Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen"

Transcriptie

1 Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch, economisch, sociaal en cultureel verantwoord (People, Planet, Profit) Circulaire en lokale economie stimuleren

3 Hoe zijn we georganiseerd? Bestuur Stichting 5 personen ± 30 actieve vrijwilligers die zich inzetten in 6 werkgroepen Enthousiaste inwoners uit Drimmelen Mix van ondernemers, inwoners en mensen die omdenken Professionele kennis van energie en duurzaamheid in gelederen MKB raakt geïnteresseerd en betrokken

4 Wat doen we? De 6 werkgroepen richten zich op twee speerpunten Productie Duurzame Energie en Energie Besparing Energiecoöperatie is in oprichting Duurzaamheid in breedste zin, zoals voedsel, transport/mobiliteit, educatie, zon PV bij scholen, zorg Energie Wat? Zonnepanelen particulieren Wind Gestart in oktober 2012 met plan. Resultaat april 2013: 95 woningen voorzien 2 e inschrijving gestart Aangehaakt bij ontwikkelingen RWB en rond A16 Samenwerking Energiek Moerdijk, Breda Duursaam, TransitionTown Breda

5 Wind Sociale Windenergie Windenergie geen doel op zich. Sociale Windenergie een middel voor: meer maatschappelijk rendement voor inwoners meer circulaire en lokale economie voor inwoners Maatschappelijk rendement Sluiten kringlopen Waarde creëren via (be)grijpbare zaken met hoge transparantie Samen redzaamheid / weerbaarheid samenleving Coöperatie & verbinden van mensen en ontwikkelingen Vraag gestuurd belang en medezeggenschap van (eind)gebruik staat centraal Lange termijn horizon bij doelstellingen en rendement Kwaliteit, vertrouwen en welzijn

6 Wind Sociale Windenergie Sociale windenergie leidt tot: Meer geld in onze gemeente/regio behouden bevordering lokale economie Duurzaamheid investeringsfonds Renteopbrengsten zijn vliegwiel voor toekomstige investeringen Inspraak inwoners over besteding Nieuwe duurzame projecten energiebesparing/isolatie, zonneboilers, zonnepanelen, mensgerichte zorg,

7 Participatie is basis voor Sociale windenergie Mogelijke participatievormen: Investeren in risicodragend eigen vermogen - financieel rendement via dividend Investeren in vreemd vermogen - financieel rendement via rente (op obligatie) Energie levering aan inwoners/mkb/leden tegen korting. Investeren in winddeel rendement in natura via levering van aantal kwh Inclusief administratieve saldering Donatie door exploitant aan Duurzaamheid Fonds Combinaties

8 Jaarlijkse uitstroom elektra gelden Drimmelen Situatie Huidig & fossiel Huishoudens MKB 9 miljoen Eigenaar / Exploitant 9 miljoen Situatie Windenergie commerciële windontwikkelaar pakt alle winst buiten de regio 9 miljoen Huishoudens MKB Eigenaar / Exploitant 9 miljoen Situatie Windenergie 2.0 door maximale lokale participatie blijft geld in de regio (circulaire economie) Huishoudens MKB 9 miljoen 9 miljoen NOTE: 18 mln. is schatting van alleenelektriciteitverbruik (geen gas) in gemeente Drimmelen

9 Traditionele elektriciteit levering Regio Buiten regio Particulieren & MKB kwh 18 mln E -centrale dividend EV VV Holding Bedrijf rente Bank Leveranciers * 18 mln. is schatting

10 Traditionele windenergie Regio Buiten regio Particulieren & MKB kwh 18 mln Wind Bedrijf dividend EV VV Holding Bedrijf rente Bank kwh Leveranciers Wel lasten, geen lusten!

11 Windenergie door commercieel bedrijf met beperkte participatie Regio Buiten regio VV rente Coöperatie & VV DD,DB,EM rente VV Particulieren & MKB kwh 18 mln Wind Bedrijf dividend EV VV Holding Bedrijf rente Bank kwh Leveranciers Wel lasten, bescheiden lusten! Bedragen zijn schattingen

12 Windenergie in eigen beheer en maximale participatie Regio Buiten regio VV & EV VV & EV Dividend & Rente Coöperatie & EV DD,DB,EM Dividend & Rente kwh Particulieren & MKB Wind Bedrijf 18 mln VV rente Bank kwh Leveranciers Wel lasten, meeste lusten! Bedragen zijn schattingen

13 Ons idee Lokale initiatieven werken samen in Zundert?? Een mogelijke samenwerking voor realisatie van Lokaal, duurzaam en betaalbaar

14 Waarom NUsamenwerking in Wind A16 Situatie: In veel gemeenten (in ieder geval in Drimmelen) zijn er geen vrije lokaties om zelf windparken te ontwikkelen en exploiteren. In Breda wel, grond isvan gemeente/ rijksoverheid en gemeente is actief coöperatief. Huidige spelregels van de gemeenten zijn gericht op traditioneleinrichting wind. Overheden ondersteunen lokale initiatieven met woord maar beleidhuidige windinrichting en kaders nog niet in lijn hiermee. We leggen ons nu vast voor de komende jaar. NUgoed nadenken. Het kan anders! Met meer kans voor lokale participatie en de circulaire economie. Bijvoorbeeld via concessie methode, maar ook.. (nadere uitwerking nodig)

15 Waarom NUsamenwerking in Wind A16 Wind A16 heeft doelen: Optimale opbrengst voor regio van huidige windenergieplannen Zelf ontwikkelen en exploiteren windpark met participatie uitwerken Aanhaken bij commerciële windontwikkelaar, participatie optimaliseren en uitwerken Proces en kaders vormgeven met gemeenten hoe maximale regionale opbrengst te bereiken Creëren gelijk speelveld windbedrijven (lokale initiatieven staan nu2-0 achter) Eerlijke kansen voor lokale participatie Het ijzer smeden nu het heet is. De beperkte kansen die er nog zijn pakken, de rest is al oude wind (nog maar circa MW van de 200 MW)

16 Samenwerking wind A16 Initiatieven vormen voor een werkgroep wind A16 Initiatieven doen waar ze zelf goed in zijn (lokale binding en financiering) Specifieke deskundigheid blijft bij experts. Initiatieven gaan verbinding aan met partijen met expertise in windontwikkeling en lokale participatie

17 Mogelijk besturingsmodel samenwerking Duurzaam Drimmelen Breda Duursaam Energiek Moerdijk Wind A16 Ontwikkelaar Aannemer Exploitant ontwikkelfase bouwfase exploitatiefase Opm. april 2013: Interesse Zundert nog inventariseren

18 Benodigde samenwerking die dit mogelijk maakt Duurzaam Drimmelen Breda Duursaam Energiek Moerdijk Zundert?? Wind A16 Gemeente Drimmelen Gemeente Breda Gemeente Moerdijk Gemeente Zundert Regio West Brabant Provincie Benodigde samenwerking

19 Benodigde acties Vormgeven draagvlak tussen partijen (Provincie, regio west Brabant, gemeenten, coöperaties) Inrichten projectgroep opstellen kaders voor Wind A16 leden: lokale energie coöperaties Wind A16, gemeenten, RWB, Provincie opdracht tot uitwerken opties die Wind A16 succesvol maken (kaders, concessie eisen, organisatie,.) inrichten gezamenlijke MER rapportage voor Wind A16 door 1 kartrekker (bijvoorbeeld Provincie) Concessie en inschrijving wind energie partijen

20 Wat vragen we aan gemeenten/overheden? Ons programma van eisen voor sociale windenergie Gemeenteraad stelt sociaal Windbeleid en eisen vast. Graag zodanig dat Nietalleen het harde wettelijk en RO kader schetst Maar juist zaken zoals: Vorm geven draagvlak Wegnemen overlast situaties / (natuur)compensatie van overlast Participatie, zowel actief als passief, zowel financieel risicodragend als beperkt risico Levering groene stroom aan de eigen bewoners Zeggenschap van bewoners/mkb in ontwikkeling en exploitatie Lokale MKB betrekkenbij bouw en onderhoud, bv. graafwerken, aanleggen wegen naar turbines, aanleggen kabeltracés, elektra etc. Het project dat beste voldoet aan eisen in Windbeleid krijgt concessie!

21 Wat vragen we aan gemeenten/overheden? Ons deel uit duurzaamheid fonds Provincie Schematisch ziet dit er als volgt uit: exploitatie rente Coöperatie aandeel storting Inwoner / MKB inleg Duurzaam Fonds P ro je c t o n t w ik k e lin g Isolatie Zon PV / Boilers Warmtepomp Bio-energie Etc. Gemeentelijk deel van Duurzaamheidfonds Provincie

22 Het kan!! Zie voorbeeld gemeente Dalfsen Bron: RTV Oost donderdag 4 april :35 Dalfsen wil alleen meewerken aan extra windturbines in de gemeente als deze geëxploiteerd worden door Nieuwleusen Synergie. De coöperatie wil twee of drie windturbines voor de gemeente exploiteren. Met het voorstel wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat de provincie de regie overneemt over windenergie in Dalfsen. Ook komt het voorstel tegemoet aan de eis van de gemeenteraad dat windturbines alleen nog worden toegestaan als er sprake is van verbinden en participatie met de dorpskern. De gemeenteraad praat deze maand nog over het voorstel. Nieuwleusen Synergie is een coöperatie, opgericht om het platteland op een duurzame manier leefbaar te houden. De gedachte achter de coöperatie is dat de overheid zich terugtrekt op steeds meer gebieden, maar dat als je als inwoners gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt, je de voorzieningen in stand kan houden en daarmee het dorp leefbaar houdt. De coöperatie beheert al volkstuintjes een kringloopwinkel en legt glasvezel aan

23 Samenvatting Wind kan behalen van meerdere beleidsdoelen ondersteunen (Sociale windenergie) Wind is veel meer dan alleen ruimtelijke ordening of duurzaamheid maar is ook regionale ontwikkeling en ontplooiing Via duidelijke Windvisie & Beleid met PvE kan gemeenteraad sturen op resultaat (zie voorbeeld gemeente Dalfsen) Via heldere beoordelingseisen kan de gemeenteraad het beste wind initiatief honoreren Samenwerking wind A16 biedt kans om zelf windenergie te ontwikkelen met maximale lokale participatie Conclusie: Laten we nu de kans pakken de regio sterker te maken. NU als overheden en lokale coöperaties snel samenwerken en doorpakken

24 Geïnteresseerd in onze motivatie?! Bekijk URL:

25 ?