acht verdiepende interviews

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "acht verdiepende interviews"

Transcriptie

1 WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.:

2 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats Wensen en behoeften van leden van Harten Twee, acht verdiepende interviews Vereniging Harten Twee Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Ella Visserman 18 december 2009, Weesp Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

3 Inhoud 1. Inleiding Stappen interviews en procesbeschijving Resultaten Conclusies BIJLAGE 1. ITEMLIJST BIJLAGE 2. WERVINGSMAIL BIJLAGE 3. BEVESTIGINGSMAIL MET INTERVIEWVRAGEN Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

4 1. Inleiding De Vereniging Harten Twee is de belangenorganisatie voor iedereen die een hart- en/of longtransplantatie heeft ondergaan, of daarvoor in aanmerking komt, en hun familieleden. De vereniging is in 1983 opgericht en heeft circa 500 leden. Het bestuur van de Vereniging Harten Twee heeft geconstateerd dat de wensen, behoefte en knelpunten van de leden niet voldoende inzichtelijk zijn voor het bestuur. Dit inzicht is wenselijk, omdat de input van leden belangrijke informatie kan opleveren voor de koers van het bestuur voor de komende jaren. Daarnaast wil het bestuur stap voor stap de vereniging meer professionaliseren. Om inzicht te verkrijgen in de wensen en behoefte van leden heeft het bestuur als eerste stap een vragenlijst uitgezet onder de leden. Het bestuur wil als vervolg op het vragenlijstonderzoek een verdieping aanbrengen in de resultaten van de ledenpeiling. Het bestuur heeft op basis van de uitkomsten van de ledenpeiling vier onderwerpen benoemd waarin zij verdieping wenst aan te brengen, te weten: - hoe krijgt de Vereniging Harten Twee een grotere opkomst van leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV); - hoe kan Vereniging Harten Twee meer jongere leden krijgen (jonger dan 40 jaar) en hoe kan de Vereniging jongeren meer betrekken bij het werk van de Vereniging Harten Twee; - vrijwilligersbeleid: hoe krijgt de Vereniging meer mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast; - voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Vereniging Harten Twee heeft Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg (BBVZ) gevraagd de verdiepende interviews uit te voeren. De resultaten van deze interviews zijn in deze rapportage weergegeven. Vereniging Harten Twee hoopt met de uitvoering van deze interviews haar beleid meer te kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van haar leden. Op deze plaats wil Vereniging Harten Twee de leden die hebben deelgenomen aan de interviews bedanken voor het delen van hun ervaringen en wensen. Dhr. Henk Bakker, voorzitter Vereniging Harten Twee Mevr. drs. Ella Visserman, onderzoeker Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

5 2. Stappen interviews en procesbeschrijving In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2.1 de stappen voor de uitvoering van de interviews weergegeven en in paragraaf 2.2 een procesbeschrijving van de feitelijke uitvoering. Tevens is in deze paragraaf verantwoord waarom op een aantal punten is afgeweken van de geplande methodiek. 2.1 Stappen uitvoering interviews Voor het uitvoeren van de verdiepende interviews is een aantal stappen gepland, namelijk: 1. Het analyseren van de uitkomsten van de ledenpeiling Bij de schriftelijke raadpleging vóór de zomer van 2009 heeft het bestuur ca. 50 vragenlijsten retour ontvangen. Deze lijsten zijn in een bestand verwerkt. Het bestand zal nader geanalyseerd worden rond de vier thema s die het bestuur heeft benoemd. 2. Voorbereiden van de telefonische interviews Ter voorbereiding van de telefonische interviews wordt een itemlijst opgesteld voor de verschillende thema s op basis van uitkomsten uit de ledenpeiling en bekende informatie uit literatuur en ervaringen van andere patiëntenorganisaties. Tevens zal een interviewprotocol worden opgesteld. 3. Werven acht leden voor telefonische interviews In de geretourneerde vragenlijsten hebben leden aan kunnen geven of ze benaderd willen worden voor een telefonisch interview. Acht leden worden benaderd met de vraag of ze mee willen werken aan het telefonisch interview. 4. Het houden van acht telefonische interviews Acht leden worden telefonisch geïnterviewd. Het interview duurt 30 tot 45 minuten. Alle thema s worden besproken in alle acht interviews. In de interviews zullen de onderstaande vragen worden voorgelegd: 1. hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt; 2. hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging; 3. hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast; 4. voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? 5. Het vastleggen van de uitkomsten van de interviews De resultaten van de telefonische interviews zullen schriftelijk worden verwerkt. Anonimiteit van de respondenten wordt gewaarborgd. 6. Het verwerken van de uitkomsten van de interviews in een notitie De uitkomsten van de analyse van de vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een notitie ten behoeve van het bestuur. De notitie geeft het bestuur van de Vereniging Harten Twee handvatten voor verdere stappen rond de vier eerder genoemde thema s. 2.2 Procesbeschrijving De verdiepende interviews zijn uitgevoerd in november en december 2009: in november is gestart met de werving en de interviews. Analyse en het rapporteren heeft plaatsgevonden in december Ter voorbereiding op de interviews is gestart met het analyseren van de uitkomsten van de schriftelijke raadpleging. Deze raadpleging werd vóór de zomer van 2009 uitgevoerd door het bestuur van Vereniging Harten Twee. De opgestelde itemlijst is opgenomen in bijlage 1. Bij de werving van de leden voor de interviews is een aantal stappen uitgevoerd. Allereerst is gekeken hoeveel respondenten van de totaal 37 geretourneerde vragenlijsten bereid waren tot deelname aan een interview (dit kon men aangeven op de schriftelijke vragenlijst). Daarnaast was het noodzakelijk Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

6 dat de respondent een telefoonnummer of adres had ingevuld. 21 respondenten waren wel bereid om mee te werken aan een telefonisch interview en 16 respondenten waren dit niet. Van de 21 respondenten hadden vier leden geen telefoonnummer of ingevuld. Resultaat was dus 17 leden die een vragenlijst hadden ingevuld, bereid waren om mee te doen aan een interview èn een telefoonnummer of adres hadden ingevuld. De antwoorden van deze 17 respondenten zijn bestudeerd en acht leden zijn geselecteerd. Deze acht leden zijn per benaderd met het verzoek tot deelname aan een telefonisch interview (bijlage 2). Van deze acht leden hebben uiteindelijk zes mensen deelgenomen aan een telefonisch interview. Vervolgens zijn nog twee leden benaderd en bereid gevonden om te deel te nemen aan een interview. Met het selecteren is er ook rekening mee gehouden dat er voldoende jonge leden (< 40 jaar) deelnamen aan de interviews en dat er zowel mannen als vrouwen deelnamen. Alle geïnterviewden hebben voorafgaand aan het interview een bevestigingsmail ontvangen met daarin de interview vragen (bijlage 3). Ter verdieping heeft de onderzoeker een aanvullend telefonisch interview gehouden met een jonge vrijwilliger van een andere patiëntenorganisatie. Deze organisatie organiseert meerdere keren per jaar een themagroep voor jonge patiënten. Met allen die bereid waren om deel te nemen aan een interview is een datum en tijdstip gepland. Voorafgaand aan de interviews hebben de respondenten de vragen die ter sprake kwamen in het interview ontvangen. De uitvoering van de interviews is goed verlopen. Alle respondenten waren open en bereid hun ervaringen, ideeën en wensen te delen. De duur van de interviews varieerde van 20 tot 45 minuten. Alle betrokken leden zijn na de interviews hartelijk bedankt. Afgesproken is dat deze leden de definitieve rapportage per mail zullen ontvangen. Alle resultaten uit de interviews zijn gebundeld in deze rapportage. In hoofdstuk 3 is per onderzoeksvraag een weergave gegeven van de informatie die verkregen is uit de interviews. De conclusies zijn in hoofdstuk 4 weergegeven. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

7 3. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verdiepende interviews weergegeven. In de eerste paragraaf staat de typologie van de respondenten en in de tweede paragraaf staan de uitkomsten van de telefonische interviews. 3.1 Typologie respondenten In onderstaande tabellen staat algemene informatie van de respondentengroep weergegeven. telefonische interviews geslacht mannen 4 vrouwen 3 partners 1 leden getransplanteerd 7 wachtlijst 1 leeftijd Aantal jaren lid Vrijwilliger Harten Twee Ja Nee Geweest Resultaten In deze paragraaf vindt u de resultaten van de interviews. De resultaten zijn geordend naar de onderzoeksvragen. 1. Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? 2. Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? 3. Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? 4. Voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

8 3.2.1 Opkomst ALV Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Ik ben altijd op de ALV en vindt het ook van belang om daar te zijn. Deels gaan we ook om mensen weer te ontmoeten. - Een ALV spreekt mij niet aan. De uitnodiging is duidelijk en goed. Ik vind de afstand ook te ver om heen en weer te gaan voor een vergadering. - Ik ben nog nooit op een ALV geweest, het spreekt me ook niet aan, ik vind de woorden te moeilijk. Als na de ALV een leuke activiteit georganiseerd wordt, ga ik alleen naar die activiteit en niet naar de ALV. Ik vind het fijn dat andere mensen dit wel leuk vinden en het ook goed doen. - Ik ben nog nooit op een ALV geweest. Dat ligt me niet. En ik vind de afstand en de kosten ook te groot en te hoog. Ik denk ook niet dat ik er in de toekomst naar toe ga. - Ik heb een keer een ledenvergadering bezocht, maar ik ben druk en heb andere bezigheden. - Ik vind het niet meer leuk om naar de ALV te gaan omdat er vaak gebedeld wordt om vrijwilligers, ook liggen er ook vaak emoties onder de oppervlakte. Dat is voor mij een drempel om er naar toe te gaan. - Ik ben geen vergadermens. Dat hoeft van mij ook niet. - Als je een ALV organiseert moet je blij zijn met 10% opkomst. Je moet ook accepteren dat veel leden zich niet interesseren voor bestuurszaken. - Realiseer je waarom je meer deelnemers wilt op het bestuursoverleg: is dat omdat het bestuur het graag wil (of de aanwezige leden) of is het noodzakelijk. - Als je een ALV combineert met een leuke of uitdagende activiteit, dan komen er denk ik meer mensen (6x). - Een ALV koppelen aan lotgenotencontact kan de opkomst mogelijk verhogen (3x). - Een ALV koppelen met een interessant onderwerp zou mij wel uitnodigen om ook naar een ALV te gaan. Workshops of forums met thema s als leefadviezen, psychologische veranderingen, effect medicijnen op langere termijn, signalen als het mis gaat. Graag nuttige zaken of een speelfilm en een bespreking daarna. - Combineer de ALV met een activiteit. Maak er een mooie dag van met een gratis activiteit. - Leden komen niet naar de ALV omdat ze vertrouwen hebben in het bestuur en in hoe het loopt. - Als er besluitvorming moet plaatsvinden en er zijn weinig mensen op de ALV, dan is dat jammer. Mogelijk kan besluitvorming ook plaatsvinden via de mail. - Vergaderdata graag vroeg aangeven, anders zijn agenda s gevuld. - Januari is geen handige maand voor een ALV. Dan zijn er al heel veel andere activiteiten. - Wissel eens van vergaderlocatie. Mogelijk kan het in verschillende delen van het land. De trouwe bezoekers blijven komen en lokaal komen er wat nieuwe gezichten: Bestuur on tour Jongeren en Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Als belangenvereniging moet je ook erkennen dat er jongeren zijn. Geef jongeren een prominente plek op de website en of een jongerenpagina (4x). - Jongeren kun je misschien betrekken door een forum op te richten op de website of een chatgroep. Dit is ook handig voor mensen die te zwak zijn om zelf naar ontmoetingsactiviteiten te reizen. - Jongeren moeten zich ook kunnen aanmelden als lid via de website. - Als er een forum zou zijn of met elkaar chatten, dan zou ik zeker deelnemen (3x). Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

9 - Laat jongeren zich vertegenwoordigd voelen in de vereniging: probeer een jongere als bestuurslid te krijgen. Daardoor wordt de smoel van de vereniging anders (3x). - Ik wil graag naar bijeenkomsten van Harten Twee om leuke dingen te doen en om mensen te ontmoeten. - Als ik naar Harten Twee bijeenkomsten ga, dan wil ik ook graag andere jongere mensen ontmoeten. - Twee jaar geleden is er een soort bijeenkomst geweest voor jongere leden van Harten Twee. Er waren toen ongeveer acht deelnemers, ik was er ook. Volgens mij is er nog nooit iets met die resultaten gedaan. Ik ben er in ieder geval niet over geïnformeerd. - Als je jongeren wilt binden moet je als je activiteiten organiseert keuzemogelijkheden hebben. Jongeren willen niet in het bos wandelen. Als er leuke alternatieven zijn, dan komen ze wel. - Leuke activiteiten voor jongeren: paintballen, chocolade workshop, wijn workshop, casinobezoek, bowlen, lekker eten samen, ontmoeting in een café. - Thema s die jongere getransplanteerden kunnen aanspreken: opleiding, (beginnen met, hervatten van, behouden van) werk, relaties, alleen zijn, re-integratie, hypotheken, seks, Wmo, ontspanningsmethodieken, - Het spreekt mij (als jongere) niet zo aan als je op een ontmoetingsdag uitleg krijgt over hoe je hart werkt. Dat geloof ik wel. Ik vind het prettig als ik voor een andere zaal kan kiezen waar wel een leuke activiteit is. - Er zijn veel sportdagen. Maar wat moet je daarmee als je hartfunctie niet goed is. - Organiseer specifiek voor jongeren een aantal maal per jaar een bijeenkomst. Ook al is de opkomst de eerste paar keren laag, als de inhoud goed is dan zal de opkomst door mond op mond reclame (en stukje op website) vergroten. - Richt een jongerengroep op. - Je kan de jongerengroep vergroten door ook kinderen van getransplanteerden te betrekken. - Jongeren willen zich niet binden, willen best een klus doen, maar zich niet vastleggen voor jaren. - Jongeren zijn praktisch What s in it for me ze zitten minder op de plicht en meer op het effect. - Jongeren beseffen dat ze ziek zijn, maar willen het ook leuk en gezellig hebben. - Jongeren willen elkaar ontmoeten in een cafeetje of restaurantje en niet in een zalencentrum. - Bij het organiseren van uitjes en activiteiten moet men ook rekening houden met de conditie van mensen die niet getransplanteerd zijn. - Jongeren vinden een belangenvereniging vaak oubollig en willen ook niet geconfronteerd worden met hun ziekte. Ook zijn ze druk met hun eigen leven. Misschien zou het helpen als eens voor een andere locatie gekozen werd: beter bereikbaar met openbaar vervoer en rouleren in verschillende delen van het land. - Via jongerenmedia kun je jongeren benaderen: een interview in een jongerenmagazine of een advertentie. Maak duidelijk wat Harten Twee kan betekenen voor (jongere) getransplanteerden. Spreek in jongerentaal. - Zoek jongeren op: bij controles, transplantatiecentra, via zorgverleners. Dan kun je ze informeren Vrijwilligers Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Ik ben vrijwilliger en heb een goede scholing gevolgd. Alleen ze benaderen mij heel weinig om echt vrijwilligerswerk te doen. Ik snap het niet. - Ik ben vrijwilliger, heb veel training gehad, veel in mij geïnvesteerd, maar men doet nauwelijks beroep op mij. Dat klopt toch niet. Het motiveert mij niet. Beleid moet geëvalueerd worden. - Mijn partner is vrijwilliger. Is maar erg weinig benaderd. Dat komt volgens mij ook omdat patiënten veel informatie halen van het internet en uit folders. Ook is de komst van de nursepractitioner een reden dat er minder behoefte is aan vrijwilligers. Deze functionaris informeert patiënten ook over sociale zaken. Voorgaande is niet bij alle vrijwilligers bekend, dan maakt dat mensen niet snappen dat ze niet worden benaderd. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

10 - Communiceer met je vrijwilligers. Geef hen terug wat er gebeurd is. Welke vragen er geweest zijn en welke inzet van vrijwilligers er geweest is. Informeer ook vrijwilligers als er (tijdelijk) geen of weinig vrijwilligersactiviteiten zijn. - Ik ben jong en zou zelf wel vrijwilliger willen zijn, maar wel vrijblijvend. Niet bindend en niet te zwaar. - Als mensen niks om handen hebben, dan is vrijwilligerswerk leuk. Maar als je weer gaat werken of een opleiding doen, dan heb je geen tijd meer. - Je moet vrijwilligers boeien en binden. - Informeer leden meer waarom vrijwilligers nodig zijn. - Ontwikkel een duidelijke taakomschrijving, communicatieplan, evaluatieplan, feedbackprotocol. - Kijk eerst welk vrijwilligerswerk er is en hoeveel, ga dan pas vrijwilligers werven. - Als er teveel vrijwilligers zijn, dan kun je misschien beter een aantal opzeggen. Anders heeft iedereen te weinig werk Thema s Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Werven van donoren. - Donorwerving kan op stands. Door het persoonlijk uitdelen van flyers kun je echt heel veel mensen werven. Dat zouden we meer moeten doen! - Donorwerving niet alleen in praatprogramma s of kranten. Ook in animaties of films. - Donorwerving gaat nu met de ideologie: doe een goede daad. Maar het kan ook speels of ludiek: huur eens een student in van de kunstacademie. - Profileer je meer als Harten Twee. Dan bereik je nog meer mensen. Zorg bv. dat mensen bij een transplantatie altijd info over Harten Twee krijgen. - Zet je in om de ziekenhuizen meer te stimuleren om mensen te informeren over Harten Twee. - Harten Twee meer bekend laten zijn in ziekenhuizen: per ziekenhuis kun je een activiteit organiseren om cardiologen en zorgverlenend personeel samen te laten sporten. - Harten Twee zou haar leden meer kunnen informeren over complementaire geneeskunde. Door gebruik van alternatieve geneeswijzen kunnen bv. bijwerkingen van medicijnen worden beperkt. - Denk Europees. Kijk over grenzen. Hoe kun je uitwisselen en leren van elkaar in Europa. - Zoek verbinding met andere organisaties en sterk aan elkaar. Bijvoorbeeld met Hart in Beweging, de Hartstichting, de Hart & Vaatgroep. Sluit je aan (3x). - Stel een aantal speerpunten vast en richt je daarop. Wil niet te veel ineens. Ken je grens en denk niet te groot Overige opmerkingen De respondenten hebben nog een aantal opmerkingen gemaakt die niet geordend kunnen worden bij de onderzoeksvragen. Deze opmerkingen zijn in deze paragraaf weergegeven. - Het bestuur doet het goed. Fijn dat ze zich zo inzetten! - Als vrijwilliger vind ik het erg attent dat we elk jaar een presentje krijgen. Ook was de vrijwilligersdag in Noordwijk erg gezellig. - Kinderen van getransplanteerden zijn een verborgen groep. - Het bestuur zou meer kunnen inzetten op de persoonlijke en directe benadering: wees aanwezig op bijeenkomsten en spreek mensen direct aan. - Wees als bestuur verbindend. - Stel je niet apart op als bestuur, wees verbindend. - Wees als bestuur aanwezig op lotgenoten-contactbijeenkomsten. Houd vooraf een praatje en bedank de mensen. - Profileer je als bestuur. Dan weet men je te vinden. - Een nieuwsbrief is van belang. Persoonlijke verhalen in de nieuwsbrief zijn een must. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

11 - Maak bij profilering ook gebruik van beeldend materiaal: volg een getransplanteerde topsporter met een camera, laat een getransplanteerde zelf een film maken (een persoonlijk portret). Beeldend materiaal kan vertoond worden op een ledendag. - Neem in het jaarverslag ook overzichten op van vrijwilligersverzoeken en activiteiten. - Het lijkt me als bestuur moeilijk om het voor iedereen goed te doen. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

12 4. Conclusies De informatie uit de interviews heeft een beeld gegeven van ervaringen en wensen van leden van Vereniging Harten Twee. In dit hoofdstuk wordt een aantal conclusies op hoofdlijnen weergegeven. 4.1 Opkomst ALV Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? 1. Door het combineren van de ALV met een leuke uitdagende activiteit kan de opkomst verhoogd worden. Tevens kan het rouleren van locatie en van vergadermaand voor meer opkomst zorgen. 2. Lang niet alle leden willen de ALV bijwonen. 4.2 Jongeren en Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? 1. Zorg voor een website die jongeren aanspreekt. Maak een jongerenpagina en organiseer een forum of chat-mogelijkheid. Maak aanmelding via internet mogelijk. 2. Werf een jongere als bestuurslid. Naast dat de jongere een andere inbreng heeft geeft dit ook de vereniging een jongere uitstraling. 3. Jongeren willen weten wat ze kunnen halen bij Vereniging Harten Twee. Maak bij informatieverstrekking duidelijk wat Harten Twee kan bieden. 4. Organiseer jongerenbijeenkomsten, met interessante thema s op een voor jongeren leuke locatie. 4.3 Vrijwilligers Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? 1. Ontwikkel vrijwilligersbeleid met daarin oa. - Visie op vrijwilligerswerk en vrijwilliger - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - Werven en selecteren van vrijwilligers - Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers - Waardering van vrijwilligers - Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 2. Informeer vrijwilligers over behoefte aan en inzet van vrijwilligers. 3. Stem het aantal vrijwilligers af op het aantal werkzaamheden dat nodig is. 4.4 Thema s Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? 1. Laat Harten Twee zich in blijven zetten voor donorwerving. Maak ook gebruik van nieuwe methodes. 2. Blijf je als Harten Twee profileren. 3. Zoek verbinding met andere organisaties in Nederland en in Europa. Wissel informatie uit en wees complementair aan elkaar. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

13 De inhoud van deze rapportage is voortgekomen uit telefonische interviews met acht leden van Vereniging Harten Twee. Na acht interviews was een redelijke verzadiging qua informatie bereikt: de laatste interviews bekrachtigden de al eerder verzamelde informatie en er werd nauwelijks nieuwe informatie toegevoegd. Het is wenselijk dat de resultaten en conclusies van de onderzoeksvraag 1 worden voorgelegd aan de deelnemers van de ALV, van onderzoeksvraag 2 aan jonge leden en van onderzoeksvraag 3 aan de vrijwilligers. Uit deze specifieke groepen kan nog aanvullende informatie worden verkregen. Hetgeen het overzicht van wensen en behoeften (omtrent de onderzoeksvragen) van de leden van Vereniging Harten Twee compleet maakt. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

14 BIJLAGE 1. ITEMLIJST Vereniging Harten Twee itemlijst interviews versie EV 1. Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? a) Hoe communiceren over ALV? b) Hoe plannen? (datum/locatie/uitnodigingen/ ) c) Welke programma? Wat spreekt mensen aan? Combinatie met iets inhoudelijks/leuks? Gevarieerd programma? d) Hoe uitvoeren? Voelen mensen zich welkom? Hebben mensen het gevoel iets bij te dragen en iets te kunnen halen? e) Hoe mensen informeren achteraf? Hoe evalueren? Bijstellen? Betrekken? f) Hoe mensen betrekken die door fysieke omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, maar wel betrokken willen blijven. g) 2. Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? a) Waar bereik je jongeren? b) Hoe bereik je jongeren? c) Hoe communiceren? (inhoud) d) Welke communicatiemiddelen? e) Wat spreekt jongeren aan? f) Wat is nodig om jongeren te betrekken? g) 3. Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? a) Welke communicatie? b) Welke communicatiemiddelen? c) Hoe bereik je vrijwilligers? Via zorgverleners? Via vrijwilligersbank? Via netwerk? d) Wat spreekt vrijwilligers aan? e) Wat is nodig om meer mensen als vrijwilliger te werven? f) Hoe houd je je vrijwilligers enthousiast? g) 4. Voor welke thema s moet de vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? a) Thema concretiseren? b) Waarom dit thema? c) Ideeën over hoe Harten Twee zich hard moet maken voor dit thema? d) Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

15 BIJLAGE 2. WERVINGSMAIL Beste mevrouw/heer, De Vereniging Harten Twee heeft u in juni dit jaar een vragenlijst toegezonden. Met deze vragenlijst wilde het bestuur peilen wat er onder de leden van Harten Twee leeft. 37 leden van Harten Twee hebben een ingevulde vragenlijst geretourneerd. Waaronder u. Tevens heeft u op de vragenlijst aangegeven dat u bereid bent om deel te nemen aan een telefonisch interview. Daarom ontvangt u deze mail. Graag zou ik een afspraak met u maken voor een telefonisch interview. Het interview duurt ongeveer een half uur en zal plaatsvinden in de periode tussen 30 november en 11 december. Voorafgaand aan het interview krijgt u de vragen toeg d. Het doel van het interview is om informatie te verzamelen door middel van vragen (voortkomend uit de resultaten van de vragenlijsten). Mede door de interviews wil het bestuur van Harten Twee in beeld krijgen wat de ideeën en wensen zijn van haar leden. Met die informatie kan het bestuur haar plannen en activiteiten beter laten aansluiten bij de wensen van haar leden. Graag ontvang ik uw telefoonnummer zodat ik u kan bellen om een afspraak te maken. Indien u wilt mag u ook mij bellen. Met vriendelijke groet, Ella Visserman, onderzoeker/adviseur / Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief op Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100C 1381 CE Weesp telefoon e- mail: Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

16 BIJLAGE 3. BEVESTIGINGSMAIL MET INTERVIEWVRAGEN Beste mevrouw/heer, Bij deze bevestig ik de afspraak die wij hebben gemaakt voor een telefonisch interview: maandag x december om xx uur. In het interview wil ik de volgende vragen aan u voorleggen: 1. Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? 2. Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? 3. Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? 4. Voor welke thema s moet de vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Met vriendelijke groet, Ella Visserman, onderzoeker adviseur / Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief op Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100C 1381 CE Weesp telefoon e- mail: Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Inhoudsopgave: Blz.nr. 1. Een goeie moat kan gien kwoad 3 2. De moat 5 3. De jongere 7 4. Match moat-jongere 8 5. Evalueren 9 6. Public Relations 9

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie