Welzijn ontwikkeld worden. 5. De lerende leert de vaardigheden steeds in de context van de praktijksituatie: eerst gesimuleerd, middels digitale oefenmodules en in WPS, training of practicum, daarna in de realistische praktijksituatie en vervolgens in wisselwerking: leren op school en leren in de praktijk. 6. De contexten zullen het hele werkterrein van de sectoren Zorg en Welzijn bevatten. 7. Rollen, leersituaties en middelen die ontwikkeld worden kunnen zowel op school als in de praktijksituatie van de sectoren Zorg en Welzijn ingezet worden. 8. Er is een generieke vertaling mogelijk naar andere beroepen/sectoren. Overzicht van projecten in de basis- en breedte strategie binnen het samenwerkingsverband: Naam partner Naam project Korte omschrijving Basis strategie Breedte strategie OVDB, Kalsbeek College, Haalbaarheidsstudie Virtuele leeromgeving voor het verwerven van competenties op het terrein van sociaalemotionele en communicatieve vaardigheden (SECCO) in de sector Zorg en Welzijn Een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden en wenselijkheid voor deze leeromgeving X VMBO scholen Impulsprojecten VMBO Zorg en Welzijn Invulling van competentiegericht en levensecht leren ROC O.a Zorgplaza Competentiegericht leren via ICT Praktijkinstellingen Impulsprojecten Toenemend betrokken VMBO Zorg en Welzijn bij en samenwerking met scholen m.b.t. de invul- ling van competentiegericht en levensecht leren X X X Projectplan SECCO - IA

7 Heeft het samenwerkingsverband zich georiënteerd op vergelijkbare innovatieve projecten? Zo ja, omschrijf de wijze van oriëntatie de resultaten van de oriëntatie hoe gebruik is gemaakt van deze resultaten en waarin het eigen project onderscheidend is. Gekeken is naar een viertal veelgenoemde programma s/producten voor het leren van sociaalemotionele en communicatieve vaardigheden beoordeeld. Het resultaat is hieronder kort weergegeven. 1 e Leren van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden in de lesmethodes voor Zorg en Welzijn Het leren van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden is ook verwerkt in (schriftelijke en digitale onderdelen van) de methodes voor VMBO en MBO Zorg en Welzijn. De mate waarin de leerling ook werkelijk op persoonlijk niveau bereikt wordt, is echter niet te vergelijken met de mate waarin de leerling zal worden benaderd in de beoogde oefenmodules en arrangementen. De stap-voor-stap opbouw, de mogelijkheid om de individuele leerling aan te spreken op zijn/haar eigen beleving, de directe aansluiting bij leren in practicum en praktijk etc. zijn niet mogelijk in een schriftelijke methode. Ook het digitale materiaal behorend bij een methode kan niet een volledige leerlijn, met de gehele werkveldcontext omvatten. Dat kan alleen in speciaal daartoe ontwikkeld materiaal. Omdat de digitale producten bij de methoden een onderdeel zijn van een totaal, worden deze niet meegenomen in de vergelijkingsmatrix hierna 2 e Effectief Communiceren Dit programma is bedoeld voor studenten in het secundair beroepsonderwijs en (jonge) medewerkers van bedrijven en instellingen en behandelt moeilijkheden en blokkades die in de dagelijkse communicatie kunnen voorkomen. Hiervoor worden tekeningen met audio en videofragmenten met nagespeelde situaties gebruikt. In het programma komt ook een breed scala van sociale vaardigheden aan de orde. De opbouw van het programma is: - herkennen van situaties - tips en uitleg - oefenen - voorspellen - selecteren De context is divers: van toneel tot kantoor. Het programma is zeer leerzaam en heeft een doordacht didactisch concept, waarvan elementen ook in SECCO zijn toegepast, o.a. de theorie van Goldberg 3 e. Digitaal materiaal van TFC TFC te Velp is van oudsher het bedrijf voor visueel leermateriaal op het terrein van allerlei sociale en communicatieve vaardigheden voor organisaties en bedrijven: gesprekstechnieken, onderhandelen, communicatie etc. De meesten van ons kennen de videobanden wel, waarin John Cleese veelal een hoofdrol speelt. De laatste jaren heeft TFC zich ook gericht op E-learning en online learning. Hiervoor is digitaal lesmateriaal ontwikkeld, dat besteld of online geleerd kan worden. In het kader van deze studie is het aanbod en zijn enkele demo s van TFC beoordeeld. Wij realiseren ons dat hiermee niet alle materiaal beoordeeld kan worden, maar het geeft zeker een indicatie. TFC richt zich met het digitale lesmateriaal net zoals met het bekende videomateriaal op commerciele organisaties: kantoor, fabriek, bedrijf etc. en veelal op de persoonlijke effectiviteit daarbinnen. En ook in dit digitale lesmateriaal speelt John Cleese veelal de hoofdrol. De onderwerpen op dit terrein die aangeboden worden zijn: - assertief gedrag - niet-defensief communiceren - actief luisteren Andere onderwerpen zijn gericht op leidinggeven en management. De opbouw van het programma is vooral presentatie, demonstratie en uitleg. En een enkele keer: voorspellen. Ja ja Nee Projectplan SECCO - IA

8 4 e Welgeleghen Welgeleghen is een virtuele stadswijk. In dit programma kan de leerling als het ware binnenwandelen in een aantal contexten van de sector Zorg en Welzijn. Hij/zij kan organisaties en instellingen bezoeken, informatie krijgen en op die wijze op een originele manier kennismaken met een aantal instellingen in de sector welzijn. En hierdoor geïnteresseerd raken in en gemotiveerd worden voor werken in deze sector. Het is dus een oriëntatieprogramma. Vervolgens zijn deze programma s vergeleken met de criteria voor SECCO Criteria-matrix digitale producten x = voldoet aan het criterium - = voldoet niet aan het criterium +/- = voldoet gedeeltelijk aan het criterium o = niet van toepassing? = niet bekend Criteria/doelen SECCO *1. Volledig pakket sociaal-emotionele en communicatieve x - o vaardigheden. 2. Didactisch afgestemd op deze doelgroep. - - o 3. Ontwikkeling vindt plaats in direct overleg met - -? scholen en deze sectoren. 4. Doorlopende leerlijn. - - o 5. Leren in deze beroepscontext. - - x TFC Effectief communiceren Welgeleghen 6.Omvat het hele werkterrein sectoren Z&W / + 7. Directe aansluiting bij deze praktijksituatie / + 8. Kan op school en in deze praktijk worden ingezet. - x x 9. Hoge mate van herkenbaarheid voor de doelgroep. - - x 10. Aansluitend wordt lesmateriaal ontwikkeld voor - - o verdere oefening en transfer. * Bij SECCO-klein is geen volledig pakket, maar is een keuze gemaakt voor 5 relevante vaardigheden, Omschrijf hoe docenten en management bij de ontwikkeling van de innovatie zijn betrokken. Docenten van VMBO en MBO zijn direct en intensief betrokken bij de ontwikkeling, hetzij in een binnenkring: daadwerkelijk ontwikkelen, hetzij in een buitenkring: reflectie en testen. Voor het management van de betrokken onderwijs- en praktijkinstellingen zal twee keer een arrangementsmeeting worden georganiseerd, ondersteund door de binnenkring, waarin e.e.a. wordt toegelicht en de randvoorwaarden van de leerarrangementen besproken zullen worden. Projectplan SECCO - IA

9 B. Operationaliseren van aanpak 6. Beschrijf de operationele activiteiten Beschrijf de samenhang en planning van fasering, (operationele) activiteiten en mijlpalen in het project (zoals de tussenrapportage). Fase 1: Vooronderzoek en ontwikkeling conceptarrangement VMBO looptijd: april 2005 t/m december 2006: Activiteit 1: Voorbereiding en inrichting projectorganisatie, binnenkring en buitenkring Activiteit 2: Vooronderzoek en basisdocument Activiteit 3: Ontwikkeling concept arrangementen VMBO mijlpaal: Het concept arrangement voor VMBO Fase 2: Experimenten VMBO regio Midden en ontwikkeling concept arrangementen MBO Fase 3: Experimenten MBO en projectafsluiting looptijd: januari 2006 t/m september 2006: Activiteit 4: Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de experimenten bij het VMBO Activiteit 5: Bijstellen van de arrangementen VMBO Activiteit 6: Ontwikkeling concept arrangementen MBO mijlpaal: Bijgestelde arrangementen VMBO en concept arrangementen MBO looptijd: oktober 2006 t/m juni 2007 Activiteit 7: Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de experimenten bij het MBO Activiteit 8: Bijstellen arrangementen MBO en VMBO Activiteit 9: Projectevaluatie en afsluiting mijlpaal: arrangementen SECCO in doorlopende leerlijn VMBO-bovenbouw tot MBO-3 voor 5 relevante sociale vaardigheden Fase 1 april 2005 t/m december 2005 Activiteit 1: Omschrijving: Voorbereiding en inrichting projectorganisatie, binnenkring en buitenkring Tijdplanning: 1 april mei 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - Een startklare projectorganisatie (volgens organigram bij paragraaf 7) en de diverse projectgroepen bemensd - Een activiteitenplan op weekbasis is gereed - Een communicatiematrix is gereed Projectplan SECCO - IA

10 Activiteit 2: Omschrijving: Vooronderzoek en basisdocument De leertheoretische onderbouwing, het didactisch concept en de concrete onderwerpen c.q. 16 deelvaardigheden voor de digitale modules zijn in een haalbaarheidsstudie (september 2004) al voorbereid. Op basis hiervan wordt het raamwerk voor de arrangementen verder uitgewerkt. Een overzicht van de 16 vaardigheden is opgenomen bij paragraaf 2. Ook wordt een basisdocument opgesteld voor de onderbouwing van het nieuwe leren in de arrangementen. Tevens wordt er een onderzoek voorbereid bij alle platformscholen vmbo over opvattingen haalbaarheid. Tijdplanning: mei 2005 t/m juni 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - een raamwerk met de uitgangspunten voor de arrangementen in het algemeen en de digitale modules in het bijzonder is uitgewerkt - een basisdocument met een onderbouwing van de onderwijskundige uitgangspunten en de wijze waarop het nieuwe leren in de arrangementen wordt vormgegeven is uitgewerkt Activiteit 3: Omschrijving: Ontwikkeling concept arrangementen VMBO. Op basis van raamwerk en basisdocument worden de arrangementen in concept uitgewerkt door de binnenkring, met tevens een aantal reflectiemomenten met de buitenkring. Tijdplanning: mei 2005 t/m december 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - de arrangementen voor het VMBO zijn in concept gereed voor experimenten in de regio Midden, te weten de drie leerlijnen: Digitale oefenomgeving voor de basis voor sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden, te weten: van de 5 digitale oefenmodules het deel gericht op het VMBO, met per module (vaardigheid) een verkensituatie voor het VMBO, het handelingsprotocol en 6 oefensituaties in de werkveldcontext op beroepsvoorbereidend (VMBO) niveau en binnen deze 16 modules evenwichtig afwisselend uit 15 verschillende representatieve werkveldcontexten van Zorg en van Welzijn. ((Gebaseerd op de werkvelden voor WPS VMBO Zorg en Welzijn, bijvoorbeeld het Woonzorgcentrum, de Thuiszorg, het Kinderdagverblijf en de Kapsalon.) De leerlijn training op school (bij Werkpleksimulatie (WPS), training of practicum): voor wat betreft het verder oefenen van deze 5 sociaal-emotionele en communicatieve competenties in de leeromgeving van het VMBO. De rol c.q. functie van de VMBO docent als bevestigend coach is onderzocht en uitgewerkt met concrete hulpmiddelen. De leerlijn stage/praktijkleren voor verder leren en toepassing in de werkelijke praktijksituatie van Zorg en Welzijn voor VMBO bij stages en leerwerktrajecten. Voor het oefenen en toepassen zijn praktijkopdrachten; voor de begeleider in de praktijk concrete hulpmiddelen. Fase 2: januari 2006 t/m september 2006 Activiteit 4: Omschrijving: Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de experimenten VMBO. In deze experimenten worden de onderdelen van de leerarrangementen voor het VMBO getest. Uitvoering onderzoek bij alle platformscholen vmbo over opvattingen toepasbaarheid. Tijdplanning: januari 2006 t/m juni 2006 Projectplan SECCO - IA

11 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - Volgens uitvoeringsplan uitgevoerde en geëvalueerde experimenten voor VMBO en aanwijzingen voor aanpassing zijn concreet geformuleerd. Activiteit 5: Omschrijving: verwerken van de resultaten van de experimenten VMBO De resultaten en adviezen worden verwerkt in de drie leerlijnen voor het VMBO Tijdplanning: juli 2006 t/m september 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - De arrangementen voor het VMBO gedeelte zijn bijgesteld Activiteit 6 : Omschrijving: Ontwikkeling concept arrangementen MBO. De 3 leerlijnen worden uitgebreid met de materialen voor kwalificatieniveau 2 en 3 Tijdplanning: januari 2006 t/m september 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: Digitale oefenomgeving voor de basis voor sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden, te weten: de aanvulling op de 5 digitale oefenmodules met de verkensituatie voor niveau 2/3 en de overige 4 oefensituaties in de werkveldcontext, oplopend in complexiteit vanaf het al ontwikkelde beroepsvoorbereidend (VMBO) niveau naar: - de beroepsuitoefening op niveau 2 - de beroepsuitoefening op niveau 3. evenwichtig afwisselend uit de 15 verschillende werkveldcontexten (zie activiteit 3) van Zorg en van Welzijn. De leerlijn training op school (bij Werkpleksimulatie (WPS), training of practicum): voor wat betreft het verder oefenen van deze 5 sociaal-emotionele en communicatieve competenties in de leeromgeving van MBO. De rol c.q. functie van de docent als bevestigend coach is onderzocht en uitgewerkt met concrete hulpmiddelen. voor wat betreft het verder oefenen van sociaal-emotionele en communicatieve competenties voor de practicumc.q. oefensituatie in het MBO t/m niveau 3. De rol c.q. functie van de MBO docent als bevestigend coach in oefensituaties is onderzocht en uitgewerkt met concrete hulpmiddelen. De leerlijn stage/praktijkleren voor toepassing en verder leren van in de werkelijke praktijksituatie van Zorg en Welzijn voor VMBO en MBO t/m niveau 3 bij stages, leerwerktrajecten en Beroepspraktijkvorming (BPV).Voor het oefenen en toepassen zijn praktijkopdrachten; voor de begeleider in de praktijk concrete hulpmiddelen. De digitale oefenmodules zullen ook in de praktijk gebruikt kunnen worden. Fase 3: oktober 2006 t/m juni 2007 Activiteit 7: Omschrijving: Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de experimenten MBO regio Midden (binnenkring). De experimenten voor het MBO worden voorbereid en uitgevoerd. In deze experimenten worden de onderdelen van de leerarrangementen voor het MBO getest. Tevens controlemeting onderzoek bij alle platformscholen over toepasbaarheid. Tijdplanning: oktober 2006 t/m februari 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - De experimenten bij het MBO in de regio Midden zijn volgens het uitvoeringsplan uitgevoerd. - De aanwijzingen voor bijstelling zijn concreet geformuleerd Projectplan SECCO - IA

12 Activiteit 8: Omschrijving: Bijstelling arrangementen MBO en de aansluiting met de arrangementen voor het VMBO Tijdplanning: februari 2007 t/m mei 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - De doorlopende leerlijn met leerarrangementen voor VMBO en MBO t/m niveau-3 voor 5 relevante sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden voor de sectoren Zorg en Welzijn is ontwikkeld Activiteit 9: Omschrijving: Projectevaluatie De uitvoering wordt geëvalueerd en de verantwoording, inclusief financieel, beschreven Tijdplanning: maart 2007 t/m juni 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: - De projectevaluatie met verantwoording is gereed Overige activiteiten gedurende de gehele looptijd van het project De deelnemers nemen tevens deel aan de kenniskringen van HPBO volgens verzoek en afspraken. Toelichting op doelen en activiteiten voor het kleine project met éénderde financiering in vergelijking tot het oorspronkelijke totale project. Het oorspronkelijke projectvoorstel is gebaseerd op een subsidie van De selectie van HPBO bepaalde dat er bij toewijzing van het project (voorlopig in ieder geval) beschikbaar zal zijn. Afgesproken is om, naast het totale plan, ook voor dit bedrag een projectplan in te dienen. Dit kleine projectplan kan natuurlijk nooit die omvang en resultaten hebben als het grote projectplan. Doelen, omvang, aanpak en doorlooptijd zijn aangepast in de betreffende paragrafen. Hieronder wordt dit in een overzicht weergegeven. Grote project: 16 deelvaardigheden,looptijd 3 jaar, experimenten en pilots in VMBO en MBO Deelvaardigheden niveau 3 x x x x x x x x x x X x x x x x niveau 2 x x x x x x x x x x X x x x x x VMBO x x x x x x x x x x X x x x x x Kleine project: 5 deelvaardigheden; looptijd 2 ½ jaar, experimenten in VMBO en MBO Deelvaardigheden niveau 3 x x x x x niveau 2 x x x x x VMBO x x x x x Projectplan SECCO - IA

13 7. Beschrijf de projectorganisatie Beschrijf de projectorganisatie Voor de aansturing van het project wordt een projectstructuur opgezet met een stuurgroep, die bestaat uit alle participanten en daaruit een dagelijks bestuur: de penvoerder, management MBO, instellingen/sector. Het project wordt aangestuurd door een projectleider. Voor het ontwikkelproces wordt gewerkt met het model binnenkring/buitenkring. De relatief kleine binnenkring bestaat uit: docenten, opleiders uit de (direct betrokken) instellingen, leerlingen en didactisch/opleidingskundig specialisten. De grotere buitenkring bestaat uit toekomstige gebruikers, docenten, leerlingen, opleiders etc Het ontwikkelproces wordt ondersteund door een coördinator. Hieronder is het organigram getekend. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De stuurgroep bepaalt de inhoudelijke koers en de strategische input van het project. De stuurgroep behandelt de rapportage en beslisdocumenten en neemt waar nodig koersbeslissingen. Uit de leden van de stuurgroep wordt het dagelijks bestuur gevormd. Dit wordt door de stuurgroep gemandateerd voor de sturing tussen de stuurgroepbijeenkomsten. Het DB handelt alle tactische beslissingen af en roept indien naar eigen oordeel nodig een extra bijeenkomst van de stuurgroep bijeen. Het DB legt verantwoording af aan de stuurgroep. De projectleider is verantwoordelijk voor planning, controle en aansturing van het project. De PL legt verantwoording af aan het DB De coördinator ondersteunt het ontwikkelproces met de binnen- en de buitenkring en wordt hierbij ondersteund door enkele experts. De coördinator rapporteert aan de projectleider. De binnenkring ontwikkelt het concept, de experimenteervragen, legt resultaten vast en is verantwoordelijk voor de producten. Docenten, praktijkbegeleiders en leerlingen leveren input, experimenteren en concluderen, de specialisten produceren. De buitenkring reflecteert op de uitwerkingen en keuzes en draagt zo bij aan het uiteindelijk vast te leggen resultaat. Een overzicht van de werkpakketten van alle betrokken is hieronder opgenomen. Organigram Projectgroep STUURGROEP Dagelijks Bestuur Projectleider Coördinatie kringen Buitenkring Binnen kring Projectplan SECCO - IA

14 Participant Werkpakket binnenkring Werkpakket buitenkring VMBO-school 1. (Mede) definiëren arrangement a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 2. Experimenteren met arrangementen a. zelf experimenteren en bijstellen b. voorbereiden pilots buitenkring 3. Bijstellen arrangementen 4. Deelname aan kenniskring 5. Voorlichting en informatie 1. Reflecteren op arrangement a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 2. Incidenteel beproeven 3. Reflecteren op bijstelling arrangementen ROC 1. (Mede) definiëren arrangement a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 2. Experimenteren met arrangementen: a. zelf experimenteren en bijstellen 3. Bijstellen arrangementen 4. Deelname aan kenniskring 5. Voorlichting en informatie 1. Reflecteren op arrangement a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 2. Incidenteel beproeven 3. Reflecteren op bijstelling arrangementen Praktijkinstelling HBO instelling 1. (Mede) definiëren arrangement a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 2. Experimenteren met arrangementen: a. zelf experimenteren en bijstellen 3. Bijstellen arrangementen 4. Deelname aan kenniskring 5. Voorlichting en informatie 1. (Mede) definiëren arrangementen 2. (Mede) definiëren rol docenten a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 3. Experimenteren met arrangementen a. betrekken en begeleidenleraren in opleiding 4. Rol leraren in opleiding 5. Bijstellen arrangementen a. Rolbeschrijving docenten 6. Deelname aan kenniskring 7. Voorlichting en informatie 1. Reflecteren op arrangement a. leerlijnen b. inhoud vaardigheidsmodules 2. Incidenteel beproeven 3. Reflecteren op bijstelling Projectplan SECCO - IA

15 Werkpakket Ondersteuning kringen Ondersteuning binnenkring 1. Plannen en voorbereiden van de activiteiten van de binnenkring 2. Voorbereiden en coachen van de binnenkring-bijeenkomsten 3. Vastleggen conclusies en vraagpunten 4. Werkvoorbereiding huiswerk binnenkring 5. Ontwikkelen van formats en procedures t.b.v. het ontwikkelproces Ondersteuning buitenkring 1. Vastleggen taken en opdrachten 2. Coachen buitenkring-begeleiders 3. Verzamelen en vastleggen gegevens Werkpakket realisatie 1. Bouwen programmastructuur obv ontwerp 2. Bouwen scripting tool 3. Controleren en optimaliseren eindproducten Werkpakket ontwerper 1. Uitwerken ontwerp van alle digitale modules vmbo obv input binnenkring en ed. uitgever (5 of 16) a. Structuurontwerp b. Macro-ontwerp c. Meso-ontwerp d. Detail-ontwerp (script) 2. Uitwerken ontwerp van de niveau 2/3/-aanvullingen van alle digitale modules o.b.v. input binnenkring en ed. uitgever a. Macro-ontwerp b. Meso-ontwerp c. Detail-ontwerp (script) 3. Controleren bouw en assetproductie Werkpakket educatieve uitgever 1, Faciliteren vormgeving digitale modules a. look and feel: advies en meedenken b. inkoop en regie assets c. inbreng beeldmateriaal en cases 2. Faciliteren vormgeving arrangementbeschrijvingen a. ontwerp b. presentatie 3. Organiseren en uitvoeren informatie a. informatiesessies b. presentatiematerialen Penvoerder: De penvoerder is in principe lid van de binnenkring en voert dus het bij binnenkring gegeven werkpakket uit. Verder: 1. Verantwoordelijk voor regie, samen met projectleiding 2. Verantwoordelijk voor administratieve behandeling en afhandeling van project 3. Verantwoordelijk voor organiseren stuurgroep Werkpakket Projectleiding 1. regie ontwikkeling (met penvoerder) 2. regie experimenten en pilots (id) 3. regie communicatie (id) Projectplan SECCO - IA

16 8. Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten worden gerealiseerd Het verspreiden en implementeren van projectresultaten zijn geen activiteiten die voor subsidiering vanuit de subsidieregeling Innovatiearrangementen 2004 in aanmerking komen. Tegelijkertijd is in het kader van de regeling van belang dat perspectief op implementatie bestaat. Beschrijf de implementatieactiviteiten, planning en betrokkenheid van de partners van het samenwerkingsverband. Geef aan welke afspraken zijn gemaakt, hoe de financiering is geregeld en hoe de projectresultaten publiek beschikbaar komen. Beschrijf de rol van docenten en managers bij het uitvoeren van de activiteiten. Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten wordt gerealiseerd Verspreiding van de projectresultaten vindt plaats: 1 e. Tijdens en na het project: informatie tijdens sessies met de Platform VMBO Z&W scholen en geïnteresseerde ROC s 2 e. Tijdens en na het project: door (de consulenten van) het KBB Kenniscentrum OVDB in de praktijkinstellingen 3 e. Na het project: door demonstratie en informatie in de regio s (door de educatieve uitgever) 4 e. Na het project: door distributie bij de educatieve uitgever Voor de implementatie van de projectresultaten wordt voorzien in een trainingsaanbod volgens het team-coachingsmodel 9. Beschrijf de wijze van evaluatie van project Evaluatiemethode Aan het einde van iedere fase zal geëvalueerd worden. Er zal een proces- en een productevaluatie gehouden worden bij alle betrokkenen bij het project Proces: Is het project verlopen zoals uitgezet Product: Worden de resultaten behaald die geformuleerd zijn. De evaluaties vinden deels mondeling en deels schriftelijk plaats. Projectplan SECCO - IA

17 C. Samenvatting Inleiding Leerlingen en werknemers in de sectoren Zorg en Welzijn zijn meer nodig dan ooit. Voor leerlingen t/m kwalificatieniveau 3 is het verwerven van met name de voor deze sectoren zo essentiële sociaal-emotionele en communicatieve competenties 1 vaak moeilijk. Instellingen vragen een bepaalde basisbeheersing van stagiaires en (toekomstige) werknemers. Eén van de belangrijkste redenen van uitval van leerlingen in deze sectoren is dat zij niet opgewassen zijn tegen de eisen die op dit terrein aan hen gesteld worden. Het is daarom noodzakelijk dat leerlingen in de sectoren Zorg en Welzijn op een nieuwe manier geëquipeerd worden op het terrein van sociaal-emotionele en communicatieve competenties, zodanig dat zij zich herkenbaar en doorlopend kunnen ontwikkelen van VMBO (bovenbouw) t/m MBO kwalificatieniveau 3. De doelen van het project SECCO zijn: Een betere kwalificatie van intreders in de sectoren Zorg en Welzijn Een betere combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerlingen. Het slechten van ontwikkelingsdrempels bij de overgang VMBO MBO. Minder uitval van leerlingen die gekozen hebben voor deze sectoren. Een betere voorbereiding voor sociaal-emotionele en communicatieve competenties op school, waardoor de tijdsinvestering in de praktijk beduidend zal verminderen. Activiteiten 1 e. Het uitwerken van de uitgangspunten voor het leren van sociaal-emotionele en communicatieve competenties in de context van het nieuwe leren. 2 e. Het verder 2 uitwerken van de uitgangspunten voor een digitale oefenomgeving voor het leren van de basis voor sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden 3 e. Het ontwikkelen en testen van digitale oefenmodules voor 5 sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden voor VMBO en MBO t/m kwalificatieniveau 3 voor de sectoren Zorg en Welzijn. 4 e. Het ontwikkelen en testen van daaropvolgende leerarrangementen voor VMBO en MBO t/m kwalificatieniveau 3 voor de sectoren Zorg en Welzijn. Beoogde resultaten en innovatie Een doorlopende leerlijn met leerarrangementen voor sociaal-emotionele en communicatieve competenties voor de sectoren Zorg en Welzijn VMBO en MBO t/m kwalificatieniveau 3, die aansluit bij de nieuwe kwalificatiestructuur voor het MBO en het nieuwe leren en waarin aangegeven is hoe leerlingen zich groeiend kunnen ontwikkelen van VMBO-bovenbouw t/m MB0 niveau 3 in de context van het gehele werkterrein van de sectoren Zorg en Welzijn. Met de volgende onderdelen: Digitale oefenomgeving voor een vijftal relevante sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden : voor het oefenen van de basis van deze sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden, De leerlijn training op school (bij Werkpleksimulatie (WPS), training of practicum): voor het verder oefenen van deze sociaal-emotionele en communicatieve competenties in de leeromgeving van het VMBO en het MBO. De leerlijn stage/praktijkleren voor toepassing en verder leren in de werkelijke praktijksituatie van de sectoren Zorg en Welzijn voor VMBO-bovenbouw en MBO t/m niveau 3 1. Onder sociaal-emotionele en communicatieve competenties wordt verstaan: De gedragingen die iemand tot zijn/haar beschikking heeft om te kunnen functioneren in sociale situaties die voorkomen bij de uitoefening van het beroep. 2 In een van februari tot september 2004 door KPC Groep in opdracht van de OVDB uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek zijn de uitgangspunten hiervoor al onderzocht en uitgewerkt samen met VMBO, MBO en praktijk Projectplan SECCO - IA

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Dit format is bedoeld voor docenten die onderzoekend-lerenopdrachten gaan maken voor het gebruik in hun eigen groep en/of voor gebruik door

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Wie zijn wij? (2003) 10 VMBO (BB, KB,TL,GL:18 docenten) 2 MBO (Z en W) (niveau 2,3,4: 27 docenten) 1 HBO (School of Health en School of

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Introductie voor Trainers

Introductie voor Trainers Introductie voor Trainers Inleiding Sinds de implementatie van het competentiegerichte onderwijs staat het leren in de praktijk in de spotlights. Er worden bijvoorbeeld steeds meer initiatieven genomen

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

PLG Leerkrachten. 8 december PLG Leerkrachten (2) Agenda

PLG Leerkrachten. 8 december PLG Leerkrachten (2) Agenda PLG Leerkrachten (2) PLG Leerkrachten 8 december 2010 vs 1.0 100422 Agenda 1. Introductie 1.1: Programma en doelen schooljaar 2010-2011 1.2: Terugblik PLG 1 en huiswerk 1.3: Doelen vandaag 1.4: De verbinding

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

01-08-2006 t/m 31-07-2009

01-08-2006 t/m 31-07-2009 Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IJzersterk Opleiden IA05053 Dhr. R.E. Porck 01-08-2006 t/m 31-07-2009 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Competenties van de educatief auteur

Competenties van de educatief auteur Competenties van de educatief auteur Het beroep educatief auteur Een educatief auteur schrijft leermateriaal. Vaak geeft hij of zij daarnaast ook les op een school. Toch is educatief schrijven een ander

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken binnen en buiten de school de Rentmeesterhof, Nannies, woonzorgcentrum, de bistro, de maaltijdservice, de

Nadere informatie

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER

COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER COMPETENTIES &MEERWAARDE VAN DE ERVARINGSWERKER ANOIKSIS David Hidajattoellah Mette Lansen GGZ Ervarings werker ERVARINGSDESKUNDIGE JORIS KELDERMAN TANJA ROOSMA 1 OVERZICHT o TRAINING ERVARINGSWERKER o

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie