BESTUURSVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG 2014 Stichting Diversity Joy Kerngegevens 1 Profiel 3 Activiteiten 5 Organisatie 6 Organisatieontwikkeling 8 Fondsenwerving 9 Internationale uitwisseling 9 Financiën Begroting Vooruitblik Tot slot 12 Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten Bijlage 2: Begroting en realisatie Bijlage 3: Diversity Joy begroting

2 KERNGEGEVENS Diversity Joy breekt dwars door bestaande maatschappelijke scheidslijnen om mensen met elkaar te verbinden, binnen hun eigen omgeving of breder. De inspiratiebron ligt in de grensverleggende relaties met Phaphama Initiatives en het Seriti Institute in Zuid Afrika. Diversity Joy is in 2009 als veelbelovend sociaal pionier geselecteerd voor het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. De stichting Diversity Joy heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI status. Diversity Joy is een expertisecentrum dat kennis, methodieken en vaardigheden rondom community building, geweldloosheid en organisatiekracht wil verspreiden in binnen- en buitenland. De gedachte is dat delen van deze expertise vermenigvuldigen is. Diversity Joy is een community van bevlogen sociale ondernemers en change makers die met al hun creativiteit - individueel en gezamenlijk - leven wat ze uitdragen. Een groep van trainers die vanuit de gedachte van Community Learning een ontmoetingsplek en actieplatform ontwikkelt voor mensen en organisaties met passie in het sociale, culturele en maatschappelijke veld. Met als uitgangspunt dat we mensen kunnen capaciteren en own-poweren om zelf de oplossing van hun problemen ter hand te nemen. Diversity Joy Kerncijfers realisatie begroting Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten Brutoresultaat Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten Resultaat

3 PROFIEL The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community. William James Vrijheid in verbondenheid Diversity Joy ziet vrijheid en verbinding als twee kanten van dezelfde medaille. Gemeenschappen zijn het sterkst wanneer hun leden zich in vrijheid persoonlijk kunnen ontplooien. Tegelijk kunnen individuen zich het beste ontwikkelen wanneer ze zich verbonden voelen met en kunnen bijdragen aan de bredere gemeenschap. De balans tussen persoonlijke vrijheid en verbinding, daarover wil Diversity Joy mensen aan het denken zetten. Diversiteit is vitaliteit Diversiteit gaat over wat ons uniek maakt en wat ons bindt. In een samenleving die versplintert en polariseert probeert Diversity Joy te bouwen aan onderlinge verbinding en waardering van diversiteit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt ons om open te zijn waar we ons willen afsluiten en om bruggen te bouwen over soms diepe kloven. Daarbij moeten de verschillen niet onder het tapijt worden geveegd. Voor Diversity Joy overstijgt die diversiteit het aspect van multiculturaliteit. Diversiteit gaat over allerlei verschillen variërend van etniciteit, sekse en geschiedenis tot uiterlijk en talent. Vaak zijn die verschillen impliciet of expliciet verbonden met aspecten van macht en status en vragen om (h)erkenning en kunnen leiden tot conflict. Diversity Joy is niet bang voor deze conflicten maar ziet ze als een kans tot dialoog en wederzijds begrip. Maatschappelijk gedreven Diversity Joy is een sociale onderneming die de potentie van diversiteit wil ontsluiten. De programma s worden uitgevoerd op plekken waar verschillen elkaar ontmoeten, zoals in scholen en wijken, waar we vaak werken met gemarginaliseerde groepen. Tegelijk werken we met instellingen en bedrijven en faciliteren we conferenties. Deze werelden worden waar mogelijk samengebracht om de uitwisseling te stimuleren. Diversity Joy werkt als Nederlandse organisatie nauw samen met partners in Europa en Zuid Afrika. Naast een organisatie is Diversity Joy zelf ook een gemeenschap: een diverse groep van change makers die in hun dagelijks leven proberen te praktiseren wat ze in hun werk uitdragen. Diversity Joy combineert professionaliteit met passie en idealen: we werken voor verandering, niet voor winst. Een gereedschapskist voor verbinding De programma s en interventies van Diversity Joy zijn gericht op empowerment van zowel individuen als gemeenschappen. Diversity Joy biedt workshops, trainingen en conferentieformats aan, die mensen op een diepgaande en positieve manier verbinden: thuis, in de buurt, op school en op het werk. De methodologie is ervarend leren. Deelnemers leren door te doen en ontdekken, op basis van gedeelde ervaringen, dat andere perspectieven op hun dagelijkse situaties en gedrag mogelijk zijn. Diversity Joy daagt mensen uit het risico te nemen om echt met elkaar in gesprek te komen. Het creëert de veilige ruimte waarin verschillen kunnen ontmoeten en tegenstellingen worden overbrugd. Diversity Joy bouwt op deze manier aan gemeenschappen waar voor iedereen plek is en waar diversiteit een bron van vitaliteit is. Diversity Joy beschikt over breed scala van methodieken en interventies waarmee creatief op elke situatie ingespeeld kan worden. De bronnen waaruit Diversity Joy put 3

4 hebben zich door de jaren heen bewezen als solide concepten, waarvan de werking is gedocumenteerd en geëvalueerd. Programma s voor verandering De programma s variëren van beperkt en kort en tot uitgebreid en langdurig. De thema s gaan over life skills (zoals communicatie en samenwerking), omgaan met verschillen, conflicthantering, teambuilding en het faciliteren van een veilige en uitdagende omgeving voor gesprek voor grotere groepen (conferenties). Grootschalige interventies zijn o.a. Organisatie Workshops, waarin de sociale, culturele en economische infrastructuur van buurten en wijken van binnen uit door de bewoners zelf wordt versterkt. Hier leren deelnemers proefondervindelijk wat er nodig is om met een groot aantal mensen op een duurzame wijze een complexe organisatie vorm te geven. Teamwork: alleen ga je sneller, samen kom je verder Diversity Joy is een vorm van teamsport. Het werk vindt altijd plaats in teamverband met een mix van professionele trainer(s) en begeleiders die het vak nog leren. Diversity Joy integreert hiermee de aanpak van reguliere trainingsbureaus met peer-to-peer trainingsconcepten. Alle begeleiders zijn begonnen als deelnemers en kunnen doorgroeien als trainer. Door de teams divers samen te stellen weet Diversity Joy zowel aan te sluiten bij de doelgroep als de positie te waarborgen van professionele buitenstaander. Zo ontstaan kwalitatief hoogwaardige interventies op maatschappelijke knelpunten en wordt een groeiende groep van change makers opgeleid. Plezier moet: If it s not fun, it s not sustainable. Tijdens interventies richt Diversity Joy zich niet alleen op het probleem of de gebreken, maar juist op de mogelijkheden en kansen. De achterliggende gedachte is dat wat je voeding en aandacht geeft ook groeit. Groepen bouwen onderling een kapitaal op wanneer ze met een positieve blik naar zichzelf en anderen kunnen kijken, waardering kunnen geven en ontvangen. Dit sociale kapitaal vormt een belangrijke buffer bij conflicten. Diversity Joy gebruikt in haar werk daarom een slimme mix van diepgang en joy. Serieuze interventies worden afgewisseld met lichte en levendige elementen zoals spel, beweging en creatieve expressie. Deze elementen van joy openen, verbinden en motiveren deelnemers op een subtiele en tegelijk onontkoombare wijze en maken elke interventie een onvergetelijke gebeurtenis. Een kleurrijke achtergrond Het werk van Diversity Joy vindt zijn oorsprong in het Alternatives to Violence Project (AVP), ontwikkeld in de jaren zeventig door Quakers in de Verenigde Staten. Het AVP programma is gebaseerd op de principes van geweldloosheid en wordt wereldwijd toegepast. Diversity Joy maakte kennis met het programma via het Zuid-Afrikaanse Phaphama Initiatives, dat sociale programma s uitvoert in townships, gevangenissen, scholen en bedrijven. Via een tweede Zuid-Afrikaanse organisatie, het Seriti Institute, kwam Diversity Joy in aanraking met de Organisatie Workshop, een trainingsconcept dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Braziliaan Clodimir de Morais. Diversity Joy werkt intensief samen met Phaphama en Seriti. Regelmatig vinden onderlinge werkbezoeken plaats. Expertisecentrum: delen is vermenigvuldigen Diversity Joy richt zich naast het geven van trainingen en workshops ook op het doorgeven van die kennis en kunde aan anderen. Het werken in teamverband biedt een directe en effectieve mogelijkheid om nieuwe mensen te trainen in het vak. Diversity Joy richt zich speciaal op methodieken die vrij overdraagbaar zijn (open source) en die getest zijn in en geïnformeerd zijn door een brede praktijk. 4

5 ACTIVITEITEN DiversityJoy activiteitenoverzicht Totaal Basisworkshops AVP Vervolgworkshops AVP Trainerworkshops AVP Docentenworkshop 1 1 Genderworkshop 1 1 Teambuilding World Café Conferentie HIPP en demo's Kleur bekennen, diversiteit Expert meeting / presentatie Maatwerk, BGW, Bucket Line Intervisie / scholing / werkbezoek Totaal activiteiten Totaal deelnemers Een gedetailleerd overzicht van activiteiten in 2014 is weergegeven in bijlage 1. In het oog springende activiteiten in 2014 waren: De uitrol van het project Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) in Amsterdam Nieuw-West, door de bewoners zelf omgedoopt naar BazO (Bewoners aan zet Osdorp). Diversiteitstrainingen in Rotterdam voor vrijwilligers en professionals in het sociale werk, een project dat in 2013 is gestart en dat naar verwachting voortzetting vindt in Diversiteitstrainingen met Stichting de Vrolijkheid, die vrijwilligers inzet om te werken met kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Een training over vraag- en handelingsverlegenheid met de Stichting Bucket Line. Een training voor eigen Diversity Joy facilitators over Deep Democracy, gegeven door Bureau Boukaert. Deelname van 5 Diversity Joy facilitators aan een trainers training van Elos Nederland voor het faciliteren van de Oasis Game. Deelname aan het EU Grundvig Learning Partnership, waarin methodieken en tools voor vredeseducatie worden ontwikkeld, met werkbezoeken in 2014 aan Belfast en Oslo. In 2014 lag een sterk accent op het project Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling en op workshops met het thema Diversiteit, naast ander maatwerk voor klanten. Hoewel methodisch en inhoudelijk intensief gebruik wordt gemaakt van het AVP curriculum, zijn de reguliere AVP basis-, vervolg- en trainerworkshops meer naar de achtergrond geraakt. Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling (BGW) In Amsterdam Nieuw West is Diversity Joy sinds september 2013 actief met BGW, samen met Amsterdams Steunpunt Wonen. In Nieuw West hebben de betrokken bewoners het de project omgedoopt naar Bewoners Aan Zet Osdorp (BazO). In 2013 is een coachteam samengesteld van actieve bewoners en professionals uit de buurt. Inmiddels zijn bewoners een breed scala van projecten gestart waaraan onder de paraplu van BazO wordt gewerkt. In juni 2014 werd, gebruikmakend van de principes van de Organisatie Workshop, een Actieweek georganiseerd, waarin alle projectgroepen 5

6 opdrachten uitvoerden met vrijwilligers en waarin ruim 2600 vrijwilligersuren werden gerealiseerd. In oktober 2014 is met een kerngroep van 10 bewoners een doorstart begonnen, met de ambitie om een lokale coöperatie van bewoners te starten. Deze opdracht loopt tot en met maart Bucket Line Bucket Line biedt de helpende hand aan helpers in de mantelzorg, door het bij elkaar brengen van de hulpvraag van deze mantelzorgers en mensen uit de eigen omgeving die kunnen en willen helpen. Met alle veranderingen in de zorg is dit een groeiend probleem dat vraagt om een speciale aanpak. In een tweedaagse workshop met ervaringsdeskundigen verbonden met Bucket Line werd het onderwerp van vraag- en handelingsverlegenheid uitgediept en werd geëxperimenteerd met transformatief werken als een middel om de drempel tussen helpen en geholpen willen worden kleiner te maken. Transformatief werken is een gesprekvorm ontleend aan Transformatieve Mediation (een programma dat in 2012 met Carol Bloom werd gestart) waarin de cliënt maximale ruimte wordt gelaten voor regie over het gesprek. Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HVA) Met het Centrum voor Conflictstudies van de UvA en de afdeling CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) van de HVA onderhouden we warme contacten. Bij beide instellingen werd in 2014 een gastcollege verzorgd. Ook komen we elkaar tegen in BGW, waar de afdelingen Urban Management en CMV van de HVA betrokken zijn bij de evaluatie van Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling, in opdracht van de Gemeente Amsterdam. ORGANISATIE Stichting en bestuur Het bestuur van de stichting bestaat onveranderd uit: Stijn Hogenhuis, voorzitter, zelfstandig mediator Christoffel Klap, penningmeester, zelfstandig adviseur Funda Müjde, secretaris, presentator, cabaretière, schrijfster, columniste. Het bestuur heeft in 2014 tweemaal formeel vergaderd in aanwezigheid van het management team. Daarnaast was er regelmatig contact tussen het management team en individuele bestuursleden over diverse onderwerpen, zoals management, financiën en andere strategische issues. De bestuurders hebben een bestuurlijke en toezichthoudende taak, hebben geen financiële verbindingen met de stichting en krijgen geen vergoedingen voor hun bestuurswerkzaamheden. Onkostenvergoedingen aan bestuursleden vinden plaats binnen de grenzen die de ANBI-status van de stichting toelaat. In dat kader kan vacatiegeld worden gedeclareerd ten bedrage van de vergoeding zoals opgenomen in de Regeling maximumbedragen vacatiegeld De stichting Diversity Joy heeft de ANBI status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingsdienst. Via AON is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuurders en toezichthouders en voor de stichting zelf. 6

7 Management Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan het management team bestaande uit Tom Schram en Léon Beckx. Formeel is Tom Schram directeur en als zodanig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen namens het bestuur. Léon Beckx heeft per 1 juli 2014 zijn managementtaken beëindigd in verband met verhuizing naar het buitenland. Tom Schram is naast zijn werk bij Diversity Joy zelfstandig consultant en coach, vertegenwoordiger van Phaphama Initiatives in Nederland en bestuurslid van Cello Octet Amsterdam, Stichting Bijlmer Parktheater, Stichting Krater en Stichting Sollicite. Léon Beckx is naast zijn werk bij Diversity Joy actief als zelfstandig psycholoog, danser en dansdocent. In 2014 is in totaal aan management vergoedingen betaald aan leden van het management team. Leden van het management team ontvangen in het uitvoerende trainingswerk ook honoraria voor projectmanagement en workshopbegeleiding. Office management Mirjam van Hasselt is de spil in de interne communicatie en het office management. Zij werkt daartoe als zzp er één dag in de week voor Diversity Joy. Diversity Joy beschikt over een centraal - en agendasysteem via Google. Facilitators Circa 15 facilitators zijn met enige regelmaat actief, waarvan 5 teamleiders. Huisvesting Per 1 augustus 2014 hebben we de huur van het kantoor in de Evenaar Amsterdam Oost beëindigd. We zouden het gebouw sowieso einde 2014 hebben moeten verlaten. Praktische en financiële overwegingen gaven de doorslag om al eerder te vertrekken. Er wordt door iedereen nu vanuit huis gewerkt, waar nodig worden ruimtes voor vergaderen of trainen gehuurd. Marketing en publiciteit De in 2011 ontwikkelde website met geïntegreerde Facebook pagina functioneert naar verwachting en stelt ons in staat op efficiënte wijze te communiceren over alles wat er gebeurt rondom Diversity Joy. Administratie en accountant Tom Schram is als directeur verantwoordelijk voor de interne administratie en verslaglegging. De feitelijke boekhouding wordt gevoerd door Paul van Leeuwen (www.leeuw-advies.nl). In 2014 is geen gebruik meer gemaakt van de diensten van de accountant, omdat we geen subsidiegevers meer hebben die daarom vragen. Er is een OA-IB beschrijving voor administratief en financieel beheer. Werkgeverschap Uitgangspunt is dat iedereen die voor Diversity Joy werkt zelfstandig ondernemer is en zijn/haar werkzaamheden factureert als ZZP-er. Medewerkers en vrijwilligers zonder ZZP-status en VAR-verklaring worden betaald via TenToo, een payroll-dienstverlener die als werkgever van deze medewerkers optreedt. 7

8 ORGANISATIE ONTWIKKELING In september 2013 werd met een groep van circa 15 actieve facilitators, bij Diversity Joy betrokken vrijwilligers/adviseurs en het bestuur gedurende een weekend van gedachten gewisseld over de toekomst van de organisatie. Aanleiding waren: Beperkte financiële middelen door afloop van de subsidie van Oranje Fonds. De noodzaak tot activering van de bestaande groep facilitators bij de ontwikkeling, verkoop en uitvoering van programma s. De wens van Léon Beckx en Tom Schram om een stap terug te doen in de organisatie, vanuit een behoefte aan ruimte om ook andere activiteiten te kunnen oppakken, maar ook om ruimte te maken voor het noodzakelijke initiatief van andere facilitators. De ontwikkeling van standaard AVP trainingen naar meer maatwerk. De wens van het bestuur om na een periode van 8 jaar uit te kijken naar nieuwe bestuursleden. De wens tot omvorming van de stichting naar een coöperatieve vereniging van trainers. Sinds september 2013 zijn een aantal belangrijke veranderingen tot stand gekomen. Léon Beckx besloot om per medio 2014 in het buitenland te gaan wonen en heeft zijn taken in het management team neergelegd. Daarmee is tegelijk een belangrijke kostenbesparing mogelijk geworden. Inhoudelijk en voor trainingen blijft hij waar nodig betrokken. Per 1 september hebben we geen eigen kantoor meer en werkt iedereen binnen de organisatie vanuit huis. Ook dat betekent een kostenbesparing. Mirjam van Hasselt vervult als zzp-er als voorheen haar centrale en coördinerende rol in de organisatie, op basis van 1 dag per week. Tom Schram blijft betrokken bij de organisatie in een vrijere rol. In ieder geval zolang de huidige bestuursleden in functie zijn, vervult hij zijn functie van directeur met de daaraan verbonden financiële verantwoordelijkheden. Een groep van 8 facilitators heeft zich georganiseerd in een Kerngroep om te verkennen op welke manier zij met de organisatie verder wil. Deze groep bestaat uit Mirjam van Hasselt, Mirjana Smolic, Ira Prica, Ivar Halfman, Suzanne Bessem, Nasir Omar, Annette de Vries en Tom Schram. Daaromheen is er een groep van facilitators die de vergaderingen niet actief bezoekt maar wel actief geïnteresseerd is in de voortgang. De bestuurders blijven aan totdat er duidelijkheid is over het vervolg. Het werk dat zich aandient wordt ingevuld met de actieve ploeg van facilitators. Einde 2014 is door de Kerngroep besloten dat zal worden toegewerkt naar transformatie van de stichting naar een coöperatieve vereniging, te realiseren uiterlijk medio Tegelijk wordt strategisch gesproken met organisaties vergelijkbaar met Diversity Joy over de ontwikkeling van gezamenlijk aanbod, met name wat betreft het werken in de wijken, en over mogelijke pooling van resources. Die samenwerking zou de zichtbaarheid van het werk van alle betrokkenen kunnen vergroten, de pool van facilitators groter kunnen maken en kostenefficiency kunnen creëren. FONDSENWERVING In 2014 werd een donatie van 500 ontvangen van de Nederlandse Quakers. 8

9 INTERNATIONALE UITWISSELING Lifelong Learning Programme Augustus 2013 ontvingen wij een meerjarige subsidie van totaal van het Europees Platform in het kader van het Grundtvig Lifelong Learning Programme. Dit programma richt zich op het versterken van de Europese dimensie in volwasseneneducatie en levenslang leren in Europa. In dit programma werkt Diversity Joy samen met vier Europese partners: Patrir (Roemenië), Norges Fredslag (Noorwegen), Institute for Conflict Research (Noord Ierland) en PDCS (Slowakije). De samenwerking heeft tot doel om methodieken en tools voor vredeseducatie te ontwikkelen voor de formele en informele onderwijssector. De eerste bijeenkomst en uitwisseling vond plaats in november 2013 in Cluj, Roemenië, de tweede in het voorjaar 2014 in Belfast en de derde in september 2014 in Oslo. In februari 2015 is Diversity Joy de host voor een uitwisseling in Amsterdam. European Oasis Meeting In oktober 2014 nam Nasir Omar namens Diversity Joy deel aan een Europese meeting van facilitators van Oasis games, een methodiek van de organisatie Elos Nederland. In mei 2014 volgden 5 trainers van Diversity Joy een trainerstraining bij Elos Nederland. Phaphama Initiatives en Seriti Institute Met Phaphama Initiatives en Seriti Institute werden de relaties gecontinueerd. Oktober 2014 bezocht Tom Schram Phaphama Initiatives in Soweto. In diezelfde maand was Gavin Andersson van Seriti Institute voor een bezoek in Amsterdam. FINANCIËN 2014 Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een verlies van het verlies ontstaat vooral door lagere opbrengsten, bij een minder dan evenredige daling van de variabele en vaste kosten. In de loop van het boekjaar werd deze ontwikkeling reeds voorzien en werden maatregelen genomen om de kosten te verlagen, o.a. door de huur van ons kantoor per einde augustus op te zeggen. Het vertrek van Léon Beckx naar Zweden draagt op zijn manier ook bij aan reductie van de kosten. Vooralsnog zal hij in zijn rol van manager niet worden vervangen. Door het verlies van bedraagt het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2014 een bedrag van Voor verdere details zij verwezen naar het Financieel Jaarverslag BEGROTING 2015 Voor 2015 worden aanzienlijk lagere vaste kosten begroot, per saldo , overwegend bestaande uit het werk van de office manager. Het streven is om minimaal kostendekkend te werken, inclusief dekking voor deze overhead. Mocht dat niet lukken, dan biedt het eigen vermogen van de stichting voldoende ruimte om een eventueel verder verlies op te vangen en maatregelen voor verdere kostenreductie te nemen. 9

10 VOORUITBLIK 2015 Met een organisatie in transitie liggen er voorlopig een aantal concrete projectmogelijkheden: Het BazO project in Nieuw West heeft een vervolg gekregen t/m maart 2015, inclusief een driedaagse teambuilding door Diversity Joy voor bewoners die zich nieuw hebben aangesloten bij het project. Het lopende EU uitwisselingsprogramma zal in 2015 worden afgerond. In februari 2015 komen de Europese partners naar Amsterdam waar Diversity Joy een vierdaagse bijeenkomst host. De directe kosten van dit programma zijn gedekt uit de daartoe verkregen subsidies. Met het Ministerie voor Sport en Jeugdzaken in Suriname wordt gesproken over de uitrol in 2015 van een Jongeren Community Leiderschap Programma in Suriname, gebaseerd op het programma van de Mandela University. Het voornemen is om in 2015 minimaal één serie van basis-, vervolg- en trainerstrainingen aan te bieden aan belangstellenden, tegen een redelijke vergoeding. Hiervoor wordt continu belangstelling getoond. Voorts wordt regelmatig gesproken met partners en potentiële opdrachtgevers over inzet van Diversity Joy, waaruit verdere opdrachten kunnen ontstaan. TOT SLOT Het jaar 2014 was een overgangsjaar, waarin in het Kernteam een groep van facilitators naar voren is gestapt om de organisatie nieuw vorm te geven en te transformeren naar een coöperatieve vereniging. Door een aantal organisatorische wijzigingen kan dat plaatsvinden in een relatief rustige financiële omgeving, waardoor geen overhaaste stappen nodig zijn. In de loop van 2015 zal de nieuwe organisatie vorm krijgen en zal het zittende bestuur zijn verantwoordelijkheid aan het bestuur van de nieuwe organisatie overdragen. Wij danken het management, de office manager, het Kernteam en alle andere betrokkenen voor weer een inspirerend jaar met Diversity Joy. We danken speciaal Léon Beckx voor zijn inspiratie en inzet door de jaren heen, en we hopen ook in de toekomst mogelijkheden te vinden om op een nieuwe basis verder met hem samen te werken. Het bestuur van de Stichting Diversity Joy, Amsterdam, 20 februari 2015, Stijn Hogenhuis Funda Müjde Christoffel Klap (voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 10

11 Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten 2014 Datum Workshop Aantal Opdrachtgever Deelnemers 30-jan-14 Portaal Amersfoort 1 Portaal mrt-14 Heidag Coachteam Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West 20 april EU Learning Partnership Belfast 1 EU 3 23-apr-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West mei-14 HVA college CMV 1 HVA Amsterdam 20 10/11 mei Noorwegen trainerstraining 1 Norwegian Peace Association mei-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West mei-14 Deep Democracy weekend 1 Diversity Joy 8 27-mei-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West 20 mei Trainerstraining Oasis 1 Diversity Joy 5 03-jun-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West jun-14 Bazo plenair 1 Stadsdeel Nieuw West jun-14 ASW expert meeting 1 Amsterdams Steunpunt Wonen 1 11-jun-14 Crew training Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West juni Actieweek Bazo 1 Stadsdeel Nieuw West 50 juni BazO projectevaluaties 5 Stadsdeel Nieuw West jun-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam jun-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam jul-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam aug-14 Teambuilding Beheer Deo 1 Stadsdeel Nieuw West 6 28-aug-14 Teambuilding Beheer Deo 1 Stadsdeel Nieuw West 6 september EU Learning Partnership Oslo 1 EU 3 05-sep-14 Stichting Vrolijkheid en diversiteit 1 Stichting De Vrolijkheid sep-14 Bazo evaluatie en planning 1 Stadsdeel Nieuw West 15 oktober UvA Conflictstudies 1 Universiteit van Amsterdam 35 oktober Werkbezoek Elos Madrid 1 Diversity Joy 1 25-okt-14 Vrolijkheid diversiteit 1 Stichting De Vrolijkheid okt-14 Bucketline 1 1 Stichting Bucket Line 8 03-nov-14 Bucketline 2 1 Stichting Bucket Line 8 08-dec-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam dec-14 Rotterdam diversiteit 1 Gemeente Rotterdam 20 diversen BazO Kerngroep 5 Stadsdeel Nieuw West

12 Bijlage 2: Begroting en realisatie 2014 Opbrengsten begroting realisatie Programma- en projectsubsidies, donaties Directe opbrengsten uit workshops en projecten Totaal opbrengsten Kosten Directe kosten van workshops en projecten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Bruto resultaat Indirecte kosten Management, office management, interne administratie Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en overig, incl. rentebaten & -lasten Resultaat

13 Bijlage 3: Diversity Joy Begroting 2015 realisatie begroting Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten Brutoresultaat Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten Resultaat

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Transitie langdurige zorg

Transitie langdurige zorg CORDAAN KWARTAAL #2 2015 Nuttige informatie voor iedereen die een relatie met Cordaan heeft. Transitie langdurige zorg jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaarverslag 2014 van Cordaan verschijnt in de vorm

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie