0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding?"

Transcriptie

1 Agendanummer: CS2 Begrotingswijz.: Verbouwingsplannen Stichting Jongerencentra Waalwijk ten behoeve van Onderwerp : de Tavenu, Taxandriaweg 13, Waalwijk Kenmerk: 09/ Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 23 juni Samenvatting Eind 2002 is gestart met de planvorming ten behoeve van de uitbreiding van Jongerencentrum de Tavenu aan de Taxandriaweg 13, alhier. Naar aanleiding van een advies van de toenmalige Afdeling Welzijn en Onderwijs over een verzoek tot uitbreiding van voormelde accommodatie besloot het college van Burgemeester en Wethouders in zijn vergadering van 18 februari 2003 als volgt: Terug in een volgende vergadering met nader inzicht in de financiële aspecten, het overleg met de sector GGZ, de consequenties m.b.t. hogere exploitatielasten als gevolg van toekomstig onderhoud en antwoord op de vraag of in de afspraken over budgetfinanciering aangegeven is dat de gedragsregels van de gemeente m.b.t. het aanbestedingsbeleid gelden. Op 22 april 2003 besloot het college van Burgemeester en Wethouders, na kennisname van de antwoorden op de op 18 februari 2003 gestelde vragen,ondermeer om de Stichting Jongerencentra toestemming te verlenen om binnen de bestaande regelgeving over te gaan tot uitbreiding van de huidige accommodatie. Als gevolg van budgetafspraken tussen SJW en de gemeente zullen de lasten door SJW worden gedekt. Bij brief van 30 juni 2003 is het bestuur van SJW hierover door het college geïnformeerd. De uitbreiding van de accommodatie is nodig omdat de huidige accommodatie niet beschikt over kwalitatieve les en vergaderruimtes/ spreekkamers terwijl de vraag hiernaar toe neemt door de vele gebruikers van het gebouw. Het College van Burgemeester en Wethouders is in zijn vergadering van 16 juni 2009 akkoord gegaan met : de ingediende plannen ten aanzien van de verbouwing/uitbreiding van het pand Taxandriaweg 13, Waalwijk de inzet van de bestemmingsreserve door SJW ad ,- ter gedeeltelijke dekking van de verbouwingskosten ad ,- uw raad voor te stellen een krediet ad ,- beschikbaar te stellen ter dekking van het restant van de benodigde middelen en de kapitaalslasten ad ,- per jaar ( op basis van annuïteit, een rentepercentage van 4,5 % en een afschrijvingstermijn van 28 jaar) te verrekenen met het reguliere subsidie voor SJW. E.e.a. verloopt voor de gemeente budgettair neutraal. Onder budgettair neutraal wordt verstaan het gelijk blijven van de door de gemeente in te zetten middelen. De extra lasten voor SJW zullen niet ten koste gaan van de uit te voeren kerntaken. SJW stemt hiermee in. 1. Wat is de aanleiding? Eind 2002 is door SJW verzocht om het pand aan de Taxandriaweg 13 in Waalwijk uit te mogen breiden. Reden hiervoor is / was dat de accommodatie niet beschikt over kwalitatieve les- en vergaderruimtes terwijl de vraag hiernaar toeneemt. Bij de Tavenu worden, naast de reguliere taken, diverse projecten uitgevoerd. Het verzoek om verbetering van de accommodatie is onder andere afkomstig van het Voortgezet onderwijs ( Time Out / Reboundproject), Regionaal Instituut Begeleid Wonen ( begeleiding van jongeren met een 1

2 psychische / psychiatrische belemmering) en MEE Brabant Noord ( begeleiding van autistische jongeren). Tevens vinden momenteel gesprekken plaats met organisaties als de ISD, WML, CWI/UWV om groepen jongeren te kunnen plaatsen in het kader van de jeugdwerkloosheid. Ook het gebrek aan vergaderruimtes/ spreekkamers is een knelpunt. De jeugdhulpverleningsorganisaties zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk Juvans en Verslavingszorg Novadic Kentron kunnen risicojongeren beter bereiken als de spreekuren worden gehouden bij Tavenu. Dit gebeurt nu al wel maar hiervoor ontbreekt het aan geschikte ruimtes. De gemeente stuurt aan op het uitvoeren van taken op de vindplaats van de jongeren. 2. Wat willen we bereiken? Het jongerencentrum wil gaan verbouwen om een betere interne logistieke herindeling door te voeren. Momenteel zitten bijvoorbeeld de jongeren van het Time Out / Reboundproject verspreid door het hele gebouw. Er wordt lesgegeven in de garderoberuimte. Deze is veel te klein en is zodanig gesitueerd dat leerlingen snel zijn afgeleid. Er is maar 1 vergaderruimte beschikbaar en er zijn geen spreekkamers terwijl de behoefte daaraan groot is. Er vinden veelvuldig gesprekken plaats tussen leerkrachten en jeugdhulpverleners ( Juvans, Novadic Kentron) met jongeren en hun ouders. Deze moeten nu vaak worden gevoerd in de barruimtes. In het kader van de privacy is dit niet wenselijk omdat dit openbare ruimtes zijn. Daarnaast bezoeken er steeds meer jongeren na school en werktijd de accommodatie. Tavenu wil dat de verschillende groepen een eigen plek krijgen in het gebouw omdat er ook vaak sprake is van conflicterende groepen jongeren. Ze komen elkaar wel tegen in Tavenu maar hebben verschillende interesses ( b.v. muzieksoort). 3. Wat gaan we daarvoor doen? De uitbreiding betreft twee bouwlagen waarvan de begane grond bestemd wordt als opslagruimte en archief en op de tweede verdieping komen twee leslokalen, gescheiden door een demontabele wand en twee vergaderruimtes/ spreekkamers. Dat de realisatie van de uitbreiding een lange voorbereidingstijd heeft gehad is veroorzaakt door het feit dat in eerste instantie de ruimtes gesitueerd waren bovenop de huidige repetitieruimtes en de garderobe. Bij de verdere uitwerking van de planvorming bleek dat het bouwen van een verdieping op de bestaande fundering niet mogelijk is. Het realiseren van een opbouw met extra funderingspijlers was te kostbaar. Daarom is gekozen voor een uitbreiding aan de achterzijde ( zuidkant) van het bestaande gebouw. 4. Wat mag het kosten? Als gevolg van budgetafspraken tussen SJW en de gemeente zullen de kosten van de verbouwing door SJW worden gedekt. Bij brief van 30 juni 2003 is het bestuur van SJW hierover door het college van Burgemeester en Wethouders geïnformeerd. Op grond van opgevraagde offertes worden de totale kosten van de verbouwing geraamd op een bedrag van ,-- (inclusief BTW, prijspeil medio 2008). Onderzocht zal worden of het mogelijk is de BTW te verrekenen. SJW heeft inmiddels, blijkens de balans behorende bij de jaarrekening 2008, in voorgaande jaren (vanaf 2003) een bestemmingsreserve aanbouw/nieuwbouw opgebouwd van ,--. SJW wil dit bedrag overmaken aan de gemeente ter gedeeltelijke dekking van voormelde investering van ,--. Voor de resterende kosten ad ,-- doen wij uw raad een voorstel om een krediet beschikbaar te stellen met een afschrijvingstermijn van 28 jaar. Deze termijn van 28 jaar is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van het 2

3 bestaande pand Taxandriaweg 13 ( 40 jaar 12 jaar) waardoor de afschrijving op de hele accommodatie gelijk loopt. Bij een afschrijvingstermijn van 28 jaar en een percentage van 4 1/2 ( volgens de nota van Uitgangspunten) komt de annuïteit op jaarbasis uit op een bedrag van ,-. Dit bedrag wordt via huurinkomsten gedekt welke onder meer worden ontvangen van het onderwijs en organisaties zoals het RIBW en MEE Brabant Noord. Voormelde kapitaalslasten zullen worden verrekend met het reguliere subsidie. Onder budgettair neutraal wordt hier verstaan het gelijk blijven van de door de gemeente in te zetten middelen. De extra lasten voor SJW zullen niet ten koste gaan van de uit te voeren kerntaken. SJW stemt hiermee in. Overigens had SJW de Rabobank bereid gevonden tot het verstrekken van een lening. Omdat de accommodatie eigendom is van de gemeente zal hiervan geen gebruik worden gemaakt. De totale kosten voor de aanbouw worden geraamd op ,- ( inclusief BTW, prijspijl medio 2008). Op basis van de hoogte van het geraamde bedrag dient een meervoudige onderhandse aanbesteding plaats te vinden bij 5 partijen. 5. Inspraak en communicatie Door de Stichting Jongerencentra Waalwijk is veelvuldig gecommuniceerd met de wethouder Jeugd en de betrokken gemeentelijke afdelingen zoals de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, de afdeling Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte en de afdeling Ruimte en Economie. Door SJW is aangegeven akkoord te gaan met de voorstellen. Het raadsvoorstel zal worden geagendeerd voor de Clustervergadering Samenleving van 9 juli Vervolgtraject besluitvorming De procedure ten aanzien van het verkrijgen van de ontheffing van de bestemmingsplanprocedure, artikel 19 lid 2 is in behandeling. Zodra deze ontheffing is verleend kan de bouwvergunning worden afgegeven. De gemiddelde doorlooptijd voor deze procedure is, uitgaande van het feit dat er geen bezwaarschriften worden ingediend, 3 tot 4 maanden. Ter inzage in 7. De volgende bijlagen horen bij dit raadsvoorstel Bijgevoegd het raadhuisje Oplegnotitie met overzicht voorgaande besluitvormingsmomenten Relevante beleidsstukken Ledenbrief VNG X Anders, namelijk: - besluiten van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 februari 2003, 22 april 2003 en 16 juni X brief van het college van Burgemeester en Wethouders van Waalwijk aan het bestuur van de Stichting Jongerencentra Waalwijk d.d. 30 X juni bouwtekeningen aanbouw Taxandriaweg 13, Waalwijk X 8. Fatale beslisdatum: x Nee Ja: Reden: (datum) 3

4 9. Voorstel Wij stellen u voor: 1. akkoord te gaan met het verzoek van Stichting Jongerencentra Waalwijk om over te mogen gaan tot de verbouwing / uitbreiding van het pand Taxandriaweg 13, Waalwijk 2. de bestemmingsreserve ad ,- van de Stichting Jongerencentra Waalwijk in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de verbouwingskosten ad ,- 3. een krediet beschikbaar te stellen ad ,- ter dekking van het restant van de benodigde middelen. De afschrijvingstermijn vast te stellen op 28 jaar. De kapitaalslasten ad ,- per jaar worden verrekend met het reguliere subsidie voor Stichting Jongerencentra Waalwijk. E.e.a. verloopt voor de gemeente Waalwijk budgettair neutraal. De extra lasten zullen niet ten koste gaan van de uit te voeren kerntaken. Een ontwerp-besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. HET COLLEGE VAN WAALWIJK, de secretaris, drs. A. de Wit de burgemeester, drs. A. M. P. Kleijngeld 4

5 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 23 juni 2009 BESLUIT: 1. akkoord te gaan met het verzoek van Stichting Jongerencentra Waalwijk om over te mogen gaan tot de verbouwing / uitbreiding van het pand Taxandriaweg 13, Waalwijk 2. de bestemmingsreserve ad ,- van de Stichting Jongerencentra Waalwijk in te mogen zetten ter gedeeltelijke dekking van de verbouwingskosten ad ,- 3. een krediet beschikbaar te stellen ad ,- ter dekking van het restant van de benodigde middelen.. De afschrijvingstermijn vast te stellen op 28 jaar. De kapitaalslasten ad ,- per jaar worden verrekend met het reguliere subsidie voor Stichting Jongerencentra Waalwijk. E.e.a. verloopt voor de gemeente Waalwijk budgettair neutraal. De extra lasten zullen niet ten koste gaan van de uit te voeren kerntaken. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 juli 2009 DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier, de voorzitter, G.H. Kocken drs. A. M. P. Kleijngeld 1

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Nota van B&W Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. de Nieuwe Telefoon 5113178 E-mail: rdenieuwe@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/GS 2007/25

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Juridisch De volgende drie arbitragezaken zijn opgestart dan wel worden overwogen:

Juridisch De volgende drie arbitragezaken zijn opgestart dan wel worden overwogen: Nr.: 09-132 Purmerend, 9 december 2009 Aan de gemeenteraad, Inleiding en probleemstelling: In de vorige bestuursperiode (21 juli 2005) is opdracht verstrekt tot het realiseren van praktijkschool W.J. Bladergroen

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk 10.081761 Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie