Deelrapportage Infervie ws Aanbieders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelrapportage Infervie ws Aanbieders"

Transcriptie

1 Marktonderzoek Deelrapportage Infervie ws Aanbieders TTOO-3 2 Autoda te Drs. Jolieke Mesken en drs. Klaas Veenma Veenendaal, Traffic Test bv

2 Documentbeschrijving Titel: Subtitel: Rapportnummer: Status: Projectnummer: Auteur(s): Datum: Opdrachtgever: Korte inhoud: Marktonderzoek Autodate Deelrapportage Interviews Aanbieders TTOO-32 Ei ndrapporl EXT99-93 Drs. J. Mesken en drs. K. Veenma 31 mei 2000 Drs. F. Cohen, Adviesdienst Verkeer en Vervoer In dit rapport wordt verslag gedaan van de interviews met aanbieders die gehouden zijn in het kader van het Marktonderzoek Autodate. Door middel van de interviews is getracht een beeld te krijgen van het aanbod van organisaties voor gedeeld autogebruik. Deze informatie wordt in een later stadium gecombineerd met gegevens over de vraag naar gedeeld autogebruik. Vervolgens zullen kansrijke product-marktcombinaties worden vastgesteld.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding ~s..~..~~...~ Algemene typering van de organisaties e...m* Filosofie en feitelijk product Doelgroepen en communicatie Redenen om deel te nemen en voordelen deelname Toekomstvisie ~ Samenvatting ~ Bijlage: Interviewverslagen (11 De heer Aad van Zon - Diks Autodate (2) De heer Gijs van Lookeren-Campagne - Greenwheels (3) De heer Ben Bosboom - AutoDelen (41 De heer Barend Elshout - AutoAbonnee (5) Mevrouw Maureen Yntema - Auto op Afroep (Budget) (6) De heer F. Hoeben - Call-a-Car Haarlem (7) De heer Jan Theunissen - Call-a-Car Culemborg (8) De heer Roger Theunissen - Stichting voor Gedeeld Autogebruik38

4 Pagina 1 1. Inleiding Doel marktonderzoek In september 1999 is het project Marktonderzoek Autodate van start gegaan. Dit project heeft tot einddoel het identificeren van kansrijke product-marktcombinaties voor gedeeld autogebruik. Om tot een goede inschatting te komen van de kansen in de markt wordt een aantal fasen doorlopen, waarbij zowel de vraag- als aanbodzijde in kaart wordt gebracht. In de eerste fase is door middel van een literatuurstudie informatie verkregen over de ontwikkelingen in binnen- en buitenland over gedeeld autogebruik. Deze informatie heeft als input gediend voor het kwalitatieve onderzoek dat in de tweede fase is uitgevoerd onder deelnemers, ex-deelnemers en potentiële deelnemers van gedeeld autogebruik. Door middel van individuele interviews en groepsdiscussies is inzicht verkregen in de determinanten voor deelname aan gedeeld autogebruik en de belemmeringen die gebruik maken van een dergelijk systeem in de weg staan. De gegevens uit het kwalitatieve onderzoek hebben vervolgens als uitgangspunt gediend voor het kwantitatieve onderzoek, waarin een groot aantal respondenten - zowel (ex- Ideelnemers als potentiële deelnemers - telefonisch zijn geïnterviewd. Productaanbod: interviews aanbieders Door middel van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek is de vraagzijde voor gedeeld autogebruik goed in beeld gebracht. Voor het identificeren van kansrijke product-marktcombinatie is echter ook informatie nodig over de aanbodzijde. Daarvoor zijn de belangrijkste aanbieders van gedeeld autogebruik gei nterviewd. Er zijn in totaal 7 interviews gevoerd met organisaties voor gedeeld autogebruik en één interview met de (overkoepelende) Stichting voor Gedeeld Autogebruik. Het gaat om de volgende organisaties en personen: l Autodelen (de heer Ben Bosboom). Diks Autodate (de heer Aad van Zon) l Greenwheels (de heer Gijs van Lookeren Campagne). Auto op Afroep/Budget (mevrouw Maureen Yntema) l AutoAbonnee (de heer Barend Elshout) l Call-a-Car Culemborg (de heer Jan Theunissen) l Call-a-Car Haarlem (de heer F. Hoeben). Stichting voor Gedeeld Autogebruik (de heer Roger Theunissen) Autodate en gedeeld autogebruik Er is bij de selectie van te interviewen organisatie getracht een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige Nederlandse markt voor gedeeld autogebruik. In de eerste plaats gaat het daarbij om organisaties die in Amsterdam actief zijn en derhalve voldoen aan de door de gemeente Amsterdam (en de Stichting voor Gedeeld Autogebruik) gestelde eisen. Dit zijn de organisaties AutoDelen, Diks Autodate en Greenwheels. Het product dat deze organisaties aanbieden is derhalve aan te duiden als Autodate. De eisen die de gemeente Amsterdam aan de aanbieders stelt zijn:. Reserveringsmogelijkheden gedurende 24 uur per dag.. Reservering mogelijk tot 15 minuten voor gewenst gebruik.. De auto s staan 24 uur per dag voor gebruik te beschikking.. De afstand van het thuisadres naar de auto is gering.. Er is de mogelijkheid om voor langere tijd een auto te huren.. Het gebruik is niet gebonden aan een minimum of maximum aantal uren.. Het gebruik is niet gebonden aan een minimum of maximum aantal km.

5 Pagina 2. De prijs is gerelateerd aan het aantal kilometers of het brandstofverbruik.. De prijs is gerelateerd aan de tijd dat de auto wordt gebruikt.. De verzekering van de auto kent een beperkt eigen risico voor de gebruiker. Daarnaast is een aantal organisaties geïnterviewd die een product aanbieden dat formeel niet aan te merken is als Autodate, maar wel als een vorm van gedeeld autogebruik. Het gaat om de volgende organisaties: Auto op Afroep, AutoAbonnee, Call-a-Car Haarlem en Call-a-Car Culemborg. Tenslotte is met de heer Roger Theunissen van de Stichting voor Gedeeld Autogebruik om een overkoepelende visie op de ontwikkelingen op het gebied van gedeeld autogebruik. Doel interviews met aanbieders Het doel van de interviews was zowel een beter beeld te krijgen van de betreffende organisaties - wat is bijvoorbeeld de achterliggende filosofie van de organisatie en welke mensen worden door de organisatie als doelgroep voor gedeeld autogebruik gezien -, als inzicht te krijgen in de toekomstplannen en toekomstvisie van de organisaties. De interviews zijn allemaal in de periode februari/maart 2000 afgenomen. Het rapport in paragraaf 2 zal eerst een algemene typering van de verschillende organisaties voor gedeeld autogebruik worden gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 aandacht besteed aan de achterliggende filosofie ( concept ) en het product dat feitelijk wordt aangeboden. In paragraaf 4 komen de doelgroepen waarop de organisatie zich richt en de wijze waarop richting doelgroep wordt gecommuniceerd aan bod. Daarna wordt in paragraaf 5 ingegaan op de redenen waarom mensen volgens de geïnterviewden wel of niet deelnemen aan gedeeld autogebruik. In paragraaf 6 wordt een samenvatting gegeven van de toekomstvisie die de diverse organisaties hebben ten aanzien van gedeeld autogebruik. In de bijlagen staan de interviewverslagen.

6 Traff ic Test BV Pagina 3 2. Algemene typering van de organisaties Algemeen Tijdens de interviews werd al snel duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de organisaties die zijn gei nterviewd. Belangrijke verschillen zijn: l het wel of niet voldoen aan de criteria die worden gesteld aan Autodate ; l de rol die het product gedeeld autogebruik in de organisatie speelt ( core business versus bijproduct ); l het al dan niet een winstdoelstelling hebben ( profit versus non-profit ); l het gebied waarin het product wordt aangeboden (met name grote steden/amsterdam tegenover landelijk gebied). Autoda te Een voor de hand liggend onderscheid dat kan worden gemaakt is die tussen organisaties die aan de eisen voldoen die worden gesteld aan aanbieders van Autodate (zie paragraaf 1) en organisaties die niet aan die eisen voldoen. De organisaties die in Amsterdam actief zijn - AutoDelen, Greenwheels en Diks - voldoen (grotendeels) aan deze (ook door de gemeente Amsterdam gestelde) eisen, de andere organisaties - Call-a-Car Haarlem, Call-a-Car Culemborg, Auto op Afroep en AutoAbonnee - niet. Het gevolg is dat bij AutoDelen, Greenwheel en Diks Autodate deelauto s in de wijk staan en dat deze auto s gedurende 24 uur per dag en tot kort voor gebruik te reserveren zijn. Bij de andere organisaties moet de deelauto van een bepaalde centrale locatie (autoverhuurbedrijf of autodsaler) worden afgehaald (hoewel er soms ook sprake is van een haal- en brengservice) en dient bovendien minimaal een halve dag van tevoren te worden gereserveerd. Core business Een deel van de aanbieders van gedeeld autogebruik ziet het aanbieden van dit product als core business, voor andere organisaties is gedeeld autogebruik slechts een product dat naast de gewone autoverhuur wordt gedaan. Hier staan met name Greenwheels en AutoDelen (dat overigens sinds kort onderdeel is van het verhuurbedrijf Europcar), waar gedeeld autogebruik core business is, tegenover Diks, waar de normale verhuur van auto s veruit de belangrijkste activiteit is. De organisaties Call-a-Car Haarlem, Call-a-Car Culemborg, Auto op Afroep (ANWB) en AutoAbonnee (de organisatie DRAS ) zijn intermediair tussen eindgebruiker en de auto(verhuur)bedrijven die de auto s leveren. Bij de aangesloten bedrijven gaat het ook altijd om een bijproduct, naast de verkoop en/of gewone verhuur. Winstoogmerk De beide Call-a-Car organisaties, die in Haarlem en Culemborg, hebben geen winstoogmerk, het zijn respectievelijke een administratiecentrum en een stichting. Zij hebben een coördinerende functie en staan in principe tussen auto(verhuur)bedrijf en klant in. Ze willen alleen een bijdrage leveren aan het verminderen van het autogebruik. De overige aanbieders van gedeeld autogebruik zijn allemaal commerciële organisaties. Hoewel het bij AutoAbonnee en Auto op Afroep wel om intermediaire organisaties gaat - in het eerste geval is de organisatie DRAS intermediair voor een groot aantal aangesloten autodealers, in het tweede geval is de ANWB de intermediaire partij en levert Budget de auto s -, beiden zijn wel commerciële bedrijven. Deze organisaties onderscheiden zich 1 In het vervolg gebruiken we de term brede term gedeeld autogebruik, tenzij het specifiek over Autodate gaat. 2 DRAS staat voor Dealer Rental Services.

7 Pagina 4 onderling weer doordat Auto op Afroep (ANWB) alleen via Budget auto s beschikbaar stelt, terwijl deelnemers van AutoAbonnee bij diverse dealers terecht kunnen. Stad versus platteland Tenslotte is er een duidelijk onderscheid tussen de organisaties die zich richten op de grote steden en de organisatie die actief zijn op minder verstedelijkte gebieden. Diks Autodate en AutoDelen bieden (vooralsnog) alleen gedeeld autogebruik aan in Amsterdam, Greenwheels in een aantal grote steden (onder meer Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort) en Call-a-Car Haarlem is actief in zowel het stedelijk gebied (waaronder Haarlem en Amsterdam) als het minder verstedelijkt gebied (Purmerend en Enschede). Call-a-Car Culemborg richt zich vooral op het minder verstedelijkte gebied (Culemborg en Wageningen en omgeving), terwijl AutoAbonnee en Auto op Afroep in het gehele land deelauto s aanbieden.

8 Pagina 5 3. Filosofie en feitelijk product Filosofie De wijze waarop door de organisatie tegen het product gedeeld autogebruik wordt aangekeken hangt voor een groot deel samen met het in de vorige paragraaf gemaakte onderscheid core business en bijproduct. Bij de verhuurbedrijven zoals Budget en Diks wordt gedeeld autogebruik heel duidelijk gezien als één van de mogelijke verschijningsvormen van autoverhuur. Het is in hun ogen een flexibele vorm van huren. Daarbij wordt aangegeven dat het dus niet als volwaardig alternatief wordt gezien voor een eigen auto. In het geval van Budget, maar ook bij Greenwheels en AutoDelen, wordt aangegeven dat ze de deelauto zien als onderdeel van de gehele mobiliteitsketen. Bij Greenwheels wordt daarbij expliciet een relatie gelegd met het gebruik van de trein - ze werken dan ook nauw samen met de NS. Opvallend is dat bij Call-a-Car Culemborg wel het streven is op den duur een systeem te ontwikkelen dat concurrerend is met de eigen auto (wat overigens nog lang niet het geval is, zo geeft Jan Theunissen van Call-a-Car Culemborg aan). Bij alle organisaties is het uitgangspunt dat er - door gebruik te maken van een deelauto - bewust(er) wordt omgegaan met de auto. De auto wordt alleen gebruikt als men hem echt nodig heeft. Bij sommige organisaties, zoals Call-a-Car Culemborg en Call-a-Car Haarlem, speelt het milieu in dit verband sterker dan bij andere organisaties. Kosten Het vergelijken van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een deelauto van de verschillende organisaties voor gedeeld autogebruik is geen eenvoudige opgave. Enkele aanbieders, zoals Call-a-Car Culemborg en Budget, hebben een aantal categorieën auto s, waarvoor de tarieven verschillen. Bovendien is er soms zelfs binnen één organisatie sprake van verschillende prijzen doordat met meerdere auto(verhuur)bedrijven wordt samengewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Call-a-Car organisaties en voor AutoAbonnee. Om een compleet beeld te krijgen van de kosten van het gebruik van een auto van een organisatie voor gedeeld autogebruik moet onderscheid gemaakt worden tussen de volgende kostenposten: 0 abonnementsgeld. kilometerprijs, al dan niet met vrije kilometers. uurprijs. borgsom l brandstofkosten In het algemeen geldt dat er sprake is van abonnementskosten variërend van f25,- per jaar voor AutoAbonnee tot f 1 OO,- per maand voor het Bel&Rij +-abonnemenr bij Greenwheels (overigens beschikt men dan wel over 300 vrije kilometers per maand). De tarieven voor een abonnement liggen bij de aanbieders die actief zijn in Amsterdam aanmerkelijk hoger (tussen de f300,- en fl200,- per jaar) dan bij de organisatie die buiten Amsterdam gedeeld autogebruik aanbieden (tussen de f25,- en fl25,- per jaar). Het productaanbod verschilt natuurlijk ook aanmerkelijk (denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om te reserveren en het al dan niet in de wijk staan van de deelauto). Wanneer men zich aanmeldt voor deelname betaalt men in enkele gevallen een borgsom, oplopend tot maximaal f500,- (Greenwheels en AutoDelen).

9 Pagina 6 Naast het abonnementsgeld betaalt men afhankelijk van het aantal gereden kilometers. De kilometerprijs is minimaal f0,14 per kilometer (de kleinste auto bij Call-a-Car Culemborg) en kan oplopen tot f 1,30 per kilometer (bij spontaan gebruik van de duurste auto bij AutoDelen). Vergelijking van de organisaties is hierbij echter moeilijk, omdat:. Er in enkele gevallen sprake is van vrije kilometers (bijvoorbeeld Auto op Afroep en Call-a-Car Haarlem), terwijl dat bij andere organisaties niet het geval is (Diks Autodate en AutoDelen).. Het aantal vrije kilometers bovendien verschilt per organisatie (bij Auto op Afroep krijgt men 200 vrije kilometers per dag, bij Call-a-Car Haarlem 100).. Het daarnaast soms mogelijk is om (niet-gebruikte) vrije kilometers op te sparen (Call-a-Car Haarlem en Call-a-Car Culemborg), terwijl dit bij anderen niet het geval is (bijvoorbeeld Auto op Afroep).. De kilometerprijs in alle gevallen exclusief benzine is, behalve bij AutoDelen (bij AutoDelen is de kilometerprijs bovendien afhankelijk van het al dan niet vooraf reserveren).. De prijs per gereden kilometer afhankelijk is van het type auto dat men gebruikt. Naast een kilometerprijs betaalt men voor de tijd dat de auto wordt gebruikt. Bij de aanbieders in Amsterdam is sprake van uurtarieven (vanaf f2,50 per uur), bij de andere organisaties betaalt een deelnemer per dagdeel of per dag (vanaf ongeveer f40,- per dag). Ook hier is de prijs afhankelijk van het type auto dat wordt gebruikt. Tenslotte is het bij Call-a-Car Culemborg en Call-a-Car Haarlem zo dat men elke maand een vast bedrag betaalt dat is gebaseerd op een inschatting van het gebruik vooraf en vindt verrekening aan het eind van het jaar plaats op basis van het daadwerkelijk gebruik. Aanbod Amsterdam Het aanbod van de organisaties die in Amsterdam actief zijn - Diks Autodate, AutoDelen en Greenwheels - is duidelijk verschillend van die van andere organisaties. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat deze organisaties aan de eisen van de gemeente dienen te voldoen. Dit betekent onder meer dat er een auto in de wijk staat en dat de auto 24 uur per dag en tot vlak voor gebruik gereserveerd kan worden (zie paragraaf 1). De organisaties in Amsterdam verschillen echter ook op een aantal punten. De belangrijkste verschillen zijn:. De gehanteerde tarieven Diks Autodate hanteert een zeer eenvoudig tarievensysteem, bij AutoDelen en Greenwheels is sprake van differentiatie. Bij AutoDelen is de prijs afhankelijk van het type auto dat wordt gebruikt, bij Greenwheels is er een abonnement met of zonder vrije kilometers en wordt korting gegeven aan vaste klanten van de NS. Ook de hoogte van de gehanteerde tarieven verschilt tussen de drie organisaties.. De wijze waarop het systeem werkt Bij Greenwheels heeft men een chipkaart waarmee de auto geopend kan worden en is reserveren verplicht, bij Diks ontvangt men een sleutel die op alle deelauto s past en dient men ook te reserveren. Bij AutoDelen wordt gewerkt met een sleuteltje, waarmee een kluis kan worden geopend waarin de autosleutel zit en hoeft men niet te reserveren (reserveren kan overigens wel).

10 Pagina 7 Het aanbod van auto s Greenwheels heeft alleen auto s van het type Peugeot 106 en Diks Autodate alleen Citroën Saxo, terwijl AutoDelen verschillende typen auto s aanbiedt. De beschikbaarheid van auto s Greenwheels heeft altijd één auto per locatie, terwijl Diks Autodate er in de binnenstad drie per locatie heeft. AutoDelen heeft eveneens meerdere auto s per locatie. Locaties Greenwheels heeft - in tegenstelling tot Diks Autodate en AutoDelen - deelauto s staan in andere grote steden, zoals Utrecht en Rotterdam. Aanbod buiten Amsterdam Voor de organisaties die buiten Amsterdam actief zijn geldt dat er sprake is van een duidelijk minder gebruikersvriendelijk product:. De auto s dienen afgehaald te worden bij een auto(verhuur)bedrijf (hoewel er soms voor circa f5,- gebruik gemaakt kan worden van een haal- en brengservice).. De reserveringstijden zijn aanmerkelijk langer (minimaal een halve dag).. De deelauto s kunnen alleen worden gereserveerd tijdens kantooruren (hooguit tot een uur of acht s avonds).. De auto kan niet voor één of twee uur worden gebruikt (er is een minimumgebruiksduur van een halve dag). Overigens wil dit niet zeggen dat de deelnemers van deze organisaties voor gedeeld autogebruik ontevreden zijn over het product dat zij krijgen aangeboden. Een uitzondering op hetgeen hiervoor aangegeven is vormt natuurlijk Greenwheels, die in een aantal steden buiten Amsterdam (waaronder Utrecht en Rotterdam) hetzelfde product aanbiedt als in Amsterdam (zie Aanbod Amsterdam ).

11 Pagina 8 4. Doelgroepen en communicatie Doelgroepen Ondanks dat alle organisaties een bepaald beeld hebben van het profiel van hun deelnemers - ze zijn relatief vaak hoog opgeleid, hebben een relatief hoog inkomen, staan bewust in het leven en hechten weinig waarde aan het bezit van een auto - wordt er door de organisaties meestal maar weinig mee gedaan. Veelal is het uitgangspunt dat het product automatisch een bepaald type mensen trekt. Daar komt bij dat de organisaties veelal lokaal bezig zijn - dat geldt bijvoorbeeld voor Diks Autodate, maar ook voor Call-a-Car Culemborg - en men richt zich derhalve op de mensen die in de betreffende regio (Culemborg en omstreken) of wijk (de binnenstad van Amsterdam) wonen. Een praktisch punt is bovendien dat er óf geen geld is om promotionele activiteiten te verrichten (zie bijvoorbeeld Calla-Car Culemborg) óf dat er geen behoefte is aan dergelijke activiteiten omdat er genoeg vraag is (AutoDelen). Bij Greenwheels, die in een aantal steden actief is, bestaat de doelgroep uit alle NS-reizigers - communicatie over Greenwheels verloopt dan ook grotendeels via de NS. Levensfase en mobiliteitsbehoefte Bij Budget (Auto op Afroep) lijkt men zich nog het meest bezig te houden met het onderscheid tussen de diverse doelgroepen. Er wordt door Budget vooral onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen op basis van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Iemands levensfase blijkt een duidelijke relatie te vertonen met de mobiliteitsbehoefte, en daardoor met het gebruik van huurauto s. Eén en ander is gebaseerd op diverse onderzoeken waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de AirMiles-bestanden. Het onderscheid dat Budget maakt tussen de verschillende doelgroepen sluit aan bij de visie van Roger Theunissen van de Stichting voor Gedeeld Autogebruik. Roger Theunissen geeft ook aan dat het mobiliteitsgedrag een belangrijke bepalende factor is in het onderscheid van de diverse doelgroepen voor gedeeld autogebruik. Hij stelt bovendien dat mensen die minder dan km per jaar in een auto rijden in principe binnen de doelgroep vallen. Communicatie In de communicatie richting (potentiële) deelnemers komt een aantal onderwerpen aan de orde:. gemak. service l kosten. milieu Bij vrijwel alle aanbieders lijkt het gemaksaspect het belangrijkste element in de communicatie te zijn (hoewel de concrete invulling van dat gemak natuurlijk nogal verschilt tussen de verschillende organisaties, zie paragraaf 3). Eén van de geinterviewden verwoordt het als volgt: de auto is 24 uur per dag beschikbaar bij jou in de buurt. Daarbij wordt door een deel van de organisaties een goede service (onder meer het regelen van onderhoud en het aanbieden van verschillende typen auto s) gekoppeld aan gemak. Opvallend is dat met name

12 Pagina 9 AutoDelen, en in mindere mate Call-a-Car Haarlem, het belang van de kosten in de communicatie richting (potentiële) deelnemers benadrukken. Tenslotte lijkt de algehele opinie te zijn dat deelnemers aan gedeeld autogebruik wel milieubewust leven, maar dat dit toch zeker niet van doorslaggevende betekenis is in de keuze voor gedeeld autogebruik. In de communicatie speelt het onderwerp milieu dan ook slechts een geringe rol (behalve bij Call-a-Car Haarlem).

13 Pagina Redenen om deel te nemen en voordelen deelname Redenen om deel te nemen De gei nterviewde personen is gevraagd wat volgens hen de reden is dat mensen deel gaan nemen aan een organisatie voor gedeeld autogebruik. Veelal wordt aangegeven dat er vaak sprake is van een keuzemoment: de oude auto is stuk, men raakt de parkeervergunning kwijt of men overweegt de aanschaf van een tweede auto. Dit verschilt overigens wel tussen het stedelijk gebied (in Amsterdam bijvoorbeeld relatief vaak parkeerproblemen en vernielingen) en het landelijk gebied (de aanschaf van een tweede auto). Dat vervolgens voor een deelauto wordt gekozen heeft te maken met kosten (de auto wordt weinig gebruikt), maar ook vaak met service en gemak (met name in steden als Amsterdam). Oftewel: wel de lusten, niet de lasten. Redenen om te stoppen De reden om op een gegeven moment te stoppen met deelname aan gedeeld autogebruik lijkt vaak voort te komen uit een veranderende privé-situatie: iemand verhuist naar een andere stad, krijgt een auto van de zaak of er is gezinsuitbreiding. Voordelen gedeeld autogebruik Het grote voordeel van een georganiseerde vorm van gedeeld autogebruik ten opzichte van particulier autodelen is dat er altijd een auto beschikbaar is. Dit levert bij particulier autodelen nog wel eens problemen op, zo geeft men aan. Bovendien wordt een groot aantal zaken, zoals het schoonmaken, het onderhoud en de verzekeringen, geregeld. Het voordeel boven gewoon een auto huren is de extra service -je kunt de auto gebruiken zonder allerlei administratieve rompslomp - en, vooral als de auto in de wijk staat, het gemak.

14 Pagina Toekomstvisie Uitbreiding locaties De steeds toenemende parkeerdruk en de hogere kosten van het autogebruik lijken in de toekomst mogelijkheden te bieden voor gedeeld autogebruik. Meer mensen zullen óf uit noodzaak (geen parkeervergunning of uit kostenoverweging) óf uit meer idealistische overwegingen ( het wordt te vol op de Nederlandse wegen ) de overstap maken naar gedeeld autogebruik. Bijna zonder uitzondering denken de aanbieders aan een uitbreiding van het aantal locaties waar de organisatie gedeeld autogebruik wil aanbieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Greenwheels, die op termijn in alle intercitysteden actief wil zijn, en voor AutoDelen, die door samenwerking met Europcar ook buiten Amsterdam werkzaam zal zijn. Ook Call-a-Car Culemborg en AutoAbonnee willen het gebied waar men lid kan worden van de organisatie uitbreiden. Verbeteren product Met name de aanbieders van gedeeld autogebruik buiten Amsterdam denken in de toekomst het productaanbod te kunnen verbeteren. Call-a-Car Culemborg heeft bijvoorbeeld net - door een samenwerking met Budget - een haal- en brengservice op poten gezet. Bovendien levert de samenwerking met Budget kortere reserveringstijden en een betere beschikbaarheid op van deelauto s (dit laat nu nog wel eens te wensen over). Ook AutoAbonnee heeft kort geleden een haalen brengservice geïntroduceerd. Verder overwegen Call-a-Car Culemborg en Calla-Car Haarlem aan het aanbieden van deelauto s in de wijk. Informatietechnologie Voor organisaties voor gedeeld autogebruik lijkt de ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie kansen te bieden. Het gebruik van internet maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 24 uur per dag een auto reserveren. Chipkaarttechnologie en GPS bieden eveneens mogelijkheden om het productaanbod te verbeteren. Rol overheid Van de overheid lijkt men vooral een faciliterende rol te verwachten. Volgens één van de geïnterviewden zou de overheid, zowel centraal als decentraal, dit bovendien op een pro-actieve manier moeten doen. De wijze waarop de overheid haar rol precies zou moeten invullen wordt echter veelal niet duidelijk. In Amsterdam lijkt vooral de parkeerregeling een belangrijk verbeterpunt. Het is nog steeds zo dat auto s die op de gereserveerde plaatsen staan niet mogen worden weggesleept. Dit levert irritatie op bij de deelnemers én de organisaties voor gedeeld autogebruik (omdat de auto s vervolgens zoek zijn). Daarnaast geven de aanbieders in Amsterdam aan dat ze behoefte hebben aan meer parkeerplaatsen. 3 GPS staat voor Clobal Positioning System. Het gaat om een techniek waarbij -via satellieten - de plaats waar een auto zich bevindt tot op enkele tientallen meters nauwkeurig kan worden bepaald.

15 ltoo-32, Eindrapport Pagina Samenvatting In de onderstaande tabel staan de belangrijkste kenmerken van de in het kader van het marktonderzoek gei nterviewde aanbieders van gedeeld autogebruik samengevat weergegeven:

16 Pagina 13 Tabel 1 Organisafie Core business (NonJprofit Aantal deelnemers Plaatsen deelauto s Aantal deelauto s Locatie deelauto s Kenmerken aanbieders van gedeeld autogebruik Diks Autodate Diks Autoverhuur Creenwheels Greenwheels Gedeeld autogebruik Profit Onbekend 7 steden, waaronder A dam Circa 130 In de wijk Leverancier deelauto Eigen auto s Eigen auto s Eigen auto s Typen auto s Kosten Abonnement Km-prijs Uurprijs Borgsom Vrije km Brandstof Extra Reserveren Filosofie Doelgroep Autoverhuur Profit Circa 120 Amsterdam 25 In de wijk Citroën Sax0 f 50,- per mnd f0,25 per km f2,50 per uur f 75,- gen komt er nog bij 24 uur per dag, tot vlak voor gebruik Deelauto als vorm van huren en bewuster gebruik auto Geen duidelijke doelgroep Peugeot 106 f50,-/f loo,- p.mnd f0,25 per km f5,- per uur f 500,- geen1300 km komt er nog bij korting NS-klant 24 uur per dag, tot vlak voor gebruik Deelauto als onderdeel mobiliteitsketen (trein) en bewuster gebruik auto NS-reiziger AutoDelen Europcar Gedeeld autogebruik Profit Circa 1.OOO Amsterdam 85 In de wijk Divers f35,- per mnd v.a. f0,30 per km v.a. f5,- per uur f 500,- geen zit in de km-prijs 24 uur pdg, ook zonder reserveren Bewuster gebruik auto en deelauto als onderdeel mobiliteitsketen Geen duidelijke AutoAbonnee DRAS (Dealer Rental Services) Gedeeld autogebruik Profit Circa Landelijk Circa Autodealer (150) in buurt Aangesloten autodealers Auto op Afroep ANWB Belangen- vereniging Profit Landelijk Circa Budget (100) in de buurt Budget Rent a Car Communicatie Gemak, service Gemak Kosten, gemak Gemak Gemak, service Kosten, gemak,milieu Gemak, service Divers f25,- per jaar v.a. fo,15 pkm v.a. f 55,- pdg gen 200 km per dag komt er nog bij Overdag, 22 uur van tevoren Gebruik van de deelauto leidt tot bewuster autogebruik Geen duidelijke doelgroep Divers f45,- per jaar v.a. fo,20 per km v.a. f50,- per dag gen 200 km per dag komt er nog bij korting ANWB-lid, haal en breng Overdag, tot halve dag tevoren Deelauto als vorm van huren en huurauto als onderdeel mobiliteitsketen Segmentatie naar levensfase Call-a-Car Haarlem Stichting Call-a-Car Haarlem Gedeeld autogebruik Non-profit 200 Vier plaatsen, waaronder Haarlem Onbekend Verhuurbedrijf de buurt Aangesloten verhuurbedrijven Divers f58,75 per jaar v.a. f0,23 per km v.a. f40,- per dag geen 100 km per dag komt er nog bij (7) in haal en breng, vrije km sparen Overdag, 24 uur van tevoren Door gebruik deelauto bewuster autogebruik Geen duidelijke doelgroep Call-a-Car Culemborg Stichting Call-a-Car Culemborg Gedeeld autogebruik Non-profit 100 Culemborg en Wageningen & omgeving Onbekend Autodealer (9) in de buurt Aangesloten autodealers Divers f 125,- per jaar v.a. f0,14 per km v.a. f43, per dag f 500,- 100 km per dag komt er nog bij haal en breng vrije km sparen Overdag, 24 uur van tevoren Deelauto als volwaardig alternatief auto en bewust gebruik auto Doelgroep niet relevant

17 Pagina 14 Bijlage: Interviewverslagen (11 De heer Aad van Zon - Diks Autodate Algemene informatie over organisatie Hoewel Diks als autoverhuurbedrijf al meer dan vijftig jaar bestaat, is Diks Autodate van recentere datum. In 1994 is Diks begonnen met de Buurt Auto Service (BAS) op het GWL-terrein. Daar werd een milieuvriendelijke wijk gebouwd, die ook autoloos moest zijn. Er werden twee BAS-auto s aan de rand van het terrein geplaatst. De auto s moesten wel bij het kantoor werden opgehaald en stonden niet, zoals de huidige Autodate-auto s, in de wijk. Het BAS-systeem werd uitgebreid naar de Pijp en naar de Rvierenbuurt. Later is hier Autodate uit voortgevloeid. Op de volgende locaties is Diks Autodate te vinden: Binnenstad: 4 locaties, op elke locatie 3 auto s Baarsjes: 1 locatie met 3 auto s Oud-Zuid: 5 locaties, op elke locatie 1 auto Westerpark: 5 locaties, op elke locatie 1 auto Ongeveer 120 deelnemers maken gebruik van deze auto s. Dit aantal deelnemers stijgt wel, maar slechts langzaam. Voor de vijf nieuwe locaties in Oud-Zuid waren er bij de start 5, maar zijn er inmiddels 23 deelnemers. Er is veel publiciteit geweest bij de start van Autodate in Oud-Zuid, onder andere een folder die huis aan huis werd verspreid. Daarnaast bestaat het BAS-systeem nog steeds in de Pijp. Het deelnemersaantal is meer dan 200 en ook bij het BAS systeem is sprake van verhuur per uur en per kilometer. Product Filosofie Autodate wordt gezien als een moderne vorm van een auto huren. De huurmarkt is volop in beweging en er komt steeds meer vraag naar meer flexibiliteit. Feitelijk product Het lidmaatschap voor Diks Autodate bedraagt fl 50,- per maand (inclusief BTW). Na het betalen van een borgsom (fl 75,-) ontvangt men een sleutel die op alle auto s past, en een zogenaamde touchbutton waarmee de boordcomputer geactiveerd wordt. De boordcomputer registreert de tijd dat de auto gebruikt is, de verreden kilometers en het brandstofverbruik. Aan het eind van iedere maand ontvangt de deelnemer een rekening. De kosten voor het gebruik bedragen fl 2,50 per uur en fl 0,25 per kilometer. De verreden brandstof komt daar nog bij. Tanken gaat met behulp van een tankpas die in alle auto s aanwezig is en waarmee in heel Nederland op rekening getankt kan worden. Criteria Aufodafe Diks Autodate voldoet aan alle voorwaarden die gelden voor het gebruik van de naam Autodate. Wat betreft het aantal auto s per locatie is er een verschuiving zichtbaar. Eerder was het zo dat op elke locatie meerdere auto s aanwezig waren, om een vangnet te hebben voor bijvoorbeeld te laat teruggebrachte auto s. Mede

Literatuurstudie Autodate

Literatuurstudie Autodate Literatuurstudie Autodate 77-99-78 Drs. Jolieke Mesken en drs. Klaas Veenma Veenendaal, Traffic Test bv Documentbeschrijving Titel: Rapportnummer: Status: Projectnummer: Auteur(s): Datum: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Deelauto: de stand van zaken

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Deelauto: de stand van zaken Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Deelauto: de stand van zaken DOCUMENTATIEPAGINA opdrachtgever: Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM titel: Brochure

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

ACCES > OWNERSHIP. Danny van Sas

ACCES > OWNERSHIP. Danny van Sas Juni 2013 ACCES > OWNERSHIP 1 Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheid van het delen van spullen op buurtniveau en de die rol een fysieke plek hierin kan betekenen Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

Van zorg naar sport en bewegen

Van zorg naar sport en bewegen Van zorg naar sport en bewegen Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Onderzoek leenfietsen. Rapportage

Onderzoek leenfietsen. Rapportage Onderzoek leenfietsen Rapportage Den Haag, 18 februari 2008 Voorwoord In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Hendriks Rademakers onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van en mogelijkheden voor een

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. betreffende het bevorderen van het autodelen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. betreffende het bevorderen van het autodelen Stuk 911 (1997-1998) Nr. 1 Zitting 1997-1998 4 februari 1998 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. betreffende het bevorderen van het autodelen 2068 Stuk 911 (1997-1998) Nr. 1 2

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang

Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Alkmaar, juni 2012 Colofon Titel: Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Datum: juni 2012 Auteurs: Reinoud Bliek, Stefan van der Veen Adres:

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Fiets voor nummerplaat. 20 oktober 2010

Plan van Aanpak Fiets voor nummerplaat. 20 oktober 2010 Plan van Aanpak Fiets voor nummerplaat 20 oktober 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding: de weg naar een plan 3 2. Doelstellingen van onderwerp en pilot 4 3. Pilotgebieden en doelgroepen 5 3.1 Pilotgebieden

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie