Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:"

Transcriptie

1 Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juli 2008, hierna te noemen "de initiatiefnemer", of, voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreffen: ' de gemeente ', en 2. De provincie Limburg, dan wel voorzover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het college van Gedeputeerde Staten, handelende ingevolge het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 12 augustus 2008 ten dezen vertegenwoordigd door de gedeputeerde G.H.M. Driessen, hierna te noemen "de provincie", In aanmerking nemende, dat: o De provincie Limburg streeft naar duurzame ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied van Limburg. o Het provinciale beleid, zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en in de POL-herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg d.d. 24 juni 2005 (hierna: POL), de ontwikkeling van woningbouw, uitbreidingen van bedrijventerreinen en kantoren, commerciële voorzieningen, e.d. buiten de rode c.q. verbale contour slechts toestaat indien elders een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied, met name de Provinciale Ontwikkelingszones Groene Waarden, wordt gerealiseerd. Een en ander in een goede onderlinge verhouding; o Alle ontwikkelingen in dit kader dienen bij te dragen aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied van Limburg door middel van ontwikkelingsplanologie en een gebiedsgerichte benadering, zoals onder meer is opgenomen in de Nota Ruimte; o De initiatiefnemer heeft aangegeven voornemens te zijn om in het kader van gebiedsontwikkeling, buiten de rode c.q. verbale contour, aan de Keulsebaan, locatie De Meer, te Roermond, een bedrijfskavel met een oppervlakte van 28 hectare te ontwikkelen, ten behoeve van de vestiging van het bedrijf Edco Eindhoven B.V.

2 i Op genoemde bedrijfskavel een oppervlakte ter grootte van 3 hectare ingericht zal worden voor afwateringvoorzieningen en de landschappelijke inpassing van de te ontwikkelen bouwwerken op genoemde bedrijfskavel; De provincie, de gemeente Roermond en Edco Eindhoven B. V. d.d. 19 januari 2007 een intentieovereenkomst hebben ondertekend waarin de partijen de intentie hebben uitgesproken zich in te zetten de bedrijfslocatie te realiseren; Het Provinciaal Omgevingsplan 2006 een aanpassing vereist om de ontwikkeling van de bedrijfslocatie mogelijk te maken; Gedeputeerde Staten van Limburg op 4 maart 2008 de Ontwerp POL-aanvulling bedrijfslocatie De Meer hebben vastgesteld; De provincie onder toepassing van het contourenbeleid, het VORmbeleid, de in deze overeenkomst nader gedefinieerde tegenprestatie en de nader gestelde voorwaarden kan instemmen met de door initiatiefnemer beoogde ontwikkeling; dat deze tegenprestatie en de nader gestelde voorwaarden onlosmakelijk samenhangen met de verschuiving van de grens stedelijke dynamiek, zoals nader geduid in de ontwerp POL-aanvulling bedrijfslocatie De Meer; De Kwaliteitscommissie op 3 juni 2008 gehoord is over de ontwikkelingen; Partijen dit initiatief willen uitvoeren in samenhang met de realisatie van delen van de Natuurvisie Roermond-Oost; Een intentieovereenkomst inzake de realisatie van de Natuurvisie Roermond Oost door partijen, Habitura B.V., gemeente Roerdalen, en Gebiedscommissie Ons WCL is ondertekend op 13 februari 2006; Partijen gezamenlijk voornemens zijn, eventueel met andere partijen de Stichting Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost op te richten ten behoeve van de uitvoering van de tegenprestatie; Deze voornemens, spoedig na vaststelling van de POL-aanvulling Bedrijfslocatie De Meer door Provinciale Staten, concreet gemaakt zullen worden door middel van het starten van de procedure ter oprichting van het Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost door partijen; Partijen zich bij de uitvoering van deze overeenkomst dienen te houden aan de wettelijke kaders van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en alle andere relevante wetgeving; Partijen zich in hun rechtsverhouding zullen gedragen conform de eisen van redelijkheid en billijkheid; Partijen de afspraken die in dit kader zijn gemaakt door middel van deze overeenkomst schriftelijk willen vastleggen.

3 Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: o Artikel l: begripsomschrijvingen In deze overeenkomst hebben de onderstaande begrippen de in dit artikel vermelde betekenis: 1. Kwaliteitscommissie Limburg Onafhankelijke adviescommissie bestaande uit vijf leden met kennis van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, stedenbouw en financiën/planeconomie/projectontwikkeling, met als doel te adviseren aan gemeenten en provincie, voorafgaande aan de planologische procedure over concrete aanvragen voor het bouwen buiten de contour en de bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied met name de Provinciale Ontwikkelingszones Groene Waarden. Uitgangspunt hierbij is dat alle ontwikkelingen in dit kader dienen bij te dragen aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied van Limburg. 2. Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost De gemeente Roermond en de provincie Limburg zijn voornemens ter uitvoering van de tegenprestatie een landschapsfonds op te richten. Deze voornemens worden direct na vaststelling POL-aanvulling bedrijfslocatie De Meer geconcretiseerd door het starten van de procedure ter oprichting van het Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost. Het fonds, genaamd Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost is met de uitvoering van de tegenprestatie een nieuw impuls voor de realisatie van de Natuurvisie Roermond-Oost. 3. Stichting Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost Juridische entiteit waar het Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost in onder gebracht wordt. Artikel 2: Ontwikkeling» Initiatiefnemer beoogt op de locatie zoals is vastgelegd in het ontwerp POL-aanvulling Bedrijfslocatie De Meer, ( kaart bijlage 1) een bedrijfslocatie ter grootte van 28 hectare te ontwikkelen. Daarvan zal 3 hectare grond met de bestemming 'agrarisch doeleinden' worden bestemd tot 'natuur' en worden ingericht voor afwateringvoorzieningen en de landschappelijke inpassing van de op de locatie op te richten bouwwerken. Artikel 3: Tegenprestatie 1. Initiatiefnemer is verplicht een duurzame kwaliteitsverbetering binnen het plangebied van de Natuurvisie Roermond-Oost te realiseren ter hoogte van euro. 2. Initiatiefnemer draagt de uitvoering en de instandhouding van de tegenprestatie over aan de op te richten Stichting Landschapsfonds Naruurvisie Roermond-Oost. De overdracht van de uitvoering en de instandhouding van de tegenprestatie zijn pas rechtsgeldig na oprichting van de Stichting, en aanvaarding van de overdracht door de Stichting. Tot die

4 tijd blijft de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de uitvoering en instandhouding van de genoemde kwaliteitsverbetering. 3. Partijen spreken bij deze de intentie uit gezamenlijk het Landschapsfonds Natuurvisie Roermond-Oost op te richten. Partijen zullen de procedure voor de oprichting van de Stichting Natuurvisie Roermond-Oost en het Landschapsfonds direct na vaststelling van de POL-aanvulling Bedrijfslocatie De Meer op starten. 4. De storting in het Landschapsfonds van ,- door initiatiefnemer zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat initiatiefnemer de opbrengst van de verkoop van de grond voor de realisering van de onder artikel 2 genoemde ontwikkeling heeft ontvangen. 5. De storting zal geschieden op een nader te duiden projectrekening ten gunste van de Stichting Natuurvisie Roermond-Oost, bij het Groenfonds, of enige andere vermogensbeheerder. 6. Indien op enig moment mocht blijken dat de oprichting van het Landschapsfonds niet meer reëel is gezien omstandigheden op dit moment onvoorzien, zijn partijen verplicht onverwijld een wijziging van deze overeenkomst te formuleren waarin de uitvoering en de instandhouding van de kwaliteitsverbetering nader worden bepaald. Artikel 9 is hierbij van toepassing. 7. Indien de vestiging van het bedrijf EDCO B.V. Eindhoven als bedoeld in de VORm overeenkomst om welke reden dan ook geen doorgang zal vinden, dan zal de provincie en de gemeente ten aanzien van de verplichtingen in deze overeenkomst, de situatie op dat moment opnieuw bezien. Artikel 9 is hierbij van toepassing. Artikel 4: Verplichtingen gemeentefn) l. De gemeente heeft de verplichting om de vergunningen, ontheffingen en planologische maatregelen die nodig zijn voor de realisering van de in artikel 2 bedoelde ontwikkeling en de in artikel 3.1 bedoelde duurzame kwaliteitsverbetering zo spoedig mogelijk in procedure te brengen. De gemeente zal zich ervoor inspannen om de in deze overeenkomst neergelegde planologische maatregelen zo snel mogelijk te realiseren. Een en ander met inachtneming van de wettelijke eisen waaraan de gemeente bij de uitoefening van haar taak is gebonden. 2. De gemeente heeft de verplichting vast te leggen, dat de l O hectare van de 3 e fase van de vestiging van EDCO moeten passen binnen het bedrijfsconcept van EDCO. Dit dient te gebeuren zowel in het bestemmingsplan, als in de realiseringsovereenkomst die zij met EDCO B.V. Eindhoven zal aangaan. Bovendien dient in de realiseringsovereenkomst middels een kettingbeding te worden vastgelegd dat vervreemding uitsluitend onder die voorwaarde plaats mag vinden. 3. De gemeente heeft de verplichting in het bestemmingsplan en in de realiseringsovereenkomst die zij met EDCO B.V. Eindhoven zal aangaan, vast te leggen dat de bouwhoogte van de op te richten bouwwerken maximaal 25 meter boven maaiveld mogen uitstijgen.

5 Artikel 5: Verplichtingen provincie, voor zover zij daartoe nog bevoegd is De provincie zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk te beslissen op de bij haar door de gemeente voorgelegde planologische maatregelen die nodig zijn voor de realisering van de in artikel 2 bedoelde ontwikkeling en de in artikel 3.1. bedoelde duurzame kwaliteitsverbetering. Een en ander met inachtneming van de wettelijke eisen waaraan de provincie bij de uitoefening van haar taak is gebonden. Artikel 6: Ontbindende voorwaarde Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarden dat deze overeenkomst wordt ontbonden: indien Provinciale Staten de POL-aanvulling De Meer niet vaststellen; indien de gemeente en de provincie gezamenlijk tot de conclusie komen dat realisatie van de bedrijfslocatie De Meer niet haalbaar, en dit schriftelijk door partijen in een aanvulling op deze overeenkomst wordt bevestigd. Artikel 7: Publiekrechtelijke positie Het in de onderhavige overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van gemeente en provincie onverlet. Publiekrechtelijk handelen van gemeente of provincie dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de gemeente of de provincie, zal derhalve nimmer een tekortkoming van de gemeente of de provincie bij de onderhavige overeenkomst kunnen vormen. Artikel 8: Inwerkingtreding Deze overeenkomst treedt na ondertekening door Gedeputeerde Staten in werking en geldt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen zolang als naleving van afspraken uit deze overeenkomst in alle redelijkheid kan worden geëist. Artikel 9: Wijziging Indien een partij, na ondertekening van deze overeenkomst, wijziging of aanvulling ervan wenst, formuleert zij daartoe een voorstel. Het voorstel wordt tussen partijen besproken en maakt, indien alle partijen dit voorstel hebben ondertekend, deel uit van deze overeenkomst. Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling 1. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 2. Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

6 Artikel 11 Bijlagen Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijlagen gehecht: Bijlage l POL-aanvulling Bedrijfslocatie De Meer Bijlage 2 kaart plangebied Natuurvisie Roermond-Oost Bijlage 3 Fasering vestiging EDCO Deze bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. if.fi Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud d.d 2008 Gemeente Roermond Henk M.J.M, van Beers Burgemeester Roermond Proyi

Exploitatie-Overeenkomst Woning Heijenratherweg 7 Slenaken

Exploitatie-Overeenkomst Woning Heijenratherweg 7 Slenaken Exploitatie-Overeenkomst Woning Heijenratherweg 7 Slenaken PARTIJEN: De gemeente Gulpen-Wittem, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester dhr. J.G.M.T.

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch -

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - Pagina 2 van 5 Bestemmingsplan Memweg 2 Herkenbosch Ondergetekenden: De gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson in Arkel INTENTIEVERKLARING Ondergetekenden: 1. Gemeente Giessenlanden, gevestigd in het gemeentehuis Groeneweg 33, 4223 ME te Hoornaar, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Bestuursovereenkomst Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Bestuursovereenkomst Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne De ondergetekenden: De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, hierna

Nadere informatie

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN Anterieure overeenkomst: Vleetweg 4 1 van 4 ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN ONDERGETEKENDEN: A. De Gemeente Dronten, zetelende te Dronten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 1b BESTUURSOVEREENKOMST

Bijlage 1b BESTUURSOVEREENKOMST Bijlage 1b BESTUURSOVEREENKOMST MAATWERKBENADERING NIEUW- EN HERVESTIGING AGRARISCHE BOUWPERCELEN PARTIJEN 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (hierna te noemen: het gemeentebestuur)

Nadere informatie

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE de ondergetekenden 1. De Gemeente Heusden, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door drs. J. Hamming, burgemeester

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst 1: Planschadeverhaalsovereenkomst met vooruitbetaling en afrekening o.b.v. werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade

Voorbeeldovereenkomst 1: Planschadeverhaalsovereenkomst met vooruitbetaling en afrekening o.b.v. werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade Voorbeeldovereenkomst 1: Planschadeverhaalsovereenkomst met vooruitbetaling en afrekening o.b.v. werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade Verhaalscontract met vooruitbetaling en afrekening o.b.v.

Nadere informatie

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA Gemeente Beek IIIIIllll 09vra00139 Volgno. : 6 Afdeling : ROBW Datum : 26 mei 2009 Raadscie : GGZ Corr.no. : 25 juni 2009 Steller : T. Louis ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk, door het college conform het bepaalde in artikel 168, eerste lid, van de

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk, door het college conform het bepaalde in artikel 168, eerste lid, van de 00087584/IP /SG INTENTIEOVEREENKOMST SV Vrone DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk, zetelende te Zuid-Scharwoude aan de (1772 GX) Vroedschap 1, rechtsgeldig

Nadere informatie

F{ilversurn. in aanmerking nemende: Planschadeverhaalsovereenkomst met afrekening op basis van werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade

F{ilversurn. in aanmerking nemende: Planschadeverhaalsovereenkomst met afrekening op basis van werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade F{ilversurn Planschadeverhaalsovereenkomst met afrekening op basis van werkelijk toegekende tegemoetkomingen in planschade Overeenkomst De ondergetekenden, De gemeente Hilversum, te dezen ingevolge het

Nadere informatie

Bijlage 1d BESTUURSOVEREENKOMST

Bijlage 1d BESTUURSOVEREENKOMST Bijlage 1d BESTUURSOVEREENKOMST MAATWERKBENADERING BIJ AGRARISCHE SCHAALVERGROTING GEMEENTE SLOCHTEREN PARTIJEN 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren. en 2. Het college

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

Taakuitvoeringsovereenkomst

Taakuitvoeringsovereenkomst Gewijzigd model TUO i.v.m. activiteiten ter intensivering van wettelijke basistaken voor repressieve huisvesting Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente [naam] Veiligheidsregio Utrecht Taakuitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

KOSTENVERHAALOVEREENKOMST LOCATIE XXXX

KOSTENVERHAALOVEREENKOMST LOCATIE XXXX 1 van 5 KOSTENVERHAALOVEREENKOMST LOCATIE XXXX DE ONDERGETEKENDEN: de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Flilversurn. noemen:'de verzoeker'; in aanmerking nemende:

Flilversurn. noemen:'de verzoeker'; in aanmerking nemende: Flilversurn Planschadeverhaalsovereenkomst met afrekening op basis van werkelijk toegekende tegemoetkomingen in þlanschade Overeenkomst De ondergetekenden, De gemeente Hilversum, T.e dezen ingevolge het

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (concept)

Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (concept) Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (concept) De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert, te dezer zake krachtens het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar OPTIEOVEREENKOMST BeGreen Energy BV De Wel 15 3871 MT Hoevelaken KvK registratienr. 50329731 BTW nr. 822683118B01 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Versie 12 april 2017 Pagina 1 van 4. De ondergetekenden:

Versie 12 april 2017 Pagina 1 van 4. De ondergetekenden: Versie 12 april 2017 Pagina 1 van 4 De ondergetekenden: de publiekrechtelijke rechtspersoon: emeente Valkenswaard, gevestigd aan De Hofnar 15, 5554 DA te Valkenswaard, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aangepaste ligging veiligheidscontour. Onderbouwing lokaal:

Aangepaste ligging veiligheidscontour. Onderbouwing lokaal: ONTWERPBESLUIT tot herziening van de Veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard. Inleiding Dit besluit betreft de vaststelling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST **[naam plan] TE ALBRANDSWAARD

ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST **[naam plan] TE ALBRANDSWAARD MODEL ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST **[naam plan] TE ALBRANDSWAARD PARTIJEN 1. Gemeente Albrandswaard, te dezen vertegenwoordigd door de burgemeester van de Gemeente, de heer H.M. Bergmann, en als zodanig

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

Aanpassing overeenkomst leegstandsvergoeding pilot Schuttersveld

Aanpassing overeenkomst leegstandsvergoeding pilot Schuttersveld B en W Adviesnota Onderwerp Aanpassing overeenkomst leegstandsvergoeding pilot Schuttersveld Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 10 september 2018 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Maatschappelijke

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Planschadeovereenkomst, inzake de ontwikkeling van het perceel. Biesheuvelweg 2 Wijk en Aalburg. Kadastraal bekend

Planschadeovereenkomst, inzake de ontwikkeling van het perceel. Biesheuvelweg 2 Wijk en Aalburg. Kadastraal bekend Planschadeovereenkomst, inzake de ontwikkeling van het perceel Biesheuvelweg 2 Wijk en Aalburg Kadastraal bekend Gemeente Aalburg Sectie C Nummer 1511, 1512 Ondergetekenden: 1. Publiekrechtelijke persoon:

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake financiële bijdrage Erfpachtscanon. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De ondergetekenden:

Bestuursovereenkomst inzake financiële bijdrage Erfpachtscanon. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst inzake financiële bijdrage Erfpachtscanon Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne De ondergetekenden: I.de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE PROVINCIE ZEELAND, zetelende en kantoorhoudend

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen: De gemeente Tiel & Hotel Tiel Beheer B.V. / Hotel Tiel B.V. Inzake de ver- en nieuwbouwplannen van Hotel Tiel. 1 I. De gemeente Tiel, gevestigd aan de Achterweg 2, Postbus

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST. Dudok Gemeente Almere

INTENTIEOVEREENKOMST. Dudok Gemeente Almere INTENTIEOVEREENKOMST Dudok Gemeente Almere Ondergetekenden: de Gemeente Almere, gevestigd Stadhuisplein 1, 1315 HR te Almere, ter zake van deze Overeenkomst op grond van artikel 171 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST

INTENTIEOVEREENKOMST INTENTIEOVEREENKOMST schoolgebouwen aan de Hortensialaan 87 en Reigerlaan 5 te Helmond DE ONDERGETEKENDEN: I. De gemeente Helmond, kantoorhoudende aan de Weg op den Heuvel 35 te 5701 NV Helmond, postadres:

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Toelichting. 1 e WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord (Vagevuur 11c Lepelstraat)

Toelichting. 1 e WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord (Vagevuur 11c Lepelstraat) Toelichting 1 e WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord (Vagevuur 11c Lepelstraat) 1 e wijzigingsplan Buitengebied noord (Vagevuur 11c Lepelstraat) INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Uitwerking 3 2.1 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure omgevingsvergunning bouw en planologisch strijdig gebruik

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DORPSCENTRUM WORMER ONDERGETEKENDEN: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Wormerland, hierbij krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst afkoopsom bouwrijp maken. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Bestuursovereenkomst afkoopsom bouwrijp maken. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Bestuursovereenkomst afkoopsom bouwrijp maken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne I. de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE PROVINCIE ZEELAND, zetelende en kantoorhoudend Abdij 6, 4331 BK Middelburg,

Nadere informatie

Realisatieovereenkomst functieverandering Grevensweg 15 te Doornspijk

Realisatieovereenkomst functieverandering Grevensweg 15 te Doornspijk Realisatieovereenkomst functieverandering Grevensweg 15 te Doornspijk PARTIJEN De ondergetekenden, de gemeente Elburg, gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg Oost 19, 8080 AB te Elburg, te dezen ingevolge

Nadere informatie

de ondergetekenden 1 en 2 gezamenlijk verder ook te noemen de aandeelhouders ;

de ondergetekenden 1 en 2 gezamenlijk verder ook te noemen de aandeelhouders ; AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NAAM), gevestigd en kantoorhoudende te (postcode) te (PLAATS), aan de (STRAAT & HUISNUMMER), ten

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure overeenkomst Zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure overeenkomst Zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening inzake de ruimtelijke ontwikkeling (naam) De ondergetekenden: 1. De gemeente Asten, ten deze krachtens artikel 171 van de

Nadere informatie

PLANSCHADE VERHAALSOVEREENKOMST

PLANSCHADE VERHAALSOVEREENKOMST versie 14 december 2016 Pagina 1 van 5 PLANSCHADE VERHAALSOVEREENKOMST Project Valkenierstraat 43 Valkenswaard De ondergetekenden: de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Valkenswaard, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst ten behoeve van Natuur voor het project Buitenring Parkstad Limburg

Overeenkomst ten behoeve van Natuur voor het project Buitenring Parkstad Limburg Overeenkomst ten behoeve van voor het project Buitenring Parkstad Limburg Definitief Ondergetekenden: 1. De gemeente, te dezen ingevolge artikel 171 der Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ;

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ; Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de wet op de Bedrijveninvesteringszones Gemeente Ridderkerk / Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk Ondergetekenden, De gemeente Ridderkerk, hierbij

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Burgemeester Posweg 12 te Brakel. Status: concept d.d. 24 oktober 2012 Afdeling Realisatie en Beheer

Intentieovereenkomst. Burgemeester Posweg 12 te Brakel. Status: concept d.d. 24 oktober 2012 Afdeling Realisatie en Beheer Intentieovereenkomst Burgemeester Posweg 12 te Brakel Status: concept d.d. 24 oktober 2012 Afdeling Realisatie en Beheer Intentieovereenkomst Burgemeester Posweg 12, Brakel Pagina 1 van 9 Intentieovereenkomst

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST SOCIAAL ECONOMISCH PROGRAMMA FEYENOORD CITY PARTIJEN: GEMEENTE ROTTERDAM STADION FEIJENOORD N.V. / FEYENOORD ROTTERDAM N.V.

INTENTIEOVEREENKOMST SOCIAAL ECONOMISCH PROGRAMMA FEYENOORD CITY PARTIJEN: GEMEENTE ROTTERDAM STADION FEIJENOORD N.V. / FEYENOORD ROTTERDAM N.V. INTENTIEOVEREENKOMST SOCIAAL ECONOMISCH PROGRAMMA FEYENOORD CITY PARTIJEN: GEMEENTE ROTTERDAM en STADION FEIJENOORD N.V. / FEYENOORD ROTTERDAM N.V. Partijen: I. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Partijen 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder IJ.J.

Nadere informatie

INTENTIE- en SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

INTENTIE- en SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIE- en SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen: De gemeente Tiel & Zondag Ontwikkeling B.V. en KlokGroep Bouw & Ontwikkeling B.V. over een bouwplan aan de Lingedijk 1-3 te Tiel Concept bij B en W voorstel:

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Omgevingsvergunning Hollewandsweg 28

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Omgevingsvergunning Hollewandsweg 28 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Omgevingsvergunning Hollewandsweg 28 2/11 Inhoudsopgave RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Aanvraag omgevingsvergunning 5 Hoofdstuk 3 Geldende planologische

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

RESERVERINGSOVEREENKOMST PO KAVELNUMMER

RESERVERINGSOVEREENKOMST PO KAVELNUMMER RESERVERINGSOVEREENKOMST PO KAVELNUMMER @@@ De ondergetekenden: de Gemeente Almere, gevestigd Stadhuisplein 1, 1315 HR te Almere, ter zake van deze reserveringsovereenkomst op grond van artikel 171 van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Partijen bij deze overeenkomst zijn: - De gemeente Den Helder te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door. en handelend ter

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO)

Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 26 maart 2013 Inlichtingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst in tergemeentelij ke structuurvisie Maasplassen

Intentieovereenkomst in tergemeentelij ke structuurvisie Maasplassen Intentieovereenkomst in tergemeentelij ke structuurvisie Maasplassen Versie 5 februari 2012 Pagina 1 van 17 Ondergetekenden: 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, te dezen

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST MELKVERWERKER, Dennenkamp 1b te Groesbeek

INTENTIEOVEREENKOMST MELKVERWERKER, Dennenkamp 1b te Groesbeek CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST MELKVERWERKER, Dennenkamp 1b te Groesbeek De ondergetekenden: A. de gemeente Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA te Groesbeek, krachtens artikel 171 van de gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

"OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN

OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN Bijlage 2 BESTUURSOVEREENKOMST "OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN PARTIJEN 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.. (hierna te noemen: het gemeentebestuur)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een concept 15-06-2004 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen De Gemeente Haarlemmermeer en het consortium van huisartsen ten behoeve van de realisering van een multidisciplinair gezondheidscentrum Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle

Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle Partijen: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer J.F. Weber, daartoe

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Weststad-Wijsterd en de gemeente Oosterhout

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Weststad-Wijsterd en de gemeente Oosterhout Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Weststad-Wijsterd en de gemeente Oosterhout Ondergetekenden, De gemeente Oosterhout, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. M.P.C. Willemsen, handelende

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. INTENTIEOVEREENKOMST gem. Hardenberg Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Pagina 1 van 5. INTENTIEOVEREENKOMST gem. Hardenberg Centraal Orgaan opvang asielzoekers Pagina 1 van 5 INTENTIEOVEREENKOMST gem. Hardenberg Centraal Orgaan opvang asielzoekers De ondergetekenden: 1. De gemeente Hardenberg, ten deze op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteiten uitvoeren van een werk en het vellen of doen vellen van een houtopstand Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2016-0059

Nadere informatie

NOTITIE: Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. Inzake. Bestemmingsplan Bebouwde kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen 63 en 69

NOTITIE: Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. Inzake. Bestemmingsplan Bebouwde kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen 63 en 69 NOTITIE: Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inzake Bestemmingsplan Bebouwde kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen 63 en 69 Rucphen, 24 mei 2011 2 INHOUD: 1. Procedure 2. Ingediende zienswijze

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg

CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg 2018-2023 Ondergetekenden, Gemeente Veere, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heerin zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden,

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden, Overeenkomst nummer 3390603 met 1 overzichtstekening Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen ter regeling van nadere afspraken inzake de totstandkoming van de omleiding van

Nadere informatie

Bijlage C Concept-(raam)overeenkomst Bulkscanners Nummer 2009/G voor de gemeente Groningen.

Bijlage C Concept-(raam)overeenkomst Bulkscanners Nummer 2009/G voor de gemeente Groningen. Bijlage C Concept-(raam)overeenkomst Bulkscanners Nummer 2009/G-03-01 voor de gemeente Groningen. Concept Raamovereenkomst voor de levering van Bulkscanners 1 Concept-RaamOvereenkomst voor de levering

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie