Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen"

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan Kindercentrum Petteflet

2 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze manier van werken. Anderzijds is het een werkplan dat gebruikt kan worden om jaarlijks de pedagogische kwaliteit van Kindercentrum De Petteflet in kaart te brengen en te voorzien van de nodige acties. Deze acties hebben betrekking op de pedagogische kwaliteit en acties die samenwerking in de BSO, regio, wijk en met derden kunnen bevorderen. Op deze manier is het een plan dat jaarlijks bijgesteld kan worden. Wij zijn ons bewust van eventuele risico s. Hiervoor gebruiken wij de risico inventarisaties voor Veiligheid en Gezondheid. De acties die daaruit voort komen zijn in te zien op de locaties en bij de managers. Het uniek zijn van ieder kind stelt Quadrant Kindercentra samen met de drie basisgedachten ruimte, respect en veiligheid centraal. Naast deze basisgedachten werken we ook aan de vier pedagogische doelen die ontleend zijn aan het model van Riksen- Walraven. Team Kindercentrum De Petteflet en manager Annette Gelderblom Quadrant Kindercentra Cluster Korte Akkeren en Kort Haarlem Tel: of M

3 Inhoudsopgave DEEL A: algemene pedagogische informatie 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen 2. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan onze basisgedachten 3. Algemene informatie over De Petteflet DEEL B: specifiek gedeelte van het pedagogisch werkplan per locatie 4. Werken aan emotionele veiligheid door indeling van stamgroepen 5. Dagritme 6. Groepsregels en tradities 7. Activiteitenplanning

4 Deel A: algemene pedagogische informatie 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid Een basisgevoel van veiligheid, in de brede zin van het woord. Emotionele veiligheid is de basis van elk handelen binnen de kinderopvang en daarbuiten. Vanuit emotionele veiligheid kan een positieve ontwikkeling van een persoon worden ingezet. Een onveilig gevoel staat het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen in de weg. Voorbeelden Ieder nieuw kind krijgt een mentor. Deze pedagogisch medewerker is degene die het kind voedt, naar bed brengt, verschoont en knuffelt. De mentor onderhoudt het contact met de ouders. Na enkele weken, als het kind gewend is, gaan ook andere pedagogisch medewerkers voor het kind zorgen. We benoemen het gevoel van een kind. Daardoor voelt het zich gezien en gehoord en mag het zichzelf zijn. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie Brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om greep op de omgeving te krijgen. De inrichting van de ruimte, aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden Op de groep hebben we verschillende hoeken, die ook per thema kunnen veranderen. Er zijn ook hoeken waar slechts minimaal zicht is op de kinderen zodat kinderen zich ook zelfstandig en vrij kunnen voelen. Kinderen zijn binnen bepaalde waarden en normen vrij om te doen wat ze willen. Als er een knutsel activiteit is, mogen kinderen hun eigen creaties maken. Er wordt niet of nauwelijks met voorbeelden gewerkt. Kinderen kunnen daardoor hun eigen fantasie ontwikkelen en trots zijn op hun eigen werk. Het ontdekken van het materiaal is hierbij een van de belangrijkste uitgangspunten. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie Een scala van sociale kennis en vaardigheden, zoals inleven in anderen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Interactie met anderen, deel zijn van een groep en deelnemen aan groepsgebeurtenissen helpen het kind zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. De volwassene is belangrijk om de interacties tussen de kinderen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden. Voorbeelden We leren kinderen om voor zichzelf op te komen. We doen het voor en laten ze het nadoen. We leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en te kijken: kijk hij kijkt boos, verdrietig, blij, bang. Op de verticale groep troost een ouder kindje een baby die ligt te huilen in een wippertje. We geven zo n kind dan een complimentje: Nina, wat ben je lief voor Dylan. Gelegenheid bieden om normen, waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken Kinderopvang is een samenleving waar verschillende normen, waarden en culturen elkaar ontmoeten. Volwassenen zijn belangrijk voor de morele ontwikkeling van kinderen in verband met het omgaan met verschillende mensen, normen en waarden en culturen. Van de manier waarop volwassenen reageren en met elkaar omgaan leren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders mogen zijn, van mogen en moeten. Voorbeelden We houden rekening met eetgewoontes (bijvoorbeeld geen varkensvlees) We plannen het zomerfeest niet in de ramadan. We brengen kinderen beleefdheidsnormen bij: de pedagogisch medewerkers zeggen alsjeblieft bij het uitdelen van brood en drinken, de kinderen zeggen dan makkelijk dankjewel. Iedereen zegt s morgens in de kring goedemorgen. We leren de kinderen om te vragen om een boterham mag ik ipv ik wil.. 4

5 2. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan onze basisgedachten Ruimte Kinderen hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen manier en tempo. Binnen Kindercentrum De Petteflet zorgen wij ervoor dat alle kinderen de ruimte krijgen die zij nodig hebben. Dit kun je zien in de inrichting van de ruimte. Door het creëren van hoeken zorgen wij ervoor dat ieder kind ergens terecht kan waar hij of zij behoefte aan heeft. Voorbeelden We hebben een speelhuis waar niet meer dan twee kinderen tegelijkertijd in mogen spelen. Dat geeft rust, het is een afgebakende overzichtelijke ruimte. Kinderen spelen er graag. We passen de ruimte aan naar de behoeften van de groep. Bij veel drukke jongens maken we veel hoeken voor jongens met auto s, duplo en trein. We gaan op drukke dagen ook vaak met de kinderen naar buiten om ze uit te laten razen. Naast de fysieke ruimte, bieden wij het kind ook de ruimte om zijn eigen keuzen te maken. Kinderen krijgen de gelegenheid om hun verhalen en interesse met andere te delen. De ideeën en wensen van kinderen worden serieus genomen. Voorbeelden Tijdens de kring mag iedereen wat vertellen. Kinderen mogen mee doen met een activiteit, maar moeten niet. We stimuleren ze wel Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen spelen en, indien veilig, ook zelf speelgoed pakken. Het speelgoed staat op kindhoogte. Respect Respect is een basisgedachte die constant terugkomt in alles wat wij doen. Wij leren kinderen omgaan met elkaar, met alles wat leeft in hun omgeving, met materialen en afspraken. De gevoelens van kinderen worden serieus genomen en ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het overdragen van regels en omgangsnormen. Regelmatig worden de groepsregels besproken. De groepsregels bestaan nu nog voor een groot deel uit afspraken die gelden voor kinderen en pedagogisch medewerkers. De splitsing zal gedaan worden in een van de evaluaties die later in het jaar plaatsvinden. Ook in de sociale omgang van het kind speelt respect een belangrijke rol. Samen met de kinderen besteden wij aandacht aan conflicthantering en inleving in een ander. Voorbeelden We leren de kinderen aan te geven wat ze wel of niet willen Bij een conflict tussen kinderen begeleiden we de kinderen in het zoeken naar een oplossing en benoemen ook wat bepaald gedrag met een ander doet. Dat ontwikkelt het inlevingsvermogen. Veiligheid Wij creëren binnen Kindercentrum De Petteflet een veilige omgeving voor kinderen door maandelijks kritisch te kijken naar de ruimtes en door het uitvoeren van klussen. Hierbij kan gedacht worden aan de keuring van speeltoestellen, aanbrengen van fingersafes en andere nodige veiligheidaspecten. Voorbeelden Er worden brandoefeningen gedaan. Speelgoed dat kapot is, wordt gemaakt of weg gegooid Wij bieden ook emotionele veiligheid door met vaste pedagogisch medewerkers te werken en daarnaast bieden wij ook een herkenbare structuur met bekende dagritmes en afspraken over het gebruik van ruimtes en speelmateriaal. Voorbeeld We hebben een wenschema voor nieuwe kinderen en passen deze aan aan de behoeften van het kind. Als een kind moeite heeft met wennen, overleggen we met de ouders. Ieder kind is uniek Voorbeelden 5

6 Gevoelige kinderen benaderen we tactvol. We geven ze de ruimte zelf naar ons toe te komen. Spreken ze met zachte stem aan. Kinderen met een pittig karakter accepteren we tot op zekere hoogte, we zijn duidelijk in wat wel en niet mag. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen totaal verschillend zijn. We passen onze manier van werken daar op aan. 6

7 3. Algemene informatie over Kindercentrum De Petteflet Naam: Kindercentrum De Petteflet Adres: Lethmaetstraat 47 Postcode: 2802 KB Plaats: Gouda Telefoonnummer: De locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van uur. In het kindercentrum worden de volgende diensten aangeboden: Aangeboden diensten Dagopvang 0-4 jarigen en Qflexibel dagopvang 0 4 jaar Speelotheek Het Bulderbeest Voorschoolse opvang voor BSO De Westervriend (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) Naschoolse opvang voor BSO de Westervriend op woensdag en vrijdag Personeelsbezetting Wij hanteren binnen Quadrant Kindercentra de pedagogisch medewerker kindratio zoals deze in de Wet Kinderopvang is omschreven. We streven ernaar om met vakanties, vrije dagen en ziekte van onze pedagogische medewerkers vaste invallers in te zetten vanuit onze flexpool. Kinderen en ouders komen hierdoor vaste medewerkers op de groep tegen. In de schoolvakanties worden de groepen van het kinderdagverblijf soms samengevoegd. Informatie hierover wordt gegeven op de groepen. Ondersteunend personeel Op de dinsdagen komt Astrid. Zij is cliënt van Gemiva. Onder begeleiding van Gemiva en een vaste pedagogisch medewerker van de Petteflet voert zij groepshulp taken uit. Achterwacht De manager is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdagmorgen en vrijdag op wisselende dagen. Er is achterwacht van een van de collega managers op donderdagen en bij verlof en ziekte. Het bereikbaarheidsrooster hangt op het memobord in het kantoor zit voorin de map met de roosters als het gaat om vakantie achterwacht. Mentorschap Bij Kindercentrum de Petteflet werken wij met mentorschap. Dat betekent dat ieder kind een eigen mentor heeft en deze tevens aanspreekpunt is voor ouders tijdens het intakegesprek, de wenperiode en volggesprekken. De mentor begeleidt het kind de eerste weken op het kinderdagverblijf. Het kind wordt middels het kind volgsysteem door de mentor gevolgd. Op deze wijze brengen wij de ontwikkeling van kinderen in kaart. Daarnaast vindt er op vaste momenten informatie uitwisseling plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker met het kind volgsysteem als leidraad. Het vierogenprincipe Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren en vormt de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De ondernemer dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker alleen op de groep of in het centrum is. Op de Petteflet wordt het vierogenprincipe als volgt toegepast: In de ochtenden wordt er van 7.00 uur en 8.00 uur samengevoegd op de Torteltuin. Van alle groepen zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig. Vanaf 8.00 gaan alle kinderen met pedagogisch medewerkers terug naar de groepen. Tussen 8.00 en 9.00 uur en aan het einde van de dag van wordt gewerkt volgens het open deuren principe. 2 groepen, de Torteltuin en Stampertjes zijn aan elkaar geschakeld door een verschoonruimte in het midden. Deze staat vaak open en ook door het glas in de ramen is er contact mogelijk. De kinderen worden opgevangen op hun eigen groep. 7

8 Pedagogisch medewerkers zijn op beide groepen aanwezig om de verantwoordelijkheid voor hun kinderen te dragen. Als het te onrustig wordt of de pedagogisch medewerker wil met een klein clubje kinderen een activiteit doen dan gaat zij terug naar haar eigen groep. Alle groepen starten met hun eigen dagprogramma om 9.00 uur als de tweede collega binnenkomt. Op vaste dagen (buiten de schoolvakanties om) zijn er ook stagiaires op sommige groepen aanwezig. De Torenkamer, die alleen open is op dinsdag, sluit aan bij het openen en sluiten op de Torteltuingroep. Op de Torenkamer groep is een camera geplaatst waarvan de Torteltuin beeld ontvangt als er besloten wordt om op de groep te blijven met de kinderen. Deze keuze wordt gemaakt om in alle rust de dag te beginnen of af te sluiten. Op woensdag is er slechts een groep open. Er is een hek in de deur van de Torteltuin geplaatst. De deur van de groep blijft open staan en schuin tegenover de ingang van deze groep is het kantoor. De clustermanager of een tweede pedagogisch medewerker is aanwezig van Van uur wordt er afgesloten met de pedagogisch medewerker van de BSO. (via camera of samen beneden) Tussen de middag, als de kinderen op bed liggen, zijn er afspraken over hoe we toezicht houden op de opblijvers en op de kinderen die liggen te slapen. Er is ondersteuning van babyfoons die ook aanstaan als medewerkers bij de kinderen zitten. Op de slaapkamers die niet grenzen aan de groepen is een babyfoon met camerafunctie opgehangen. Daarnaast gaan pedagogisch medewerkers minimaal om de 10 minuten kijken bij de kinderen die in bed liggen. Zij registeren dit op een daarvoor ontwikkeld formulier. Aan het einde van de dag, als de collega van de vroege dienst weggaat, is de collega van de late dienst in eerste instantie alleen. Zij biedt een activiteit aan om even het overzicht te hebben met de kinderen waar zij op dat moment nog zorg voor draagt. Er wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen of er wel of niet wordt samengevoegd. De groepen liggen dicht naast elkaar en er zijn verbindingen die direct contact mogelijk maken. ( zoals ramen, deuren en gedeelde verschoonruimtes) of camera s. De ouders lopen in en uit en op 2 van de 3 groepen zijn stagiaires op wisselende dagen aanwezig. Ook kan met meerdere groepen buiten of in de gang afgesloten worden. In de ochtend is de VSO pedagogisch medewerker ook in het pand van uur. Op vrijdag morgen is hij, door middel van een camera, de tweede volwassenen die meekijkt en luistert voor de Torteltuin groep. Er wordt een actieve houding van alle pedagogisch medewerkers verwacht als het gaat om het uitvoeren van het vier ogen-orenbeleid voor alle groepen. (een actieve houding is regelmatig even om de hoek kijken en reageren op hulpvragen of extreme geluiden/stiltes) Daarnaast zijn de medewerkers samen verantwoordelijk voor de kinderen van de groep. Er wordt overlegd over de indeling van dag, het welbevinden van de kinderen en de manier waarop zij werken. Feedback geven op elkaars handelen hoort daar ook bij. Mentorschap Bij Kindercentrum de Petteflet werken wij met mentorschap. Dat betekent dat ieder kind een eigen mentor heeft en deze tevens aanspreekpunt is voor ouders tijdens het intakegesprek, de wenperiode en de 10-minuten gesprekken. De mentor begeleidt het kind de eerste weken op de groep. Bij baby s proberen we de pedagogisch medewerker die het kind het meest ziet mentor te laten zijn en zeker de eerste 3 maanden het kind te laten verzorgen en de fles te laten geven. Alle pedagogisch medewerkers gaven aan dat dit een van de belangrijkste stappen is naar het bieden van emotioneel gehecht voelen en vanuit dit gevoel verder te gaan ontwikkelen. Net als op andere locaties wordt het kind middels het kind volgsysteem door de mentor gevolgd. Pedagogisch medewerkers die de mentor zijn houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten en doen de daarbij horende registratie Ouders worden uitgenodigd voor de gesprekken. Daarnaast vindt er op vaste momenten informatie uitwisseling plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker met het kind volgsysteem als leidraad. 8

9 Wenbeleid Een nieuwe situatie vereist een zorgvuldige aanpak, zeker bij kinderen. Om de overgang van een thuissituatie naar de kinderopvang of tussen twee groepen zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt over de manier van wennen. Het wennen begint bij het eerste contact met het kinderdagverblijf. De eerste kennismaking van ouders (en kind) is de rondleiding. De clustermanagers leidt de ouders rond in het kinderdagverblijf en laten hen het gebouw zien. Er wordt o.a verteld over de indeling van de groepen, verticaal, horizontaal, dagritmes, activiteiten, thematisch werken, openingstijden en er is aandacht voor de vragen van ouders. Een rondleiding kan voor ouders een eerste kennismaking zijn met een kinderdagverblijf. Het is soms moeilijk voor te stellen dat hun kindje straks hier komt spelen als je nog volop bezig bent met werken en de zwangerschap. Ook daar wordt bij stil gestaan. Extern wenbeleid Op de Petteflet is het eerste contact met de ouders telefonisch. Daar wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker die mentor wordt van het te plaatsen kind. Afhankelijk van de tijd en de bezetting vindt dit gesprek plaats op de groep of op kantoor. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. In het gesprek wordt verteld over zaken als het wennen in het algemeen, de theorie achter het wennen en de opbouw. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het pedagogisch beleid en veel algemene onderwerpen zoals bijv.: ziek zijn, klachten, O.C, voedingsbeleid en te laat komen. Ouders krijgen informatie in de vorm van folders en kopieën mee. Ook zitten er bij deze informatie formulieren die thuis ingevuld kunnen worden en bij het eerste wenmoment weer mee genomen kunnen worden naar de Petteflet (inentingen formulier, toestemming uitstapjes, foto s en kindgegevens) De pedagogisch medewerker van de groep vertelt verder in het intakegesprek over het reilen en zeilen van de groep en vraagt alles over het kind en de verwachtingen van de ouders. Er wordt aandacht besteed aan de gevoel dat ouders hebben om het kind naar het kinderdagverblijf te brengen en goed geluisterd naar de start die een kindje heeft doorgemaakt na de geboorte. De informatie van thuis is belangrijk om in te kunnen springen op de behoefte van de kinderen, zeker in de wenperiode. In deze periode willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de situatie van thuis als het gaat om ritme. Aan het einde van het gesprek lopen we de wenperiode nog even na en de afspraken die daarvoor gemaakt zijn. Ouders kunnen, als zij dit willen, even een kijkje nemen op de groep. Het wennen begint bij de aanvang van de ingangsdatum van het contract. Hoewel dit vermeld staat blijft het altijd een aandachtspunt om nog eens extra te benoemen. Komt een kind 2 of meerdere dagen dan wordt het wennen ingepland op de dagen dat het kind geplaatst wordt. De opbouw gebeurt is 4 wenmomenten. 1e bezoek - maximaal 2 uur waarvan een deel mét en een deel zonder ouders 2 e bezoek - +/- 4 uur, inclusief het eten, het kind blijft zonder ouders 3 e bezoek - +/- 6 uur, inclusief het slapen, evaluatiemoment over het wennen 4 e bezoek - eerste hele dag Met de aanduiding eerste hele dag bedoelen we een dag van +/- 8 uur. De ouder wordt gevraagd/ verzocht om het kind vóór uur op te halen. Het kind ziet op deze manier niet eerst alle andere ouders komen en er voldoende tijd voor een overdracht omdat beide teamleden nog op de groep zijn. In het belang van het kind kan van dit schema worden afgeweken. Wanneer het wennen korter of langer duurt dan 2 weken, dan heeft dat geen invloed op de kosten die volgens het contract in rekening worden gebracht. Het wennen voor eendagskinderen verloopt iets anders. De opbouw gaat iets sneller maar vraagt iets extra s van de ouders in de vorm van bereikbaar zijn als het kind de opvang nog lastig vindt. 1 e bezoek - +/- 2 uur waarvan een deel met en een deel zonder ouders 2 e bezoek - +/- 4 uur tot 1 volledig dagdeel inclusief het eten, het kind blijft zonder ouders 9

10 3 e bezoek eerste hele dag, Het zou fijn zijn als ouders bereikbaar zijn, mocht het wennen problemen opleveren. 4 e bezoek - het kind draait volledig mee. Intern wennen Binnen Kindercentrum de Petteflet maken kinderen soms de overstap van de ene verticale groep naar de andere. Soms gebeurt dit op verzoek van ouders of bij verandering van samenstelling van de groepen. Dit valt onder intern wennen. Samen met de ouders wordt afgesproken op welke manier het kind gaat wennen op de nieuwe groep. Dit kan intern begeleidt worden door de pedagogisch medewerkers. Het kinddossier wordt overgedragen aan de nieuwe mentor. Mocht een kind van locatie wijzigingen dan worden ook de afspraken voor het wennen met de ouders besproken. De oude en nieuwe mentor hebben contact met elkaar voor de overdracht van het kinddossier. N.B oude en nieuwe mentor moeten zorgen dat de papierenoverdracht op de nieuwe locatie ligt bij de start. Evaluatie van het wennen het 3-maanden-gesprek Als het kind ongeveer 3 maanden het kinderdagverblijf bezoekt volgt er een gesprek Het gesprek wordt door de mentor van het kind voorbereid door vooraf F Evaluatie wennen in te vullen. Mocht de drie maanden evaluatie ongeveer gelijk vallen met de gesprekken die je doet volgens het K.V.S. dan wordt er met ouders overlegd dit samen te voegen. Ruilen en extra dagen De Petteflet biedt haar klanten de mogelijkheid om een aantal niet genoten opvangdagen kosteloos op een andere dag af te nemen. Dit wordt het ruilen van dagen genoemd. Ook is het mogelijk om extra opvangdagen af te nemen. Algemeen Het ruilen van dagen of extra dagen is aan een aantal regels gebonden: Ruilen is mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Ruilen kan alleen bij identieke diensten. De dienst kan uitsluitend geruild worden voor dezelfde dienst, dus ochtend voor een ochtend, middag voor een middag en niet een reguliere dag voor een vakantiedag. De pedagogisch medewerkers noteren in de agenda iedere afwezige dag en de geruilde dag. Noteer in de agenda bij de afwezig-dag tegen welke dag deze is geruild. Op de aanwezigheidsregistratie kun je deze ruil vermelden met de R. Voorwaarden Algemeen erkende feestdagen behoren niet tot de dagen, die geruild kunnen worden. Ruilen van dagen is mogelijk op de eigen groep van het kind. Wanneer er geen plek is op de eigen groep van het kind en de ouder opvang wil in een andere stamgroep of locatie, dan moet de ouder hiervoor schriftelijk toestemming geven. Door het ruilen of extra opvang mag de ratio niet de wettelijke minimumgrens overschrijden. Deze is gekoppeld aan het aantal kinderen, de leeftijd van de aanwezige kinderen en ingezette pedagogisch medewerkers. Voor kdv: Check op De pedagogisch medewerker geeft binnen 2 dagen uitsluitsel over de mogelijkheid tot ruilen. Op de Petteflet kan dit iets langer duren omdat er gewacht moet worden op het rooster van de Q flexibel kinderen. 10

11 De manager beslist over eventuele afwijking van bovenstaande regels. Voor KDV geldt dat de aanvraag tot ruilen of extra opvang in de vakantieperiode alleen gehonoreerd kan worden als de van tevoren gemaakte roosters dit toelaten. Afspraken voor de doorgaande ontwikkeling van het kind Als een kind drie maanden op de Petteflet is, vullen de pedagogisch medewerkers een evaluatie formulier in. Deze evaluatie wordt besproken met de ouders. Ieder half jaar wordt er een observatie Welbevinden uitgevoerd en wordt het KindVolgSysteem ingevuld. Het eerste formulier is vooral gericht op het welbevinden van het kind in de groep. Het tweede observeert en beschrijft de ontwikkeling van het kind. Als het kind doorstroomt van de Petteflet naar een ander kdv vullen de pedagogisch medewerkers het overgangsformulier kdv-kdv in. Hetzelfde geldt voor doorstroming van kdv naar bso. Als het kind doorstroomt naar de basisschool vullen de pedagogisch medewerkers een overdrachtsformulier in. In het eindgesprek met ouders wordt dit besproken. De ouders krijgen het formulier mee en bepalen zelf of ze het aan de basisschool geven. Er zijn contacten met het consultatiebureau. Dit jaar zijn de wijkverpleegkundigen langs gekomen om met de pedagogisch medewerkers en de locatie kennis te maken. We hebben informatiefolders en contact gegevens uit gewisseld. Mocht het nodig zijn dan weten we elkaar makkelijker te vinden. De fysieke omgeving Het aanbod van spel en speelmateriaal, zowel binnen als buiten, nodigt het kind uit tot spelen, ontdekken of rustig samen / alleen te zijn. Naar gelang de ontwikkeling kan het kind uitdaging vinden in de verschillende ruimtes. Voorwaarde is wel dat het kind zelf aangeeft wanneer hij/zij deze stap maakt. De rol van de pegagogisch medewerker is het kind te begeleiden naar zijn/ haar volgende stap in deze ontwikkeling. De basisgroep van de kinderen moet veilig, herkenbaar en vertrouwd zijn. Een omgeving waar het kind op terug kan vallen om van daaruit de volgende stap te zetten in zijn/ haar eigen ontwikkelingsbehoefte. In de binnenruimte zijn er verschillende hoeken gecreëerd om te spelen, zoals een bouwhoek, een leeshoek, een keukenhoek. In de buitenruimte beschikken wij over een grote zandbak, een grasveld met een speeltoestel en een grasveld onder een boom. Verder is het plein belegd met tegels. Er is een schuur met fietsen en ander buitenspeelgoed. Er staat een picknicktafel en twee houten banken. De kinderen hebben veel ruimte om te fietsen, te hollen, in de zandbak te spelen of lekker op de bank te zitten kijken. Alle groepen op de begane grond hebben via een trapje, rechtstreeks toegang tot de buitenruimte. Activiteitenaanbod Wij bieden verschillende activiteiten aan: structurele, dagelijkse en incidentele activiteiten. Het dagelijks terugkerende activiteitenaanbod bestaat uit: liedje zingen aan tafel (voor het fruit, of de broodmaaltijd) liedje zingen na afloop bij het handen wassen; voorlezen; buitenspelen; vrij spelen binnen. Er is een activiteitenaanbod op de Petteflet die voorziet vanuit VVE basisprincipes. Bij ieder thema wordt een vast liedje en een boekje aangeboden. Activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden en ook de aankleding wordt aangepast aan het thema. Denk aan themahoekje. Informatie over de thema s voor de ouders hangt op de ingangsdeur naar de groepen toe. Op elke groep hangt per week een overzicht van welke activiteiten er per dag gedaan worden. Groene Opvang 2014 was het Jaar van de Groene opvang. Binnen de Petteflet is er aandacht besteed aan tuinieren, zowel binnen als buiten. Samen met de kinderen is er gezaaid, verpot, water gegeven en uiteindelijk geoogst. Hierdoor kon er tijdens de lunch gegeten worden van zelf gekweekte tomaatjes. Daarnaast is er een Modderfeest gehouden. De kinderen konden die dag buiten spelen met modder en zand. Groene opvang zal ook in 2015 een rol spelen binnen de Petteflet. Met de inrichting van de nieuwe buitenruimte zal er met beplanting en spelmogelijkheden zeker weer een slag geslagen worden met de aandacht op groene opvang. 11

12 Het speelmateriaal dat wij aanbieden Wij bieden voldoende en afwisselend spelmateriaal aan. In de groepsruimte zijn kasten met daarin het spel - en speelmateriaal. Cognitieve ontwikkeling: boeken, blokken, Duplo, Nopper en puzzels. Fantasie ontwikkeling: verkleedkleding, poppenhoek met kookspullen, poppen, knuffels, dieren, garage, auto s en echt materiaal zoals lege shampooflessen, verpakkingen. Sociale ontwikkeling: spelletjes. Emotionele ontwikkeling: zachte kussens en terugtrek plekjes Creatieve ontwikkeling: klei, verf, papier, kralen, kleurplaten en nog veel meer. Motorische ontwikkeling: steppen, fietsjes, verschillende soorten ballen, grote speelkussens. 12

13 Deel B: specifiek gedeelte van het pedagogisch werkplan per locatie 4. Werken aan emotionele veiligheid door indeling van stamgroepen De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen op de groep aanwezig. Kinderen en hun ouders weten dus op welke dagen welke pedagogisch medewerker aanwezig is. Dat is belangrijk voor het gevoel van veiligheid van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn verschillende persoonlijkheden, ieder met hun eigen kwaliteiten. Kinderen leren daardoor dat mensen verschillen van elkaar en de verschillende pedagogisch medewerkers ook verschillende dingen te bieden hebben. Bij de een kun je heerlijk op schoot zitten, met de ander kun je lekker buiten ravotten. Het belangrijkste is dat de kinderen zich bij alle volwassenen op de groep veilig voelen. Op de muur of de deur van de groepsruimtes hangen foto s van de kinderen met hun naam er onder. Kinderen zien dus dat ze een plekje hebben in de groep wat hen een gevoel van welkom en van erbij horen geeft. Ook kan de pedagogisch medewerker de foto s gebruiken om te bespreken met de kinderen wie er zijn en wie er niet zijn en waarom. Dat bevordert het groepsgevoel van de kinderen: ik word niet vergeten als ik er niet ben. Alle kinderen hebben een mentor. De mentor heeft vooral een belangrijke rol bij het wennen van een kind. Zij is degene die de eerste paar weken het kind verzorgt. Dat zorgt voor een goede hechtingsrelatie tussen kind en 1 volwassene. De pedagogisch medewerker leert het kind goed kennen en kan dus goed inspelen op de behoeften van het kind. Het kind zal zich daardoor snel veilig voelen op de groep. Als het kind gewend is, wordt het kind ook door andere pedagogisch medewerkers verzorgd. De mentor blijft degene die de ontwikkeling van het kind volgt en documenteert. Zij heeft ook regelmatig een gesprekje met de ouders over de voortgang van het kind. Voor ouders is dit systeem van mentorschap prettig omdat ze een vast aanspreekpunt hebben en weten dat er 1 iemand extra op hun kind let. De ochtend begint met samen wat eten en drinken aan tafel. De pedagogisch medewerker nodigt de kinderen uit om te vertellen over wat hen bezig houdt. Is er kermis in de stad, dan gaat het gesprek daarover, is er een kind bij oma op bezoek geweest, dan gaat de pedagogisch medewerker daar op in en nodigt de andere kinderen uit ook over oma te vertellen. Zo worden de kinderen uitgenodigd hun ervaringen met elkaar te delen, te luisteren naar elkaar en zich in te leven in de ander. Op de groepen wordt In de kring ook het boek voorgelezen dat hoort bij het thema. In deze kring worden ook liedjes gezongen met elkaar. Samen luisteren naar een verhaal en samen zingen is een plezierige ervaring voor kinderen. Dit versterkt het groepsgevoel en daardoor de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook tussen de middag wordt er op de eigen groep samen een boterham gegeten. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen waar nodig met het smeren en/of opeten van een boterham. Er is rust aan tafel. De pedagogisch medewerkers richten hun aandacht op de kinderen en gaan in op de dingen die door de kinderen worden gezegd of verteld. Kinderen kunnen in rust eten en voelen zich gehoord en gezien als ze contact maken met de pedagogisch medewerker of met elkaar. Er zijn duidelijke afspraken in de groep (zie de informatie over afspraken en regels). Daardoor kennen de kinderen de grenzen die gesteld worden op het kinderdagverblijf. De regels zijn gemaakt om zowel de fysieke als de emotionele veiligheid van kinderen te waarborgen. De pedagogisch medewerkers vertellen de regels en leggen deze uit aan de kinderen. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar, zorg te dragen voor anderen, de ruimte en de spullen in de ruimte. De dag heeft een vaste structuur. Kinderen weten hoe de dag gaat verlopen en wat er op welk tijdstip van hen wordt verwacht. Ook dit draagt bij aan het gevoel van emotionele veiligheid. De kinderen die spelen tijdens hun dag op de Petteflet, hebben een vast bedje waar ze in slapen. Ze mogen een knuffel en een speen mee naar bed nemen. Ieder kind wordt lekker ingestopt en welterusten gewenst. Voor de kinderen die nog moeten wennen aan slapen op het kinderdagverblijf wordt alle tijd genomen. Als een kind het moeilijk vindt om in een bedje te slapen, dan proberen we de box of een wandelwagen. Soms valt een kind in slaap op schoot en wordt dan voorzichtig over getild naar een bedje. 13

14 Omdat de Petteflet een kleine vestiging is met een klein en hecht team, kennen alle pedagogisch medewerkers alle kinderen en andersom. Dat zorgt er voor dat kinderen graag ook eens bij de buren spelen. Er is een goed contact met de ouders. Pedagogisch medewerkers investeren hier veel tijd in. Ouders dragen vol vertrouwen hun kind over aan de pedagogisch medewerkers. Kinderen voelen dat en ook dat komt hun gevoel van emotionele veiligheid ten goede. De mondelinge overdracht naar de ouders wordt aan het einde van de dag ook uitgebreid gedaan. Het team hecht hier veel waarde aan. Door de samenvoeging van de groepen op de woensdag komen de kinderen soms in twee stamgroepen. Ouders worden ingelicht over deze samenvoeging bij de rondleiding en het intake gesprek. In het aanbod dat zij toegestuurd krijgen staat nogmaals vernoemd dat het kind gebruik gaat maken van twee stamgroepen. De mentor is degene die het kind het meeste ziet van de dagen dat hij/zij gebruik maakt van de opvang. Bijvoorbeeld: een kind bezoekt de Petteflet 3 dagen. Maandag woensdag en donderdag. Op maandag en donderdag is de stamgroep de Stampertjes. Op woensdag voegen alle kinderen samen op de Torteltuin. De mentor is de vaste pedagogisch medewerker van de Stampertjesgroep. In de werkoverleggen (6 keer per jaar) worden alle kinderen besproken en bijzonderheden worden doorgegeven aan de ouders en aan de mentor als deze zich voordoen. Qflexibel Binnen Kindercentrum de Petteflet wordt er naast de reguliere opvang ook flexibele opvang geboden. Deze opvang wordt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag aangeboden op alle groepen. De flexibele opvang vindt plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en uur. Ouders hebben de mogelijkheid om op wisselende dagen en wisselende tijden opvang af te nemen voor hun kind(eren). De ouder koopt een aantal Q-uren per kalenderjaar in. De ouder krijgt een contract met daarin het aantal ingekochte Q-uren en de daarbij behorende prijs. Deze Q-uren zijn te plannen in onderstaande Q-blokken. In het contract wordt het volgende voorbehoud opgenomen: Er geldt een maximaal aantal kinderen binnen de Q-blokken. Voor Q-flexibel zijn de Algemene Voorwaarden van Quadrant van kracht. De Q-blokken zijn: uur 6 uur uur 4 uur uur 3 uur uur 3 uur uur 4 uur uur 6 uur De Q-blokken mogen aaneengesloten afgenomen worden. Tijdens de Q-blokken die om uur eindigen is het mogelijk een maaltijd voor de kinderen te verzorgen. De planning wordt via onze website door de ouder zelf gedaan. Een Q-blok kan tot 5 werkdagen voor aanvang gepland worden. Het geplande Q-blok kan tot 10 werkdagen voor aanvang geannuleerd worden. De geplande uren worden dan niet in mindering gebracht op het aantal ingekochte Q-uren. Is de annulering later dan brengt Quadrant het blok wel in mindering op het aantal ingekochte Q-uren. Plaatsingsverzoeken van ouders korter dan 5 werkdagen worden door de afdeling Planning & Plaatsing afgehandeld. Emotionele veiligheid binnen flexibele opvang Een goed dagritme en groepssamenstelling komen tegemoet aan de basisbehoeften van de kinderen. Beide zijn belangrijke voorwaarden voor veiligheid, welzijn en leren van de kinderen. Eind maart is de Q flexibel opvang geëvalueerd met de teamleden. Er is besloten om van de Torteltuin de opvang groep te maken voor Q flexibel. Op deze groep worden 10 reguliere kinderen geplaatst en de 2 plaatsen die over zijn worden ingevuld door Q flexibel kinderen. Op dinsdag is er extra plek voor Q flexibel kinderen die alleen de donderdag afnemen. Deze groep is ook alleen op dinsdag open. Alle teamleden hebben ervaren dat Q flexibel kinderen het beste functioneren in een groep waar de dagstructuur en regels al door een vaste groep wordt gevormd. 14

15 5. Dagritme verticale groepen Petteflet Brengen van de kinderen. Overdracht ouder- pedagogisch medewerker 9.30 Samen wat eten en drinken 9.50 Vrij spelen, binnen of buiten. Activiteit Samen aan tafel voor een boterham De kinderen die slapen gaan naar bed Samen aan tafel wat eten en drinken Ophalen van de kinderen. Overdracht pedagogisch medewerker - ouder Toelichting op het dagritme s Morgens tussen 7:30 9:30 komen de kinderen binnen (voor Q-flexible kinderen gelden eigen tijden). Ouders doen hun overdacht naar de pm er* van de groep over eventuele bijzonderheden en leuke weetjes over hun kind(eren). Om goede pedagogische kwaliteit te bieden, alle tijd voor de ouders te hebben en daarna alle tijd en rust voor de kinderen te hebben, vragen wij u om de kinderen zeker voor 9:30 uur te brengen. Dit is een duidelijke start van de dag. Iedereen is binnen, we gaan opruimen en het vaste programma gaat beginnen. Mocht u dit een keer niet gaan lukken dan vinden wij het fijn om daarover geïnformeerd te worden. Alleen of samen met een pedagogisch medewerkers nemen de kinderen afscheid van hun ouders/verzorgers, dit mag het kind zelf beslissen. Daarna mogen ze lekker vrij spelen of aan tafel bijvoorbeeld een puzzel maken. Rond half 10 gaan we met de kinderen aan tafel, we zingen een liedje, lezen een boekje voor of hebben een gesprekje met de kinderen. De invulling verschilt per dag want wordt afgestemd op het thema. Op de dag zelf bieden we de kinderen verschillende activiteiten aan, we hebben veel divers spelmateriaal zoals bouwmateriaal, een huishoek, puzzels en boekjes. Voor elke leeftijd is er voldoende speelmateriaal. Voor de grootste kinderen is er daarnaast ook nog een kast met extra uitdagender en klein speelmateriaal. We werken met thema s die gemiddeld 4 tot 6 weken duren, op de hal deur en de groepsdeuren vind u hier meer informatie over. Binnen deze thema s bieden wij diverse activiteiten aan die verschillende ontwikkelingen stimuleren. We proberen elke dag minstens één keer met de kinderen naar buiten te gaan, ook met slecht weer. De Petteflet heeft een aantal regenjassen en laarzen zodat we met z n allen in de plassen kunnen stampen! Ook de aller kleinste nemen we met mooi weer mee naar buiten. Ze kunnen in een kinderwagen van alle spelende kinderen genieten of vanaf een babykleed. Buiten kunnen de kinderen heerlijk op de tegels fietsen en van de glijbaan afglijden. Wij leren de kinderen dat de glijbaan naar beneden gaat en de trap omhoog. De zandbak gaat ook regelmatig open en is het zand te droog om wat moois te bouwen, dan doen we er een emmer water in. Bij erg slecht weer is er gelegenheid om op de gang te spelen met de binnenzandbak en de motoren, mits er geen kinderen slapen. In de hal hebben we een ballenbak en klimkussen die we ook met veel plezier gebruiken. Er is ook altijd tijd om wat te vieren. Een verjaardag, een broertje of zusje gekregen en natuurlijk afscheidsfeestje worden gevierd. We horen graag wanneer u dit zou willen doen (dag graag overleggen) en voor traktatie ideeën hebben we ons traktatiebeleid. Dit is uiteraard niet verplicht. Iedere groep heeft haar eigen tradities om een feestje te vieren. Als ouders(s) een fotocamera meegeven dan worden er wat foto s gemaakt van het feestje. Na elk eet moment is er het plasmoment, dan gaan we verschonen en plassen. Kinderen met een luier wordt gevraagd of ze even op de wc willen zitten. Zo nemen we de kinderen mee in het voorbereiden op de zindelijkheid. Lukt het plassen niet? Dan gaan we het later nog een keer 15

16 proberen. Kinderen die al helemaal zindelijk zijn doen alle handelingen zelf en we helpen ze als er iets niet lukt. Op de groep wordt na het plassen de handen gewassen. Tijdens het verschonen van de baby s vertellen we altijd wat we gaan doen. Ik doe je benen omhoog en de luier uit! We hebben vier keer per dag een eetmoment, s morgens 9:30 fruit en diksap, tussen de middag 11:30 brood met melk, 15:30 diksap met een koekje en rond 17:00-17:30 sap met een soepstengel. Het is altijd erg gezellig aan tafel, we zingen vaak een liedje voor het eten ( zoals eet maar smakelijk voor de lunch) en wie het nodig heeft of wil krijgt een slab om. We stimuleren de kinderen het geboden eten en drinken op te eten, maar hebben ze geen trek dan is dit niet verplicht. We geven bij het halen aan de ouders door als hun kind minder goed gegeten of gedronken heeft. Naast deze vaste eet momenten hebben de baby s hun eigen drink momenten. We gaan gezellig met hun op de bank zitten en nemen de tijd voor het geven van de fles. Ook bij hen geldt dat we ze de fles niet opdringen en aan ouders doorgeven hoeveel er gedronken is bij de mondelinge overdracht of via schriftje. De meeste kinderen gaan na de lunch (12:30-13:00) een middagdutje doen. We kleden gezamenlijk de kinderen uit en alle kinderen krijgen een mandje om hun spullen in te doen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen bedje. De bedjes worden wekelijks verschoond en de matrassen gelucht. De baby s hebben ook hun eigen bedje en hebben allen hun eigen slaapritme. Ook hebben zij tot hun 1 e levensjaar een eigen mandje in de badkamer, daarna vragen wij de ouders om een tas aan de kapstok te hangen met daarin extra kleding en eventuele knuffel en/of speen. Met al die spelende kinderen binnen en buiten gebeuren er wel eens ongelukjes. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen hebben we regels die we de kinderen leren. Zo rennen we buiten en niet binnen. Klimmen we niet over de rugleuning van de bank of over het babyhekje. We zitten op een stoel op onze billen en niet bovenop tafel. Fietsen we zonder scheppen aan ons stuur en klimmen we niet op het dak van de glijbaan. Mocht er nu toch iets gebeuren hebben al onze pedagogisch medewerkers een diploma kinder- EHBO en zijn er enkele mensen opgeleid tot BHV er. Waar kinderen spelen wordt het vies! Elke dag komt er een schoonmaak bedrijf onze vloeren en toiletjes, etc. schoon maken. Daarnaast maken de pedagogisch medewerkers zelf ook het één en ander schoon, hier zijn speciale schoonmaakschema s voor. Kinderen mogen niet in de badkamer spelen want die is alleen voor het plassen en verschonen. Heeft u nog vragen? Kom dan gerust bij één van ons langs. Team de Petteflet 16

17 6. Groepsregels en tradities alle groepen Petteflet (deze wordt gebruikt om flexers en nieuwe medewerkers in te werken) 1) Halen en brengen Kinderen worden voor 9.30 gebracht, als zij er dan niet zijn bellen wij (uiterlijk uur) de ouders. Kinderen duidelijk afscheid laten nemen van ouders, zodat het kind weet dat de ouder weg is. Met meegebracht speelgoed mag iedereen spelen, anders gaat het in het mandje of bij de kapstok. Eventueel meegebrachte medicijnen, duidelijk met de naam van het kind erop en de dosering, in het mandje op de bovenste plank in de nis òf in de koelkast. Voor de medicijnen wordt een formulier ingevuld en ondertekend, wat in de werkmap te vinden is. s Morgens wordt er door de pedagogisch medewerkers bijzonderheden in de agenda genoteerd.(ook van de groep waarmee wordt samengevoegd) Alle kinderen worden in de werkmap op de aanwezigheidsregistratie genoteerd en het label met hun naam wordt aan de aanwezigheidsring gedaan. 2) Vrij spelen De stoelen, klein en groot, en de bank zijn om op te zitten. De maxi-swing is voor de kleinste baby s en geen speelgoed voor de grote kinderen. Zo ook de maxi-cosy s. Voor de kleinste baby s is er op het stuk vloerbedekking een hekje geplaatst, waar ze veilig achter kunnen spelen. De grotere kinderen spelen aan de andere kant op de groep. Er komt geen rijdend materiaal op de vloerbedekking. Als het hekdeurtje dicht zit, mogen kinderen het hekdeurtje niet open en dicht doen. Dit doen de pedagogisch medewerkers. Speelgoed is om mee te spelen, gooien mag met de zachte ballen. Wij leren de kinderen te wachten tot de ander klaar is ermee te spelen, of iets anders te pakken. Probeer te praten met de ander, i.p.v. te slaan of te huilen. Kinderen worden in deze communicatie ondersteund door de pedagogisch medewerkers. Kinderen leren wij alert te zijn op het spelen met klein materiaal. Dit bieden we aan op de tijden dat de baby s slapen of in een andere ruimte als activiteit (open deuren) Scherp of kapot speelgoed gooien we weg. Rennen proberen we zoveel mogelijk buiten te doen. 3) Het aanbieden van activiteiten Wanneer een kind op welke manier dan ook aangeeft niet te willen, zullen wij het niet dwingen, we stimuleren wel. Creatieve activiteiten zijn bedoeld ter ontdekking van materialen, zich uitleven. Resultaat is niet belangrijk. Er wordt voor vader- en moederdag geknutseld door kinderen vanaf 1 jaar. Spullen (knutselwerkjes en brieven) blijven drie weken aan de knijper hangen, daarna gooien wij het weg. 4) Buiten spelen Het net op de zandbak dient als bescherming en het is dus niet om over heen te lopen, ook voorkomen we daarmee een grote kans op beschadiging. Kinderen wordt aangeleerd geen speelgoed van anderen af te pakken, beter is het te wachten tot de ander ermee klaar is, of iets anders zoeken. Probeer te praten met de ander, i.p.v. te slaan of te huilen. Kinderen worden in deze communicatie ondersteund door de pedagogisch medewerkers. 17

18 Na het buitenspelen altijd schoenen uit (eerst weer schoonmaken), handen en gezicht wassen. 5) Verschonen / toiletgang Als een kind op welke manier dan ook aangeeft op het potje / toilet te willen mogen ze dit. De Torteltuin deelt de verschoonruimte met De Stampertjes, De Torteltuin gebruikt het rechter kussen, De Stampertjes het linker. We kunnen beide kussens gebruiken als de andere groep deze op dat moment niet nodig heeft. Rond uur als alle kinderen van beide groepen verschoond zijn en hebben geplast, wordt de verschoonruimte schoongemaakt. We kijken per keer wie dit doet. Ook worden dan de luiers bijgevuld. Bij erge poepluiers wordt er door de pedagogisch medewerker handschoenen gedragen en wordt het verschoonkussen extra grondig gereinigd. Na iedere uierwisseling even een schoonmaakdoekje over het verschoonkussen en je handen wassen. Kinderen wassen hun handjes na het plassen/poepen in de groepen. Ouders zorgen ervoor dat er voldoende reserve kleding is. 6) Drinken en fruit eten Voor het gaan drinken en fruit eten wassen de groepsleiding en de kinderen hun handen We leren de kinderen dat ze geen fruit of drinken op de grond ( of in t rond) gooien. We leren de kinderen dat ze, indien ze genoeg gegeten hebben, hun bord weg te schuiven. We nemen de tijd om fruit te eten, rustig te kauwen en stukjes te verkleinen als dit nodig is. Wij leren de kinderen op hun beurt te wachten. Een bordje met stukjes fruit gaat in het rond en zo leren de kinderen wanneer zij aan de beurt zijn. Na het eten worden de gezichten gepoetst en de handen gewassen. Kinderen krijgen washandjes uitgedeeld en beginnen zelf alvast met de poetsklus terwijl er een lidje wordt gezongen. Bij. Wiesje washand. We leren de kinderen de bekers uit een beker te drinken waanneer het kind daar aan toe is. 7) Flesvoeding Voor het klaarmaken van een fles wassen wij onze handen. Flessenvoeding wordt met kraanwater gemaakt in de keuken. Flessenvoeding wordt in de koelkast bewaard als het niet binnen het uur ( na het aanmaken) gebruikt wordt. Op nieuw geopende pakken babyvoeding wordt de datum vermeld, na 1 maand wordt het resterende poeder weggegooid. Voeding wordt niet voor een tweede keer opgewarmd in de magnetron. Borstvoeding bewaren we in de keuken in de koelkast. Het is fijn wanneer de nam van kind op de verpakking staat. Borstvoeding wordt altijd opgewarmd in een flessenwarmer. 8) Brood eten Voor het aan tafel gaan wassen wij allemaal onze handen. Kinderen leren op hun beurt te wachten door ze om en om te helpen en zelf een taakje te laten doen tijdens het wachten. (boter smeren bijvoorbeeld) We geven de kinderen de mogelijkheid broodbeleg te kiezen. We leren en stimuleren de kinderen zelf hun brood te smeren We geven de kinderen de mogelijkheid te kiezen tussen stukjes te eten of een dubbele boterham te eten.. We nemen de tijd om brood te eten, rustig te kauwen en stukjes te verkleinen als dit nodig is. 18

19 Wij leren de kinderen dat ze, indien ze genoeg gegeten hebben, hun bord weg kunnen schuiven. Communicatie daarover wordt gestimuleerd. 9) Slapen en uitkleden We vegen eerst de vloer, daarna mogen de kinderen nog even op de grond spelen. Vlak voor het naar bed gaan verschonen we de kinderen. Meestal kleden we uit op de vloerbedekking, krijgen alle kinderen een mandje en helpen wij ze met uitkleden. Kleding gaat in het mandje. We stimuleren kinderen zelf uit te kleden. Tussen en uur worden alle kinderen, die moeten slapen op bed gelegd. Elk kind heeft eigen beddengoed en slaapt zoveel mogelijk in een eigen / zelfde bed. 10) Spelen op de gang Eén pedagogisch medewerker is altijd op de gang bij de kinderen. De deuren naar het toilet, washok, keuken en de twee hallen zijn gesloten, zodat het overzichtelijk en veilig blijft. De deur naar de groep blijft open, zodat de kinderen altijd terug kunnen naar hun eigen vertrouwde groep. Verder gelden dezelfde regels als bij vrij spelen. 11) Veiligheidsafspraken Op de verwarming klimmen is heel gevaarlijk. Deze regel blijven we communiceren.. Als we alleen op de groep zijn (de eerste en laatste anderhalf uur van de dag) en we moeten naar het toilet of iets op de slaapkamer doen dan meld je dat bij je collega of andere volwassene in het pand. ALTIJD TOEZICHT!! De deur naar de speelplaats is overdag van het slot (veiligheid). Baby s ( naar eigen inzicht) achter het hek op de vloerbedekking of in de box. De stoelen ( klein en groot) en de bank zijn om op te zitten. Voor de kleinste baby s is er op de vloerbedekking een hek, waar ze redelijk veilig voor de grotere kinderen achter liggen en kunnen spelen. De grotere kinderen spelen aan de andere kant en er komt geen rijdend materiaal op de vloerbedekking. Er wordt niet met speelgoed gegooid, je kunt het tegen iemand aangooien en dit kan erg pijnlijk zijn. Kinderen kunnen van het trapje naar buiten af vallen. Daarom doen we altijd het traphekje dicht, ook als alle kinderen op bed liggen. Er liggen rubber tegels om het trapje buiten, om de val te breken. De box wordt altijd aan beide kanten gesloten, ook als er geen kinderen in liggen. We bieden geen onveilig of te klein speelgoed (of onderdeeltje ervan) aan, zodat de baby s er zich niet aan kunnen bezeren of in de keel krijgen. 12) Specifieke hygiëneregels Na het buiten spelen altijd de schoenen uit (eerst weer schoonmaken), handen en gezicht wassen. Na het eten gezichten poetsen en handen wassen. Na het eten wordt de vloer geveegd en de tafel en stoelen schoongemaakt. Na het verschonen s middags worden de toiletjes en de verschoonkussens schoongemaakt. Wij gebruiken stoffen washandjes uit milieu- en financieel oogpunt. Na het fruit of koekje eten gebruiken we één washand per kind (naar eigen inzicht), en na de broodmaaltijd ook één washand per kind. Bij heftige poepluiers gebruiken we papieren washandjes en handschoenen. Ook wordt het verschoonkussen extra grondig gereinigd.. De pedagogisch medewerker wast haar handen na het verschonen van elke kind, eigen toiletgebruik, voor het eten ( fruit, brood, koekje) en voor het maken van flessenvoeding. 19

20 13) Diverse afspraken Om 9 uur de bijzonderheden met de collega doorpraten; schriften en agenda lezen. Altijd bij binnenkomst even een raam openzetten. Als je even van de groep af gaat, altijd overleggen met je collega. Om uur als het mogelijk is even de ramen en deuren open zetten, voor wat frisse lucht. Speelgoed opruimen gebeurt meestal om ong en uur. Wanneer er tijd is bijv. als je collega pauze heeft en er veel kinderen slapen, schriften schrijven of uitvoeren van taken. Privacy van kinderen en ouders staan in communicatie altijd voorop. Bij het weggaan einde van de middag, controleer alle ramen en deuren op de groep. Kijk of de flessenwarmer uit is gezet, of de stekers van radio, babyfoon etc. uit de stopcontacten zijn. Zet de telefoon in het station, leg de agenda en de werkmap in de kast. Bedden verschonen en matrassen omhoog zetten volgens schema. In de slaapkamer wordt geslapen, in de verschoonruimte verschoond. Als wij in die ruimtes zijn, de deur sluiten zodat kinderen ons niet kunnen volgen. Kinderen tot één jaar schrijven we één keer per week in het schrift. Kinderen van één jaar en ouder krijgen een plakboek. Medicijnen in het mandje op de groep, in de nis boven de wastafel of in de koelkast, met duidelijk de naam erop. Kinderen aan het einde van de dag niet aan een ander dan de ouders meegeven, mits wij bericht hebben gekregen. 20

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Pedagogisch werkplan PSZ Eigenwijs 2015 1 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Haventje 2015 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal de Goudrakkers 2015 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Peutergroep de Pretletters. Pedagogisch werkplan. Clustermanager Noord

Peutergroep de Pretletters. Pedagogisch werkplan. Clustermanager Noord Pedagogisch werkplan Peutergroep de Pretletters 2015 Clustermanager Noord Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Vuurvogel, versie januari 2017 Katrin Meijer, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Vuurvogel, versie januari 2017 Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen op KDV De Vuurvogel. De samenstelling van de en Naam van de Vlindertjes 1 (open op

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Wenbeleid Inhoud 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Eerste kennismaking 4 Hoofdstuk 3: Het afscheid 5 Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Bijlage 1: Wenschema 2 1. Inleiding Pedagogische medewerkers

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kapitein opgemaakt d.d.: 23 juli 2013 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer:

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer: Wenbeleid KDV Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg KCWA KDV Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei 2017 Titel: Wenbeleid KDV Documentnummer: 02.01. Proceseigenaar: Directeur Algemeen De overgangsfase

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG.

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Voor contact: SPGG Postbus 173 4190 CD GELDERMALSEN www.spgg.nl Administratie: Tel:

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 50 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Het Luchtkasteel. De samenstelling van de groep: Naam van de basisgroep Maximaal aantal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan 2017 1.1 Ramona Bruil van Starkenborghstraat 102 7002 EH Doetinchem E-mail: info@gastouderramona.nl Telefoon: 0314-840089 LRKP: 946772885 1. Wie ben ik? Ik ben Ramona (08-12-'81),

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Kinderdagverblijf/BSO Het Kinderparadijs 1 januari 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De eerste kennismaking... 5 3. Het afscheid... 7 4. De gehele periode van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Torenmolen opgemaakt d.d.: 1 februari 2015 door: Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal Peuterhof

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal Peuterhof Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal Peuterhof Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal Peuterhof. Alle leidsters van peuterspeelzaal Peuterhof zijn op de hoogte van de inhoud

Nadere informatie