Projectaanvraag vernieuwbouw zwembad De Dúnatter Schiermonnikoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectaanvraag vernieuwbouw zwembad De Dúnatter Schiermonnikoog"

Transcriptie

1 Projectaanvraag vernieuwbouw zwembad De Dúnatter Schiermonnikoog

2 Voorgeschiedenis en motivatie De afgelopen jaren is er regelmatig gesproken over de toekomst van zwembad De Dúnatter. Nadat de exploitatie van het zwembad en de bijbehorende werkzaamheden jarenlang door Stichting de Dúnatter en vrijwilligers zijn uitgevoerd, werd in 2009 de Conegroup bereid gevonden de exploitatie van het zwembad op zich te nemen. Het bad bleef daarbij eigendom van de gemeente en er werd jaarlijks een exploitatiebijdrage betaald aan de Conegroup. De voorzieningen zijn niet meer van deze tijd en de onderhoudskosten nemen toe. In de discussies over de toekomst van het zwembad is ook de optie om het zwembad te sluiten aan de orde geweest. Voor deze optie bleek, ondanks de hoge kosten die met het openhouden van het zwembad zijn gemoeid, echter weinig draagvlak: het zwembad vervult duidelijk een maatschappelijke functie voor de eigen bevolking. Er kunnen zwemlessen gegeven worden en het zwembad is een ontmoetingsplaats, met name voor de eilander kinderen. Verder heeft het zwembad een belangrijke functie voor de gasten. Nut en noodzaak van het zwembad worden dus breed onderschreven. In 2013 heeft de gemeenteraad de Conegroup daarom uitgenodigd een plan te maken voor de ontwikkeling van het zwembad met als doel de onderhoudstoestand van het bad op orde te brengen en het bad toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt daarbij was het behoud van een openbaar toegankelijk zwembad met een 25-meterbad, een recreatiebad en een speelweide en bij voorkeur een afname van de jaarlijkse exploitatiekosten. Exploitatie en onderhoudskosten betekenen een flinke kostenpost in de gemeentelijke begroting. Door de noodzakelijke investeringen zullen deze jaarlijkse kosten nog iets gaan toenemen. Eigendomssituatie De gemeente is opdrachtgever van het project en blijft eigenaar van de grond en opstallen van het bad. Toekomstige situatie Op de aangegeven locatie wordt een vernieuwd en op de markt afgestemd en aangepast buitenbad gerealiseerd waarbij zoveel als mogelijk van de aanwezige voorzieningen en elementen gebruik wordt gemaakt. Marktonderzoek toont aan dat er voldoende (markt)potentie bestaat voor een goed geoutilleerde openluchtvoorziening op Schiermonnikoog. Voorwaarde is wel dat een grondige aanpassing van het aanbod plaatsvindt, waarbij een kwaliteitsslag wordt gemaakt en de attractiewaarde wordt opgeschroefd (zie bijlage haalbaarheidsstudie Openluchtzwembad de Dúnatter). Rekening houdend met de vastgestelde marktpotentie bestaat er een behoefte aan in totaal ca. 747 m2 zwembadwater (de huidige situatie kent een wateroppervlak van in totaal m2). Het exacte aantal m2 zwembadwater wordt bepaald bij de verdere uitwerking van de zwembadconfiguratie. De hieromtrent door de gemeenteraad vastgestelde (financiële en inhoudelijke) kaders gelden daarbij als uitgangspunt. (zie bijlage raadsvoorstel en besluit Quick Wins: Zwembad de Dúnatter ) Zowel kwantitatief als kwalitatief wordt een vernieuwing-/verbeteringsslag gemaakt. Daarbij worden routing en logistiek verbeterd, de kleedruimten, receptie- en ontmoetingsruimte geheel vernieuwd en uitgebreid en de sfeer, aantrekkelijkheid en entourage aangepast aan de wensen van de gebruikers/bezoekers. 2

3 Planontwikkeling Het bestaande recreatiebad wordt geheel vernieuwd. Het bad wordt voorzien van op de jongste jeugd en gezinnen gerichte (water-)speelattributen en voorzieningen. Het recreatiebad wordt, middels een zogenaamde waterverbinding, gekoppeld met het bestaande 25 meter banenbad. De totale wateroppervlakte van het recreatiebad bedraagt circa 360 m2. Het 25-meter banenbad kent een wateroppervlakte van circa 325 m2. Aan de westzijde van zowel het banen- als het recreatiebad komt een (gesloten) bufferkelder met natuurlijk filtersysteem. Hierdoor wordt het zwembadwater op een natuurlijke wijze gefilterd, waardoor een mechanische filtering van het water niet (meer) noodzakelijke is. Het bestaande peuterbassin, met een totale wateroppervlakte van 62 m2, wordt gehandhaafd en maakt een essentieel onderdeel uit van de geplande belevings- en avonturentuin' gebaseerd op het Sculptura format. Deze belevingstuin vormt een belangrijke schakel in het recreatielint dat begint op het terrein van het zwembad en via bestaande recreatieve voorzieningen als het voetbalveld en de tennisbanen oostwaarts uitwaaiert richting Speelbos en diverse kleine duinpannen en eindigt bij recreatiegebied de Berkenplas. Op deze manier worden de twee belangrijkste wegen vanuit het dorp richting het strand, t.w. de Badweg en de Prins Bernhardweg op een prachtige manier met elkaar verbonden. Sculptura Dit grotendeels uit houtstructuren opgebouwde speelen belevingsconcept, gebaseerd op bewegen en avontuur, zorgt ervoor dat zowel kinderen als ouderen permanent worden uitgedaagd. Er worden verrassende combinaties geplaatst, gebaseerd op beleving, spanning en ontspanning. Tijdens het zomerseizoen wordt deze attractie gecombineerd met het openluchtzwembad. De speelmogelijkheid wordt daarnaast ook separaat, dus zonder zwembad, een aantal maanden vóór (maart en april) en na (september en oktober) het openluchtseizoen opengesteld. Op deze wijze leidt deze attractie tot een seizoensverlenging van het recreatieve aanbod op Schiermonnikoog. Bij de herinrichting van de bebouwing wordt uitgegaan van het realiseren van een beperkte horecavoorziening, zoals deze ook in de huidige situatie al aanwezig is, en afgestemd op de bezoekers van het openluchtbad met bijbehorend terras. De ligging van het terras is zodanig dat met name de bezoekersgroep ouders met (kleine) kinderen optimaal zicht heeft op het peuter- en recreatiebad, maar ook op de spannende speelvoorzieningen. 3

4 Duurzaamheidmaatregelen Het te realiseren openluchtbad wordt voorzien van diverse specifieke duurzaamheidmaatregelen die zijn gebaseerd op de navolgende doelstellingen: 1. realisatie van een lager energieverbruik en een emissiereductie van 30 tot 40% (minder CO2- uitstoot) ten opzichte van bestaande situatie; 2. een labelsprong van het huidig G/F niveau naar het A niveau wordt gerealiseerd; 3. lagere energie- en onderhoudskosten ten opzichte van de bestaande situatie; 4. duurzame materiaalkeuze gebaseerd op een lage onderhoudsvraag. De weergegeven doelstellingen worden als volgt gerealiseerd: door het verwarmen van het zwembadwater middels een door zonne-energie ondersteunde warmte-installatie (Solkav systeem) die ervoor zorgdraagt dat het conventionele (gas) gebruik bij het verwarmen van het zwembadwater tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor is het gebruik van de gasgestookte verwarmingsinstallatie nagenoeg alleen noodzakelijk bij de opwarming van het water voor de aanvang van het zwemseizoen. De bestaande verwarmingsinstallatie blijft daarbij gehandhaafd, zodat deze kan worden ingezet als back up en in het geval dat de zonneenergieinstallatie op enig moment niet (afdoende) inzetbaar is. Bijvoorbeeld bij de opstart van het openluchtseizoen (veelal te weinig zonnekracht); het aanbrengen van een open filtersysteem dat tevens dienst doet als buffer voor het zwemwater. In een open filtersysteem wordt het zwemwater via het overloopsysteem met 100% afroming naar het filter gestuurd waar het op natuurlijke wijze door de zandlagen gaat en gefilterd wordt. In dit geval wordt dit filter gerealiseerd in dat deel van het bassin dat zou vervallen en dus gesloopt zou worden. Deze natuurlijke wijze van filtering in een lage filtersnelheid zorgt voor een lager energieverbruik en een hogere kwaliteit zwemwater. Hierdoor wordt, zoals dat tot nu bij De Dûnatter en nagenoeg alle andere openluchtbaden het geval is, geen mechanisch aangedreven filtering meer toegepast. Deze realisatie is niet alleen duurzaam en milieuvriendelijk, maar leidt ook tot een afname van het elektriciteitsverbruik; doordat in de nieuwe situatie het zwemwater gebufferd kan worden (o.a. verdringingswater) gaat, in tegenstelling tot in de huidige situatie geen water meer naar het riool maar wordt dit binnen het systeem gehouden en dus hergebruikt. Naast water wordt hierdoor tevens op energie bespaard, immers gaat het hier over het hergebruik van geconditioneerd zwemwater; het aanbrengen van energiearme led verlichting in de te realiseren gebouwen/opstallen; het (verder) toepassen van het zogenaamde Calcium Hypochloriet (CH) in plaats van Hypochloriet (H = actief chloor). Het gebruik van CH leidt tot een nadrukkelijke vermindering van chloorgebruik. Zo is bij chloorgebruik voor een periode van 90 dagen gemiddeld 26 g/l nodig, terwijl bij CH gebruik in dezelfde periode slechts 3 g/l is benodigd. Het gebruik van CH biedt een stabiele oplossing voor desinfectie zonder dat er sprake is van chloraat, bromaat vorming. Tevens leidt het gebruik van CH tot lagere onderhoudskosten. De CH toepassing is veiliger en goedkoper (minder vervoer schadelijke stoffen over weg en water) en leidt tot een verlaging van de milieudruk; bij het ontwerpen en de uitvoering er met betrekking tot de materialisatie duurzame en onderhoud beperkende voorwaarden in acht genomen (dienen te) worden. Een zwembad is nu eenmaal een van de zwaarst belast gebouwsoorten in zowel exploitatie als gebruik. Dat betekent dat de keuze van materialen hierop grote invloed heeft. Op grond hiervan zijn de navolgende voorwaarden en eisen (PvE) van toepassing: - het materiaal dient op (naar Nederlandse maatstaven) verantwoorde wijze te zijn gewonnen en geproduceerd. Nadere criteria hieromtrent worden in overleg met de architect vastgesteld; - mogelijkheden voor hergebruik dienen te worden aangetoond; - de wijze waarop het materiaal bestand is tegen de hoge belasting (mechanische beschadiging) die in een buitenbad voorkomen dient te worden beschreven; - de weergave van de levensduur van het materiaal gegeven de omstandigheden is vereist; 4

5 - de mate van onderhoud en de voorwaarden die aan het onderhoud worden gesteld, dient aangetoond en gegarandeerd te worden; - op basis van ervaring dient het belaste gebied in ieder geval vanaf de vloer tot circa 2000 mm boven de vloer in steenachtige materialen te worden uitgevoerd. De vaststelling van de materiaalkeuze vindt plaats nadat de architectenkeuze (aanbesteding) heeft plaatsgevonden. Voornoemde voorwaarden en eisen zijn daarbij uitgangspunt. Bouwkundige en technische uitvoering Voor de realisatie van variant 2 wordt in de voorbereidende fase van het volgende uitgegaan: het bestaande recreatiebad wordt omgebouwd tot een recreatie-/familiebad met een afmeting van 13.9 meter lengte en 16 meter oplopend tot 20,1 meter breedte; de waterdiepte bij de ingang van dit bad bedraagt 0,62 cm tot 0,80 cm verder oplopend tot 1.00 meter; de aan beide zijde van het recreatiebad gelegen bassintrappen blijven gehandhaafd; bij en in het recreatiebad worden speel- en attractietoestellen geplaatst; het bestaande 25 meter wedstrijdbad wordt omgebouwd tot een banenbad met een afmeting van 25 meter lengte en 11,3 meter oplopend tot 15 meter breedte; het (bestaande) deel aan de zijde van de huidige zonneweide van zowel het recreatie- als wedstrijdbad wordt omgebouwd tot een open filtersysteem dat tevens dienst doet als buffer voor het zwemwater dat wordt afgedekt met een betonconstructie dat tevens als (zonnen)ligplaats kan dienen; de waterdiepte van het wedstrijdbad bedraagt 1,10 meter tot 1,40 meter oplopend tot 2.00 meter; het bestaande peuterbad wordt gehandhaafd een heeft een wateroppervlakte de bassinranden worden voorzien van een vernieuwde betoncoating; het huidige peuterbad wordt gestraald en gecoat; de bestaande voeten-/douchebak komt te vervallen; de bestaande opstallen behorende bij het zwembad, met uitzondering van de technische ruimte, worden gesloopt. Dit is inclusief het gebouw rechts bij/voor de (huidige) ingang van het zwembad; vervanging van de bestaande centrale voorzieningen, zoals entree, receptie/kassa, berging, overdekte ontmoetingsruimte/horeca en personeelsverblijf, wordt (op de zelfde positie als nu het geval is, zie bijlage1) een nieuw overdekt centraal gebouw gebouwd, bestaande uit de navolgende ruimten: - 1 berging (direct bij ingang zwembad) van 13 m2; - 1 kassa/receptie ruimte (bij ingang) van 6 m2-1 ontmoeting-/horecaruimte inclusief pantry van 72 m2; - 1 administratieruimte van 9 m2; - 1 personeelkleedruimte van 15 m2, gekoppeld aan 1 dames/1 heren douche en toiletruimte van 6 m2; - Algemene verkeersruimte van 3 m2; ter vervanging van de bestaande kleed-/douche en toiletruimten wordt (rechts van de centrale ruimte en in het verlengde van de technische ruimte, zie bijlage 1) een nieuwe overdekte kleedfaciliteit gerealiseerd, bestaande uit de navolgende ruimten: - 1 EHBO ruimte (tegenover de kassa/receptie direct bij de ingang van het zwembad) van 6 m2; - 1 berging van 6 m2 gekoppeld aan een technische ruimte van 3 m2; - 2 kleedruimten van ieder 15 m2; - 1 kleedruimte uitgerust met lockers van 54 m2; - 1 make-up ruimte van 3 m2; - 1 damestoilet van 8 m2 en een herentoilet van 6 m2 met wasvoorziening; - 1 Miva toilet van 4 m2 met wasvoorziening; - 1 douceruimte met minimaal 4 wanddouches van 7 m2; 5

6 het dak van de bestaande technische ruimte wordt vernieuwd; de wanden van de bestaande technische ruimte worden daar waar nodig bijgewerkt; het terras, zonneweide en het terrein van het zwembad en voor de ingang worden heringericht en aan de nieuwe situatie aangepast; het terrein gelegen naast het peuterbad wordt uitgebreid met Sculptura speel- en belevings faciliteiten en apparatuur; de noodzakelijke aanpassingen van de zwembadtechniek inclusief de vernieuwing van de (ondergrondse) leidingen van en naar de technische ruimte c.q. bassins; de noodzakelijke werktuigkundige en elektrotechnische aanpassingen/vernieuwingen, zoals onder andere het vernieuwen van de elektrische aansluitingen en schakelingen, het aanbrengen van (led) verlichting en het aanpassen/vernieuwen van water, warmte en sanitaire voorzieningen. Indicatieve schets van de nieuwe situatie: 6

7 Voorbereiding Mei 2014 besloot de raad van de gemeente om het buitenbad te vernieuwen om het zodoende aan te passen aan de eisen van de tijd. Aan het besluit van de gemeente is een uitgebreide haalbaarheidsonderzoek vooraf gegaan (zie bijlage). Op basis van de uitkomsten van deze studie heeft de gemeenteraad voor de zogenaamde optie 2 variant gekozen. Deze variant houdt in het op marktconforme wijze voortzetten van het zwembad waarbij op de bestaande locatie een vernieuwd en op de markt afgestemd en aangepast zwembad wordt gerealiseerd. Hierbij dienen zoveel als mogelijk de aanwezige voorzieningen en elementen gebruikt te worden. De grond en opstallen van het zwembad zijn en blijven eigendom van de gemeente en de exploitatie wordt uitgevoerd door Cone Schiermonnikoog BV. De maatschappelijke activiteiten van het zwembad zullen gehandhaafd blijven. Deze voorwaarde blijft contractueel geborgd. Om de uitvoering van de renovatie/vernieuwing op een adequate en op de exploitatie afgestemde wijze plaats te laten vinden, is ConeGroup (verder te noemen: Cone ), de organisatie waaronder de exploitant van het zwembad, Cone Schiermonnikoog BV valt, gevraagd de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering van de bouw van de bouw van het zwembad ter hand te nemen. Dit omdat Cone over specifieke en noodzakelijke kennis en ervaring voor een bouw als de onderhavige beschikt en ze het zwembad reeds jaren op risicodragende wijze exploiteert en dit ook na de verbouw blijft doen. De keus voor de Cone betekent, dat deze er voor dient zorg te dragen dat het door de raad voor variant 2 vastgestelde budget binnen de hiervoor gestelde financiële kaders blijft. Tevens zal Cone Schiermonnikoog BV, een dochteronderneming van Cone en huidige exploitatie van het zwembad, garant staan voor het (toekomstige) beheer en voor het voor eigen rekening en risico exploiteren van het zwembad binnen de met de gemeente overeengekomen jaarlijkse exploitatiebijdrage. Cone heeft bewezen op een professionele wijze een zwembad te kunnen exploiteren en is als exploitant op het gebied van de inrichting investeringen te plegen. Projectbegeleiding vanuit gemeente Namens de gemeente is de heer Hulleman aangetrokken als projectleider om de nader overeen te komen voortgang te bewaken en toe te zien op een correcte en tijdige uitvoer van de procedure. Tevens fungeert de heer Hulleman als schakel tussen de gemeente (opdrachtgever) en Cone als bouwuitvoerende partij. (zie verder bijlage B&W-besluit aanstelling Hulleman als projectleider) Aanbesteding Om een transparante en verantwoorde keuze te kunnen maken wie de architectonische dan wel de bouwkundige/installatietechnische werkzaamheden van het zwembad gaat uitvoeren, is gekozen voor een aanbestedingsopzet gebaseerd op de door de gemeente van toepassing verklaarde regels en procedures (zie bijlage Handboek inkoopbeleid VAST ). De aanbesteding richt zich concreet op de voor het project relevant geachte werkzaamheden ten behoeve van de renovatie/verbouw van het zwembad. Er vinden twee aanbestedingsprocedures plaats, te weten: - de architectenaanbesteding; - de bouw en (zwembad)installatietechnische aanbesteding. Elke procedure kent twee fases: de selectieprocedure, gevolgd door de aanbestedingsprocedure. Uit de selectieprocedure worden de drie best uit de procedure komende partijen 7

8 uitgenodigd een aanbieding uit te brengen. In de selectiefase worden, op basis van vooraf vastgestelde en meetbare (objectieve) criteria, alle gegadigden getoetst. De criteria omvatten aspecten zoals kerncompetenties evenals andere zaken zoals de Eigen Verklaring, bewijs inschrijving handelsregister etc. Uiteindelijk worden in beide procedures drie partijen uitgenodigd een (prijs)aanbieding te doen voor het uit te voeren werk. De partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EVMI) doet, krijgt het werk gegund. Alle criteria, voor zowel de selectie- als aanbestedingsfase, worden door Cone verder uitgewerkt en in overleg met de gemeente definitief vastgesteld. De navolgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de gekozen aanbestedingsprocedures: Architectenaanbesteding Gelet op de hoogte van de architectonische werkzaamheden, geschat op circa ,-- exclusief BTW hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden 1 (drempelbedrag voor diensten ligt op/boven ,-- exclusief BTW). Derhalve zullen de gemeentelijke aanbestedingsregels worden toegepast, waarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd voor een niet-openbare aanbesteding leidend zijn. Bouw- en (zwembad)installatietechnische aanbesteding Gelet op de hoogte van de bouwsom van maximaal 1.2 mil. exclusief BTW hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden 2 (drempelbedrag voor werken ligt op/boven ,- exclusief BTW). Derhalve zullen dus de van toepassing zijnde gemeentelijke aanbestedingsregels worden toegepast, waarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd voor een niet-openbare nationale aanbesteding leidend zijn. Hierbij kunnen zich, als gevolg van het specifieke van de bouwopdracht op het eiland Schiermonnikoog, mogelijke uitzonderingen/afwijkingen voordoen. In voorkomende gevallen zal dit eerst vooraf aan de gemeente worden voorgelegd en om toestemming worden gevraagd. Zie verder de bijlagen: - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Architectenselectie - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Bouw- & (zwembad)installatiewerkzaamheden - Second Opinion aanbestedingsprocedure uitgevoerd door Bureau Andres - B&W-besluit inzake Plannen van Aanpak 1 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. 2 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. 8

9 Eindresultaat Na realisatie zal een modern en bovenal op de inwoners en gasten van Schiermonnikoog afgestemd openluchtzwembad zijn gerealiseerd dat nadrukkelijk zal bijdrage aan de verbetering van de attractiewaarde van het eiland Schiermonnikoog. Daarnaast zorgt het op deze wijze handhaven van een door de inwoners van Schiermonnikoog gewilde maatschappelijke voorziening bij aan de leefbaarheid van het eiland. Het uitgekiende concept zorgt, ten opzichte van de bestaande situatie, er nadrukkelijk voor dat de milieudruk wordt verlaagd, er minder energie wordt vergebruikt en de jaarlijkse exploitatielasten, dus kosten voor de gemeente, lager uitvallen. Effecten duurzaamheid Zijn pas echt goed aan te geven nadat a. de architect is gekozen het deze tot een Definitief Ontwerp is gekozen met daarbij de berekening/weergave van de eerste effecten van de definitief uitgewerkte plannen. Daarnaast zullen de bouwer/installateurs in hun aanbieding (aanbestedingsprocedure) de exacte effecten van het door hun voorgestelde (op basis van onze hiervoor reeds uitgewerkte voorwaarden/eisen) moeten aangeven en garanderen. In de voornoemde tekst is al wel uitgebreid door Cone aangegeven wat in deze fase de effecten van de gekozen richting c.q. het in deze fase uitgewerkte schetsplan zullen zijn. Effecten werkgelegenheid/seizoensverlenging Het bestaande personeelsbestand zal na realisatie met 1 parttime kracht worden uitgebreid. Dit is het gevolg van het feit dat het concept zo is ontwikkeld dat ten opzichte van de bestaande situatie er een seizoensverlening van 2 maanden voor opening en 2 maanden na sluiting van het openluchtseizoen zal plaatsvinden. Verder is er sprake van indirecte werkgelegenheid als gevolg van de opdracht die de architect en de aannemers en installateurs zullen krijgen. 9

10 Planning en kasritme Planning De bouwwerkzaamheden dienen eind december 2015 afgerond en opgeleverd te zijn. De procedure verloopt volgens een vooraf vastgestelde planning. Deze planning is indicatief. Met het volgende tijdspad dient rekening gehouden te worden. Onderdeel datum Opdracht aan Cone na akkoord gemeente Start selectiefase architect Afronden selectiefase architect Start aanbestedingsfase architect Afronden aanbestedingsfase architect Definitieve gunning en contractvorming architect Start VO fase architect VO fase gereed architect en welstand/brandweer overleg DO fase en technisch ontwerp (bestekken) gereed architect Start aanvraag omgevingsvergunning Onherroepelijke omgevingsvergunning Start selectiefase bouw en installatiewerken Afronden selectiefase bouw en installatiewerken Start aanbestedingsfase bouw en installatiewerken Afronden aanbestedingsfase bouw en installatiewerken Definitieve gunning contractvorming bouw/installateur Start uitvoering bouw-/installatiewerkzaamheden Definitieve oplevering Bij bovengenoemde planning is van het volgende uitgegaan: opdracht Cone door gemeente midden november 2014; verplichte (minimale) termijnen voor de verschillende fases, conform ARW 2012, inclusief de vereiste termijn van 20 dagen (bezwaarperiode na voorgenomen gunning) conform art ARW 2012 ; gangbare vakantieperioden tijdens kerst- zomervakantieperiode; in overleg tussen gemeente en exploitant wordt bepaald of de exploitatie van het zwembad vanaf 27 april tot eind juli 2015 wel/niet zal plaatsvinden. 10

11 Kasritme Rekening houdende met de uitgangspunten van voornoemde planning dient met het navolgende kasritme rekening te worden gehouden. Onderdeel datum 1 e fase voorbereidingskosten ad e fase voorbereidingskosten ad e fase voorbereidingskosten ad e fase architect e.a. ad e fase architect e.a. + leges e fase architect e.a e fase aanbesteding bouw e fase aanbesteding bouw e fase aanbesteding bouw e fase bouw realisatie e fase bouw realisatie e fase bouw realisatie + inrichting e fase bouw realisatie + inrichting e fase bouw realisatie + inrichting e fase bouw realisatie Kosten Samenvatting van de gespecificeerde projectbegroting De kosten voor de hernieuwbouw van het zwembad bedragen ,00 excl. Btw 11

12 INVESTERINGSBEREKENING Onderdeel Aantal m2 Stuk prijs Totaal kosten Sloop bestaande bassins/opstallen Sloop bestaand wedstrijdbad Sloop bestaand recreatiebad Sloop bestaande opstallen Totaal sloopkosten Renovatie/aanpassing recreatiebassin Fundering Vloeren Vloerafwerking Dekvloeren Wanden Wandafwerking Stralen 1e deel recreatiebad Trappen, belijning etc Hijskraan voor machinekamer in- en uitlaat Nieuw leidingwerk (incl. demonteren/afvoeren) Techniek (zwembad installatie etc.) CV leidingwerk en boiler EHBO W installaties riolering/water/gas Sanitair alle ruimten Elektra (machinekamer en gebouwen en sanitair) Totaal renovatie recreatiebassin Nieuwbouw opstallen Bouw kleed/douche/entree etc Totaal nieuwbouw opstallen Overige kosten Inrichting kleed/douche ruimten etc Bar/receptiemeubel Vaste attributen (Sculptura) Speelattributen Keuken horeca (niet subsidiabel) Terreinbeveiliging Bestrating/terras Grondwerk Groenvoorziening/gazon Fietsstalling/Entree Totaal overige kosten Integraal overzicht kosten Totaal bouwkosten Adviseurs (architect, constructeur etc.)(75% =voorbereiding) Legeskosten (niet subsidiabel) Aanbestedingsbegeleidingskosten Cone (=voorbereiding) Projectbouwbegeleidingskosten Cone (=uitvoering) Projectbegeleiding Hulleman (= uitvoering) Onvoorzien 5% Totaal Generaal Waarvan niet subsidiabel Waarvan voorbereidingskosten

13 Dekkingsplan Het college van GS heeft een cofinanciering van 50% in het vooruitzicht gesteld. De gemeente brengt de andere helft op. Conegroup brengt de inrichtingskosten van het Sculptura-project in ( ,00). Voorgenomen acties met betrekking tot voorlichting en publiciteit Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een persbericht uitgegeven. Daarnaast zal bij de werkzaamheden een bouwbord worden geplaatst waarop de provincie als subsidiegever wordt genoemd. Na voltooiing zal het zwembad op feestelijke wijze worden heropend. Bijlagen - Haalbaarheidsstudie Openluchtzwembad de Dúnatter - Raadsvoorstel en besluit Quick Wins: Zwembad de Dúnatter - B&W-besluit aanstelling Hulleman als projectleider - Handboek inkoopbeleid VAST - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Architectenselectie - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Bouw- & (zwembad)installatiewerkzaamheden - Second Opinion 1 & 2 aanbestedingsprocedure uitgevoerd door Bureau Andres - B&W-besluit inzake Plannen van Aanpak - Indicatieve schets van toekomstige situatie 13

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Datum 19 juni 2014 Status Definitief 1 Toelichting Het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

Er wordt geselecteerd op basis van EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving

Er wordt geselecteerd op basis van EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Aanbesteding exploitatie Huis van de Sport Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 17 juli 201 2 Inlichtingen Merel de JongIBob Mol (023

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Nummer BD2013-014414 Directie directie sb Dienst dienst ivv Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Ter kennisneming voor

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13 Inhoud Inleiding... 4 Deel A: Algemeen... 5 Inleiding... 5 1 Nieuwbouw tot op heden... 5 2 De besluitvorming tot het vervanging van schoolgebouwen... 6 3 De lokale overheid... 7 3.1 OCW-Vastgoed... 8 3.1.1

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie