Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal"

Transcriptie

1 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal Het hoeft geen betoog dat in het licht van de huidige economische crisis de evoluties op de arbeidsmarkt meer dan ooit op de voet gevolgd worden: gaan er effectief duizenden jobs verloren gaan, zal de werkloosheid na een sterke eerste jaarhelft wel degelijk toenemen, welke groepen zullen het meest getroffen worden,? De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) tracht deze evoluties in kaart te brengen op basis van de kwartaalresultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Deze enquête peilt naar de voornaamste evoluties qua werkgelegenheid en werkloosheid volgens internationale definities, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren (zoals de werkgelegenheidsen werkloosheidsgraad) worden opgesteld. Hieronder worden de voornaamste resultaten voor het derde kwartaal van 2008 weergegeven. Aangezien de arbeidsmarkt doorgaans met vertraging reageert op veranderingen in de economische activiteit, is het ook uitkijken naar de volgende kwartalen om de gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt te kunnen inschatten. In het derde kwartaal van 2008 Zijn er in wonende personen aan het werk en werkloos; Bedraagt de werkgelegenheidsgraad 62,6%, de werkloosheidsgraad 7,8% en de activiteitsgraad 67,9%. In vergelijking met het vorige kwartaal (tweede kwartaal van 2008) Groeit de werkgelegenheid met 1,1%; Stijgt het aantal jonge werklozen en het aantal hooggeschoolde werklozen sterk, vooral omwille van de schoolverlaters die zich aanbieden op de arbeidsmarkt en nog niet direct een job vinden. Dit weerspiegelt zich meteen in de globale werkloosheidscijfers volgens het internationaal arbeidsbureau (+25,3%) omdat zij onmiddellijk in die cijfers worden opgenomen, los van een eventuele inschrijving bij een regionale tewerkstellingsdienst of het doorlopen van een wachttijd om een uitkering te ontvangen van de RVA. In vergelijking met het derde kwartaal van 2007 Neemt de werkgelegenheid met 1,8% toe; Ligt het aantal werklozen 9,1% hoger. Bij vergelijking van de eerste drie kwartalen van 2008 met de eerste drie kwartalen van 2007 Groeit de werkgelegenheid met 1,9%; Daalt de werkloosheid met 6,1%, dankzij een heel gunstige eerste jaarhelft waarin het aantal werklozen sterk afnam; Evolueert de arbeidsmarktpositie van vrouwen gunstiger dan die van mannen, behalve in Brussel. Begin mei zullen de belangrijkste jaarresultaten voor 2008 beschikbaar komen. Op basis van de resultaten van de eerste drie kwartalen van 2008 kan al een gunstige evolutie van het aantal werkende personen ten opzichte van 2007 voorspeld worden. Het is echter nog onduidelijk of de werkloosheid voor 2008 op jaarbasis onder het gemiddelde niveau van 2007 zal blijven

2 1. EVOLUTIE TEN OPZICHTE VAN HET TWEEDE KWARTAAL VAN Werkgelegenheid Volgens de jongste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, waren er in het derde kwartaal van personen aan het werk. De Belgische werkgelegenheid zou lichtjes stijgen (+1,1%), ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008, maar de stijging is niet significant. We noteren vooral een groei van het aantal werkende vrouwen: hun aantal nam toe met 1,7%. 1.2 Werkloosheid In het derde kwartaal van 2008 waren er volgens de definities van het internationaal arbeidsbureau (IAB) gemiddeld werklozen, hetgeen een toename met 25,3% betekent ten opzichte van het tweede kwartaal van De werkloosheidsstijging komt voor het grootste deel op naam van de jarigen: het aantal werkloze jongeren groeit met 78,1%. De jongerenwerkloosheid stijgt elk jaar tussen het tweede en derde kwartaal omwille van de schoolverlaters die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Ter herinnering: schoolverlaters zonder werk die op zoek gaan naar werk en beschikbaar zijn om binnen de twee weken te beginnen werken, worden onmiddellijk opgenomen in de werkloosheidcijfers volgens het internationaal arbeidsbureau. Dit staat dus los van een eventuele inschrijving bij een regionale tewerkstellingsinstelling of het doorlopen van een wachttijd om een uitkering te ontvangen van de RVA. Zelfs in het derde kwartaal van 2007, toen de totale werkloosheid daalde met 4,4%, stelden we een toename vast van het aantal werkloze jongeren ten opzichte van het tweede kwartaal met bijna 10% (tabel 1). De stijging van het aantal werkloze jongeren was sinds het ontstaan van de kwartaalmetingen via de enquête naar de arbeidskrachten (in 1999) nooit zo uitgesproken als in het derde kwartaal van Een groot deel van de jongeren dat zich in het derde kwartaal aanbood op de arbeidsmarkt, vond geen job en kwam dus in de werkloosheid terecht. Tabel 1: Evolutie van de jongerenwerkloosheid en van de totale werkloosheid tussen het tweede en derde kwartaal ( ) (werkloosheid volgens de IAB-criteria) jarigen Totaal (15 jaar en +) ,3% -0,4% ,2% +10,4% ,3% +6,6% ,2% +12,1% ,5% +8,9% ,1% +26,2% ,9% +9,1% ,7% -1,0% ,8% -4,4% ,1% +25,3% Verder is de sterke toename van het aantal hooggeschoolde werklozen opvallend: het aantal werklozen met een diploma van het hoger onderwijs groeit met bijna 62% tegenover een toename met 27,6% van het aantal laaggeschoolde werklozen en 9,3% bij de middengeschoolde werklozen

3 1.3 Arbeidsmarktindicatoren In het derde kwartaal van 2008 bedraagt de werkgelegenheidsgraad 62,6% ten opzichte van 62,0% in het tweede kwartaal van De activiteitsgraad stijgt van 66,3% naar 67,9% en de werkloosheidsgraad stijgt van 6,4% naar 7,8%. De grote toename van het aantal hooggeschoolde werklozen doet hun werkloosheidsgraad stijgen van 2,9% naar 4,6%. De werkloosheidsgraad van laaggeschoolden (bijna 14%) en middengeschoolden (7,3%) blijft veel hoger dan die van hooggeschoolden. De werkgelegenheidsgraad van laag-, midden-, en hooggeschoolden bedraagt respectievelijk 40,5%, 66,9% en 81,4% en de activiteitsgraad bedraagt respectievelijk 47,1%, 72,2% en 85,3% (grafiek 1). Grafiek 1: Werkloosheidsgraad, werkgelegenheidsgraad en activiteitsgraad naar scholingsniveau (derde kwartaal 2008) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold Werkloosheidsgraad Werkgelegenheidsgraad Activiteitsgraad 2. EVOLUTIE TEN OPZICHTE VAN HET DERDE KWARTAAL VAN Werkgelegenheid Ten opzichte van het derde kwartaal van 2007 groeit het aantal werkende personen met meer dan eenheden of 1,8% (tabel 2). De sterkste toename van de werkgelegenheid doet zich voor bij de vrouwen (+3,3%) en de 50-plussers (+2,5%). Tabel 2: Evolutie van de werkgelegenheid; derde kwartaal 2008 ten opzichte van derde kwartaal 2007 Evolutie derde kwartaal derde kwartaal 2007 In absolute aantallen in procenten Totaal ,8% Geslacht Man ,6% Vrouw ,3% Leeftijdsgroep jaar ,5% jaar ,7% 50 jaar en ,5% - 3 -

4 2.2 Werkloosheid Het aantal werklozen ligt in het derde kwartaal van ,1% of eenheden hoger dan in het derde kwartaal van 2007 (tabel 3). Het aantal werkloze jongeren neemt met bijna 16% toe maar de groei bij de 50-plussers is nog sterker (+34,8%). Tabel 3: Evolutie van de werkloosheid; derde kwartaal 2008 ten opzichte van derde kwartaal 2007 Evolutie derde kwartaal derde kwartaal 2007 In absolute aantallen in procenten Totaal ,1% Geslacht Man ,1% Vrouw ,1% Leeftijdsgroep jaar ,9% jaar ,5% 50 jaar en ,8% 3. EVOLUTIE VAN DE EERSTE DRIE KWARTALEN VAN 2008 TEN OPZICHTE VAN DE EERSTE DRIE KWARTALEN VAN 2007 Het is nog enkele maanden wachten op de resultaten van het vierde kwartaal om een volledig beeld te krijgen van de arbeidsmarktsituatie van 2008 maar op basis van de resultaten van de eerste drie kwartalen kan al een eerste zij het onvolledig beeld geschets worden. 3.1 Werkgelegenheid De vergelijking van de resultaten van de eerste drie kwartalen van 2008 met de eerste drie kwartalen van 2007 toont een groei van de werkgelegenheid met 1,9%. Het gaat om een toename van het aantal werkende personen met eenheden. Bij vergelijking van de werkgelegenheid naar geslacht, leeftijdsgroep en regio merken we dat de werkgelegenheid het sterkst is toegenomen bij vrouwen, bij ouderen en in Brussel. Tabel 5: Evolutie van de werkgelegenheid tussen de eerste drie kwartalen van 2007 en de eerste drie kwartalen van 2008 Evolutie eerste drie kwartalen eerste drie kwartalen 2008 In absolute aantallen in procenten Totaal ,9% Geslacht Man ,7% Vrouw ,5% Leeftijdsgroep jaar ,3% jaar ,7% 50 jaar en ,7% Regio ,8% ,6% ,7% Zelfs bij een eventuele terugval van de werkgelegenheid in het vierde kwartaal omwille van de economische groeivertraging, ziet het er naar uit dat de werkgelegenheidstoename met eenheden in de eerste drie kwartalen van 2008 voldoende zal zijn om voor een aangroei van de gemiddelde werkgelegenheid op jaarbasis te zorgen. De werkgelegenheid zou in het vierde kwartaal van 2008 met meer dan eenheden moeten dalen ten opzichte van het derde kwartaal om onder het gemiddelde niveau van 2007 uit te komen

5 3.2 Werkloosheid Tijdens de eerste drie kwartalen van 2008 waren er volgens de definities van het internationaal arbeidsbureau (IAB) gemiddeld werklozen, dat zijn er ongeveer of 6,1% minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Deze gunstige evolutie is te danken aan de sterke eerste jaarhelft waarin het aantal IAB-werklozen voor het eerst sinds jaren onder de eenheden dook. De werkloosheid daalt veel sterker bij vrouwen (-10,5%) dan bij mannen (-1,7%) en neemt in alle leeftijdsgroepen af (tabel 6). Bij de jongeren en de 50-plussers is er wel een toename van het aantal mannelijke werklozen. Tabel 6: Evolutie van de werkloosheid per leeftijdsgroep en geslacht (eerste drie kwartalen 2008 ten opzichte van eerste drie kwartalen 2007) Alle leeftijden jaar jaar 50 jaar en meer Totaal -6,1% -7,2% -6,1% -4,7% Mannen -1,7% 3,1-4,6% 3,8% Vrouwen -10,5% -16,9% -7,5% -12,7% Het is nog onduidelijk of de werkloosheid voor 2008 op jaarbasis onder het gemiddelde niveau van 2007 zal blijven. Een kleine simulatie leert ons dat de werkloosheid in het vierde kwartaal met minder dan eenheden zou mogen stijgen ten opzichte van het derde kwartaal om onder het niveau van 2007 uit te komen. 3.3 Arbeidsmarktindicatoren Tussen de eerste drie kwartalen van 2007 en de eerste drie kwartalen van 2008 stijgt de werkgelegenheidsgraad van 61,8% naar 62,4%; de werkloosheidsgraad daalt van 7,6% naar 7,1% en de activiteitsgraad evolueert van 66,9% naar 67,2% (tabel 7). De gunstige evolutie van de arbeidsmarktindicatoren wordt in de drie gewesten waargenomen. In Vlaanderen en Wallonië evolueert de arbeidsmarktsituatie van vrouwen duidelijk beter dan de arbeidsmarktsituatie van mannen. In Brussel daarentegen verstevigen de mannen hun positie op de arbeidsmarkt ten opzichte van de vrouwen. Tabel 7: Werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad naar geslacht en regio 1ste 3 kwartalen ste 3 kwartalen ste 3 kwartalen 2007 Totaal Brussel Vlaanderen Wallonië 1ste 3 1ste 3 1ste 3 1ste 3 1ste 3 1ste 3 kwartalen kwartalen kwartalen kwartalen kwartalen kwartalen ste 3 kwartalen 2008 Werkgelegenheidsgraad 61,8% 62,4% 54,6% 55,9% 65,9% 66,6% 56,7% 57,0% Mannen 68,7% 68,5% 61,1% 63,0% 72,2% 72,1% 64,6% 63,7% Vrouwen 54,9% 56,2% 48,3% 48,8% 59,5% 60,9% 48,9% 50,3% Werkloosheidsgraad 7,6% 7,1% 17,5% 16,2% 4,5% 4,0% 10,6% 10,1% Mannen 6,8% 6,7% 17,6% 15,8% 4,0% 3,8% 8,8% 9,2% Vrouwen 8,7% 7,6% 17,3% 16,6% 5,1% 4,2% 12,9% 11,3% Activiteitsgraad 66,9% 67,2% 66,2% 66,7% 69,0% 69,3% 63,5% 63,4% Mannen 73,7% 73,4% 74,1% 74,9% 75,2% 74,9% 70,8% 70,1% Vrouwen 60,1% 60,9% 58,4% 58,6% 62,7% 63,6% 56,1% 56,7% - 5 -

6 BIJKOMENDE INLICHTINGEN Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen (tel 02/ , BRONVERMELDING Bronvermelding: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. AANVULLENDE CIJFERGEGEVENS De kwartaalcijfers vanaf het 1 ste kwartaal 1999 tot en met het 3de kwartaal 2008 zijn terug te vinden als downloadbare excel tabel op U vindt tevens bijkomende informatie (methodologie, statistieken, ) over de enquête naar de arbeidskrachten op

7 BIJLAGE 1: DEFINITIES INZAKE TEWERKSTELLING EN WERKLOOSHEID De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op een effectieve steekproef van huishoudens in het derde kwartaal van 2008, hetzij personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder). De definities die hierna inzake tewerkstelling en werkloosheid worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau, waardoor een zekere vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. Personen met een betrekking zijn personen die gedurende de referentieweek enig werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend. Werklozen zijn alle personen tussen 15 en 64 jaar die: (a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten (gedurende ten minste één uur); (b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek; c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken. Opgelet: de IAB-werkloosheidscijfers staan los van een eventuele inschrijving bij VDAB, Actiris, FOREM of ADG en zijn dus niet vergelijkbaar met de administratieve werkloosheidscijfers. Niet-actieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een betrekking of als werklozen. De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 15 tot 64 jaar weer. De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) van 15 tot 64 jaar weer. De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkenden + werklozen) in de bevolking van 15 tot 64 jaar. Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken

8 BIJLAGE 2: BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN De enquête naar de arbeidskrachten vertrekt van een steekproef van de volwassen bevolking (15 jaar en ouder) van het Rijk (ongeveer bevraagde individuen in het derde kwartaal van 2008) en heeft tot doel informatie te verstrekken over de gehele bevolking. Het principe van steekproefonderzoek houdt in dat de resultaten uit de steekproef gebruikt worden om een schatting te maken van de waarden in de gehele bevolking (=de populatie). Juist doordat het om een schatting gaat dient rekening gehouden te worden met een bepaalde graad van onzekerheid. Was er immers een andere steekproef getrokken, dan was er vermoedelijk een licht verschillende waarde bekomen. Deze graad van precisie wordt uitgedrukt door middel van een betrouwbaarheidsinterval (B.I.) rondom de geschatte waarde. Hoe kleiner dit interval, hoe nauwkeuriger onze uitspraken. Doorgaans wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval dat overeenstemt met een significantieniveau van 95%. Dit betekent dat je voor 95% zeker kan zijn dat de werkelijke waarde in de populatie binnen het geschatte betrouwbaarheidsinterval ligt. De schattingen van de precisie in de onderstaande tabellen houden rekening met het gebruikte steekproefplan, de vastgestelde non-respons en de gebruikte bijschattingsmethode. Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste resultaten voor de eerste drie kwartalen van Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 62,4 % 7,1% 67,2% Standaardafwijking 0,25% 0,20% 0,22% ,8% - 62,9% 6,6% - 7,4% 66,7% - 67,5% Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste resultaten voor het derde kwartaal Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 62,6% 7,8% 67,9% Standaardafwijking Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval 0,46% 0,36% 0,41% ,6% - 63,4% 7,0% - 8,4% 67,0% - 68,6%

9 BIJLAGE 3: RESULTATEN NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN WOONPLAATS 1STE DRIE KWARTALEN 2007 & 2008 ARBEIDSMARKINDICATOREN EERSTE DRIE KWARTALEN 2007 & 2008 Activiteitsgraad Werkgelegenheidsgraad Werkloosheidsgraad 2007 (kwartalen 1, 2, 3) 2008 (kwartalen 1, 2, 3) Totaal Totaal Mannen 36,0% 93,7% 60,3% 73,7% 35,9% 93,8% 59,5% 73,4% Vrouwen 31,3% 80,5% 40,4% 60,1% 30,5% 82,1% 41,1% 60,9% Totaal 33,7% 87,1% 50,3% 66,9% 33,2% 88,0% 50,3% 67,2% Mannen 33,5% 90,2% 63,9% 74,1% 34,1% 90,8% 64,7% 74,9% Vrouwen 25,1% 74,5% 45,6% 58,4% 28,8% 73,1% 46,6% 58,6% Totaal 29,2% 82,4% 54,4% 66,2% 31,4% 82,0% 55,3% 66,7% Mannen 36,6% 95,5% 61,5% 75,2% 37,9% 95,6% 60,2% 74,9% Vrouwen 33,8% 84,3% 40,7% 62,7% 32,9% 86,3% 41,5% 63,6% Totaal 35,2% 90,0% 51,2% 69,0% 35,4% 91,0% 50,9% 69,3% Mannen 35,6% 91,5% 57,0% 70,8% 33,0% 91,6% 56,9% 70,1% Vrouwen 29,2% 75,7% 38,6% 56,1% 27,2% 77,7% 39,0% 56,7% Totaal 32,4% 83,6% 47,6% 63,5% 30,1% 84,7% 47,8% 63,4% Mannen 29,7% 87,7% 57,8% 68,7% 29,5% 88,1% 57,1% 68,5% Vrouwen 24,5% 74,4% 37,8% 54,9% 24,9% 76,5% 38,9% 56,2% Totaal 27,2% 81,1% 47,8% 61,8% 27,2% 82,4% 47,9% 62,4% Mannen 21,4% 75,2% 55,3% 61,1% 22,0% 77,3% 57,8% 63,0% Vrouwen 16,2% 61,7% 40,8% 48,3% 20,0% 61,3% 41,0% 48,8% Totaal 18,7% 68,5% 47,8% 54,6% 21,0% 69,4% 49,0% 55,9% Mannen 32,4% 92,2% 59,8% 72,2% 33,4% 92,6% 58,6% 72,1% Vrouwen 29,4% 81,1% 38,2% 59,5% 29,7% 83,4% 39,5% 60,9% Totaal 30,9% 86,7% 49,1% 65,9% 31,5% 88,0% 49,1% 66,6% Mannen 27,6% 83,8% 54,8% 64,6% 25,2% 83,7% 54,1% 63,7% Vrouwen 19,1% 66,8% 36,2% 48,9% 18,7% 69,5% 37,2% 50,3% Totaal 23,4% 75,3% 45,4% 56,7% 22,0% 76,6% 45,5% 57,0% Mannen 17,4% 6,4% 4,0% 6,8% 17,8% 6,1% 4,1% 6,7% Vrouwen 21,7% 7,5% 6,5% 8,7% 18,3% 6,8% 5,4% 7,6% Totaal 19,3% 6,9% 5,0% 7,6% 18,0% 6,4% 4,7% 7,1% Mannen 36,3% 16,6% 13,4% 17,6% 35,5% 14,9% 10,8% 15,8% Vrouwen 35,3% 17,1% 10,5% 17,3% 30,6% 16,1% 12,0% 16,6% Totaal 35,9% 16,8% 12,2% 17,5% 33,2% 15,4% 11,3% 16,2% Mannen 11,5% 3,5% 2,9% 4,0% 11,9% 3,1% 2,8% 3,8% Vrouwen 13,0% 3,8% 6,0% 5,1% 9,8% 3,4% 4,7% 4,2% Totaal 12,2% 3,6% 4,1% 4,5% 10,9% 3,2% 3,6% 4,0% Mannen 22,5% 8,4% 3,8% 8,8% 23,7% 8,6% 4,9% 9,2% Vrouwen 34,7% 11,8% 6,0% 12,9% 31,3% 10,6% 4,7% 11,3% Totaal 27,9% 9,9% 4,7% 10,6% 27,1% 9,5% 4,8% 10,1% - 9 -

10 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15 JAAR EN +) 2007 (kwartalen 1, 2, 3) 2008 (kwartalen 1, 2, 3) Werklozen (IAB) en + Totaal en + Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Personen met een betrekking Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Inactieven Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

11 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15-64 JAAR) 2007 (kwartalen 1, 2, 3) 2008 (kwartalen 1, 2, 3) Werklozen (IAB) Totaal Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Personen met een betrekking Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Inactieven Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag November 2013 Inhoudsopgave en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3 Overzicht

Nadere informatie

Statistisch Product. Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt

Statistisch Product. Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt Metadata Statistisch Product Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaaleconomische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2018

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2018 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2017

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2017 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2018

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2018 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2017

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2017 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Augustus 2017

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Augustus 2017 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Augustus 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Februari 2019

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Februari 2019 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Februari 2019 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag November 2018

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag November 2018 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag November INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag April 2019

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag April 2019 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag April 2019 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Maart 2019

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Maart 2019 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Maart 2019 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag November 2017

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag November 2017 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag November INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juni 2018

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juni 2018 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juni 2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag April 2018

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag April 2018 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag April 2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juni 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juni 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

34,0 31,9 % 32,0 30,0 28,0 26,7 % 26,0 26,5 % 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -992 eenheden

34,0 31,9 % 32,0 30,0 28,0 26,7 % 26,0 26,5 % 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -992 eenheden 20 000 Brusselse werkzoekenden minder op 4 jaar tijd Brussel telt 91.877 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 16,5%. Daarmee daalt de werkloosheid voor de 39 e maand op rij: in vergelijking met

Nadere informatie

De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd

De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd Brussel, 1 oktober Eind september bedraagt de jongerenwerkloosheidsgraad, na een 64 e daling op rij, 24,7%. Brussel telt 9.477

Nadere informatie

Augustus 2018: aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990

Augustus 2018: aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990 Augustus : aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990 Eind augustus telt het Brussels Gewest 8.605 jonge werkzoekenden. Voor de maand augustus is dat het laagste aantal in 28 jaar. Er zijn

Nadere informatie

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -534 eenheden

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -534 eenheden Mei 2018: De jeugdwerkloosheid daalt 5 jaar ononderbroken De daling van de werkloosheid zet zich verder in Brussel. Eind mei telt het Brussels Gewest 87.912 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad

Nadere informatie

0. KENGETALLEN. Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), INR, VDAB, RVA en Steunpunt WSE.

0. KENGETALLEN. Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), INR, VDAB, RVA en Steunpunt WSE. 0. KENGETALLEN Brugge Midden- West-Vlaanderen Oostende Westhoek Zuid- West-Vlaanderen West- Vlaanderen Vlaams Gewest Totale bevolking (01/01/2008) 275.599 233.200 149.287 213.729 278.672 1.150.487 6.161.600

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar

April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar Brussel, 3 mei 2018 Eind april telt het Brussels Gewest 89.367 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,9%.

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag September 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag September 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag September INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3 Overzicht

Nadere informatie

Juni 2018: van de jonge Brusselaars zijn nu minder dan werkzoekende

Juni 2018: van de jonge Brusselaars zijn nu minder dan werkzoekende Brusselse werkloosheid blijft dalen Juni 2018: van de 102 000 jonge Brusselaars zijn nu minder dan 8 000 werkzoekende Er wonen 102.460 jongeren (18-24 jaar) in Brussel. Van hen zijn er vandaag minder dan

Nadere informatie

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -291 eenheden

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -291 eenheden Juli 2018: opnieuw daling van Brusselse werkloosheid Eind juli telt het Brussels Gewest 90.673 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16,2%. Het is geleden van het jaar 2000 dat

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid heeft als missie om de evolutie van de werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brusselse Gewest in

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT JANUARI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT JANUARI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT JANUARI 2018 Kerncijfers werkloosheid jan 2018 jaarverschil aandeel NWWZ 209.027-6,0% Categorie WZUA 143.239-7,4% 68,5% BIT 12.646-9,6% 6,0% Vrij ingeschreven 28.999-7,5% 13,9%

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP Ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten Op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten is de arbeidsparticipatie van mensen

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

VLAANDEREN OP HET EUROPESE SCOREBORD Hoofstuk 4

VLAANDEREN OP HET EUROPESE SCOREBORD Hoofstuk 4 VLAANDEREN OP HET EUROPESE SCOREBORD Hoofstuk 4 Seppe Van Gils In vergelijking met Europa (EU-15) wordt Vlaanderen gekenmerkt door een gemiddeld aandeel werkenden (63,4%). Ten opzichte van het gemiddelde

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag Juni 2013 Inhoudsopgave, editoriaal en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Voorkomen van handicaps en arbeidsdeelname op basis van EAK

Voorkomen van handicaps en arbeidsdeelname op basis van EAK Voorkomen van handicaps en arbeidsdeelname op basis van EAK De resultaten op de vraag naar het voorkomen van hinder (voor de precisie vraagstelling, zie bijlage), zijn als volgt : Tabel 1: Het voorkomen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Samenvattende nota Juni 2010 De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Op basis van het gelijknamige onderzoeksrapport van IDEA Consult In opdracht van Federgon voerde het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

De jonge uitkeringstrekkers ten laste van de RVA

De jonge uitkeringstrekkers ten laste van de RVA De jonge uitkeringstrekkers ten laste van de RVA Vooraf Door de aanbevelingen van de Europese Unie is de aandacht momenteel vooral gericht op de werkgelegenheidsgraad van de oudere uitkeringstrekkers.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie