Heeft u een werknemer die uit dienst gaat na 2 jaar? Dan bent u verplicht een transitiebudget te hanteren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u een werknemer die uit dienst gaat na 2 jaar? Dan bent u verplicht een transitiebudget te hanteren."

Transcriptie

1 Via deze nieuwsbrief krijgt u informatie over wijzigingen en ontwikkelingen binnen onze diensten en producten. Mocht u meer informatie willen of vragen hebben, neemt u dan contact op met BiSC. U vindt de contactgegevens op de laatste pagina. Inhoud Heeft u een werknemer die uit dienst gaat na 2 jaar? Let op bij het tweemaal oproepen van een flexwerker met een nul urencontract! UWV lijst met tijdelijke werknemers die in ziektewet of WGA zitten ontvangen? Controleer tijdig de gegevens! Nieuwe minimumlonen Wat gebeurt er als uw tijdelijke medewerker ziek uit dienst gaat? Ziek tijdens de vakantie, wat nu? Themasite HRM online Orientatie nieuw personeel/salarissysteem Topdesk Inkoop hardware en nieuwe adres Elektronisch factureren update SEPA Heeft u een werknemer die uit dienst gaat na 2 jaar? Dan bent u verplicht een transitiebudget te hanteren. Ontslaat u een werknemer? In het regeerakkoord van oktober 2012 staat dat uw onderneming, een transitiebudget moet betalen. Dit transitiebudget zou dan een kwart maandsalaris per dienstjaar bedragen met een maximum van vier maandsalarissen, tot een grens van Uit het sociaal akkoord blijkt echter iets anders: heeft een werknemer twee jaar of langer bij uw onderneming gewerkt (op basis van tijdelijke of vaste contracten), dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar over de eerste tien jaren. Na tien jaar heeft de werknemer dus recht op een transitievergoeding ter grootte van 3,33 maandsalarissen. Is een werknemer langer dan tien jaar in dienst geweest, dan krijgt hij voor de jaren die hij daarna gewerkt heeft, een half maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal , óf een jaarsalaris als dat méér is dan Voor 50-plussers geldt tot 2020 een overgangsregeling. Zij krijgen voor elk jaar dat zij gewerkt hebben na hun 50e een heel maandsalaris mee. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers gaat deze overgangsregeling niet gelden Geen transitiebudget bij schuld werknemer Is het ontslag aan de werknemer te wijten, dan hoeft u hem geen transitiebudget mee te geven. Is het ontslag aan de werkgever te wijten, dan kan de kantonrechter bepalen dat u een aanvullende ontslagvergoeding moet betalen. Het is nog niet duidelijk of deze en andere plannen uit het sociaal akkoord daadwerkelijk in deze vorm doorgaan. De plannen moeten eerst nog in een wetsvoorstel worden gegoten en vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen. Bereid u nu al voor op het transitiebudget: de opbouw van transitievoorzieningen zou al mogelijk moeten zijn per 1 januari 2014, hoewel het ontslagrecht pas per 1 januari 2016 wordt gemoderniseerd. P&O advies en financiën denken graag met u mee hoe u hier bijvoorbeeld in uw formatie of begroting rekening mee kunt houden. Voor meer informatie neemt u contact op met Zoulikha el Ouakili of Lex van Zuylen via

2 Let op bij het tweemaal oproepen van een flexwerker met een nulurencontract! Roept u een oproepkracht twee maal per dag op, dan heeft de oproepkracht twee keer recht op minimaal drie uur loonbetaling. Dit geldt ook als uw onderneming daardoor uren dubbel betaalt, zo bleek onlangs uit een uitspraak van de Hoge Raad. Een oproepkracht gaat pas werken als uw onderneming hem oproept. Hij ontvangt geen vast maandloon, maar heeft wel recht op minimaal drie uur loon per keer dat u hem oproept, ook als hij minder dan drie uur per oproep werkt. Er moet dan wel sprake zijn van een nul-urencontract of van een contract voor minder dan 15 uur per week, waarin niets is vastgelegd over de werktijden. Het maakt hierbij niet uit of er meerdere oproepen per dag zijn en evenmin of bepaalde uren elkaar overlappen en er dus van dubbele betaling sprake kan zijn. Alleen als de periode tussen de eerste en de tweede oproep korter is dan een pauze, wordt dit gerekend als één oproep en hoeft de werkgever slechts drie uur te betalen. Deze uitspraak sluit goed aan op het standpunt van het kabinet om flexwerkers meer rechten toe te kennen. UWV lijst met tijdelijke werknemers die in ziektewet of WGA zitten ontvangen? Controleer tijdig de gegevens! Door de wijziging van de Ziektewet (ZW), wordt de hoogte van de ZW-premie die middelgrote en grote werkgevers moeten betalen, per 1 januari 2014, (deels) afhankelijk van de instroom in deze wet. Controleert u daarom de gegevens die UWV gebruikt voor het vaststellen van deze premies goed. Zes weken de tijd om bezwaar te maken Binnenkort ontvangt u van UWV een lijst waarin staat welke tijdelijke werknemers vanuit uw organisatie in de Ziektewet of WGA zijn beland. De Belastingdienst bepaalt op basis van deze lijst de hoogte van de ZW- en WGA-flexpremie. Controleer deze lijsten goed! Het komt voor dat er werknemers op deze lijst staan die helemaal niet bij uw organisatie hebben gewerkt. U loopt dan het risico dat u jarenlang onterecht een veel te hoge premie betaalt. Krijgt u een beschikking van UWV die niet klopt, dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Let op: zodra u een overzicht krijgt van UWV met beslissingen stuurt u deze dan direct door naar de salarisadministratie van BISC.

3 Nieuwe minimumlonen De hoogte van het brutominimumloon hangt af van de leeftijd. De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Dit zijn de bedragen per 1 juli 2013 op basis van een 36-urige werkweek: 23 jaar en ouder: 9,47 22 jaar 8,05 21 jaar 6,87 20 jaar 5,83 19 jaar 4,97 18 jaar 4,31 17 jaar 3,74 16 jaar 3,27 15 jaar 2,84 Wat gebeurt er als uw tijdelijke medewerker ziek uit dienst gaat? (Modernisering Ziektewet) Voor (grote) werkgevers geldt vanaf 1 januari 2014 dat zij meer premie moeten betalen wanneer een werknemer, die voor bepaalde tijd in dienst was, ziek uit dienst gaat. (premiedifferentiatie) De nieuwe wet maakt onderscheid tussen drie groepen werkgevers: Kleine werkgevers (< loonsom) betalen alleen een sector premie. Middelgrote werkgevers ( loonsom) betalen een sectorpremie en een gedifferentieerde premie. Grote werkgevers (> ) betalen alleen een gedifferentieerde premie. Ziek uit dienst voorkomen Het is dus belangrijk te voorkomen dat uw medewerkers ziek uit dienst gaan. Pakt u daarom de re-integratie vanaf de eerste dag van ziekte serieus op en volg de medewerker. Meldt een medewerker zich ziek binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband? Dan is hij volgens de nieuwe wetgeving ziek geworden tijdens het dienstverband. Maar dit geldt niet als een ex werknemer een nieuwe werkgever heeft of als hij een WW-uitkering krijgt. Administratie op orde Het is belangrijk dat uw administratie voor overeenkomsten voor bepaalde tijd goed op orde is. De ervaring leert dat het UWV dat niet altijd heeft. U loopt dan het risico onterecht premie te betalen. Premiedifferentiatie De premiedifferentiatie gaat in per 1 januari Daarbij wordt gekeken naar de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan 1 januari Als uw medewerker langer dan zes weken ziek is op het moment dat zijn (tijdelijke) arbeidsovereenkomst eindigt, moet u als werkgever uiterlijk op de laatste werkdag een re-integratieverslag op te stellen. Het UWV toetst dit re-integratieverslag. Als het UWV oordeelt dat u onvoldoende aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan, kan het UWV een sanctie opleggen: de verhaalssanctie. Het UWV kan het ziekengeld voor uw medewerker op u verhalen over de periode dat u als werkgever niet heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Heeft u een medewerker die ziek is en verwacht u een langdurig traject, neem dan contact op met Zoulikha el Ouakili ( ), zodat zij u kan helpen bij het inzetten van juiste interventies om te voorkomen dat een medewerker ziek uit dienst gaat.

4 Ziek tijdens de vakantie, wat nu? Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden. Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk, waarbij de regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verminderd, tenzij dit anders is vastgelegd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij CAO. Bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij cao kan overeengekomen worden dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit mag echter niet onbeperkt. De werknemer behoudt namelijk altijd het recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen, dus een fulltimer heeft altijd recht op ten minste twintig vakantiedagen. Als de werknemer volgens de (collectieve) arbeidsovereenkomst recht heeft op 25 vakantiedagen, kunt u afspreken dat er maximaal vijf dagen bij ziekte als vakantiedagen worden aangemerkt. Voorbeeld Werkgever A heeft met werknemer B, een fulltime werknemer, de schriftelijke afspraak dat vakantiedagen worden afgeboekt bij ziekte. B heeft in 2011 recht op 25 vakantiedagen. B heeft nog 6 vakantiedagen staan uit Als B ziek wordt, mogen er maximaal vijf dagen op zijn vakantietegoed in mindering worden gebracht, namelijk de vijf bovenminimale / bovenwettelijke dagen uit De resterende dagen uit 2010 blijven gewoon staan. Bovendien mag de werknemer de dagen die hij heeft opgespaard uit voorgaande jaren, niet inleveren. Dit is bedoeld om te voorkomen dat werknemers die veel vakantiedagen hebben opgespaard, méér dagen bij ziekte moeten inleveren dan collega s die elk jaar al hun dagen opnemen. Let op: Ziektedagen mogen wel worden aangemerkt als vakantiedagen als de werknemer daarmee (schriftelijk) instemt, maar dat geldt alleen voor dagen boven het wettelijke minimumaantal. Themasite HRM online Sinds maandag 10 juni is de nieuwe themasite van HRM online. Op de themasite vindt u vacatures, het laatste nieuws en links naar diverse opleidingen, cursussen en tests. Projectleider HRM en P&O adviseur Zoulikha el Ouakili werkte de afgelopen maanden aan de invulling van de themasite. Samen met Marieke Wickham zal ze de themasite onderhouden en aanvullen. De themasite vindt u op de provinciale leer- en werkomgeving van de Utrechtse bibliotheken onder de tab themasites. De verschillende professionele tests op deze website zijn de moeite waard voor u en uw medewerkers. https://sub.biscutrecht.nl/themes/subhrm/pages/home.aspx 004

5 Topdesk Er is een nieuwe versie van dit landelijke helpdeskpakket. Samen met andere gebruikers werken we aan de mogelijkheid om de calls die te maken hebben met de landelijke digitale infrastructuur gelijk te kunnen doorzetten naar de 2e lijns beheerders in Den Haag. Onderdeel van Topdesk is de zelfservice portal waarin de klant zelf calls kan aanmaken. Dit biedt grote voordelen, want hij/zij kan zelf de inhoud van het probleem het best omschrijven. Het voordeel voor BiSC is dat calls die via de mail binnenkomen niet over gezet hoeven te worden. Het is altijd even wennen om met een nieuw softwarepakket te werken. Daarom horen we graag uw tips en opmerkingen om de functionaliteit te verbeteren. Daarnaast gaan we graag in overleg met de superusers van de bibliotheek om uitleg te geven over de werking van het pakket en onze manier van werken. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen met Oriëntatie nieuw personeel/salarissysteem Op dit moment orienteert BiSC zich op een ander personeel/salarisadministratie pakket. Waarom? Omdat ADP het salarissysteem Pion uitfaseert en omdat BiSC vindt dat het systeem onvoldoende mogelijkheden biedt om de klanten optimaal te bedienen. BiSC doet dit onderzoek samen met ProBiblio. Om alvast een indruk te geven van het beoogde systeem klikt u op deze link: Uiteraard bespreken we met u de gevolgen voor uw personeel/salarisadministratie. Als u nu al vragen heeft, neemt u dan contact op met Anneke Westland via Inkoop hardware en nieuw adres BiSC komt komende week met een advies voor vervanging van de bestaande apparatuur in de bibliotheken. Daarnaast is er op basis van deze eerste inventarisatie een vraag uitgezet voor gezamenlijke inkoop van deze hardware bij een aantal leveranciers. De resultaten daarvan zal BiSC vermelden in het vervangingsadvies. Voor de inkoop van hardware is het verder wenselijk dat de vraag zoveel mogelijk gebundeld wordt daarom verzoekt BiSC u om het adres te gebruiken. Elektronisch factureren Steeds vaker krijgen we de vraag of het mogelijk is facturen elektronisch te kunnen sturen. BiSC bereidt deze mogelijkheid voor haar klanten voor. We maken mailboxen aan, zodat bestanden rechtstreeks in een factuurscansysteem worden verwerkt. De komende tijd zullen we dit testen. Zodra het systeem werkt, hoort u hoe u alle crediteuren kunt inlichten. Het werken met een factuurscansysteem bespaart tijd en geld. Daarnaast is het kwijtraken van de factuur vrijwel uit te sluiten doordat deze gedigitaliseerd is. 005

6 Update SEPA Uit een brief aan de directies van dinsdag 25 juni. SEPA is de laatste fase in de girale eenwording van Europa. Het Nederlandse betalingsverkeer wordt Europees. Het wordt daardoor mogelijk om binnen Europa met één bank en één rekeningnummer te betalen alsof het gaat om een nationale betaling. Vanaf 2014 wordt het gebruik van SEPA voor alle betalingen verplicht. De implementatie van SEPA kent vele aspecten, van technische, financiële en operationele aard. Afstemming van afspraken en het zorgvuldig testen na implementatie is belangrijk. BiSC wil deze implementatie projectmatig aanpakken en onderscheidt in dit project 7 aandachtsgebieden / instellingen / processen die door de invoering van SEPA wijzigingen: 1. rekeningnummers (IBAN/BIC) 2. outbound data-verkeer (overboekingen / betalingen) 3. incasso 4. accept Giro 5. ideal 6. inbound data-verkeer (ontvangsten bank, dagafschriften) 7. contracten / software-versies Op korte termijn zullen de wijzigingen voor de ideal betalingen worden doorgevoerd. Per 1 juli moet dit zijn afgerond. Stelt u voor de overige punten binnen uw bibliotheek een contactpersoon aan die we kunnen benaderen voor informatie, afspraken en testen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar iemand met veel ervaring met backoffice processen (kasafsluiting, contributie-processen e.d.). Bij BiSC is de contactpersoon Lex van Zuylen. Vriendelijk verzoek om binnen een week na het verschijnen van deze nieuwsbrief te reageren, zodat wij snel een afspraak kunnen plannen om een plan van aanpak voor te leggen. Contact ICT Anneke Westland / (030) P&O advies: Zoulikha el Ouakili, en Edith van Eijndhoven, Personeelsadministratie: Joke van Ommeren, en Ans Duivenvoorden, Salarisadministratie: Gerda Maas, P&O telefoon: (030) Financiën: Lex van Zuylen Vervoersdienst: (030)

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 1 / 2013 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 Wettelijk minimumloon 1 per 1 juli 2013 Ook Loonvisie gaat over op IBAN

Nadere informatie

Willen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en succesvol 2015 toewensen.

Willen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en succesvol 2015 toewensen. AvPS Postbus 184 9350 AD Leek Tel.: 0594-549794 Fax: 0594-549675 E-mail: info@avps.nl Website: www.avps.nl Geachte relatie, Om te beginnen. Willen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en succesvol

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is daarin wat uitgebreider behandeld, de

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

februari 2014 Zet vast in de agenda..

februari 2014 Zet vast in de agenda.. februari 2014 In december 2013 lanceerde BiSC haar nieuwe werkplan 2014: Samen werken aan een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. In dit werkplan beschrijven we de vernieuwingsactiviteiten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie