Business Centre Treeport Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Centre Treeport Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel."

Transcriptie

1 Business Centre Treeport Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel. 1. Achtergronden Initiatief Het BCT is een initiatief van Treeport (Coöperatieve Vereniging Treeport). In Treeport is de boomteeltsector uit West Brabant en Noord België vertegenwoordigd. Kwekers, handelaren, toeleveranciers en dienstverleners hebben een gemeenschappelijk belang in de boomteelt business. Door samenwerken wordt dit belang gedeeld en versterkt. Treeport heeft het initiatief genomen voor het BCT om de boomteelt business te versterken en samenwerking te vergemakkelijken. Treeport houdt de regie op het BCT voor het bewaken van het gemeenschappelijke belang en bestendiging ervan. Doelen Treeport Het hoofddoel van Treeport is het versterken en verbeteren van boomteelt business in de internationale regio ten gunste van de sector en van alle aangesloten Treeportleden. Binnen de wereld van de boomteelt business zijn de kernactiviteiten gericht op: productie handel logistiek 1

2 Binnen deze kernactiviteiten zijn verbetering en optimalisering essentieel en zijn de volgende subdoel gebieden geformuleerd. Het gaat over het versterken, verbeteren en groei van: Productie: Kwaliteit, assortiment duurzaam en schoon onderzoek en innovatie in teelt en techniek kostenbeheersing, inkoop, verkoop ondernemerschap arbeid en onderwijs Handel: sortiment kwaliteit, productbehandeling, toegevoegde waarde kostenbeheersing, inkoop onderzoek en innovatie in handel verkoop, marketing, promotie ondernemerschap arbeid en onderwijs Logistiek: effectief en efficiënt kwaliteit duurzaam en schoon transport, behandeling en levering onderzoek en innovatie in transport en logistiek ondernemerschap arbeid en onderwijs Treeport is een Coöperatieve Vereniging waarbinnen twee hoofdactiviteiten plaats vinden, te weten 1) de verenigingsactiviteiten met een uitgebreid programma van projecten die door werkgroepen (Treeportleden) worden uitgevoerd en waarin de sociale component van de vereniging centraal staat en 2) de ontwikkeling van het BCT (met een verzelfstandigde organisatie). In het programma van projecten en activiteiten van Treeport zijn plm. 15 werkgroepen actief op het gebied van promotie / marketing, teelt / techniek en bedrijf / ondernemer. Treeport heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd met diverse organisaties en instellingen die een bijdrage (kunnen) leveren aan Treeport en om uitvoering te geven aan haar doelen. Er zijn 8 alliantiepartners die zich specifiek hebben uitgesproken om met Treeport samen te werken. 2

3 2. Motivatie Voorop en vooruit In de wereld van de boomteelt business van Treeport met de kernactiviteiten in de productie, handel en logistiek wordt er door Treeport bij alle activiteiten gewerkt aan: Kwaliteit Onderzoek, onderwijs, innovatie Promotie, marketing, verkoop Duurzaam, schoon, maatschappelijk verantwoord Ondernemerschap, bedrijfsvoering, arbeid De Treeportleden zijn zelf, in samenwerking met elkaar en in samenwerking met externe partijen actief met bovenstaande aspecten. Om ze te ontwikkelen, verbeteren, optimaliseren en zo meer om de huidige opgebouwde voorsprong in de (inter)nationale concurrerende omgeving te behouden en door te ontwikkelen. Dit gebeurt in de Coöperatieve Vereniging en dit wordt ook verwacht op het BCT. Treeport wilt een BCT waarmee de boomteeltsector uit de regio voorop wil lopen en vooruit wil gaan om de internationale concurrentie aan te kunnen. Een boomteelt business centrum met bedrijven en bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan de business. Om de boomteelt kwaliteitsimpulsen te geven, waarop onderzoek, innovatie en onderwijs plaats vind, waar promotie, marketing en handel centraal komen, waar duurzaam en schoon en maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen en waar bedrijf en ondernemer worden ondersteund en geholpen bij de bedrijfsexploitaties. Van kweker in het achterland tot de gevestigde bedrijven op het BCT zelf. Op het BCT vindt geen boomteeltproductie plaats. Dat gebeurt in het achterland in Nederland en België. De boomkwekers in het achterland zijn in feite een belangrijke markt voor de gevestigde bedrijven op het BCT zelf. Treeport heeft belang bij een goede BCT. Het BCT heeft belang bij een goed achterland van producerende boomteeltbedrijven. 3

4 Doelen BCT Treeport stelt zich ten doel om door samenwerking en het fysiek samenbrengen van bedrijven en activiteiten op het BCT het kerndoel en subdoelen in de boomteelt business te realiseren. Synergie en symbiose. Het BCT is het samenwerkingsmiddel in de boomteelt business! Treeport stelt zich ten doel om het initiatief en de regie te houden op de ontwikkeling van en de activiteiten op het BCT op het gebied van handel, logistiek, promotie/marketing, onderzoek/onderwijs en op de vestiging van bedrijven op het BCT. Grensverleggend en grensoverschrijdend. Het BCT is het middel van de nieuwe economie in de boomteelt business! Treeport stelt zich ten doel om de ontwikkeling van en de activiteiten op het BCT maatschappelijk verantwoord te realiseren. Dit door hoge eisen te stellen aan de beeldkwaliteit van het BCT, door het gebruik van duurzame energiebronnen, de toepassing van duurzame brandstoffen, een ecologische inrichting en het stimuleren van de biobased economie in de bedrijfsvoering. Duurzaam en schoon. Het BCT is het middel van de duurzame economie in de boomteelt business! Gezien bovenbeschreven motivaties en doelen heeft Treeport een grote motivatie om zelf een belangrijke positie in te nemen bij de ontwikkelingen van het BCT. Volgend hoofdstuk beschrijft de positie en rol die Treeport in zal nemen. Boomteelt business is het doel. Het BCT een middel! 4

5 Positie en rol van Treeport Zoals gezegd heeft Treeport het initiatief genomen en blijft initiatieven nemen bij de ontwikkeling en realisatie van het BCT. Treeport voelt zich het best in haar positie als regievoerder om de boomteelt- business- belangen te ontwikkelen en borgen. Treeport heeft sinds haar bestaan geïnvesteerd in deze positie en rol. Dit is verankerd in het zelfstandig oprichten van vennootschappen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het BCT en alles wat daarbij hoort. Treeport doet dit door: gewaardeerde inbreng het zelfstandig inrichten van de organisaties, het nemen van de regie en het nemen van de verantwoordelijkheden. Ten aanzien van het BCT heeft Treeport daarvoor inmiddels de volgende vennootschappen opgericht: 1) Treeport BCT Partners BV (moeder BV) 2) BCT BV (gebiedsontwikkeling opgave) Cooperaceve Vereniging Treeport Treeport BCT Partners BV BCT BV Excellence & Experience Centre Treeport BV Treehub BV BCT Energie BV Ten aanzien van het kerndoel zullen door Treeport nog opgericht worden: 3) Excellence & Experience Centre Treeport BV 4) Treehub BV (handel en logistiek) 5) Treeport Energy BV Hiermee omvat Treeport - in al haar kunnen- een fors deel van de belangen die in de internationale regio boomteelt business spelen en gaan spelen: a) De realisatie van het BCT zelf b) Invloed op de bedrijfsvestiging en activiteiten op het BCT c) Optimalisering van de boomteelt logistiek en handel d) Optimalisering van de boomteelt promotie en marketing e) Optimalisering van onderzoek en onderwijs f) Duurzame energie 5

6 3. Ontwikkelingen Als sinds het bestaan van Treeport wordt er gewerkt aan het BCT. Dat heeft geleid tot een vastgestelde locatie, een grensoverschrijdende planontwikkeling, de oprichting van Treeport BCT BV s en de inrichting van de BCT organisatie, een Business Case BCT, een sluitende GREX, een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Zundert, een bestuurlijke synergiegroep Zundert - Hoogstraten - Treeport, zicht op potentiele vestigers, intentieverklaringen en zelfs een eerste optie van uitgifte van een bouwkavel. Op allerlei fronten zijn er vele bewegingen die parallel en integraal voortschrijden en de weg naar het BCT vrij maken. In de kluwen van deze ontwikkelingen zijn er diverse relaties aangegaan met diverse partijen die directe medewerking verlenen en die indirect van belang zijn. Interne organisatie. Binnen het BCT zijn actief: Gerard de Baaij als directeur en eindverantwoordelijke. Hij wordt bestuurlijk vanuit de Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door John Oostvogels. Voor de planologische ontwikkeling van het BCT is projectleider Remco van Dessel (Agel Adviseurs) verantwoordelijk. Zij vormen gedrieën het kernteam van de BCT ontwikkeling. Het kernteam beschikt over adviseurs en specialisten, te weten: Cees Nuijten (Rewin) acquisitie, Aad van den Hoeven (APS) grondverwerving, Boudewijn Baan (A&K advocaten) contractmanagement, Frans Schuurbiers (van Oers) fiscaal en Monique Rombouts (van Gogh notarissen). In de schil er omheen beschikt het kernteam over samenwerkingsverbanden met medewerkers en bestuurders van de gemeente Zundert, Stad Hoogstraten, RWB, provincie Antwerpen, provincie Noord Brabant en het IOK (revitaliseringsopgave Transportzone Meer). In de schil daaromheen wordt er samengewerkt met Rijkswaterstaat, het Vlaams gewest, waterschap, gemeente Breda, Boomtelers Federatie Noord België en met diverse adviseurs, instellingen en organisaties. 6

7 Externe organisatie Bij de ontwikkeling van het BCT zijn er relaties gelegd met investeerders, vastgoedontwikkelaars, potentiele vestigers, bedrijfsverenigingen en zo meer. Partijen die ieder vanuit een eigen belang een positie willen nemen en/of rol (willen) vervullen bij het gemeenschappelijke perspectief van het BCT. Essenties van de opgave Bij de opgave van het realiseren van het BCT onderscheiden wij vier hoofdlijnen die naast elkaar en integraal doorlopen worden: 1) Financieringen 2) Gebiedsontwikkeling en revitalisering 3) Vastgoedontwikkeling en vestiging 4) Treeport Business Financiering en investering De financieringsopgave richt zich op de financiering van de gebiedsontwikkeling en van de revitaliseringsopgave. Daarnaast de financiering van vastgoedontwikkelingen en van exploitaties waarin Treeport een aandeel in neemt. Het geheel beslaat ook de organisatiekosten, advieskosten, aanloopkosten, etc. Feitelijk gaat het over het vinden en binden van investeerders waarbij overeenkomsten, risicobeheersing en financiële exploitaties centraal staan. Gebiedsontwikkeling en revitalisering De gebiedsontwikkeling opgave richt zich op draagvlak, de verwerving van de gronden en de ruimtelijke procedures waaronder de crisis & herstelwet, bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en plannen, het thematisch filter, beeldkwaliteit, en het aanleggen van infrastructuur en het bouwrijp maken van de uitgeefbare percelen. 7

8 Direct gerelateerd en integraal verbonden aan de gebiedsontwikkeling aan de Nederlandse zijde speelt de revitaliseringsopgave aan de Belgische zijde op Transportzone Meer (de noordelijke punt die onderdeel uitmaakt van het BCT). Vastgoedontwikkeling en vestiging De vastgoedontwikkeling en vestiging van bedrijven op het BCT is de meest belangrijke opgave voor het welslagen van het BCT. Immers, zonder bedrijven geen business. Zonder business geen BCT. Onze verkoop moet op orde zijn. Voor Treeport zijn een aantal ontwikkelingen op het BCT dusdanig belangrijk dat hierin door Treeport zelf een positie wordt ingenomen. Het betreft het Excellence & Experience Centre Treeport waarin promotie, marketing, onderwijs en onderzoek centraal staan en het betreft de Treehub waarin handel en logistiek centraal staan. Binnen het duurzaamheidsconcept van het BCT is duurzame energieopwekking en zelfvoorzienend exploiteren van deze duurzame energie op het BCT zelf en in het achterland van het werkgebied van Treeport (maatschappelijke energie) essentieel en kansrijk. Overigens is het voor Treeport van belang dat de bedrijven die zich willen vestigen op het BCT boomteelt gerelateerd zijn en een bijdrage leveren aan de groei van de boomteelt business. Treeport business In het belang van Treeport en van het BCT zal de boomteeltsector de weg naar het BCT moeten vinden. Boomkwekers en andere boomteelt gelieerde bedrijven uit het Nederlandse en Belgische achterland van Treeport bepalen voor een belangrijk deel de markt van de BCT bedrijven. Het boomteelt business belang van Treeport en het BCT zal geïmplementeerd moeten worden en de weg er naar toe laagdrempelig en zonder koud water vrees. 8

9 Investeerders We hebben diverse investerende partijen in beeld. Ieder vanuit een eigen achtergrond en met belangen en allen met specifieke voorwaarden en eisen. Treeport BCT Partners BV In onderstaand schema staat de entiteitenpositie van Treeport weergegeven. Investerende partijen worden hieronder met een letteraanduiding weergegeven. Treeport (Coop.Ver.) brengt alle aanloopkosten tot 1 oktober 2014 in de Treeport BCT Partners BV in. De Coöperatieve Vereniging Treeport is enig aandeelhouder van de Treeport BCT Partner BV. De gewaardeerde voorinvesteringen (ca. 2 miljoen euro) van Treeport zijn inclusief een REAP subsidie met verplichtingen en een sponsoring van de RABO bank DZB met promotionele verplichtingen. Ook brengt zij de overeenkomsten en samenwerkingen met de gemeenten in. Partij A, B, C etc. hebben als vrienden van Treeport, een leenovereenkomst met de Stichting Coalitie BC Treeport afgesloten. Dit geld wordt gelabeld beschikbaar gesteld aan Treeport BCT Partners BV. Een deel is beschikbaar gesteld als investering op de ontwikkeling van de eerste fase van het BCT. Het ander deel wordt ter beschikking gesteld voor vastgoedontwikkeling en exploitaties. De gemeente Zundert heeft een overeenkomst met Treeport waarin ambtelijke kosten voor behandeling van de ruimtelijke ordening procedure voor rekening zijn van de gemeente Zundert. Dit is een gewaardeerde investering via 9

10 Treeport. De gemeente Zundert heeft een groot economisch en maatschappelijk belang bij de ontwikkeling van het BCT. Overigens lopen er gesprekken met de IOK over een mogelijke overdracht van de revitaliseringsopgave aan Treeport. Overige partijen voor de gebiedsontwikkeling zijn hieronder aangeduid met de Partijen D en E. Ten aanzien van de ontwikkelingen op het BCT met het E&E centre, Energy en Treehub zijn ook investerende partijen in beeld. 10

11 Voortgang planologische procedures Gebiedsontwikkeling en revitalisering (BCT BV) Ten aanzien van de gebiedsontwikkeling en revitaliseringsopgave is het belangrijk dat de grondexploitatie sluitend wordt. Dat wil zeggen dat alle investeringskosten van de voorbereidingen, procedures en het bouwrijp maken (met rentevergoedingen en winst) terug verdiend gaan worden bij de uitgifte van de gronden. Hoe eerder we zicht hebben op deze uitgifte (potentiele vestigers die zich contractueel binden) des te beter. Inmiddels is de eerste kavel van 0,5 hectare in optie uitgegeven en kunnen we met de ontwikkeling van het E&E Centre nog eens 1,5 hectare uitgeven. Regionale agenda Intussen lopen de planologische procedures door. In 2011 is ons verzoek gedaan om het Business Centre Treeport (destijds nog BBC) als special op te nemen in de regionale Agenda Werklocaties in de Regio West Brabant met minimaal 20 hectare. De reeds in 2011 vastgestelde 20 hectare in de Regionale Agenda Werklocaties in de regio West Brabant volstaat echter niet om het complete concept van het thematische bedrijventerrein Business Centre Treeport tot uiting te laten komen. Het is te weinig ruimte om de alle keten partijen te kunnen faciliteren. Wanneer we niet alle keten partijen kunnen faciliteren gaat dit ten koste van het succes van een thematisch bedrijventerrein. Daarom hebben wij bij de RWB een beroep gedaan om de oppervlakte van het BCT met 39 hectare op te nemen in de Regionale Agenda Werklocaties. Dit verzoek is op basis van aangescherpt provinciaal beleid en op basis van de wens om gefaseerd te ontwikkelen van de gemeente Zundert ingetrokken. We houden de ambitie voor het volledig ontwikkelen en zullen in een latere fase alsnog het uitbreidingsverzoek indienen. 11

12 Deze ontwikkeling heeft als consequentie dat het (voorontwerp) bestemmingsplan BCT wordt aangepast naar plm 25 hectare met behoud van de plangrens. Deze ontwikkeling heeft nagenoeg geen effect op de Grex. Deze ontwikkeling heeft invloed op het inkoopbeleid van de gronden en zal hierop worden aangepast. Samenwerking gemeente Zundert Op ons verzoek en in nauwe samenwerking met de betrokken wethouders van de gemeente Zundert is de samenwerking met de ambtenaren van de gemeente geïntensiveerd en verbeterd. Binnen een periode van een maand zijn er wekelijkse overleggen om in samenwerking het bestemmingsplan BCT te optimaliseren voor collegebehandeling (voorontwerp) in juli Na het vaststellen van het voorontwerp zullen de gesprekken met de ambtenaren met grote regelmaat worden voortgezet ter voorbereiding op de raadsbehandeling van het bestemmingsplan BCT in februari Crisis & Herstelwet. Na voorbereiding en intensief overleg met ambtenaren uit Den Haag over de C&HWet is onze aanvraag gereed en ontvankelijk verklaard voor behandeling in de Tweede Kamer (januari 2016). De C&HW biedt ruimte voor duurzame experimenten binnen de boomteeltsector en vrijer vorm geven van ruimtelijke procedures. Het verlengen van de doorlooptijd van het bestemmingsplan naar 20 jaar, fasering in economische ontwikkeling en organische gebiedsontwikkeling en fasering van de benodigde onderzoeken en grondexploitaties. De definitieve vaststelling door de Tweede Kamer sluit aan op de bestemmingsplan procedure in de gemeente Zundert. 12

13 Vestigers Op basis van marktonderzoek blijkt grote interesse voor een internationaal thema centrum voor de boomteelt sector op de grens van Nederland en België langs de A16- E19 waarin promotie, handel, logistiek, toelevering, product- behandeling, onderzoek en onderwijs centraal staan. Zowel de Nederlandse als Belgische bedrijven geven blijk van behoefte, interesse en bereidheid om gebruik te maken van de diensten en producten die het thematische park bieden. Boomteelt business in de nieuwe economie Met de ontwikkelingen in de nieuwe economie van de boomteeltsector wordt de sector genoodzaakt de keten te verbreden naar nieuwe samenwerkingen die de boomteeltsector versterken. Verbreding met specialisten in de omgeving van innovaties, onderzoek, onderwijs, automatisering en in de werkvelden van teelt, handel, logistiek, handel en promotie. De nieuwe economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en synergetische win- win oplossingen. Samenwerkingen met toeleveranciers, dienstverleners, logistieke specialisten, marketingbureaus, automatiseerders, beursorganisaties, duurzaamheid en biobased specialisten, en zo voort. Het boomteelt productie cluster in West Brabant en Noord België is het grootste interregionale boomteeltgebied van beide landen. Het is niet alleen groot in oppervlakte productiegebied (> 3000 hectare) maar ook groot in productiewaarde (> 200 miljoen euro/jaar) en exportwaarde (> 140 miljoen euro/jaar). Ongeveer 1000 boomkwekerijen in de regio verzorgen de productie. Daarvan zijn er veel specialistische bedrijven die zich in het geheel toeleggen op de teelt en productie. Boomkwekers als goede ondernemers in hun vakgebied die echter aangeven dat zij het totaalpakket in deze nieuwe economie niet alleen aankunnen. Boomkwekers die aangeven dat zij in samenwerking willen zorgen voor de verbrede keteneconomie. Ondernemers die vragen naar samenwerking, naar kennis en innovaties. Ondernemers die zelf de markt willen en zullen vormen voor de bedrijven op het Business Centre Treeport. Er wordt op dit ogenblik met meer dan 30 bedrijven gesproken over vestiging op het BCT. Bedrijven die zichzelf hebben aangemeld met interessevragen en inmiddels behoren tot de warme contacten van het BCT vanwege de uitgesproken wens om zich te vestigen. Er zijn intentieovereenkomsten getekend met bedrijven die passen binnen de verbrede keten van de boomteeltsector en een toegevoegde waarde (kunnen en zullen) leveren 13

14 door de synergetische waarde- creatie. Bedrijven die interesse tonen vanwege de unieke gelegenheid om voor een georganiseerde en geïnteresseerde markt (boomkwekers vanuit het euregionale achterland) het aanbod te kunnen leveren. Bedrijven die inzien dat je door samenwerking verder komt en zich openstellen voor samenwerking op het BCT. Zij willen weten wie de buren worden. Bedrijven die aangeven dat het belang van de korte (logistieke) lijnen tussen de bedrijven en het achterland (hun marktgebied) van groot belang is bij de keuze om zich te vestigen op het BCT. Ondanks de digitalisering is het voordeel van korte afstanden tussen de samenwerkende bedrijven en de markt een belangrijk selectiecriterium. Het BCT biedt deze logistieke voordelen en geeft antwoord op de behoefte om fysiek dicht bij te zitten om met elkaar te kunnen samenwerken. Bewaking van het thema De warme contacten met het BCT zijn bedrijven die passen in de verbrede keten van de boomteeltsector en de toets van het Thematische filter doorstaan. Thematisch filter Het Thematische filter is een ontwikkeld instrument die bepaalt of de bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de boomteelt business en of de bedrijven daadwerkelijk de toegevoegde waarde in de sector inhoud zullen geven. Het omvat een activiteiten en markt toets om het thematische van het BCT te kunnen bewaken. Treeport heeft grote voordelen bij deze toets omdat het de beoogde samenwerking in de ketenbrede sector mogelijk maakt en zal de toets in samenwerking met onafhankelijk deskundigen hanteren. Ook het bestemmingsplan zal handvatten bieden en regels hanteren om het thematische aspect van het BCT te bewaken. Bij de ontwikkeling van het BCT heeft Treeport een initiërende rol en een regiefunctie. Treeport is zelf medeaandeelhouder van de gebiedsontwikkeling en zal vanuit die positie het thematische aspect van het Business Centre Treeport invulling geven. 14

15 Bij uitgifte van kavels aan vastgoedontwikkelaars die vervolgens weer zelf zorgen voor huisvesting van bedrijven is het thematisch filter ook van toepassing. Naast de mogelijkheid die de gemeente heeft om het handhavingsinstrumentarium uit het bestuursrecht toe te passen, zullen er civielrechtelijke bepalingen over het naleven van het bestemmingsplan in de koopovereenkomst worden opgenomen. Dat gaat meestal met een Kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Er wordt dan bedongen dat de wederpartij de verplichting heeft de bestemminsplanbepalingen te dulden en niet daarmee in strijd te handelen. Er wordt op overtreding een forse boete gezet en de bepaling komt in een notariële akte. In geval van verhuur, kan een dergelijke plicht ook worden doorgelegd naar de huurder in de huurovereenkomst, maar daar is BCT geen part. Voldoende is als BCT haar koper dus kan belasten met een kwalitatieve verplichting. Prospects Van de 30 warme contacten hebben wij 20 serieuze partners; bedrijven die interesse tonen zijn werkzaam in en met de boomteeltsector. Het betreft logistieke bedrijven, handelsbedrijven, toeleveranciers, organisaties en bedrijven uit het onderzoek en onderwijs, biobased industrie, promotie, marketing en diverse dienstverlenende bedrijven. Bedrijven die de toets van het thematische filter doorstaan en tevens een aanzuigende werking hebben voor overige bedrijvigheid in de regio West Brabant. De oppervlaktevragen lopen uiteen van 5000 m2 tot meer dan 4 hectare. De kracht van de diversiteit en bereidheid tot samenwerken van de bedrijven op het BCT rechtvaardigen de ontwikkeling van een voldoende groot Business Centre Treeport. Negen van deze 20 prospects hebben een intentieovereenkomst voor vestiging ondertekend. 15

16 De bedrijven hebben wij geclassificeerd naar bedrijfstype en vanwege bedrijfsbescherming aangeduid met een letter. De tabel geeft inzicht in de oppervlaktevraag en de effecten op de werkgelegenheid (direct en indirect) op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd. Ook is in beeld gebracht of de bedrijven vanuit de regio of van buiten de regio afkomstig zijn en of het een uitbreiding of verplaatsing betreft. Uit bovenstaande gegevens concluderen wij een serieuze oppervlaktevraag van plusminus 20 hectare bedrijfsvestiging van bedrijven die passen in het thematisch bedrijventerrein concept van het BCT. 90 % van deze interesse betreft uitbreiding van bestaande activiteiten (toevoeging, groei) en 10 % bedrijfsverplaatsing. Naast de bedrijfsuitbreidingen van regionale bedrijven zal plm. 50% van buiten de regio West Brabant zich gaan vestigen op het BCT. Gezamenlijk wordt een arbeidsvolume van circa 140 banen gegenereerd met nog eens een kleine 300 indirecte banen in de regio van het BCT. 16

17 De gegevens van de 20 bedrijven die in bovenstaande tabel zijn verwerkt betreft serieuze prospects. Geëxtrapoleerd naar de 30 warme contacten die wij hebben komen wij tot het volgende globale overzicht. 17

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel

Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel Eindrapportage OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Provincie Overijssel DATUM: 11 juli 2014 Valkenburgerstraat 212 1011 ND Amsterdam T

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid De Uitdaging Beleidsnota internationaal beleid Versie november 2012 Voorwoord. Voor u ligt de beleidsnotitie waarin beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd over het internationaal beleid van de gemeente

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan

Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot: naar een businessplan en masterplan Plan van aanpak juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reminder: de opgave 4 3 Ontwikkelingen in de logistiek

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015 KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 1 e kwartaal Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU & DUURZAAMHEID... 5 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...

Nadere informatie

Innovatie in agrologistiek: De Lessons Learned uit 15 agrologistieke

Innovatie in agrologistiek: De Lessons Learned uit 15 agrologistieke Innovatie in agrologistiek: De Lessons Learned uit 15 agrologistieke innovatieprojecten Uitgevoerd in opdracht van: Connekt - Platform Agrologistiek Buck Consultants International Nijmegen, 7 december

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie