Programmabegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015 2"

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 16 september 2014 Gemeente Gilze en Rijen Postbus AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisstraat JX Rijen Telefoonnummer website Programmabegroting

3 Programmabegroting 2015 Programmabegroting

4 Programmabegroting

5 Voorwoord De begroting 2015, die voor u ligt, is in belangrijke mate gewijzigd ten opzichte van de begroting Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de drie decentralisaties. Door deze drie decentralisaties hebben wij de programmaindeling aangepast en zijn de totale lasten in de begroting gestegen met 8,4 miljoen wordt een belangrijk jaar om de ontwikkeling van de drie decentralisaties zowel in beleidsmatige als in financiële zin te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Financieel perspectief Voor de komende jaren (2015 tot en met 2018) kunnen wij u een sluitende begroting presenteren. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de uitvoering van het coalitieprogramma en de lastenontwikkeling voor de burgers. Bij de sluitende begroting willen we wel de kanttekening plaatsen, dat wij vanaf 2015 enkele besparingen moeten realiseren en dat wij ook enkele rijkskortingen nog concreet moeten invullen, in de inleiding komen wij hierop terug. Naast de reguliere exploitatie geeft ook het weerstandsvermogen inzicht in onze financiële positie. In de begroting 2015 hebben wij de prognose voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen geactualiseerd. Zoals ook al bij de perspectiefnota 2015 aangegeven, verwachten we dat eind 2016 ons weerstandsvermogen ontoereikend is om onze risico s af te dekken. Deze ontwikkeling onderschrijft, conform het coalitieprogramma, de noodzaak om toekomstige jaarrekeningsaldi toe te voegen aan ons weerstandsvermogen. Een belangrijke factor die van invloed is op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen is de waardering van onze grondvoorraad. Bij de jaarrekening 2013 hebben wij aangegeven, dat wij het advies van de accountant overnemen om onze gronden in 2014 te laten taxeren. Mocht deze taxatie leiden tot afwaarderingen, dan heeft dit direct invloed op ons weerstandsvermogen. De taxaties laten we eind 2014 uitvoeren. Coalitieprogramma Zoals bij de perspectiefnota 2015 aangegeven, hebben wij het coalitieprogramma in deze begroting centraal gesteld. In deze begroting hebben wij de voornemens uit het coalitieprogramma verder uitgewerkt en aangegeven welke prestaties u van ons in 2015 mag verwachten. In 2015 willen wij onder andere uit het coalitieprogramma realiseren: Actief reageren op ernstige overlast situaties; Uitvoering drie decentralisaties; Start woningbouw Centrumplan Gilze (parkdeel); Verdere realisatie Integraal Huisvestings Plan; Voorbereiding realisatie binnensportaccommodaties; Voorbereiding ambtelijke fusie per 1 januari Lokale lasten ontwikkeling Voor 2015 stellen wij voor om de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing gelijk te houden aan die van Voor de OZB stellen we voor om uit te gaan van een verhoging van de opbrengst met 2,95%. Hierbij hebben wij al rekening gehouden met een boventrendmatige verhoging van 1,95% vanuit de notitie Financiële doorkijk na Wij hebben de verwachting, dat wij met deze beperkte verhoging van de lokale lasten, tot één van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijven behoren. Tot slot In de raadsvergaderingen van 29 oktober en 6 november 2014 wordt de begroting 2015 behandeld. Namens het college van B&W Rolph Dols Wethouder Financiën Programmabegroting

6 Programmabegroting

7 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Programma s 17 1 Burgers 19 2 Veiligheid 25 3 Sociaal Domein 31 4 Wonen, Werken en Leven 41 5 Mobiliteit 53 6 Inkomen en Zorg 59 7 Onderwijs 63 8 Vrije tijd 67 9 Financiën 75 Paragrafen 79 Bedrijfsvoering 81 Grondbeleid 85 Weerstandsvermogen en risicomanagement 89 Financiering 95 Onderhoud kapitaal- en duurzame goederen 99 Lokale heffingen 101 Verbonden partijen 105 Besparingen 111 Bijlagen 113 Recapitulatiestaat 115 Meerjareninvesteringsplan 116 Investerings - en financieringsstaat (financiële positie) 117 Staat van reserves en voorzieningen 118 Incidentele baten en lasten 120 Subsidies 122 Waarderingsgrondslagen 123 Lijst van gebruikte afkortingen 126 Vaststellingsbesluit 129 Programmabegroting

8 Programmabegroting

9 Inleiding In juli 2014 heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2015 vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de begroting In deze inleiding schenken we achtereenvolgens aandacht aan: A. Aanpassing programmastructuur; B. Beleidsinformatie / indicatoren programma s; C. Aangepast financieel meerjarenperspectief; D. Lastenontwikkeling OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. A. Aanpassing programmastructuur In het coalitieprogramma hebben we opgenomen, dat wij voor het Sociaal Domein een afzonderlijk programma willen inrichten. Wij hebben hiervoor programma 3 gebruikt. Programma 3 (Werk) bestond uit de onderdelen: Markten, Bedrijfsvestigingsklimaat, Werkgelegenheid (Sociale Werkvoorziening) en WWB-werk (Wonen, Zorg en Service in de Wijk). De laatste twee onderdelen maken deel uit van het Sociaal Domein. Als we voor het Sociaal Domein een nieuw programma op zouden stellen, dan wordt programma 3 behoorlijk uitgekleed. Wij hebben daarom programma 3 gebruikt voor het Sociaal Domein en de onderdelen Markten en Bedrijfsvestigingsklimaat overgeheveld naar programma 4. De naam van programma 4 hebben we aangepast van Wonen en Leven naar Wonen, Werken en Leven. Het programma Sociaal Domein bestaat uit: Participatie, inclusief Sociale Werkvoorziening (overheveling vanuit programma 6); WMO (nieuwe taken en overheveling vanuit programma 6); Jeugd (nieuwe taken en overheveling vanuit programma 7). Door de overheveling van onderdelen vanuit programma 6 en 7 naar het programma Sociaal Domein, dekken de namen van de programma s 6 en 7 de lading niet meer. Programma 6 heette Zorg. Door de overheveling van de WMO naar het programma Sociaal Domein resteert op dit programma nog WWB inkomen, Armoedebeleid en Volksgezondheid. Wij hebben daarom het programma nu Inkomen en Zorg genoemd. Programma 7 heette Jeugd. Door de overheveling van het CJG naar het programma Sociaal Domein blijft hier nu over: Onderwijs, Peuterspeelzalen en Kinderopvang. Wij hebben daarom het programma nu Onderwijs genoemd. B. Beleidsinformatie / indicatoren programma s Zoals bij de perspectiefnota 2015 is aangegeven, willen wij het coalitieprogramma leidend laten zijn in de P&C producten. De resultaten uit het coalitieakkoord hebben we één op één terug laten komen in deze begroting. Hierbij hebben we per resultaat aangeven, wat we in 2015 willen realiseren en wat in de jaren daarna. Bij de indicatoren is de laatste jaren gebleken, dat ze als sturingselement een beperkte meerwaarde hebben. Het merendeel van de indicatoren is afkomstig uit Waar staat je gemeente. Eens in de twee jaar nemen wij hieraan deel. Dit doen we omdat een termijn van één jaar te kort is om de effecten van beleidswijzigingen te zien. Wij blijven deelnemen aan Waar staat je gemeente, zodat wij ons kunnen spiegelen aan en vergelijken met andere gemeenten. De resultaten van Waar staat je gemeente nemen we eens in de twee jaar op in de jaarrekening, daarnaast rapporteren we hier afzonderlijk over aan de commissie Middelen. C. Aangepast financieel meerjarenperspectief Het aangepast financieel meerjarenperspectief belichten we vanuit de reguliere exploitatie en vanuit weerstandsvermogen. Alvorens we hierop ingaan geven we de financiële uitgangspunten aan die wij hebben gehanteerd bij het opstellen van de begroting Financiële uitgangspunten Hieronder lichten we in het kort de meerjarige uitgangspunten toe. Inkomsten Voor de indexering van inkomsten hebben we bij de begroting 2014 afgesproken om ook te kijken naar de verwachte indexering in de komende jaren. In het verleden baseerden wij ons vooral op de werkelijke indexeringen. Leidend voor onze prognose is de verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) over het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Programmabegroting

10 In onderstaande tabel zetten we de aannames bij de begroting 2014 af tegen de bijgestelde aannames voor de begroting 2015 en de effecten voor de begroting Raming begroting 2014 Raming begroting 2015 Aanpassing ,50% prognose 2,50% werkelijk 0,00% ,75% prognose 1,25% prognose -0,50% 2015 e.v. jaren 1,75% prognose 1,50% prognose -0,25% Op basis van bovenstaande cijfers hoeft er geen correctie plaats te vinden voor het jaar Over het jaar 2014 wel. Bij de begroting 2014 hebben we een (te hoge) index toegepast van 1,75%, waar het CPB nu uitgaat van 1,25%. Dit betekent dat er een correctie moet plaatsvinden van -0,5%. Dit verwerken we in de begroting 2015 omdat we de tarieven voor 2014 niet meer kunnen wijzigen. De indexering van 2015 komt daarmee uit op 1% (1,5% -/- correctie ,5%). Voor de jaren na 2015 gaan we uit van een indexering van 1,5%. Uitgaven Voor de out of pocket kosten hebben wij vanaf de begroting 2012 de middelen voor de indexering op één centrale post geraamd. In 2012 gingen wij uit van een indexering van 1,5%. De afgelopen tijd hebben wij dit percentage diverse keren verlaagd. Bij de jaarrekening 2012 hebben wij afgesproken om het percentage te verlagen naar 0,5%. Salarissen Bij de salarissen hebben we rekening gehouden met het CAO akkoord dat voor de zomer van 2014 tot stand is gekomen. De nieuwe CAO loopt tot 1 januari 2016 en voorziet in: 1% structurele loonsverhoging vanaf 1 oktober 2014; Eenmalige uitkering per 1 oktober 2014 van 350; Structurele uitkering van 50 per maand vanaf 1 april In het meerjarenperspectief zijn wij vanaf 1 januari 2016 uitgegaan van een stijging van jaarlijks 1%. In onze huidige begroting waren we uitgegaan van een 0-lijn voor 2014 en een verhoging van 1% voor 2015 en volgende jaren. Het huidige CAO akkoord levert een financieel nadeel op, waar we verderop in deze inleiding op terugkomen. Resumé Indexering inkomsten 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% Indexering uitgaven 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Indexering salarissen 50 p/maand 1,00% 1,00% 1,00% Reguliere exploitatie Het vertrekpunt voor de begroting 2015 is de perspectiefnota De nota is vastgesteld met onderstaand financieel meerjarenperspectief. bedragen x Perspectiefnota 2015 (exclusief coalitieakkoord) Meicirculaire Salarisaanpassingen Vastgestelde perspectiefnota Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met de effecten van het coalitieakkoord. Programmabegroting

11 Aanpassingen Bij het opstellen van de begroting hebben wij enkele aanpassingen op het financieel meerjarenperspectief doorgevoerd. Hieronder geven wij een toelichting. Wij maken hierbij een onderscheid in de aanpassingen vanuit het coalitieprogramma en de overige aanpassingen. Coalitieprogramma Vanuit het coalitieprogramma hebben we onderstaande posten opgenomen in de begroting bedragen x College van Burgemeester en Wethouders Sluitende aanpak overlast PR en promotie toerisme en recreatie Energiebesparing bestaande woningvoorraad Beleidsplan openbare verlichting Totaal Toelichting: 1. College van Burgemeester en Wethouders Tijdens de coalitieonderhandelingen is gezamenlijk geconstateerd dat de bestuursopgave voor de komende vier jaar, groot is. We moeten uitvoering gegeven aan diverse lopende projecten op het gebied van werk, onderwijshuisvesting, centrumplannen, verbreding N282, binnensportaccommodaties en zwembad Rijen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan houdbare gemeentefinanciën en de bezuinigingsopgave door kortingen op het gemeentefonds. Daarenboven werken we de komende bestuursperiode aan de invoering van de drie decentralisaties (zorg, jeugdzorg en participatie), de ambtelijke fusie met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en een betere en concretere samenwerking in de regio Midden-Brabant. Deze ambities en bestuursopgaven vragen ook extra bestuurlijke aandacht. Wij willen daarom voor de komende bestuursperiode een college vormen met vier wethouders. De extra kosten bedragen structureel Door de uitbreiding van het aantal wethouders moet ook de secretariële ondersteuning worden uitgebreid. Op dit moment hebben we 1,67fte beschikbaar voor de ondersteuning van de wethouders. We willen deze formatie met 0,22fte uitbreiden. De kosten bedragen Sluitende aanpak overlast Wij streven naar een veilige gemeente met een eigen politiebureau, efficiënte brandweer en snel ambulancevervoer. We pakken diegene die de regels overtreden aan en we besteden extra aandacht aan notoire overlastgevende gezinnen en jongeren. We willen daarom jaarlijks een bedrag van vrijmaken voor een sluitende aanpak met politie, jeugdzorg en justitie van overlastgevende gezinnen en jongeren. 3. PR en promotie toerisme en recreatie In overleg met de LTA willen we meer doen aan PR en promotie van onze gemeente en alle daarin aanwezige recreatieve en toeristische trekpleisters. Dat willen we onder andere doen via actief adverteren in het werkgebied BreBurg. Tevens willen we meer aandacht voor slow-leisure, (fiets)routes, streekproducten en toegankelijkheid bossen. We ramen de kosten op structureel. 4. Energiebesparing bestaande woningvoorraad De VNG roept gemeenten op meer te gaan doen aan energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad. Daartoe bereiden we (regionale) activiteiten voor in overleg met onder andere de Energie Coöperatie Gilze- Rijen. Voor de ondersteuning van dit alles (organisatie, ondersteuning en maatregelen) is geen budget aanwezig. We verwachten hiervoor vanaf 2015 een budget van nodig te hebben. 5. Beleidsplan openbare ruimte In de raadsvergadering van 17 maart 2014 is het Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. In dit beleidsplan staat vermeld hoe wij binnen onze gemeente omgaan met openbare verlichting. In dit plan is het beleid vastgelegd hoe de conventionele verlichting wordt vervangen door duurzame verlichting. Een eerste inschatting van de kosten bedroeg per jaar gedurende 10 jaar. Wij zijn op dit moment bezig het plan verder uit te werken, waarbij de huidige kostenraming uitkomt op circa Overige aanpassingen Programmabegroting

12 Naast het coalitieprogramma hebben we met onderstaande posten de begroting geactualiseerd. bedragen x Indexering inkomsten CAO akkoord Aandeel gesloten financieringen Rijksmiddelen Wet Werk en Bijstand WMO oude taken Overigen Totaal Toelichting: 1. Indexering inkomsten De indexeringen vanuit het CPB waar we in de begroting 2014 vanuit waren gegaan, zijn naar beneden bijgesteld. Dit heeft een nadelig effect op onze begroting, omdat we deze indexcijfers gebruiken voor de bepaling van onze tarieven (zie ook de alinea over de meerjarige uitgangspunten). 2. CAO akkoord De nieuwe CAO heeft een nadelig effect op ons begrotingsresultaat. Wij gingen voor 2014 uit van de 0-lijn en voor 2015 van een stijging van 1%. In beide gevallen is de aanname te laag geweest (zie ook de alinea over de meerjarige uitgangspunten). Een deel van de stijging van de salariskosten berekenen we door aan de gesloten financieringen, bijvoorbeeld grondexploitatie. Dit deel heeft geen invloed op het begrotingsresultaat. 3. Rijksmiddelen Wet Werk en Bijstand Vorig jaar ontvingen wij na het opstellen van de begroting de informatie, dat de rijksmiddelen vanuit de Wet Werk en Bijstand aanzienlijk naar boven werden bijgesteld. Mede gelet op de omvang van het bedrag hebben wij toen in het meerjarenperspectief een winstwaarschuwing ingebouwd: 2014: 20%, 2015: 40%, 2016: 60% en 2017: 80%. Deze effecten hadden wij opgenomen in de notitie Financiële doorkijk na 2014 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft nu aan, dat het budget voor 2014 aanzienlijk lager wordt vastgesteld. De winstwaarschuwing die wij in de begroting 2014 hebben opgenomen blijkt dus een goede inschatting te zijn geweest. De oorzaak van de bijstelling voor 2014 is, dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2013 uiteindelijk lager lag dan voorzien en dat de verwachting over 2014 over het aantal uitkeringsgerechtigden ook naar beneden is bijgesteld. Dit heeft tot gevolg, dat het macrobudget voor 2014 aanzienlijk wordt verlaagd. Het gaat hier om een verlaging van 9%. Over de effecten voor 2014 informeren wij u bij de 2 de tussentijdse rapportage. De neerwaartse bijstelling van 2014 hebben we structureel verwerkt in de begroting 2015, waarbij we de winstwaarschuwing laten vervallen. bedragen x Huidige raming inclusief winstwaarschuwing Raming op basis van informatie Ministerie Bijstelling WMO oude taken Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de positieve resultaten bij de realisatie van de besparingen op de oude taken op het gebied van de WMO. Vanuit het Rijk worden wij geconfronteerd met oplopende bezuinigingen. Structureel hebben wij al een deel van de bezuinigingen via besparingen op kunnen vangen. De voorlopige resultaten over 2014, waarover wij u informeren via de 2 de tussentijdse rapportage 2014, laten zien de wij een groter deel van de besparingen als structureel kunnen oormerken. Voor 2014 verwachten wij een positief resultaat van circa 1,1 miljoen. Dit resultaat komt overeen met het werkelijke resultaat over Wij hebben het financieel meerjarenperspectief aangepast. Voor 2015 en 2016 verwachten wij een totale besparing te kunnen realiseren van jaarlijks Voor 2017 en 2018 gaan wij uit van een groei naar Doordat wij in 2013 en 2014 in beperkte mate te maken hebben gehad met grote woningaanpassingen hebben wij het structurele voordeel lager bepaald dan het voordeel dat we hebben gerealiseerd in 2013 en verwachten te realiseren in Programmabegroting

13 bedragen x In de begroting opgenomen rijkskorting Al opgenomen besparing in de begroting Aanvullende besparing begroting Totale besparing Nog te realiseren besparing Bijstelling We zijn er telkens vanuit gegaan, dat wij de rijkskorting in het veld goed konden maken. Op basis van bovenstaand overzicht blijkt dat wij, met uitzonderling van 2016, verwachten, dat we deze aanname ook kunnen realiseren. Het financieel meerjarenperspectief wijzigt door bovenstaande als volgt: bedragen x Saldo vastgestelde perspectiefnota Coalitieakkoord Overige aanpassingen Totaal Na de diverse aanpassingen kunnen wij een begroting presenteren die voor alle jaren een positief saldo vertoont. De provincie stelt als eis, dat de begroting structureel in evenwicht dient te zijn. Hiermee wordt bedoeld, dat structurele lasten niet worden gedekt door incidentele inkomsten. Op pagina 120 hebben wij een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten. Uit dit overzicht blijkt, dat onze structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Besparingen In de notitie Financiële doorkijk na 2014 hebben wij aangegeven, dat wij de komende jaren op een aantal onderdelen besparingen willen gaan realiseren. Vanaf 2015 geven wij verder invulling aan deze besparingen. In de begroting 2015 hebben wij de volgende besparingen opgenomen. bedragen x Salariskosten Bedrijfsvoeringskosten Al gerealiseerd Onderhoudskosten Subsidies Totaal In de paragraaf besparingen geven wij een toelichting op de besparingen. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren informeren wij u via de producten van de P&C cyclus over de realisatie van de besparingen. Rijkskortingen Vanaf de perspectiefnota 2014 hebben wij u geïnformeerd over rijkskortingen in het huidige regeerakkoord. Wij hebben toen een onderscheid gemaakt in niet beïnvloedbare en beïnvloedbare kortingen. Bij de beïnvloedbare kortingen hanteren wij het standpunt, dat deze kortingen in het veld goed gemaakt moeten worden. Het gaat om de volgende kortingen: Onderwijs (Motie Haersma Buma en onderhoudsgelden); Hergebruik scootmobielen; Afschaffen maatschappelijke stages; WMO oude taken. Programmabegroting

14 De laatste drie kortingen zijn grotendeels gecompenseerd. Alleen bij de WMO moeten we nog een aanvullende besparing van realiseren in 2016 (zie ook de passage die wij eerder in de inleiding hebben opgenomen). Over de korting op onderwijs zijn we in overleg met het onderwijsveld. De korting is in en loopt in 2018 op naar In de begroting 2015 gaan wij er van uit, dat wij deze korting goed maken in het veld en daardoor geen budgettaire gevolgen heeft voor onze begroting. In de gesprekken met het onderwijs betrekken wij ook de overheveling van de onderhoudsgelden naar het onderwijsveld ( ). Wij zijn er in deze begroting van uitgegaan, dat deze overheveling kostenneutraal verloopt. Enerzijds worden wij gekort anderzijds vervallen ook de taken waardoor wij geen kosten meer maken. Over de uitkomsten met het onderwijsveld informeren wij u afzonderlijk. Weerstandsvermogen Naast de ontwikkeling van de begrotingssaldi van de reguliere exploitatie de komende jaren is ook de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van belang om een beeld te vormen van onze financiële positie. Ons weerstandsvermogen ontwikkelt zich de komende jaren als volgt Weerstandsvermogen 15,6 13,4 11,8 12,1 12,4 12,4 Risico's 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 Weerstandscapaciteit (absoluut) 1,4-0,6-2,2-1,7-1,4-1,3 Weerstandscapaciteit t.o.v. Risico's (relatief) 110% 95% 84% 87% 90% 90% Ten opzichte van andere jaren hebben wij de inschatting van de risico s niet jaarlijks gelijk gehouden. Door actief risicomanagement kunnen wij het risicobedrag verlagen. Daarnaast verlagen grondverkopen ook het risicobedrag. In bovenstaande berekening hebben wij rekening gehouden met het voorlopige saldo van 2014 ( ), zoals verwacht bij de 1 ste tussentijdse rapportage. De overige verwachte resultaten in de komende jaren hebben wij nog niet in bovenstaande berekening meegenomen. Aan de afspraak dat het weerstandsvermogen en de risico s zich als 1:1 verhouden, kunnen wij op basis van de huidige inzichten eind 2016 niet meer voldoen. De afgelopen jaren hebben we gezien, dat voornamelijk door ons renteresultaat, wij positieve jaarrekeningsaldi hebben gerealiseerd. De komende jaren hebben we deze saldi nodig om het weerstandsvermogen te versterken. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement geven wij een nadere toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. D. Lastenontwikkeling OZB, afvalstoffen- en rioolheffing Hieronder zetten wij de tarieven voor de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing uiteen. OZB De opbrengst van de OZB verhogen wij in eerste instantie met 1,00% (indexering inkomsten begroting 2015). Bij de berekening van dit percentage hebben wij ons gebaseerd op het consumentenindexcijfer (CPI) van het CBS (zie ook de alinea over de meerjarige uitgangspunten). Daarnaast hebben wij de OZB, zoals aangegeven in de notitie Financiële doorkijk na 2014 met 1,95% boventrendmatig verhoogd. De totale stijging van de OZB tarieven komt daarmee uit op 2,95%. Rioolheffing De tarieven bij de rioolheffing houden wij gelijk. Wij doen dit omdat de hoogte van de reserve aanzienlijk is en wij daarnaast bezig zijn met het opstellen van een nieuw GRP. Programmabegroting

15 Afvalstoffenheffing Voor de bepaling van de afvalstoffenheffing hebben we een doorkijk gemaakt tot en met Voor deze doorkijk hebben we dezelfde uitgangspunten gehanteerd als de afgelopen jaren: 1. De maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing is 10% van het saldo van kosten en opbrengsten (exclusief de afvalstoffenheffing). Dit betekent dat de reserve ca moet bedragen aan het einde van de tijdshorizon (2022); 2. We willen in geen enkel jaar een negatieve reserve hebben. Aan beide voorwaarden wordt op dit moment voldaan. Voor de tarieven betekent dit, dat we deze in 2015 niet verhogen ten opzichte van Op dit moment bedragen de lokale lasten voor een reguliere burger 529,19 per jaar. Als wij bovenstaande tarieven doorvoeren dan stijgen deze lokale lasten met 1,2 %. De lasten bedragen dan 535,58 per jaar. Voor de komende vier jaar presenteren we u een sluitende begroting, waarbij de stijging van de lasten in 2015 beperkt is. In onze ogen een stabiele basis, om in 2015 het eerste jaar van de drie decentralisaties in te gaan. Programmabegroting

16 Programmabegroting

17 PROGRAMMA S 1. Burgers Veiligheid Sociaal Domein Wonen, Werken en Leven Mobiliteit Inkomen en Zorg Onderwijs Vrije tijd Financiën 75 Programmabegroting

18 Programmabegroting

19 Programma 1 Burgers A. Algemeen Missie Gilze en Rijen wil een laagdrempelige, klant- en resultaatgerichte gemeente zijn, die dichtbij de burger werkt volgens de beginselen van de één loket gedachte. In dienstverlening aan de verschillende klantgroepen willen we een voorhoedegemeente zijn. Een heldere, open en transparante organisatie draagt bij aan de instandhouding van de democratische bestuursvorm. Belangrijk is, dat de burger weet wat hij meerjarig wel en niet van ons kan en mag verwachten. We ontwikkelen beleid samen met de inwoners en betrekken de burgers en belanghouders zoveel mogelijk bij de uitvoering. Context en achtergronden - Op 23 april 2012 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente vastgesteld met als motto Wij zijn Gilze en Rijen. - Begin 2013 heeft het College het Bedrijfsconcept vastgesteld. In dit concept beschrijven we de manier waarop de ambtelijke organisatie werkt bij het realiseren van de toekomstvisie. - De regio Midden-Brabant (Hart van Brabant) is een belangrijk kader en instrument om de positionering van de gemeente vorm en inhoud te geven. - In 2010 hebben we de visie op de gemeentelijke dienstverlening vernieuwd. We sluiten aan op het landelijke programma Antwoord. We hebben een Klantcontactcentrum ingevoerd. We digitaliseren de dienstverlening via een MidOfficepakket in een samenwerkingsverband met andere gemeenten (Dimpact). In het kader van de ambtelijke fusie stellen we een nieuwe visie op de gezamenlijke dienstverlening op. - We blijven werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Wij presenteren onze communicatieuitingen in begrijpelijk Nederlands. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om procedures en regels te vereenvoudigen. - Het communicatiebeleid is er op gericht om de burger in verschillende rollen op een interactieve manier te betrekken en daarbij gebruik te maken van de lokale kracht. Kaderstellende beleidsnota s/verordeningen - De toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2025: Wij zijn Gilze en Rijen ; - Het Bedrijfsconcept: Wij zijn er voor Gilze en Rijen (2013); - Communicatiebeleidsplan Zes keer beter (2009); - Social media richtlijnen (2012); - Implementatieplan Klantcontactcentrum (2011); - Klachtenregeling (2009). - Het Economisch Actieplan (2013). B. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Visie De mensen maken onze gemeente. Niet voor niets heet de in 2012 door de raad vastgestelde toekomstvisie Wij zijn Gilze en Rijen. Wij baseren ons beleid op deze visie, en werken het de komende jaren verder uit. Speerpunten zijn het benutten van de lokale kracht in onze samenleving en het versterken en verbeteren van onze dienstverlening, onder andere door samenwerking met andere gemeenten en de regio. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met de diversiteit van de inwoners van onze gemeente. Programmabegroting

20 Resultaat 1 Burgerparticipatie. 1. Verkennen mogelijkheden inzet en uitrol wijk- /projectgerichte participatiebudgetten. 2. Verkennen mogelijkheden om burgerinitiatieven te stimuleren. 3. Bijeenkomst met buurtverenigingen in Rijen beleggen over behoefte, opzet en invulling buurtverenigingen in Rijen. 1. Afhankelijk van haalbaarheid inzetten/uitrollen participatiebudgetten en stimuleren burgerparticipatie. 2. Onderzoeken haalbaarheid digitaal participatieplatform. We maken plannen en voeren die zoveel mogelijk uit samen met burgers, zeker als het hun eigen leefomgeving betreft. Dit geven we vorm door gebruik te maken van klankbord- en werkgroepen, vrijwilligersorganisaties en spontane particuliere initiatieven. Bij deze burgerparticipatie worden de kaders, verwachtingen en verantwoordelijkheden (wie adviseert en wie uiteindelijk beslist) vooraf duidelijk gemaakt. Resultaat 2 Optimaliseren van overleg met beroepsgerichte organisaties. 1. Evalueren bestaande contacten met de organisaties en (eventueel) acties tot verbetering inzetten. 2. Vormgeven aan het ondernemersfonds. 1. In het jaarverslag rapporteren over de contacten. Beroepsgerichte organisaties zijn onder andere GRIC, Horeca Nederland, BORijen, winkeliersverenigingen, vereniging Haansberg en vereniging Broekakkers en ZLTO. Met deze organisaties hebben we regelmatig contact, zowel geformaliseerd in periodieke bijeenkomsten als informeel. Resultaat 3 Ambtelijke fusie in 2016 met Alphen- Chaam en Baarle-Nassau, zie ook de paragraaf bedrijfsvoering. 1. Bepalen governance / rechtsvorm. 2. Plaatsing personeel. 3. Opstellen begroting voor nieuwe organisatie. 1. Begin 2017: evaluatie na 1 jaar. 1. De raad bepaalt de rechtsvorm en binnen de rechtsvorm de wijze van sturing (governance). Hierbij sluiten we aan bij de rol die de raad heeft in het duale stelsel (bepaling kaders vooraf en controle achteraf) 2. De plaatsing van het personeel is de laatste stap in de vorming van de nieuwe organisatie. Voordat we tot plaatsing over kunnen gaan, moet er duidelijkheid zijn over de organisatiestructuur en het formatieplan. De plaatsing geschiedt op basis van de afspraken met de vakbonden, die zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut. 3. In de huidige begrotingsopzet kennen we voor het beleid de programma s en voor de organisatie de paragraaf Bedrijfsvoering. Programmabegroting

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 Programmabegroting 214 1 2 Inhoudsopgave 1 Kerngegevens... 5 2 Nota van aanbieding... 7 3 Programmabegroting 214... 13 3.1 Programma 1 estuur... 13 3.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 21 3.3

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 9 1.3 Organigram 10 1.4 Van

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie