r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin"

Transcriptie

1 r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Mediabeleid Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin r Continu Cultuur Continu Cultuur Con ontinu Cultuur Continu Cultuur Contin Zeeland

2 NOTA OMROEPBELEID Provincie Zeeland

3 Provincie Zeeland 2 Inhoud Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Ruimte voor provinciaal omroepbeleid 5 Hoofdstuk 3 Mediawet 7 Hoofdstuk 4 Commissariaat voor de Media 8 Hoofdstuk 5 Omroep Zeeland 9 Hoofdstuk 6 Zeeuws omroepbeleid 11 Hoofdstuk 7 Rampenzender 13 Hoofdstuk 8 Financiën 14 Hoofdstuk 9 Meerjarenafspraken 16 Bijlagen 1 Organigram Omroep Zeeland Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht en Programmaraad Omroep Zeeland Kijk- en luistercijfers Omroep Zeeland Programmastatuut Omroep Zeeland 23 COLOFON Uitgave: Fotografie: Grafische realisatie: Druk: Provincie Zeeland, directie Welzijn, Economie en Bestuur Omroep Zeeland Provincie Zeeland, Afdeling Informatievoorziening en Documentatie LnO drukkerij/uitgeverij, Zierikzee

4 3 Voorwoord De relatie tussen Omroep Zeeland en de Provincie Zeeland verandert. Per 2000 zijn de kijk- en luistergelden afgeschaft. Daarmee viel voor de Provincie de mogelijkheid weg om opslagen te heffen op de landelijke omroepbijdrage. De Provincie werd daarvoor gecompenseerd met een verhoging van het provinciefonds. De volgende stap in dit proces is de volledige decentralisatie van de overheidsmiddelen voor de regionale omroep. De middelen die jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) aan Omroep Zeeland ter beschikking werden gesteld, worden per 1 januari 2006 overgeheveld naar het provinciefonds. Daarmee kan de Provincie Zeeland vanaf 2006 volledig invulling geven aan onze verantwoordelijkheid voor het bestaan en de financiering van de Zeeuwse regionale omroep. De wens tot grotere betrokkenheid bij en heldere meerjarige (budget) afspraken met Omroep Zeeland hebben wij eerder aangegeven in ons collegeprogramma Alle zeilen bij. Met deze nota werken wij deze wens verder uit in het provinciale omroepbeleid voor de periode De subsidierelatie met Omroep Zeeland is overigens anders dan met andere instellingen. Omdat in de Mediawet is bepaald, dat een omroep die zendtijd heeft verkregen zelf vorm en inhoud van zijn programma bepaalt en zelf verantwoordelijk is voor wat in zijn zendtijd wordt uitgezonden, kunnen wij niet sturen op inhoud. De omroep is wel verplicht, volgens de Mediawet, bepaalde prestaties te leveren en een pluriform en kwalitatief hoogstaand aanbod van programma s op het gebied van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing te verzorgen. Op het gebied van informatie is Omroep Zeeland één van de media in Zeeland waaraan wij informatie over ons beleid geven en die ons journalistiek gezien kritisch volgt. Wij vinden het belangrijk om deze verschillende relaties goed van elkaar te scheiden. Deze omroepnota gaat dan ook alleen over het beleid met betrekking tot de in de mediawet aangegeven eerste rol van de provincie: de zorgplicht voor de regionale omroep. Een derde relatie die wij met Omroep Zeeland hebben, heeft betrekking op informatie over calamiteiten en rampen. In geval van calamiteiten en rampen vervult Omroep Zeeland de belangrijke taak van rampenzender, waardoor de Zeeuwse burgers adequaat geïnformeerd kunnen worden. Wij zijn er overigens van overtuigd, dat Omroep Zeeland gebaat is bij een éénduidige en meerjarige subsidierelatie. De omroep heeft immers hierdoor voor langere periode zekerheid en dat kan ons inziens een gunstig effect hebben op beleid en bedrijfsvoering van de omroep. Wij gaan er dan ook vanuit, dat de meerjarenafspraken tussen ons en Omroep Zeeland in de komende periode een meerwaarde voor beide partijen oplevert. Namens Gedeputeerde Staten Harry van Waveren, gedeputeerde cultuur

5 Provincie Zeeland 4 HOOFDSTUK 1 Inleiding Door wijzigingen in de financieringsstructuur en de Mediawet hebben wij behoefte de relatie tussen de Provincie Zeeland en Omroep Zeeland duidelijk te omschrijven en vast te leggen. Daarbij zijn de wettelijke kaders en het toezicht hierop bepalend voor de ruimte met betrekking tot ons voorgenomen provinciaal omroepbeleid. Deze provinciale omroepnota is door Provinciale Staten van Zeeland vastgesteld op 29 september 2006 en beslaat een periode van vier jaar, van 2006 tot en met Hierdoor wordt aangesloten bij de periode van zendtijdtoewijzing door het Commissariaat voor de Media aan Omroep Zeeland 1 en tevens bij het evaluatiemoment in 2009, dat als controle op de zorgplicht van provincies voor de regionale omroepen is opgenomen in de gewijzigde Mediawet. Met deze werkingsduur wordt ook voor een groot gedeelte gelijke tred gehouden met de cultuurnota Cultuur Continu Op dit moment is het omroepbeleid onderdeel van het cultuurbeleid van de Provincie en met deze nota komt daar geen verandering in. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze nota geven wij de ruimte voor ons beleid in de periode aan. Uit dit hoofdstuk zal blijken, dat deze speelruimte door regelgeving en bemoeienis van rijksoverheid en andere instanties vrij beperkt is. Als nadere uitwerking van regelgeving en toezicht wordt in hoofdstuk 3 de voor de regionale omroepen meest relevante passages uit de Mediawet aangegeven, waaronder ook de hiervoor aangegeven zendtijdtoewijzing en het evaluatiemoment in het kader van de zorgplicht van provincies voor regionale omroepen. De toezichthoudende rol van het Commissariaat voor de Media wordt kort aangegeven in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 geven wij een beschrijving van de structuur en werkwijze van Omroep Zeeland. De afspraken, die wij voor de periode met Omroep Zeeland willen maken, beschrijven wij in hoofdstuk 6 van deze nota. Naast deze meerjarige afspraken willen wij de mogelijkheid openhouden om jaarlijks en in overleg aanvullende afspraken met Omroep Zeeland te maken. Daardoor kan worden ingespeeld op actualiteit en daarmee samenhangende veranderingen. In geval van calamiteiten en rampen vervult Omroep Zeeland de belangrijke taak van rampenzender, waardoor de Zeeuwse burgers adequaat geïnformeerd kunnen worden. In hoofdstuk 7 gaan wij hier op in. Het financieel kader vanaf 2006 komt aan de orde in hoofdstuk 8 en tenslotte vatten wij onze verwachtingen in relatie tot de meerjarenafspraken nog eens kort samen in hoofdstuk 9. 1 Periode van zendtijdtoewijzing loopt van 19 oktober 2004 tot 19 oktober Voor de werkingsduur van deze nota en in de tekst steeds aangegeven als geldt daardoor 19 oktober 2009 als einddatum.

6 5 HOOFDSTUK 2 Ruimte voor provinciaal omroepbeleid Om de eigen rol op het gebied van omroepbeleid goed te kunnen vervullen moeten wij rekening houden met de wettelijke kaders die voor dit beleidsterrein van toepassing zijn. Door wijziging van de Mediawet en de daarmee samenhangende decentralisatie van omroepmiddelen per 1 januari 2006 naar provincies kan deze rol vanaf dat moment meer en beter vorm worden gegeven. In de nieuwe situatie wordt de zogenaamde zorgplicht voor de regionale omroepen volledig bij provincies neergelegd. Artikel 107 van de gewijzigde Mediawet formuleert deze verantwoordelijkheid als volgt: Provinciale Staten dragen zorg voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regionale omroepinstelling in de provincie door vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het functioneren van de regionale omroepinstelling op zodanige wijze dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. Deze bekostiging waarborgt in ieder geval dat per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met betrekking tot de verzorging van radio- en televisieprogramma s en van de activiteiten als bedoeld in artikel 13c, derde lid 2, van de regionale omroepinstelling(en) ten minste gehandhaafd blijft. De wijziging heeft tot gevolg dat elke provincie verplicht is minimaal één regionale omroep in stand te houden. In tegenstelling tot voor de wijziging, toen zoals hiervoor aangegeven de provincie zelf kon bepalen of ze een regionale omroep wilde en daarvoor vijfjaarlijks een bekostigingsverklaring kon afgeven, dient de provincie nu voor de bekostiging zorg te dragen onder de voorwaarden zoals omschreven in bovenstaand artikel. Concreet betekent dit dat Omroep Zeeland door Provinciale Staten in staat wordt gesteld per week ten minste 77,5 uur radio en 168 uur tv te maken zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de huidige programmering. De omvang van het aantal uren radio is op weekdagen van u. en in het weekeinde van u. Daarvoor en daarna wordt het programma van Radio 1 overgenomen. Omvang van het aantal uren TV is 24 uur per dag, incl. teksttv. Als de provincie niet of onvoldoende uitvoering geeft aan de medebewindstaak (zorgplicht) ten aanzien van de bekostiging van Omroep Zeeland, kan het rijk, in dit geval de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingrijpen. De provincies hebben met de recente wijziging van de Mediawet ingestemd. Dat is belangrijk, omdat de financiële verantwoordelijkheid bij de provincies komt te liggen. Aan de goedkeuring van het concept zijn door de provincies de volgende voorwaarden verbonden, welke zijn meegenomen in de aanbiedingsbrief van staatssecretaris van der Laan met betrekking tot de wijziging van de Mediawet 3 : 1. Het Rijk draagt de financiële verantwoordelijkheid wanneer er sprake is van een autonome kostenstijging als gevolg van ontwikkelingen binnen het mediabestel die buiten de invloedsfeer van de provincies en regionale omroepen liggen en het gevolg zijn van rijksbeleid, wets- en fiscale wijzigingen en algemene maatregelen van bestuur. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan een nieuwe invulling of aanpassing van de rampenfunctie, frequentieverandering en nieuwe vormen van distributie als gevolg van de voorgenomen afschakeling van het analoge TV-signaal 4. De omroepen moeten dan ongewild kosten maken in technische zin, maar ook zijn er kosten verbonden aan hun marketingcampagnes voor bekendmaking van nieuwe frequenties en bijvoorbeeld het aanpassen van hun huisstijl. De rijksoverheid dient dan als veroorzaker deze kosten te dragen. Per geval zullen dergelijke wijzigingen in rijksbeleid en de gevolgen daarvan door de gezamenlijk provincies worden beoordeeld. 2. De wijziging van de Mediawet wordt gekoppeld aan een evaluatiemoment waarop provincies en rijk gezamenlijk bezien in hoeverre er sprake is van een autonome kostenstijging bij een doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen door de regionale omroepen. Hiervoor wordt in de wet een 2 Hiermee worden bedoeld activiteiten op het gebied van teletekst en internet 3 Kamerstuk Ontvangst van het TV signaal is na afschakeling alleen mogelijk via kabel, satelliet of digitenne

7 Provincie Zeeland 6 periode opgenomen van drie jaar na inwerkingtreding. Het gaat dan vooral om het hiervoor beschreven artikel 107, waarbij instandhouding van het aantal uren radio en televisie op het niveau van 2004 mogelijk moet worden gemaakt door de provincies. Aanvullend en mede naar aanleiding van enige ongerustheid bij een aantal kamerleden en regionale omroepen hebben provincies beloofd om in het kader van de zorgplicht bij de bekostiging een reële indexering te zullen hanteren. Samen met Omroep Zeeland willen wij dat er een goede publieke voorziening voor regionale radio en televisie is in de hele Provincie Zeeland. Met programma s, die onafhankelijk, kritisch, betrouwbaar, veelzijdig en begrijpelijk zijn, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van de Zeeuwse samenleving. Wij zijn ook samen verantwoordelijk voor een sterke en bedrijfsmatig gezonde publieke regionale omroep. Omroep Zeeland moet een breed draagvlak in de provincie hebben. Dit moet tot uiting komen in de programmering en in de representativiteit van het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO). Zoals artikel 107 van de gewijzigde mediawet aangeeft dienen Provinciale Staten 5 zich uit te spreken over de begroting en het (financiële en inhoudelijke) jaarverslag van de publieke regionale omroep. Op grond hiervan stellen Provinciale Staten vervolgens middelen beschikbaar voor betreffende omroep. In tegenstelling tot de subsidiëring van andere provinciale organisaties kunnen wij aan de subsidietoekenning voor de regionale omroep geen concrete inhoudelijke eisen stellen met betrekking tot de programmering of verplichte samenwerking met lokale omroepen. Dit is het gevolg van de in de Mediawet beschreven journalistieke vrijheid. Artikel 13c bepaalt onder andere dat de programma s van de regionale omroep onafhankelijk zijn van commerciële invloeden en van overheidsinvloeden. Daarnaast bepaalt artikel 48 van de Mediawet dat iedere instelling die zendtijd heeft verkregen, vorm en inhoud van zijn programma bepaalt en verantwoordelijk is voor wat in zijn zendtijd wordt uitgezonden. Verder hebben zowel wij als Omroep Zeeland te maken met de navolgende overheden en instanties: Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is verantwoordelijk voor inhoudelijke bepalingen op het gebied van mediabeleid, zoals de zenderkleuring en het minimale percentage informatie, cultuur en educatie dat de omroepen verzorgen In hun programmering; Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor technische ontwikkelingen in de infrastructuur zoals de kabel en etherfrequenties; Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor toekennen van de etherfrequenties; Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de functie van de regionale omroepen als rampenzender (zie verder hoofdstuk 7); Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een zelfstandig bestuursorgaan dat tussen politiek en omroepen in staat. Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet. Hoewel het Commissariaat onafhankelijk van het Ministerie van OCW zijn besluiten neemt, is het verantwoording schuldig aan de minister (zie verder hoofdstuk 3); ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking) is de belangenorganisatie van de 13 publieke regionale omroepen. ROOS is betrokken bij de beleidsontwikkeling van de omroepen, sluit contracten voor het collectief en is gesprekspartner voor het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO); Gelet op voorgaande is de ruimte voor provinciaal omroepbeleid vooral in kwantitatieve zin aanwezig. Bekostiging en het daaraan verbonden aantal uitzenduren niveau 2004 zijn hier voorbeeld van. Deze randvoorwaarden stellen Omroep Zeeland echter in staat het verwachte hoogwaardige programma-aanbod te realiseren. De kwalitatieve invulling is de verantwoordelijkheid van de omroep zelf. Ondanks deze beperkte ruimte zien wij mogelijkheden om met Omroep Zeeland meerjarige afspraken te maken. Deze zullen voornamelijk een randvoorwaardelijk karakter hebben voor wat betreft de basisfinanciering. In hoofdstuk 6 werken wij dit voornemen verder uit. 5 deze bevoegdheid is conform de Wet dualisering provinciebestuur

8 7 HOOFDSTUK 3 Mediawet In dit hoofdstuk geven wij de voor de regionale omroep meest relevante passages uit de Mediawet aan. Het betreffen hier bepalingen en verplichtingen voor zowel de regionale omroep zelf, als verplichtingen voor de subsidiërende provincie. Een regionale omroep moet zich volgens artikel 30 van de Mediawet hoofdzakelijk ten doel stellen een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de provincie levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Verder moet zij een orgaan hebben dat het programmabeleid bepaalt. Dit orgaan heeft een zodanige samenstelling, dat het representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van dit orgaan worden op voordracht van de omroep benoemd door het College van Gedeputeerde Staten. Volgens de Mediawet (artikel 13c) is één van de taken van de publieke omroep het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen van een pluriform en kwalitatief hoogstaand aanbod van programma s op het gebied van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing en deze uit te zenden of te doen uitzenden op open netten. Dit betekent dat de programma s een beeld moeten geven van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied. Het betekent ook dat deze programma s bij moeten dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van de pluriformiteit en culturele diversiteit in de betreffende provincie. Daarnaast moeten de programma s gericht zijn op zowel een breed en algemeen publiek als op bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling. De programma s dienen onafhankelijk te zijn van commerciële invloeden en van overheidsinvloeden. Iedere instelling die zendtijd heeft verkregen bepaalt vorm en inhoud van haar programma en is verantwoordelijk voor wat in haar zendtijd wordt uitgezonden. Dit wordt bepaald in artikel 48 van de Mediawet en houdt onder meer in dat de Provincie niet het recht heeft de kwaliteit van de programma s te toetsen, noch om de vorm of inhoud van de programma s van de regionale omroep te bepalen. Volgens artikel 51e moet een regionale omroep haar zendtijd gebruiken voor een programma dat voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de provincie waarvoor het programma bestemd is. Dit is de zogenaamde ICE-norm, die getoetst wordt door het Commissariaat voor de Media. Aan een regionale omroep wordt zendtijd toegewezen door het Commissariaat voor de Media (CvdM). De toewijzing is voor vijf jaar en wordt voorafgegaan door een advies van de Provincie. In dat advies geeft de Provincie aan of de omroep volgens haar nog voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikel 30 van de Mediawet. Aan de regionale omroep wordt slechts zendtijd toegewezen indien het provinciaal bestuur zich bereid verklaart voor de bekostiging zorg te dragen. Regionale omroepen die zendtijd hebben verkregen, krijgen een vergoeding van de provincie die gelijk is aan het totaal van hun uitgaven die rechtstreeks met hun omroepactiviteiten verband houden voor zover die kosten door het provinciale bestuur zijn goedgekeurd en voor zover zij niet op andere wijze zijn gedekt. Een nieuwe periode van zendtijd loopt van 19 oktober 2004 tot 19 oktober 2009 op grond van een advies van Provinciale Staten van Zeeland d.d.16 april Eén van de wettelijke taken die de Provincie heeft, betreft het eens in de vijf jaar uit te brengen advies aan het CvdM over de samenstelling van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van de regionale omroep. Dit PBO is een belangrijk orgaan, omdat de leden het programmabeleid bepalen. Op basis van besluitvorming in Provinciale Staten is bepaald welke organisaties in het PBO moeten zijn vertegenwoordigd. In artikel 42 van de Mediawet, tot slot, staat dat indien zendtijd is toegewezen aan een regionale omroep, het Commissariaat zendtijd toe kan wijzen aan het provinciaal bestuur ten behoeve van overheidsvoorlichting. Deze zendtijd bedraagt ten hoogste vijf procent van de zendtijd die wordt toegewezen aan de omroepinstelling. Op de hiervoor genoemde bepalingen komen wij voor wat betreft onze relatie en afspraken met Omroep Zeeland terug in hoofdstuk 6.

9 Provincie Zeeland 8 HOOFDSTUK 4 Commissariaat voor de Media Door de wijziging van de Mediawet in 2005 is ook de rol en toezicht van het Commissariaat voor de Media (CvdM) gewijzigd voor wat betreft de regionale omroepen. Om de verschillen aan te geven beschrijven we hierna kort de situatie voor en na wijziging. Oude situatie Het CvdM had meerdere taken die in de (oude) Mediawet waren bepaald. Zo toetste het CvdM of de programmering van de omroepen voldeed aan de eis van de Mediawet dat de programmering ten minste voor vijftig procent uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard moest bestaan (de zogenaamde ICE-norm). Ook wees het CvdM op basis van de bekostigingsverklaring en de representativiteitsverklaring van de provincie zendtijd toe aan de regionale omroep. Voor wat betreft de bekostigingsverklaring toonden Provinciale Staten zich bereid tot financiering van de regionale omroep. Met de representativiteitsverklaring werd door Provinciale Staten aangegeven, dat de regionale omroep over een voldoende breed samengesteld programmabepalend orgaan beschikte en dat vanuit deze samenstelling voldoende programmatisch toezicht kon worden gehouden. Daarnaast gaf het CvdM een oordeel over de begrotingen en jaarrekeningen van de omroepen. Op basis van de jaarrekening en andere gegevens ging het CvdM na of de omroep zich hield aan de Mediawet. Het ging hierbij onder meer over het kostendekkend exploiteren van nevenactiviteiten, de naleving van sponsorregels, het gegeven dat niet in strijd met artikel 55 van de Mediawet (het verbod op dienstbaarheid aan het maken van winst door derden) mocht worden gehandeld, maar vooral of het geld geheel werd besteed aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld: het maken van programma s. Nieuwe situatie Met het van kracht worden van de gewijzigde Mediawet in 2005 zal de rol met betrekking tot het financiële toezicht van het CvdM meer beperkt worden. De regionale omroepen ontvangen dan geen bijdrage meer van het Ministerie van OCW. Het CvdM krijgt een inspectierol en geeft advies aan de provincie over het functioneren van de regionale omroep. De provincie heeft de mogelijkheid om punten aan te geven waarop ze advies wil krijgen van het CvdM. Bij deze nieuwe rol van het CvdM blijven overigens de onderdelen toewijzing zendtijd en toezicht op naleving van de Mediawet onveranderd. Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven mag de overheid zich niet bemoeien met thema s of kaders van de programma s. In artikel 7 van de Grondwet is vastgelegd dat er geen voorafgaand toezicht is op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending. Financiële bijdragen van de overheid voor nieuws- en actualiteitenprogramma s zijn op grond hiervan dan ook ongewenst. Bijdragen voor specifieke culturele producties via extra (programma-) subsidie zijn wel denkbaar. De bijdragen dienen steeds per afzonderlijk programma te worden vastgesteld om te voorkomen dat de regionale omroep een algemene voorlichtingstaak van de provincie krijgt opgelegd. In dat geval zijn de geldende subsidievoorwaarden van kracht. De omroep behoudt echter de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de programma s.

10 9 HOOFDSTUK 5 Omroep Zeeland Voor onze toekomstige relatie met Omroep Zeeland is het goed om als vertrek- en aansluitpunt de huidige organisatie, activiteiten en ontwikkeling van deze instelling aan te geven. Organisatie en missie Omroep Zeeland bestaat als zelfstandige omroep voor wat de radio-uitzendingen betreft sinds 1990 en is in 1997 begonnen met televisie-uitzendingen. Naast radio en televisie biedt Omroep Zeeland ook teletekst, tekst-tv en internet met in dit laatste geval als mogelijkheid de zogenaamde real-time weergave van zowel radio- als televisie-uitzendingen. Hierdoor is Omroep Zeeland ook bereikbaar voor Zeeuwen of andere belangstellenden die (ver) buiten de provinciegrenzen wonen of verblijven. Omroep Zeeland zendt vanuit de studio s in Oost-Souburg 24 uur per dag uit, 7 dagen per week, via de ether en de kabel. De omvang van het aantal uren radio is op weekdagen van u. en in het weekeinde van u. en bedraagt in totaal 77,5 uur per week. Daarvoor en daarna wordt het programma van Radio 1 overgenomen. Omvang van het aantal uren TV is 24 uur per dag, incl. tekst-tv en bedraagt dus 168 uur per week. De uitzendingen worden gerealiseerd door 117 medewerkers op contractbasis, waarvan 29 een tijdelijk dienstverband hebben. Totale formatie bedraagt 88,26 fte s in een verdeling van 41,70 fte s radio, 42,78 fte s TV en 3,78 fte s reclame 6. Omroep Zeeland vindt zijn publieke bestaansrecht in het onafhankelijk en kritisch informeren van de Zeeuwse burger over wat er zich in of met betrekking tot de provincie afspeelt. De omroep streeft daarbij naar een betrouwbaar en integer imago. Omroep Zeeland wil als regionale omroep een spiegel zijn van de permanent veranderende Zeeuwse samenleving. In het beleidsplan omschrijft de omroep zijn missie als volgt: Omroep Zeeland is een publieke regionale omroep, die op professionele en journalistieke wijze kwalitatieve radio- en tv-programma s wil (blijven) maken voor iedereen in de provincie Zeeland. Te voorzien is dat deze missie binnenkort geholpen door techniek en regelgeving in die zin wordt bijgesteld, dat de programma s kunnen worden aangeboden aan iedereen met belangstelling voor de provincie Zeeland, waar ter wereld men zich ook bevindt. Raad van Toezicht, Programmaraad en management De taken van het Programma Bepalend Orgaan en in geval van Omroep Zeeland Programmaraad geheten werden bij Omroep Zeeland tot voor kort uitgevoerd door het Algemeen Bestuur. In deze situatie is vanaf 2004 verandering gekomen door het statutair instellen van een Raad van Toezicht (RvT) en een Programmaraad. Rolverdeling hierbij is, dat de RvT toezicht houdt op de financiën en het algemene beleid van de omroep en de Programmaraad het programmabeleid bepaalt. De leden van de Programmaraad worden benoemd door Gedeputeerde Staten, op voordracht van de RvT van Omroep Zeeland. De Programmaraad bestaat uit ten minste negen leden en een voorzitter en komt vier keer per jaar bij elkaar. Naast wortels in de Zeeuwse samenleving moeten de leden onder meer affiniteit met media hebben. De leden van de Programmaraad moeten zich ervan bewust zijn dat zij een achterban vertegenwoordigen. Zij moeten de signalen van deze achterban vertolken in de vergaderingen van het orgaan zodat daarmee bij de programmering rekening kan worden gehouden. De leden van de Programmaraad vertegenwoordigen samen de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen. Omroep Zeeland moet er zorg voor dragen dat er bij de keuze van deze mensen een evenwicht is tussen stad en land, jong en oud, en dat er sprake is van een goede spreiding over de provincie. In 2005 heeft Omroep Zeeland een onderzoek laten doen naar de interne organisatie. Overeenkomstig de missie, betrof het een onderzoek naar verdere professionalisering van de interne organisatie en de kwaliteitsborging van de producten, waarbij rekening is gehouden met de sterk veranderende omgeving. Het advies heeft geleid tot een reorganisatieplan, met een impact op de hele organisatie. Naast integratie van en synergie tussen de verschillende media (radio, televisie, tekst-tv, teletekst en internet) verandert ook de bedrijfsvoering en aansturing. Het veranderingstraject wordt ingezet op 1 januari 6 gegevens ontleend aan Sociaal Jaarverslag 2004 Omroep Zeeland

11 Provincie Zeeland en zal doorlopen tot Met name de her- en bijscholing door alle personele verschuivingen zal veel tijd vergen. Het management van Omroep Zeeland bestaat nu uit een directeur/hoofdredacteur, een programmaleider televisie, een controller, een manager personeel en organisatie en een manager reclame. Vanaf 2006 worden een adjunct-directeur en een adjunct-hoofdredacteur benoemd en worden andere functies opgeheven. Het management is binnen de door de Raad van Toezicht en Programmaraad gestelde kaders voor de bedrijfsvoering en het programmabeleid. Een organigram van de organisatie, de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Programmaraad, inclusief het rooster van aftreden zijn in aparte bijlagen van deze nota opgenomen. Programma s en bereik De programma s van Omroep Zeeland stimuleren politieke en maatschappelijke discussies in Zeeland en dragen zodoende bij aan de opinievorming. Omroep Zeeland richt zich daarbij niet op specifieke doelgroepen, maar op alle Zeeuwen en wat hen bezig houdt. In totaal bereikt Omroep Zeeland Radio gemiddeld luisteraars per week. Met een marktaandeel van 18,9% is Omroep Zeeland daarmee de best beluisterde zender in Zeeland. De TV-programma s hebben een bereik van kijkers per dag. Het marktaandeel ten opzichte van andere Nederlandstalige zenders bedraagt 5,9%. In vergelijking met andere regionale omroepen is Omroep Zeeland TV daarmee de best bekeken regionale zender 7. In een bijlage bij deze nota bijlage is een meer gedetailleerd overzicht van de kijk- en luistergegevens opgenomen. Ontwikkeling Omroep Zeeland heeft in de afgelopen periode de nodige programmatische en technische ontwikkeling doorgemaakt en staat ook voor een aantal nieuwe uitdagingen. Naast de dagelijkse radio- en tv-uitzendingen zijn in eigen beheer en/of in samenwerking met anderen bijzondere tv-producties gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer de serie Take Care over de zorg in Zeeland, Nieuw Zeeland over bijzondere Zeeuwse ondernemers en de Wonderkamer over bijzondere objecten uit het Zeeuws Museum. Via het project de Zeeuw van Vlaanderen werkt Omroep Zeeland samen met twee Vlaamse regionale zenders (AVS provincie Oost-Vlaanderen en FOCUS - provincie West-Vlaanderen). Met deze samenwerking worden in de periode de overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Zeeland op cultureel, economisch en sociaal terrein in beeld gebracht. Een aantal van deze producties is met financiële steun van de Provincie Zeeland mede mogelijk gemaakt. Tot op dit moment kunnen de uitzendingen van Omroep Zeeland via de kabel en via de ether ontvangen worden. Voor de televisie-uitzendingen zal hier binnenkort (indicatie is najaar 2006) verandering in komen. De doorgifte via de kabel blijft bestaan, maar doorgifte via de ether zal worden afgeschakeld en vervangen worden door uitzendingen via satelliet en/of digitenne (digitaal signaal te ontvangen met een kleine antenne en decoder). Dit zal de nodige technische aanpassingen vergen, maar ook betekenen, dat de ontvangst van Omroep Zeeland TV tot ver over de provinciegrenzen mogelijk is. De Mediawet staat dit laatste overigens nu al toe. Naar aanleiding van voorgaande beschrijving zijn wij van mening, dat Omroep Zeeland voor de Zeeuwse samenleving en dus ook voor ons een zeer belangrijke en professionele organisatie is. In het volgende hoofdstuk geven wij aan, hoe wij mede op grond van deze gegevens onze relatie met Omroep Zeeland voor de periode verder willen vormgeven en uitbouwen. 7 Bron kijk- en luistergegevens: Jaarverslag Omroep Zeeland 2004

12 11 HOOFDSTUK 6 Zeeuws omroepbeleid Zoals wij aan het begin van deze nota al nadrukkelijk hebben aangegeven is onze subsidierelatie met Omroep Zeeland anders dan met andere instellingen. Omdat in de Mediawet is bepaald dat een omroep die zendtijd heeft verkregen zelf vorm en inhoud van zijn programma bepaalt, en zelf verantwoordelijk is voor wat in zijn zendtijd wordt uitgezonden, kunnen wij niet sturen op inhoud. De omroep is wel verplicht, volgens de Mediawet, bepaalde prestaties te leveren en een pluriform en kwalitatief hoogstaand aanbod van programma s op het gebied van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing te verzorgen. Deze prestaties worden, zoals eerder omschreven, gecontroleerd door het Commissariaat voor de Media. Sturing op input, op financiën, is niet gewenst aangezien Omroep Zeeland de mogelijkheid moet hebben kostensoorten te verschuiven. Als wij hierop zouden willen sturen bestaat al snel het gevaar van sturing op inhoud. Omroep Zeeland verwerft ook reclameinkomsten en wendt deze aan voor zijn programmatische taak. Ondanks deze beperking zien wij voldoende mogelijkheden om in het kader van ons provinciale omroepbeleid een aantal algemene voorwaarden en specifieke verwachtingen ten aanzien van Omroep Zeeland uit te spreken. Wij werken deze hierna verder uit. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden hebben vooral betrekking op de provinciale zorgplicht en de uitwerking daarvan. In geval het de financiële randvoorwaarden betreft, verwijzen wij hiervoor naar hoofdstuk 8 van deze nota. Onder de algemene voorwaarden zien wij verder ook het toezicht op aard, inhoud en bereik van de uitzendingen van Omroep Zeeland. Het gaat daarbij om informatie over of de programma s van Omroep Zeeland in de hele provincie ontvangen en bekeken worden en in welke mate. Ook zullen wij aan Omroep Zeeland vragen of voldaan wordt aan de ICE-norm 8 en met betrekking tot het bereik van de programma s zullen wij verzoeken om de kijk- en luistercijfers van Omroep Zeeland. Als er voor ons of Provinciale Staten op enig moment reden voor twijfel is of Omroep Zeeland voldoet aan de eisen die door de Mediawet gesteld worden of als er signalen van burgers zijn dat de omroep zijn taken niet naar behoren vervult, dan kan aan het Commissariaat voor de Media om aanvullende informatie worden gevraagd. Overigens en dat willen wij met nadruk stellen, heeft zo n moment zich tot op heden niet voorgedaan en wij hechten eraan om deze situatie te bestendigen. Specifieke verwachtingen De specifieke verwachtingen die wij van Omroep Zeeland hebben betreffen voornamelijk het in beeld brengen en verslaan van typisch Zeeuwse zaken uit alle Zeeuwse regio s op een wijze die voldoende aansprekend is voor alle Zeeuwen. Vanzelfsprekend respecteren wij bij deze verwachtingen de ruimte die de Mediawet daarvoor biedt en tevens hetgeen daarover is vastgelegd in het Programmastatuut van Omroep Zeeland. In een bijlage bij deze nota is dit programmastatuut opgenomen. Nieuws en actualiteit Wij vinden het verzorgen van de regionale nieuwsvoorziening en het leveren van achtergrondinformatie een belangrijke taak van Omroep Zeeland. Daarbij hoort ook de bijdrage die de omroep levert aan het publieke debat in de regio en de betrokkenheid bij politieke besluitvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau. De regionale omroep speelt een rol in het vergroten van de mondigheid van de burger en in het verkleinen van de afstand tussen politiek, bestuur en burger. De regionale omroep draagt bij aan een goede communicatie tussen alle maatschappelijke geledingen: overheid, particuliere organisaties, bedrijfsleven en burgers. Wij vinden het verder van belang dat de inwoners van Zeeland via Omroep Zeeland, zowel via radio als televisie, snel en compleet relevant regionaal en lokaal nieuws met achtergrondinformatie krijgen. Op deze manier vervult de omroep een positieve en opbouwende rol in de Zeeuwse samenleving. De programma s moeten op heel Zeeland zijn gericht, van noord tot zuid en van oost tot west. Kwaliteit en diversiteit Het is de taak van Omroep Zeeland als publieke regionale omroep om programma s voor radio en televisie te produceren en uit te zenden die onafhankelijk, kritisch, betrouwbaar, veel- 8 Volgens artikel 51e van de Mediawet moet een regionale omroep haar zendtijd gebruiken voor een programma dat voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de provincie waarvoor het programma bestemd is > zie ook hoofdstuk 3 van deze nota

13 Provincie Zeeland 12 zijdig en begrijpelijk zijn en die aantrekkelijk worden gepresenteerd voor een groot publiek. Wij verwachten dat Omroep Zeeland daarbij streeft naar een hoge kwaliteitsstandaard in haar programmering en rekening houdt met de pluriformiteit van opvattingen en inzichten van de geledingen van de Zeeuwse samenleving. Dit betekent dat Omroep Zeeland oog en oor moet hebben voor wat er speelt In Zeeland en een onderzoekende geest nodig heeft. De invulling van deze taak wordt gecontroleerd door het Commissariaat voor de Media. Samenwerking en waardering Wij verwachten dat Omroep Zeeland waar mogelijk zal samenwerken met andere media en organisaties indien dit toegevoegde waarde heeft voor alle betrokkenen. Tevens verwachten wij, dat Omroep Zeeland zich volledig zal inzetten om de huidige kijk- en luistercijfers op het huidige (hoge) niveau te houden. Dit moet resulteren in een programmering die een breed draagvlak en een hoge waardering heeft bij zowel de kijkers als luisteraars. Culturele en maatschappelijke taak Het omroepbeleid is onderdeel van het provinciale cultuurbeleid. Dit wil niet zeggen dat Omroep Zeeland puur een culturele instelling is. Omroep Zeeland is met name een nieuws- en actualiteitenzender en maakt daarmee onder andere deel uit van het culturele veld. Omroep Zeeland is ook deel van andere maatschappelijke structuren in de Provincie en heeft als publieke omroep hierin een taak. Daardoor heeft de omroep, direct of indirect, te maken met verschillende beleidsterreinen van de Provincie Zeeland en kan hij bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen op sociaal, economisch en cultureel vlak. Volgens de Mediawet kunnen Provincies het CvdM om zendtijd vragen ten behoeve van overheidscommunicatie. Deze zendtijd bedraagt ten hoogste vijf procent van de zendtijd die wordt toegewezen aan de omroepinstelling. Deze toewijzing door het CvdM geldt echter alleen in gevallen dat een Provincie en een regionale omroep in onderling overleg niet tot overeenstemming over dergelijke communicatie komen. Gezien het huidige constructieve overleg tussen Provincie en Omroep Zeeland verwachten wij tot nadere afspraken te kunnen komen. Het initiatief om vanaf september 2006 voor een (pilot-) periode van 7 maanden de statenvergaderingen live uit te zenden is in dit verband een goed voorbeeld.

14 13 Wij vinden verder, dat Omroep Zeeland, doordat radio en televisie laagdrempelige media zijn, het bereik van specifieke doelgroepen c.q. minderheden moet vergroten en deze groepen middelen aanreiken om zelf actief aan het maatschappelijke debat deel te nemen. Ook vinden wij, dat de omroep moet bijdragen aan de versterking en bewustwording van de regionale identiteit en dus het belang van cultuur moet uitdragen naar de inwoners van Zeeland. Omroep Zeeland kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan cultuurparticipatie door een podium te bieden aan allerlei cultuuruitingen. Het provinciale omroepbeleid staat daarom niet los van het beleid dat de Provincie Zeeland voert op andere terreinen, maar is een aanvulling en wellicht ook een bindmiddel. Bijzondere producties en projecten Zoals in hoofdstuk 5 al is aangegeven hebben wij tot nu toe in voorkomende gevallen een financiële bijdrage geleverd aan bijzondere en met name televisieproducties van Omroep Zeeland over typisch Zeeuwse zaken. In alle gevallen was daarbij sprake van kwalitatief hoogstaande eindproducten met de nodige waardering van de Zeeuwse kijkers. Wij juichen dergelijke initiatieven toe en zien dan ook graag, dat Omroep Zeeland deze ingeslagen weg in de periode vervolgt. Het is daarbij aan Omroep Zeeland om zoveel mogelijk in overleg en samenwerking met andere (Zeeuwse) partners hier uitvoering aan te geven. Afspraken en controle Om de - in onze beleving wederzijdse - afspraken vast te leggen verwachten wij naar aanleiding van deze nota, dat Omroep Zeeland zijn beleid in overeenstemming hiermee uitvoert op basis van een meerjarig beleidsplan. In dit plan staat in ieder geval informatie over de doelstellingen van de omroep, na te streven aantal uren radio/tv, kijk- en luistercijfers, bereik programma s, samenwerking met andere instellingen en een meerjarige begroting. De periode van dit beleidsplan moet zoveel mogelijk gelijk lopen met de periode van de zendmachtiging en deze omroepnota. Bij de jaarlijkse verslaglegging van zaken door de omroep zullen wij enerzijds de door een accountant gecontroleerde jaarrekening en een door de Raad van Toezicht geaccordeerde begroting kritisch vergelijken met de gemaakte meerjarenafspraken. Het is daarbij van groot belang, dat deze financiële stukken een transparante relatie hebben met het te voeren of uitgevoerde beleid en de bedrijfsvoering van Omroep Zeeland. Anderzijds willen wij bij deze verslaglegging inzicht in de door ons hiervoor al eerder aangegeven (actuele) kengetallen op het gebied van aantal uren radio/tv, kostprijs per uitzenduur, kijk- en luistercijfers, bereik (inspanningsverplichting t.a.v marktaandeel radio, dag-/weekbereik TV, geografisch bereik), samenwerking met andere organisaties en bedrijfseconomische zaken. Op deze wijze is benchmarking mogelijk met andere regionale omroepen. Omdat zoals aangegeven de sturing van de Provincie beperkt is, is regelmatig overleg over de voortgang en eventuele problemen die de omroep tegenkomt essentieel. Wij zullen conform de opdracht van Provinciale Staten tenminste twee maal per jaar overleg voeren met het bestuur van Omroep Zeeland. Desgewenst kan ook overlegd worden met de Raad van Toezicht en met Programmaraad van Omroep Zeeland.

15 Provincie Zeeland 14 Rampenzender en HOOFDSTUK 7 programmaconvenant In het geval van rampen en calamiteiten vervullen de omroepen een belangrijke functie, waardoor burgers adequaat informatie kunnen ontvangen. De regionale omroepen hebben de officiële status van rampenzender. Dit geldt echter alleen voor radio, terwijl televisie bij informatie over rampen ook een heel belangrijke rol speelt. In het convenant dat hierover door de Zeeuwse overheden en hulpdiensten met Omroep Zeeland in 1992 is afgesloten is de procedure opgenomen voor het onderbreken van de radio-uitzending van een programma van Omroep Zeeland om een voor het publiek bestemde dringende mededeling te doen. De basis van dit convenant is artikel 173 van de Mediawet waarin de mogelijkheid wordt gegeven zendtijd en het gebruik van studio s, omroepnetwerken en andere hulpmiddelen ter beschikking te stellen aan de Commissaris van de Koningin van Zeeland in geval van buitengewone omstandigheden. Overigens zal het aangehaalde convenant op korte termijn worden geactualiseerd, daar er enerzijds door gemeentelijke herindeling een aantal van de convenantpartners niet meer bestaat. Anderzijds zijn technieken van destijds dermate veranderd, dat ook op dit gebied actualisatie van het convenant noodzakelijk is. Omroep Zeeland ontvangt jaarlijks via de provincie een bijdrage in de kosten voor de infrastructuur om te kunnen functioneren als rampenzender. Voor televisie worden deze kosten (nog) niet vergoed. Er zijn plannen voor een landelijk fonds om de additionele kosten die het gevolg zijn van de daadwerkelijke uitoefening als rampenzender te financieren. In IPO-verband 9 wordt overleg gevoerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de financiën en de status van de rampenzender. Onlangs heeft de door BZK ingestelde commissie Koetje in dit kader een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor een nieuwe structuur en financiering van de rampenfunctie van de regionale omroepen. Wij zullen ons in dit overleg pro-actief opstellen om op deze wijze de besluitvorming bij BZK te bevorderen. Mede gelet op de rol van de Commissaris van de Koningin in het kader van rampen, kan worden overwogen ook de mogelijkheden van een provinciale bijdrage uit het budget van openbare orde en veiligheid aan radio en tv als rampenzender te onderzoeken, analoog aan de lijn van het IPO. Hiervoor zal eerst duidelijkheid moeten komen over de (financiële) consequenties van het overleg met BZK. In afwachting van de actualisering van het convenant over de rampenfunctie van Omroep Zeeland en de besluitvorming van BZK over deze functie door de regionale omroepen vinden wij het van groot belang, dat in de tussenliggende periode en op grond van reële mogelijkheden er praktische afspraken worden gemaakt tussen de Zeeuwse overheden, hulpdiensten en Omroep Zeeland over rolverdeling, communicatie en inzet in geval van calamiteiten. 9 Inter Provinciaal Overleg

16 15 HOOFDSTUK 8 Financiën Zoals we in de vorige hoofdstukken al hebben aangegeven is er in vergelijking met andere door ons gesubsidieerde organisaties sprake van een bijzondere inhoudelijke, maar ook financiële relatie met Omroep Zeeland vanwege haar publieke taak en het uitgangspunt van onafhankelijke, journalistieke vrijheid op basis van de Mediawet. Eveneens bijzonder is het feit, dat Omroep Zeeland in het geval van rampen en calamiteiten de belangrijke taak van rampenzender vervult. Verder verkrijgt Omroep Zeeland naast rijks- en provinciale subsidies voor bovengenoemde activiteiten en functies ook inkomsten door het uitzenden van reclame op radio en televisie. In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de beschikbare middelen voor Omroep Zeeland en de inzet daarvan in de periode Door de decentralisatie van rijksmiddelen naar de provincies per 1 januari 2006 geven wij om deze wijziging inzichtelijk te maken allereerst een algemene vergelijking tussen de oude situatie (tot en met 2005) en de nieuwe situatie vanaf Voorgeschiedenis financiering Bij afschaffing van de kijk- en luistergelden per 2000 werd met de voorgenomen indexering van het zogenoemde radiotientje geen rekening gehouden. Om die reden diende het Tweede Kamerlid Bakker van D66 zowel in 2000 als 2001 een amendement in om de financieel nadelige gevolgen van de fiscalisering van de omroepbijdrage voor de regionale omroepen te compenseren. In december 2001 zegde minister Zalm van Financiën toe, dat indien gemeenten en provincies de beschikbaar gestelde middelen voor de lokale en regionale omroepen volledig doorsluizen naar de lokale respectievelijk regionale omroepen, de extra middelen bij de Voorjaarsnota 2002 structureel zouden worden. Ter nadere duiding hiervan, provincies en gemeenten zijn autonoom in de besteding van middelen uit gemeente- en provinciefonds. Eén en ander heeft in ieder geval geresulteerd in het feit, dat vanaf 2002 deze middelen structureel aan het provinciefonds zijn toegevoegd. Naast de provinciale bijdrage voor de omroepen, de zogenaamde integratie uitkering, en de aanvullende rijksbijdrage zijn er in deze periode ook nog bijzondere aanvullende rijksuitkeringen. Zo is er en voorzover regionaal van toepassing de aanvullende rijksbijdrage voor dunbevolkte gebieden, voor verzorgingstehuizen en een noodbijdrage. Bij toekenning van de provinciale en (aanvullende) rijksbijdragen wordt verder tot nu toe onderscheid gemaakt tussen de middelen voor radio en televisie. Ook indexeren rijk en provincies in deze periode de verschillende bijdragen niet eenduidig. Verder financierde het Ministerie van OCW aan de stichting ROOS 10 tot en met 2005 apart de kosten voor de door NOZEMA 11 onderhouden zenderverbindingen van de regionale omroepen. In afwachting van de decentralisatie van de omroepmiddelen hebben wij in de jaren 2003, 2004 en 2005 incidentele bijdragen aan Omroep Zeeland beschikbaar gesteld. Het betrof hier in ,- en op basis van indexering in de jaren 2004 en 2005 tweemaal ,-. Dit op grond van een besluit van Provinciale Staten in december 2002 om met deze bijdrage het kwaliteitsniveau 2001 (aantal uren zendtijd radio&tv) te handhaven. Door deze ingewikkelde financiële constructies en daarvan afgeleid ook de gedeelde verantwoordelijkheid tussen rijks- en provinciale overheid was het voor de regionale omroepen, maar ook voor de betrokken overheden moeilijk om eigen en vooral meerjarig omroepbeleid te formuleren. Door de decentralisatie van rijksmiddelen naar de provincies komt hierin vanaf 2006 gelukkig verandering. Financiering vanaf 2006 Door wijziging van de Mediawet zullen vanaf januari 2006 de middelen, die daarvoor jaarlijks door het Ministerie van OCW voor de regionale omroepen ter beschikking werden gesteld, worden overgeheveld naar het provinciefonds. De provincies en dus ook de Provincie Zeeland hebben zich bereid verklaard de ontvangen gelden volledig te zullen besteden aan de publieke regionale omroep en daarbij jaarlijks een reële indexering toe te passen. Het onderscheid tussen bijdragen voor radio en televisie vervalt ook vanaf Omdat eveneens de bijdrage voor de zenderkosten radio 12 wordt overgeheveld, dienen de regionale omroepen zelf voor de afdracht via ROOS aan NOZEMA te zorgen. 10 ROOS is de koepelorganisatie van de regionale omroepen 11 NOZEMA is het facilitair bedrijf, dat de straalverbindingen voor de publieke omroepen verzorgt 12 De zenderkosten televisie worden door de regionale omroepen uit eigen middelen bekostigd

17 Provincie Zeeland 16 Voorwaarden, beschikbare middelen en inzet Het subsidie, dat wij tot nu toe aan Omroep Zeeland verstrekten betrof een exploitatiesubsidie. Wij willen deze vorm veranderen in budgetsubsidiëring op grond van meerjarenafspraken. Hierna geven wij de voorwaarden hiervoor aan, de middelen die wij hiervoor in willen zetten en de van Omroep Zeeland te leveren prestatie hiervoor. Voorwaarden Ten behoeve van een financiële meerjarige zekerheid voor Omroep Zeeland willen wij de besluitvorming over de bekostiging van de regionale omroep in een meerjarige cyclus onderbrengen. Gelet op het moment van effectieve decentralisatie en de hiervoor aangegeven periode van zendmachtiging en evaluatie zorgplicht provincies gaat het in dit geval om de periode Uitgangspunt hierbij is het vinden van een goede balans tussen enerzijds onze bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor Omroep Zeeland en anderzijds de verantwoordelijkheid van Omroep Zeeland voor de journalistieke vrijheid en bedrijfsvoering. De nieuwe financieringsstructuur en deze omroepnota bieden de mogelijkheid om het proces om te draaien. In plaats van een subsidie dat in principe gebaseerd is op de begroting van Omroep Zeeland, wordt het nu mogelijk het bedrag zelf vast te stellen en daar meerjarige afspraken over te maken. Overigens zijn wij daarbij wel gehouden aan de voorwaarden, die de Mediawet in het kader van de zorgplicht stelt (kwaliteits- en bekostigingsniveau 2004 en de reële index regionale omroepen). Daar de begroting en de jaarrekening van Omroep Zeeland door de Provincie worden getoetst, zal gelet op de meerjarenafspraken meer dan voorheen de nadruk op de afrekening komen te liggen. Voor budgetfinanciering en de daaraan verbonden specifieke voorwaarden en voor zoverre deze voor Omroep Zeeland van toepassing zijn verwijzen wij naar de bepalingen daarover in de Algemene subsidieverordening Zeeland. Beschikbare middelen Bij de decentralisatie van de omroepmiddelen is als voorwaarde door OCW, IPO en ROOS overeengekomen het bekostigingsniveau 2004 als uitgangspunt te nemen en tevens om voor de regionale omroepen vanaf 2005 een reële index te hanteren. Na intensief overleg hierover tussen IPO en ROOS is deze index voor 2005 (en dus met terugwerkende kracht) vastgesteld op 3,34% en voor 2006 (voorlopig) op 2,34%. Omdat de decentralisering van omroepmiddelen effectief pas vanaf 2006 in werking is getreden, vormt 2005 een overgangsjaar. Verder verloopt zoals wij hiervoor al hebben aangegeven vanaf 2006 de verplichte afdracht van zenderkosten radio rechtstreeks via de regionale omroepen. Voor Omroep Zeeland gaat het hierbij om een bedrag van Voorgaande leidt tot de volgende berekening van de structurele bijdrage 2006: Bekostigingsniveau c.q. structureel subsidie 2004 aan Omroep Zeeland bedraagt ,34% index 2005 ad = voorlopige index ,34% ad = De zenderkosten radio bedragen , waardoor het subsidie 2006 uitkomt op In de provinciale begroting is voor 2006 een budget van ,75 gereserveerd. Dit betekent, dat de structurele meerkosten vanaf 2006 dus = bedragen. Onzekerheden en risico s In het hiervoor aangegeven nieuwe subsidiebedrag vanaf 2006 is nog geen rekening gehouden met de eventuele financiële gevolgen van ondermeer andere uitzendtechnieken in de toekomst, zoals digitenne en satelliet. In geval deze veranderingen een gevolg zijn van een wijziging van rijksbeleid zullen wij, zoals wij eerder in deze nota hebben opgemerkt, in IPO verband de veroorzaker aanspreken op de financiële consequenties van dergelijke maatregelen. Voor wat betreft de nieuwe uitzendtechnieken heeft de rijksoverheid onlangs deze aansprakelijkheid erkend. Ook de gevolgen van de reorganisatie en de bedrijfsmatige ontwikkeling van Omroep Zeeland (personeelsuitbreiding en huisvesting) willen wij aanmerken als onzekerheden en risico s. Vooralsnog gaan wij er vanuit, dat Omroep Zeeland voor de korte termijn hiervoor voldoende eigen buffer heeft en in het laatste geval tevens een eigen verantwoordelijkheid.

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004 2004-57442 bijlage a Notitie Normering RTV Noord-Holland Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep 9 december 2004 Collegeprogramma In het collegeprogramma Bruggen slaan, staat

Nadere informatie

Nr. 50 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 50 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 50 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten Onderwerp datum: 9 september 2003 Vaststelling Omroepnota. ons kenmerk: ZC/2003/1686 Bijlagen: I. Ontwerpbesluit nr.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

2.1 Financieel toezicht commissariaat versus financiële controle provincie

2.1 Financieel toezicht commissariaat versus financiële controle provincie Uitgangspunten beleid regionale omroepen Versie 15 augustus 2006 1. Zorgplicht Het provinciebestuur draagt, volgens artikel 107 van de Mediawet, zorg voor de bekostiging van ten minste één regionale omroep

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: uitbrengen gemotiveerd advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Omroep Gelderland inzake artikel 2.62, tweede lid van de Mediawet 2008 en een bereidverklaring

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

922567(/ &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU. WEB-348 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 7 november G.L.C.M. de Kok

922567(/ &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU. WEB-348 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 7 november G.L.C.M. de Kok &RPPLVVLH :HO]LMQ &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ G.L.C.M. de Kok YHUJDGHULQJ 36: 15 december 2000 QU: WEB-348 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 7 november 2000 2QGHUZHUS Omroepbijdragen

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer Advies zendmachtiging lokale omroep

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie artikel Mediawet

Uitgangspuntennotitie artikel Mediawet Uitgangspuntennotitie artikel 2.170 Mediawet Tot stand gebracht i.s.m. Interprovinciaal Overleg en Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Juli 2009 IIIII Commissariaat voor de Media Interprovinciaal

Nadere informatie

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025

ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400750 Lbr. 14/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Do Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Aan : Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Van : Gerard Schuiteman, Stichting ROOS 1200 AX Hilversum Media Park H3 Datum : 10 april

Nadere informatie

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting Zaaknummer: 00365118 Onderwerp: Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u het raadsvoorstel aan over een aan het Commissariaat voor de Media uit brengen advies. Dit is noodzakelijk vanwege

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Stichting Ether Reclame t.a.v. het bestuur Postbus 344 1200 AH HILVERSUM Datum Onderwerp 21 juli 2006 Acquisitie voor FunX Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-004174-sv S.J. Varga

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal Cultura Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002434-sv

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffie. Welzijn. 2 (o.a. statenvoorstel) J.L. Verduijn. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffie. Welzijn. 2 (o.a. statenvoorstel) J.L. Verduijn. Geachte voorzitter, bericht op brief van: - uw kenmerk: - Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffie ons kenmerk: 09035920/4 afdeling: Welzijn bijlage(n): behandeld door: 2 (o.a. statenvoorstel)

Nadere informatie

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel Raadsvergadering: 11 januari 2011 Agendapunt: 14 Kenmerk: Datum voorstel: 14 december 2010 Portefeuillehouder: Burgemeester J.D. Alssema Informant: Mevrouw B. Hoogeveen Bastiaans Onderwerp: Lokale omroep

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst02052 Beslisdatum B&W 3 december 2013 Dossiernummer 13.49.351 Raadsvoorstel aanwijzing Studio040 als lokale publieke media-instelling. Inleiding Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) t.a.v. het bestuur, Evertsenstraat 19 5703 AM HELMOND Datum Onderwerp 5 november 2004 Sanctievoornemen controle 2004 Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 2 februari 2004 ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 2 februari 2004 ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Lokale Omroep Stichting Sint-Oedenrode T.a.v. het bestuur Wilhelminastraat 28 5491 JL SINT OEDENRODE Datum Onderwerp 7 december 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

CONCEPT Beleid Lokale Omroep Teylingen

CONCEPT Beleid Lokale Omroep Teylingen CONCEPT Beleid Lokale Omroep Teylingen Versie: 2010 Vastgesteld: 2010 Opsteller: Dieke van Venrooij Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Waarom een mediabeleid?...3 1.3 Missie en strategie...3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Stichting Omroep Metropool T.a.v. het bestuur Reinier Kloegstraat 20 3191 XC HOOGVLIET ROTTERDAM Datum Onderwerp 29 juni 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764 Stichting Regionale Omroep Groningen T.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 10 juni 2003 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Nummer : 08-03.2017 Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Korte inhoud : Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad om advies inzake de aanvraag van Havenstad FM om als lokale

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Beleid voor Omroep Flevoland. Statenvergadering: 1 november 2001 Agendapunt: 7 1. Wij stellen u voor:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons besluit inzake het beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal ten behoeve van het project Leraar24.

Hierbij ontvangt u ons besluit inzake het beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal ten behoeve van het project Leraar24. TELEAC/NOT T.a.v. het bestuur Postbus 1070 1200 BB HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Ter beschikking stellen van programmamateriaal t.b.v. het project Leraar24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Omroepnota. Mediabeleid 2011-2015

Gemeente Groningen. Omroepnota. Mediabeleid 2011-2015 1 Gemeente Groningen Omroepnota Mediabeleid 2011-2015 1 2 Maart 2011 2 3 INHOUD SAMENVATTING 4 1. INLEIDING 5 2. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN 6 3. GRONINGS OMROEPBELEID 8 3.1. Maatschappelijke taak en belang

Nadere informatie

2. In het jaar 2013 de resultaten van Omroep Houten te evalueren en een besluit nemen over de verdere toekomst van Omroep Houten.

2. In het jaar 2013 de resultaten van Omroep Houten te evalueren en een besluit nemen over de verdere toekomst van Omroep Houten. Raadsvoorstel Nr. 2010-031 (GEWIJZIGD) Houten, 10 augustus 2010 Onderwerp: Stichting Media Houten (Omroep Houten) Beslispunten: 1. Het commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Tevens per telefax Vrije Radio Omroep Nederland B.V. t.a.v. de directie Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Datum Onderwerp 4 januari 2005 Besluit op ontheffingsverzoek Azië-actie - Radio 555 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA

COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA 1111 11111 1111 1111 1111111 COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA Hoge Naardervveg 78 11111 1217 AH Hilversum 11111 Postbus 1426 11111 1200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdm.n1 11111 www.cvdm.n1 11111 T 035 773 77

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z012E6DB877* Registratienummer : Z -13-01400 / 739 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 25 april

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Voorwoord Volgend op het eerder opgestelde beleidsplan voor Radio Ridderkerk (de roepnaam van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Vereniging Levenstroom zaaknr

Vereniging Levenstroom zaaknr Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Onderwerp: Aanvraag zendmacht lokale omroep 2015-2020 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL - Besluit - Commissie en Raad (1) Uw raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : 25 november 2011 Documentnummer : 2832640 Behandelend ambtenaar : E. Meuken-Kloosterman Directie/afdeling : SCO-CULT Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. de heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 oktober 2017 Advies over Concessiebeleidsplan RPO Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Onderwerp: verzoek stichting radio Beveland voor lokale omroep Borsele, Goes en Reimerswaal

Onderwerp: verzoek stichting radio Beveland voor lokale omroep Borsele, Goes en Reimerswaal cone e Adviesnummer: 17.010611 Casenummer : 17.002268 Datum : 23 mei 2017 Onderwerp: verzoek stichting radio Beveland voor lokale omroep Borsele, Goes en Reimerswaal Advies: De opinieraad en vervolgens

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281 AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 17 december 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

: Bijgestelde notitie Toetsingskader lokale omroepen

: Bijgestelde notitie Toetsingskader lokale omroepen Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 27 Doc.nr. : B200212355 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Bijgestelde notitie Toetsingskader lokale omroepen Opmerkingen vooraf Tijdens de vergadering

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN

MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN Het Commissariaat voor de Media heeft bij gelegenheid van de Conferentie Programmaraden op 19 januari 2001 een concept-modelreglement gepresenteerd, dat zowel de samenstelling

Nadere informatie

Artikelgewijze toelichting. Inleiding

Artikelgewijze toelichting. Inleiding Toelichting bij de 8 e wijziging van de Regeling Omgevingsdienst West-Holland Wijzing van de Regeling Omgevingsdienst West-Holland, in werking per 1 oktober 2014 Inleiding De omvang en werkwijze van de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

WEB 287 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: 146 Vergadering GS: Nr:

WEB 287 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: 146 Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 29-09-2006 WEB 287 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: 146 Vergadering GS: 20-06-2006 Nr: WEB0603130/51 Onderwerp: Ontwerp provinciale

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2016-2017 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

strekking van de regeling

strekking van de regeling Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707 Publieke Omroep t.a.v. de raad van bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 14 maart 2005 Life feeds Olympische Spelen op internet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Katholieke Radio Omroep KRO Mediastaf/juridische zaken Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 oktober 2008 Maand van de Spiritualiteit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-006216-lvdz

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00E4962E38* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer 323 Directeur: mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.15-15691 Datum: 16 februari 2016 Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:81 en 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, - strekking van de regeling -

gelet op de artikelen 4:81 en 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, - strekking van de regeling - Regeling van het Commissariaat voor de Media van 4 december 2007 houdende beleidsregels omtrent verenigingsactiviteiten omroepverenigingen (beleidsregels verenigingsactiviteiten) Het Commissariaat voor

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 26 februari 2008 Licentieverstrekking schoolartikelen bij jeugdserie Spangas Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2017 Uit de renteopbrengst op de algemene mediareserve (hierna: AMR)

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie