gemeente Tubbergen *«

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Tubbergen *«"

Transcriptie

1 gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf in Langeveen moet de komende jaren ingrijpend onderhouden worden. Ook voorziet het huidige gebouw onvoldoende in de huidige en toekomstige behoeften. Het bestuur van de Gaarf heeft daarom een plan ontwikkeld om de Gaarf grondig te renoveren, te verbouwen en voor een kleine uitbouw. Ook wil het stichtingsbestuur investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Een eerste projectplan op hoofdlijnen is gereed. Stichting de Gaarf heeft de gemeente verzocht om een bijdrage van ê ,- voor de voorbereiding en verbouw en om een bijdrage van ,- voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit verzoek heeft ze onderbouwd met een projectplan op hoofdlijnen. Omdat het plan voldoet aan onze voorwaarden stellen wij u voor om het gevraagde krediet beschikbaar te stellen en op te nemen in de begroting. Hierna zijn wij dan bevoegd om de subsidie te verlenen. Concreet verzoeken wij uw raad om: - Kennis te nemen van het projectplan op hoofdlijnen voor de Gaarf in Langeveen. - Een krediet voorde Gaarf in Langeveen beschikbaar te stellen voor een bedrag van ē ,-. - Het bedrag van C ,- als volgt te dekken: ten laste van de reserve financiering vitaliteit kleine kernen/ kulturhusen en ten laste van de reserve investeringssubsidies welzijn. - Het krediet voor de gemeentelijke duurzaamheidssubsidie voor Langeveen beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregelen in de Gaarf en het bedrag van ,- te dekken uit de reserve Cogasgelden. - Genoemde bedragen op te nemen in de begroting via het agendapunt begrotingswijziging van de raadsvergadering van 18 maart Wat is de aanleiding voor dit voorstel? De Gaarf in Langeveen moet de komende jaren ingrijpend onderhouden worden. Ook voorziet het huidige gebouw niet meer in de huidige en toekomstige behoeften. Het bestuur van de Gaarf heeft daarom een plan ontwikkeld om de Gaarf grondig te renoveren, intern te verbouwen en voor een kleine uitbouw. Ook wil het stichtingsbestuur investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dit project bevindt zich in de definitie fase. Een eerste projectplan op hoofdlijnen is gereed. De bedoeling is dat op basis van dat projectplan op hoofdlijnen uw gemeenteraad een besluit neemt over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Omdat het om een projectplan op hoofdlijnen gaat is nog niet elk punt even concreet uitgewerkt. Het plan is wel voldoende uitgewerkt om uw raad een voorstel te doen over de hoogte van de subsidie. Na dat besluit kan het stichtingsbestuur van de Gaarf het plan en de begroting definitief maken. Pas als wij akkoord zijn met het definitieve plan zullen we een subsidiebeschikking afgegeven. De definitieve subsidie wordt dus pas verleend als er een uitgewerkt projectplan en projectbegroting is. Het voordeel van deze systematiek is dat het stichtingsbestuur duidelijkheid heeft over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Op basis daarvan kan ze de plannen ook financieel rondmaken en voorbereidingen treffen voorde uitvoering. Zaaknummer: /

2 Stichting de Gaarf heeft de gemeente verzocht om een bijdrage van ë ,- voor de voorbereiding en verbouw en om een bijdrage van ë ,- voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit verzoek heeft ze onderbouwd met een projectplan op hoofdlijnen. Inhoud projectplan Voor de toetsing van het projectplan gebruikt de gemeente de kaders die daarvoor door het college zijn vastgesteld. Aan de hand van acht punten volgt hieronder de beoordeling. 1. Inhoudelijke samenwerking De Gaarf in Langeveen biedt ruimte aan binnensport, onderwijs, verenigingen, cultuur, ontmoeting en ontspanning. Gebruikers van de Gaarf zijn de Mariaschool voor gymlessen, Bambino voor kinderopvang, ouderen- en dames gym, volleybalvereniging Flash Stars, de handbalvereniging en zaalvoetbal. Daarnaast zijn er muziek en toneelvoorstellingen en biedt de Gaarf ruimte voor vergaderingen van bijvoorbeeld de dorpsraad en jongerenclubs. Het plan is nu om de peuterspeelzaal te verbouwen zodat de totale opvang van 0 tot 4 jarigen mogelijk wordt. Verder wordt de vergaderruimte uitgebreid. Hierdoor wordt het mogelijk om bestaande activiteiten zoals vergaderingen beter uit te voeren omdat er meer en betere ruimte is. 2. Huisvesting/ locatie De huisvesting en locatie blijven hetzelfde, het huidige gebouw blijft gehandhaafd. Omdat de vergaderruimte wordt vergroot op de plek van de huidige berging, wordt er een stuk berging bijgebouwd. En ook wordt er een slaapruimte voor peuters bijgebouwd. Dit is dus een kleine uitbouw. De gymzaal krijgt een totaal nieuwe schil (daken, gevels, vloeren), waardoor de levensduur minimaal 30 jaar verlengd wordt. Het plan omvat ook een investering in duurzaamheidsmaatregelen in het huidige gebouw. De bedoeling is om bijvoorbeeld muren, dak en vloeren extra te isoleren, verwarming en ventilatiesystemen te vervangen, zonnepanelen toe te passen en gebruik te maken van duurzame of energiezuinige materialen. 3. Planologische haalbaarheid Het plan lijkt gerealiseerd te kunnen worden door middel van een vrijstelling op het bestemmingsplan in het Wabo vergunning proces. Stichting de Gaarf werkt in februari en maart al aan het definitief maken van het plan waardoor een steeds beter inzicht in de noodzakelijke planologische procedures ontstaat. 4. Financiële haalbaarheid Het projectplan bevat een financieel hoofdstuk. In dit voorstel lichten wij dit op hoofdlijnen toe. De investeringskosten voor het huidige plan zijn begroot op ë ,-. Grote kostenposten zijn de renovatie en verbouw van de gymzaal voor ë ,-, een investering in duurzaamheid van ongeveer ë ,- en de bouw/verbouw van de multifunctionele ruimte van ë ,-. Voor de uitbouw voorde kinderopvang is een investeringsbedrag van ë ,- begroot. De dekking bestaat voor een groot deel uit een gevraagde bijdrage van de gemeente Tubbergen van ë ,-. Daarnaast wordt een gemeentelijke bijdrage verwacht van ë ,- voor duurzaamheid. Zelfwerkzaamheid, acties en sponsoren moeten ongeveerë ,- opbrengen en de stichting brengt ook eigen middelen in voor een bedrag van ë ,-. De stichting heeft aangegeven deze eigen middelen met name te willen investeren in de uitbreiding voor kinderopvang. De investeringsbegroting en het dekkingsplan sluiten op elkaar aan, waarmee de financiële haalbaarheid voor het plan op hoofdlijnen is aangetoond. De exploitatierekening heeft een omvang van ongeveer ë ,- in de nieuwe situatie. Een groot deel van de inkomsten (ë ,-) komt uit de verhuur van ruimtes. Ook is een bedrag begroot van ongeveer ë ,- euro als inkomst uit de kantine. Met de gebruikers voor de kinderopvang worden binnenkort overleggen gevoerd over een meerjarencontract. De bedoeling is dat de investering in de uitbreiding voor de kinderopvang van ë ,- een substantieel bedrag aan extra huurinkomsten moet opleveren. Aan de uitgevenkant zijn de loonkosten voor de beheerders van ongeveer ë de grootste uitgavenpost. Ook wordt er jaarlijks ë ,- gereserveerd voor de afschrijving van de gebouwen en ë 5.000,- voor afschrijving inventaris. Bovendien wordt er rekening gehouden met uitgaven voor klein en groot onderhoud. De vaste lasten voor gas en elektra zijn begroot op ë 3.900,-. Ten opzichte van de oude situatie is dit een begrote besparing van ë 3.000,- die gerealiseerd wordt door duurzaamheidsmaatregelen. De exploitatiebegroting in dit plan op hoofdlijnen is sluitend voor 5 jaar. Zaaknummer: /

3 5. Eigendom De ondergrond van het gebouw en het gebouw zelf zijn in eigendom van de stichting de Gaarf Langeveen. De entree is in eigendom bij de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF). De wens van het stichtingsbestuur is om dit deel ook in eigendom te krijgen. Bovendien wil de Gaarf een extra strook grond van de gemeente verwerven langs de gebouwen van de Gaarf. Dit is noodzakelijk in verband met de noodzakelijke afstand tussen ramen en de erf grens en voor een vluchtweg. Wij zijn bereid om de grond te verkopen voor de boekwaarde. De stichting heeft aangegeven dat dit financieel mogelijk is. De eigendomssituatie moet nog veranderen en is dus nog een punt dat in het definitieve plan verder uitgewerkt moet worden. 6. Exploitatie en beheer De exploitatie en het beheer van de accommodatie zal in de toekomst weinig veranderen. Wel wil het bestuur proberen om nieuwe gebruikers en nieuwe activiteiten in het gebouw te krijgen. 7. Planning Het projectplan bevat een optimistische planning. De bedoeling is dat de raad in maart 2013 het krediet beschikbaar stelt. Het bestuur van de Gaarf wil in april 2013 een definitief projectplan indienen zodat uw college in april de subsidie beschikbaar kan stellen. De verwachting van het stichtingsbestuur is dat met de bouw kan worden begonnen in mei en dat het gebouw in januari 2014 in gebruik kan worden genomen. 8. Communicatie Het stichtingsbestuur neemt het initiatief voor de communicatie over het plan. Het plan op hoofdlijnen is al besproken met de noabers van de Gaarf. De communicatie voor, tijdens en na de verbouwingswerkzaamheden worden uitgewerkt in het definitieve projectplan. Duurzaamheidsmaatregelen Stichting de Gaarf wil voor een bedrag van ongeveerd ,- investeren in duurzaamheid. Het bestuur wil eerst de kosten en baten van onder andere de volgende werkzaamheden onderzoeken: het isoleren van de vloer, wanden en dak, het toepassen zonnepanelen en het type verwarming en installatie. Als de kosten en de baten daarvan duidelijk zijn wordt een definitieve keuze gemaakt. Voor de investering in duurzaamheid komt stichting de Gaarf in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie van ,-. Wij willen deze subsidie beschikken op basis van het definitieve projectplan. In dit plan zal stichting de Gaarf moeten beschrijven welke maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Uw raad wordt nu alvast voorgesteld om deze middelen beschikbaar te stellen uit de reserve Cogasgelden. Hiervoor wordt gekozen zodat uw raad eenmaal een besluit over dit project neemt en niet meerdere malen over hetzelfde project hoeft te besluiten. Gemeentelijke financiën De Gaarf in Langeveen verwacht een gemeentelijke subsidie van ê ,-. Wij stellen uw gemeenteraad voor om ê ,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en verbouw van de Gaarf in Langeveen. Dit bedrag is opgebouwd uit een standaardbijdrage van ē ,- voor een Kulturhus en een bijdrage van ê ,- specifiek voor het de Gaarf. De dekking van deze bedragen is als volgt: ten laste van de reserve financiering Vitaliteit Kleine Kernen/ Kulturhusen ten laste van de reserve investeringssubsidies welzijn. Naast de gemeentelijke subsidie van ,- maakt de Gaarf in Langeveen ook nog aanspraak op ē ,- gemeentelijke subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen. Uw raad wordt voorgesteld om deze middelen beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve Cogasgelden. De provinciale subsidie voor Sportaccommodaties en jeugd van ē ,- is al beschikt aan de Gaarf in Langeveen. Een eerste voorschot wordt uitbetaald als de werkzaamheden starten. Dit komt dan ten laste van de balanspost vooruit ontvangen subsidies regeling sportaccommodaties. Subsidie voor voorbereidingskosten Voordat er gebouwd kan worden moet de Stichting de Gaarf voorbereidingskosten maken. Dit zijn bijvoorbeeld teken- en ontwerpkosten, onderzoekskosten en het inhuren van adviseurs. Het stichtingsbestuur heeft de gemeente verzocht of ze alvast een subsidie mochten ontvangen voor deze voorbereidingskosten. Wij hebben besloten om hiervoor een subsidie beschikbaar te stellen van ë Zaaknummer: /

4 euro voor voorbereidingskosten. Dit uiteraard onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over het beschikbaar stellen van de middelen. Voorstel Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Vergadering presidium op 12 februari 2013 Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B. O rechtstreeks naar raad ter besluitvorming O naar raad ter kennisname anders, namelijk: O Vergadering cie. S. en B. op 4 maart 2013 Advies aan de raad Opmerkingen: X O O advies akkoord te gaan met het voorstel advies het voorstel af te wijzen anders, namelijk: Paraaf van de Commissiegriffíer: Zaaknummer: /

5 gemeente Tubbergen Raadsbesluit Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 16B Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2013, nr. 16A; gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 4 maart 2013; gelet op het bepaalde in Hoofdstuk XIII van de gemeentewet, en Artikel 4:23 lid drie sub c van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT: - Kennis te nemen van het projectplan op hoofdlijnen voor de Gaarf in Langeveen - Een krediet voor de Gaarf in Langeveen beschikbaar te stellen voor een bedrag van C , - Het bedrag van ê ,- als volgt te dekken: ten laste van de reserve financiering vitaliteit kleine kernen/ kulturhusen en ten laste van de reserve investeringssubsidies welzijn. - Het krediet voor de gemeentelijke duurzaamheidssubsidie voor Langeveen beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregelen in de Gaarf en het bedrag van ,- te dekken uit de reserve Cogasgelden. - Genoemde bedragen op te nemen in de begroting via het agendapunt begrotingswijziging van de raadsvergadering van 18 maart Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 maart 2013 de griffier, í voorzitter, M.Ķ.İV. Stegers Zaaknummer: /

6

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13 Inhoud Inleiding... 4 Deel A: Algemeen... 5 Inleiding... 5 1 Nieuwbouw tot op heden... 5 2 De besluitvorming tot het vervanging van schoolgebouwen... 6 3 De lokale overheid... 7 3.1 OCW-Vastgoed... 8 3.1.1

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk 10.081761 Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april 2013 13-026 Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid

Nadere informatie

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP):

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Bedrijfsplan Sporthal Overasselt Indoorcentrum voor Sport, Welzijn en Cultuur 4 februari 2015 Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Gerard Duighuisen Kristian Duighuisen

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 10 november 2010 Ons kenmerk: 10.038/HPB/HL Behandeld door: H.G. Parker

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie