acht verdiepende interviews

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "acht verdiepende interviews"

Transcriptie

1 WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.:

2 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats Wensen en behoeften van leden van Harten Twee, acht verdiepende interviews Vereniging Harten Twee Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Ella Visserman 18 december 2009, Weesp Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

3 Inhoud 1. Inleiding Stappen interviews en procesbeschijving Resultaten Conclusies BIJLAGE 1. ITEMLIJST BIJLAGE 2. WERVINGSMAIL BIJLAGE 3. BEVESTIGINGSMAIL MET INTERVIEWVRAGEN Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

4 1. Inleiding De Vereniging Harten Twee is de belangenorganisatie voor iedereen die een hart- en/of longtransplantatie heeft ondergaan, of daarvoor in aanmerking komt, en hun familieleden. De vereniging is in 1983 opgericht en heeft circa 500 leden. Het bestuur van de Vereniging Harten Twee heeft geconstateerd dat de wensen, behoefte en knelpunten van de leden niet voldoende inzichtelijk zijn voor het bestuur. Dit inzicht is wenselijk, omdat de input van leden belangrijke informatie kan opleveren voor de koers van het bestuur voor de komende jaren. Daarnaast wil het bestuur stap voor stap de vereniging meer professionaliseren. Om inzicht te verkrijgen in de wensen en behoefte van leden heeft het bestuur als eerste stap een vragenlijst uitgezet onder de leden. Het bestuur wil als vervolg op het vragenlijstonderzoek een verdieping aanbrengen in de resultaten van de ledenpeiling. Het bestuur heeft op basis van de uitkomsten van de ledenpeiling vier onderwerpen benoemd waarin zij verdieping wenst aan te brengen, te weten: - hoe krijgt de Vereniging Harten Twee een grotere opkomst van leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV); - hoe kan Vereniging Harten Twee meer jongere leden krijgen (jonger dan 40 jaar) en hoe kan de Vereniging jongeren meer betrekken bij het werk van de Vereniging Harten Twee; - vrijwilligersbeleid: hoe krijgt de Vereniging meer mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast; - voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Vereniging Harten Twee heeft Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg (BBVZ) gevraagd de verdiepende interviews uit te voeren. De resultaten van deze interviews zijn in deze rapportage weergegeven. Vereniging Harten Twee hoopt met de uitvoering van deze interviews haar beleid meer te kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van haar leden. Op deze plaats wil Vereniging Harten Twee de leden die hebben deelgenomen aan de interviews bedanken voor het delen van hun ervaringen en wensen. Dhr. Henk Bakker, voorzitter Vereniging Harten Twee Mevr. drs. Ella Visserman, onderzoeker Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

5 2. Stappen interviews en procesbeschrijving In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2.1 de stappen voor de uitvoering van de interviews weergegeven en in paragraaf 2.2 een procesbeschrijving van de feitelijke uitvoering. Tevens is in deze paragraaf verantwoord waarom op een aantal punten is afgeweken van de geplande methodiek. 2.1 Stappen uitvoering interviews Voor het uitvoeren van de verdiepende interviews is een aantal stappen gepland, namelijk: 1. Het analyseren van de uitkomsten van de ledenpeiling Bij de schriftelijke raadpleging vóór de zomer van 2009 heeft het bestuur ca. 50 vragenlijsten retour ontvangen. Deze lijsten zijn in een bestand verwerkt. Het bestand zal nader geanalyseerd worden rond de vier thema s die het bestuur heeft benoemd. 2. Voorbereiden van de telefonische interviews Ter voorbereiding van de telefonische interviews wordt een itemlijst opgesteld voor de verschillende thema s op basis van uitkomsten uit de ledenpeiling en bekende informatie uit literatuur en ervaringen van andere patiëntenorganisaties. Tevens zal een interviewprotocol worden opgesteld. 3. Werven acht leden voor telefonische interviews In de geretourneerde vragenlijsten hebben leden aan kunnen geven of ze benaderd willen worden voor een telefonisch interview. Acht leden worden benaderd met de vraag of ze mee willen werken aan het telefonisch interview. 4. Het houden van acht telefonische interviews Acht leden worden telefonisch geïnterviewd. Het interview duurt 30 tot 45 minuten. Alle thema s worden besproken in alle acht interviews. In de interviews zullen de onderstaande vragen worden voorgelegd: 1. hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt; 2. hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging; 3. hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast; 4. voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? 5. Het vastleggen van de uitkomsten van de interviews De resultaten van de telefonische interviews zullen schriftelijk worden verwerkt. Anonimiteit van de respondenten wordt gewaarborgd. 6. Het verwerken van de uitkomsten van de interviews in een notitie De uitkomsten van de analyse van de vragenlijsten en de interviews zullen worden verwerkt in een notitie ten behoeve van het bestuur. De notitie geeft het bestuur van de Vereniging Harten Twee handvatten voor verdere stappen rond de vier eerder genoemde thema s. 2.2 Procesbeschrijving De verdiepende interviews zijn uitgevoerd in november en december 2009: in november is gestart met de werving en de interviews. Analyse en het rapporteren heeft plaatsgevonden in december Ter voorbereiding op de interviews is gestart met het analyseren van de uitkomsten van de schriftelijke raadpleging. Deze raadpleging werd vóór de zomer van 2009 uitgevoerd door het bestuur van Vereniging Harten Twee. De opgestelde itemlijst is opgenomen in bijlage 1. Bij de werving van de leden voor de interviews is een aantal stappen uitgevoerd. Allereerst is gekeken hoeveel respondenten van de totaal 37 geretourneerde vragenlijsten bereid waren tot deelname aan een interview (dit kon men aangeven op de schriftelijke vragenlijst). Daarnaast was het noodzakelijk Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

6 dat de respondent een telefoonnummer of adres had ingevuld. 21 respondenten waren wel bereid om mee te werken aan een telefonisch interview en 16 respondenten waren dit niet. Van de 21 respondenten hadden vier leden geen telefoonnummer of ingevuld. Resultaat was dus 17 leden die een vragenlijst hadden ingevuld, bereid waren om mee te doen aan een interview èn een telefoonnummer of adres hadden ingevuld. De antwoorden van deze 17 respondenten zijn bestudeerd en acht leden zijn geselecteerd. Deze acht leden zijn per benaderd met het verzoek tot deelname aan een telefonisch interview (bijlage 2). Van deze acht leden hebben uiteindelijk zes mensen deelgenomen aan een telefonisch interview. Vervolgens zijn nog twee leden benaderd en bereid gevonden om te deel te nemen aan een interview. Met het selecteren is er ook rekening mee gehouden dat er voldoende jonge leden (< 40 jaar) deelnamen aan de interviews en dat er zowel mannen als vrouwen deelnamen. Alle geïnterviewden hebben voorafgaand aan het interview een bevestigingsmail ontvangen met daarin de interview vragen (bijlage 3). Ter verdieping heeft de onderzoeker een aanvullend telefonisch interview gehouden met een jonge vrijwilliger van een andere patiëntenorganisatie. Deze organisatie organiseert meerdere keren per jaar een themagroep voor jonge patiënten. Met allen die bereid waren om deel te nemen aan een interview is een datum en tijdstip gepland. Voorafgaand aan de interviews hebben de respondenten de vragen die ter sprake kwamen in het interview ontvangen. De uitvoering van de interviews is goed verlopen. Alle respondenten waren open en bereid hun ervaringen, ideeën en wensen te delen. De duur van de interviews varieerde van 20 tot 45 minuten. Alle betrokken leden zijn na de interviews hartelijk bedankt. Afgesproken is dat deze leden de definitieve rapportage per mail zullen ontvangen. Alle resultaten uit de interviews zijn gebundeld in deze rapportage. In hoofdstuk 3 is per onderzoeksvraag een weergave gegeven van de informatie die verkregen is uit de interviews. De conclusies zijn in hoofdstuk 4 weergegeven. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

7 3. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verdiepende interviews weergegeven. In de eerste paragraaf staat de typologie van de respondenten en in de tweede paragraaf staan de uitkomsten van de telefonische interviews. 3.1 Typologie respondenten In onderstaande tabellen staat algemene informatie van de respondentengroep weergegeven. telefonische interviews geslacht mannen 4 vrouwen 3 partners 1 leden getransplanteerd 7 wachtlijst 1 leeftijd Aantal jaren lid Vrijwilliger Harten Twee Ja Nee Geweest Resultaten In deze paragraaf vindt u de resultaten van de interviews. De resultaten zijn geordend naar de onderzoeksvragen. 1. Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? 2. Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? 3. Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? 4. Voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

8 3.2.1 Opkomst ALV Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Ik ben altijd op de ALV en vindt het ook van belang om daar te zijn. Deels gaan we ook om mensen weer te ontmoeten. - Een ALV spreekt mij niet aan. De uitnodiging is duidelijk en goed. Ik vind de afstand ook te ver om heen en weer te gaan voor een vergadering. - Ik ben nog nooit op een ALV geweest, het spreekt me ook niet aan, ik vind de woorden te moeilijk. Als na de ALV een leuke activiteit georganiseerd wordt, ga ik alleen naar die activiteit en niet naar de ALV. Ik vind het fijn dat andere mensen dit wel leuk vinden en het ook goed doen. - Ik ben nog nooit op een ALV geweest. Dat ligt me niet. En ik vind de afstand en de kosten ook te groot en te hoog. Ik denk ook niet dat ik er in de toekomst naar toe ga. - Ik heb een keer een ledenvergadering bezocht, maar ik ben druk en heb andere bezigheden. - Ik vind het niet meer leuk om naar de ALV te gaan omdat er vaak gebedeld wordt om vrijwilligers, ook liggen er ook vaak emoties onder de oppervlakte. Dat is voor mij een drempel om er naar toe te gaan. - Ik ben geen vergadermens. Dat hoeft van mij ook niet. - Als je een ALV organiseert moet je blij zijn met 10% opkomst. Je moet ook accepteren dat veel leden zich niet interesseren voor bestuurszaken. - Realiseer je waarom je meer deelnemers wilt op het bestuursoverleg: is dat omdat het bestuur het graag wil (of de aanwezige leden) of is het noodzakelijk. - Als je een ALV combineert met een leuke of uitdagende activiteit, dan komen er denk ik meer mensen (6x). - Een ALV koppelen aan lotgenotencontact kan de opkomst mogelijk verhogen (3x). - Een ALV koppelen met een interessant onderwerp zou mij wel uitnodigen om ook naar een ALV te gaan. Workshops of forums met thema s als leefadviezen, psychologische veranderingen, effect medicijnen op langere termijn, signalen als het mis gaat. Graag nuttige zaken of een speelfilm en een bespreking daarna. - Combineer de ALV met een activiteit. Maak er een mooie dag van met een gratis activiteit. - Leden komen niet naar de ALV omdat ze vertrouwen hebben in het bestuur en in hoe het loopt. - Als er besluitvorming moet plaatsvinden en er zijn weinig mensen op de ALV, dan is dat jammer. Mogelijk kan besluitvorming ook plaatsvinden via de mail. - Vergaderdata graag vroeg aangeven, anders zijn agenda s gevuld. - Januari is geen handige maand voor een ALV. Dan zijn er al heel veel andere activiteiten. - Wissel eens van vergaderlocatie. Mogelijk kan het in verschillende delen van het land. De trouwe bezoekers blijven komen en lokaal komen er wat nieuwe gezichten: Bestuur on tour Jongeren en Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Als belangenvereniging moet je ook erkennen dat er jongeren zijn. Geef jongeren een prominente plek op de website en of een jongerenpagina (4x). - Jongeren kun je misschien betrekken door een forum op te richten op de website of een chatgroep. Dit is ook handig voor mensen die te zwak zijn om zelf naar ontmoetingsactiviteiten te reizen. - Jongeren moeten zich ook kunnen aanmelden als lid via de website. - Als er een forum zou zijn of met elkaar chatten, dan zou ik zeker deelnemen (3x). Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

9 - Laat jongeren zich vertegenwoordigd voelen in de vereniging: probeer een jongere als bestuurslid te krijgen. Daardoor wordt de smoel van de vereniging anders (3x). - Ik wil graag naar bijeenkomsten van Harten Twee om leuke dingen te doen en om mensen te ontmoeten. - Als ik naar Harten Twee bijeenkomsten ga, dan wil ik ook graag andere jongere mensen ontmoeten. - Twee jaar geleden is er een soort bijeenkomst geweest voor jongere leden van Harten Twee. Er waren toen ongeveer acht deelnemers, ik was er ook. Volgens mij is er nog nooit iets met die resultaten gedaan. Ik ben er in ieder geval niet over geïnformeerd. - Als je jongeren wilt binden moet je als je activiteiten organiseert keuzemogelijkheden hebben. Jongeren willen niet in het bos wandelen. Als er leuke alternatieven zijn, dan komen ze wel. - Leuke activiteiten voor jongeren: paintballen, chocolade workshop, wijn workshop, casinobezoek, bowlen, lekker eten samen, ontmoeting in een café. - Thema s die jongere getransplanteerden kunnen aanspreken: opleiding, (beginnen met, hervatten van, behouden van) werk, relaties, alleen zijn, re-integratie, hypotheken, seks, Wmo, ontspanningsmethodieken, - Het spreekt mij (als jongere) niet zo aan als je op een ontmoetingsdag uitleg krijgt over hoe je hart werkt. Dat geloof ik wel. Ik vind het prettig als ik voor een andere zaal kan kiezen waar wel een leuke activiteit is. - Er zijn veel sportdagen. Maar wat moet je daarmee als je hartfunctie niet goed is. - Organiseer specifiek voor jongeren een aantal maal per jaar een bijeenkomst. Ook al is de opkomst de eerste paar keren laag, als de inhoud goed is dan zal de opkomst door mond op mond reclame (en stukje op website) vergroten. - Richt een jongerengroep op. - Je kan de jongerengroep vergroten door ook kinderen van getransplanteerden te betrekken. - Jongeren willen zich niet binden, willen best een klus doen, maar zich niet vastleggen voor jaren. - Jongeren zijn praktisch What s in it for me ze zitten minder op de plicht en meer op het effect. - Jongeren beseffen dat ze ziek zijn, maar willen het ook leuk en gezellig hebben. - Jongeren willen elkaar ontmoeten in een cafeetje of restaurantje en niet in een zalencentrum. - Bij het organiseren van uitjes en activiteiten moet men ook rekening houden met de conditie van mensen die niet getransplanteerd zijn. - Jongeren vinden een belangenvereniging vaak oubollig en willen ook niet geconfronteerd worden met hun ziekte. Ook zijn ze druk met hun eigen leven. Misschien zou het helpen als eens voor een andere locatie gekozen werd: beter bereikbaar met openbaar vervoer en rouleren in verschillende delen van het land. - Via jongerenmedia kun je jongeren benaderen: een interview in een jongerenmagazine of een advertentie. Maak duidelijk wat Harten Twee kan betekenen voor (jongere) getransplanteerden. Spreek in jongerentaal. - Zoek jongeren op: bij controles, transplantatiecentra, via zorgverleners. Dan kun je ze informeren Vrijwilligers Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Ik ben vrijwilliger en heb een goede scholing gevolgd. Alleen ze benaderen mij heel weinig om echt vrijwilligerswerk te doen. Ik snap het niet. - Ik ben vrijwilliger, heb veel training gehad, veel in mij geïnvesteerd, maar men doet nauwelijks beroep op mij. Dat klopt toch niet. Het motiveert mij niet. Beleid moet geëvalueerd worden. - Mijn partner is vrijwilliger. Is maar erg weinig benaderd. Dat komt volgens mij ook omdat patiënten veel informatie halen van het internet en uit folders. Ook is de komst van de nursepractitioner een reden dat er minder behoefte is aan vrijwilligers. Deze functionaris informeert patiënten ook over sociale zaken. Voorgaande is niet bij alle vrijwilligers bekend, dan maakt dat mensen niet snappen dat ze niet worden benaderd. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

10 - Communiceer met je vrijwilligers. Geef hen terug wat er gebeurd is. Welke vragen er geweest zijn en welke inzet van vrijwilligers er geweest is. Informeer ook vrijwilligers als er (tijdelijk) geen of weinig vrijwilligersactiviteiten zijn. - Ik ben jong en zou zelf wel vrijwilliger willen zijn, maar wel vrijblijvend. Niet bindend en niet te zwaar. - Als mensen niks om handen hebben, dan is vrijwilligerswerk leuk. Maar als je weer gaat werken of een opleiding doen, dan heb je geen tijd meer. - Je moet vrijwilligers boeien en binden. - Informeer leden meer waarom vrijwilligers nodig zijn. - Ontwikkel een duidelijke taakomschrijving, communicatieplan, evaluatieplan, feedbackprotocol. - Kijk eerst welk vrijwilligerswerk er is en hoeveel, ga dan pas vrijwilligers werven. - Als er teveel vrijwilligers zijn, dan kun je misschien beter een aantal opzeggen. Anders heeft iedereen te weinig werk Thema s Vereniging Harten Twee Aan de respondenten is de volgende onderzoeksvraag voorgelegd: Voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Op de bovenstaande onderzoeksvraag zijn door de respondenten de volgende reacties gegeven: - Werven van donoren. - Donorwerving kan op stands. Door het persoonlijk uitdelen van flyers kun je echt heel veel mensen werven. Dat zouden we meer moeten doen! - Donorwerving niet alleen in praatprogramma s of kranten. Ook in animaties of films. - Donorwerving gaat nu met de ideologie: doe een goede daad. Maar het kan ook speels of ludiek: huur eens een student in van de kunstacademie. - Profileer je meer als Harten Twee. Dan bereik je nog meer mensen. Zorg bv. dat mensen bij een transplantatie altijd info over Harten Twee krijgen. - Zet je in om de ziekenhuizen meer te stimuleren om mensen te informeren over Harten Twee. - Harten Twee meer bekend laten zijn in ziekenhuizen: per ziekenhuis kun je een activiteit organiseren om cardiologen en zorgverlenend personeel samen te laten sporten. - Harten Twee zou haar leden meer kunnen informeren over complementaire geneeskunde. Door gebruik van alternatieve geneeswijzen kunnen bv. bijwerkingen van medicijnen worden beperkt. - Denk Europees. Kijk over grenzen. Hoe kun je uitwisselen en leren van elkaar in Europa. - Zoek verbinding met andere organisaties en sterk aan elkaar. Bijvoorbeeld met Hart in Beweging, de Hartstichting, de Hart & Vaatgroep. Sluit je aan (3x). - Stel een aantal speerpunten vast en richt je daarop. Wil niet te veel ineens. Ken je grens en denk niet te groot Overige opmerkingen De respondenten hebben nog een aantal opmerkingen gemaakt die niet geordend kunnen worden bij de onderzoeksvragen. Deze opmerkingen zijn in deze paragraaf weergegeven. - Het bestuur doet het goed. Fijn dat ze zich zo inzetten! - Als vrijwilliger vind ik het erg attent dat we elk jaar een presentje krijgen. Ook was de vrijwilligersdag in Noordwijk erg gezellig. - Kinderen van getransplanteerden zijn een verborgen groep. - Het bestuur zou meer kunnen inzetten op de persoonlijke en directe benadering: wees aanwezig op bijeenkomsten en spreek mensen direct aan. - Wees als bestuur verbindend. - Stel je niet apart op als bestuur, wees verbindend. - Wees als bestuur aanwezig op lotgenoten-contactbijeenkomsten. Houd vooraf een praatje en bedank de mensen. - Profileer je als bestuur. Dan weet men je te vinden. - Een nieuwsbrief is van belang. Persoonlijke verhalen in de nieuwsbrief zijn een must. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

11 - Maak bij profilering ook gebruik van beeldend materiaal: volg een getransplanteerde topsporter met een camera, laat een getransplanteerde zelf een film maken (een persoonlijk portret). Beeldend materiaal kan vertoond worden op een ledendag. - Neem in het jaarverslag ook overzichten op van vrijwilligersverzoeken en activiteiten. - Het lijkt me als bestuur moeilijk om het voor iedereen goed te doen. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

12 4. Conclusies De informatie uit de interviews heeft een beeld gegeven van ervaringen en wensen van leden van Vereniging Harten Twee. In dit hoofdstuk wordt een aantal conclusies op hoofdlijnen weergegeven. 4.1 Opkomst ALV Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? 1. Door het combineren van de ALV met een leuke uitdagende activiteit kan de opkomst verhoogd worden. Tevens kan het rouleren van locatie en van vergadermaand voor meer opkomst zorgen. 2. Lang niet alle leden willen de ALV bijwonen. 4.2 Jongeren en Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? 1. Zorg voor een website die jongeren aanspreekt. Maak een jongerenpagina en organiseer een forum of chat-mogelijkheid. Maak aanmelding via internet mogelijk. 2. Werf een jongere als bestuurslid. Naast dat de jongere een andere inbreng heeft geeft dit ook de vereniging een jongere uitstraling. 3. Jongeren willen weten wat ze kunnen halen bij Vereniging Harten Twee. Maak bij informatieverstrekking duidelijk wat Harten Twee kan bieden. 4. Organiseer jongerenbijeenkomsten, met interessante thema s op een voor jongeren leuke locatie. 4.3 Vrijwilligers Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? 1. Ontwikkel vrijwilligersbeleid met daarin oa. - Visie op vrijwilligerswerk en vrijwilliger - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - Werven en selecteren van vrijwilligers - Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers - Waardering van vrijwilligers - Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 2. Informeer vrijwilligers over behoefte aan en inzet van vrijwilligers. 3. Stem het aantal vrijwilligers af op het aantal werkzaamheden dat nodig is. 4.4 Thema s Vereniging Harten Twee Conclusies onderzoeksvraag: Voor welke thema s moet de Vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? 1. Laat Harten Twee zich in blijven zetten voor donorwerving. Maak ook gebruik van nieuwe methodes. 2. Blijf je als Harten Twee profileren. 3. Zoek verbinding met andere organisaties in Nederland en in Europa. Wissel informatie uit en wees complementair aan elkaar. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

13 De inhoud van deze rapportage is voortgekomen uit telefonische interviews met acht leden van Vereniging Harten Twee. Na acht interviews was een redelijke verzadiging qua informatie bereikt: de laatste interviews bekrachtigden de al eerder verzamelde informatie en er werd nauwelijks nieuwe informatie toegevoegd. Het is wenselijk dat de resultaten en conclusies van de onderzoeksvraag 1 worden voorgelegd aan de deelnemers van de ALV, van onderzoeksvraag 2 aan jonge leden en van onderzoeksvraag 3 aan de vrijwilligers. Uit deze specifieke groepen kan nog aanvullende informatie worden verkregen. Hetgeen het overzicht van wensen en behoeften (omtrent de onderzoeksvragen) van de leden van Vereniging Harten Twee compleet maakt. Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

14 BIJLAGE 1. ITEMLIJST Vereniging Harten Twee itemlijst interviews versie EV 1. Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? a) Hoe communiceren over ALV? b) Hoe plannen? (datum/locatie/uitnodigingen/ ) c) Welke programma? Wat spreekt mensen aan? Combinatie met iets inhoudelijks/leuks? Gevarieerd programma? d) Hoe uitvoeren? Voelen mensen zich welkom? Hebben mensen het gevoel iets bij te dragen en iets te kunnen halen? e) Hoe mensen informeren achteraf? Hoe evalueren? Bijstellen? Betrekken? f) Hoe mensen betrekken die door fysieke omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, maar wel betrokken willen blijven. g) 2. Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? a) Waar bereik je jongeren? b) Hoe bereik je jongeren? c) Hoe communiceren? (inhoud) d) Welke communicatiemiddelen? e) Wat spreekt jongeren aan? f) Wat is nodig om jongeren te betrekken? g) 3. Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? a) Welke communicatie? b) Welke communicatiemiddelen? c) Hoe bereik je vrijwilligers? Via zorgverleners? Via vrijwilligersbank? Via netwerk? d) Wat spreekt vrijwilligers aan? e) Wat is nodig om meer mensen als vrijwilliger te werven? f) Hoe houd je je vrijwilligers enthousiast? g) 4. Voor welke thema s moet de vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? a) Thema concretiseren? b) Waarom dit thema? c) Ideeën over hoe Harten Twee zich hard moet maken voor dit thema? d) Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

15 BIJLAGE 2. WERVINGSMAIL Beste mevrouw/heer, De Vereniging Harten Twee heeft u in juni dit jaar een vragenlijst toegezonden. Met deze vragenlijst wilde het bestuur peilen wat er onder de leden van Harten Twee leeft. 37 leden van Harten Twee hebben een ingevulde vragenlijst geretourneerd. Waaronder u. Tevens heeft u op de vragenlijst aangegeven dat u bereid bent om deel te nemen aan een telefonisch interview. Daarom ontvangt u deze mail. Graag zou ik een afspraak met u maken voor een telefonisch interview. Het interview duurt ongeveer een half uur en zal plaatsvinden in de periode tussen 30 november en 11 december. Voorafgaand aan het interview krijgt u de vragen toeg d. Het doel van het interview is om informatie te verzamelen door middel van vragen (voortkomend uit de resultaten van de vragenlijsten). Mede door de interviews wil het bestuur van Harten Twee in beeld krijgen wat de ideeën en wensen zijn van haar leden. Met die informatie kan het bestuur haar plannen en activiteiten beter laten aansluiten bij de wensen van haar leden. Graag ontvang ik uw telefoonnummer zodat ik u kan bellen om een afspraak te maken. Indien u wilt mag u ook mij bellen. Met vriendelijke groet, Ella Visserman, onderzoeker/adviseur / Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief op Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100C 1381 CE Weesp telefoon e- mail: Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

16 BIJLAGE 3. BEVESTIGINGSMAIL MET INTERVIEWVRAGEN Beste mevrouw/heer, Bij deze bevestig ik de afspraak die wij hebben gemaakt voor een telefonisch interview: maandag x december om xx uur. In het interview wil ik de volgende vragen aan u voorleggen: 1. Hoe kan een grotere opkomst tijdens de ALV van Vereniging Harten Twee worden bereikt? 2. Hoe kunnen meer jongere mensen (jonger dan 40 jaar) lid worden van Vereniging Harten Twee en hoe kunnen zij meer betrokken worden bij activiteiten van de Vereniging? 3. Hoe kan Vereniging Harten Twee meer mensen werven die zich als vrijwilliger willen inzetten en hoe houdt de Vereniging de bestaande vrijwilligers enthousiast? 4. Voor welke thema s moet de vereniging Harten Twee zich de komende tijd hard maken? Met vriendelijke groet, Ella Visserman, onderzoeker adviseur / Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief op Blaauwbroek Bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100C 1381 CE Weesp telefoon e- mail: Rapportage verdiepende interviews Harten Twee december

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. In samenwerking met

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. In samenwerking met LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK In samenwerking met Rapportage ledentevredenheidsonderzoek maart 2015 INLEIDING Voor u liggen de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van S.V. Olympia Cuijk. In dit onderzoek

Nadere informatie

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg Handreiking patiëntenpanels voor praktijken in de eerstelijnszorg 15 augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een patiëntenpanel? 4 Voorbereiding 6 Uitvoering 9 Vervolg 10 Bijlage 1: Voorbeeldbrief

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Je bent doorverwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Sint Anna Ziekenhuis. Deze brochure geeft je informatie

Nadere informatie

Pleegouders in contact. Onderzoek onder pleegouders naar de communicatie tussen Lindenhout & pleegouders

Pleegouders in contact. Onderzoek onder pleegouders naar de communicatie tussen Lindenhout & pleegouders Pleegouders in contact Onderzoek onder pleegouders naar de communicatie tussen Lindenhout & pleegouders COLOFON Tekst Yvette Boers In opdracht van Raad van Pleegouders Lay-out Afdeling Communicatie Lindenhout

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

WIJJ Re-integratie B.V.

WIJJ Re-integratie B.V. RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Psychosociale ondersteuning en faciliteiten in het hoger onderwijs.

Psychosociale ondersteuning en faciliteiten in het hoger onderwijs. Bijlage V: Informed consent stageplaats Titel onderzoek : Psychosociale ondersteuning en faciliteiten in het hoger onderwijs. Externe onderzoeker (naam, organisatie, adres, telefoonnummer, emailadres)

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers Toolkit werven en behouden van vrijwilligers WERVEN Jaarlijks moeten nieuwe collectanten geworven worden om de collectanten die stoppen te vervangen. Daarnaast is de optelsom eenvoudig: hoe meer collectanten,

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid VERSLAG Aan: Aanwezigen bijeenkomst 5 april 2016 Oude IJsselstreek Spreekt, presentatie resultaten onderzoek Eenzaamheid Van: Heidi Otten Datum: 17 mei 2016 Onderwerp: Verslag bijeenkomst 5 april 2016

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Expertmeeting: Jongerenparticipatie

Expertmeeting: Jongerenparticipatie Expertmeeting: Jongerenparticipatie 2 Programma expertmeeting Locatie: Dynamo Eindhoven 19:00 tot 19:30 uur Binnenkomst deelnemers 19:30 uur Start Expertmeeting 19:30 tot 19:45 uur Openingswoord door Nancy

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Project Centraal servicepunt Resultaat: Cliëntbehoefte Verantwoordelijke: Femke de Jong Gereed: 1 september 2011 Inleiding In het plan van aanpak centraal servicepunt

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou?

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Deze folder gaat over de doelstelling en uitgangspunten van de Kindertelefoon, de inhoud van het vrijwilligerswerk, de training en de sollicitatieprocedure

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / maart 2014 Respons Respons: 77% 23% 77% ingevuld niet ingevuld Laurentius Cliëntenpanel:

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Plan van aanpak ZOJP-carrousel

Plan van aanpak ZOJP-carrousel Plan van aanpak ZOJP-carrousel Organisatie algemeen Definitieve datum hangt samen met de beschikbaarheid van de locatie en de sprekers. Check vooraf of er geen andere belangrijke bijeenkomsten zijn op

Nadere informatie

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Zwolle laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zwolle.

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding De Klanteffectvragenlijst Handleiding Deze handleiding is tot stand gekomen met bijdragen van Stimulansz en Tevreden.nl. www.tevreden.nl www.stimulansz.nl Inhoud Inleiding... 1 Voorwoord... 4 Wat is maatschappelijk

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN

Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN Inleiding Sinds januari 2010 biedt de VGN haar leden de medewerkerraadpleging aan. Daarbij kunnen leden kiezen uit drie verschillende instrumenten, namelijk: 1. De Medewerker

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Opdracht Communicatie:

Opdracht Communicatie: Opdracht Communicatie: van: Amy de Wilde Bianca Wassenaar Vivianne Borger Ayla Teunissen Iedries Kartopawiro klas: COM1E De reclames die wij hebben geanalyseerd: - Histor verf: Consumer insight: Ik wil

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Naam peuterspeelzaal: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, Per 1 augustus 2010 maken peuterspeelzalen onderdeel uit van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nadere informatie

Voorwoord. 1 Inleiding. 2 Respondenten en respons. 3 Resultaten ledenraadpleging. 4 Resultaten achterbanraadpleging. 5 Conclusie en samenvatting

Voorwoord. 1 Inleiding. 2 Respondenten en respons. 3 Resultaten ledenraadpleging. 4 Resultaten achterbanraadpleging. 5 Conclusie en samenvatting december 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5. 1 Inleiding 5. 2 Respondenten en respons 7. 3 Resultaten ledenraadpleging 10. 4 Resultaten achterbanraadpleging 28. 5 Conclusie en samenvatting 32. Colofon 35.

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie