DR-MTE-X. Deelreglement Maintenance Engineer MTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-MTE-X. Deelreglement Maintenance Engineer MTE"

Transcriptie

1 DR-MTE-X Deelreglement Maintenance Engineer MTE Uitgave: maart 2011

2 DR-MTE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelstellingen De opleiding is gericht op personen die werkzaam zijn in een onderhoudsgerichte functie. Zij zijn vakinhoudelijk bekwaam en zijn in staat om monteurs aan te sturen. Ze zijn in het bezit van VCA-VOL. Doelstelling is deze personen beter in staat te stellen op zelfstandige wijze hun onderhoudstaak uit te voeren. Na afloop van de opleiding begrijpt de deelnemer zijn rol en positie in het onderhoudsproces, kan actief bijdragen aan verbetering van onderhoudsconcepten en is beter in staat om gestructureerd afwijkingen van een installatie te analyseren en te verhelpen. 3 Opleiding 3.1 Inhoud De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten. Het examen bestaat uit de toets "maintenance engineer". Het met voldoende resultaat afgesloten hebben van de toets geeft recht op het PBNA-diploma. De deelnemer moet daarnaast minimaal 80 % van de lessen bij Reed Business Opleidingen hebben gevolgd en deelgenomen hebben aan de case en de bijbehorende Coaching-on-the-job. De opleiding is bij Reed Business opleidingen bekend onder de code MTE. 3.2 Vooropleiding De deelnemers hebben een vakopleiding op MBO niveau. 3.3 Vrijstelling voor delen van de opleiding De examencommissie verleent geen vrijstelling voor delen van de opleiding.

3 DR-MTE-X 3 4 Toetsprotocollen Toetsorganisatie Kandidaten kunnen deelnemen aan het centraal examen. Het centraal examen wordt viermaal per jaar in de maanden januari, maart, juni en november georganiseerd. Aanmelding Kandidaten worden automatisch voor het eerstvolgende centraal examen na afloop van de opleiding ingeschreven. Examengeld Voor kandidaten die aansluitend op de opleiding het examen afleggen, is het examengeld inbegrepen in de opleidingsprijs. Aan kandidaten die niet aansluitend op de opleiding het examen of aan kandidaten die een herexamen willen afleggen, wordt examengeld in rekening gebracht. Toetsvorm De toets wordt schriftelijk afgenomen. Toetsduur De toets heeft een duur van 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Spreiding Onderwerp Totaal aantal vragen MTE 1: Rol en competenties 1 MTE 2: Asset management 17 MTE 3: Communicatie 3 MTE 4: RCM 15 MTE 5: Wet- en regelgeving 1 MTE 6: Kwaliteitszorg 3 Totaal aantal vragen 40 Materialen tijdens de toets N.v.t.

4 DR-MTE-X 4 Toetsinhoud De toets omvat de hoofdstukken 1 t/m 6. Eindtermen De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 1: rol en competenties Maintenance Engineer: De key drivers in een groeiende vraag naar maintenance engineers/managers kunnen benoemen; Kunnen benoemen: op welke specifieke deelgebieden/competenties Maintenance Engineers vaak onvoldoende geschoold zijn; Kunnen benoemen, welke drie hoofddoelstellingen bij een bedrijf een belangrijke rol spelen: Uit kunnen leggen dat de relatie directe kosten en opportuniteitskosten zich verhouden als een ijsberg model. Uit kunnen leggen wat het begrip competentie betekent; Uit kunnen leggen wat het begrip rol bij rol en competenties van een ME betekent. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 2:Asset management en onderhoudsbeheersing, Met betrekking tot 2.2 sociaal-economische ontwikkelingen: Inzicht hebben in het model van de: sociaal-economische ontwikkelingen. De relatie tussen onderhoudsbeheersing, kapitaalintensiteit en schaalvergroting kunnen verklaren; De relatie in onderhoudsconcepten tussen complexiteit en betrouwbaarheid kunnen verklaren Met betrekking tot 2.3 Life Cycle Costs (LCC): Aan kunnen geven uit welke drie kostenposten de levensduurkosten van een technische installatie(deel) bestaan; Weten wat het doel van LCC is; Uit kunnen leggen waarom het nuttig is voor een bedrijf om de LCC toe te passen; Weten welke typische problemen/conflicten binnen afdelingen in een bedrijf spelen als LCC wordt toegepast. Uit kunnen leggen waarom bij economische berekeningen gebruik wordt gemaakt van het begrip contante waarde of present Value ; Inzicht hebben in het 11 stappenplan LCC. Met betrekking tot 2.4 Economische waarde van onderhoud: Het VDM model kunnen verklaren en toepassen; Kunnen verklaren wat sturen op waarde betekent en kunnen aangeven welk begrip men hiervoor hanteert; De twee belangrijkste regelkringen van het VDM competentiemodel kunnen verklaren en toepassen; De vier waardebepalende factoren (waarde drijvers) van het competentiemodel kunnen benoemen en toepassen; De functie van de gatekeeper kunnen verklaren; De Engelse en Nederlandse begrippen en afkortingen in dit model kunnen verklaren en toepassen; Verklaren op welke Key Performance Indicators (KPI s) de Maintenance Engineer mede invloed kan uitoefenen; Van het "onderhoudsdilemma" de 3 partijen die conflicterende belangen hebben kunnen aangeven en verklaren. Kunnen aangeven waarvoor de sensiviteitsformule wordt gebruikt. Een eenvoudige sensitiviteitsberekening kunnen maken; Het 8 stappenplan ( stap 1 t/m 4 bepalen van de dominante waardedrijver) en (stap 5 t/m 8 ontwikkelen van de Meest Waardevolle Onderhoudsorganisatie MWO) kunnen verklaren en toepassen; Aan kunnen geven met welke drie valkuilen men bij benchmarken rekening moet houden. Met betrekking tot 2.5 Total Productive Maintenance: De filosofie (de kerngedachte) van TPM kunnen aangeven; De vijf belangrijkste goals (doelen) van TPM (classic) aan kunnen geven; Kunnen aangeven wat het doel is van het industriële Total Productive Maintenance (TPM ) model (8 pillar model); Kunnen verklaren waarom (bij TPM) de operator niet alleen verantwoordelijk is voor de productie, maar ook voor het 1 e echelons onderhoud van de machine of installatie;

5 DR-MTE-X 5 De indeling van 5S kunnen aangeven en toepassen; Kunnen aangeven wat de nadelen zijn van de TPM-filosofie. Tevens aan kunnen geven en verklaren op welke wijze VDM deze nadelen oplost; Inzicht hebben in de OEE formule en in staat zijn om eenvoudige berekeningen te kunnen maken. Met betrekking tot 2.6 Onderhoudsbeheersing: De definitie van onderhoud (Maintenance) kunnen weergeven en verklaren; Kunnen aangeven wat het doel is van het opstellen van een onderhoudsconcept; Kunnen aangeven waaruit een onderhoudsconcept bestaat; Het schema onderhoudsvormen en hun onderlinge relaties kunnen verklaren; Weten dat er drie onderhoudsactiviteiten zijn waarop gestuurd kan worden; De beslissing op de keuze tussen preventief en correctief (proactief en reactief) onderhoud kunnen verklaren en toepassen; Weten uit welke twee essentiële functies het primaire proces onderhoud bestaat. Tevens kunnen verklaren dat het onderhoudsconcept een belangrijk element van beheer vormt; Weten welke drie partijen (de beleidsdriehoek) een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de onderhoudsdoelstellingen; De vijf fasen (OVUAE) van het onderhoudwerkproces kunnen benoemen. De betekenis van het acroniem "SMART" (formulering doelstellingen) kunnen benoemen; De begrippen: algemene doelstelling, meetbare doelstelling, indicatoren en streefwaarden kunnen verklaren en toepassen; Kunnen aangeven welke 3 aspecten van belang zijn om bij preventief onderhoud te kiezen voor een TAO taak; Kunnen aangeven welke 3 aspecten van belang zijn om bij preventief onderhoud te kiezen voor een GAO taak; Kunnen aangeven welke aspecten van belang zijn om voor een SAO taak te kiezen; Het beslissingsschema voor het kiezen van de onderhoudsvorm kunnen toepassen; Weten welke drie overwegingen een rol spelen bij het doorvoeren van wijzigingen in een productie installaties; Kunnen verklaren waarom een HAZOP analyse wordt uitgevoerd als in een productie installaties wijzigingen zijn doorgevoerd; In het schema van de totale onderhoudskosten; de indeling van de verschillende onderhoudsposten kunnen benoemen. De relatie: kosten en hoeveelheid preventief /correctief onderhoud in een grafiek uit kunnen zetten; Het regelschema beheer, werkvoorbereiding en planning, uitvoering, analyse opdrachtstelling en werkvoorbereiding kunnen verklaren en toepassen; De FMEA methodiek kunnen verklaren; Het schema van de Maintenance Steering Group (MSG) uit kunnen leggen. Met betrekking tot 2.7 Storingen: De definitie van een storing kunnen weergeven; Een functie (functieprestatie) kunnen beschrijven; Kunnen aangeven waarom we beter van een functionele storing (functional failure) kunnen spreken dan van een storing; Het verschil tussen een symptoom en een storingsvorm (failure mode) bij een technische storing kunnen verklaren; Enkele symptomen en storingsvormen (failure modes) kunnen benoemen; De verklaring van het acroniem SORA kunnen benoemen. Met betrekking tot 2.8 Methodisch storingzoeken Weten dat methodisch Storingzoeken een systematisch proces is, waarbij men door het volgen van logische stappen de oorzaak van de storing vaststelt. Deze logische stappen kunnen herleidt worden door de simpele uitspraak: "... verwijder de oorzaak en je hebt de storing opgelost..." De voordelen van methodisch werken (Storingszoeken) kunnen aangeven; Een methodische storingsanalyse bij complexe storingen kunnen toepassen en daarbij uit verschillende oplossingsmaatregelen tevens een passende vorm van communicatie met de klant kunnen kiezen;

6 DR-MTE-X 6 Weten dat de methodische aanpak van storingbehandeling verloopt als een proces, waarin de volgende twee denkactiviteiten elkaar voortdurend afwisselen: 1. aannames doen. 2. aannames toetsen. De hoofdvaardigheden van methodisch werken kunnen benoemen: Het schema methodisch Storingzoeken kunnen verklaren en toepassen; De cyclus van informatieverwerking bij storingzoeken (de drie denkkleuren (rood, blauw en groen) kunnen verklaren en toepassen; het overzichtsschema methodisch oplossen van storingen kunnen verklaren en toepassen; In dit schema zijn de drie denkkleuren (rood, blauw en groen), te herkennen.; De aanpak volgens de methode (vragen) Kepner Tregoe kunnen toepassen. Met betrekking tot 2.9 ConditionBased Maintenance CBM: Geef een andere naam voor Condition Based Maintenance; Een belangrijk kenmerk van CBM is dat het onderhoud op conditie monitoring is gebaseerd; De drie belangrijkste redenen aan kunnen geven, waarom CBM de laatste decennia zo n grote vlucht heeft genomen; Kunnen verklaren waarom CBM vooral bij kritische installaties(delen) wordt toegepast; Weten wat wordt verstaan onder conditie monitoring; Aan kunnen geven welke voordelen on-line conditie monitoring heeft; Kunnen verklaren waarom conditie monitoring niet het zelfde is als het bewaken van de conditie; Kunnen verklaren waarom het PF-interval bij conditie monitoring een belangrijke rol speelt; Bij de CBM analyse onderscheidt men twee basisprincipes. Deze twee basisprincipes kunnen verklaren; Een aantal verschillende conditie monitoring technieken/methodieken en hun toepassingen kunnen benoemen; Een aantal valkuilen bij de toepassing van conditie monitoring kunnen benoemen; De indeling van de zogenaamde Kritische Index (die wordt gebruikt voor het bepalen van de mate conditie monitoring) kunnen verklaren. Met betrekking tot 2.10 Uitbesteding: Weten wat de risico s (kunnen) zijn van uitbesteding; De verschillende uitbestedingvormen kunnen verklaren; Weten welke belangrijke vragen bij uitbesteden aan de orde moeten worden gesteld; Weten aan welke zaken, bij de evaluatie van een geschikte partner (die het onderhoud uit gaat voeren), aandacht geschonken moet worden; De essentiële succesfactor voor uitbesteding kunnen benoemen en verklaren; De uitbestedingsketen kunnen verklaren. Met betrekking tot 2.11 Voorraadbeheer reservedelen: Kunnen verklaren; welke twee aspecten, bij de economisch toegevoegde waarde van reservedelen, een belangrijke rol spelen; De logistieke keten van reservedelen kunnen verklaren; De relatie tussen criticaliteit en marktbeschikbaarheid van reservedelen kunnen verklaren; Weten wat het essentiële verschil is tussen 1. Non-critical items, 2. consumables, 3. critical items en 4. strategic items. Met betrekking tot 2.12 IT / EAM Enterprise Asset Management: De ontwikkeling (1 ste, 2 de en 3 de generaties) en de functionaliteit van asset management en onderhoudsprocessen kunnen verklaren; De professionalisering van de huidige (4 de generatie) kunnen benoemen; Een aantal EAM/CMMS functionaliteiten kunnen benoemen; Kunnen verklaren waarom bij dataverwerking geldt: Rubbish in = Rubbish out. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 3: communicatieve vaardigheden: Factoren van interne,- en externe ruis kunnen benoemen; Voorbeelden kunnen benoemen bij de volgende drie vormen van communicatie: 1. verbaal (met woorden) 2. non-verbaal (zonder woorden/ lichaamstaal) 3. verbaal en non-verbaal; Enkele verschillen tussen mondelinge en schriftelijke boodschappen kunnen benoemen; Het nut van vragen stellen, kunnen benoemen en toepassen; Kunnen aangeven uit welke 2 niveaus een boodschap bestaat;

7 DR-MTE-X 7 De vier soorten vragen kunnen benoemen en toepassen; Het verschil tussen directe,- en indirecte communicatie kunnen verklaren; Het begrip pseudovragen kunnen verklaren en tevens aan kunnen geven wat de mogelijke gevolgen zijn bij dit soort vragen; Vier soorten pseudo(nep)vragen kunnen benoemen; Uit kunnen leggen wat de voordelen van een ik-boodschap zijn; Actief luisteren betekent dat we naast de inhoud ook de emotie van de boodschap aanvoelen. Kunnen aangeven wat de voordelen van actief luisteren zijn; Een drietal niet-effectieve luistergewoonten kunnen benoemen; Noem een drietal beginnersfouten bij actief (proberen) luisteren; De belangrijkste uitgangspunten bij feedback (FB) kunnen benoemen: Aan kunnen geven welke aspecten / uitgangspunten belangrijk zijn bij het geven van waardering; Aan kunnen geven welke aspecten / uitgangspunten belangrijk zijn bij het geven van kritiek. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 4: Reliability Centered Maintenance, Met betrekking tot 4.2 Reliability, Availability en Maintainability: De definitie van Reliability kunnen weergeven en verklaren; De drie fasen van de badkuipkromme kunnen verklaren; Een aantal oorzaken van de early failures (fase 1) van de badkuipkromme kunnen benoemen; Bij (fase 2) random failures of constante failure rate lambda (λ) de grafiek van de betrouwbaarheid of reliability R(t) kunnen weergeven; Bij fase 3 van de badkuipkromme (wear out failures) de MTBF grafiek (inclusief Safe,- en Useful life) kunnen verklaren; De PF grafiek kunnen verklaren en tevens het netto PF-interval van een voorbeeld kunnen berekenen; Met behulp van een storingsoverzicht, MTBF, MTTR berekeningen kunnen maken ; Aan kunnen geven hoe de beschikbaarheid (Availability) kan worden verbeterd; Aan kunnen geven welke factoren een rol spelen bij de Down Time DT en Time to Repair TTR; De gemiddelde down time (MDT) kunnen berekenen; Aan kunnen geven, door welke invloedsfactoren de onderhoudbaarheid (Maintainability) kan worden verbeterd. Met betrekking tot 4.3 Redundantie: Aan kunnen geven wat de betekenis /doel van redundantie bij fysieke systemen is; Aan kunnen geven op welke drie manieren fysieke componenten geschakeld kunnen worden; In staat zijn om de betrouwbaarheid R(t), MTTF en lambda (λ) van eenvoudig in serie geschakeld systeem te berekenen; In staat zijn om de betrouwbaarheid R(t), MTTF en lambda (λ) van eenvoudig parallel geschakeld systeem te berekenen. Met betrekking tot 4.4 Verborgen storingen en failure Finding Interval FFI: Voor de analyse van verborgen storingen (Hidden Failures) kunnen aangeven welke 2 categorieën worden onderkend en wat het specifieke kenmerk van dit onderscheid is; De 5 categorieën van een Protective Device kunnen benoemen; Kunnen verklaren wat het specifieke kenmerk is van een Fail-safe protective device; Kunnen verklaren wat het specifieke kenmerk is van een Non-fail-safe protective device; Kunnen aangeven welke 2 parameters worden gebruikt voor het bepalen van een functiecontrole interval (Failure Finding Interval of FFI); Een eenvoudige berekening van een FFI, aan de hand van gegeven voorbeeld, kunnen uitvoeren. Met betrekking tot 4.5 en 4.6 Reliability Centered maintenance RCM: Kunnen aangeven welke 6 soorten faalpatronen bij het oorspronkelijke RCM onderzoek werden gevonden; Kunnen verklaren wat de conclusies van de oorspronkelijke RCM analyse methode waren; Kunnen verklaren hoe een typische RCM werkgroep is samengesteld; Aan kunnen geven wat RCM concreet kan opleveren; Het verschil tussen de definitie "Maintenance"en "Reliability Centered Maintenance (RCM)" kunnen uitleggen;

8 DR-MTE-X 8 Kunnen aangeven wat het grote nadeel is van het uitvoeren van een klassieke RCM-analyse.; Uit kunnen leggen wat verstaan wordt onder het begrip criticaliteit analyse ; Kunnen verklaren dat de RCM II-methode (kan) worden toegepast om: 1. de bedrijfszekerheid van de installatie te vergroten, 2. de kosten van onderhoud te reduceren, 3. de SHE factor onder controle te houden en 4. de middelen efficiënt en effectief in te zetten; Kunnen aangeven wat het grote voordeel van de RCM II analyse is ten opzicht van de klassieke methode; Begrip Cost Drivers kunnen verklaren; Begrip Availability Killers kunnen verklaren; Begrip Stock Fillers kunnen verklaren; De 6 basisstappen van de RCM II-analyse kunnen verklaren; Stap 1. RCM II analyse: kunnen aangeven welke soorten technische schema s toegepast kunnen worden om de functies en prestaties van een installatie inzichtelijk te maken; Een blokschema kunnen opstellen en prestatiedoelstellingen van een installatie - aan de hand van een gegeven voorbeeld - kunnen uitvoeren; Stap 2 RCM II analyse: kunnen aangeven welke 2 selectiemogelijkheden toegepast kunnen worden om vast te stellen welke installatiedelen als kritisch mogen worden beschouwd; Uit kunnen leggen wat het kenmerk is van een Pareto analyse; Een Pareto-analyse (de 20/80-regel) kunnen toepassen; Toepassingen van een Pareto-analyse kunnen geven; Stap 2. RCM II-analyse:.kunnen bepalen welke (sub) systemen van een installatie - aan de hand van een gegeven voorbeeld - kritisch zijn in relatie tot de prestatiedoelstellingen; Een Root Cause Analyse (RCA): aan de hand van een gegeven voorbeeld (met behulp van een RCA (of Ishikawa/ visgraat-model)) kunnen uitvoeren; De RCA categorieën die met de 6 P s worden aangegeven, kunnen benoemen; Stap 3 RCM-analyse:welke 2 soorten/typen functies onderscheidt men; Stap 3 RCM-analyse: bij secundaire functies, het acroniem ESCAPES kunnen verklaren; Stap 3 RCM-analyse: uit kunnen leggen wat verstaan wordt onder een Functional Failure; Stap 3 RCM-analyse: uit kunnen leggen wat verstaan wordt onder een Failure Mode; Stap 3. en 4. RCM II-analyse: een Failure Mode Effect Analysis (FMEA) - aan de hand van een gegeven voorbeeld kunnen uitvoeren; Kunnen aangeven wat het kenmerkende verschil is tussen Failure effects en Failure effect consequenties; Welke 4 categorieën effecten/gevolgen kunnen bij een failure effect onderscheiden worden; Kunnen aangeven met welke formule de Critical effect analyse wordt uitgedrukt, om uiteindelijk nietacceptabele storingsvormen vast te stellen. Kunnen aangeven wie ( functionaris, of organisatieniveau) bepaalt welke risico voor een storingsvorm wel acceptabel en welk risico niet acceptabel is; Stap 5. RCM II-analyse: een critical effect analysis - aan de hand van een gegeven voorbeeld kunnen uitvoeren; Stap 6. RCM II-analyse: een onderhoudsmaatregel, aan de hand van een gegeven voorbeeld, kunnen ontwikkelen; Het doel van het uitvoeren van een RCA-analyse kunnen uitleggen; Uit kunnen leggen dat de RCA-analyse niet verder gaat dan het niveau waarbij men een adequate Maintenance Taak heeft vastgesteld; Uit kunnen leggen wat de vervolgstap is, als men de meest waarschijnlijke storingsvormen m.b.v. een RCA-analyse heeft vastgesteld; Een RCA analyse (op een niet-acceptabele storingsvorm) m.b.v. Excel uit kunnen voeren; Kunnen aangeven wat we bij een storing, onder Operationele gevolgen voor een technische installatie/component verstaan.; Kunnen aangeven wat we bij een storing, onder Non-Operationele gevolgen voor een technische installatie/component verstaan. Een werkblad van een onderhoudconcept, aan de hand van een gegeven voorbeeld en met behulp van schema onderhoudsvormen en het beslissingsmodel onderhoudspolitieken, kunnen ontwikkelen; Het RCM decision diagram kunnen verklaren en toepassen;

9 DR-MTE-X 9 Met behulp van de RCM II methode: stap 1 t/m 6, aan de hand van de casus uit de eigen praktijk van de deelnemers kunnen uitvoeren. Een overzichtswerkblad van een onderhoudconcept, aan de hand van de casus uit de praktijk van de deelnemers, met behulp van 1. het schema onderhoudsvormen en 2. Het RCM decision diagram, kunnen ontwikkelen; Een presentatie (van max. 10 min.) over de eigen praktijkcasus kunnen verzorgen (waarbij concrete conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen). Met betrekking tot 4.7 Risk Based Inspection RBI: Uit kunnen leggen wat kenmerkend is voor de Risk Based Inspection methodiek; Uit kunnen leggen wat het grote verschil tussen de RBI,- en de RCM, methodiek is; Uit kunnen leggen wat het belangrijkste doel van de toepassing van RBI is; Een aantal voordelen van de RBI methode kunnen benoemen; Een aantal voorbeelden kunnen noemen waar RBI (verplicht) wordt toegepast; Welke 2 testmethoden, wordt bij onderzoek naar fysieke afwijkingen toegepast; Een aantal voorbeelden van Non Destructive Testing (NDT) methoden kunnen benoemen; Uit kunnen leggen waarom RBI (als tool) voor het management belangrijk is. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 5: Wet- en regelgeving: Uit kunnen leggen waar de afkorting V&G voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting ARBO voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting VGW voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting RI&E voor staat; Uit kunnen leggen waar de afkorting TRA voor staat; Uit kunnen leggen waarneer vergunningen worden toegepast; De ARBO-wet is in 2007 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen aan kunnen geven; Uit kunnen leggen wat het doel van de arbeidstijdenwet is; Uit kunnen leggen wat het doel van milieu wetgeving is; Kunnen benoemen wat de drie belangrijkste normen en richtlijnen voor een arbomanagementsysteem zijn; De formule voor het bepalen van risico s kennen; Aan kunnen geven waarvoor de afkorting AMOOL staat; Aan kunnen geven waarvoor de afkorting MOOT staat; De driedeling (prioritering) kunnen benoemen bij de aanpak van maatregelen; Kunnen benoemen aan welke eisen nieuwe en bestaande machines, in een bedrijf, moeten voldoen; De drie hoofdcategorien voor gevaarlijk van gevaarlijke stoffen kunnen benoemen; Kunnen benoemen welke handhavinginstanties toezicht houden op de naleving van gevaarlijke stoffen; Kunnen benoemen waar de R-zinnen op een chemiekaart voor staan; Kunnen benoemen waar de S-zinnen op een chemiekaart voor staan; Kunnen benoemen waar de afkorting REACH voor staat; Kunnen benoemen waar de afkortingen NEN, EN en ISO voor staan. De kandidaat moet met betrekking tot hoofdstuk 6: Kwaliteitszorg: De vier essentiële aspecten van het begrip kwaliteitszorg kunnen benoemen; De drie 3 aspecten van de bedrijfsvoering in het stappenplan van het TNO kwaliteitssysteem kunnen benoemen; Weten welke vier verschillende typen veranderingstrategieën bestaan en weten wat het kenmerk is van de verschillende typen; De vijf stappen van het TNO-kwaliteitszorgsysteem kunnen benoemen; De zeven kenmerken van kwaliteitsbeleid kunnen benoemen; Weten waarom aan doelstellingen prioriteiten moeten worden toegekend; Weten welke elementen er in een actieplan moeten worden opgenomen; Weten waarom bij het vastleggen van de bevoegdhedenregeling overlappende bevoegdheden (beslissingsbevoegd of advies bevoegd) vermeden moeten worden;

10 DR-MTE-X 10 De hoofdgroepen (verantwoordelijkheidsgebieden), voor het bepalen van TVB binnen een bedrijf, kunnen benoemen; Weten dat een procedure een middel is om de coördinatie van het werk tussen verschillende afdelingen vast te leggen; Weten dat een instructie een middel is om de meest efficiënte methode van werkzaamheden op een werkplek vast te leggen. (ook wel werkvoorschriften of protocollen genoemd); De belangrijkste vijf functies van procedures kunnen benoemen; De belangrijkste drie aspecten van procesbeheersing kunnen benoemen; Weten welke twee belangrijke doelen een procesbeschrijving of processchema nastreeft; In staat zijn een (aan de hand van een voorbeeld) processchema op te stellen; Weten welke informatie (4 aspecten) een keuringsplan moet bevatten; De drie verschillende soorten instructies kunnen benoemen; De vier verschillende soorten specificaties kunnen benoemen; De opeenvolgende activiteiten van het Demming-stuurprogramma kunnen benoemen en dit stuurprogramma kunnen toepassen bij kwaliteitsvraagstukken; De directe en indirecte onderhoudskosten kunnen benoemen; De uitgangspunten van Return Of Investment (ROI) kunnen benoemen; In staat zijn om aan de hand van een voorbeeld de ROI te kunnen bepalen en te presenteren. Eerste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het eerst afgenomen tijdens het centraal examen in januari Laatste toetsafname De toets voor deze module wordt voor het laatst afgenomen [nog niet vastgesteld]. 0712/10

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: augustus 2013 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

Profijtgedreven Onderhoud

Profijtgedreven Onderhoud Profijtgedreven Onderhoud Aanbevolen uitgaven bij deze Management Guide: Zaal, T. (2011). Profit-driven Maintenance for Phyiscal Assets. Maj Engineering Publishing. ISBN 978 90 79182 10 7 Zaal, T. (2009).

Nadere informatie

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces.

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces. Met behulp van Optimizer+ is de implementatie van ons CMMS aanzienlijk versneld. Optimizer+ heeft structuur gebracht in de manier waarop wij ons preventief onderhoud vaststellen. Een onmisbare tool voor

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Meehelpen in ontwikkeling keuzevak. Ontwerp en veiligheid

Meehelpen in ontwikkeling keuzevak. Ontwerp en veiligheid Meehelpen in ontwikkeling keuzevak Ontwerp en veiligheid Enschede, 27. Juni 2014 Door: Kirsten Stegemann 342156 IPO Voor: Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Begeleider: Margot Stilma SAMENVATTING

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License.

Nadere informatie

Aanbevolen uitgaven bij deze Management Guide: Zaal, T. (2011). Profit-driven Maintenance for Phyiscal Assets.

Aanbevolen uitgaven bij deze Management Guide: Zaal, T. (2011). Profit-driven Maintenance for Phyiscal Assets. Aanbevolen uitgaven bij deze Management Guide: Zaal, T. (2011). Profit-driven Maintenance for Phyiscal Assets. Maj Engineering Publishing. ISBN 978 90 79182 10 7 Zaal, T. (2009). Integrated Design and

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie