Programmabegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015 2"

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 16 september 2014 Gemeente Gilze en Rijen Postbus AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisstraat JX Rijen Telefoonnummer website Programmabegroting

3 Programmabegroting 2015 Programmabegroting

4 Programmabegroting

5 Voorwoord De begroting 2015, die voor u ligt, is in belangrijke mate gewijzigd ten opzichte van de begroting Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de drie decentralisaties. Door deze drie decentralisaties hebben wij de programmaindeling aangepast en zijn de totale lasten in de begroting gestegen met 8,4 miljoen wordt een belangrijk jaar om de ontwikkeling van de drie decentralisaties zowel in beleidsmatige als in financiële zin te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Financieel perspectief Voor de komende jaren (2015 tot en met 2018) kunnen wij u een sluitende begroting presenteren. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de uitvoering van het coalitieprogramma en de lastenontwikkeling voor de burgers. Bij de sluitende begroting willen we wel de kanttekening plaatsen, dat wij vanaf 2015 enkele besparingen moeten realiseren en dat wij ook enkele rijkskortingen nog concreet moeten invullen, in de inleiding komen wij hierop terug. Naast de reguliere exploitatie geeft ook het weerstandsvermogen inzicht in onze financiële positie. In de begroting 2015 hebben wij de prognose voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen geactualiseerd. Zoals ook al bij de perspectiefnota 2015 aangegeven, verwachten we dat eind 2016 ons weerstandsvermogen ontoereikend is om onze risico s af te dekken. Deze ontwikkeling onderschrijft, conform het coalitieprogramma, de noodzaak om toekomstige jaarrekeningsaldi toe te voegen aan ons weerstandsvermogen. Een belangrijke factor die van invloed is op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen is de waardering van onze grondvoorraad. Bij de jaarrekening 2013 hebben wij aangegeven, dat wij het advies van de accountant overnemen om onze gronden in 2014 te laten taxeren. Mocht deze taxatie leiden tot afwaarderingen, dan heeft dit direct invloed op ons weerstandsvermogen. De taxaties laten we eind 2014 uitvoeren. Coalitieprogramma Zoals bij de perspectiefnota 2015 aangegeven, hebben wij het coalitieprogramma in deze begroting centraal gesteld. In deze begroting hebben wij de voornemens uit het coalitieprogramma verder uitgewerkt en aangegeven welke prestaties u van ons in 2015 mag verwachten. In 2015 willen wij onder andere uit het coalitieprogramma realiseren: Actief reageren op ernstige overlast situaties; Uitvoering drie decentralisaties; Start woningbouw Centrumplan Gilze (parkdeel); Verdere realisatie Integraal Huisvestings Plan; Voorbereiding realisatie binnensportaccommodaties; Voorbereiding ambtelijke fusie per 1 januari Lokale lasten ontwikkeling Voor 2015 stellen wij voor om de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing gelijk te houden aan die van Voor de OZB stellen we voor om uit te gaan van een verhoging van de opbrengst met 2,95%. Hierbij hebben wij al rekening gehouden met een boventrendmatige verhoging van 1,95% vanuit de notitie Financiële doorkijk na Wij hebben de verwachting, dat wij met deze beperkte verhoging van de lokale lasten, tot één van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijven behoren. Tot slot In de raadsvergaderingen van 29 oktober en 6 november 2014 wordt de begroting 2015 behandeld. Namens het college van B&W Rolph Dols Wethouder Financiën Programmabegroting

6 Programmabegroting

7 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Programma s 17 1 Burgers 19 2 Veiligheid 25 3 Sociaal Domein 31 4 Wonen, Werken en Leven 41 5 Mobiliteit 53 6 Inkomen en Zorg 59 7 Onderwijs 63 8 Vrije tijd 67 9 Financiën 75 Paragrafen 79 Bedrijfsvoering 81 Grondbeleid 85 Weerstandsvermogen en risicomanagement 89 Financiering 95 Onderhoud kapitaal- en duurzame goederen 99 Lokale heffingen 101 Verbonden partijen 105 Besparingen 111 Bijlagen 113 Recapitulatiestaat 115 Meerjareninvesteringsplan 116 Investerings - en financieringsstaat (financiële positie) 117 Staat van reserves en voorzieningen 118 Incidentele baten en lasten 120 Subsidies 122 Waarderingsgrondslagen 123 Lijst van gebruikte afkortingen 126 Vaststellingsbesluit 129 Programmabegroting

8 Programmabegroting

9 Inleiding In juli 2014 heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2015 vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de begroting In deze inleiding schenken we achtereenvolgens aandacht aan: A. Aanpassing programmastructuur; B. Beleidsinformatie / indicatoren programma s; C. Aangepast financieel meerjarenperspectief; D. Lastenontwikkeling OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. A. Aanpassing programmastructuur In het coalitieprogramma hebben we opgenomen, dat wij voor het Sociaal Domein een afzonderlijk programma willen inrichten. Wij hebben hiervoor programma 3 gebruikt. Programma 3 (Werk) bestond uit de onderdelen: Markten, Bedrijfsvestigingsklimaat, Werkgelegenheid (Sociale Werkvoorziening) en WWB-werk (Wonen, Zorg en Service in de Wijk). De laatste twee onderdelen maken deel uit van het Sociaal Domein. Als we voor het Sociaal Domein een nieuw programma op zouden stellen, dan wordt programma 3 behoorlijk uitgekleed. Wij hebben daarom programma 3 gebruikt voor het Sociaal Domein en de onderdelen Markten en Bedrijfsvestigingsklimaat overgeheveld naar programma 4. De naam van programma 4 hebben we aangepast van Wonen en Leven naar Wonen, Werken en Leven. Het programma Sociaal Domein bestaat uit: Participatie, inclusief Sociale Werkvoorziening (overheveling vanuit programma 6); WMO (nieuwe taken en overheveling vanuit programma 6); Jeugd (nieuwe taken en overheveling vanuit programma 7). Door de overheveling van onderdelen vanuit programma 6 en 7 naar het programma Sociaal Domein, dekken de namen van de programma s 6 en 7 de lading niet meer. Programma 6 heette Zorg. Door de overheveling van de WMO naar het programma Sociaal Domein resteert op dit programma nog WWB inkomen, Armoedebeleid en Volksgezondheid. Wij hebben daarom het programma nu Inkomen en Zorg genoemd. Programma 7 heette Jeugd. Door de overheveling van het CJG naar het programma Sociaal Domein blijft hier nu over: Onderwijs, Peuterspeelzalen en Kinderopvang. Wij hebben daarom het programma nu Onderwijs genoemd. B. Beleidsinformatie / indicatoren programma s Zoals bij de perspectiefnota 2015 is aangegeven, willen wij het coalitieprogramma leidend laten zijn in de P&C producten. De resultaten uit het coalitieakkoord hebben we één op één terug laten komen in deze begroting. Hierbij hebben we per resultaat aangeven, wat we in 2015 willen realiseren en wat in de jaren daarna. Bij de indicatoren is de laatste jaren gebleken, dat ze als sturingselement een beperkte meerwaarde hebben. Het merendeel van de indicatoren is afkomstig uit Waar staat je gemeente. Eens in de twee jaar nemen wij hieraan deel. Dit doen we omdat een termijn van één jaar te kort is om de effecten van beleidswijzigingen te zien. Wij blijven deelnemen aan Waar staat je gemeente, zodat wij ons kunnen spiegelen aan en vergelijken met andere gemeenten. De resultaten van Waar staat je gemeente nemen we eens in de twee jaar op in de jaarrekening, daarnaast rapporteren we hier afzonderlijk over aan de commissie Middelen. C. Aangepast financieel meerjarenperspectief Het aangepast financieel meerjarenperspectief belichten we vanuit de reguliere exploitatie en vanuit weerstandsvermogen. Alvorens we hierop ingaan geven we de financiële uitgangspunten aan die wij hebben gehanteerd bij het opstellen van de begroting Financiële uitgangspunten Hieronder lichten we in het kort de meerjarige uitgangspunten toe. Inkomsten Voor de indexering van inkomsten hebben we bij de begroting 2014 afgesproken om ook te kijken naar de verwachte indexering in de komende jaren. In het verleden baseerden wij ons vooral op de werkelijke indexeringen. Leidend voor onze prognose is de verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) over het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Programmabegroting

10 In onderstaande tabel zetten we de aannames bij de begroting 2014 af tegen de bijgestelde aannames voor de begroting 2015 en de effecten voor de begroting Raming begroting 2014 Raming begroting 2015 Aanpassing ,50% prognose 2,50% werkelijk 0,00% ,75% prognose 1,25% prognose -0,50% 2015 e.v. jaren 1,75% prognose 1,50% prognose -0,25% Op basis van bovenstaande cijfers hoeft er geen correctie plaats te vinden voor het jaar Over het jaar 2014 wel. Bij de begroting 2014 hebben we een (te hoge) index toegepast van 1,75%, waar het CPB nu uitgaat van 1,25%. Dit betekent dat er een correctie moet plaatsvinden van -0,5%. Dit verwerken we in de begroting 2015 omdat we de tarieven voor 2014 niet meer kunnen wijzigen. De indexering van 2015 komt daarmee uit op 1% (1,5% -/- correctie ,5%). Voor de jaren na 2015 gaan we uit van een indexering van 1,5%. Uitgaven Voor de out of pocket kosten hebben wij vanaf de begroting 2012 de middelen voor de indexering op één centrale post geraamd. In 2012 gingen wij uit van een indexering van 1,5%. De afgelopen tijd hebben wij dit percentage diverse keren verlaagd. Bij de jaarrekening 2012 hebben wij afgesproken om het percentage te verlagen naar 0,5%. Salarissen Bij de salarissen hebben we rekening gehouden met het CAO akkoord dat voor de zomer van 2014 tot stand is gekomen. De nieuwe CAO loopt tot 1 januari 2016 en voorziet in: 1% structurele loonsverhoging vanaf 1 oktober 2014; Eenmalige uitkering per 1 oktober 2014 van 350; Structurele uitkering van 50 per maand vanaf 1 april In het meerjarenperspectief zijn wij vanaf 1 januari 2016 uitgegaan van een stijging van jaarlijks 1%. In onze huidige begroting waren we uitgegaan van een 0-lijn voor 2014 en een verhoging van 1% voor 2015 en volgende jaren. Het huidige CAO akkoord levert een financieel nadeel op, waar we verderop in deze inleiding op terugkomen. Resumé Indexering inkomsten 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% Indexering uitgaven 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Indexering salarissen 50 p/maand 1,00% 1,00% 1,00% Reguliere exploitatie Het vertrekpunt voor de begroting 2015 is de perspectiefnota De nota is vastgesteld met onderstaand financieel meerjarenperspectief. bedragen x Perspectiefnota 2015 (exclusief coalitieakkoord) Meicirculaire Salarisaanpassingen Vastgestelde perspectiefnota Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met de effecten van het coalitieakkoord. Programmabegroting

11 Aanpassingen Bij het opstellen van de begroting hebben wij enkele aanpassingen op het financieel meerjarenperspectief doorgevoerd. Hieronder geven wij een toelichting. Wij maken hierbij een onderscheid in de aanpassingen vanuit het coalitieprogramma en de overige aanpassingen. Coalitieprogramma Vanuit het coalitieprogramma hebben we onderstaande posten opgenomen in de begroting bedragen x College van Burgemeester en Wethouders Sluitende aanpak overlast PR en promotie toerisme en recreatie Energiebesparing bestaande woningvoorraad Beleidsplan openbare verlichting Totaal Toelichting: 1. College van Burgemeester en Wethouders Tijdens de coalitieonderhandelingen is gezamenlijk geconstateerd dat de bestuursopgave voor de komende vier jaar, groot is. We moeten uitvoering gegeven aan diverse lopende projecten op het gebied van werk, onderwijshuisvesting, centrumplannen, verbreding N282, binnensportaccommodaties en zwembad Rijen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan houdbare gemeentefinanciën en de bezuinigingsopgave door kortingen op het gemeentefonds. Daarenboven werken we de komende bestuursperiode aan de invoering van de drie decentralisaties (zorg, jeugdzorg en participatie), de ambtelijke fusie met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en een betere en concretere samenwerking in de regio Midden-Brabant. Deze ambities en bestuursopgaven vragen ook extra bestuurlijke aandacht. Wij willen daarom voor de komende bestuursperiode een college vormen met vier wethouders. De extra kosten bedragen structureel Door de uitbreiding van het aantal wethouders moet ook de secretariële ondersteuning worden uitgebreid. Op dit moment hebben we 1,67fte beschikbaar voor de ondersteuning van de wethouders. We willen deze formatie met 0,22fte uitbreiden. De kosten bedragen Sluitende aanpak overlast Wij streven naar een veilige gemeente met een eigen politiebureau, efficiënte brandweer en snel ambulancevervoer. We pakken diegene die de regels overtreden aan en we besteden extra aandacht aan notoire overlastgevende gezinnen en jongeren. We willen daarom jaarlijks een bedrag van vrijmaken voor een sluitende aanpak met politie, jeugdzorg en justitie van overlastgevende gezinnen en jongeren. 3. PR en promotie toerisme en recreatie In overleg met de LTA willen we meer doen aan PR en promotie van onze gemeente en alle daarin aanwezige recreatieve en toeristische trekpleisters. Dat willen we onder andere doen via actief adverteren in het werkgebied BreBurg. Tevens willen we meer aandacht voor slow-leisure, (fiets)routes, streekproducten en toegankelijkheid bossen. We ramen de kosten op structureel. 4. Energiebesparing bestaande woningvoorraad De VNG roept gemeenten op meer te gaan doen aan energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad. Daartoe bereiden we (regionale) activiteiten voor in overleg met onder andere de Energie Coöperatie Gilze- Rijen. Voor de ondersteuning van dit alles (organisatie, ondersteuning en maatregelen) is geen budget aanwezig. We verwachten hiervoor vanaf 2015 een budget van nodig te hebben. 5. Beleidsplan openbare ruimte In de raadsvergadering van 17 maart 2014 is het Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. In dit beleidsplan staat vermeld hoe wij binnen onze gemeente omgaan met openbare verlichting. In dit plan is het beleid vastgelegd hoe de conventionele verlichting wordt vervangen door duurzame verlichting. Een eerste inschatting van de kosten bedroeg per jaar gedurende 10 jaar. Wij zijn op dit moment bezig het plan verder uit te werken, waarbij de huidige kostenraming uitkomt op circa Overige aanpassingen Programmabegroting

12 Naast het coalitieprogramma hebben we met onderstaande posten de begroting geactualiseerd. bedragen x Indexering inkomsten CAO akkoord Aandeel gesloten financieringen Rijksmiddelen Wet Werk en Bijstand WMO oude taken Overigen Totaal Toelichting: 1. Indexering inkomsten De indexeringen vanuit het CPB waar we in de begroting 2014 vanuit waren gegaan, zijn naar beneden bijgesteld. Dit heeft een nadelig effect op onze begroting, omdat we deze indexcijfers gebruiken voor de bepaling van onze tarieven (zie ook de alinea over de meerjarige uitgangspunten). 2. CAO akkoord De nieuwe CAO heeft een nadelig effect op ons begrotingsresultaat. Wij gingen voor 2014 uit van de 0-lijn en voor 2015 van een stijging van 1%. In beide gevallen is de aanname te laag geweest (zie ook de alinea over de meerjarige uitgangspunten). Een deel van de stijging van de salariskosten berekenen we door aan de gesloten financieringen, bijvoorbeeld grondexploitatie. Dit deel heeft geen invloed op het begrotingsresultaat. 3. Rijksmiddelen Wet Werk en Bijstand Vorig jaar ontvingen wij na het opstellen van de begroting de informatie, dat de rijksmiddelen vanuit de Wet Werk en Bijstand aanzienlijk naar boven werden bijgesteld. Mede gelet op de omvang van het bedrag hebben wij toen in het meerjarenperspectief een winstwaarschuwing ingebouwd: 2014: 20%, 2015: 40%, 2016: 60% en 2017: 80%. Deze effecten hadden wij opgenomen in de notitie Financiële doorkijk na 2014 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft nu aan, dat het budget voor 2014 aanzienlijk lager wordt vastgesteld. De winstwaarschuwing die wij in de begroting 2014 hebben opgenomen blijkt dus een goede inschatting te zijn geweest. De oorzaak van de bijstelling voor 2014 is, dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2013 uiteindelijk lager lag dan voorzien en dat de verwachting over 2014 over het aantal uitkeringsgerechtigden ook naar beneden is bijgesteld. Dit heeft tot gevolg, dat het macrobudget voor 2014 aanzienlijk wordt verlaagd. Het gaat hier om een verlaging van 9%. Over de effecten voor 2014 informeren wij u bij de 2 de tussentijdse rapportage. De neerwaartse bijstelling van 2014 hebben we structureel verwerkt in de begroting 2015, waarbij we de winstwaarschuwing laten vervallen. bedragen x Huidige raming inclusief winstwaarschuwing Raming op basis van informatie Ministerie Bijstelling WMO oude taken Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de positieve resultaten bij de realisatie van de besparingen op de oude taken op het gebied van de WMO. Vanuit het Rijk worden wij geconfronteerd met oplopende bezuinigingen. Structureel hebben wij al een deel van de bezuinigingen via besparingen op kunnen vangen. De voorlopige resultaten over 2014, waarover wij u informeren via de 2 de tussentijdse rapportage 2014, laten zien de wij een groter deel van de besparingen als structureel kunnen oormerken. Voor 2014 verwachten wij een positief resultaat van circa 1,1 miljoen. Dit resultaat komt overeen met het werkelijke resultaat over Wij hebben het financieel meerjarenperspectief aangepast. Voor 2015 en 2016 verwachten wij een totale besparing te kunnen realiseren van jaarlijks Voor 2017 en 2018 gaan wij uit van een groei naar Doordat wij in 2013 en 2014 in beperkte mate te maken hebben gehad met grote woningaanpassingen hebben wij het structurele voordeel lager bepaald dan het voordeel dat we hebben gerealiseerd in 2013 en verwachten te realiseren in Programmabegroting

13 bedragen x In de begroting opgenomen rijkskorting Al opgenomen besparing in de begroting Aanvullende besparing begroting Totale besparing Nog te realiseren besparing Bijstelling We zijn er telkens vanuit gegaan, dat wij de rijkskorting in het veld goed konden maken. Op basis van bovenstaand overzicht blijkt dat wij, met uitzonderling van 2016, verwachten, dat we deze aanname ook kunnen realiseren. Het financieel meerjarenperspectief wijzigt door bovenstaande als volgt: bedragen x Saldo vastgestelde perspectiefnota Coalitieakkoord Overige aanpassingen Totaal Na de diverse aanpassingen kunnen wij een begroting presenteren die voor alle jaren een positief saldo vertoont. De provincie stelt als eis, dat de begroting structureel in evenwicht dient te zijn. Hiermee wordt bedoeld, dat structurele lasten niet worden gedekt door incidentele inkomsten. Op pagina 120 hebben wij een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten. Uit dit overzicht blijkt, dat onze structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Besparingen In de notitie Financiële doorkijk na 2014 hebben wij aangegeven, dat wij de komende jaren op een aantal onderdelen besparingen willen gaan realiseren. Vanaf 2015 geven wij verder invulling aan deze besparingen. In de begroting 2015 hebben wij de volgende besparingen opgenomen. bedragen x Salariskosten Bedrijfsvoeringskosten Al gerealiseerd Onderhoudskosten Subsidies Totaal In de paragraaf besparingen geven wij een toelichting op de besparingen. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren informeren wij u via de producten van de P&C cyclus over de realisatie van de besparingen. Rijkskortingen Vanaf de perspectiefnota 2014 hebben wij u geïnformeerd over rijkskortingen in het huidige regeerakkoord. Wij hebben toen een onderscheid gemaakt in niet beïnvloedbare en beïnvloedbare kortingen. Bij de beïnvloedbare kortingen hanteren wij het standpunt, dat deze kortingen in het veld goed gemaakt moeten worden. Het gaat om de volgende kortingen: Onderwijs (Motie Haersma Buma en onderhoudsgelden); Hergebruik scootmobielen; Afschaffen maatschappelijke stages; WMO oude taken. Programmabegroting

14 De laatste drie kortingen zijn grotendeels gecompenseerd. Alleen bij de WMO moeten we nog een aanvullende besparing van realiseren in 2016 (zie ook de passage die wij eerder in de inleiding hebben opgenomen). Over de korting op onderwijs zijn we in overleg met het onderwijsveld. De korting is in en loopt in 2018 op naar In de begroting 2015 gaan wij er van uit, dat wij deze korting goed maken in het veld en daardoor geen budgettaire gevolgen heeft voor onze begroting. In de gesprekken met het onderwijs betrekken wij ook de overheveling van de onderhoudsgelden naar het onderwijsveld ( ). Wij zijn er in deze begroting van uitgegaan, dat deze overheveling kostenneutraal verloopt. Enerzijds worden wij gekort anderzijds vervallen ook de taken waardoor wij geen kosten meer maken. Over de uitkomsten met het onderwijsveld informeren wij u afzonderlijk. Weerstandsvermogen Naast de ontwikkeling van de begrotingssaldi van de reguliere exploitatie de komende jaren is ook de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van belang om een beeld te vormen van onze financiële positie. Ons weerstandsvermogen ontwikkelt zich de komende jaren als volgt Weerstandsvermogen 15,6 13,4 11,8 12,1 12,4 12,4 Risico's 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 Weerstandscapaciteit (absoluut) 1,4-0,6-2,2-1,7-1,4-1,3 Weerstandscapaciteit t.o.v. Risico's (relatief) 110% 95% 84% 87% 90% 90% Ten opzichte van andere jaren hebben wij de inschatting van de risico s niet jaarlijks gelijk gehouden. Door actief risicomanagement kunnen wij het risicobedrag verlagen. Daarnaast verlagen grondverkopen ook het risicobedrag. In bovenstaande berekening hebben wij rekening gehouden met het voorlopige saldo van 2014 ( ), zoals verwacht bij de 1 ste tussentijdse rapportage. De overige verwachte resultaten in de komende jaren hebben wij nog niet in bovenstaande berekening meegenomen. Aan de afspraak dat het weerstandsvermogen en de risico s zich als 1:1 verhouden, kunnen wij op basis van de huidige inzichten eind 2016 niet meer voldoen. De afgelopen jaren hebben we gezien, dat voornamelijk door ons renteresultaat, wij positieve jaarrekeningsaldi hebben gerealiseerd. De komende jaren hebben we deze saldi nodig om het weerstandsvermogen te versterken. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement geven wij een nadere toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. D. Lastenontwikkeling OZB, afvalstoffen- en rioolheffing Hieronder zetten wij de tarieven voor de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing uiteen. OZB De opbrengst van de OZB verhogen wij in eerste instantie met 1,00% (indexering inkomsten begroting 2015). Bij de berekening van dit percentage hebben wij ons gebaseerd op het consumentenindexcijfer (CPI) van het CBS (zie ook de alinea over de meerjarige uitgangspunten). Daarnaast hebben wij de OZB, zoals aangegeven in de notitie Financiële doorkijk na 2014 met 1,95% boventrendmatig verhoogd. De totale stijging van de OZB tarieven komt daarmee uit op 2,95%. Rioolheffing De tarieven bij de rioolheffing houden wij gelijk. Wij doen dit omdat de hoogte van de reserve aanzienlijk is en wij daarnaast bezig zijn met het opstellen van een nieuw GRP. Programmabegroting

15 Afvalstoffenheffing Voor de bepaling van de afvalstoffenheffing hebben we een doorkijk gemaakt tot en met Voor deze doorkijk hebben we dezelfde uitgangspunten gehanteerd als de afgelopen jaren: 1. De maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing is 10% van het saldo van kosten en opbrengsten (exclusief de afvalstoffenheffing). Dit betekent dat de reserve ca moet bedragen aan het einde van de tijdshorizon (2022); 2. We willen in geen enkel jaar een negatieve reserve hebben. Aan beide voorwaarden wordt op dit moment voldaan. Voor de tarieven betekent dit, dat we deze in 2015 niet verhogen ten opzichte van Op dit moment bedragen de lokale lasten voor een reguliere burger 529,19 per jaar. Als wij bovenstaande tarieven doorvoeren dan stijgen deze lokale lasten met 1,2 %. De lasten bedragen dan 535,58 per jaar. Voor de komende vier jaar presenteren we u een sluitende begroting, waarbij de stijging van de lasten in 2015 beperkt is. In onze ogen een stabiele basis, om in 2015 het eerste jaar van de drie decentralisaties in te gaan. Programmabegroting

16 Programmabegroting

17 PROGRAMMA S 1. Burgers Veiligheid Sociaal Domein Wonen, Werken en Leven Mobiliteit Inkomen en Zorg Onderwijs Vrije tijd Financiën 75 Programmabegroting

18 Programmabegroting

19 Programma 1 Burgers A. Algemeen Missie Gilze en Rijen wil een laagdrempelige, klant- en resultaatgerichte gemeente zijn, die dichtbij de burger werkt volgens de beginselen van de één loket gedachte. In dienstverlening aan de verschillende klantgroepen willen we een voorhoedegemeente zijn. Een heldere, open en transparante organisatie draagt bij aan de instandhouding van de democratische bestuursvorm. Belangrijk is, dat de burger weet wat hij meerjarig wel en niet van ons kan en mag verwachten. We ontwikkelen beleid samen met de inwoners en betrekken de burgers en belanghouders zoveel mogelijk bij de uitvoering. Context en achtergronden - Op 23 april 2012 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente vastgesteld met als motto Wij zijn Gilze en Rijen. - Begin 2013 heeft het College het Bedrijfsconcept vastgesteld. In dit concept beschrijven we de manier waarop de ambtelijke organisatie werkt bij het realiseren van de toekomstvisie. - De regio Midden-Brabant (Hart van Brabant) is een belangrijk kader en instrument om de positionering van de gemeente vorm en inhoud te geven. - In 2010 hebben we de visie op de gemeentelijke dienstverlening vernieuwd. We sluiten aan op het landelijke programma Antwoord. We hebben een Klantcontactcentrum ingevoerd. We digitaliseren de dienstverlening via een MidOfficepakket in een samenwerkingsverband met andere gemeenten (Dimpact). In het kader van de ambtelijke fusie stellen we een nieuwe visie op de gezamenlijke dienstverlening op. - We blijven werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Wij presenteren onze communicatieuitingen in begrijpelijk Nederlands. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om procedures en regels te vereenvoudigen. - Het communicatiebeleid is er op gericht om de burger in verschillende rollen op een interactieve manier te betrekken en daarbij gebruik te maken van de lokale kracht. Kaderstellende beleidsnota s/verordeningen - De toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2025: Wij zijn Gilze en Rijen ; - Het Bedrijfsconcept: Wij zijn er voor Gilze en Rijen (2013); - Communicatiebeleidsplan Zes keer beter (2009); - Social media richtlijnen (2012); - Implementatieplan Klantcontactcentrum (2011); - Klachtenregeling (2009). - Het Economisch Actieplan (2013). B. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Visie De mensen maken onze gemeente. Niet voor niets heet de in 2012 door de raad vastgestelde toekomstvisie Wij zijn Gilze en Rijen. Wij baseren ons beleid op deze visie, en werken het de komende jaren verder uit. Speerpunten zijn het benutten van de lokale kracht in onze samenleving en het versterken en verbeteren van onze dienstverlening, onder andere door samenwerking met andere gemeenten en de regio. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met de diversiteit van de inwoners van onze gemeente. Programmabegroting

20 Resultaat 1 Burgerparticipatie. 1. Verkennen mogelijkheden inzet en uitrol wijk- /projectgerichte participatiebudgetten. 2. Verkennen mogelijkheden om burgerinitiatieven te stimuleren. 3. Bijeenkomst met buurtverenigingen in Rijen beleggen over behoefte, opzet en invulling buurtverenigingen in Rijen. 1. Afhankelijk van haalbaarheid inzetten/uitrollen participatiebudgetten en stimuleren burgerparticipatie. 2. Onderzoeken haalbaarheid digitaal participatieplatform. We maken plannen en voeren die zoveel mogelijk uit samen met burgers, zeker als het hun eigen leefomgeving betreft. Dit geven we vorm door gebruik te maken van klankbord- en werkgroepen, vrijwilligersorganisaties en spontane particuliere initiatieven. Bij deze burgerparticipatie worden de kaders, verwachtingen en verantwoordelijkheden (wie adviseert en wie uiteindelijk beslist) vooraf duidelijk gemaakt. Resultaat 2 Optimaliseren van overleg met beroepsgerichte organisaties. 1. Evalueren bestaande contacten met de organisaties en (eventueel) acties tot verbetering inzetten. 2. Vormgeven aan het ondernemersfonds. 1. In het jaarverslag rapporteren over de contacten. Beroepsgerichte organisaties zijn onder andere GRIC, Horeca Nederland, BORijen, winkeliersverenigingen, vereniging Haansberg en vereniging Broekakkers en ZLTO. Met deze organisaties hebben we regelmatig contact, zowel geformaliseerd in periodieke bijeenkomsten als informeel. Resultaat 3 Ambtelijke fusie in 2016 met Alphen- Chaam en Baarle-Nassau, zie ook de paragraaf bedrijfsvoering. 1. Bepalen governance / rechtsvorm. 2. Plaatsing personeel. 3. Opstellen begroting voor nieuwe organisatie. 1. Begin 2017: evaluatie na 1 jaar. 1. De raad bepaalt de rechtsvorm en binnen de rechtsvorm de wijze van sturing (governance). Hierbij sluiten we aan bij de rol die de raad heeft in het duale stelsel (bepaling kaders vooraf en controle achteraf) 2. De plaatsing van het personeel is de laatste stap in de vorming van de nieuwe organisatie. Voordat we tot plaatsing over kunnen gaan, moet er duidelijkheid zijn over de organisatiestructuur en het formatieplan. De plaatsing geschiedt op basis van de afspraken met de vakbonden, die zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut. 3. In de huidige begrotingsopzet kennen we voor het beleid de programma s en voor de organisatie de paragraaf Bedrijfsvoering. Programmabegroting

Programmabegroting 2016 1

Programmabegroting 2016 1 Programmabegroting 2016 1 15 september 2015 Corsanummer: 15int02817 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisstraat 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 email info@gilzerijen.nl

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 Raadsstuk Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 In het coalitieprogramma is afgesproken dat gedurende deze collegeperiode extra wordt geïnvesteerd in het minimabeleid, waarbij speciale

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014

B&W-voorstel. Persgesprek : 23 december 2014 B&W-voorstel Onderwerp : Financieel Besluit Wmo, Besluit Jeugdhulp en beleidsregels Wmo B&W-vergadering : 23 december 2014 Registratienummer : BW14.00998 Registratiecode : *BW14.00998* Auteur : André Goudriaan

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Portefeuille: P. van Bergen/ P. Bleeker No. B14.001200 Dronten, 26 augustus 2014 Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer 17.04.151 Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio

Nadere informatie