Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -"

Transcriptie

1 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in België wonende personen aan het werk; Bedraagt de werkgelegenheidsgraad 62,0%, de werkloosheidsgraad 7,5% en de activiteitsgraad 67,1%; In vergelijking met 2006 Stijgt de werkgelegenheid met 2,7%; Groeit de werkgelegenheid het sterkst bij de 50-plussers; Komen er vooral bediendenjobs, voltijdse jobs en jobs met een vast contract bij; Daalt de werkloosheid met 7,9%; Daalt de werkloosheid het sterkst bij jongeren. De gunstige resultaten voor 2007 werden in de vier kwartalen vastgesteld. De tweede jaarhelft overtreft echter de eerste jaarhelft. In het vierde kwartaal van 2007 behaalt de werkgelegenheidsgraad een recordhoogte van 62,7%. De werkloosheidsgraad bedraagt 7,1% en was de laatste jaren nooit zo laag. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie). Deze enquête peilt naar de voornaamste evoluties qua werkgelegenheid en werkloosheid, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren (zoals de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad) worden opgesteld. 1. DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD IN 2007 BEDRAAGT 62,0%, DE WERKLOOSHEIDSGRAAD DAALT VAN 8,3% IN 2006 NAAR 7,5% IN Belangrijkste indicatoren Volgens de jongste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie bedraagt de Belgische werkgelegenheidsgraad in ,0%, dit is 1 procentpunt hoger dan in 2006 (tabel 1). De werkloosheidsgraad bedraagt 7,5% ten opzichte van 8,3% in 2006; de activiteitsgraad bedraagt 67,1% ten opzichte van 66,5% het jaar ervoor. De gunstige arbeidsmarktevolutie tussen 2006 en 2007 doet zich voor in alle gewesten

2 Tabel 1: Werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad naar geslacht en regio Totaal Brussel Vlaanderen Wallonië Werkgelegenheidsgraad 61,0% 62,0% 53,4% 54,8% 65,0% 66,1% 56,1% 57,0% Mannen 67,9% 68,7% 60,5% 61,4% 71,5% 72,3% 63,6% 64,3% Vrouwen 54,0% 55,3% 46,6% 48,3% 58,3% 59,8% 48,6% 49,6% Werkloosheidsgraad 8,3% 7,5% 17,7% 17,2% 5,0% 4,4% 11,8% 10,5% Mannen 7,5% 6,7% 17,3% 17,3% 4,3% 3,8% 10,4% 9,0% Vrouwen 9,4% 8,5% 18,2% 17,0% 5,8% 5,1% 13,5% 12,5% Activiteitsgraad 66,5% 67,1% 64,9% 66,1% 68,4% 69,1% 63,6% 63,7% Mannen 73,4% 73,6% 73,1% 74,2% 74,8% 75,2% 70,9% 70,7% Vrouwen 59,5% 60,4% 56,9% 58,2% 61,8% 63,0% 56,2% 56,7% 1.2 Werkgelegenheid Tussen 2006 en 2007 groeit de totale Belgische werkgelegenheid met 2,7%. Dit betekent een stijging met eenheden ten opzichte van 2006 (tabel 2). In 2007 waren gemiddeld personen aan het werk. De werkgelegenheid groeit sterker bij vrouwen (+3,4%) dan bij mannen (+2,2%). De werkgelegenheid stijgt vooral in de oudste leeftijdscategorie (+7,7%). De werkgelegenheid neemt het sterkst toe in Brussel (+4,1%). In Brussel is het vooral de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar die groeit (+5,5%); het aantal werkende 50-plussers stijgt hier minder sterk dan in de andere regio s en het aantal jongeren met een job daalt er zelfs. Ook in Vlaanderen daalt de werkgelegenheid van jongeren. In Vlaanderen stijgt het aantal werkende 50- plussers met 9,5%. In Wallonië groeit deze oudste leeftijdscategorie met 6,1%. Waar in andere regio s de werkgelegenheid van jongeren daalt, zien we in Wallonië een sterke toename van het aantal jongeren met een job (+5,2 %). Tabel 2: Evolutie van de werkgelegenheid per regio en leeftijdsgroep (2007 ten opzichte van 2006) Alle leeftijden jaar jaar 50 jaar en meer Totaal +2,7% +0,5% +1,5% +7,7% Brussels Hoofdstedelijk Gewest +4,1% -4,2% +5,5% +1,7% Vlaams Gewest +2,7% -0,9% +1,1% +9,5% Waals Gewest +2,5% +5,2% +1,0% +6,1% Vooral de loontrekkende werkgelegenheid groeit ( eenheden) (tabel 3); het aantal nietloontrekkenden stijgt met 1% of eenheden. Binnen de loontrekkende werkgelegenheid neemt het aantal bedienden in de privé-sector toe met (+4,4%), het aantal arbeiders in de privé-sector stijgt met eenheden (+3,2%) en het aantal ambtenaren groeit met eenheden (+0,9%). De sector met de grootste absolute werkgelegenheidscreatie is de sector van de groot- en detailhandel en reparatie van motorvoertuigen, motorrijwielen en consumentenartikelen. In deze sector werken in 2007 gemiddeld personen meer dan in De sector van de overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten en de horeca volgen met een groei van respectievelijk en werkende personen. Procentueel gezien stellen we een heel sterke tewerkstellingsstijging vast binnen de particuliere huishoudens die huishoudelijk - 2 -

3 personeel tewerkstellen (+42,9%). Vermoedelijk speelt het succes van de dienstencheques hier een belangrijke rol. Het aantal voltijds werkende personen ligt in eenheden hoger dan in 2006 (+2,8%). De deeltijdse tewerkstelling groeit met personen (+2,6%). Het aantal vaste contracten van loontrekkenden neemt sterker toe dan het aantal tijdelijke contracten. Het aantal vaste contracten groeit met 3,1%, het aantal tijdelijke met 2,1%. Tabel 3: Evolutie van de werkgelegenheid tussen 2006 en 2007 naar kenmerken van de job In absolute Evolutie aantallen in procenten Totaal ,7% Beroepsstatuut Private sector - arbeider ,2% Private sector - bediende ,4% Publieke sector ,9% Niet-loontrekkenden ,0% Economische activiteit A + B Landbouw, jacht en bosbouw + visserij ,5% C Winning van delfstoffen ,1% D Industrie ,3% E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water ,7% F Bouwnijverheid ,1% G Groot- en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorrijwielen en consumentenartikelen ,3% H Hotels en restaurants ,7% I Vervoer, opslag en communicatie ,2% J Financiële instellingen ,5% K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven ,3% L Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,2% M Onderwijs ,7% N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,0% O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten ,6% P Huishoudens ,9% Q Extraterritoriale organisaties en lichamen ,1% Voltijds / deeltijds Voltijds ,8% Deeltijds ,6% Soort contract (enkel loontrekkenden) Vast ,1% Tijdelijk ,1% 1.3 Werkloosheid In 2007 waren er volgens de definities van het internationaal arbeidsbureau (IAB) gemiddeld werklozen, hetgeen een daling betekent met meer dan eenheden ten opzichte van De werkloosheid van mannen daalt met 8,7%, die van vrouwen met 7,1% (tabel 4). De jongerenwerkloosheid daalt het sterkst, met 9,6%. Het aantal Vlaamse en Waalse werklozen daalt met respectievelijk 10,7% en 9,4% maar de Brusselse werkloosheid blijft stabiel. De werkloosheidsdaling is het sterkst bij de hooggeschoolden (-14,0%) maar ook het aantal - 3 -

4 laaggeschoolde werklozen daalt met 9,1%. Het aantal langdurig werklozen daalt sneller dan het aantal werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan een jaar: -8,6% ten opzichte van - 5,7%. Tabel 4: Kenmerken van de werkloosheidsevolutie Evolutie In absolute aantallen in procenten Totaal ,9% Mannen ,7% Vrouwen ,1% Leeftijdsgroep jaar ,6% jaar ,9% 50 jaar en ,9% Regio Brussel 200 0,3% Vlaanderen ,7% Wallonië ,4% Onderwijsniveau Laaggeschoold ,1% Middengeschoold ,4% Hooggeschoold ,0% Werkloosheidsduur < 1 jaar ,7% 1 jaar of meer ,6% duur ongekend ARBEIDSMARKTEVOLUTIE TIJDENS HET VIERDE KWARTAAL VAN 2007 De gunstige arbeidsmarktsituatie in 2007 kwam al in de eerste kwartalen van 2007 tot uiting maar werd toch vooral in de tweede jaarhelft geboekt. De meest recente cijfers voor het vierde kwartaal zijn de gunstigste van het afgelopen jaar. In het vierde kwartaal van 2007 zijn personen aan het werk, behaalt de werkgelegenheidsgraad een recordhoogte van 62,7% en daalt de werkloosheidsgraad naar 7,1%. 2.1 De werkgelegenheidsgraad stijgt in het vierde kwartaal van 2007 naar 62,7% De Belgische werkgelegenheid groeit in het vierde kwartaal van 2007 met 1,3% tot personen. De werkgelegenheidsgraad komt hiermee op 62,7% te liggen. De werkgelegenheidsgraad stijgt in alle regio s en leeftijdsgroepen, behalve bij de Waalse jongeren (grafiek 1). In Vlaanderen en Brussel echter, groeit de werkgelegenheidsgraad het sterkst bij de jongeren. In het vierde kwartaal van 2007 bedraagt de werkgelegenheidsgraad 66,8% in Vlaanderen, 57,7% in Wallonië en 55,2% in Brussel

5 Grafiek 1: Werkgelegenheidsgraad per regio en leeftijdsgroep (derde kwartaal 2007 vierde kwartaal 2007) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal Totaal 2.2 De werkloosheidsgraad bedraagt 7,1% in het vierde kwartaal van 2007 De werkloosheidsgraad daalt in het vierde kwartaal van 2007 van 7,3% naar 7,1%. Deze daling komt volledig op rekening van de jongeren (grafiek 2). De werkloosheidsgraad van de leeftijdsklasse jaar blijft stabiel. De werkloosheidsgraad van de oudste leeftijdsklasse stijgt. De werkloosheidsgraad verschilt nog altijd sterk naargelang de regio. In het vierde kwartaal van 2007 bedraagt de werkloosheidsgraad nog amper 3,9% in Vlaanderen ten opzichte van 16,3% in Brussel en 10,3% in Wallonië. Grafiek 2: Werkloosheidsgraad per leeftijdsgroep en regio (derde kwartaal 2007 vierde kwartaal 2007) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Totaal 5% 0% trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 trim 3 trim 4 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal - 5 -

6 BIJKOMENDE INLICHTINGEN Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen (tel 02/ , BRONVERMELDING Bronvermelding: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. AANVULLENDE CIJFERGEGEVENS De kwartaalcijfers vanaf het 1 ste kwartaal 1999 tot en met het 4de kwartaal 2007 zijn terug te vinden als downloadbare excel tabel op U vindt tevens bijkomende informatie (methodologie, statistieken, ) over de enquête naar de arbeidskrachten op

7 BIJLAGE 1: DEFINITIES INZAKE TEWERKSTELLING EN WERKLOOSHEID De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op een effectieve steekproef van huishoudens in 2007, hetzij personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder). De definities die hierna inzake tewerkstelling en werkloosheid worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau, waardoor een zekere vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. Personen met een betrekking zijn personen die gedurende de referentieweek enig werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend. Werklozen zijn alle personen tussen 15 en 64 jaar die: (a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten (gedurende ten minste één uur); (b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek; c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken. Niet-actieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een betrekking of als werklozen. De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 15 tot 64 jaar weer. De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) van 15 tot 64 jaar weer. De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkenden + werklozen) in de bevolking van 15 tot 64 jaar. Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken

8 BIJLAGE 2: BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN De enquête naar de arbeidskrachten vertrekt van een steekproef van de volwassen bevolking (15 jaar en ouder) van het Rijk (ongeveer bevraagde individuen) en heeft tot doel informatie te verstrekken over de gehele bevolking. Het principe van steekproefonderzoek houdt in dat de resultaten uit de steekproef gebruikt worden om een schatting te maken van de waarden in de gehele bevolking (=de populatie). Juist doordat het om een schatting gaat dient rekening gehouden te worden met een bepaalde graad van onzekerheid. Was er immers een andere steekproef getrokken, dan was er vermoedelijk een licht verschillende waarde bekomen. Deze graad van precisie wordt uitgedrukt door middel van een betrouwbaarheidsinterval (B.I.) rondom de geschatte waarde. Hoe kleiner dit interval, hoe nauwkeuriger onze uitspraken. Doorgaans wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval dat overeenstemt met een significantieniveau van 95%. Dit betekent dat je voor 95% zeker kan zijn dat de werkelijke waarde in de populatie binnen het geschatte betrouwbaarheidsinterval ligt. De schattingen van de precisie in de onderstaande tabellen houden rekening met het gebruikte steekproefplan, de vastgestelde non-respons en de gebruikte bijschattingsmethode. Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste jaarresultaten België Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 62,0% 7,5% 67,1% Standaardafwijking 0,21% 0,16% 0,17% ,6% - 62,4% 7,2% - 7,8 % 66,7% - 67,4% Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste resultaten voor het vierde kwartaal België Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 62,7% 7,1% 67,5% Standaardafwijking 0,43% 0,31% 0,36% Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval 61,8% - 63,5% 6,5% - 7,7% 66,8% - 68,2%

9 BIJLAGE 3: RESULTATEN NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN WOONPLAATS 2006 & 2007 ARBEIDSMARKINDICATOREN 2006 & 2007 (JAARGEMIDDELDEN) Activiteitsgraad Totaal Totaal België 34,7% 86,7% 48,4% 66,5% 33,9% 87,3% 50,5% 67,1% Mannen 37,4% 93,1% 58,8% 73,4% 36,1% 93,6% 60,2% 73,6% Vrouwen 31,9% 80,1% 38,2% 59,5% 31,6% 80,9% 40,8% 60,4% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 32,0% 80,5% 51,6% 64,9% 29,9% 82,4% 53,3% 66,1% Mannen 33,3% 88,9% 62,8% 73,1% 34,5% 90,3% 63,2% 74,2% Vrouwen 30,7% 72,0% 41,3% 56,9% 25,6% 74,5% 44,3% 58,2% Vlaams Gewest 36,6% 89,4% 48,7% 68,4% 35,7% 90,0% 51,4% 69,1% Mannen 38,9% 94,8% 59,4% 74,8% 37,3% 95,3% 61,4% 75,2% Vrouwen 34,2% 83,8% 37,8% 61,8% 34,2% 84,5% 41,2% 63,0% Waals Gewest 32,3% 83,8% 47,1% 63,6% 31,9% 84,0% 48,1% 63,7% Mannen 35,9% 91,4% 56,6% 70,9% 34,7% 91,5% 57,1% 70,7% Vrouwen 28,6% 76,1% 38,0% 56,2% 29,1% 76,5% 39,3% 56,7% Werkgelegenheidsgraad België 27,6% 80,2% 45,7% 61,0% 27,5% 81,4% 48,0% 62,0% Mannen 30,4% 86,9% 55,9% 67,9% 29,9% 87,8% 57,7% 68,7% Vrouwen 24,7% 73,5% 35,6% 54,0% 25,0% 74,8% 38,3% 55,3% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20,7% 66,3% 46,8% 53,4% 19,6% 68,9% 46,6% 54,8% Mannen 21,8% 73,6% 56,3% 60,5% 23,2% 75,4% 54,4% 61,4% Vrouwen 19,6% 58,9% 38,1% 46,6% 16,3% 62,3% 39,5% 48,3% Vlaams Gewest 32,0% 85,8% 46,3% 65,0% 31,5% 86,8% 49,3% 66,1% Mannen 34,5% 91,5% 57,2% 71,5% 33,1% 92,3% 59,7% 72,3% Vrouwen 29,5% 80,0% 35,4% 58,3% 29,9% 81,1% 38,8% 59,8% Waals Gewest 22,2% 74,8% 44,3% 56,1% 23,1% 75,7% 45,8% 57,0% Mannen 25,9% 82,9% 53,4% 63,6% 26,5% 83,6% 54,9% 64,3% Vrouwen 18,4% 66,7% 35,5% 48,6% 19,4% 67,7% 37,0% 49,6% Werkloosheidsgraad België 20,5% 7,4% 5,6% 8,3% 18,8% 6,8% 4,9% 7,5% Mannen 18,8% 6,7% 4,9% 7,5% 17,1% 6,2% 4,1% 6,7% Vrouwen 22,6% 8,2% 6,7% 9,4% 20,9% 7,4% 6,2% 8,5% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 35,3% 17,7% 9,2% 17,7% 34,4% 16,4% 12,6% 17,2% Mannen 34,4% 17,2% 10,3% 17,3% 32,9% 16,4% 14,0% 17,3% Vrouwen 36,2% 18,2% 7,7% 18,2% 36,4% 16,4% 10,8% 17,0% Vlaams Gewest 12,5% 4,0% 4,8% 5,0% 11,7% 3,5% 4,0% 4,4% Mannen 11,5% 3,6% 3,7% 4,3% 11,1% 3,2% 2,8% 3,8% Vrouwen 13,7% 4,5% 6,6% 5,8% 12,4% 3,9% 5,7% 5,1% Waals Gewest 31,3% 10,7% 6,0% 11,8% 27,8% 9,9% 4,7% 10,5% Mannen 28,0% 9,3% 5,6% 10,4% 23,5% 8,6% 3,9% 9,0% Vrouwen 35,6% 12,4% 6,6% 13,5% 33,1% 11,5% 5,8% 12,5% - 9 -

10 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15 JAAR EN +) Werklozen (IAB) en + Totaal en + Totaal België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Personen met een betrekking België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Inactieven België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen

11 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15-64 JAAR) Werklozen (IAB) Totaal Totaal België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Personen met een betrekking België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Inactieven België Mannen Vrouwen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 7 maart 2008 Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm - Sociaal-economisch profiel

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag Juni 2013 Inhoudsopgave, editoriaal en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2016 46 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2015 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Kerncijfers voor de gemeente Brussel

Kerncijfers voor de gemeente Brussel I.Algemeen FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Kerncijfers voor de gemeente Brussel Uw gemeente beslaat 32,6 km² en telt 144784 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 4.440 inwoners/km².

Nadere informatie

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP Ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten Op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten is de arbeidsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens in 2016 Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning; 15%

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Statistieken Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Vanderbiesen, W. (2006). Sectorrapport: metaal. Een analyse van de RSZ-tewerkstelling op basis van de paritaire comités

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie