WONINGMARKT IN TRANSITIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGMARKT IN TRANSITIE"

Transcriptie

1 WONINGMARKT IN TRANSITIE Een nieuw speelveld voor woningbeleggers JUNI 2012

2 Copyright 2012 CBRE. Alle rechten voorbehouden. Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door CBRE echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze rapportage is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënten van CBRE en mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBRE. Copyright 2012 CBRE Global Investors. Alle rechten voorbehouden. Dit document dient uitsluitend ter informatie en wij geven, hoewel dit document is gebaseerd op informatie die betrouwbaar wordt geacht, geen garantie aangaande de juistheid of volledigheid hiervan. CBRE Global Investors accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit document. De weergegeven marktinformatie alsmede de opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoelstelling(en) die zijn opgenomen in dit document en die de opinie van de auteur vormen dateren van de datum van publicatie en kunnen op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel wij ernaar streven de in dit document opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kunnen er op grond van de regelgeving, compliance vereisten of andere oorzaken redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is. Dit document vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Dit document is uitsluitend bedoeld voor klanten van CBRE Global Investors en de informatie mag niet geheel of gedeeltelijk voor enig doel worden vermenigvuldigd, opnieuw worden verspreid of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CBRE Global Investors.

3 Inleiding De Nederlandse woningmarkt staat volop in de schijnwerpers. Met name de koopwoningmarkt en de rol van de woningcorporaties zijn onderwerp van debat. Als reactie op de schuldencrisis, maar ook als middel om de markt vlot te trekken, zijn door de overheid structurele aanpassingen aan de regelgeving in de koop- en sociale huursector in gang gezet. Het is van belang te beseffen dat deze maatregelen ook het karakter van huurwoningen als belegging fundamenteel zullen beïnvloeden. In dit rapport, een gezamenlijk initiatief van CBRE Global Investors en vastgoedadviseur CBRE, wordt uiteengezet wat deze veranderingen zijn en hoe zij inwerken op de beleggingsmarkt voor huurwoningen. Ook de implicaties voor de diverse marktpartijen (bewoners, beleggers, corporaties) zullen aan bod komen. Bevolkingsdruk De Nederlandse woningmarkt is grofweg onder te verdelen in een koop- en een huurmarkt (zie het tekstkader op de volgende pagina). Voor beide deelmarkten geldt echter dat de bevolkingsontwikkeling de primaire drijvende kracht is. Een woning is een eerste levensbehoefte, waardoor de ontwikkeling van het aantal inwoners en, vooral, het aantal huishoudens direct doorwerkt in de vraag. Zowel de totale bevolking als het aantal huishoudens in Nederland worden verwacht door te groeien: tot 2040 met respectievelijk 7% en 14%. Hieruit volgt een belangrijke conclusie voor de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt, want dit zorgt ervoor dat er een aanhoudende kwantitatieve druk op de vraag naar woningen blijft bestaan. Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens wordt verwacht sterk te blijven groeien, wat met name een gevolg is van de ouder wordende babyboom - generatie. Het aandeel 65-plussers wordt tot 2040 geraamd te stijgen van 16% naar 25% van de totale bevolking. De bevolkingsdruk is overigens niet gelijkmatig verdeeld over het land. Vooral in de centrale en westelijke delen van het land is er bevolkingsaanwas, terwijl in de perifere delen sprake is van stagnatie of zelfs krimp. Oost-Groningen, Oost- Drenthe, Zuid- en Midden-Limburg en Zeeuws- Vlaanderen zijn hiervan de bekendste voorbeelden. De sterkste groei in inwoners en huishoudens is te vinden in het gebied dat ruwweg loopt vanaf de Noordvleugel van de Randstad tot aan de Veluwe in oostelijke richting en tot aan de Brabantse stedenrij in zuidelijke richting. Naast deze kwantitatieve druk bestaat er ook een kwalitatieve frictie op de woningmarkt. Zo zijn in stedelijke gebieden (betaalbare) eengezinswoningen vaak schaars, terwijl in de periferie eengezinswoningen juist domineren en er meer behoefte is aan andere woonvormen. Met name de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing van de bevolking zorgen in toenemende mate voor veranderende woonwensen. 3

4 x miljoen x miljoen 4 DE NEDERLANDSE WONINGMARKT Nederland telt 16,7 miljoen inwoners (7,4 miljoen huishoudens) en ongeveer 7,2 miljoen zelfstandige woningen. Het eigen woningbezit ligt rond de 58%. Nederland heeft daarmee in Europees perspectief een relatief grote huursector. De huursector wordt gedomineerd door woningcorporaties: zij bezitten bijna driekwart van de huurwoningen. Slechts 11% van de totale Nederlandse woningvoorraad is in het bezit van commerciële beleggers. In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen het gereguleerde huursegment en het niet-gereguleerde huursegment. De grens tussen die twee, de liberalisatiegrens, ligt in 2012 bij een huur van 664,66 per maand. Voor gereguleerde huurwoningen gelden maximaal redelijke huurprijzen en maximale huurverhogingen. De maximaal redelijke huurprijzen worden bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd). De punten geven de kwaliteit van een huurwoning weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten op basis van een aantal criteria. Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De verhuurder mag 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. De maximale huurverhoging is gelijk aan de inflatie van het voorgaand jaar. Het puntenstelsel, de maximale huurprijsgrenzen en de maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten. Momenteel behoort slechts 4% van de huurwoningen tot de niet-gereguleerde vrije sector. Wie in Nederland een huis of appartement huurt heeft huurbescherming. Dit geldt ook voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Nederlandse woningvoorraad eigenaar particuliere huur sociale sector 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Bron: Rijksoverheid Ontwikkeling huishoudens Bron: CBS 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen >4 personen 6% 5% 13% 13% 12% 12% 33% 33% 5% 12% 12% 33% 5% 5% 5% 5% 11% 12% 11% 12% 11% 11% 11% 11% 32% 30% 29% 29% 36% 37% 38% 41% 43% 44% 44% Koopwoningmarkt De koopwoningmarkt heeft het sinds de aanvang van de financiële crisis in 2008 zwaar te verduren gekregen en is in de eerste maanden van 2012 verder verslechterd. In het eerste kwartaal wisselden niet meer dan woningen van eigenaar, een dieptepunt sinds het uitbreken van de crisis. Met name een laag consumentenvertrouwen en onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek leiden tot terughoudendheid bij kopers. Ook houden veel verkopers vast aan (te) hoge vraagprijzen. De meeste verkopers willen of kunnen geen verlies nemen op de verkoop van de woning, bijvoorbeeld om een restschuld op de hypotheek te voorkomen. Bovendien heeft de restrictieve hypotheekverstrekking van banken de mogelijkheden voor kopers gereduceerd. Dit geldt vooral voor starters, die meestal geen eigen vermogen kunnen inbrengen. De doorstroming van huurwoningen naar koopwoningen stokt daardoor. Dit, in combinatie met de verslechterde vooruitzichten voor de koopmarkt, heeft tot gevolg dat de vraag naar nieuwbouw koopwoningen extra geraakt wordt. Deze situatie heeft zijn weerslag op de nieuwbouwvolumes, die een dieptepunt hebben bereikt. Volgens het CBS zijn er in 2011 nog geen bouwvergunningen verstrekt, wat gelijk ligt aan het niveau van Verwacht wordt dat het aantal op te leveren woningen in 2012 de niet of nauwelijks zal overstijgen. Het door de overheid vastgestelde wenselijk volume van jaarlijks opleveringen is na 2009 niet meer gehaald en zal naar verwachting ook de komende jaren uit beeld blijven.

5 F 2013F 2014F 2015F 2016F x HOGE HYPOTHEEKSCHULD? De totale hypotheekschuld in Nederland bedraagt ongeveer 650 miljard, gelijk aan ruim 107% van het bruto binnenlands product. Daarmee heeft Nederland ten opzichte van het BBP de hoogste hypotheekschuldratio van Europa. In de (internationale) pers wordt dit vaak geschetst als een onhoudbare situatie. Maar is dat inderdaad zo? De feiten op een rij: Nieuwbouwproductie huur koop doelvolume Nederland heeft ruim vier miljoen eigen woningen. Ongeveer 17% hiervan is niet belast met een hypotheek. De gemiddelde woning in Nederland is waard, terwijl de gemiddelde hypotheekschuld per woning bedraagt. Dit komt neer op een gemiddelde loan-to-value ratio van 67%. Naast deze overwaarde heeft een Nederlands huishouden gemiddeld ongeveer spaartegoed. Hierbij is de waarde van beleggingen en spaarpolissen, al dan niet direct gekoppeld aan de hypotheekschuld, niet meegerekend. De waarde hiervan is namelijk onbekend. Indien deze beleggingen en polissen (conservatief) gewaardeerd worden op 50% van de waarde van het spaartegoed, zou dit een extra vermogen van per huishouden betekenen. De ongedekte hypotheekschuld komt daarmee op per huishouden, oftewel op ongeveer 45% van de woningwaarde. Bovendien kent Nederland een zogenaamd recourse hypotheekstelsel. Dit betekent dat de hypotheekschuld gekoppeld is aan de eigenaar van de woning en de woning zelf slechts als onderpand dient. Dit is anders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar de hypotheekschuld alleen aan de woning is gekoppeld en niet aan de eigenaar (het zogenaamde non-recourse stelsel). Daar is het als woningeigenaar dus mogelijk om de sleutels aan de bank te geven en vervolgens van de hypotheekschuld af te zijn. In Nederland kan dat niet. Tenslotte kent Nederland de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt. NHG houdt in dat bij het afsluiten van een hypothecaire lening de Stichting WEW borg staat voor de lening. In Nederland zijn momenteel zo n hypotheken met NHG. Minder dan 1 op de 300 hypotheekgevers doet een beroep op de garantie. Bron: CBS, Stichting WEW 20 0 Bron: TNO De roep om hervormingen en het verschaffen van zekerheid in de koopwoningmarkt is sterk. Door de combinatie van economische voorspoed, rentedaling en versoepeling van de financieringsvoorwaarden zijn de huizenprijzen in de periode fors gestegen en zijn de uitstaande hypotheekschulden navenant meegegroeid. De Nederlandse hypotheekschulden behoren inmiddels tot de hoogste in Europa. De kritiek op deze situatie, met name vanuit het buitenland, neemt toe. Overigens kan worden vastgesteld dat tegenover de hypotheekschulden substantiële vermogens staan. Een groot gedeelte hiervan ligt vast in collectieve pensioenfondsen, zodat dit niet op individuele basis tegen de schuld kan worden afgezet, maar ook het vermogen in spaar- en beleggingstegoeden, al dan niet als onderdeel van de hypotheek, is aanzienlijk, zoals het tekstkader hiernaast laat zien. De aanslag van de volledige hypotheekrenteaftrek op het overheidsbudget is echter van dien aard dat een reductie ervan onvermijdelijk lijkt. Lange tijd was het thema taboe in de politiek, maar het recent gesloten begrotingsakkoord geeft aan dat de renteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen nog maar voor leningen zal gelden die gedurende de looptijd worden afgelost (annuïtair of lineair). Het is de verwachting dat na de verkiezingen in september de hypotheekrenteaftrek opnieuw onder de loep zal worden genomen. Al met al is door deze ontwikkelingen de financierbaarheid van koopwoningen aanmerkelijk gereduceerd. 5

6 6 Woningcorporaties Mede als gevolg van de crisis op de koopwoningmarkt is ook de woningcorporatiesector in zwaar weer beland. Tegenvallende verkoopresultaten en het niet van de grond komen van ontwikkelingsplannen hebben de liquiditeitspositie van corporaties onder druk gezet. Middels het verkopen van woningen kunnen corporaties hun reserves aanvullen. Traditioneel doen zij dit middels uitponden (d.w.z. een pand na vertrek van de huurder in vrije staat verkopen) en door het verkopen aan andere corporaties, al dan niet via de liquiditeitsverschaffer Wooninvesteringsfonds. Inmiddels wordt echter ook actief aan commerciële partijen verkocht. De overheid wil dit vergemakkelijken en heeft per november 2011 een soepeler regelgeving ingevoerd. Desondanks bestaat nog steeds een meldplicht en een bijbehorende set aan regels voor verkopen buiten de corporatiesector. Een vrije verkoop is dus nog altijd lastig, terwijl dit voor corporaties, maar ook voor commerciële beleggers, een win-win situatie zou kunnen opleveren. HUURLIBERALISATIE Om de dynamiek in de huurmarkt te bevorderen zijn door de overheid recent een aantal aanpassingen aan het woningwaarderingsstelsel voorgesteld. Concreet gaat het om vier aanpassingen die hieronder worden weergegeven. 1. Locatie-opslag: woningen in gebieden met een woningschaarste en een sterke vraag kunnen 15 tot 25 punten extra krijgen, afhankelijk van omvang en WOZ-waarde. De overheid heeft 140 gemeenten aangewezen waar deze maatregel op van toepassing is. In grote lijnen gaat het hierbij om de noordvleugel van de Randstad en een gebied dat vanaf daar ruwweg langs de A2 tot aan Eindhoven loopt. Dit komt voor een groot gedeelte overeen met de definitie van de prime woningmarktregio die beleggers hanteren. 2. Duurzaamheidsopslag: de waardering van woningen wordt gekoppeld aan het energielabel. Woningen met een A of A+ label krijgen meer punten en dus een hogere maximale huur. Voor gereguleerde woningen met een ongunstig label (E, F, G) staat hier overigens een huurverlaging tegenover, tenzij concrete verbeterplannen zijn ingediend. 3. Monumentenopslag: om meer recht te doen aan de bijzondere kwaliteit van rijksmonumentale huurwoningen en de grote vraag naar dit soort huizen worden aan huurwoningen in rijksmonumenten 50 punten extra toegekend. 4. Inkomensopslag: om scheef wonen tegen te gaan zijn er plannen om extra huurverhoging mogelijk te maken voor bewoners van gereguleerde huurwoningen met een huishoudinkomen boven de : a) Huishoudens met een jaarinkomen boven de kunnen 5% extra huurverhoging krijgen. b) Huishoudens met een jaarinkomen tussen de en kunnen 1% extra huurverhoging krijgen. De eerstgenoemde maatregel is inmiddels ingevoerd, de overige maatregelen zijn nog in het stadium van wetsvoorstel of maken deel uit van de voorjaarsnota. De beide inkomensmaatregelen hebben overigens tot discussie geleid en de methode waarmee het inkomen gemeten dient te worden (rapportage door de belastingdienst), is onlangs afgewezen. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat deze maatregelen op korte termijn worden ingevoerd.

7 De rol van corporaties in de woningmarkt staat algemeen ter discussie. In het laatste decennium zijn de sociale huisvestingstaak en commerciële vastgoedexploitatie veelal verweven geraakt. Omdat corporaties overheidssteun krijgen voor de sociale huisvestingstaak wordt beargumenteerd dat dit tot oneerlijke concurrentie leidt. Ook vanuit de Europese Commissie wordt druk gezet, aangezien zij de verstrekking van sociale huurwoningen met overheidssteun alleen voor de laagste inkomens te billijken vindt. De corporaties beargumenteren echter dat er voor middeninkomens feitelijk geen alternatieven op de woningmarkt bestaan. Een gevolg van de grote sociale sector en de fiscale stimulering van het eigen woningbezit is namelijk een zeer krappe markt voor vrije sector woningen in het zogenaamde middensegment. Dit zijn woningen met huren vanaf de liberalisatiegrens ( 664,66) tot aan een bovengrens rond de per maand. Naar dit segment bestaat veel vraag, met name bij groepen die aan het begin of aan het eind van hun wooncarrière staan. Starters kunnen vaak geen passende koopwoning betalen (dan wel er geen financiering voor krijgen). Ook hebben zij vaak behoefte aan flexibiliteit, bijvoorbeeld omdat hun positie op de arbeidsmarkt nog niet stabiel is. Ouderen laten vaak een koopwoning achter om kapitaal vrij te maken en verkiezen het gemak van huren. Onder druk van de Europese Commissie is de overheid begonnen met een geleidelijk liberaliseringsprogramma, dat de sociale sector aan de bovenkant moet aftoppen. In het tekstkader op de vorige pagina zijn deze maatregelen uiteengezet. Verwacht mag worden dat deze aanpassingen er toe zullen leiden dat de verhuurmarkt zich langzaam ontwikkelt tot een gelijk speelveld tussen corporaties en commerciële beleggers. Huurprijsontwikkeling Door de huurregulatie van de overheid vertonen woninghuren in Nederland een zeer stabiel beeld. Overheidsbeleid schrijft voor dat de maximale huurgroei in de gereguleerde sector gelijk ligt aan de inflatie van het voorgaande jaar. Door mutaties kunnen in de gereguleerde sector echter bovenwaartse huurprijsaanpassingen worden doorgevoerd. Bovendien kunnen verhogingen in de vrije sector bij de gereguleerde stijging worden opgeteld. Hierdoor is de jaarlijkse gemiddelde huurprijsstijging in Nederland vrijwel altijd hoger dan de inflatie. Dit wordt goed geïllustreerd in de geïndexeerde grafiek hieronder. Voor 2012 is de maximale huurverhoging in de gereguleerde sector vastgelegd op 2,3%. Voor de vrije sector is de huurprijsontwikkeling sterk segmentafhankelijk. Het duurste segment (met een huurprijs vanaf per maand) heeft vanaf de aanvang van de crisis sterke prijsschommelingen laten zien. Dit hangt onder meer samen met de aantallen (tijdelijk) te huur aangeboden koopwoningen. Het hogere middensegment ( ) laat vooral een stabiel beeld zien terwijl in het gewilde middensegment ( ) de huren in de laatste vier jaar consequent zijn doorgestegen. Huurgroei alle sectoren versus inflatie (index; 1982=100) verschil huurgroei inflatie 7 Bron: CBS

8 8 Waardeontwikkeling De waarde van huurwoningen is door de financiële crisis beïnvloed, maar de mate waarin is sterk afhankelijk van het kwaliteitssegment. Aanvangsrendementen van woningportefeuilles zijn traditioneel laag. Dit komt enerzijds door het lage risicoprofiel (zie tekstkader op de volgende pagina) en anderzijds omdat beleggers een rendement surplus kunnen behalen door uit te ponden. Vóór de crisis werd door veel beleggers aangekocht met dit specifieke doel voor ogen. Nu de uitpondmogelijkheden door de verslechterde koopmarkt teruglopen, vindt een verschuiving van strategie plaats. De nadruk komt meer te liggen op direct rendement, mede om de exploitatie- en financieringslasten (indien van toepassing) langjarig te kunnen dekken. De prime aanvangsrendementen voor huurwoningen zijn echter al jarenlang stabiel en blijken beperkt door de crisis te zijn beïnvloed. Zij liggen nu ruwweg tussen de 5,0 en 5,5% (bruto). Dit geldt vooral voor wooncomplexen in gebieden waar de vraag sterk is. De grote (institutionele) beleggers richten zich om die reden vooral op het kerngebied van de Randstad. Deze regio koppelt bevolkingsgroei aan de sterkste economische ontwikkeling, met als gevolg relatief hogere woningprijzen en een aanhoudende druk op de markt. Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en de restrictieve hypotheekverstrekking hebben echter gevolgen voor de toekomstige waardeontwikkeling van huurwoningen en de daaruit volgende beleggingsstrategie. Met dalende woningprijzen en een afnemende vraag naar koopwoningen zal het verschil tussen leegwaarden van huurwoningen en de waarde in verhuurde staat naar verwachting gaan afnemen. Exploitatie ( buy en hold ) wordt daardoor steeds interessanter ten opzichte van uitponden. Overigens hangen vergeleken met commercieel vastgoed de lage aanvangsrendementen voor woningen niet alleen samen met de leegwaarde, maar zijn ook een gevolg van het feit dat de huurprijzen consequent boven de inflatie stijgen. Hiermee onderscheiden woningen zich van de meeste andere grote vastgoedsectoren in Nederland, hetgeen het specifieke karakter van woningen als beleggingscategorie onderstreept. Andere belangrijke verschillen tussen investeren in woningen en commercieel vastgoed zijn uiteengezet in het tekstkader op de volgende pagina.

9 WONINGEN VERSUS COMMERCIEEL VASTGOED 9 De woningmarkt is een specifieke vastgoedsector die op belangrijke punten verschilt van commerciële vastgoedsectoren (kantoren, winkels, logistiek, etc.). Hierdoor gedragen woningen als belegging zich anders en bieden zij een mogelijkheid tot diversificatie van een vastgoedportefeuille. Hieronder staan de belangrijkste tien verschillen weergegeven: 1. Een woning is een primaire levensbehoefte. Dit betekent enerzijds dat de vraag naar woningen niet gerelateerd is aan bijvoorbeeld economische groei en anderzijds dat de overheid grip wil houden op de woningmarkt. Risico s die gepaard gaan met het beleggen in woningen zijn daarmee niet alleen van financieel-economische aard, maar ook van beleidsmatige aard. 2. De woningmarkt is een van de weinige vastgoedmarkten die gekenmerkt wordt door schaarste: er is in Nederland als geheel een tekort aan woningen. Er zijn echter wel grote regionale en kwalitatieve verschillen. 3. De woningmarkt is een van de weinige vastgoedmarkten die gedreven wordt door endogene groei: zowel de bevolking als het aantal huishoudens neemt de komende jaren naar verwachting toe. Ook hier is overigens sprake van grote regionale verschillen. 4. Het percentage eigenaar-bewoners ligt relatief hoog en eigendom is een gewilde gebruiksvorm. Woningbeleggingen bieden daardoor vele vormen van liquiditeit: men kan verkopen aan een andere belegger, aan de zittende huurder of aan een koper die er wil gaan wonen (het zogenaamde uitponden ). 5. Anders dan bij commercieel vastgoed is leegstand hierdoor niet per definitie negatief: vanwege de vraag van eigenaar-bewoners is een lege woning doorgaans zelfs meer waard dan een verhuurde. 6. Een woningportefeuille biedt een zeer gespreid huurdersrisico; er is geen afhankelijkheid van één of enkele grote huurders zoals in de kantorenmarkt vaak het geval is. 7. Daar staat tegenover dat huurcontracten in beginsel oneindig en eenzijdig opzegbaar zijn. Het is voor de verhuurder zonder dwingende reden lastig om een huurovereenkomst te beëindigen, terwijl de huurder op korte termijn kan vertrekken. 8. Het prime segment is voor woningen groter en over een groter gebied verspreid dan bij commercieel vastgoed het geval is. 9. De levensduur van woningen is vaak langer dan van commerciële gebouwen zoals distributiecentra of kantoren. 10. De woningmarkt heeft geen last of kan zelfs profiteren van maatschappelijke trends die een grote impact hebben op commercieel vastgoed, zoals de vergrijzing, duurzaamheid, Het Nieuwe Werken (thuiswerken) en e-commerce (thuiswinkelen).

10 markt omvang ontwikkeling direct rendement indirect rendement risico empty nester* gemiddeld groeit hoog hoog laag ouderen met zorgoptie gemiddeld groeit hoog laag laag modaal gezin groot krimpt gemiddeld hoog gemiddeld singles 35 t/m 54 gemiddeld blijft gelijk gemiddeld gemiddeld gemiddeld zorghotel klein groeit hoog laag gemiddeld jonge stellen gemiddeld krimpt gemiddeld gemiddeld gemiddeld studenten klein blijft gelijk gemiddeld laag gemiddeld short stay** klein blijft gelijk hoog laag hoog singles t/m 34 jaar klein krimpt gemiddeld laag gemiddeld * Vijftig-plusser waarvan de kinderen het huis uit zijn ** Verhuur van vrije sector woningen voor een periode korter dan zes maanden KANSRIJKE DOELGROEPEN Naast locatie en huurprijssegment zijn de karakteristieken van verschillende groepen woonconsumenten van belang bij het bepalen van het risico/rendementsprofiel van een woningbelegging. In bovenstaande tabel zijn de verschillende doelgroepen naar aantrekkelijkheid vanuit beleggersoptiek gerangschikt. Groene kleuren duiden op aantrekkelijke segmenten, terwijl rode kleuren de minder aantrekkelijke doelgroepen weergeven. 10 Vooruitzichten De verwachting is dat de prime aanvangsrendementen stabiel zullen blijven, maar dat het prime segment van de markt kleiner wordt. Beleggers richten zich voor het topsegment steeds meer op het kerngebied van de Randstad, maar ook daar zijn goede woningcomplexen relatief schaars. Vaak richten grote (institutionele) beleggers zich dan ook op nieuwbouwportefeuilles en niet zelden wordt vooraf met de ontwikkelaar een afspraak gemaakt over de afname van een woningproject. Op deze manier kan tevens middels het programma van eisen invloed worden uitgeoefend op de eigenschappen van de woningen. Jonge woningen zijn hoe dan ook gewild: daarmee kan geanticipeerd worden op de strenger wordende duurzaamheidseisen. Deze woningen hoeven niet aan nieuwe energienormen te worden aangepast en kennen lagere onderhoudskosten. Bovendien zijn extra duurzaamheidspunten te verdienen (of een afslag te voorkomen; zie tekstkader op pagina 6). Beleggers die zich richten op meer risicovolle segmenten met hogere aanvangsrendementen krijgen naar verwachting meer last van de voorziene leeg-waardedaling. Een teken aan de wand is dat de aanvangsrendementen voor oudere, grootschalige complexen inmiddels zijn opgelopen. Ook hier geldt echter dat het huurprijssegment en de regio van doorslaggevend belang zijn. De vraag naar het middensegment is dermate sterk dat in de regio s met de hoogste bevolkingsdruk ook oudere en zelfs aangebroken complexen nog scherp geprijsd zijn. In de paragraaf over de bevolkingsontwikkeling is reeds aangestipt dat veranderingen in de samenstelling van huishoudens tot verschuivingen in de (kwalitatieve) vraag naar woningen leiden. Dit kan een bedreiging vormen voor de bestaande voorraad, maar biedt tevens nieuwe kansen voor beleggers. Nieuwe doelgroepen worden hiermee aan het woningspectrum toegevoegd en omdat elke doelgroep een ander risico-rendementsprofiel heeft, wordt een meer afgewogen beleggingsstrategie mogelijk gemaakt. De tabel hierboven geeft een uitgebreid overzicht van de karakteristieken van de verschillende soorten woonconsumenten.

11 Conclusies Hoewel de berichtgeving nogal eens een ander beeld oproept zijn de fundamenten van de Nederlandse woningmarkt goed. Door een aanhoudende stijging van het aantal huishoudens is het een van de weinige vastgoedmarkten die wordt gedreven door groei. De vraag naar woningen zal dus toenemen en er is in bepaalde regio s zelfs sprake van schaarste, zo niet in kwantitatieve dan wel in kwalitatieve zin. Van deze schaarste en groei zal met name de huursector profiteren. Door een laag consumentenvertrouwen, het langzaam afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, de restrictieve financiering en de afname van het aantal gezinnen zal de vraag naar koopwoningen teruglopen. Dit heeft automatisch tot gevolg dat de vraag sterker op de huursector gericht zal worden. Naar verwachting zal met name het geliberaliseerde middensegment hiervan profiteren. Dit biedt perspectief voor commerciële verhuurders, omdat woningcorporaties zich steeds meer op de eigenlijke doelgroep (huishoudens met een inkomen < per jaar) zullen (moeten) richten. 11 Een toenemende vraag in een markt die schaarste kent heeft logischerwijs een positief effect op de toekomstige huurprijsontwikkeling, met name in het geliberaliseerde middensegment. Echter, ook binnen het gereguleerde segment zijn er een aantal ontwikkelingen die huurstijgingen boven inflatie in de toekomst mogelijk gaan maken (zie het tekstkader op pagina 6). Dit maakt exploitatie nog aantrekkelijker: de huurstijging is de afgelopen dertig jaren namelijk ook al boven de inflatie gebleven. Qua kasstroom zijn en blijven woningen dus een uitstekende inflatiehedge. Tenslotte zullen exploitatiewaarde en leegwaarde naar verwachting dichter bij elkaar komen te liggen. Dit maakt dat er op een andere manier tegen woningen als beleggingscategorie aangekeken zal worden. Waar in het verleden veelal een uitpondstrategie gevolgd werd, zorgen bovenstaande ontwikkelingen ervoor dat een buy en hold strategie voor woningen aantrekkelijker wordt. Daarmee wordt de juiste keuze ten aanzien van locatie, doelgroep en huurprijssegment steeds belangrijker voor het beleggingsrendement.

12 Voor meer informatie over dit thema kun u contact opnemen met: CBRE GLOBAL INVESTORS Jaap van Berkel Head of Research & Strategy CBRE Machiel Wolters Director Research & Consultancy Alexander Buijs Senior Consultant Capital Markets Jacques Baars Senior Consultant Valuation Advisory

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013 Projectnr. 193.105/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Woonuitgaven huurders en kopers

Woonuitgaven huurders en kopers Woonuitgaven huurders en kopers Uitkomsten WoON2009 Woonuitgaven huurders en kopers Uitkomsten WoON2009 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woonuitgaven huurders en kopers 1 Woonuitgaven

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt Ing. Jean-Paul (J.P.A.C.) Houten houten@buroamsterdam.nl MSRE-scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate Beoordelaar: drs. Arthur Marquard

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers

Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers Voorwoord Voor u ligt een Master Thesis, vervaardigd ter voltooiing van mijn opleiding Master of Science in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate te Amsterdam. Het uitgevoerde onderzoek omvat

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn 2015-02 Januari 2015 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis Determinanten van de BAR op woningbeleggingen Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate door drs. Jurrien G. Windhorst begeleid

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Introductie: strategische uitdagingen 6. 2 De meerwaarde van vastgoedbeleggingen 8

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Introductie: strategische uitdagingen 6. 2 De meerwaarde van vastgoedbeleggingen 8 s t r at e g i s c h e k e u z e s v o o r 2 0 1 1-2 0 1 3 B e l e g g i n g s n o ta va s t g o e d e n h y p o t h e k e n Inhoud Voorwoord 5 1 Introductie: strategische uitdagingen 6 2 De meerwaarde

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Zekerheid gezocht De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Samenvatting 3 Gebruikersmarkt 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 7 Beleggingsmarkt 8 Huurprijzen

Nadere informatie

Anders wonen Naar een werkende woningmarkt

Anders wonen Naar een werkende woningmarkt Anders wonen Naar een werkende woningmarkt juni 213 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 Nederlandse woningmarkt 7 Woonvoorkeuren en trends 15 Woningmarkt van de toekomst

Nadere informatie

Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken

Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken Inhoudsopgave Voorwoord 05 Terzijde 07 1. Economisch kader 09 2. Vastgoed in de beleggingsportefeuille 13 2.1 Beleggen in vastgoed 13 2.2 De Nederlandse

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 barneveld ede nijkerk renswoude rhenen scherpenzeel veenendaal wageningen Colofon De Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 is een uitgave van de Stichting Vastgoedmonitor

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie