BESTUURSVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG 2014 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 1 Profiel 3 Activiteiten 5 Organisatie 6 Organisatieontwikkeling 8 Fondsenwerving 9 Internationale uitwisseling 9 Financiën Begroting Vooruitblik Tot slot 12 Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten Bijlage 2: Begroting en realisatie Bijlage 3: Diversity Joy begroting

2 KERNGEGEVENS Diversity Joy breekt dwars door bestaande maatschappelijke scheidslijnen om mensen met elkaar te verbinden, binnen hun eigen omgeving of breder. De inspiratiebron ligt in de grensverleggende relaties met Phaphama Initiatives en het Seriti Institute in Zuid Afrika. Diversity Joy is in 2009 als veelbelovend sociaal pionier geselecteerd voor het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. De stichting Diversity Joy heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI status. Diversity Joy is een expertisecentrum dat kennis, methodieken en vaardigheden rondom community building, geweldloosheid en organisatiekracht wil verspreiden in binnen- en buitenland. De gedachte is dat delen van deze expertise vermenigvuldigen is. Diversity Joy is een community van bevlogen sociale ondernemers en change makers die met al hun creativiteit - individueel en gezamenlijk - leven wat ze uitdragen. Een groep van trainers die vanuit de gedachte van Community Learning een ontmoetingsplek en actieplatform ontwikkelt voor mensen en organisaties met passie in het sociale, culturele en maatschappelijke veld. Met als uitgangspunt dat we mensen kunnen capaciteren en own-poweren om zelf de oplossing van hun problemen ter hand te nemen. Diversity Joy Kerncijfers realisatie begroting Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten Brutoresultaat Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten Resultaat

3 PROFIEL The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community. William James Vrijheid in verbondenheid Diversity Joy ziet vrijheid en verbinding als twee kanten van dezelfde medaille. Gemeenschappen zijn het sterkst wanneer hun leden zich in vrijheid persoonlijk kunnen ontplooien. Tegelijk kunnen individuen zich het beste ontwikkelen wanneer ze zich verbonden voelen met en kunnen bijdragen aan de bredere gemeenschap. De balans tussen persoonlijke vrijheid en verbinding, daarover wil Diversity Joy mensen aan het denken zetten. Diversiteit is vitaliteit Diversiteit gaat over wat ons uniek maakt en wat ons bindt. In een samenleving die versplintert en polariseert probeert Diversity Joy te bouwen aan onderlinge verbinding en waardering van diversiteit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt ons om open te zijn waar we ons willen afsluiten en om bruggen te bouwen over soms diepe kloven. Daarbij moeten de verschillen niet onder het tapijt worden geveegd. Voor Diversity Joy overstijgt die diversiteit het aspect van multiculturaliteit. Diversiteit gaat over allerlei verschillen variërend van etniciteit, sekse en geschiedenis tot uiterlijk en talent. Vaak zijn die verschillen impliciet of expliciet verbonden met aspecten van macht en status en vragen om (h)erkenning en kunnen leiden tot conflict. Diversity Joy is niet bang voor deze conflicten maar ziet ze als een kans tot dialoog en wederzijds begrip. Maatschappelijk gedreven Diversity Joy is een sociale onderneming die de potentie van diversiteit wil ontsluiten. De programma s worden uitgevoerd op plekken waar verschillen elkaar ontmoeten, zoals in scholen en wijken, waar we vaak werken met gemarginaliseerde groepen. Tegelijk werken we met instellingen en bedrijven en faciliteren we conferenties. Deze werelden worden waar mogelijk samengebracht om de uitwisseling te stimuleren. Diversity Joy werkt als Nederlandse organisatie nauw samen met partners in Europa en Zuid Afrika. Naast een organisatie is Diversity Joy zelf ook een gemeenschap: een diverse groep van change makers die in hun dagelijks leven proberen te praktiseren wat ze in hun werk uitdragen. Diversity Joy combineert professionaliteit met passie en idealen: we werken voor verandering, niet voor winst. Een gereedschapskist voor verbinding De programma s en interventies van Diversity Joy zijn gericht op empowerment van zowel individuen als gemeenschappen. Diversity Joy biedt workshops, trainingen en conferentieformats aan, die mensen op een diepgaande en positieve manier verbinden: thuis, in de buurt, op school en op het werk. De methodologie is ervarend leren. Deelnemers leren door te doen en ontdekken, op basis van gedeelde ervaringen, dat andere perspectieven op hun dagelijkse situaties en gedrag mogelijk zijn. Diversity Joy daagt mensen uit het risico te nemen om echt met elkaar in gesprek te komen. Het creëert de veilige ruimte waarin verschillen kunnen ontmoeten en tegenstellingen worden overbrugd. Diversity Joy bouwt op deze manier aan gemeenschappen waar voor iedereen plek is en waar diversiteit een bron van vitaliteit is. Diversity Joy beschikt over breed scala van methodieken en interventies waarmee creatief op elke situatie ingespeeld kan worden. De bronnen waaruit Diversity Joy put 3

4 hebben zich door de jaren heen bewezen als solide concepten, waarvan de werking is gedocumenteerd en geëvalueerd. Programma s voor verandering De programma s variëren van beperkt en kort en tot uitgebreid en langdurig. De thema s gaan over life skills (zoals communicatie en samenwerking), omgaan met verschillen, conflicthantering, teambuilding en het faciliteren van een veilige en uitdagende omgeving voor gesprek voor grotere groepen (conferenties). Grootschalige interventies zijn o.a. Organisatie Workshops, waarin de sociale, culturele en economische infrastructuur van buurten en wijken van binnen uit door de bewoners zelf wordt versterkt. Hier leren deelnemers proefondervindelijk wat er nodig is om met een groot aantal mensen op een duurzame wijze een complexe organisatie vorm te geven. Teamwork: alleen ga je sneller, samen kom je verder Diversity Joy is een vorm van teamsport. Het werk vindt altijd plaats in teamverband met een mix van professionele trainer(s) en begeleiders die het vak nog leren. Diversity Joy integreert hiermee de aanpak van reguliere trainingsbureaus met peer-to-peer trainingsconcepten. Alle begeleiders zijn begonnen als deelnemers en kunnen doorgroeien als trainer. Door de teams divers samen te stellen weet Diversity Joy zowel aan te sluiten bij de doelgroep als de positie te waarborgen van professionele buitenstaander. Zo ontstaan kwalitatief hoogwaardige interventies op maatschappelijke knelpunten en wordt een groeiende groep van change makers opgeleid. Plezier moet: If it s not fun, it s not sustainable. Tijdens interventies richt Diversity Joy zich niet alleen op het probleem of de gebreken, maar juist op de mogelijkheden en kansen. De achterliggende gedachte is dat wat je voeding en aandacht geeft ook groeit. Groepen bouwen onderling een kapitaal op wanneer ze met een positieve blik naar zichzelf en anderen kunnen kijken, waardering kunnen geven en ontvangen. Dit sociale kapitaal vormt een belangrijke buffer bij conflicten. Diversity Joy gebruikt in haar werk daarom een slimme mix van diepgang en joy. Serieuze interventies worden afgewisseld met lichte en levendige elementen zoals spel, beweging en creatieve expressie. Deze elementen van joy openen, verbinden en motiveren deelnemers op een subtiele en tegelijk onontkoombare wijze en maken elke interventie een onvergetelijke gebeurtenis. Een kleurrijke achtergrond Het werk van Diversity Joy vindt zijn oorsprong in het Alternatives to Violence Project (AVP), ontwikkeld in de jaren zeventig door Quakers in de Verenigde Staten. Het AVP programma is gebaseerd op de principes van geweldloosheid en wordt wereldwijd toegepast. Diversity Joy maakte kennis met het programma via het Zuid-Afrikaanse Phaphama Initiatives, dat sociale programma s uitvoert in townships, gevangenissen, scholen en bedrijven. Via een tweede Zuid-Afrikaanse organisatie, het Seriti Institute, kwam Diversity Joy in aanraking met de Organisatie Workshop, een trainingsconcept dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Braziliaan Clodimir de Morais. Diversity Joy werkt intensief samen met Phaphama en Seriti. Regelmatig vinden onderlinge werkbezoeken plaats. Expertisecentrum: delen is vermenigvuldigen Diversity Joy richt zich naast het geven van trainingen en workshops ook op het doorgeven van die kennis en kunde aan anderen. Het werken in teamverband biedt een directe en effectieve mogelijkheid om nieuwe mensen te trainen in het vak. Diversity Joy richt zich speciaal op methodieken die vrij overdraagbaar zijn (open source) en die getest zijn in en geïnformeerd zijn door een brede praktijk. 4

5 ACTIVITEITEN DiversityJoy activiteitenoverzicht Totaal Basisworkshops AVP Vervolgworkshops AVP Trainerworkshops AVP Docentenworkshop 1 1 Genderworkshop 1 1 Teambuilding World Café Conferentie HIPP en demo's Kleur bekennen, diversiteit Expert meeting / presentatie Maatwerk, BGW, Bucket Line Intervisie / scholing / werkbezoek Totaal activiteiten Totaal deelnemers Een gedetailleerd overzicht van activiteiten in 2014 is weergegeven in bijlage 1. In het oog springende activiteiten in 2014 waren: De uitrol van het project Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) in Amsterdam Nieuw-West, door de bewoners zelf omgedoopt naar BazO (Bewoners aan zet Osdorp). Diversiteitstrainingen in Rotterdam voor vrijwilligers en professionals in het sociale werk, een project dat in 2013 is gestart en dat naar verwachting voortzetting vindt in Diversiteitstrainingen met Stichting de Vrolijkheid, die vrijwilligers inzet om te werken met kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Een training over vraag- en handelingsverlegenheid met de Stichting Bucket Line. Een training voor eigen Diversity Joy facilitators over Deep Democracy, gegeven door Bureau Boukaert. Deelname van 5 Diversity Joy facilitators aan een trainers training van Elos Nederland voor het faciliteren van de Oasis Game. Deelname aan het EU Grundvig Learning Partnership, waarin methodieken en tools voor vredeseducatie worden ontwikkeld, met werkbezoeken in 2014 aan Belfast en Oslo. In 2014 lag een sterk accent op het project Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling en op workshops met het thema Diversiteit, naast ander maatwerk voor klanten. Hoewel methodisch en inhoudelijk intensief gebruik wordt gemaakt van het AVP curriculum, zijn de reguliere AVP basis-, vervolg- en trainerworkshops meer naar de achtergrond geraakt. Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling (BGW) In Amsterdam Nieuw West is Diversity Joy sinds september 2013 actief met BGW, samen met Amsterdams Steunpunt Wonen. In Nieuw West hebben de betrokken bewoners het de project omgedoopt naar Bewoners Aan Zet Osdorp (BazO). In 2013 is een coachteam samengesteld van actieve bewoners en professionals uit de buurt. Inmiddels zijn bewoners een breed scala van projecten gestart waaraan onder de paraplu van BazO wordt gewerkt. In juni 2014 werd, gebruikmakend van de principes van de Organisatie Workshop, een Actieweek georganiseerd, waarin alle projectgroepen 5

6 opdrachten uitvoerden met vrijwilligers en waarin ruim 2600 vrijwilligersuren werden gerealiseerd. In oktober 2014 is met een kerngroep van 10 bewoners een doorstart begonnen, met de ambitie om een lokale coöperatie van bewoners te starten. Deze opdracht loopt tot en met maart Bucket Line Bucket Line biedt de helpende hand aan helpers in de mantelzorg, door het bij elkaar brengen van de hulpvraag van deze mantelzorgers en mensen uit de eigen omgeving die kunnen en willen helpen. Met alle veranderingen in de zorg is dit een groeiend probleem dat vraagt om een speciale aanpak. In een tweedaagse workshop met ervaringsdeskundigen verbonden met Bucket Line werd het onderwerp van vraag- en handelingsverlegenheid uitgediept en werd geëxperimenteerd met transformatief werken als een middel om de drempel tussen helpen en geholpen willen worden kleiner te maken. Transformatief werken is een gesprekvorm ontleend aan Transformatieve Mediation (een programma dat in 2012 met Carol Bloom werd gestart) waarin de cliënt maximale ruimte wordt gelaten voor regie over het gesprek. Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HVA) Met het Centrum voor Conflictstudies van de UvA en de afdeling CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) van de HVA onderhouden we warme contacten. Bij beide instellingen werd in 2014 een gastcollege verzorgd. Ook komen we elkaar tegen in BGW, waar de afdelingen Urban Management en CMV van de HVA betrokken zijn bij de evaluatie van Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling, in opdracht van de Gemeente Amsterdam. ORGANISATIE Stichting en bestuur Het bestuur van de stichting bestaat onveranderd uit: Stijn Hogenhuis, voorzitter, zelfstandig mediator Christoffel Klap, penningmeester, zelfstandig adviseur Funda Müjde, secretaris, presentator, cabaretière, schrijfster, columniste. Het bestuur heeft in 2014 tweemaal formeel vergaderd in aanwezigheid van het management team. Daarnaast was er regelmatig contact tussen het management team en individuele bestuursleden over diverse onderwerpen, zoals management, financiën en andere strategische issues. De bestuurders hebben een bestuurlijke en toezichthoudende taak, hebben geen financiële verbindingen met de stichting en krijgen geen vergoedingen voor hun bestuurswerkzaamheden. Onkostenvergoedingen aan bestuursleden vinden plaats binnen de grenzen die de ANBI-status van de stichting toelaat. In dat kader kan vacatiegeld worden gedeclareerd ten bedrage van de vergoeding zoals opgenomen in de Regeling maximumbedragen vacatiegeld De stichting Diversity Joy heeft de ANBI status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingsdienst. Via AON is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuurders en toezichthouders en voor de stichting zelf. 6

7 Management Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan het management team bestaande uit Tom Schram en Léon Beckx. Formeel is Tom Schram directeur en als zodanig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen namens het bestuur. Léon Beckx heeft per 1 juli 2014 zijn managementtaken beëindigd in verband met verhuizing naar het buitenland. Tom Schram is naast zijn werk bij Diversity Joy zelfstandig consultant en coach, vertegenwoordiger van Phaphama Initiatives in Nederland en bestuurslid van Cello Octet Amsterdam, Stichting Bijlmer Parktheater, Stichting Krater en Stichting Sollicite. Léon Beckx is naast zijn werk bij Diversity Joy actief als zelfstandig psycholoog, danser en dansdocent. In 2014 is in totaal aan management vergoedingen betaald aan leden van het management team. Leden van het management team ontvangen in het uitvoerende trainingswerk ook honoraria voor projectmanagement en workshopbegeleiding. Office management Mirjam van Hasselt is de spil in de interne communicatie en het office management. Zij werkt daartoe als zzp er één dag in de week voor Diversity Joy. Diversity Joy beschikt over een centraal - en agendasysteem via Google. Facilitators Circa 15 facilitators zijn met enige regelmaat actief, waarvan 5 teamleiders. Huisvesting Per 1 augustus 2014 hebben we de huur van het kantoor in de Evenaar Amsterdam Oost beëindigd. We zouden het gebouw sowieso einde 2014 hebben moeten verlaten. Praktische en financiële overwegingen gaven de doorslag om al eerder te vertrekken. Er wordt door iedereen nu vanuit huis gewerkt, waar nodig worden ruimtes voor vergaderen of trainen gehuurd. Marketing en publiciteit De in 2011 ontwikkelde website met geïntegreerde Facebook pagina functioneert naar verwachting en stelt ons in staat op efficiënte wijze te communiceren over alles wat er gebeurt rondom Diversity Joy. Administratie en accountant Tom Schram is als directeur verantwoordelijk voor de interne administratie en verslaglegging. De feitelijke boekhouding wordt gevoerd door Paul van Leeuwen (www.leeuw-advies.nl). In 2014 is geen gebruik meer gemaakt van de diensten van de accountant, omdat we geen subsidiegevers meer hebben die daarom vragen. Er is een OA-IB beschrijving voor administratief en financieel beheer. Werkgeverschap Uitgangspunt is dat iedereen die voor Diversity Joy werkt zelfstandig ondernemer is en zijn/haar werkzaamheden factureert als ZZP-er. Medewerkers en vrijwilligers zonder ZZP-status en VAR-verklaring worden betaald via TenToo, een payroll-dienstverlener die als werkgever van deze medewerkers optreedt. 7

8 ORGANISATIE ONTWIKKELING In september 2013 werd met een groep van circa 15 actieve facilitators, bij Diversity Joy betrokken vrijwilligers/adviseurs en het bestuur gedurende een weekend van gedachten gewisseld over de toekomst van de organisatie. Aanleiding waren: Beperkte financiële middelen door afloop van de subsidie van Oranje Fonds. De noodzaak tot activering van de bestaande groep facilitators bij de ontwikkeling, verkoop en uitvoering van programma s. De wens van Léon Beckx en Tom Schram om een stap terug te doen in de organisatie, vanuit een behoefte aan ruimte om ook andere activiteiten te kunnen oppakken, maar ook om ruimte te maken voor het noodzakelijke initiatief van andere facilitators. De ontwikkeling van standaard AVP trainingen naar meer maatwerk. De wens van het bestuur om na een periode van 8 jaar uit te kijken naar nieuwe bestuursleden. De wens tot omvorming van de stichting naar een coöperatieve vereniging van trainers. Sinds september 2013 zijn een aantal belangrijke veranderingen tot stand gekomen. Léon Beckx besloot om per medio 2014 in het buitenland te gaan wonen en heeft zijn taken in het management team neergelegd. Daarmee is tegelijk een belangrijke kostenbesparing mogelijk geworden. Inhoudelijk en voor trainingen blijft hij waar nodig betrokken. Per 1 september hebben we geen eigen kantoor meer en werkt iedereen binnen de organisatie vanuit huis. Ook dat betekent een kostenbesparing. Mirjam van Hasselt vervult als zzp-er als voorheen haar centrale en coördinerende rol in de organisatie, op basis van 1 dag per week. Tom Schram blijft betrokken bij de organisatie in een vrijere rol. In ieder geval zolang de huidige bestuursleden in functie zijn, vervult hij zijn functie van directeur met de daaraan verbonden financiële verantwoordelijkheden. Een groep van 8 facilitators heeft zich georganiseerd in een Kerngroep om te verkennen op welke manier zij met de organisatie verder wil. Deze groep bestaat uit Mirjam van Hasselt, Mirjana Smolic, Ira Prica, Ivar Halfman, Suzanne Bessem, Nasir Omar, Annette de Vries en Tom Schram. Daaromheen is er een groep van facilitators die de vergaderingen niet actief bezoekt maar wel actief geïnteresseerd is in de voortgang. De bestuurders blijven aan totdat er duidelijkheid is over het vervolg. Het werk dat zich aandient wordt ingevuld met de actieve ploeg van facilitators. Einde 2014 is door de Kerngroep besloten dat zal worden toegewerkt naar transformatie van de stichting naar een coöperatieve vereniging, te realiseren uiterlijk medio Tegelijk wordt strategisch gesproken met organisaties vergelijkbaar met Diversity Joy over de ontwikkeling van gezamenlijk aanbod, met name wat betreft het werken in de wijken, en over mogelijke pooling van resources. Die samenwerking zou de zichtbaarheid van het werk van alle betrokkenen kunnen vergroten, de pool van facilitators groter kunnen maken en kostenefficiency kunnen creëren. FONDSENWERVING In 2014 werd een donatie van 500 ontvangen van de Nederlandse Quakers. 8

9 INTERNATIONALE UITWISSELING Lifelong Learning Programme Augustus 2013 ontvingen wij een meerjarige subsidie van totaal van het Europees Platform in het kader van het Grundtvig Lifelong Learning Programme. Dit programma richt zich op het versterken van de Europese dimensie in volwasseneneducatie en levenslang leren in Europa. In dit programma werkt Diversity Joy samen met vier Europese partners: Patrir (Roemenië), Norges Fredslag (Noorwegen), Institute for Conflict Research (Noord Ierland) en PDCS (Slowakije). De samenwerking heeft tot doel om methodieken en tools voor vredeseducatie te ontwikkelen voor de formele en informele onderwijssector. De eerste bijeenkomst en uitwisseling vond plaats in november 2013 in Cluj, Roemenië, de tweede in het voorjaar 2014 in Belfast en de derde in september 2014 in Oslo. In februari 2015 is Diversity Joy de host voor een uitwisseling in Amsterdam. European Oasis Meeting In oktober 2014 nam Nasir Omar namens Diversity Joy deel aan een Europese meeting van facilitators van Oasis games, een methodiek van de organisatie Elos Nederland. In mei 2014 volgden 5 trainers van Diversity Joy een trainerstraining bij Elos Nederland. Phaphama Initiatives en Seriti Institute Met Phaphama Initiatives en Seriti Institute werden de relaties gecontinueerd. Oktober 2014 bezocht Tom Schram Phaphama Initiatives in Soweto. In diezelfde maand was Gavin Andersson van Seriti Institute voor een bezoek in Amsterdam. FINANCIËN 2014 Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een verlies van het verlies ontstaat vooral door lagere opbrengsten, bij een minder dan evenredige daling van de variabele en vaste kosten. In de loop van het boekjaar werd deze ontwikkeling reeds voorzien en werden maatregelen genomen om de kosten te verlagen, o.a. door de huur van ons kantoor per einde augustus op te zeggen. Het vertrek van Léon Beckx naar Zweden draagt op zijn manier ook bij aan reductie van de kosten. Vooralsnog zal hij in zijn rol van manager niet worden vervangen. Door het verlies van bedraagt het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2014 een bedrag van Voor verdere details zij verwezen naar het Financieel Jaarverslag BEGROTING 2015 Voor 2015 worden aanzienlijk lagere vaste kosten begroot, per saldo , overwegend bestaande uit het werk van de office manager. Het streven is om minimaal kostendekkend te werken, inclusief dekking voor deze overhead. Mocht dat niet lukken, dan biedt het eigen vermogen van de stichting voldoende ruimte om een eventueel verder verlies op te vangen en maatregelen voor verdere kostenreductie te nemen. 9

10 VOORUITBLIK 2015 Met een organisatie in transitie liggen er voorlopig een aantal concrete projectmogelijkheden: Het BazO project in Nieuw West heeft een vervolg gekregen t/m maart 2015, inclusief een driedaagse teambuilding door Diversity Joy voor bewoners die zich nieuw hebben aangesloten bij het project. Het lopende EU uitwisselingsprogramma zal in 2015 worden afgerond. In februari 2015 komen de Europese partners naar Amsterdam waar Diversity Joy een vierdaagse bijeenkomst host. De directe kosten van dit programma zijn gedekt uit de daartoe verkregen subsidies. Met het Ministerie voor Sport en Jeugdzaken in Suriname wordt gesproken over de uitrol in 2015 van een Jongeren Community Leiderschap Programma in Suriname, gebaseerd op het programma van de Mandela University. Het voornemen is om in 2015 minimaal één serie van basis-, vervolg- en trainerstrainingen aan te bieden aan belangstellenden, tegen een redelijke vergoeding. Hiervoor wordt continu belangstelling getoond. Voorts wordt regelmatig gesproken met partners en potentiële opdrachtgevers over inzet van Diversity Joy, waaruit verdere opdrachten kunnen ontstaan. TOT SLOT Het jaar 2014 was een overgangsjaar, waarin in het Kernteam een groep van facilitators naar voren is gestapt om de organisatie nieuw vorm te geven en te transformeren naar een coöperatieve vereniging. Door een aantal organisatorische wijzigingen kan dat plaatsvinden in een relatief rustige financiële omgeving, waardoor geen overhaaste stappen nodig zijn. In de loop van 2015 zal de nieuwe organisatie vorm krijgen en zal het zittende bestuur zijn verantwoordelijkheid aan het bestuur van de nieuwe organisatie overdragen. Wij danken het management, de office manager, het Kernteam en alle andere betrokkenen voor weer een inspirerend jaar met Diversity Joy. We danken speciaal Léon Beckx voor zijn inspiratie en inzet door de jaren heen, en we hopen ook in de toekomst mogelijkheden te vinden om op een nieuwe basis verder met hem samen te werken. Het bestuur van de Stichting Diversity Joy, Amsterdam, 20 februari 2015, Stijn Hogenhuis Funda Müjde Christoffel Klap (voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 10

11 Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten 2014 Datum Workshop Aantal Opdrachtgever Deelnemers 30-jan-14 Portaal Amersfoort 1 Portaal mrt-14 Heidag Coachteam Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West 20 april EU Learning Partnership Belfast 1 EU 3 23-apr-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West mei-14 HVA college CMV 1 HVA Amsterdam 20 10/11 mei Noorwegen trainerstraining 1 Norwegian Peace Association mei-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West mei-14 Deep Democracy weekend 1 Diversity Joy 8 27-mei-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West 20 mei Trainerstraining Oasis 1 Diversity Joy 5 03-jun-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West jun-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West jun-14 ASW expert meeting 1 Amsterdams Steunpunt Wonen 1 11-jun-14 Crew training Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West juni Actieweek Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West 50 juni BazO projectevaluaties 5 Stadsdeel Nieuw West jun-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam jun-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam jul-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam aug-14 Teambuilding Beheer Deo 1 Stadsdeel Nieuw West 6 28-aug-14 Teambuilding Beheer Deo 1 Stadsdeel Nieuw West 6 september EU Learning Partnership Oslo 1 EU 3 05-sep-14 Stichting Vrolijkheid en diversiteit 1 Stichting De Vrolijkheid sep-14 Bazo evaluatie en planning 1 Stadsdeel Nieuw West 15 oktober UvA Conflictstudies 1 Universiteit van Amsterdam 35 oktober Werkbezoek Elos Madrid 1 Diversity Joy 1 25-okt-14 Vrolijkheid diversiteit 1 Stichting De Vrolijkheid okt-14 Bucketline 1 1 Stichting Bucket Line 8 03-nov-14 Bucketline 2 1 Stichting Bucket Line 8 08-dec-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam dec-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam 20 diversen BazO Kerngroep 5 Stadsdeel Nieuw West

12 Bijlage 2: Begroting en realisatie 2014 Opbrengsten begroting realisatie Programma- en projectsubsidies, donaties Directe opbrengsten uit workshops en projecten Totaal opbrengsten Kosten Directe kosten van workshops en projecten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Bruto resultaat Indirecte kosten Management, office management, interne administratie Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en overig, incl. rentebaten & -lasten Resultaat

13 Bijlage 3: Diversity Joy Begroting 2015 realisatie begroting Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten Brutoresultaat Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten Resultaat

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 1 Profiel 3 Activiteiten 5 Organisatie 6 Organisatieontwikkeling 8 Fondsenwerving 9 Internationale uitwisseling 9 Financiën 2013 10 Begroting 2014

Nadere informatie

16. BESTUURSVERSLAG 2012

16. BESTUURSVERSLAG 2012 16. BESTUURSVERSLAG 2012 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 20 Profiel 21 Activiteiten 23 Organisatieontwikkeling 24 Fondsenwerving 26 Internationale uitwisseling 26 Evaluatie 26 Oranje Fonds Groeiprogramma

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2010. Stichting Diversity Joy

BESTUURSVERSLAG 2010. Stichting Diversity Joy BESTUURSVERSLAG 2010 Stichting Diversity Joy 18 15. KERNGEGEVENS Diversity Joy staat voor maatschappelijke verbinding, verdieping van contact en betekenisgeving. Wij geloven dat er, met al onze verschillen,

Nadere informatie

Amsterdam Nieuw-West. Kaart van de buurt - voorbereiding

Amsterdam Nieuw-West. Kaart van de buurt - voorbereiding Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling Amsterdam Nieuw-West Kaart van de buurt - voorbereiding 11 November 2013 Diversity Joy facilitators Léon Beckx, Tom Schram, Mirjam van Hasselt, Funda Müjde AGENDA 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Amsterdam Nieuw-West. Lokale Economie

Amsterdam Nieuw-West. Lokale Economie Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling Amsterdam Nieuw-West Lokale Economie 3 december 2013 Diversity Joy facilitators Léon Beckx & Tom Schram AGENDA 1. Opening Welkom. Naamstickers en positieve bijnaam.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

De Oasis Game De history De oasis Game in Nederland De spelers van een Oasis Game

De Oasis Game De history De oasis Game in Nederland De spelers van een Oasis Game De Oasis Game De history De Braziliaanse organisatie Elos, bestaande uit een groep architecten en planologen, heeft in de afgelopen 10 jaar een methode ontwikkeld om in achterstandswijken samen met bewoners

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Overeenkomst voor Nationale Transitiehubs

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Overeenkomst voor Nationale Transitiehubs MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Overeenkomst voor Nationale Transitiehubs auteurs: Rob Hopkins en Ben Brangwyn versie: 08 status: definitief verspreiding: publiek Transition Network Memorandum of Understanding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Continu zicht op uw maandelijkse cijfers. Plus de mogelijkheid toekomstscenario s te maken. Met het

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Contactgegevens De stichting Jemima houdt kantoor op het adres Vlinderparkweg 100, 7423SE Deventer.

Contactgegevens De stichting Jemima houdt kantoor op het adres Vlinderparkweg 100, 7423SE Deventer. Naam Stichting Jemima is bij notariële akte opgericht op 11 september 1984. Haar statutaire zetel is gevestigd in Utrecht en de stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Financieel verslag 2010. Stichting Perspectivity. Opgesteld door: Herman van der Meyden Datum: 15 Januari 2011. Vastgesteld: 22 Januari 2011

Financieel verslag 2010. Stichting Perspectivity. Opgesteld door: Herman van der Meyden Datum: 15 Januari 2011. Vastgesteld: 22 Januari 2011 Opgesteld door: Herman van der Meyden Datum: 15 Januari 2011 Vastgesteld: 22 Januari 2011 van Heylerhofflaan 6 6211 KA Maastricht KvK Limburg 14104743 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. BESTUURSVERSLAG...

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

FONS WALRAVEN Change Coaching

FONS WALRAVEN Change Coaching In mijn loopbaan heb ik een set competenties opgebouwd, waarmee ik managers en professionals kan ondersteunen aan de menskant van de organisatie. Tot 2006 heb ik dat gedaan bij ABN AMRO, internationale

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

Leiderschap: kracht door aandacht Mindfulness en presencing voor executives en hoger management Trainingsprogramma (zes maanden)

Leiderschap: kracht door aandacht Mindfulness en presencing voor executives en hoger management Trainingsprogramma (zes maanden) Leiderschap: kracht door aandacht Mindfulness en presencing voor executives en hoger management Trainingsprogramma (zes maanden) Van leiders in organisaties wordt meer verwacht dan het technisch goed besturen

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

VG netwerken. Verbindt ouders en mensen met zeldzame syndromen die samenhangen met verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden.

VG netwerken. Verbindt ouders en mensen met zeldzame syndromen die samenhangen met verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden. VG netwerken Verbindt ouders en mensen met zeldzame syndromen die samenhangen met verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden. Omvat de syndromen: CHARGE, CRI DU CHAT, CHROMOSOOM 18, KLEEFSTRA, PHELAN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES VERLANGEN Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de

Nadere informatie

http://www.stichtingwijs.nl Stichtingsplan Stichting WijS versie april 2015

http://www.stichtingwijs.nl Stichtingsplan Stichting WijS versie april 2015 http://www.stichtingwijs.nl Stichtingsplan Stichting WijS versie april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenleven doe je door samen te leven!... 1 2 Wat is WijS?... 1 3 Doelstelling en werkwijze Stichting Wijs...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016

Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016 Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016 Profiel stichting Stichting Backup Uganda zet zich in voor een verbetering van de kwaliteit van onderwijs in Oeganda, in het bijzonder in de noordelijke regio.

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters

Leerlandschappen. Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Amersfoort 26 oktober 2009 Manon Ruijters Er zijn veel verschillende vormen van leren. Leren gebeurd in alle organisaties! Maar hoe zorg je dat: kennis stroomt? dat wat er gemaakt wordt, ook toegepast

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Oranje Fonds Groeiprogramma

Oranje Fonds Groeiprogramma Oranje Fonds Groeiprogramma programmaoverzicht 2012 Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie