Projectaanvraag vernieuwbouw zwembad De Dúnatter Schiermonnikoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectaanvraag vernieuwbouw zwembad De Dúnatter Schiermonnikoog"

Transcriptie

1 Projectaanvraag vernieuwbouw zwembad De Dúnatter Schiermonnikoog

2 Voorgeschiedenis en motivatie De afgelopen jaren is er regelmatig gesproken over de toekomst van zwembad De Dúnatter. Nadat de exploitatie van het zwembad en de bijbehorende werkzaamheden jarenlang door Stichting de Dúnatter en vrijwilligers zijn uitgevoerd, werd in 2009 de Conegroup bereid gevonden de exploitatie van het zwembad op zich te nemen. Het bad bleef daarbij eigendom van de gemeente en er werd jaarlijks een exploitatiebijdrage betaald aan de Conegroup. De voorzieningen zijn niet meer van deze tijd en de onderhoudskosten nemen toe. In de discussies over de toekomst van het zwembad is ook de optie om het zwembad te sluiten aan de orde geweest. Voor deze optie bleek, ondanks de hoge kosten die met het openhouden van het zwembad zijn gemoeid, echter weinig draagvlak: het zwembad vervult duidelijk een maatschappelijke functie voor de eigen bevolking. Er kunnen zwemlessen gegeven worden en het zwembad is een ontmoetingsplaats, met name voor de eilander kinderen. Verder heeft het zwembad een belangrijke functie voor de gasten. Nut en noodzaak van het zwembad worden dus breed onderschreven. In 2013 heeft de gemeenteraad de Conegroup daarom uitgenodigd een plan te maken voor de ontwikkeling van het zwembad met als doel de onderhoudstoestand van het bad op orde te brengen en het bad toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt daarbij was het behoud van een openbaar toegankelijk zwembad met een 25-meterbad, een recreatiebad en een speelweide en bij voorkeur een afname van de jaarlijkse exploitatiekosten. Exploitatie en onderhoudskosten betekenen een flinke kostenpost in de gemeentelijke begroting. Door de noodzakelijke investeringen zullen deze jaarlijkse kosten nog iets gaan toenemen. Eigendomssituatie De gemeente is opdrachtgever van het project en blijft eigenaar van de grond en opstallen van het bad. Toekomstige situatie Op de aangegeven locatie wordt een vernieuwd en op de markt afgestemd en aangepast buitenbad gerealiseerd waarbij zoveel als mogelijk van de aanwezige voorzieningen en elementen gebruik wordt gemaakt. Marktonderzoek toont aan dat er voldoende (markt)potentie bestaat voor een goed geoutilleerde openluchtvoorziening op Schiermonnikoog. Voorwaarde is wel dat een grondige aanpassing van het aanbod plaatsvindt, waarbij een kwaliteitsslag wordt gemaakt en de attractiewaarde wordt opgeschroefd (zie bijlage haalbaarheidsstudie Openluchtzwembad de Dúnatter). Rekening houdend met de vastgestelde marktpotentie bestaat er een behoefte aan in totaal ca. 747 m2 zwembadwater (de huidige situatie kent een wateroppervlak van in totaal m2). Het exacte aantal m2 zwembadwater wordt bepaald bij de verdere uitwerking van de zwembadconfiguratie. De hieromtrent door de gemeenteraad vastgestelde (financiële en inhoudelijke) kaders gelden daarbij als uitgangspunt. (zie bijlage raadsvoorstel en besluit Quick Wins: Zwembad de Dúnatter ) Zowel kwantitatief als kwalitatief wordt een vernieuwing-/verbeteringsslag gemaakt. Daarbij worden routing en logistiek verbeterd, de kleedruimten, receptie- en ontmoetingsruimte geheel vernieuwd en uitgebreid en de sfeer, aantrekkelijkheid en entourage aangepast aan de wensen van de gebruikers/bezoekers. 2

3 Planontwikkeling Het bestaande recreatiebad wordt geheel vernieuwd. Het bad wordt voorzien van op de jongste jeugd en gezinnen gerichte (water-)speelattributen en voorzieningen. Het recreatiebad wordt, middels een zogenaamde waterverbinding, gekoppeld met het bestaande 25 meter banenbad. De totale wateroppervlakte van het recreatiebad bedraagt circa 360 m2. Het 25-meter banenbad kent een wateroppervlakte van circa 325 m2. Aan de westzijde van zowel het banen- als het recreatiebad komt een (gesloten) bufferkelder met natuurlijk filtersysteem. Hierdoor wordt het zwembadwater op een natuurlijke wijze gefilterd, waardoor een mechanische filtering van het water niet (meer) noodzakelijke is. Het bestaande peuterbassin, met een totale wateroppervlakte van 62 m2, wordt gehandhaafd en maakt een essentieel onderdeel uit van de geplande belevings- en avonturentuin' gebaseerd op het Sculptura format. Deze belevingstuin vormt een belangrijke schakel in het recreatielint dat begint op het terrein van het zwembad en via bestaande recreatieve voorzieningen als het voetbalveld en de tennisbanen oostwaarts uitwaaiert richting Speelbos en diverse kleine duinpannen en eindigt bij recreatiegebied de Berkenplas. Op deze manier worden de twee belangrijkste wegen vanuit het dorp richting het strand, t.w. de Badweg en de Prins Bernhardweg op een prachtige manier met elkaar verbonden. Sculptura Dit grotendeels uit houtstructuren opgebouwde speelen belevingsconcept, gebaseerd op bewegen en avontuur, zorgt ervoor dat zowel kinderen als ouderen permanent worden uitgedaagd. Er worden verrassende combinaties geplaatst, gebaseerd op beleving, spanning en ontspanning. Tijdens het zomerseizoen wordt deze attractie gecombineerd met het openluchtzwembad. De speelmogelijkheid wordt daarnaast ook separaat, dus zonder zwembad, een aantal maanden vóór (maart en april) en na (september en oktober) het openluchtseizoen opengesteld. Op deze wijze leidt deze attractie tot een seizoensverlenging van het recreatieve aanbod op Schiermonnikoog. Bij de herinrichting van de bebouwing wordt uitgegaan van het realiseren van een beperkte horecavoorziening, zoals deze ook in de huidige situatie al aanwezig is, en afgestemd op de bezoekers van het openluchtbad met bijbehorend terras. De ligging van het terras is zodanig dat met name de bezoekersgroep ouders met (kleine) kinderen optimaal zicht heeft op het peuter- en recreatiebad, maar ook op de spannende speelvoorzieningen. 3

4 Duurzaamheidmaatregelen Het te realiseren openluchtbad wordt voorzien van diverse specifieke duurzaamheidmaatregelen die zijn gebaseerd op de navolgende doelstellingen: 1. realisatie van een lager energieverbruik en een emissiereductie van 30 tot 40% (minder CO2- uitstoot) ten opzichte van bestaande situatie; 2. een labelsprong van het huidig G/F niveau naar het A niveau wordt gerealiseerd; 3. lagere energie- en onderhoudskosten ten opzichte van de bestaande situatie; 4. duurzame materiaalkeuze gebaseerd op een lage onderhoudsvraag. De weergegeven doelstellingen worden als volgt gerealiseerd: door het verwarmen van het zwembadwater middels een door zonne-energie ondersteunde warmte-installatie (Solkav systeem) die ervoor zorgdraagt dat het conventionele (gas) gebruik bij het verwarmen van het zwembadwater tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor is het gebruik van de gasgestookte verwarmingsinstallatie nagenoeg alleen noodzakelijk bij de opwarming van het water voor de aanvang van het zwemseizoen. De bestaande verwarmingsinstallatie blijft daarbij gehandhaafd, zodat deze kan worden ingezet als back up en in het geval dat de zonneenergieinstallatie op enig moment niet (afdoende) inzetbaar is. Bijvoorbeeld bij de opstart van het openluchtseizoen (veelal te weinig zonnekracht); het aanbrengen van een open filtersysteem dat tevens dienst doet als buffer voor het zwemwater. In een open filtersysteem wordt het zwemwater via het overloopsysteem met 100% afroming naar het filter gestuurd waar het op natuurlijke wijze door de zandlagen gaat en gefilterd wordt. In dit geval wordt dit filter gerealiseerd in dat deel van het bassin dat zou vervallen en dus gesloopt zou worden. Deze natuurlijke wijze van filtering in een lage filtersnelheid zorgt voor een lager energieverbruik en een hogere kwaliteit zwemwater. Hierdoor wordt, zoals dat tot nu bij De Dûnatter en nagenoeg alle andere openluchtbaden het geval is, geen mechanisch aangedreven filtering meer toegepast. Deze realisatie is niet alleen duurzaam en milieuvriendelijk, maar leidt ook tot een afname van het elektriciteitsverbruik; doordat in de nieuwe situatie het zwemwater gebufferd kan worden (o.a. verdringingswater) gaat, in tegenstelling tot in de huidige situatie geen water meer naar het riool maar wordt dit binnen het systeem gehouden en dus hergebruikt. Naast water wordt hierdoor tevens op energie bespaard, immers gaat het hier over het hergebruik van geconditioneerd zwemwater; het aanbrengen van energiearme led verlichting in de te realiseren gebouwen/opstallen; het (verder) toepassen van het zogenaamde Calcium Hypochloriet (CH) in plaats van Hypochloriet (H = actief chloor). Het gebruik van CH leidt tot een nadrukkelijke vermindering van chloorgebruik. Zo is bij chloorgebruik voor een periode van 90 dagen gemiddeld 26 g/l nodig, terwijl bij CH gebruik in dezelfde periode slechts 3 g/l is benodigd. Het gebruik van CH biedt een stabiele oplossing voor desinfectie zonder dat er sprake is van chloraat, bromaat vorming. Tevens leidt het gebruik van CH tot lagere onderhoudskosten. De CH toepassing is veiliger en goedkoper (minder vervoer schadelijke stoffen over weg en water) en leidt tot een verlaging van de milieudruk; bij het ontwerpen en de uitvoering er met betrekking tot de materialisatie duurzame en onderhoud beperkende voorwaarden in acht genomen (dienen te) worden. Een zwembad is nu eenmaal een van de zwaarst belast gebouwsoorten in zowel exploitatie als gebruik. Dat betekent dat de keuze van materialen hierop grote invloed heeft. Op grond hiervan zijn de navolgende voorwaarden en eisen (PvE) van toepassing: - het materiaal dient op (naar Nederlandse maatstaven) verantwoorde wijze te zijn gewonnen en geproduceerd. Nadere criteria hieromtrent worden in overleg met de architect vastgesteld; - mogelijkheden voor hergebruik dienen te worden aangetoond; - de wijze waarop het materiaal bestand is tegen de hoge belasting (mechanische beschadiging) die in een buitenbad voorkomen dient te worden beschreven; - de weergave van de levensduur van het materiaal gegeven de omstandigheden is vereist; 4

5 - de mate van onderhoud en de voorwaarden die aan het onderhoud worden gesteld, dient aangetoond en gegarandeerd te worden; - op basis van ervaring dient het belaste gebied in ieder geval vanaf de vloer tot circa 2000 mm boven de vloer in steenachtige materialen te worden uitgevoerd. De vaststelling van de materiaalkeuze vindt plaats nadat de architectenkeuze (aanbesteding) heeft plaatsgevonden. Voornoemde voorwaarden en eisen zijn daarbij uitgangspunt. Bouwkundige en technische uitvoering Voor de realisatie van variant 2 wordt in de voorbereidende fase van het volgende uitgegaan: het bestaande recreatiebad wordt omgebouwd tot een recreatie-/familiebad met een afmeting van 13.9 meter lengte en 16 meter oplopend tot 20,1 meter breedte; de waterdiepte bij de ingang van dit bad bedraagt 0,62 cm tot 0,80 cm verder oplopend tot 1.00 meter; de aan beide zijde van het recreatiebad gelegen bassintrappen blijven gehandhaafd; bij en in het recreatiebad worden speel- en attractietoestellen geplaatst; het bestaande 25 meter wedstrijdbad wordt omgebouwd tot een banenbad met een afmeting van 25 meter lengte en 11,3 meter oplopend tot 15 meter breedte; het (bestaande) deel aan de zijde van de huidige zonneweide van zowel het recreatie- als wedstrijdbad wordt omgebouwd tot een open filtersysteem dat tevens dienst doet als buffer voor het zwemwater dat wordt afgedekt met een betonconstructie dat tevens als (zonnen)ligplaats kan dienen; de waterdiepte van het wedstrijdbad bedraagt 1,10 meter tot 1,40 meter oplopend tot 2.00 meter; het bestaande peuterbad wordt gehandhaafd een heeft een wateroppervlakte de bassinranden worden voorzien van een vernieuwde betoncoating; het huidige peuterbad wordt gestraald en gecoat; de bestaande voeten-/douchebak komt te vervallen; de bestaande opstallen behorende bij het zwembad, met uitzondering van de technische ruimte, worden gesloopt. Dit is inclusief het gebouw rechts bij/voor de (huidige) ingang van het zwembad; vervanging van de bestaande centrale voorzieningen, zoals entree, receptie/kassa, berging, overdekte ontmoetingsruimte/horeca en personeelsverblijf, wordt (op de zelfde positie als nu het geval is, zie bijlage1) een nieuw overdekt centraal gebouw gebouwd, bestaande uit de navolgende ruimten: - 1 berging (direct bij ingang zwembad) van 13 m2; - 1 kassa/receptie ruimte (bij ingang) van 6 m2-1 ontmoeting-/horecaruimte inclusief pantry van 72 m2; - 1 administratieruimte van 9 m2; - 1 personeelkleedruimte van 15 m2, gekoppeld aan 1 dames/1 heren douche en toiletruimte van 6 m2; - Algemene verkeersruimte van 3 m2; ter vervanging van de bestaande kleed-/douche en toiletruimten wordt (rechts van de centrale ruimte en in het verlengde van de technische ruimte, zie bijlage 1) een nieuwe overdekte kleedfaciliteit gerealiseerd, bestaande uit de navolgende ruimten: - 1 EHBO ruimte (tegenover de kassa/receptie direct bij de ingang van het zwembad) van 6 m2; - 1 berging van 6 m2 gekoppeld aan een technische ruimte van 3 m2; - 2 kleedruimten van ieder 15 m2; - 1 kleedruimte uitgerust met lockers van 54 m2; - 1 make-up ruimte van 3 m2; - 1 damestoilet van 8 m2 en een herentoilet van 6 m2 met wasvoorziening; - 1 Miva toilet van 4 m2 met wasvoorziening; - 1 douceruimte met minimaal 4 wanddouches van 7 m2; 5

6 het dak van de bestaande technische ruimte wordt vernieuwd; de wanden van de bestaande technische ruimte worden daar waar nodig bijgewerkt; het terras, zonneweide en het terrein van het zwembad en voor de ingang worden heringericht en aan de nieuwe situatie aangepast; het terrein gelegen naast het peuterbad wordt uitgebreid met Sculptura speel- en belevings faciliteiten en apparatuur; de noodzakelijke aanpassingen van de zwembadtechniek inclusief de vernieuwing van de (ondergrondse) leidingen van en naar de technische ruimte c.q. bassins; de noodzakelijke werktuigkundige en elektrotechnische aanpassingen/vernieuwingen, zoals onder andere het vernieuwen van de elektrische aansluitingen en schakelingen, het aanbrengen van (led) verlichting en het aanpassen/vernieuwen van water, warmte en sanitaire voorzieningen. Indicatieve schets van de nieuwe situatie: 6

7 Voorbereiding Mei 2014 besloot de raad van de gemeente om het buitenbad te vernieuwen om het zodoende aan te passen aan de eisen van de tijd. Aan het besluit van de gemeente is een uitgebreide haalbaarheidsonderzoek vooraf gegaan (zie bijlage). Op basis van de uitkomsten van deze studie heeft de gemeenteraad voor de zogenaamde optie 2 variant gekozen. Deze variant houdt in het op marktconforme wijze voortzetten van het zwembad waarbij op de bestaande locatie een vernieuwd en op de markt afgestemd en aangepast zwembad wordt gerealiseerd. Hierbij dienen zoveel als mogelijk de aanwezige voorzieningen en elementen gebruikt te worden. De grond en opstallen van het zwembad zijn en blijven eigendom van de gemeente en de exploitatie wordt uitgevoerd door Cone Schiermonnikoog BV. De maatschappelijke activiteiten van het zwembad zullen gehandhaafd blijven. Deze voorwaarde blijft contractueel geborgd. Om de uitvoering van de renovatie/vernieuwing op een adequate en op de exploitatie afgestemde wijze plaats te laten vinden, is ConeGroup (verder te noemen: Cone ), de organisatie waaronder de exploitant van het zwembad, Cone Schiermonnikoog BV valt, gevraagd de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering van de bouw van de bouw van het zwembad ter hand te nemen. Dit omdat Cone over specifieke en noodzakelijke kennis en ervaring voor een bouw als de onderhavige beschikt en ze het zwembad reeds jaren op risicodragende wijze exploiteert en dit ook na de verbouw blijft doen. De keus voor de Cone betekent, dat deze er voor dient zorg te dragen dat het door de raad voor variant 2 vastgestelde budget binnen de hiervoor gestelde financiële kaders blijft. Tevens zal Cone Schiermonnikoog BV, een dochteronderneming van Cone en huidige exploitatie van het zwembad, garant staan voor het (toekomstige) beheer en voor het voor eigen rekening en risico exploiteren van het zwembad binnen de met de gemeente overeengekomen jaarlijkse exploitatiebijdrage. Cone heeft bewezen op een professionele wijze een zwembad te kunnen exploiteren en is als exploitant op het gebied van de inrichting investeringen te plegen. Projectbegeleiding vanuit gemeente Namens de gemeente is de heer Hulleman aangetrokken als projectleider om de nader overeen te komen voortgang te bewaken en toe te zien op een correcte en tijdige uitvoer van de procedure. Tevens fungeert de heer Hulleman als schakel tussen de gemeente (opdrachtgever) en Cone als bouwuitvoerende partij. (zie verder bijlage B&W-besluit aanstelling Hulleman als projectleider) Aanbesteding Om een transparante en verantwoorde keuze te kunnen maken wie de architectonische dan wel de bouwkundige/installatietechnische werkzaamheden van het zwembad gaat uitvoeren, is gekozen voor een aanbestedingsopzet gebaseerd op de door de gemeente van toepassing verklaarde regels en procedures (zie bijlage Handboek inkoopbeleid VAST ). De aanbesteding richt zich concreet op de voor het project relevant geachte werkzaamheden ten behoeve van de renovatie/verbouw van het zwembad. Er vinden twee aanbestedingsprocedures plaats, te weten: - de architectenaanbesteding; - de bouw en (zwembad)installatietechnische aanbesteding. Elke procedure kent twee fases: de selectieprocedure, gevolgd door de aanbestedingsprocedure. Uit de selectieprocedure worden de drie best uit de procedure komende partijen 7

8 uitgenodigd een aanbieding uit te brengen. In de selectiefase worden, op basis van vooraf vastgestelde en meetbare (objectieve) criteria, alle gegadigden getoetst. De criteria omvatten aspecten zoals kerncompetenties evenals andere zaken zoals de Eigen Verklaring, bewijs inschrijving handelsregister etc. Uiteindelijk worden in beide procedures drie partijen uitgenodigd een (prijs)aanbieding te doen voor het uit te voeren werk. De partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EVMI) doet, krijgt het werk gegund. Alle criteria, voor zowel de selectie- als aanbestedingsfase, worden door Cone verder uitgewerkt en in overleg met de gemeente definitief vastgesteld. De navolgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de gekozen aanbestedingsprocedures: Architectenaanbesteding Gelet op de hoogte van de architectonische werkzaamheden, geschat op circa ,-- exclusief BTW hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden 1 (drempelbedrag voor diensten ligt op/boven ,-- exclusief BTW). Derhalve zullen de gemeentelijke aanbestedingsregels worden toegepast, waarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd voor een niet-openbare aanbesteding leidend zijn. Bouw- en (zwembad)installatietechnische aanbesteding Gelet op de hoogte van de bouwsom van maximaal 1.2 mil. exclusief BTW hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden 2 (drempelbedrag voor werken ligt op/boven ,- exclusief BTW). Derhalve zullen dus de van toepassing zijnde gemeentelijke aanbestedingsregels worden toegepast, waarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd voor een niet-openbare nationale aanbesteding leidend zijn. Hierbij kunnen zich, als gevolg van het specifieke van de bouwopdracht op het eiland Schiermonnikoog, mogelijke uitzonderingen/afwijkingen voordoen. In voorkomende gevallen zal dit eerst vooraf aan de gemeente worden voorgelegd en om toestemming worden gevraagd. Zie verder de bijlagen: - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Architectenselectie - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Bouw- & (zwembad)installatiewerkzaamheden - Second Opinion aanbestedingsprocedure uitgevoerd door Bureau Andres - B&W-besluit inzake Plannen van Aanpak 1 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. 2 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. 8

9 Eindresultaat Na realisatie zal een modern en bovenal op de inwoners en gasten van Schiermonnikoog afgestemd openluchtzwembad zijn gerealiseerd dat nadrukkelijk zal bijdrage aan de verbetering van de attractiewaarde van het eiland Schiermonnikoog. Daarnaast zorgt het op deze wijze handhaven van een door de inwoners van Schiermonnikoog gewilde maatschappelijke voorziening bij aan de leefbaarheid van het eiland. Het uitgekiende concept zorgt, ten opzichte van de bestaande situatie, er nadrukkelijk voor dat de milieudruk wordt verlaagd, er minder energie wordt vergebruikt en de jaarlijkse exploitatielasten, dus kosten voor de gemeente, lager uitvallen. Effecten duurzaamheid Zijn pas echt goed aan te geven nadat a. de architect is gekozen het deze tot een Definitief Ontwerp is gekozen met daarbij de berekening/weergave van de eerste effecten van de definitief uitgewerkte plannen. Daarnaast zullen de bouwer/installateurs in hun aanbieding (aanbestedingsprocedure) de exacte effecten van het door hun voorgestelde (op basis van onze hiervoor reeds uitgewerkte voorwaarden/eisen) moeten aangeven en garanderen. In de voornoemde tekst is al wel uitgebreid door Cone aangegeven wat in deze fase de effecten van de gekozen richting c.q. het in deze fase uitgewerkte schetsplan zullen zijn. Effecten werkgelegenheid/seizoensverlenging Het bestaande personeelsbestand zal na realisatie met 1 parttime kracht worden uitgebreid. Dit is het gevolg van het feit dat het concept zo is ontwikkeld dat ten opzichte van de bestaande situatie er een seizoensverlening van 2 maanden voor opening en 2 maanden na sluiting van het openluchtseizoen zal plaatsvinden. Verder is er sprake van indirecte werkgelegenheid als gevolg van de opdracht die de architect en de aannemers en installateurs zullen krijgen. 9

10 Planning en kasritme Planning De bouwwerkzaamheden dienen eind december 2015 afgerond en opgeleverd te zijn. De procedure verloopt volgens een vooraf vastgestelde planning. Deze planning is indicatief. Met het volgende tijdspad dient rekening gehouden te worden. Onderdeel datum Opdracht aan Cone na akkoord gemeente Start selectiefase architect Afronden selectiefase architect Start aanbestedingsfase architect Afronden aanbestedingsfase architect Definitieve gunning en contractvorming architect Start VO fase architect VO fase gereed architect en welstand/brandweer overleg DO fase en technisch ontwerp (bestekken) gereed architect Start aanvraag omgevingsvergunning Onherroepelijke omgevingsvergunning Start selectiefase bouw en installatiewerken Afronden selectiefase bouw en installatiewerken Start aanbestedingsfase bouw en installatiewerken Afronden aanbestedingsfase bouw en installatiewerken Definitieve gunning contractvorming bouw/installateur Start uitvoering bouw-/installatiewerkzaamheden Definitieve oplevering Bij bovengenoemde planning is van het volgende uitgegaan: opdracht Cone door gemeente midden november 2014; verplichte (minimale) termijnen voor de verschillende fases, conform ARW 2012, inclusief de vereiste termijn van 20 dagen (bezwaarperiode na voorgenomen gunning) conform art ARW 2012 ; gangbare vakantieperioden tijdens kerst- zomervakantieperiode; in overleg tussen gemeente en exploitant wordt bepaald of de exploitatie van het zwembad vanaf 27 april tot eind juli 2015 wel/niet zal plaatsvinden. 10

11 Kasritme Rekening houdende met de uitgangspunten van voornoemde planning dient met het navolgende kasritme rekening te worden gehouden. Onderdeel datum 1 e fase voorbereidingskosten ad e fase voorbereidingskosten ad e fase voorbereidingskosten ad e fase architect e.a. ad e fase architect e.a. + leges e fase architect e.a e fase aanbesteding bouw e fase aanbesteding bouw e fase aanbesteding bouw e fase bouw realisatie e fase bouw realisatie e fase bouw realisatie + inrichting e fase bouw realisatie + inrichting e fase bouw realisatie + inrichting e fase bouw realisatie Kosten Samenvatting van de gespecificeerde projectbegroting De kosten voor de hernieuwbouw van het zwembad bedragen ,00 excl. Btw 11

12 INVESTERINGSBEREKENING Onderdeel Aantal m2 Stuk prijs Totaal kosten Sloop bestaande bassins/opstallen Sloop bestaand wedstrijdbad Sloop bestaand recreatiebad Sloop bestaande opstallen Totaal sloopkosten Renovatie/aanpassing recreatiebassin Fundering Vloeren Vloerafwerking Dekvloeren Wanden Wandafwerking Stralen 1e deel recreatiebad Trappen, belijning etc Hijskraan voor machinekamer in- en uitlaat Nieuw leidingwerk (incl. demonteren/afvoeren) Techniek (zwembad installatie etc.) CV leidingwerk en boiler EHBO W installaties riolering/water/gas Sanitair alle ruimten Elektra (machinekamer en gebouwen en sanitair) Totaal renovatie recreatiebassin Nieuwbouw opstallen Bouw kleed/douche/entree etc Totaal nieuwbouw opstallen Overige kosten Inrichting kleed/douche ruimten etc Bar/receptiemeubel Vaste attributen (Sculptura) Speelattributen Keuken horeca (niet subsidiabel) Terreinbeveiliging Bestrating/terras Grondwerk Groenvoorziening/gazon Fietsstalling/Entree Totaal overige kosten Integraal overzicht kosten Totaal bouwkosten Adviseurs (architect, constructeur etc.)(75% =voorbereiding) Legeskosten (niet subsidiabel) Aanbestedingsbegeleidingskosten Cone (=voorbereiding) Projectbouwbegeleidingskosten Cone (=uitvoering) Projectbegeleiding Hulleman (= uitvoering) Onvoorzien 5% Totaal Generaal Waarvan niet subsidiabel Waarvan voorbereidingskosten

13 Dekkingsplan Het college van GS heeft een cofinanciering van 50% in het vooruitzicht gesteld. De gemeente brengt de andere helft op. Conegroup brengt de inrichtingskosten van het Sculptura-project in ( ,00). Voorgenomen acties met betrekking tot voorlichting en publiciteit Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een persbericht uitgegeven. Daarnaast zal bij de werkzaamheden een bouwbord worden geplaatst waarop de provincie als subsidiegever wordt genoemd. Na voltooiing zal het zwembad op feestelijke wijze worden heropend. Bijlagen - Haalbaarheidsstudie Openluchtzwembad de Dúnatter - Raadsvoorstel en besluit Quick Wins: Zwembad de Dúnatter - B&W-besluit aanstelling Hulleman als projectleider - Handboek inkoopbeleid VAST - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Architectenselectie - Plan van Aanpak & opdrachtomschrijving aanbesteding Bouw- & (zwembad)installatiewerkzaamheden - Second Opinion 1 & 2 aanbestedingsprocedure uitgevoerd door Bureau Andres - B&W-besluit inzake Plannen van Aanpak - Indicatieve schets van toekomstige situatie 13

Schiermonnikoog. ConeGroup 16 december 2013. Openluchtzwembad De Dûnatter. Haalbaarheidsstudie

Schiermonnikoog. ConeGroup 16 december 2013. Openluchtzwembad De Dûnatter. Haalbaarheidsstudie Schiermonnikoog Haalbaarheidsstudie ConeGroup 16 december 2013 Openluchtzwembad De Dûnatter Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Samenvatting bevindingen... 1 1.3 Onderzoeksvarianten...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8 Vergadering: 30 juni 2009 Agendanummer: 8 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595-447792 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017 Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden Lelystad, 19 april 2017 Agenda 14:00-14:45 Presentatie door André Rijsdorp, Natuurmonumenten; - Introductie Marker Wadden; - Toelichting concept mood-board;

Nadere informatie

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Doel projectomschrijving De projectomschrijving heeft tot doel om het project kort en duidelijk neer te zetten. Het kan hierbij gaan om een

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL Opdrachtgever Opdrachtnemer Bestuurlijk: Helm Verhees Ambtelijk: Nellie van Leeuwen Ambtelijk: Marie-Michèle Stokbroeks en Frank Verspa

Nadere informatie

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Gemeente Haarlem M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving en Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss

Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss W I J S T S T R A A T 2 9 5 3 8 4 R A H E E S C H T. 0 4 1 2 4 5 5 5 2 2 I N F O @ B T A -. C O M W

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL. SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE

CAPELLE A/D IJSSEL. SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE CAPELLE A/D IJSSEL SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE DE OPGAVE 11.09.17 \ SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN \ RAADSPRESENTATIE \ GEMEENTE CAPELLE AD IJSSEL 2 PROGRAMMA sporthal-/ zwembadcombinatie

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Herhuisvesting Centrum Jeugd en Gezin in Voorhout Versie: 0.

Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Herhuisvesting Centrum Jeugd en Gezin in Voorhout Versie: 0. Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Versie:.1 Status: Concept 27-8-215 1 Toelichting Dit document is een aanvulling op het door Versluis opgestelde haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

ZELF BOUWEN. Wat kost dat? Bouwgrond

ZELF BOUWEN. Wat kost dat? Bouwgrond ZELF BOUWEN Wat kost dat? 1 Bouwgrond De prijzen per gemeente kunnen zeer kunnen variëren! Aankoop bouwgrond: goedkope bouwgrond kost ongeveer 200, p.m2 excl. BTW. Dichter bij steden kost bouwgrond al

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Voorstel aanbouw. 14 oktober 2013

Voorstel aanbouw. 14 oktober 2013 Voorstel aanbouw 14 oktober 2013 Agenda Huidige situatie Twee alternatieven onderzocht 1. Nieuwe aanbouw 2. Huidige aanbouw oplappen Uitwerking voorstel 1). Kosten. Financiele impact voor Tennis Volgende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer,

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, kenmerk : uw kenmerk : Onderwerp datum: 15-09-2011 : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, Naar aanleiding van jou vraag per e-mail van 8 september 2011 stuur ik je hierbij een kosten indicatie voor de

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie. Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot

24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie. Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot 24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot Agenda De rol van de Bouwcommissie Uitgangspunten Nieuwbouw/Programma van Eisen

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN. ONDERWERP: BIJL: 1 SLOCHTEREN, 5 oktober 2010 Renovatie zwembad De Tobbe

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN. ONDERWERP: BIJL: 1 SLOCHTEREN, 5 oktober 2010 Renovatie zwembad De Tobbe Voorstelnummer : 45 Agendapunt : 10 GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: 1 SLOCHTEREN, 5 oktober 2010 Renovatie zwembad De Tobbe Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Zilverschoon. Nieuwbouw. Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon. Een uitgave van Beweging 3.0 April 2012 / uitgave 2

Zilverschoon. Nieuwbouw. Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon. Een uitgave van Beweging 3.0 April 2012 / uitgave 2 Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon Een uitgave van Beweging 3.0 April 2012 / uitgave 2 Beweging 3.0 is er trots op om u als omwonende van Streekverpleeghuis Zilverschoon

Nadere informatie

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad PORTEFEUILLEHOUDER Hero Veger ADVISEUR Carla Laan SECTOR EN AFDELING GRIFFIE WP-WZ 072 535 67 92 RAADSVOORSTEL onderwerp vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal bijlagen 1 datum raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan de raad, toekomst zwembaden Hof van Twente

Aan de raad, toekomst zwembaden Hof van Twente Aan de raad, Onderwerp: toekomst zwembaden Hof van Twente Voorstel: Besluiten tot renovatie en uitbreiding van zwembad de Vijf Heuvels in Markelo met een bassin van 25 x 15,4 x 2 meter, renovatie van zwembad

Nadere informatie

Projectplan Dwingeloo

Projectplan Dwingeloo Scouting labelterrein Dwingeloo februari 2014 1 Inhoud Inleiding... 2 Voorzieningen... 3 Terrein... 3 Contacten... 3 Projectdoel... 4 Planning... 4 Financiën... 5 Project financiering... 5 Bijlage... 8

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Verduurzaming zwembad De Wetering

Verduurzaming zwembad De Wetering Verduurzaming zwembad De Wetering gemeente Houten (Fase 2) - Inventariseren, analyseren en verduurzamen Lester Agten & Hans de Groot Versie: 26 oktober 2016 Programma Algemeen / opdracht Stappenplan Vertrekpunt

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase.

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase. Bijlage C: Fasering 1 Inleiding Het ontwerpproces kent een aantal fasen die elkaar opvolgen tot het moment dat daadwerkelijk wordt begonnen met de uitvoering van het ontwerp door een aannemer. Bij het

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatieavond gemeenteraad Concentratie Zwembaden

Informatieavond gemeenteraad Concentratie Zwembaden Informatieavond gemeenteraad Concentratie Zwembaden 14 januari 2014 Gunning project Nieuwe aanbesteding Wezenlijke wijziging toepassen op Programma van Eisen (PvE). Op basis van: evaluatie voorgaande aanbesteding

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 6 april 2012 tot 11 mei 2012 voor Status Openbaar Datum 15 mei 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan.

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan. KLUSWIJZER 11 Zelf een aanbouw plaatsen Woont u naar uw zin, maar wilt u toch meer ruimte in de woning? Als verhuizen voor u geen optie is, kan een aanbouw uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld de wasmachine

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad Portefeuille: J.Ph. Engelvaart No. B15.000507 Dronten, 21 april 2015 Toekomstvisie zwembaden Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van eindrapportage Toekomstvisie drie zwembaden

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Comfortabel thuiskomen in een compacte vrijstaande woning, Richtprijs

Comfortabel thuiskomen in een compacte vrijstaande woning, Richtprijs ON MY OWN Comfortabel thuiskomen in een compacte vrijstaande woning, Richtprijs 179.800 On My Own is een Tiny house ontworpen voor de Bouwexpo Tiny Housing in Almere. Het ontwerp kan gerealiseerd worden

Nadere informatie

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente project Sportcentrum De Dinkel Twente fase voorlopig ontwerp datum 17.04.2012 projectnr. 2011.20 Colofon Voorliggend ontwerp is tot stand gekomen in

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek 2. Opzet van de notitie 3. Algemene informatie uit BMC-rapport 4. Scenario s 4.1. Kleiner en nieuwbouw

Nadere informatie

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05 0.0 GRONDKOSTEN 0.1 Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013) 1 tot 420.000 420.000 0.2 Renteverlies grond tijdens de bouw 1 tot exclusief 0 Opnemen in exploitatie 0.3 Overdrachtsbelasting 1 PM 0 0 Hazzo is reeds

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL De Europese regelgeving Voor de overheid gelden Europese richtlijnen inzake aanbestedingen: de zogenaamde richtlijnen voor overheidsopdrachten. Doel

Nadere informatie

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie 15 maart 2012 Uitgangspunten Analyse van het gebouw Visie Renovatie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Werkwijze binnen de pilot nieuwbouwregeling

Werkwijze binnen de pilot nieuwbouwregeling Werkwijze binnen de pilot nieuwbouwregeling Datum: 01-05-2015 De pilot nieuwbouwregeling (de Regeling ) is bedoeld voor de nieuwbouwprojecten waar aantoonbaar maatregelen voor aardbevingsbestendiger bouwen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY Zwembad De Sprank Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY DEFINITIEF 5 OKTOBER 2016 Colofon IN OPDRACHT VAN > Gemeente Venray PROJECT > VNY1601/Procesmanagement Zwembad

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE TERNEUZEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN EN AFNEMERS / HUURDERS MFC

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE TERNEUZEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN EN AFNEMERS / HUURDERS MFC . SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE TERNEUZEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN EN AFNEMERS / HUURDERS MFC Ontwikkeling Sociaal Maatschappelijk Hart aan de Canadalaan te Sas van Gent SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.:

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: RAADSVOORSTEL Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Programma van eisen en wensen en Bestuursopdracht Planfase project Brede Maatschappelijke Voorziening en Woonserviceontwikkeling Heusden 2011 Agendanummer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: H.P.A. Kerkers Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Raadsvoorstel openen grondexploitatie Belgerenseweg 6 Datum: 25 oktober 2013 Steller: Harrie van den Berg Inge Claessens

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j.

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j. Doelstelling Zwembad voor Alle doelgroepen peuters/kleuters, les, ouderen Alle zwemmers recreanten, banenzwemmen Alle verenigingen wedstrijd/polo, C.R.B., duiken, Vrijstad Toekomstbestendig Ontwikkeling

Nadere informatie

Project Nieuw Hydepark

Project Nieuw Hydepark Project Nieuw Hydepark 6e voortgangsrapportage december 2014 tot en met mei 2015 Kleine Synode 26 juni 2015 OZ 15-05 Bestuur Dienstenorganisatie 28 mei 2015 Pagina 3 van 9 Inhoud Inleiding 5 Projectkaders

Nadere informatie

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 21 juni 2012 Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 Inhoud Welkom en Opening Peter Krol van BrabantWonen Klushuis concept, Urbannerdam en Hulshof Architecten Voorstel

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013 (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor

Nadere informatie

Indicatief Stappenplan

Indicatief Stappenplan Indicatief Stappenplan In het stappenplan zijn globaal de per fase te verrichten werkzaamheden en producten voor de totstandkoming van een (interieur)project beschreven. Hoewel elke opdracht anders is

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie