Trendanalyse van de arbeidsongeschiktheid in functie van de leeftijdscategorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendanalyse van de arbeidsongeschiktheid in functie van de leeftijdscategorie"

Transcriptie

1 Trendanalyse van de arbeidsongeschiktheid in functie van de leeftijdscategorie Dr Chris Van Hul Adjunct medische directie Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Context: Het OESO-rapport 23 «Transforming disability into ability» (een studie in 2 landen) geeft aan dat : De uitgaven uitkeringen AO = 2X uitgaven werkloosheid De AO uitkeringen = gemiddeld 1% van alle sociale uitgaven Deze uitkeringen tot 2% kunnen oplopen in sommige landen (NL, Pl, NO) De «Enquête naar de Arbeidskrachten 22» (gegevens alleen voor Vlaanderen) leert dat er In Vlaanderen personen tussen j zijn met «handicap of langdurig gezondheidsprobleem» waarvan 45.7 % werkt ( VL gemiddelde : 63.5%) 4% werkzoekend is ½ van de «arbeidsgehandicapten» is dus niet-actief. Om het systeem betaalbaar te houden moeten we van een uitkeringsbeleid (passief) evolueren naar een inpassingsbeleid (integratie, actief): concept van de actieve welvaartstaat. Het OESO rapport 23 bevat daarvoor een aantal aanbevelingen, o.a. Aanbod op maat medische en beroepsrevalidatie ondersteuning bij zoeken naar werk ondersteuning op het werk Voor een dergelijk aanbod op maat moeten natuurlijk de karakteristieken van de te onderscheiden doelgroepen gekend zijn. Een van de parameters is de leeftijd. Bronmateriaal: Eigen cijfergegevens en statistieken. De Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft een totaal marktaandeel (23) van >16 % van de Belgische bevolking. Voor de groep loontrekkenden is dit 15,49% ; voor de zelfstandigen 24,29%. 1

2 Het Riziv rapport 23 Andere Rizivgegevens : de cijfergegevens ivm toestemmingen deeltijdse arbeid, herscholingsaanvragen, pilootprojecten herscholing Jaargegevens van Securex Social Management, beheerder van het sociaal secretariaat voor 247. werknemers De SD Worx studie met gegevens over 21 en 23. SD Worx is «totaalaanbieder op gebied van personeelsbeleid» en berekende de lonen van 425. werknemers (voor 2. werkgevers) in 21; in 23 ging het over 6. werknemers. Bevindingen : primaire werkongeschiktheid (eerste werkongeschiktheid) : Populatie Primair uitkeringsgerechtigden zijn gerechtigden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In het stelsel van de loontrekkenden gaat het om werknemers uit de privésector en werklozen. De uitkeringsgerechtigden die al erkend zijn in invaliditeit vallen hier dus buiten. Volgens de officiële cijfers van het riziv gaat het in 23 om personen. 2

3 In functie van de leeftijd zien we een maximum in de leeftijdscategorie 3-4j en nadien een daling die zich wat vroeger inzet bij de mannelijke arbeiders. Medisch Departement

4 Een analyse van de populatie LOZ (algemeen stelsel) bevestigt deze trend : de daling van de primair uitkeringsgerechtigden zet al in vanaf het leeftijdsegment 35-39j en is zeer markant vanaf 45j. De gemiddelde leeftijd van de verzekerde populatie neemt wel licht toe. De toename van het totaal aantal primair uitkeringsgerechtigden is deels te wijten aan een lichte stijging van ons ledenaantal en deels aan de nationale trend waarin de toenemende intrede van de vrouwen op de arbeidsmarkt belangrijk is. 21 Q2 22 Q1 23 Q1 Hommes Femmes Total T.I.P Evolution du nombre de TIP - 2,2 % 2,66 % < TIP 21 TIP 22 TIP 23 4

5 Bij de zelfstandigen (riziv-gegevens) is er eveneens een afname van het aantal primair uitkeringsgerechtigden in functie van toenemende leeftijd. De afname begint later en de degressieve curve is wat minder uitgesproken. 5

6 Arbeidsongeschiktheid in primaire w.o. In hun statistieken hanteert het riziv de parameter aantal beëindigde ziektegevallen per leeftijd. Deze parameter is eerder interessant voor controleopdrachten. Medisch Departement Medisch Departement

7 In de LOZ-studie, zijn we uitgegaan van het begrip werkongeschiktheidspercentage per leeftijdsgroep i.e. het % leden in primaire arbeidsongeschiktheid / het totale aantal primair arbeidsongeschiktheidsgerechtigden, per leeftijdscategorie. Het absolute aantal arbeidsongeschikten daalt (vanaf 4-44j). De primaire arbeidsongeschiktheid neemt toe tot het leeftijdssegment en daalt nadien. Aantal personen in primaire werkongeschiktheid per leeftijdscategorie (LOZ) < ITP 21 ITP 22 ITP 23 < 2 ans 2-24 ans ans 3-34 ans ans 4-44 ans ans 5-54 ans ans 6 ans et % 1.9 % 1.9 % 2.2 % 2.5 % 2.9 % 3.4 % 3.1 % 2.3 % 1.3 % % 1.8 % 2. % 2.1 % 2.4 % 2.8 % 3.5 % 3.3 % 2.6 % 1.4 % % 2. % 1.9 % 2.1 % 2.4 % 2.9 % 3.3 % 3.4 % 2.3 % 1.3 % % 3% 2% 1% % < ITP 21 ITP 22 ITP 23 7

8 Mogelijke verklaringen voor de relatieve onderrepresentatie van de hoogste leeftijdssegmenten in de primaire werkongeschiktheid: Wie belangrijke gezondheidsproblemen had is op die leeftijd in invaliditeit Relatieve onderrepresentatie van de subgroepen die meer werkongeschikt zijn : vrouwen (de pensioenleeftijd wordt pas in 29 voor iedereen 65 j) en arbeiders Percentage bedienden en arbeiders in primaire werkongeschiktheid bedienden -mannen 1,3% 1,4% 1,3% - vrouwen 1,9% 2,% 2,% Totaal bedienden 1,6% 1,7% 1,7% arbeiders - mannen 3,5% 3,6% 3,5% - vrouwen 3,9% 3,6% 3,7% Totaal arbeiders 3,6% 3,6% 3,5% Hogere motivatie van wie dan nog aan het werk is 8

9 Bevindingen : invaliditeit : Het aantal invaliden in het algemeen stelsel neemt lijks significant toe (cijfers riziv). Op 31/12/22 is 5,4 % van de gerechtigden in het algemeen stelsel (som van primair uitkeringsgerechtigden en invaliden) op invaliditeit. Eenzelfde stijging zien we niet bij de zelfstandigen. 9

10 De stijging in het algemeen stelsel is in de eerste plaats te wijten aan een stijging in de hoogste leeftijdscategorieën(vooral vanaf 5j). Per leeftijdsgroep Arbeiders Arbeiders Bedienden Bedienden Totaal mannen vrouwen mannen vrouwen < > Totaal

11 Het aantal zelfstandigen in invaliditeit blijft stabiel; op 31/12/22 is 3,2 % van de zelfstandige gerechtigden (som van primair uitkeringsgerechtigden en invaliden) op invaliditeit. Ook bij hen is er een uitgesproken stijging bij toenemende leeftijd. 11

12 De stijging van het aantal invaliden in het algemene stelsel is in belangrijke mate te wijten aan de stijging in groep 5 (psychische stoornissen) en in mindere mate groep 13 (ziekten van het bewegingsstelsel). Bij de zelfstandigen is dit niet het geval. Algemeen stelsel : Zelfstandig stelsel : 12

13 Opgesplitst per leeftijdsgroep zien we een zeer significante uittrede uit de arbeidsmarkt omwille van psychische aandoeningen (groep 5) al vanaf 4j en tot 59j; voor locomotorische (groep 13) en cardiovasculaire (groep 7) aandoeningen valt de piek later (segment 55-59j). Ziektegroep < > 64 Totaal Onbekend Tot evolutie van de pathologiefrequentie in functie van de leeftijd < > 64 13

14 Globale ziekteverzuim 1 Vanuit het standpunt van de werkgever De studie van SD Worx gaat uit van algemene verzuimpercentages (totaal aantal dagen verzuim x 1/ het totaal aantal dagen per die voor prestaties in aanmerking komen), en ziekteverzuimpercentages (idem, alleen voor verzuim wegens ziekte). Hun bevindingen : Ziekte is de belangrijkste reden van verzuim (4,48 % in 21 en 4,9 % in 23). De trend is stijgend. Overzicht van de verzuimpercentages,38,52,56,5 Ziekte Arbeidsongevallen Zwangerschap 4,48 Gewettigde afwezigheid Ongewettigde afwezigheid Overzicht van de verzuimpercentages 23 SD Worx,56,5 Ziekte,35,61 Arbeidsongevallen Zwangerschap Gewettigde afwezigheid 4,9 Ongewettigde afwezigheid 14

15 Het totaal ziekteverzuim neemt toe vanaf 45 j en kent een uitgesproken stijging vanaf 55 j. Deze stijging bestaat niet voor de arbeidsongevallen, maar de verhouding afwezigheid tgv. arbeidsongeval / afwezigheid tgv ziekte is klein. Verzuimpercentages volgens leeftijd 21 SD Worx Ziekte % Arbeidsongevallen % < > 55 Ziekteverzuim percentage 23 per leeftijdscategorie SD Worx percentage ziekteverzuim <

16 Dit ziekteverzuim bij de oudere werknemers is volledig te wijten aan langdurig ziekteverzuim (vooral ziekte > 1j) Ziekteverzuimpercentages volgens leeftijd Carensdagen % Ziekte < 1mnd (excl. Carensdag) % Ziekte > 1 mnd % Ziekte > 1 j % Ziekte totaal % < > 55 Deze tendens bestaat voor arbeiders en bedienden, maar is veel duidelijker bij arbeiders ; het ziekteverzuim bij vrouwen is altijd hoger, zowel voor kort als voor langdurig ziekteverzuim (tussen 25 en 55 j ) Ziekteverzuimpercentages volgens geslacht ,11 4, ,16,14 Carensdagen % 2,3 1,73 Ziekte < 1 mnd (excl.carensdag) % 1,71 1,22 Ziekte > 1 mnd % 1,,96 Ziekte > 1 % Ziekte totaal % man vrouw 16

17 Het Securex social management heeft op zijn populatie van 247. werknemers de berekeningen gemaakt van arbeidsongeschiktheid per leeftijdsklasse, geslacht, categorie, en per ziekteduur (gegevens 23). Dit geeft ons cijfers, niet enkel over het relatieve ziekteverzuim, maar ook over het aantal verzuimde ziektedagen per. De algemene trend wordt bevestigd : het langdurig ziekteverzuim neemt sterk toe in de hogere leeftijdscategorieën. 17

18 Absenteïsme mannelijke arbeiders - Cijfers per leeftijdsklasse 23 - Securex Ziekte -1 maand % Ziekte > 1 mnd - 1 j % Ziekte > 1 j % Ziekte Totaal % - 25 j Arbeider j Arbeider 3-34 j Arbeider j Arbeider 4-44 j Arbeider j Arbeider 5-54 j Arbeider 55 j en meer Arbeider Totaal aantal ziektedagen per mannelijke arbeider - 23 Securex , ,25 11,35 12,21 14,76 16,71 Ziekte Totaal (ZZ) Aant. Ziektedagen per werknemer 22,2 3, j Arbeider j Arbeider j Arbeider j Arbeider j Arbeider j Arbeider j Arbeider j en meer Arbeider 18

19 2 Statistieken LOZ Populatie : totaal aantal primair uitkeringsgerechtigden + totaal aantal invaliden. De curve zal gezien het grote overwicht aan primair uitkeringsgerechtigden vooral door hen beïnvloed worden < TIP+INV 21 TIP+INV 22 TIP+INV 23 Het totale ziekteverzuim (primaire werkongeschiktheid en invaliditeit) stijgt sterk in de hogere leeftijdsgroepen. Wanneer we de curves van het totale werkongeschiktheidspercentage en van het primaire werkongeschiktheidspercentage per leeftijdscategorie vergelijken zien we dat de stijging in de hogere leeftijdscategorieën uitsluitend te wijten is aan langdurige werkongeschiktheid. 2% 15% 1% 5% % < ITP+INV 23 ITP seul (23) 19

20 Pistes om het ziekteverzuim te verminderen 1 Deeltijds werk in het gewone arbeidscircuit Deeltijdse werknemers hebben globaal een hoger ziekteverzuim dan voltijdse (omdat deeltijds werken meer frequent is bij vrouwen) Boven 55 is er echter een belangrijke omkering van deze tendens: in de hoogste leeftijdsklasse (>55j) hebben de voltijds werkende werknemers een veel hoger verzuim dan de deeltijds werkenden. Vermits het ziekteverzuim bij die oudere groep van werknemers vooral langdurig is, wil dit misschien zeggen dat deeltijdse arbeid een aantal oudere werknemers langer uit de werkongeschiktheid houdt. Ziekteverzuimpercentages volgens werkregime/leeftijd 21 SD Worx , ,63 1,89 4,46 4,6 3,64 3,5 3,33 3,59 5, 4,18 6,28 5,15 7,35 7,46 6,58 < 25 j j j j j j j. > 55 j. Voltijds Deeltijds Totaal ziekteverzuim - 23 SD Worx 25,% 2,% 15,% 1,% Voltijds Deeltijds 5,%,% < >= 6 2

21 Kort ziekteverzuim - 23 SD Worx 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Kort ziekteverzuim Voltijds Kort ziekteverzuim Deeltijds < >= 6 Ziekteverzuim totaal - 23 SD Worx 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,% Voltijds Man Deeltijds Man Voltijds vrouw Deeltijds vrouw,% < >= 6 Kort ziekteverzuim - 23 SD Worx 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% < >= 6 Voltijds Man Deeltijds Man Voltijds vrouw Deeltijds vrouw 21

22 2 Toestemming tot deeltijdse arbeid (art 1 2 van de gecoördineerde wet) voor personen die arbeidsongeschikt erkend zijn binnen de ziv wetgeving. Slechts 6,4 % van de invaliden (11.79 àp een totaal van ) maakt gebruik van de mogelijkheid tot deeltijds werk (situatie op 31/12/). Na 55j is er een scherpe terugval. groep Arbeiders Bedienden Totaal - Total Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal < 2 / 2-24 / / / / / / / / / > 64 / Totaal Mannen - arbeiders Vrouw en - arbeiders Mannen - bedienden Vrouw en - bedienden < > 64 22

23 < , , , , , , , , ,9 Percentage deeltijdse arbeid tijdens invaliditeit - Riziv <

24 3 Herscholingen via de riziv wetgeving Hoewel de riziv wetgeving op gebied van herscholing zeer veel mogelijkheden biedt, blijft het succes ervan gering. Boven 5j wordt van die mogelijkheid zo goed als geen gebruik gemaakt TOT % TOT % ans ans 26-3 ans ans 36-4 ans ans 46-5 ans + de 5 ans

25 Sinds mid-22 zijn onder impuls van het College pilootprojecten herscholing opgestart, in 3 pilootregio s (Mechelen, Luik en Eupen). Bedoeling is het aantal (geslaagde) herscholingen te verhogen en een performant registratiesysteem op te starten. Het is duidelijk dat ook hier de hogere leeftijdsgroepen niet worden bereikt TOTAL Total % - 18 ans ans TOTAL % ans ans 26-3 ans ans 36-4 ans ans 46-5 ans + de 5 ans 4 Snellere initiatieven om de reïntegratie naar het wek te begeleiden Uit gegeven van de LOZ blijkt dat uittrede uit invaliditeit (alle redenen samen) slechts significant is gedurende de eerste 2. 28,1% uittrede gedurende het 1e invaliditeit 7,2% uittrede gedurende het 2e invaliditeit 2,4% uittrede gedurende het 3e invaliditeit 1,% uittrede gedurende het 4e invaliditeit 25

26 Algemeen besluit : Oudere werknemers zijn wat minder vaak ziek, maar dan wel voor veel langere periodes. Uittreden uit invaliditeit is realistisch in de eerste 2 en bijna onbestaand nadien. Herscholingen gefinancierd door het riziv, voor werknemers > 5 j zijn een marginaal fenomeen (2%) binnen een al kleine groep. Oudere werknemers maken relatief minder gebruik van de mogelijkheid tot deeltijds werken. De toename van het aantal invaliden is voor een groot deel te wijten aan een toename in 2 groepen van pathologieën : de psychische aandoeningen en de locomotorische aandoeningen. De sterke uitval omwille van psychische reden begint al vanaf 4, de piek bij locomotorische (en cardiovasculaire) aandoeningen valt duidelijk later. Een deel van de oudere werknemers zal misschien minder snel afhaken (lees : langdurig werkongeschikt worden ) als hun de mogelijkheid tot deeltijds werken geboden wordt. De overheid zou stimulantia (voor bedrijven en werknemers) kunnen uitwerken Oudere werknemers herscholen vrijwel nooit. Hun kans op de algemene arbeidsmarkt na herscholing is inderdaad minimaal en zij riskeren loonverlies. Maar een korte, intensieve omscholing tot een andere taak binnen het bedrijf is wel realistischer. Ook hier ligt een opdracht voor overheid, bedrijven en arbeids- en adviserende geneesheren. Dergelijke omscholingen moeten snel na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid starten. Een belangrijke opdracht zal bestaan in het terugdringen van de zeer hoge uitval omwille van psychische aandoeningen ; deze pathologiegroep is verantwoordelijk voor bijna 1/3 van alle invaliditeitserkenningen, en voor de grootste toename. De invaliditeit begint hier vaak ook vroeger. Preventieve en heroriënterende maatregelen ter voorkoming van burn out, intensievere begeleiding naar werkhervatting toe, en meer uniforme arbeidsongeschiktheidsevaluaties zijn hier nodig. 26

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuim in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Analyse en verklarende factoren

Ziekteverzuim in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Analyse en verklarende factoren Ziekteverzuim in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid Analyse en verklarende factoren Dienst uitkeringen Ziekteverzuim in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid Analyse en verklarende factoren

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen SAMENVATTING Griet Smaers Het aantal langdurige arbeidsongeschikte zelfstandigen

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Men valt in het stelsel van invaliditeit na één jaar primaire arbeidsongeschiktheid. De erkenning van invaliditeit geldt voor een bepaalde periode

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

STATISTISCH RAPPORT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2015

STATISTISCH RAPPORT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2015 STATISTISCH RAPPORT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2015 Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere (HIVA KU LEUVEN) François Perl, Freddy Vos, Jean Alves, Lutgarde Vanwynsberghe & Saskia

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Return to work policy. Progressieve werkhervatting

Return to work policy. Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Wettelijk kader deeltijdse werkhervatting p. 3 Statistieken p. 4 Kritische succesfactoren p. 16 Conclusies p. 17 2 Progressieve werkhervatting: Wettelijk

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN Ziekteverzuim 2012 April 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongevallen in 2012. De gegevens hebben betrekking op alle niet-onderwijzende personeelsleden die

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Ziekteverzuim anno 2002

Ziekteverzuim anno 2002 Ziekteverzuim anno 2002 Evolutie en regionale verschillen Vorig jaar voerde SD WORX, een van de grotere sociale secretariaten in ons land, voor de eerste maal een onderzoek uit naar ziekteverzuim bij een

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid of werkonbekwaamheid

Arbeidsongeschiktheid of werkonbekwaamheid Arbeidsongeschiktheid of werkonbekwaamheid arbeidsongeschiktheid Werk of arbeid Kenmerken Wettelijke regeling NGAO Beleid Reïntegratie arbeidsongeschiktheid Werk of arbeid Kenmerken Wettelijke regeling

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

WERKHERVATTIG NA LANGDURIGE AFWEZIGHEID INFORMATIEBROCHURES VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS. 9 februari 2017

WERKHERVATTIG NA LANGDURIGE AFWEZIGHEID INFORMATIEBROCHURES VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS. 9 februari 2017 WERKHERVATTIG NA LANGDURIGE AFWEZIGHEID INFORMATIEBROCHURES VOOR WERKGEVERS & WERKNEMERS 9 februari 2017 1 INHOUD Wat mag u verwachten? Re-integratie waarom? Brochure voor werknemers Brochure voor werkgevers

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

amputatie Ilse Cappan Adviserend geneesheer CM Antwerpen

amputatie Ilse Cappan Adviserend geneesheer CM Antwerpen amputatie VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID NAAR ARBEIDSGESCHIKTHEID CASUS Man 1977 verpleegkundige witgele kruis okt 2003 privé-ongeval: freeze machine crushtrauma re tibia en voet behandeling: OS en verschillende

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw Inhoud Geïntegreerde,gedragsmatige aanpak van verzuim Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw 2 Totale kost ziekteverzuim in 2008

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Studienamiddag Ageing at work

Arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Studienamiddag Ageing at work Arbeidsparticipatie van oudere werknemers Studienamiddag Ageing at work Leuven, 28 oktober 2009 Dr. Rob Gründemann, Senior Onderzoeker/Adviseur TNO Arbeid Lector Hogeschool Utrecht (Nederland) Opzet van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In tegenstelling met de geneeskundige verzorging is de uitkeringsverzekering bij de hervorming van 2008 (wet van 31 januari 2007 en wet van 26 maart 2007) geen eenheidsstelsel

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Context In de sociale zekerheid zien we dat de uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sterk stijgen. Als de zaken verder evolueren zoals ze nu

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Brussel,. - Recent onderzoek door Securex, internationale speler in HR-dienstverlening, toont aan dat het ziekteverzuimpercentage van Belgische

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Samenwerken met behandelend arts, arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer

Samenwerken met behandelend arts, arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer Samenwerken met behandelend arts, arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer Doelgroep : Werknemers die nog hun arbeidscontract hebben Société Scientifique de Santé au Travail (SSST) www.ssstr.be Association

Nadere informatie

STATISTISCH RAPPORT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2014

STATISTISCH RAPPORT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2014 STATISTISCH RAPPORT ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2014 Prof. dr. Robert Plasman & Hafsatou Diallo (DULBEA ULB) Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere (HIVA KU LEUVEN) François Perl,

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Katrien Bruyninx, ACT-Desiron Marthe Verjans, Prevent Regenboogcongres, zondag 11 oktober 2009 Even voorstellen Instituut voor preventie

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Peeters, H. & Larmuseau, H. (2005). De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers PERSBERICHT DOOR KRIS PEETERS VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID MAGGIE DE BLOCK Woensdag 23 november

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie De loopbaanonderbreking 1985-1998 - Actualisatie De belangrijkste wijzigingen van de koninklijke besluiten inzake loopbaanonderbreking De reglementering van de privé-sector K.B. van 22.03.1995 - Koninklijk

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie