Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -"

Transcriptie

1 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in België wonende personen aan het werk; Bedraagt de werkgelegenheidsgraad 62,0%, de werkloosheidsgraad 7,5% en de activiteitsgraad 67,1%; In vergelijking met 2006 Stijgt de werkgelegenheid met 2,7%; Groeit de werkgelegenheid het sterkst bij de 50-plussers; Komen er vooral bediendenjobs, voltijdse jobs en jobs met een vast contract bij; Daalt de werkloosheid met 7,9%; Daalt de werkloosheid het sterkst bij jongeren. De gunstige resultaten voor 2007 werden in de vier kwartalen vastgesteld. De tweede jaarhelft overtreft echter de eerste jaarhelft. In het vierde kwartaal van 2007 behaalt de werkgelegenheidsgraad een recordhoogte van 62,7%. De werkloosheidsgraad bedraagt 7,1% en was de laatste jaren nooit zo laag. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie). Deze enquête peilt naar de voornaamste evoluties qua werkgelegenheid en werkloosheid, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren (zoals de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad) worden opgesteld. 1. DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD IN 2007 BEDRAAGT 62,0%, DE WERKLOOSHEIDSGRAAD DAALT VAN 8,3% IN 2006 NAAR 7,5% IN Belangrijkste indicatoren Volgens de jongste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie bedraagt de Belgische werkgelegenheidsgraad in ,0%, dit is 1 procentpunt hoger dan in 2006 (tabel 1). De werkloosheidsgraad bedraagt 7,5% ten opzichte van 8,3% in 2006; de activiteitsgraad bedraagt 67,1% ten opzichte van 66,5% het jaar ervoor. De gunstige arbeidsmarktevolutie tussen 2006 en 2007 doet zich voor in alle gewesten

2 Tabel 1: Werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad naar geslacht en regio Totaal Brussel Vlaanderen Wallonië Werkgelegenheidsgraad 61,0% 62,0% 53,4% 54,8% 65,0% 66,1% 56,1% 57,0% Mannen 67,9% 68,7% 60,5% 61,4% 71,5% 72,3% 63,6% 64,3% Vrouwen 54,0% 55,3% 46,6% 48,3% 58,3% 59,8% 48,6% 49,6% Werkloosheidsgraad 8,3% 7,5% 17,7% 17,2% 5,0% 4,4% 11,8% 10,5% Mannen 7,5% 6,7% 17,3% 17,3% 4,3% 3,8% 10,4% 9,0% Vrouwen 9,4% 8,5% 18,2% 17,0% 5,8% 5,1% 13,5% 12,5% Activiteitsgraad 66,5% 67,1% 64,9% 66,1% 68,4% 69,1% 63,6% 63,7% Mannen 73,4% 73,6% 73,1% 74,2% 74,8% 75,2% 70,9% 70,7% Vrouwen 59,5% 60,4% 56,9% 58,2% 61,8% 63,0% 56,2% 56,7% 1.2 Werkgelegenheid Tussen 2006 en 2007 groeit de totale Belgische werkgelegenheid met 2,7%. Dit betekent een stijging met eenheden ten opzichte van 2006 (tabel 2). In 2007 waren gemiddeld personen aan het werk. De werkgelegenheid groeit sterker bij vrouwen (+3,4%) dan bij mannen (+2,2%). De werkgelegenheid stijgt vooral in de oudste leeftijdscategorie (+7,7%). De werkgelegenheid neemt het sterkst toe in Brussel (+4,1%). In Brussel is het vooral de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar die groeit (+5,5%); het aantal werkende 50-plussers stijgt hier minder sterk dan in de andere regio s en het aantal jongeren met een job daalt er zelfs. Ook in Vlaanderen daalt de werkgelegenheid van jongeren. In Vlaanderen stijgt het aantal werkende 50- plussers met 9,5%. In Wallonië groeit deze oudste leeftijdscategorie met 6,1%. Waar in andere regio s de werkgelegenheid van jongeren daalt, zien we in Wallonië een sterke toename van het aantal jongeren met een job (+5,2 %). Tabel 2: Evolutie van de werkgelegenheid per regio en leeftijdsgroep (2007 ten opzichte van 2006) Alle leeftijden jaar jaar 50 jaar en meer Totaal +2,7% +0,5% +1,5% +7,7% Brussels Hoofdstedelijk Gewest +4,1% -4,2% +5,5% +1,7% Vlaams Gewest +2,7% -0,9% +1,1% +9,5% Waals Gewest +2,5% +5,2% +1,0% +6,1% Vooral de loontrekkende werkgelegenheid groeit ( eenheden) (tabel 3); het aantal nietloontrekkenden stijgt met 1% of eenheden. Binnen de loontrekkende werkgelegenheid neemt het aantal bedienden in de privé-sector toe met (+4,4%), het aantal arbeiders in de privé-sector stijgt met eenheden (+3,2%) en het aantal ambtenaren groeit met eenheden (+0,9%). De sector met de grootste absolute werkgelegenheidscreatie is de sector van de groot- en detailhandel en reparatie van motorvoertuigen, motorrijwielen en consumentenartikelen. In deze sector werken in 2007 gemiddeld personen meer dan in De sector van de overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten en de horeca volgen met een groei van respectievelijk en werkende personen. Procentueel gezien stellen we een heel sterke tewerkstellingsstijging vast binnen de particuliere huishoudens die huishoudelijk - 2 -

3 personeel tewerkstellen (+42,9%). Vermoedelijk speelt het succes van de dienstencheques hier een belangrijke rol. Het aantal voltijds werkende personen ligt in eenheden hoger dan in 2006 (+2,8%). De deeltijdse tewerkstelling groeit met personen (+2,6%). Het aantal vaste contracten van loontrekkenden neemt sterker toe dan het aantal tijdelijke contracten. Het aantal vaste contracten groeit met 3,1%, het aantal tijdelijke met 2,1%. Tabel 3: Evolutie van de werkgelegenheid tussen 2006 en 2007 naar kenmerken van de job In absolute Evolutie aantallen in procenten Totaal ,7% Beroepsstatuut Private sector - arbeider ,2% Private sector - bediende ,4% Publieke sector ,9% Niet-loontrekkenden ,0% Economische activiteit A + B Landbouw, jacht en bosbouw + visserij ,5% C Winning van delfstoffen ,1% D Industrie ,3% E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water ,7% F Bouwnijverheid ,1% G Groot- en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorrijwielen en consumentenartikelen ,3% H Hotels en restaurants ,7% I Vervoer, opslag en communicatie ,2% J Financiële instellingen ,5% K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven ,3% L Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,2% M Onderwijs ,7% N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,0% O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten ,6% P Huishoudens ,9% Q Extraterritoriale organisaties en lichamen ,1% Voltijds / deeltijds Voltijds ,8% Deeltijds ,6% Soort contract (enkel loontrekkenden) Vast ,1% Tijdelijk ,1% 1.3 Werkloosheid In 2007 waren er volgens de definities van het internationaal arbeidsbureau (IAB) gemiddeld werklozen, hetgeen een daling betekent met meer dan eenheden ten opzichte van De werkloosheid van mannen daalt met 8,7%, die van vrouwen met 7,1% (tabel 4). De jongerenwerkloosheid daalt het sterkst, met 9,6%. Het aantal Vlaamse en Waalse werklozen daalt met respectievelijk 10,7% en 9,4% maar de Brusselse werkloosheid blijft stabiel. De werkloosheidsdaling is het sterkst bij de hooggeschoolden (-14,0%) maar ook het aantal - 3 -

4 laaggeschoolde werklozen daalt met 9,1%. Het aantal langdurig werklozen daalt sneller dan het aantal werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan een jaar: -8,6% ten opzichte van - 5,7%. Tabel 4: Kenmerken van de werkloosheidsevolutie Evolutie In absolute aantallen in procenten Totaal ,9% Mannen ,7% Vrouwen ,1% Leeftijdsgroep jaar ,6% jaar ,9% 50 jaar en ,9% Regio Brussel 200 0,3% Vlaanderen ,7% Wallonië ,4% Onderwijsniveau Laaggeschoold ,1% Middengeschoold ,4% Hooggeschoold ,0% Werkloosheidsduur < 1 jaar ,7% 1 jaar of meer ,6% duur ongekend ARBEIDSMARKTEVOLUTIE TIJDENS HET VIERDE KWARTAAL VAN 2007 De gunstige arbeidsmarktsituatie in 2007 kwam al in de eerste kwartalen van 2007 tot uiting maar werd toch vooral in de tweede jaarhelft geboekt. De meest recente cijfers voor het vierde kwartaal zijn de gunstigste van het afgelopen jaar. In het vierde kwartaal van 2007 zijn personen aan het werk, behaalt de werkgelegenheidsgraad een recordhoogte van 62,7% en daalt de werkloosheidsgraad naar 7,1%. 2.1 De werkgelegenheidsgraad stijgt in het vierde kwartaal van 2007 naar 62,7% De Belgische werkgelegenheid groeit in het vierde kwartaal van 2007 met 1,3% tot personen. De werkgelegenheidsgraad komt hiermee op 62,7% te liggen. De werkgelegenheidsgraad stijgt in alle regio s en leeftijdsgroepen, behalve bij de Waalse jongeren (grafiek 1). In Vlaanderen en Brussel echter, groeit de werkgelegenheidsgraad het sterkst bij de jongeren. In het vierde kwartaal van 2007 bedraagt de werkgelegenheidsgraad 66,8% in Vlaanderen, 57,7% in Wallonië en 55,2% in Brussel

5 Grafiek 1: Werkgelegenheidsgraad per regio en leeftijdsgroep (derde kwartaal 2007 vierde kwartaal 2007) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal Totaal 2.2 De werkloosheidsgraad bedraagt 7,1% in het vierde kwartaal van 2007 De werkloosheidsgraad daalt in het vierde kwartaal van 2007 van 7,3% naar 7,1%. Deze daling komt volledig op rekening van de jongeren (grafiek 2). De werkloosheidsgraad van de leeftijdsklasse jaar blijft stabiel. De werkloosheidsgraad van de oudste leeftijdsklasse stijgt. De werkloosheidsgraad verschilt nog altijd sterk naargelang de regio. In het vierde kwartaal van 2007 bedraagt de werkloosheidsgraad nog amper 3,9% in Vlaanderen ten opzichte van 16,3% in Brussel en 10,3% in Wallonië. Grafiek 2: Werkloosheidsgraad per leeftijdsgroep en regio (derde kwartaal 2007 vierde kwartaal 2007) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Totaal 5% 0% trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal - 5 -

6 BIJKOMENDE INLICHTINGEN Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen (tel 02/ , BRONVERMELDING Bronvermelding: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. AANVULLENDE CIJFERGEGEVENS De kwartaalcijfers vanaf het 1 ste kwartaal 1999 tot en met het 4de kwartaal 2007 zijn terug te vinden als downloadbare excel tabel op U vindt tevens bijkomende informatie (methodologie, statistieken, ) over de enquête naar de arbeidskrachten op

7 BIJLAGE 1: DEFINITIES INZAKE TEWERKSTELLING EN WERKLOOSHEID De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op een effectieve steekproef van huishoudens in 2007, hetzij personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder). De definities die hierna inzake tewerkstelling en werkloosheid worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau, waardoor een zekere vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. Personen met een betrekking zijn personen die gedurende de referentieweek enig werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend. Werklozen zijn alle personen tussen 15 en 64 jaar die: (a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten (gedurende ten minste één uur); (b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek; c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken. Niet-actieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een betrekking of als werklozen. De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 15 tot 64 jaar weer. De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) van 15 tot 64 jaar weer. De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkenden + werklozen) in de bevolking van 15 tot 64 jaar. Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken

8 BIJLAGE 2: BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN De enquête naar de arbeidskrachten vertrekt van een steekproef van de volwassen bevolking (15 jaar en ouder) van het Rijk (ongeveer bevraagde individuen) en heeft tot doel informatie te verstrekken over de gehele bevolking. Het principe van steekproefonderzoek houdt in dat de resultaten uit de steekproef gebruikt worden om een schatting te maken van de waarden in de gehele bevolking (=de populatie). Juist doordat het om een schatting gaat dient rekening gehouden te worden met een bepaalde graad van onzekerheid. Was er immers een andere steekproef getrokken, dan was er vermoedelijk een licht verschillende waarde bekomen. Deze graad van precisie wordt uitgedrukt door middel van een betrouwbaarheidsinterval (B.I.) rondom de geschatte waarde. Hoe kleiner dit interval, hoe nauwkeuriger onze uitspraken. Doorgaans wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval dat overeenstemt met een significantieniveau van 95%. Dit betekent dat je voor 95% zeker kan zijn dat de werkelijke waarde in de populatie binnen het geschatte betrouwbaarheidsinterval ligt. De schattingen van de precisie in de onderstaande tabellen houden rekening met het gebruikte steekproefplan, de vastgestelde non-respons en de gebruikte bijschattingsmethode. Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste jaarresultaten België Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 62,0% 7,5% 67,1% Standaardafwijking 0,21% 0,16% 0,17% ,6% - 62,4% 7,2% - 7,8 % 66,7% - 67,4% Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste resultaten voor het vierde kwartaal België Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 62,7% 7,1% 67,5% Standaardafwijking 0,43% 0,31% 0,36% Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval 61,8% - 63,5% 6,5% - 7,7% 66,8% - 68,2%

9 BIJLAGE 3: RESULTATEN NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN WOONPLAATS 2006 & 2007 ARBEIDSMARKINDICATOREN 2006 & 2007 (JAARGEMIDDELDEN) Activiteitsgraad Totaal Totaal België 34,7% 86,7% 48,4% 66,5% 33,9% 87,3% 50,5% 67,1% Mannen 37,4% 93,1% 58,8% 73,4% 36,1% 93,6% 60,2% 73,6% Vrouwen 31,9% 80,1% 38,2% 59,5% 31,6% 80,9% 40,8% 60,4% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 32,0% 80,5% 51,6% 64,9% 29,9% 82,4% 53,3% 66,1% Mannen 33,3% 88,9% 62,8% 73,1% 34,5% 90,3% 63,2% 74,2% Vrouwen 30,7% 72,0% 41,3% 56,9% 25,6% 74,5% 44,3% 58,2% Vlaams Gewest 36,6% 89,4% 48,7% 68,4% 35,7% 90,0% 51,4% 69,1% Mannen 38,9% 94,8% 59,4% 74,8% 37,3% 95,3% 61,4% 75,2% Vrouwen 34,2% 83,8% 37,8% 61,8% 34,2% 84,5% 41,2% 63,0% Waals Gewest 32,3% 83,8% 47,1% 63,6% 31,9% 84,0% 48,1% 63,7% Mannen 35,9% 91,4% 56,6% 70,9% 34,7% 91,5% 57,1% 70,7% Vrouwen 28,6% 76,1% 38,0% 56,2% 29,1% 76,5% 39,3% 56,7% Werkgelegenheidsgraad België 27,6% 80,2% 45,7% 61,0% 27,5% 81,4% 48,0% 62,0% Mannen 30,4% 86,9% 55,9% 67,9% 29,9% 87,8% 57,7% 68,7% Vrouwen 24,7% 73,5% 35,6% 54,0% 25,0% 74,8% 38,3% 55,3% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20,7% 66,3% 46,8% 53,4% 19,6% 68,9% 46,6% 54,8% Mannen 21,8% 73,6% 56,3% 60,5% 23,2% 75,4% 54,4% 61,4% Vrouwen 19,6% 58,9% 38,1% 46,6% 16,3% 62,3% 39,5% 48,3% Vlaams Gewest 32,0% 85,8% 46,3% 65,0% 31,5% 86,8% 49,3% 66,1% Mannen 34,5% 91,5% 57,2% 71,5% 33,1% 92,3% 59,7% 72,3% Vrouwen 29,5% 80,0% 35,4% 58,3% 29,9% 81,1% 38,8% 59,8% Waals Gewest 22,2% 74,8% 44,3% 56,1% 23,1% 75,7% 45,8% 57,0% Mannen 25,9% 82,9% 53,4% 63,6% 26,5% 83,6% 54,9% 64,3% Vrouwen 18,4% 66,7% 35,5% 48,6% 19,4% 67,7% 37,0% 49,6% Werkloosheidsgraad België 20,5% 7,4% 5,6% 8,3% 18,8% 6,8% 4,9% 7,5% Mannen 18,8% 6,7% 4,9% 7,5% 17,1% 6,2% 4,1% 6,7% Vrouwen 22,6% 8,2% 6,7% 9,4% 20,9% 7,4% 6,2% 8,5% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 35,3% 17,7% 9,2% 17,7% 34,4% 16,4% 12,6% 17,2% Mannen 34,4% 17,2% 10,3% 17,3% 32,9% 16,4% 14,0% 17,3% Vrouwen 36,2% 18,2% 7,7% 18,2% 36,4% 16,4% 10,8% 17,0% Vlaams Gewest 12,5% 4,0% 4,8% 5,0% 11,7% 3,5% 4,0% 4,4% Mannen 11,5% 3,6% 3,7% 4,3% 11,1% 3,2% 2,8% 3,8% Vrouwen 13,7% 4,5% 6,6% 5,8% 12,4% 3,9% 5,7% 5,1% Waals Gewest 31,3% 10,7% 6,0% 11,8% 27,8% 9,9% 4,7% 10,5% Mannen 28,0% 9,3% 5,6% 10,4% 23,5% 8,6% 3,9% 9,0% Vrouwen 35,6% 12,4% 6,6% 13,5% 33,1% 11,5% 5,8% 12,5% - 9 -

10 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15 JAAR EN +) Werklozen (IAB) en + Totaal en + Totaal België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Personen met een betrekking België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Inactieven België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen

11 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15-64 JAAR) Werklozen (IAB) Totaal Totaal België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Personen met een betrekking België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Inactieven België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 7 maart 2008 Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm - Sociaal-economisch profiel

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

De enquête naar de arbeidskrachten

De enquête naar de arbeidskrachten De enquête naar de arbeidskrachten 1. Waarom een enquête naar de arbeidskrachten? De Belgische enquête naar de arbeidskrachten bij de huishoudens wordt ingericht in het kader van de communautaire steekproefenquêtes,

Nadere informatie

Kerncijfers voor de gemeente Brussel

Kerncijfers voor de gemeente Brussel I.Algemeen FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Kerncijfers voor de gemeente Brussel Uw gemeente beslaat 32,6 km² en telt 144784 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 4.440 inwoners/km².

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar?

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Is de werkende Vlaming vergelijkbaar met zijn Waalse landsgenoot? Waar situeren zich de knelpunten in beide gewesten? Hoe flexibel zijn Walen en Vlamingen? Welke

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008 Loon naar werken In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke impact heeft het opleidingsniveau

Nadere informatie

W O O R D V O O R A F

W O O R D V O O R A F W O O R D V O O R A F De kleine en middelgrote ondernemingen hebben ruim de overhand in het Brusselse landschap. 95% van de circa 30.000 privébedrijven met bezoldigd personeel in het Brussels Gewest heeft

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Meer ouderen aan het werk Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Het aantal werkzame 5-plussers is sinds 1992 bijna verdubbeld. Ouderen maken ook een steeds groter deel uit van de werkzame beroepsbevolking.

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. - Voor België en

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 Een overzicht van de Belgische lonen Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen leveren het hoogste salaris op en in welke sectoren betaalt men het hoogste

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het arbeidsvolume bij loontrekkenden

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het arbeidsvolume bij loontrekkenden Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het arbeidsvolume bij loontrekkenden Nulmeting 2007 Dave Boussé Wim Herremans i.s.m. Departement WSE Maart 2010 Methodologisch Rapport Steunpunt Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008 Armoede in België Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober heeft de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Kerncijfers voor de gemeente Vielsalm

Kerncijfers voor de gemeente Vielsalm I.Algemeen FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Kerncijfers voor de gemeente Vielsalm Uw gemeente beslaat 139,8 km² en telt 7.325 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 52 inwoners/km².

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Sociaaleconomische uitkomsten in Nederland, België en zijn gewesten

Sociaaleconomische uitkomsten in Nederland, België en zijn gewesten Sociaaleconomische uitkomsten in Nederland, België en zijn gewesten Tim Van Rie november 2008 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S I T E I T A N T W E R P E N - S

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie