Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen"

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan Kindercentrum Petteflet

2 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze manier van werken. Anderzijds is het een werkplan dat gebruikt kan worden om jaarlijks de pedagogische kwaliteit van Kindercentrum De Petteflet in kaart te brengen en te voorzien van de nodige acties. Deze acties hebben betrekking op de pedagogische kwaliteit en acties die samenwerking in de BSO, regio, wijk en met derden kunnen bevorderen. Op deze manier is het een plan dat jaarlijks bijgesteld kan worden. Wij zijn ons bewust van eventuele risico s. Hiervoor gebruiken wij de risico inventarisaties voor Veiligheid en Gezondheid. De acties die daaruit voort komen zijn in te zien op de locaties en bij de managers. Het uniek zijn van ieder kind stelt Quadrant Kindercentra samen met de drie basisgedachten ruimte, respect en veiligheid centraal. Naast deze basisgedachten werken we ook aan de vier pedagogische doelen die ontleend zijn aan het model van Riksen- Walraven. Team Kindercentrum De Petteflet en manager Annette Gelderblom Quadrant Kindercentra Cluster Korte Akkeren en Kort Haarlem Tel: of M

3 Inhoudsopgave DEEL A: algemene pedagogische informatie 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen 2. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan onze basisgedachten 3. Algemene informatie over De Petteflet DEEL B: specifiek gedeelte van het pedagogisch werkplan per locatie 4. Werken aan emotionele veiligheid door indeling van stamgroepen 5. Dagritme 6. Groepsregels en tradities 7. Activiteitenplanning

4 Deel A: algemene pedagogische informatie 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid Een basisgevoel van veiligheid, in de brede zin van het woord. Emotionele veiligheid is de basis van elk handelen binnen de kinderopvang en daarbuiten. Vanuit emotionele veiligheid kan een positieve ontwikkeling van een persoon worden ingezet. Een onveilig gevoel staat het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen in de weg. Voorbeelden Ieder nieuw kind krijgt een mentor. Deze pedagogisch medewerker is degene die het kind voedt, naar bed brengt, verschoont en knuffelt. De mentor onderhoudt het contact met de ouders. Na enkele weken, als het kind gewend is, gaan ook andere pedagogisch medewerkers voor het kind zorgen. We benoemen het gevoel van een kind. Daardoor voelt het zich gezien en gehoord en mag het zichzelf zijn. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie Brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om greep op de omgeving te krijgen. De inrichting van de ruimte, aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden Op de groep hebben we verschillende hoeken, die ook per thema kunnen veranderen. Er zijn ook hoeken waar slechts minimaal zicht is op de kinderen zodat kinderen zich ook zelfstandig en vrij kunnen voelen. Kinderen zijn binnen bepaalde waarden en normen vrij om te doen wat ze willen. Als er een knutsel activiteit is, mogen kinderen hun eigen creaties maken. Er wordt niet of nauwelijks met voorbeelden gewerkt. Kinderen kunnen daardoor hun eigen fantasie ontwikkelen en trots zijn op hun eigen werk. Het ontdekken van het materiaal is hierbij een van de belangrijkste uitgangspunten. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie Een scala van sociale kennis en vaardigheden, zoals inleven in anderen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Interactie met anderen, deel zijn van een groep en deelnemen aan groepsgebeurtenissen helpen het kind zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. De volwassene is belangrijk om de interacties tussen de kinderen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden. Voorbeelden We leren kinderen om voor zichzelf op te komen. We doen het voor en laten ze het nadoen. We leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en te kijken: kijk hij kijkt boos, verdrietig, blij, bang. Op de verticale groep troost een ouder kindje een baby die ligt te huilen in een wippertje. We geven zo n kind dan een complimentje: Nina, wat ben je lief voor Dylan. Gelegenheid bieden om normen, waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken Kinderopvang is een samenleving waar verschillende normen, waarden en culturen elkaar ontmoeten. Volwassenen zijn belangrijk voor de morele ontwikkeling van kinderen in verband met het omgaan met verschillende mensen, normen en waarden en culturen. Van de manier waarop volwassenen reageren en met elkaar omgaan leren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders mogen zijn, van mogen en moeten. Voorbeelden We houden rekening met eetgewoontes (bijvoorbeeld geen varkensvlees) We plannen het zomerfeest niet in de ramadan. We brengen kinderen beleefdheidsnormen bij: de pedagogisch medewerkers zeggen alsjeblieft bij het uitdelen van brood en drinken, de kinderen zeggen dan makkelijk dankjewel. Iedereen zegt s morgens in de kring goedemorgen. We leren de kinderen om te vragen om een boterham mag ik ipv ik wil.. 4

5 2. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan onze basisgedachten Ruimte Kinderen hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen manier en tempo. Binnen Kindercentrum De Petteflet zorgen wij ervoor dat alle kinderen de ruimte krijgen die zij nodig hebben. Dit kun je zien in de inrichting van de ruimte. Door het creëren van hoeken zorgen wij ervoor dat ieder kind ergens terecht kan waar hij of zij behoefte aan heeft. Voorbeelden We hebben een speelhuis waar niet meer dan twee kinderen tegelijkertijd in mogen spelen. Dat geeft rust, het is een afgebakende overzichtelijke ruimte. Kinderen spelen er graag. We passen de ruimte aan naar de behoeften van de groep. Bij veel drukke jongens maken we veel hoeken voor jongens met auto s, duplo en trein. We gaan op drukke dagen ook vaak met de kinderen naar buiten om ze uit te laten razen. Naast de fysieke ruimte, bieden wij het kind ook de ruimte om zijn eigen keuzen te maken. Kinderen krijgen de gelegenheid om hun verhalen en interesse met andere te delen. De ideeën en wensen van kinderen worden serieus genomen. Voorbeelden Tijdens de kring mag iedereen wat vertellen. Kinderen mogen mee doen met een activiteit, maar moeten niet. We stimuleren ze wel Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen spelen en, indien veilig, ook zelf speelgoed pakken. Het speelgoed staat op kindhoogte. Respect Respect is een basisgedachte die constant terugkomt in alles wat wij doen. Wij leren kinderen omgaan met elkaar, met alles wat leeft in hun omgeving, met materialen en afspraken. De gevoelens van kinderen worden serieus genomen en ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het overdragen van regels en omgangsnormen. Regelmatig worden de groepsregels besproken. De groepsregels bestaan nu nog voor een groot deel uit afspraken die gelden voor kinderen en pedagogisch medewerkers. De splitsing zal gedaan worden in een van de evaluaties die later in het jaar plaatsvinden. Ook in de sociale omgang van het kind speelt respect een belangrijke rol. Samen met de kinderen besteden wij aandacht aan conflicthantering en inleving in een ander. Voorbeelden We leren de kinderen aan te geven wat ze wel of niet willen Bij een conflict tussen kinderen begeleiden we de kinderen in het zoeken naar een oplossing en benoemen ook wat bepaald gedrag met een ander doet. Dat ontwikkelt het inlevingsvermogen. Veiligheid Wij creëren binnen Kindercentrum De Petteflet een veilige omgeving voor kinderen door maandelijks kritisch te kijken naar de ruimtes en door het uitvoeren van klussen. Hierbij kan gedacht worden aan de keuring van speeltoestellen, aanbrengen van fingersafes en andere nodige veiligheidaspecten. Voorbeelden Er worden brandoefeningen gedaan. Speelgoed dat kapot is, wordt gemaakt of weg gegooid Wij bieden ook emotionele veiligheid door met vaste pedagogisch medewerkers te werken en daarnaast bieden wij ook een herkenbare structuur met bekende dagritmes en afspraken over het gebruik van ruimtes en speelmateriaal. Voorbeeld We hebben een wenschema voor nieuwe kinderen en passen deze aan aan de behoeften van het kind. Als een kind moeite heeft met wennen, overleggen we met de ouders. Ieder kind is uniek Voorbeelden 5

6 Gevoelige kinderen benaderen we tactvol. We geven ze de ruimte zelf naar ons toe te komen. Spreken ze met zachte stem aan. Kinderen met een pittig karakter accepteren we tot op zekere hoogte, we zijn duidelijk in wat wel en niet mag. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen totaal verschillend zijn. We passen onze manier van werken daar op aan. 6

7 3. Algemene informatie over Kindercentrum De Petteflet Naam: Kindercentrum De Petteflet Adres: Lethmaetstraat 47 Postcode: 2802 KB Plaats: Gouda Telefoonnummer: De locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van uur. In het kindercentrum worden de volgende diensten aangeboden: Aangeboden diensten Dagopvang 0-4 jarigen en Qflexibel dagopvang 0 4 jaar Speelotheek Het Bulderbeest Voorschoolse opvang voor BSO De Westervriend (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) Naschoolse opvang voor BSO de Westervriend op woensdag en vrijdag Personeelsbezetting Wij hanteren binnen Quadrant Kindercentra de pedagogisch medewerker kindratio zoals deze in de Wet Kinderopvang is omschreven. We streven ernaar om met vakanties, vrije dagen en ziekte van onze pedagogische medewerkers vaste invallers in te zetten vanuit onze flexpool. Kinderen en ouders komen hierdoor vaste medewerkers op de groep tegen. In de schoolvakanties worden de groepen van het kinderdagverblijf soms samengevoegd. Informatie hierover wordt gegeven op de groepen. Ondersteunend personeel Op de dinsdagen komt Astrid. Zij is cliënt van Gemiva. Onder begeleiding van Gemiva en een vaste pedagogisch medewerker van de Petteflet voert zij groepshulp taken uit. Achterwacht De manager is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdagmorgen en vrijdag op wisselende dagen. Er is achterwacht van een van de collega managers op donderdagen en bij verlof en ziekte. Het bereikbaarheidsrooster hangt op het memobord in het kantoor zit voorin de map met de roosters als het gaat om vakantie achterwacht. Mentorschap Bij Kindercentrum de Petteflet werken wij met mentorschap. Dat betekent dat ieder kind een eigen mentor heeft en deze tevens aanspreekpunt is voor ouders tijdens het intakegesprek, de wenperiode en volggesprekken. De mentor begeleidt het kind de eerste weken op het kinderdagverblijf. Het kind wordt middels het kind volgsysteem door de mentor gevolgd. Op deze wijze brengen wij de ontwikkeling van kinderen in kaart. Daarnaast vindt er op vaste momenten informatie uitwisseling plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker met het kind volgsysteem als leidraad. Het vierogenprincipe Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren en vormt de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De ondernemer dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker alleen op de groep of in het centrum is. Op de Petteflet wordt het vierogenprincipe als volgt toegepast: In de ochtenden wordt er van 7.00 uur en 8.00 uur samengevoegd op de Torteltuin. Van alle groepen zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig. Vanaf 8.00 gaan alle kinderen met pedagogisch medewerkers terug naar de groepen. Tussen 8.00 en 9.00 uur en aan het einde van de dag van wordt gewerkt volgens het open deuren principe. 2 groepen, de Torteltuin en Stampertjes zijn aan elkaar geschakeld door een verschoonruimte in het midden. Deze staat vaak open en ook door het glas in de ramen is er contact mogelijk. De kinderen worden opgevangen op hun eigen groep. 7

8 Pedagogisch medewerkers zijn op beide groepen aanwezig om de verantwoordelijkheid voor hun kinderen te dragen. Als het te onrustig wordt of de pedagogisch medewerker wil met een klein clubje kinderen een activiteit doen dan gaat zij terug naar haar eigen groep. Alle groepen starten met hun eigen dagprogramma om 9.00 uur als de tweede collega binnenkomt. Op vaste dagen (buiten de schoolvakanties om) zijn er ook stagiaires op sommige groepen aanwezig. De Torenkamer, die alleen open is op dinsdag, sluit aan bij het openen en sluiten op de Torteltuingroep. Op de Torenkamer groep is een camera geplaatst waarvan de Torteltuin beeld ontvangt als er besloten wordt om op de groep te blijven met de kinderen. Deze keuze wordt gemaakt om in alle rust de dag te beginnen of af te sluiten. Op woensdag is er slechts een groep open. Er is een hek in de deur van de Torteltuin geplaatst. De deur van de groep blijft open staan en schuin tegenover de ingang van deze groep is het kantoor. De clustermanager of een tweede pedagogisch medewerker is aanwezig van Van uur wordt er afgesloten met de pedagogisch medewerker van de BSO. (via camera of samen beneden) Tussen de middag, als de kinderen op bed liggen, zijn er afspraken over hoe we toezicht houden op de opblijvers en op de kinderen die liggen te slapen. Er is ondersteuning van babyfoons die ook aanstaan als medewerkers bij de kinderen zitten. Op de slaapkamers die niet grenzen aan de groepen is een babyfoon met camerafunctie opgehangen. Daarnaast gaan pedagogisch medewerkers minimaal om de 10 minuten kijken bij de kinderen die in bed liggen. Zij registeren dit op een daarvoor ontwikkeld formulier. Aan het einde van de dag, als de collega van de vroege dienst weggaat, is de collega van de late dienst in eerste instantie alleen. Zij biedt een activiteit aan om even het overzicht te hebben met de kinderen waar zij op dat moment nog zorg voor draagt. Er wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen of er wel of niet wordt samengevoegd. De groepen liggen dicht naast elkaar en er zijn verbindingen die direct contact mogelijk maken. ( zoals ramen, deuren en gedeelde verschoonruimtes) of camera s. De ouders lopen in en uit en op 2 van de 3 groepen zijn stagiaires op wisselende dagen aanwezig. Ook kan met meerdere groepen buiten of in de gang afgesloten worden. In de ochtend is de VSO pedagogisch medewerker ook in het pand van uur. Op vrijdag morgen is hij, door middel van een camera, de tweede volwassenen die meekijkt en luistert voor de Torteltuin groep. Er wordt een actieve houding van alle pedagogisch medewerkers verwacht als het gaat om het uitvoeren van het vier ogen-orenbeleid voor alle groepen. (een actieve houding is regelmatig even om de hoek kijken en reageren op hulpvragen of extreme geluiden/stiltes) Daarnaast zijn de medewerkers samen verantwoordelijk voor de kinderen van de groep. Er wordt overlegd over de indeling van dag, het welbevinden van de kinderen en de manier waarop zij werken. Feedback geven op elkaars handelen hoort daar ook bij. Mentorschap Bij Kindercentrum de Petteflet werken wij met mentorschap. Dat betekent dat ieder kind een eigen mentor heeft en deze tevens aanspreekpunt is voor ouders tijdens het intakegesprek, de wenperiode en de 10-minuten gesprekken. De mentor begeleidt het kind de eerste weken op de groep. Bij baby s proberen we de pedagogisch medewerker die het kind het meest ziet mentor te laten zijn en zeker de eerste 3 maanden het kind te laten verzorgen en de fles te laten geven. Alle pedagogisch medewerkers gaven aan dat dit een van de belangrijkste stappen is naar het bieden van emotioneel gehecht voelen en vanuit dit gevoel verder te gaan ontwikkelen. Net als op andere locaties wordt het kind middels het kind volgsysteem door de mentor gevolgd. Pedagogisch medewerkers die de mentor zijn houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten en doen de daarbij horende registratie Ouders worden uitgenodigd voor de gesprekken. Daarnaast vindt er op vaste momenten informatie uitwisseling plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker met het kind volgsysteem als leidraad. 8

9 Wenbeleid Een nieuwe situatie vereist een zorgvuldige aanpak, zeker bij kinderen. Om de overgang van een thuissituatie naar de kinderopvang of tussen twee groepen zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt over de manier van wennen. Het wennen begint bij het eerste contact met het kinderdagverblijf. De eerste kennismaking van ouders (en kind) is de rondleiding. De clustermanagers leidt de ouders rond in het kinderdagverblijf en laten hen het gebouw zien. Er wordt o.a verteld over de indeling van de groepen, verticaal, horizontaal, dagritmes, activiteiten, thematisch werken, openingstijden en er is aandacht voor de vragen van ouders. Een rondleiding kan voor ouders een eerste kennismaking zijn met een kinderdagverblijf. Het is soms moeilijk voor te stellen dat hun kindje straks hier komt spelen als je nog volop bezig bent met werken en de zwangerschap. Ook daar wordt bij stil gestaan. Extern wenbeleid Op de Petteflet is het eerste contact met de ouders telefonisch. Daar wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker die mentor wordt van het te plaatsen kind. Afhankelijk van de tijd en de bezetting vindt dit gesprek plaats op de groep of op kantoor. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. In het gesprek wordt verteld over zaken als het wennen in het algemeen, de theorie achter het wennen en de opbouw. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het pedagogisch beleid en veel algemene onderwerpen zoals bijv.: ziek zijn, klachten, O.C, voedingsbeleid en te laat komen. Ouders krijgen informatie in de vorm van folders en kopieën mee. Ook zitten er bij deze informatie formulieren die thuis ingevuld kunnen worden en bij het eerste wenmoment weer mee genomen kunnen worden naar de Petteflet (inentingen formulier, toestemming uitstapjes, foto s en kindgegevens) De pedagogisch medewerker van de groep vertelt verder in het intakegesprek over het reilen en zeilen van de groep en vraagt alles over het kind en de verwachtingen van de ouders. Er wordt aandacht besteed aan de gevoel dat ouders hebben om het kind naar het kinderdagverblijf te brengen en goed geluisterd naar de start die een kindje heeft doorgemaakt na de geboorte. De informatie van thuis is belangrijk om in te kunnen springen op de behoefte van de kinderen, zeker in de wenperiode. In deze periode willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de situatie van thuis als het gaat om ritme. Aan het einde van het gesprek lopen we de wenperiode nog even na en de afspraken die daarvoor gemaakt zijn. Ouders kunnen, als zij dit willen, even een kijkje nemen op de groep. Het wennen begint bij de aanvang van de ingangsdatum van het contract. Hoewel dit vermeld staat blijft het altijd een aandachtspunt om nog eens extra te benoemen. Komt een kind 2 of meerdere dagen dan wordt het wennen ingepland op de dagen dat het kind geplaatst wordt. De opbouw gebeurt is 4 wenmomenten. 1e bezoek - maximaal 2 uur waarvan een deel mét en een deel zonder ouders 2 e bezoek - +/- 4 uur, inclusief het eten, het kind blijft zonder ouders 3 e bezoek - +/- 6 uur, inclusief het slapen, evaluatiemoment over het wennen 4 e bezoek - eerste hele dag Met de aanduiding eerste hele dag bedoelen we een dag van +/- 8 uur. De ouder wordt gevraagd/ verzocht om het kind vóór uur op te halen. Het kind ziet op deze manier niet eerst alle andere ouders komen en er voldoende tijd voor een overdracht omdat beide teamleden nog op de groep zijn. In het belang van het kind kan van dit schema worden afgeweken. Wanneer het wennen korter of langer duurt dan 2 weken, dan heeft dat geen invloed op de kosten die volgens het contract in rekening worden gebracht. Het wennen voor eendagskinderen verloopt iets anders. De opbouw gaat iets sneller maar vraagt iets extra s van de ouders in de vorm van bereikbaar zijn als het kind de opvang nog lastig vindt. 1 e bezoek - +/- 2 uur waarvan een deel met en een deel zonder ouders 2 e bezoek - +/- 4 uur tot 1 volledig dagdeel inclusief het eten, het kind blijft zonder ouders 9

10 3 e bezoek eerste hele dag, Het zou fijn zijn als ouders bereikbaar zijn, mocht het wennen problemen opleveren. 4 e bezoek - het kind draait volledig mee. Intern wennen Binnen Kindercentrum de Petteflet maken kinderen soms de overstap van de ene verticale groep naar de andere. Soms gebeurt dit op verzoek van ouders of bij verandering van samenstelling van de groepen. Dit valt onder intern wennen. Samen met de ouders wordt afgesproken op welke manier het kind gaat wennen op de nieuwe groep. Dit kan intern begeleidt worden door de pedagogisch medewerkers. Het kinddossier wordt overgedragen aan de nieuwe mentor. Mocht een kind van locatie wijzigingen dan worden ook de afspraken voor het wennen met de ouders besproken. De oude en nieuwe mentor hebben contact met elkaar voor de overdracht van het kinddossier. N.B oude en nieuwe mentor moeten zorgen dat de papierenoverdracht op de nieuwe locatie ligt bij de start. Evaluatie van het wennen het 3-maanden-gesprek Als het kind ongeveer 3 maanden het kinderdagverblijf bezoekt volgt er een gesprek Het gesprek wordt door de mentor van het kind voorbereid door vooraf F Evaluatie wennen in te vullen. Mocht de drie maanden evaluatie ongeveer gelijk vallen met de gesprekken die je doet volgens het K.V.S. dan wordt er met ouders overlegd dit samen te voegen. Ruilen en extra dagen De Petteflet biedt haar klanten de mogelijkheid om een aantal niet genoten opvangdagen kosteloos op een andere dag af te nemen. Dit wordt het ruilen van dagen genoemd. Ook is het mogelijk om extra opvangdagen af te nemen. Algemeen Het ruilen van dagen of extra dagen is aan een aantal regels gebonden: Ruilen is mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Ruilen kan alleen bij identieke diensten. De dienst kan uitsluitend geruild worden voor dezelfde dienst, dus ochtend voor een ochtend, middag voor een middag en niet een reguliere dag voor een vakantiedag. De pedagogisch medewerkers noteren in de agenda iedere afwezige dag en de geruilde dag. Noteer in de agenda bij de afwezig-dag tegen welke dag deze is geruild. Op de aanwezigheidsregistratie kun je deze ruil vermelden met de R. Voorwaarden Algemeen erkende feestdagen behoren niet tot de dagen, die geruild kunnen worden. Ruilen van dagen is mogelijk op de eigen groep van het kind. Wanneer er geen plek is op de eigen groep van het kind en de ouder opvang wil in een andere stamgroep of locatie, dan moet de ouder hiervoor schriftelijk toestemming geven. Door het ruilen of extra opvang mag de ratio niet de wettelijke minimumgrens overschrijden. Deze is gekoppeld aan het aantal kinderen, de leeftijd van de aanwezige kinderen en ingezette pedagogisch medewerkers. Voor kdv: Check op De pedagogisch medewerker geeft binnen 2 dagen uitsluitsel over de mogelijkheid tot ruilen. Op de Petteflet kan dit iets langer duren omdat er gewacht moet worden op het rooster van de Q flexibel kinderen. 10

11 De manager beslist over eventuele afwijking van bovenstaande regels. Voor KDV geldt dat de aanvraag tot ruilen of extra opvang in de vakantieperiode alleen gehonoreerd kan worden als de van tevoren gemaakte roosters dit toelaten. Afspraken voor de doorgaande ontwikkeling van het kind Als een kind drie maanden op de Petteflet is, vullen de pedagogisch medewerkers een evaluatie formulier in. Deze evaluatie wordt besproken met de ouders. Ieder half jaar wordt er een observatie Welbevinden uitgevoerd en wordt het KindVolgSysteem ingevuld. Het eerste formulier is vooral gericht op het welbevinden van het kind in de groep. Het tweede observeert en beschrijft de ontwikkeling van het kind. Als het kind doorstroomt van de Petteflet naar een ander kdv vullen de pedagogisch medewerkers het overgangsformulier kdv-kdv in. Hetzelfde geldt voor doorstroming van kdv naar bso. Als het kind doorstroomt naar de basisschool vullen de pedagogisch medewerkers een overdrachtsformulier in. In het eindgesprek met ouders wordt dit besproken. De ouders krijgen het formulier mee en bepalen zelf of ze het aan de basisschool geven. Er zijn contacten met het consultatiebureau. Dit jaar zijn de wijkverpleegkundigen langs gekomen om met de pedagogisch medewerkers en de locatie kennis te maken. We hebben informatiefolders en contact gegevens uit gewisseld. Mocht het nodig zijn dan weten we elkaar makkelijker te vinden. De fysieke omgeving Het aanbod van spel en speelmateriaal, zowel binnen als buiten, nodigt het kind uit tot spelen, ontdekken of rustig samen / alleen te zijn. Naar gelang de ontwikkeling kan het kind uitdaging vinden in de verschillende ruimtes. Voorwaarde is wel dat het kind zelf aangeeft wanneer hij/zij deze stap maakt. De rol van de pegagogisch medewerker is het kind te begeleiden naar zijn/ haar volgende stap in deze ontwikkeling. De basisgroep van de kinderen moet veilig, herkenbaar en vertrouwd zijn. Een omgeving waar het kind op terug kan vallen om van daaruit de volgende stap te zetten in zijn/ haar eigen ontwikkelingsbehoefte. In de binnenruimte zijn er verschillende hoeken gecreëerd om te spelen, zoals een bouwhoek, een leeshoek, een keukenhoek. In de buitenruimte beschikken wij over een grote zandbak, een grasveld met een speeltoestel en een grasveld onder een boom. Verder is het plein belegd met tegels. Er is een schuur met fietsen en ander buitenspeelgoed. Er staat een picknicktafel en twee houten banken. De kinderen hebben veel ruimte om te fietsen, te hollen, in de zandbak te spelen of lekker op de bank te zitten kijken. Alle groepen op de begane grond hebben via een trapje, rechtstreeks toegang tot de buitenruimte. Activiteitenaanbod Wij bieden verschillende activiteiten aan: structurele, dagelijkse en incidentele activiteiten. Het dagelijks terugkerende activiteitenaanbod bestaat uit: liedje zingen aan tafel (voor het fruit, of de broodmaaltijd) liedje zingen na afloop bij het handen wassen; voorlezen; buitenspelen; vrij spelen binnen. Er is een activiteitenaanbod op de Petteflet die voorziet vanuit VVE basisprincipes. Bij ieder thema wordt een vast liedje en een boekje aangeboden. Activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden en ook de aankleding wordt aangepast aan het thema. Denk aan themahoekje. Informatie over de thema s voor de ouders hangt op de ingangsdeur naar de groepen toe. Op elke groep hangt per week een overzicht van welke activiteiten er per dag gedaan worden. Groene Opvang 2014 was het Jaar van de Groene opvang. Binnen de Petteflet is er aandacht besteed aan tuinieren, zowel binnen als buiten. Samen met de kinderen is er gezaaid, verpot, water gegeven en uiteindelijk geoogst. Hierdoor kon er tijdens de lunch gegeten worden van zelf gekweekte tomaatjes. Daarnaast is er een Modderfeest gehouden. De kinderen konden die dag buiten spelen met modder en zand. Groene opvang zal ook in 2015 een rol spelen binnen de Petteflet. Met de inrichting van de nieuwe buitenruimte zal er met beplanting en spelmogelijkheden zeker weer een slag geslagen worden met de aandacht op groene opvang. 11

12 Het speelmateriaal dat wij aanbieden Wij bieden voldoende en afwisselend spelmateriaal aan. In de groepsruimte zijn kasten met daarin het spel - en speelmateriaal. Cognitieve ontwikkeling: boeken, blokken, Duplo, Nopper en puzzels. Fantasie ontwikkeling: verkleedkleding, poppenhoek met kookspullen, poppen, knuffels, dieren, garage, auto s en echt materiaal zoals lege shampooflessen, verpakkingen. Sociale ontwikkeling: spelletjes. Emotionele ontwikkeling: zachte kussens en terugtrek plekjes Creatieve ontwikkeling: klei, verf, papier, kralen, kleurplaten en nog veel meer. Motorische ontwikkeling: steppen, fietsjes, verschillende soorten ballen, grote speelkussens. 12

13 Deel B: specifiek gedeelte van het pedagogisch werkplan per locatie 4. Werken aan emotionele veiligheid door indeling van stamgroepen De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen op de groep aanwezig. Kinderen en hun ouders weten dus op welke dagen welke pedagogisch medewerker aanwezig is. Dat is belangrijk voor het gevoel van veiligheid van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn verschillende persoonlijkheden, ieder met hun eigen kwaliteiten. Kinderen leren daardoor dat mensen verschillen van elkaar en de verschillende pedagogisch medewerkers ook verschillende dingen te bieden hebben. Bij de een kun je heerlijk op schoot zitten, met de ander kun je lekker buiten ravotten. Het belangrijkste is dat de kinderen zich bij alle volwassenen op de groep veilig voelen. Op de muur of de deur van de groepsruimtes hangen foto s van de kinderen met hun naam er onder. Kinderen zien dus dat ze een plekje hebben in de groep wat hen een gevoel van welkom en van erbij horen geeft. Ook kan de pedagogisch medewerker de foto s gebruiken om te bespreken met de kinderen wie er zijn en wie er niet zijn en waarom. Dat bevordert het groepsgevoel van de kinderen: ik word niet vergeten als ik er niet ben. Alle kinderen hebben een mentor. De mentor heeft vooral een belangrijke rol bij het wennen van een kind. Zij is degene die de eerste paar weken het kind verzorgt. Dat zorgt voor een goede hechtingsrelatie tussen kind en 1 volwassene. De pedagogisch medewerker leert het kind goed kennen en kan dus goed inspelen op de behoeften van het kind. Het kind zal zich daardoor snel veilig voelen op de groep. Als het kind gewend is, wordt het kind ook door andere pedagogisch medewerkers verzorgd. De mentor blijft degene die de ontwikkeling van het kind volgt en documenteert. Zij heeft ook regelmatig een gesprekje met de ouders over de voortgang van het kind. Voor ouders is dit systeem van mentorschap prettig omdat ze een vast aanspreekpunt hebben en weten dat er 1 iemand extra op hun kind let. De ochtend begint met samen wat eten en drinken aan tafel. De pedagogisch medewerker nodigt de kinderen uit om te vertellen over wat hen bezig houdt. Is er kermis in de stad, dan gaat het gesprek daarover, is er een kind bij oma op bezoek geweest, dan gaat de pedagogisch medewerker daar op in en nodigt de andere kinderen uit ook over oma te vertellen. Zo worden de kinderen uitgenodigd hun ervaringen met elkaar te delen, te luisteren naar elkaar en zich in te leven in de ander. Op de groepen wordt In de kring ook het boek voorgelezen dat hoort bij het thema. In deze kring worden ook liedjes gezongen met elkaar. Samen luisteren naar een verhaal en samen zingen is een plezierige ervaring voor kinderen. Dit versterkt het groepsgevoel en daardoor de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook tussen de middag wordt er op de eigen groep samen een boterham gegeten. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen waar nodig met het smeren en/of opeten van een boterham. Er is rust aan tafel. De pedagogisch medewerkers richten hun aandacht op de kinderen en gaan in op de dingen die door de kinderen worden gezegd of verteld. Kinderen kunnen in rust eten en voelen zich gehoord en gezien als ze contact maken met de pedagogisch medewerker of met elkaar. Er zijn duidelijke afspraken in de groep (zie de informatie over afspraken en regels). Daardoor kennen de kinderen de grenzen die gesteld worden op het kinderdagverblijf. De regels zijn gemaakt om zowel de fysieke als de emotionele veiligheid van kinderen te waarborgen. De pedagogisch medewerkers vertellen de regels en leggen deze uit aan de kinderen. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar, zorg te dragen voor anderen, de ruimte en de spullen in de ruimte. De dag heeft een vaste structuur. Kinderen weten hoe de dag gaat verlopen en wat er op welk tijdstip van hen wordt verwacht. Ook dit draagt bij aan het gevoel van emotionele veiligheid. De kinderen die spelen tijdens hun dag op de Petteflet, hebben een vast bedje waar ze in slapen. Ze mogen een knuffel en een speen mee naar bed nemen. Ieder kind wordt lekker ingestopt en welterusten gewenst. Voor de kinderen die nog moeten wennen aan slapen op het kinderdagverblijf wordt alle tijd genomen. Als een kind het moeilijk vindt om in een bedje te slapen, dan proberen we de box of een wandelwagen. Soms valt een kind in slaap op schoot en wordt dan voorzichtig over getild naar een bedje. 13

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens. Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Jonas 2015 Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.nl Teamleider Marga Walsteijn E. m.walsteijn@ludens.nl VOORWOORD

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY INHOUD: 1. BEREIKBAARHEID 2. GROEPSOMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW 3. DAGINDELING 4. VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 5. EIGEN SPULLEN VAN DE KINDEREN

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Piepkuikens

Pedagogisch Werkplan Piepkuikens Pedagogisch Werkplan Piepkuikens Inhoud Pedagogisch Werkplan Piepkuikens... 1 1 Intake en gewenning... 3 1.1 De intake... 3 1.2 Gewenning... 3 1.3 De eerste dag... 4 1.4 Overvliegen... 4 2 Pedagogisch

Nadere informatie

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1 Blad 1 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Dikkie Dik In ons dagelijks handelen en gedrag is het pedagogisch beleidsplan van de SKPC leidend. Zie het pedagogisch beleidsplan Dit is het kader, jij maakt

Nadere informatie

Sisa Kinderopvang. Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf

Sisa Kinderopvang. Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf Sisa Kinderopvang Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf Afdeling kwaliteit/werkplan pedagogisch beleid kinderdagverblijf / maart 2013 [2] Voorwoord Het pedagogisch werkplan is een praktische

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Hoofdstuk ( 3B ) Pedagogisch Beleid Verticale groep V2015-1. De Hamstergroep. Door Wendy Finkenflugel (2012 ) - Marcel Kramer (2013-2014/2015)

Hoofdstuk ( 3B ) Pedagogisch Beleid Verticale groep V2015-1. De Hamstergroep. Door Wendy Finkenflugel (2012 ) - Marcel Kramer (2013-2014/2015) (K)individu Zorgzame Kinderopvang Hartelijk welkom! (K)individu Infomap (K)individu VOF Zorgzame Kinderopvang Hamsterkoog 15 1822 CD Alkmaar Tel: 072-5623000 Fax: 072-5643045 Email: Info@kindividu.nl Website

Nadere informatie

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014 2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV Versie 27 01-12-2014 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan Peuteropvang & Kinderdagverblijf December 2014 Pagina 2 van 45 Inhoudsopgave Kinderdagverblijf / Peuteropvang

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Pedagogische Beleidsplan Eye4kidz KDV & BSO wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Maart 2009

Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen... 3 Hoofdstuk 2 Plaatsing

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan BSO Nessie Kidz Locatie: Sam van Houtenstraat 15 1067 JA Amsterdam Tel.: 06-16596858/06-87101499 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Algemene informatie BSO Nessie Kidz 3 2. Algemene informatie

Nadere informatie