Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg"

Transcriptie

1 Handreiking patiëntenpanels voor praktijken in de eerstelijnszorg 15 augustus 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een patiëntenpanel? 4 Voorbereiding 6 Uitvoering 9 Vervolg 10 Bijlage 1: Voorbeeldbrief 11 Bijlage 2: Publicaties Stichting OOGG over pilot patiëntenparticipatie 12 2

3 Inleiding Voor eerstelijns praktijken wordt het steeds belangrijker om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van hun patiënten. Patiënten worden mondiger en maken meer en meer gebruik van hun keuzevrijheid. Zij vormen een belangrijke bron van kennis over het functioneren van de praktijk. Er zijn vele methoden waarop hun ervaring meegenomen kan worden in het beter organiseren van de praktijk. Een overzicht van deze methoden staat in de Handreiking actieve patiëntenparticipatie van Stichting OOGG en Zorgbelang Gelderland. In dit document hebben we één specifieke participatiemethode uitgelicht en uitgediept: het patiëntenpanel. Bij het patiëntenpanel wisselt een groep geselecteerde patiënten van gedachten over een bepaald onderwerp met een vastgesteld doel. Doordat deze methode plaats vindt met een groep ontstaat een dynamiek, waarbij mensen op elkaar reageren en elkaar stimuleren. Een panelgesprek levert vaak praktische, heldere en concrete informatie op. Als bij het panelgesprek een zorgaanbieder aanwezig is als toehoorder spreken we van een spiegelgesprek. Stichting OOGG en Zorgbelang Gelderland willen een gezamenlijke bijdrage leveren aan het stimuleren van patiëntenpanels in eerstelijns praktijken. Ten eerste door het aanreiken van deze beknopte handleiding en ten tweede, indien gewenst, via bijvoorbeeld werving van patiënten en het geven van vergadertrainingen. Mocht je aan de slag willen met het patiëntenpanel is het raadzaam om contact met Zorgbelang of Stichting OOGG op te nemen zodat wij aanvullende informatie kunnen verstrekken en eventueel kunnen ondersteunen bij de uitvoering. Stichting OOGG Edisonring NA Dodewaard T: F: E: I: Zorgbelang Gelderland Postbus 5310, 6802EH, Arnhem Weerdjesstraat 168, 6811JH, Arnhem T F E I: 3

4 Waarom een patiëntenpanel? Voor- en nadelen Elke wijze van het betrekken van patiënten bij de organisatie van de praktijk heeft voor- en nadelen. Het panel heeft als voordeel dat patiënten op een rustig moment in een diepergaand gesprek hun mening kunnen geven over de ervaren dienstverlening in praktijk. Nadelen zijn dat er redelijk veel organisatie aan voorafgaat en dat slechts een klein deel van de patiënten deel kan nemen. Meningen, wensen en ervaringen Zoals in de inleiding genoemd zijn er verschillende methoden voor het actief betrekken van patiëntervaringen bij de verbetering van de praktijkvoering. De panelmethode biedt de mogelijkheid om de mening, ervaring of wensen van de patiënten te achterhalen over een actueel onderwerp. Interactief Het grote voordeel van een patiëntenpanel is dat je persoonlijk in gesprek bent met een gebruiker van de diensten van de praktijk en ook dieper in kunt gaan op een onderwerp. Bij vragenlijstonderzoek ontbreekt die mogelijkheid. Kwalitatieve uitkomsten Een panelgesprek vindt plaats met een afspiegeling van de patiëntenpopulatie (minimaal 6 en maximaal 15 patiënten) waarbij de ervaring van de geboden zorg- of dienstverlening centraal staat. Er worden suggesties voor verbeteringen gegeven over het al bestaande aanbod, maar er kunnen ook suggesties worden gedaan over nieuw op te zetten aanbod. De groepsgrootte is dus relatief klein. Op een huisartsenpraktijk van bijvoorbeeld

5 patiënten levert een gesprek met 10 patiënten natuurlijk geen compleet beeld op van het functioneren van de praktijk. De uitkomsten zijn vaak echter zeer praktisch van aard en kunnen snel in verbeterplannen worden omgezet. Een combinatie met andere methoden (zoals persoonlijke interviews, e-panel of vragenlijsten) is mogelijk. Meer inzicht Onder leiding van een gespreksleider praat de groep over een van tevoren bepaald onderwerp. Voor veel zorgaanbieders is een panelgesprek een eyeopener'. Het panelgesprek levert belangrijk en concreet materiaal voor kwaliteitsverbetering op. Men hoort hoe de klant de zorg ervaart. Vaak attendeert het de zorgverlener op de zogenaamde blinde vlekken binnen de praktijk of afdeling. Daarnaast komen cliënten vaak met originele ideeën voor de oplossing van bestaande knelpunten. 5

6 Voorbereiding Wat wil je bereiken met het panel? Het is van belang om, voordat je patiënten uitnodigt, heel helder te hebben als praktijk wat je wilt bereiken met het panel. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn om het serviceniveau op het gebied van bereikbaarheid, beschikbaarheid en praktijkinformatie te verbeteren. Het panelgesprek zal zich dan voornamelijk richten op dit onderwerp. Een ander onderwerp kan zijn de introductie van een nieuwe werkwijze voor een bepaalde patiëntengroep. Nieuwe ontwikkelingen kunnen worden voorgelegd aan het patiëntenpanel, dat zo fungeert als een adviescommissie. Ook patiënten kunnen onderwerpen aandragen die in het panel besproken kunnen worden. De specifieke doelstelling van het patiëntenpanel kan per praktijk en per jaar verschillen. Hoe kom je tot een heldere doelstelling? Bepaal met je collega s de thema s voor de praktijk Toets deze thema s aan de mening van patiënten die in de praktijk komen en vraag suggesties voor nieuwe thema s Bepaal op basis van deze lijsten welke onderwerpen de hoogste prioriteit krijgen Denk na over de manier waarop je de mening van het patiëntenpanel kunt inzetten om de doelstellingen van de praktijk beter te verwezenlijken Hoe selecteer je de patiëntengroep? Bepaal op basis van welke criteria je een afspiegeling wil hebben van de patiëntenpopulatie (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ziektebeeld, etniciteit, etc.). De criteria zijn afhankelijk van de doelstelling. Als het gaat om bereikbaarheid zal bijvoorbeeld het criterium leeftijd gebruikt kunnen 6

7 worden. Zo willen jongeren misschien via een App op hun smart Phone de huisarts bereiken en hebben ouderen behoefte aan telefonisch contact. Maak een voorselectie op basis van de eerder genoemde criteria. Een persoonlijke benadering geeft de grootste kans op deelname. Geef of stuur een brief naar patiënten in de selectie met extra informatie over de doelstelling en de vraag of degenen die bereid zijn om in een panel plaats te nemen een bevestiging willen sturen, bijvoorbeeld via de website. Uit de aanmeldingen maakt u een definitieve selectie. De afvallers vraagt u of ze bereidt zijn de vaste panelleden te voeden met informatie. Communicatie Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het patiëntenpanel. Bespreek ook met hen de eventuele onderwerpen die ze aan bod willen hebben. Zorg voor een aankondiging van het patiëntenpanel op de website en in de wachtkamer. Stuur een brief naar patiënten binnen de geselecteerde doelgroep in de praktijk met de vraag of degenen die bereid zijn om in een panel plaats te nemen een reactie willen sturen, bijvoorbeeld via de website. Belangrijk is ook de juiste verwachtingen te scheppen: het panel geeft een advies voor verbetering en de praktijk maakt daaruit zelf de keuze welke verbeteringen worden doorgevoerd, en op welke wijze. Indien je het moeilijk vindt om patiënten direct te benaderen kun je gebruik maken van de ervaring van Zorgbelang Gelderland. Zij kunnen samen met jou de criteria bepalen voor de selectie, een selectiebrief opstellen en de gesprekken voeren met kandidaten voor het patiëntenpanel. 7

8 Locatie en tijd Patiënten moeten in alle vrijheid kunnen spreken over hun ervaringen. Het kan daarom raadzaam zijn om een locatie te zoeken buiten het praktijkpand. Deze moet voldoende groot zijn om een groep van personen te kunnen herbergen, het liefst aan een tafel. De ambiance van de omgeving moet ook uitnodigen voor een vertrouwelijk gesprek. Zorg voor koffie/thee. Sluit ook met het tijdstip aan op de doelgroep. Voor een panel bestaande uit bijvoorbeeld 67+-ers kun je prima overdag een bijeenkomst organiseren, voor werkende mensen kun je beter uitwijken naar de avond. Een panelgesprek duurt gemiddeld 2 uur. Hou er rekening mee dat je een half uur inloop en een half uur napraten inplant. De totale bijeenkomst kost dus ongeveer 3 uur. 8

9 Uitvoering Vooraf Zorg voor een agenda minimaal 1 week voor de bijeenkomst. Maak duidelijke afspraken over welke onderwerpen wel en niet op dit overleg thuis horen. Stuur een reminder naar de panelleden die toegezegd hebben te komen. Het komt nog wel eens voor dat patiënten afmelden. Dit kun je opvangen door eventueel een aantal reserve panelleden beschikbaar te hebben die je op korte termijn telefonisch kunt uitnodigen alsnog deel te nemen. Gespreksleiding Je kunt zelf de gespreksleider zijn. Dit kan echter invloed hebben op de uitkomsten van het panel. De gespreksleider kan ook door Zorgbelang geleverd worden. Een externe en onafhankelijke gespreksleider levert betere resultaten op dan wanneer de gespreksleiding in handen is van de opdrachtgever zelf. Een gespreksleidraad is een handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen uit de inventarisatie aan de orde komen. Notulist Een goede verslaglegging is belangrijk om achteraf de genoemde punten om te kunnen zetten in acties. Benadruk bij de patiënten dat de verslaglegging anoniem zal plaatsvinden. De notulist kan eventueel in overleg door Zorgbelang of Stichting OOGG geleverd worden. Presentje Zorg voor een kleinigheidje voor de patiënten als dank voor hun inzet. Training gespreksleiding Het leiden van een gesprek lijkt eenvoudiger dan het is. Met goede afspraken worden bijeenkomsten effectiever en worden duidelijke afspraken gemaakt. Een medewerker van Stichting OOGG of Zorgbelang Gelderland kan coachen op effectief leiden van een panelgesprek. 9

10 Tijdsinvestering Activiteit Uren Projectopzet: doelstelling, draagvlak en tijdspad 6 Communicatie: patiëntenbrief, reminder 4 Werving: patiënten actief benaderen 4 Organisatie: locatie, catering 4 Uitvoering: panelgesprek per keer 3 (x2) Uitwerking: notulen en rapporteren 4 Totaal uur Een deel van de bovengenoemde activiteiten kun je dus in overleg uitbesteden aan Stichting OOGG of Zorgbelang Gelderland. 10

11 Vervolg Vervolgafspraak Afhankelijk van de uitkomsten kan er een vervolg worden gegeven aan de bijeenkomst, bijvoorbeeld als de ingeplande 2 uur niet toereikend is gebleken om op een bepaald onderwerp de diepte in te gaan. Eventueel kan ook gekozen worden voor een nieuwe samenstelling van het panel om aanvullende meningen te peilen of een andere doelgroep te horen over hetzelfde onderwerp. Verslaglegging Bij de verslaglegging is het belangrijk om de genoemde aandachtspunten duidelijk te vermelden zonder dat ze direct te herleiden zijn naar een individuele patiënt. Het moet directe handvatten geven voor het opstellen van verbeterplannen door de praktijk. Verbeterplannen De praktijk maakt verbeterplannen op basis van de uitkomsten van het patiëntenpanel. Deze verbeterplannen kunnen worden voorgelegd aan het patiëntenpanel om te vragen of de gekozen oplossing tegemoet komt aan het gesignaleerde probleem. Verbeterplannen dienen SMART-opgesteld te worden. Ook de evaluatie van de plannen kan plaatsvinden met behulp van de panelleden. 11

12 Bijlage 1: Voorbeeldbrief Datum Betreft: Uitnodiging deelname panelgesprek Beste heer, mevrouw, Aanbieders van zorg in Nederland staan voor de uitdaging om zorg herkenbaar, dichtbij en minder bureaucratisch te regelen. Om dit goed te doen wil [naam praktijk], uw fysiotherapiepraktijk, leren van ervaringen van hun patiënten. Graag willen wij hierover met u in gesprek. [ Naam praktijk] organiseert in samenwerking met Zorgbelang Gelderland een panelgesprek waarin gebruiker van de fysiotherapiezorg aan het woord komen over de aangeboden behandeling. We gaan het hebben over vragen als: wat vindt u van de informatieverstrekking? Hoe ervaart u de bejegening door de fysiotherapeut? Hoe hebt u de behandelkwaliteit ervaren? Wie kan er beter op bovenstaande vragen een antwoord geven dan de patiënt zelf, u dus. In een panelgesprek staan de patiënten van de praktijk centraal. Zij gaan met elkaar in gesprek onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider, met als doel het verbeteren van bestaande of nieuw op te zetten dienstverlening. Aan u de vraag of u uw ervaringen en ideeën met ons wilt delen en mee wilt doen aan het panelgesprek. Het zal plaatsvinden bij [locatie, adres] op [datum]. De inloop is tussen en De bijeenkomst start om en duurt tot Als u hier toestemming voor geeft zal [ naam medewerker] van Zorgbelang Gelderland telefonisch contact met u opnemen om verder met u te praten over deelname aan het panelgesprek. Mocht u naar aanleiding van deze brief al vragen hebben kunt u contact opnemen met [naam medewerker] van Zorgbelang via [telefoonnummer / adres]. Wij zien uit naar uw reactie, Met vriendelijke groet [namens praktijk] [namens Zorgbelang Gelderland] 12

13 Bijlage 2: publicaties Stichting OOGG over pilot patiëntenparticipatie Bron: Nieuwsbrief maart

14 Bron: Nieuwsbrief april

15 Bron: Nieuwsbrief juni

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten CBO www.cbo.nl/betersamen betersamen@cbo.nl 2013 Onder redactie van Ilse Raats Rianne van den Brink Femke de

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders Inleiding Iedere verzekeraar is intussen doordrongen van het belang van een goed inzetbaarheidsbeleid,

Nadere informatie

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken PRAKTIJKMANAGEMENT De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken Mr. M. Jongebreur- Ruskamp Praktijk- en personeelsadviseur P.P.M. Partner in Praktijkmanagement J.M. Vinke Trainer personeelsmanagement,

Nadere informatie

Markt- en doelgroeponderzoek naar beleving en kansrijkheid van lokale campagnes voor financiering van natuur en landschap

Markt- en doelgroeponderzoek naar beleving en kansrijkheid van lokale campagnes voor financiering van natuur en landschap Handleiding voor kwalitatief marktonderzoek Markt- en doelgroeponderzoek naar beleving en kansrijkheid van lokale campagnes voor financiering van natuur en landschap Met dank aan Sylwia Kleynen en de respondenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

In 10 stappen dichter bij elkaar

In 10 stappen dichter bij elkaar In 10 stappen dichter bij elkaar Stappenplan ouderbetrokkenheid Praktische handleiding voor scholen die de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs willen vergroten Colofon Redactie: Eindredactie: Jeanet

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie