Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager"

Transcriptie

1 Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1

2 contactinformatie: drs. Math Hoenen Huub Baaij HR-scan, Partner in management BV,

3 Inleiding Voor u ligt uw definitieve rapportage van de Pim HR Scan. Het doel van de Pim HR Scan is inzicht te verkrijgen in de strategische, tactische en operationele HR vraagstukken van Zuiver Zorg. Vanuit die invalshoeken biedt het gevoerde HR beleid inzicht in de onderlinge samenhang van HR-instrumenten en de relatie met de missie, visie, kernwaarden en doelen van UR. De door u ingevulde scores en toelichtingen hebben wij samengevat in diverse grafieken, een analyse van belangrijkste aandachtspunten en een plan van aanpak. De belangrijkste aandachtspunten en het plan van aanpak zijn uitsluitend gebaseerd op de door u ingevulde HR Scan inclusief uw commentaren. Aanpassingen in deze rapportage op basis van besprekingen met Zuiver Zorg om de gewenste achtergronden te vernemen, documenten te verzamelen en diepgang te creëren hebben niet plaatsgevonden. Bij de grafische weergave treft u een totaalscore aan van alle rubrieken die in de Pim HR Scan zijn weergegeven (context personeelsbeleid, bedrijfscultuur, organisatieanalyse, werving en selectie, arbeidsovereenkomsten, algemene arbeidsvoorwaardelijke regelingen, beoordelen en functioneren, ziekteverzuim en beëindiging arbeidsovereenkomsten). In één overzicht ziet u de door uw organisatie behaalde scores en de maximaal te behalen scores weergeven. Na de weergave van de totaalscores van de Pim HR Scan treft een samenvatting aan van de belangrijkste aandachtspunten. Althans op basis van de door u ingevulde scores en commentaren. We hebben ervoor gekozen om die drie rubrieken met de hoogste verschillen ten opzichte van het gemiddelde weer te geven. Die geven een eerste indicatie van de belangrijkste aandachtspunten. Het laatste hoofdstuk van de rapportage van de Pim HR Scan bevat het plan van aanpak. In het plan van aanpak worden de belangrijkste aandachtsgebieden verder uitgewerkt en wordt vooral gekeken naar de samenhang tussen de diverse onderdelen van de Pim HR Scan. Uiteraard staan we hier ook stil bij de belangrijkste doelen die uw organisatie ten aanzien van het HR-beleid wil bereiken en stellen wij daarvoor een gericht actieplan voor. Tenslotte treft u als bijlage de door u ingevulde scores aan. De scores zijn nuttig om alle (sub)onderdelen nog eens nauwkeurig te raadplegen. De scores zijn aangevuld met uw eigen opmerkingen tijdens het invullen van de Pim HR Scan. Met deze rapportage hopen wij een belangrijke aanzet te mogen geven voor een succesvol HR-beleid. Het zijn veelal de mensen die uw organisatie succesvol maken en het behoeft geen betoog dat bewust en gedegen investeren in human capital de positie van uw organisatie alleen maar kan versterken. Namens Partner in management (Pim), drs. M.J.H. Hoenen Partner 3

4 Inhoudsopgave rapport INLEIDING... 3 INHOUDSOPGAVE RAPPORT... 4 SAMENVATTING... 5 OVER ZUIVER ZORG EN PIM... 6 ANALYSE HR SCAN TOTAAL... 7 ANALYSE HR SCAN RUBRIEKEN... 8 TABEL: RUBRIEKEN... 8 TABEL: RUBRIEKSCORES... 8 BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN... 9 PLAN VAN AANPAK DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLAN

5 Samenvatting Op basis van de door Zuiver Zorg ingevulde HR Scan vatten wij de belangrijkste aandachtspunten, het plan van aanpak, de doelstellingen en het actieplan kort samen. Uit de HR Scan zijn er drie hoofdonderwerpen die centraal staan, namelijk de context voor personeelsbeleid (hier gaat het vooral om te weten wat er speelt onder de stakeholders en het hebben van een heldere HR visie), werving en selectie (opstellen van een wervingsprofiel, de voorbereiding van de selectieprocedure en het selectiegesprek) en het beoordelen en functioneren (samenhang met andere personeelsinstrumenten, potentieel beoordeling en opleidingen). Op meer gedetailleerd niveau komen wij op basis van de door Zuiver Zorg ingevulde scores tot de volgende aandachtsgebieden: 1. HR beleid als onderdeel van de bedrijfsstrategie (formuleren HR-beleid vanuit missie, visie, kernwaarden en doelen). 2. De gewenste bedrijfscultuur vanuit de transitie (vanuit de informele bedrijfscultuur naar high performance cultuur). 3. De gewenste organisatie vanuit de transitie (kern is het integratievraagstuk van de diverse werkmaatschappijen, waarbij de vraag gesteld kan worden welk model het beste past bij de toekomst: een hiërarchische structuur, een project- en of matrixorganisatie en welke functie- en of teamprofielen passen hierbij). 4. Werving en selectie (meer gericht op een professionelere werving- en selectieprocedure en de daarbij behorende methodieken om dat succesvol te kunnen invullen). 5. Beoordelen en functioneren (het invoeren van functioneringsgesprekken, het koppelen van de beoordelings- en functioneringssystematiek aan de functieprofielen, het uitbreiden van die profielen met competenties, aandacht voor talentontwikkeling en opleidingsplannen voor de organisatie, teams en individuele medewerkers). 6. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten (hier gaat het met name om de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden) 7. Verzuim (aandacht voor de rol van de organisatie en manager bij verzuim). 8. Uitdiensttreding (kennis opdoen van HR aspecten bij onvrijwillige en vrijwillige uitdiensttreding en leren van degene die de organisatie verlaten). Op basis van deze acht aandachtspunten zijn er drie doelstellingen geformuleerd: Het vertalen van de algemene strategische uitgangspunten naar een strategieplan HR Zuiver Zorg gericht op de strategische uitgangspunten van Zuiver Zorg en op het integratieproces (wat betekent dit voor HR: operationeel, tactisch en strategisch voor de korte, middellange en langere termijn). Ontwikkelen c.q. geïntegreerd uitwerken HR instrumentarium organisatiemodel, functieprofielen, beoordelings- en functioneringsbeleid en beloningsbeleid. Centraal staat hierbij het harmonisatievraagstuk, maar ook hoe willen wij de organisatie inrichten. Versterken van het werving- en selectiebeleid en een management development programma gericht op individuele medewerkers en teams (versterken programma s Deze drie doelstellingen zijn vervolgens vertaald naar een actieplan verdeeld naar strategische, tactische en operationele plannen voor de korte en middellange termijn. 5

6 Over Zuiver Zorg en Pim Zuiver Zorg biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Midden. De organisatie telt 12 locaties, biedt Zorg Thuis, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten. Er werken 1500 medewerkers bij Zuiver Zorg en er mag gerekend worden op de ondersteuning van zo n 1200 vrijwilligers. Zorg, hulp en advies bieden, afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt is het uitgangspunt. Het behoud van de kwaliteit van leven is daarbij het vertrekpunt. Zuiver Zorg ondersteunt, zodat zo lang mogelijk zelfstandig het leven geleid kan worden op de manier die men wenst. Onafhankelijk van de leeftijd staat Zuiver Zorg de cliënt met raad en daad terzijde. Bij Zuiver Zorg staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. In Zuiver Zorg treft men een partner op wie men kan vertrouwen, die helpt met aandacht en respect. Partner in management (Pim) heeft veel (retail) ervaring opgedaan met verandertrajecten en het beïnvloeden van de organisatiecultuur, waarbij de insteek van Pim is dat de organisatie van binnenuit dient te veranderen. Veranderen vereist een heldere visie, integrale aanpak en denken op langere termijn. Pim zorgt voor maatwerkoplossingen. Pim is gespecialiseerd in opleidingen, trainingen, HRM- en organisatieadviezen, kennis en het verrichten van onderzoek (zoals medewerkers-, klanten- en organisatiecultuuronderzoeken). Voor meer informatie raadpleeg 6

7 Analyse HR Scan totaal Het rode vlak geeft de scores aan zoals door u aangegeven in de scan. Het blauwe vlak geeft de maximale score weer. Anders dan in de andere grafieken blijkt geeft dit plaatje ook de omvang van de rubrieken ten opzichte van elkaar weer. Benadrukt dient te worden dat het hier gaat om zelf ingevulde scores. Met andere woorden de waarden die zijn toegekend door de organisatie worden als zodanig beleefd als het beeld dat UR hierover heeft. De volgorde van de rubrieken A t/m I is niet geheel willekeurig. Na de strategie (context, cultuur en organisatie) komen pas de strategische en operationele HR vraagstukken (vanaf werving en selectie tot en met uitdiensttreding) aan bod. Deze volgorde wordt bewust gehandhaafd bij het plan van aanpak en de actiepunten, alsmede de bijlage met de ingevulde scores en toelichtingen. 7

8 Analyse HR Scan rubrieken rubrieken( context'voor'personeelsbeleid' bedrijfscultuur' organisa5eanalyse' werving'en'selec5e' arbeidsovereenkomst' alg.'regelingen' arbeidsvoorwaarden' beoordelen'en'func5oneren' ziekteverzuim' uitdiens<reding' 100,0%' 90,0%' 80,0%' 70,0%' 60,0%' 50,0%' 40,0%' 30,0%' 20,0%' 10,0%' 0,0%' Rubiekscores( 1' 2' 3' uw'score' 4' 5' gemiddelde' 6' 7' 8' 9' Tabel: rubrieken In de tabel worden de scores per rubriek aangegeven in procenten van de maximaal haalbare score. De rubrieken zijn gelabeld en corresponderen met kolommen in de tabel eronder. Tabel: rubriekscores Deze tabel geeft een vergelijking tussen de rubrieksscores (groene kolommen) ten opzichte van het gemiddelde van de organisatie. De rode lijn geeft het gewogen gemiddelde aan van de rubrieken. 8

9 Belangrijkste aandachtspunten Op basis van de door u ingevulde scores is er een ranking gemaakt van de drie minst scorende rubrieken. Daarbij is gekeken naar de relatieve scores. We hebben ervoor gekozen om die drie rubrieken met de hoogste verschillen ten opzichte van het gemiddelde weer te geven. Die geven een eerste indicatie van de belangrijkste aandachtspunten. Per thema zijn verschillende rubrieken benoemd. Van deze rubrieken doen wij ook een opgave op basis van de grootste relatieve afstand tot het gemiddelde van die rubriek (zie het volgende overzicht). Aandachtspunt Rubriek *) 1 Context voor personeelsbeleid Subrubriek Omgevingsfactoren Visie op HRM Communicatie van het personeelsbeleid 2 Werving en selectie Wervingsprofiel Voorbereiding selectieprocedure Selectiegesprek 3 Beoordelen en functioneren Algemeen Potentieelbeoordeling Opleidingsplannen Context personeelsbeleid Bij de context voor personeelsbeleid gaat het vooral om weten wat er speelt onder de stakeholders (vanuit HRM specifiek de medewerkers). Het hebben van een heldere HR visie (vanuit de centrale missie, visie, doelen en kernwaarden van de organisatie) is belangrijk om de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de medewerkers, die bij het organisatie- en HR beleid te betrekken en te voorzien van adequate informatie. Werving en selectie Bij werving en selectie spelen het opstellen van een wervingsprofiel, de voorbereiding van de selectieprocedure en het selectiegesprek een belangrijke rol. Een goede voorbereiding van het functieprofiel (gebaseerd op de structuur en gewenste organisatie) en een goed technisch selectiegesprek voorkomt dat men teveel op gevoel selecteert. Dit ongeacht het niveau van de functie (kantoor of productie). Beoordelen en functioneren Juist bij het beoordelen en functioneren is de samenhang met de overige personeelsinstrumenten en het zoveel als mogelijk objectief maken van de beoordelingscriteria van belang. Vanuit het beoordelen en functioneren van de individuele medewerker is het van belang vast te stellen welke potentie aanwezig is en hoe die ontwikkeld kan worden door middel van gedegen opleidingsplannen. Nu blijft dit achterwege om budgettaire redenen. * Bij de rubrieken dient te worden opgemerkt dat deze rekenkundig zijn bepaald. Gekeken is naar de grootste afwijking van het gemiddelde. Het is echter ook denkbaar, dat alle vragen een "2" scoren. De gemiddelde score is dan ook 2 en de afwijking is er dan niet. 9

10 Plan van aanpak Het plan van aanpak is gebaseerd op de door u ingevulde scores en vermelde commentaren bij de scores. In het plan van aanpak stellen wij vast welke prioriteiten naar onze mening gesteld dienen te worden. Daarbij hebben wij gekeken naar de samenhang tussen de diverse (sub)onderdelen, de grootste afwijkingen ten opzichte van uw gemiddelde scores, de actualiteit (bijvoorbeeld wetgeving) en of onze HR-visie ten aanzien van modern personeelsmanagement. In het volgende figuur treft u de samenhangt tussen de diverse HR instrumenten aan. Het HR beleid van Zuiver Zorg dient naar onze mening aan het continue ontwikkeling van de medewerkers en dus ook die van de organisatie. Competentieprofiel Beoordelen en belonen van competentieontwikkeling; het beoordelingsgesprek Werving & Selectie Individuele medewerker Doelstellingen en POP Ontwikkelen competenties Ontwikkelen van competenties Voortgang van competentieontwikkeling; functioneringsgesprek Op basis van de door u ingevulde scores komen wij tot de volgende aandachtsgebieden: 1 Strategische Strategische uitgangspunten en visie op HR 2 aandachtsgebieden De gewenste bedrijfscultuur vanuit de integratie 3 De gewenste organisatie vanuit de integratie 4 Tactische en Werving en selectie 5 operationele Beoordelen en functioneren 6 aandachtsgebieden Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten 7 Verzuim 8 Uitdiensttreding 10

11 Strategische uitgangspunten en visie op HR Uit de analyse blijkt dat de missie en doelen wel zijn vastgelegd, maar nog niet breed uitgedragen binnen de organisatie. Men is dit wel van plan om zodoende de strategische uitgangspunten van de organisatie te laten beklijven binnen alle geledingen van UR. De financiële KPI s worden via kostenplaatsen inzichtelijk gemaakt en bestuurd vanuit cockpits. Moeilijkheidsgraad is dat men het aantal werkmaatschappijen wil omzetten naar één werkmaatschappij. De vraag is of daarmee ook de resultaatverantwoordelijkheid wordt neergelegd waar die thuis hoort. Ten aanzien van de marktpositie is sales volledig op de hoogte. Betrokkenheid binnen de organisatie creëer je door alle geledingen te betrekken bij de marktpositie en de uitdagingen voor de toekomst gezamenlijk te formuleren. Veel klanten komen uit de nonprofit en men is onvoldoende in staat in te spelen op technologische ontwikkelingen zoals e- commerce en e-hrm. Voor wat betreft de visie op HR wordt aangegeven dat er beoordelingsgesprekken worden gevoerd, wensen worden besproken en hierop eventuele actie wordt ondernomen. Beoordelingsgesprekken zijn een middel en zeggen niets over de visie die men heeft ten aanzien van mensen binnen de organisatie. Met andere woorden een visie op HR ontbreekt en is noodzakelijk om de doelen ten aanzien van HR, de beleidsuitgangspunten en de invullen van de diverse HR-instrumenten te kunnen vaststellen. Ten aanzien van de communicatie merkt men op dat er overleg is met de managers en dat er mededelingen plaats vinden richting de medewerkers. Het is onbekend of hetgeen is gecommuniceerd ook geland is bij de medewerkers. Voor communicatie geldt specifiek dat betrokkenheid ontstaat door zowel top down, bottom up en van elkaar leren essentiële onderdelen zijn. Het dient alleen georganiseerd te worden en oprecht vanuit de top van de organisatie gedeeld te worden. Tenslotte valt op dat men onvoldoende op de hoogte is van actuele ontwikkelingen. Wel ontvangt men informatie (per nieuwsbrief) van externe partijen zoals Arbodienst en de accountant. Actuele ontwikkelingen ten aanzien van HR volgen elkaar snel op. Denk hierbij aan Het Nieuwe Werken, werkkostenregeling, pensioenzaken, a la carte arbeidsvoorwaardenpakket, flexibilisering, de Nieuwe Medewerker, talentontwikkeling, Human Age, etc. Het is dus zaak deze ontwikkelingen te volgen en de betekenis daarvan voor Zuiver Zorg te doorgronden. Ten aanzien van de visie op HR wordt door Zuiver Zorg opgemerkt dat wij en zij het onderscheid betreft tussen kantoorpersoneel en de werkvloer. Ook is er sprake van wij en zij tussen de diverse vestigingen. In succesvolle organisaties is er altijd sprake van een saamhorigheidsgevoel, betrokkenheid en wij gebaseerd op de loyaliteitscirkel van Schlesinger en Hesket (zie volgende figuur). 11

12 De gewenste bedrijfscultuur vanuit de integratie De informele cultuur, waarbij de directie open staat voor gesprekken, overleg voert en het verstrekken van informatie scoort een 6 in de ranking. Een excellente en of high performance organisatie vraagt om de maximale score en ZUIVER ZORG zal er naar dienen te streven dit doel te behalen (indien men hier voor kiest). De bedrijfscultuur kenmerkt zich door een aantal lage scores: Besluiten in onderling overleg (4). Klant centraal (6). Positief spreken over klanten (6). Bewust budget voor het ontwikkelen van medewerkers (4). Aandacht voor diversiteit (2). Interne doorstroming (4). Wat men hieruit kan afleiden is dat medewerkers nog teveel gezien worden als een productiefactor en niet als hét menselijk kapitaal binnen de organisaties. Medewerkers centraal betekent in onze visie dat logischerwijs ook klantwaarde centraal staat en daarmee het succes van de organisatie. In de toelichting heeft met het over processen die duidelijk omschreven zijn (ISO gecertificeerd) en niet over de rol van medewerkers binnen de organisatie die dit proces mogelijk en succesvol maken. Jaarlijks vinden er beoordelingsgesprekken plaats met alle medewerkers. Op zich positief, maar besteed men ook voldoende aandacht aan het functioneren (gericht op de toekomst) en de tussentijdse ontwikkelingen via voortgangsgesprekken. Overleg vindt wekelijks plaats bij het verkoopteam. Is overleg als middel voor communicatie dan geen gemeengoed binnen de andere units van de organisatie? Beloning is niet gekoppeld aan de beoordeling. Hoe worden prestaties (in positieve zin) dan beloond? Is resultaatbeoordeling überhaupt een onderdeel van de beoordeling? Of geldt ingrijpen alleen maar bij niet functioneren (na gesprekken en geen resultaat volgt ontslag)? Juist in een floworganisatie is het van belang veel aandacht te besteden aan de positieve ontwikkelingen van medewerkers en de positieve resultaten die individuen en of teams bereiken. 12

13 Bij piekmomenten maakt men gebruik van veel uitzendkrachten. Waar je als organisatie over kunt nadenken in hoeverre je tijdens pieken en dalen kunt werken met een zogenaamde flexschil. Uitzendkrachten zijn in het algemeen relatief duur (door de opslagfactor) en binden zich minder snel aan de organisatie. Flexwerkers weten vooraf wat hun positie is en voelen zich meer verbonden met de organisatie. Nog een bijzondere opmerking ten aanzien van Het Nieuwe Werken. Thuiswerken is voor het kantoorpersoneel en geen optie voor het fabricagepersoneel. Het Nieuwe Werken beoogt niet alleen de mogelijkheid om al dan niet thuis te werken, maar biedt vooral ruimte voor flexibilisering van arbeidstijden. Wellicht is dat een perspectief dat nog onvoldoende door Zuiver Zorg is onderzocht. De gewenste organisatie vanuit de integratie De kern van het inrichten van een organisatie varieert van een hiërarchische structuur (kerstboom), projectteams, matrixachtige organisaties tot eenheden die zelfsturend zijn. Voor alles geldt dat dit afhankelijk is van het mensbeeld dat een organisatie heeft (vertrouwen of wantrouwen). Bij vertrouwen is het veel delegeren aan teams (met kaders en randvoorwaarden) zonder bemoeizucht. Bij wantrouwen is de structuur veelal topdown, waarin men precies vastlegt wie, wanneer en hoe doet. Werken met projectteams, hoog kennis niveau, vrijheid en verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en ondernemerschap impliceert een zekere mate van zelfsturing. Het organisatiemodel is hierop ingericht (organisatiestructuur) en toegerust (juiste middelen, procedures en processen). Het is bewezen dat mensen prettiger werken in organisaties waar zij zelf meer verantwoordelijkheid kunnen dragen, meer vrijheidsgraden hebben en ondernemerschap kunnen tonen. Het gaat hierbij ook op de juiste persoon op de juiste plaats te hebben (zowel vanuit organisatie- als medewerkersperspectief). Ten aanzien van de huidige organisatie zijn de volgende lage scores opmerkelijk: Er is sprake van een mix van diverse type medewerkers (4). Vastleggen resultaatgebieden in functieprofiel (4). Normeringen voor functies / taken (4). Technologische ontwikkelingen weergave functies via e-hrm (2). Vastleggen vereiste diploma s en ervaringen in functieprofiel (2). Specifiek vereiste vaardigenheden / eigenschappen van leidinggevenden (4). Doel, taken, competenties, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden vastleggen in functiebeschrijvingen (4). Het personeelsinformatiesysteem (Afas) is gekoppeld aan andere systemen, zoals beoordelingen, functioneren, persoonlijke ontwikkeling, tijdregistratie, productiviteitsnormen (6). De personeelsdossiers zijn toegankelijk (4). Het verloop (4). KPI s ten aanzien van prestatienormen, verzuim en personeelskosten (6). Wat men opmerkt ten aanzien van het verstrekken van informatie is, dat men via nieuwsbrieven en kwartaalinformatie de medewerkers informeert. Eén keer per kwartaal is er overleg met de aandeelhouders (één van de stakeholders) en er is regelmatig contact met klanten. Kennelijk beperkt men zich binnen Zuiver Zorg tot een schriftelijke informatievoorziening richting medewerkers. Betrokkenheid vraagt om meer dan alleen schriftelijke informatie: bottom up aanpak en een organisatie die van elkaar wil leren. 13

14 Taken en activiteiten zijn volgens de toelichting wel per vestiging vastgelegd, maar nog niet in haar geheel (voor alle vestigingen). Ook geeft men aan dat de taken nog beter dienen te worden vastgelegd. Dit harmonisatievraagstuk is belangrijk, omdat hiermee ook de nieuwe cultuur en structuur van de organisatie wordt vastgelegd. In het verlengde hiervan worden immers alle HR-instrumenten uitgewerkt en ingevuld. Voor wat betreft het klimaat merkt men op dat er een directe manier is van communiceren (niet iedereen is hiervan gecharmeerd). Zuiver Zorg is een plek zo zegt men waar ruimte is voor ideeën en opmerkingen. Dit past uitstekend binnen onze visie op medewerkersloyaliteit versus klantwaarde, mits georganiseerd, transparant en eerlijk. In het ISO handboek wordt zoals men toelicht veel beschreven (gericht op het kantoor). Kwaliteitsdenken staat of valt met betrokkenheid van de gehele organisatie bij alle processen (zoals dat geldt bij het leanmanagement in de Japanse auto-industrie). Natuurlijk is er uiteindelijk een kwalificatie waar men trots op is (ISO), maar de kunst is die gezamenlijk te ontwikkelen, ideeën aan te dragen voor verbeteringen en de successen te delen. Ten aanzien van het beoordelen wordt vermeld dat de manager de bevoegdheid heeft om te beoordelen, maar dat de directie dit kan overrulen. In welke mate is er sprake van vertrouwen en decentrale verantwoordelijkheid? Van functiebeschrijvingen is het volgens de gegeven toelichting niet helder wie wat doet en ligt dat ook niet vast in een organigram. Kennelijk is de organisatiestructuur niet duidelijk (wat voor organisatie wil Zuiver Zorg zijn, type organisatiestructuur en mate van vrijheidsgraden en verantwoordelijkheidsgebieden). Ook de opzet en inhoud van functiebeschrijvingen is niet geheel duidelijk. Men spreekt over wat medewerkers doen (taken) en niet over het doel van de functie, de vereiste competenties en de resultaatgebieden. Ofschoon in Afas alles digitaal wordt opgeslagen zijn er nog geen koppelingen met bijvoorbeeld het beoordelen en functioneren van medewerkers. De personeelskosten worden maandelijks geboekt en er is een cockpit om de productiviteit en dergelijke te toetsen. Er wordt opgemerkt dat dit nog in de kinderschoenen staat. Werving en selectie In het algemeen scoren bijna alle onderdelen een 6 in de ranking (onderwerpen als formatie-omvang, wervingsprofiel, voorbereiding selectieprocedure, selectieprocedure sollicitanten en het selectiegesprek). Enkele opmerkelijke lage scores zijn: Informatie over interne /externe kandidaten (4). Selectiecriteria (4). Goede voorbereiding (4). Ervaringsgericht interviewen (4). Inwinnen referenties (4). Voor de formatie-omvang is het criterium de omzetontwikkeling en geeft men aan dat het lastig is de omzet te voorspellen. Waar men wel over nadenkt is het vervangen van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken (interne / externe werving). Kennelijk is er geen voorspelmodel, waarbij nagedacht wordt over toekomstscenario s met vaste / flexibele arbeidskrachten. Door het onvoldoende nadenken over toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten, speelt 14

15 men ook onvoldoende in op het tijdig ontwerpen van een functieprofiel. In het verlengde daarvan denkt men onvoldoende na over welke externe wervingsmethoden (vacaturekrant, social media, website, netwerken, opleidingsinstituten, werkbedrijf etc.) het meest geschikt zijn voor de succesvolle werving van nieuwe medewerkers. Men geeft hierbij aan dat er per vestiging wel voldoende inzicht is, maar dat daar overall voor UR nog geen sprake van is. Er is in het algemeen geen sprake van loopbaanplanning. Indien er medewerkers bijkomen regelen de managers dit met de directie. Ten aanzien van het selectiegesprek merkt men op dat er voor fabricagepersoneel geen uitgebreide procedure nodig is. Wat naar onze mening altijd centraal staat is dat elk selectiegesprek net zoveel tijd en aandacht vraagt van de selecteur, ongeacht de functie en of het niveau. Het gaat immers om kandidaten die voldoende aandacht dienen te krijgen en om werknemers waarbij dient te worden ingeschat of ze voldoende passen bij de organisatie. Selectiegesprekken vinden veelal plaats op basis van ervaring (pragmatische aanpak). Een professioneler selectieproces daarentegen is gebaseerd op objectiviteit en een gedegen interviewtechniek. Ervaringsgericht interviewen (STARR-techniek), een goede structuur in het gesprek en het vaststellen van de selectiecriteria (zowel bij het profiel van de kandidaat als bij de uiteindelijke keuze) zijn aspecten die de kwaliteit van medewerkers doet toenemen en de kans op mislukkingen sterk doet afnemen. In de toelichting wordt aangegeven dat het aan de sollicitant is om de eerste indruk weg te nemen of niet (alsof er zoiets bestaat als een negatief vooroordeel). Ook denkt men dat de sollicitant zich anders kan voordoen. Met een goede techniek verkleint men in ieder geval de kans op vooroordelen en zich anders voordoen. Beoordelen en functioneren In het algemeen vinden er jaarlijks beoordelingsgesprekken plaats. Van functioneringsgesprekken is geen sprake. Ook het gehele opleidingsbeleid is niet of nauwelijks aanwezig. Enkele opmerkelijke lage scores van deze rubriek zijn: Plaatsvinden van functioneringsgesprekken (2). Aspecten van het beoordelen zoals het nakomen van afspraken (4). Potentieelbeoordeling (2). Teamopleidingsplannen (2). Formuleren van leerdoelen (2). Beoordelen rendement opleidingen (2). De jaarlijkse beoordelingen worden vastgelegd in het personeelsdossier, maar het nakomen van de gemaakte afspraken gebeurt niet altijd. Van enige mate van potentieel beoordeling is nog sprake, ofschoon men verwacht dat dit door de nieuwe structuur inzichtelijker zal worden. Zuiver Zorg trekt vanwege de kosten geen geld uit voor opleidingsplannen, maar wel voor een boekenclub (boekbespreking en verslaglegging). De vraag die hierbij gesteld kan worden hoe Zuiver Zorg de organisatie denkt de ontwikkelen (organisatie teams individuen) en er sprake kan zijn van een lerende organisatie. Uiteraard dient bij de opleidingsplannen wel goed gekeken te worden naar de opleidingsvraagstukken en het rendement van opleidingen. 15

16 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten Zuiver Zorg geeft aan dat circa 50% van de medewerkers onder een CAO valt en dat vanaf 2014 iedereen onder dezelfde CAO gaat vallen. Wij merken hierbij op dat harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in het algemeen geen eenvoudige vraagstuk is. In deze rubriek zijn de volgende scores opvallend: Informatie over met name secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen (4). Afspraken over de introductieperiode, begeleiding en feedback (4). Tussentijdse beoordelingen en feedback vastleggen (2). Heldere huisregels (6). Hoe om te gaan met wijzigingen van de huisregels (4). Ten aanzien van de inhoud van de arbeidsovereenkomst wordt opgemerkt dat wordt verwezen naar de CAO en of het bedrijfsreglement. Men maakt hierbij gebruik van een standaardarbeidsovereenkomst. In het algemeen wordt er ten aanzien van het niveau van de functie (denk bijvoorbeeld aan geheimhouding) en of de mate van flexibiliteit (vast of flexibel) gebruik gemaakt van verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Men heeft een introductiepakket voor nieuwe medewerkers dat formulieren bevat voor de indiensttreding en een handboek met huisregels. In de betekenis van het welkom heten van nieuwe medewerkers en het aanbieden van een introductieperiode wordt dit pakket niet gebruikt. Het is niets meer dan een aantal formele documenten die behoren bij de arbeidsovereenkomst. Het gevoel van welkom is belangrijk voor nieuwe medewerkers en een introductieprogramma maakt de nieuwe medewerkers snel wegwijs en betrokken bij de organisatie. De procedures inzake het beëindigen van arbeidsovereenkomst zijn wel voorhanden, maar niet altijd even duidelijk (cao, contractvormen, beëindiging, wettelijke regelingen). De beloningsstructuur is per BV geregeld. Ook hier is er dus sprake van een harmonisatievraagstuk (zie ook hetgeen eerder is opgemerkt over organisatiestructuur, functieprofielen, beoordelen, functioneren en arbeidsvoorwaarden). Verzuim Uit de scan blijkt dat er in het algemeen sprake is van een score 6. Via Assist verzuim wordt Zuiver Zorg op de hoogte gehouden bij ziekte. Waar het hier om gaat is de centrale rol die de organisatie vervult bij het verzuim (rol van de managers, aandacht, re-integratie verplichtingen etc.)? Uitdiensttreding Samen met de accountant en Assist verzuim worden documenten samengesteld volgens de toelichting. De vraag is of men over voldoende kennis beschikt (via een deskundig HR en organisatie advies) om uitdiensttredingen (vrijwillig of onvrijwillig) op de juiste manier te kunnen afwikkelen en om van te leren (verloop, exit interviews etc.)? 16

17 Doelstellingen en Actieplan Voorafgaande aandachtsgebieden leiden naar onze mening tot de volgende concrete doelen. De doelen hebben wij SMART geformuleerd en vertaald naar een concreet actieplan. Wij hechten er namelijk belang aan dat de doelen en actiepunten specifiek, meetbaar, actiegericht, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Uiteindelijk moet elk doel en actiepunt ook concrete resultaten opleveren. Doelstellingen 1 Strategisch Het vertalen van de algemene strategische uitgangspunten naar een strategieplan HR Zuiver Zorg gericht op de strategische uitgangspunten UR en op het integratieproces (wat betekent dit voor HR: operationeel, tactisch en strategisch voor de korte, middellange en langere termijn). 2 Tactisch Ontwikkelen c.q. geïntegreerd uitwerken HR instrumentarium organisatiemodel, functieprofielen, beoordelings- en functioneringsbeleid en beloningsbeleid. Centraal staat hierbij het harmonisatievraagstuk, maar ook hoe willen wij de organisatie inrichten. 3 Operationeel Versterken van het werving- en selectiebeleid en een management development programma gericht op individuele medewerkers en teams (versterken programma s die het delen van de kennis en visie met en tussen medewerkers versterkt). Naar aanleiding van de voor uw organisatie benoemde aandachtsgebieden en geformuleerde doelstellingen hebben wij voor UR een actieplan gemaakt. Uw actieplan treft u op de volgende pagina aan. 17

18 Bijlagen! Bijlage A. Context voor personeelsbeleid I. Strategische uitgangspunten Hebt u een missie voor uw organisatie? 2 Hebt u 'waarden' geformuleerd die kenmerkend zijn voor uw organisatie? 3 Kent u de sterke en zwakke punten van uw interne organisatie? 4 Kent u de kansen en bedreigingen van uw omgeving? 5 Is er een strategisch plan? E.e.a is vastgelegd in een document maar is nog niet breed uitdragen in de organisatie. Het is wel de bedoeling dat dit steeds dieper de organisatie in gaat de komende jaren. Er is ook veel veranderd maar eea staat nog in de kinderschoenen. II. Financiele positie Bent u tevreden over de omzetontwikkeling van uw organisatie? 7 Heeft u doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het personeelsbeleid voor uw organisatie? 8 Bent u tevreden over de kostenontwikkeling van uw organisatie? 9 Bent u tevreden over het rendement van uw organisatie? 10 Hebt u aan de hand van de belangrijkste financiële kengetallen direct inzicht in de financiële positie van uw organisatie? Ook hier zijn we vanaf dit jaar zeer nauw mee bezig geweest en dit hebben we nu via cockpits goed inzichtelijk. We zijn van 6 werkmij naar 1 gegaan en werken nu met kostenplaatsen. Dit is een andere manier van boeken en vergt dus enige aanpassing. III. Marktpositie Wat vindt u van de vestingsplaats van uw bedrijf? 12 Wat vindt u van het marktaandeel? 13 Wat is uw positie ten aanzien van uw (belangrijkste) concurrenten? 14 Kent u de samenstelling van uw klanten? Persoonlijk ken ik de concurrenten en klanten niet maar sales is volledig op de hoogte IV. Omgevingsfactoren Heeft het economische, fiscale, juridische, sociale en politieke beleid van de overheid invloed op uw organisatie? 16 Kunt u op de juiste manier reageren op de economische en sociale ontwikkelingen in uw marktgebied? 17 Hoe ontwikkelt de bevolking in de omgeving van de onderneming zich (bijvoorbeeld het aantal personen in uw marktgebied en de gevolgen daarvan voor de koopkracht en of de arbeidsmarkt)? 18 Kunt u voldoende inspelen op technologische ontwikkelingen die voor de organisatie van belang zijn (bijvoorbeeld e-commerce en e-hrm)? 19 Kunt u in voldoende mate reageren op uw concurrenten? Erg veel klanten zijn verbonden met de overheid en daardoor hebben dergelijke beslissingen vanuit de overheid ook invloed.

19 V. Visie op HRM Hebt u een visie over personeelsbeleid voor uw organisatie? 21 Heeft u doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het personeelsbeleid voor uw organisatie? 22 Heeft u aangegeven hoe die doelstellingen gerealiseerd moeten worden? 23 Bent u op de hoogte van wat uw medewerkers nu en op termijn willen? 24 Heeft u de doelstellingen ten aanzien van het personeelsbeleid opgesplitst in kort, middellange en lange termijn doelen? Elk jaar wordt er een beoordelingsgesprek gevoerd met alle medewerkers en worden alle wensen van de wn besproken en hierop wordt eventueel een actie voor gemaakt. VI. Communicatie van het personeelsbeleid Kennen de medewerkers uw visie over het personeelsbeleid (bijvoorbeeld de toekomst van de onderneming in het licht van de missie, doelstellingen en thema s als diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, flexibel werken, wetgeving en dergelijke)? 26 Kennen uw medewerkers uw wijze van omgaan met medewerkers (bijvoorbeeld stijl van leidinggeven, omgaan met conflicten, discriminatie en ongewenste intimiteiten)? 27 Zijn er binnen uw organisatie voldoende fans van uw visie? Eea is wel besproken met de managers maar moet nog verder de organisatie in. Het is aan alle werknemers wel eens medegedeeld maar het is nog de vraag hoe dit geland is. VII. Op de hoogte zijn en blijven van het personeelsbeleid Houdt u voldoende oog op vraagstukken die te maken hebben met personeel zowel ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie? 29 Kunt u de juiste informatie verkrijgen over ontwikkelingen ten aanzien van het personeelsbeleid? 30 Zijn de informatiebronnen de u raadpleegt ten aanzien van het personeelsbeleid voldoende betrouwbaar? We hebben een externe partij voor ARBO en HR zaken die ons via een nieuwsbrief op de hoogte houden en waar we kunnen aankloppen voor advies ed

20 Bijlage B. Bedrijfscultuur I. Bedrijfscultuur Is er binnen de organisatie sprake van leiderschap op basis van gezag? 2 Is die leider als zodanig aanspreekbaar? 3 Kennen alle mensen van de 'werkvloer' die leider persoonlijk? 4 Is er voldoende overleg binnen uw organisatie? 5 Wordt iedereen op de juiste wijze geïnformeerd over belangrijke zaken? 6 Ziet u uw medewerkers als belangrijk menselijk kapitaal binnen uw organisatie? Er is sprake van een informele cultuur en de directie staat altijd open voor gesprekken ed II. Medewerkers Spreken uw medewerkers positief over uw organisatie? 8 Denken uw medewerkers positief over hun leidinggevenden? 9 Worden besluiten in onderling overleg genomen binnen uw organisatie? 10 Zijn er diverse groepen wij en zij binnen uw organisatie (bijvoorbeeld wordt er onderscheid gemaakt tussen de 'werkvloer' en 'leidinggevenden')? Het is niet echt wij en zij binnen bepaalde vestigingen maar meer de verschillende vestigingen die nog geïntegreerd moeten worden met elkaar. Werkvloer en kantoor zullen m.i. altijd op een zekere manier apart blijven. III. Klanten Praat men over de klanten in uw organisatie positief? 12 Staat 'de klant centraal' altijd boven de operationele werkzaamheden binnen uw organisatie? 13 Houden medewerkers zich aan de voorgeschreven huisregels? Aan de huisregels die er zijn wordt goed gevolg aan gegeven IV. Functies Zijn er organisatieschema's? 15 Zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers helder beschreven? 16 Is er een sprake van een helder beloningssysteem? 17 Wordt er bewust geld besteed aan het ontwikkelen van medewerkers? 18 Staat controle centraal bij de leiding? 19 Wordt het functioneren van de medewerker regelmatig beoordeeld? 20 Wordt er in teams samengewerkt? 21 Is er aandacht voor meningsverschillen? 22 Is er aandacht voor verschillen in diversiteit (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, opleiding en of nationaliteit)? 23 Onderneemt men actie als mensen geen plezier (meer) hebben in hun werk? 24 Onderneemt men actie als iemand onvoldoende functioneert? Zijn ISO gecertificeerd en hierin staan de diverse processen duidelijk omschreven. Jaarlijks wordt een beoordelingsgesprek met alle wn gehouden. Verkoop heeft wekelijks overleg dus hier kun je van een team spreken al is dit wel per vestiging en dus merk. Beloning is niet gekoppeld aan beoordeling. Als iemand niet functioneert volgen er gesprekken en als hier geen resultaat mee wordt geboekt volgt uiteindelijk ontslag.

VOORBEELDORGANISATIE BV

VOORBEELDORGANISATIE BV Pim HR Scan organisatie: adres: contactpersoon: VOORBEELDORGANISATIE BV Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Jan Voorbeeld Directeur 1 Inleiding Voor u ligt uw definitieve rapportage van de Pim HR Scan. Het doel

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas HRM Examen. HRM Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas HRM Examen. HRM Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas HRM Eamen HRM Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek 1

Formulier Functioneringsgesprek 1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende:

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Het 7 S model McKinsey

Het 7 S model McKinsey Het 7 S model McKinsey Organisatie: Ingevuld door: Datum: Met behulp van dit model kunt u een actieplan ontwikkelen op het gebied van personeelsmanagement. U vraagt zich allereerst af welke doelen u op

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

HR voor facility managers

HR voor facility managers HR voor facility managers Direct aan de slag met functionerings- en beoordelingsgesprekken, conflicthantering, verplichtingen bij ziekteverzuim en re-integratie Inhoud Inleiding 4 1. Functioneren en beoordelen

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Profielschets Manager Wonen Stichting Orion te Rotterdam

Profielschets Manager Wonen Stichting Orion te Rotterdam ! Profielschets Manager Wonen Stichting Orion te Rotterdam Rieken & Oomen Marèns Evers & Tonnie van Ham Houten, december 2016 Algemeen over Stichting Orion 1 Stichting Orion is een zorginstelling met een

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Werken bij KleurrijkWonen

Werken bij KleurrijkWonen Werken bij KleurrijkWonen KleurrijkWonen is een ambitieuze organisatie. Onze ambities realiseren we met medewerkers die met ondernemingszin, initiatief, groei, durf tot vernieuwing en resultaatgericht

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie