Afwezig K. Reesing (Thuiszorg groot Gelre). R. Terwijn (IJsselkring), J. Mertens (Kruiswerk), P. van de Vegt (GGNet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig K. Reesing (Thuiszorg groot Gelre). R. Terwijn (IJsselkring), J. Mertens (Kruiswerk), P. van de Vegt (GGNet)"

Transcriptie

1 Vergadering Regiegroep Netwerk Kwetsbare Ouderen op Plaats Aanwezig Gemeente Doetinchem, vergaderzaal Gaanderen I. Bennink (manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek), J. Berting (HV Oude IJssel), J. Reesink (Sensire/TMB), C. Schölzel-Dorenbos (SZH, voorzitter Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek), A. Schimmel (Caransscoop), K. Jansma (Sensire/Slingeland), B. van Lent (Trajectbegeleider/ Coördinator Helpdesk dementie), Rita Duijn (Alzheimer Nederland), A. Bolwerk (Gemeente Doetinchem), M. van Gaasbeek (Azora), A. Endeman (Portefeuillehouder Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek, bestuurder Markenheem), H. Boei (Zorgbelang), M. Burger (huisarts), I. Linders (GGD), R. Janssen (Voorzitter vereniging Fysiotherapeuten Oude Ijssel) Marlou Spekschoor (Netwerkondersteuner/notulist). Afwezig K. Reesing (Thuiszorg groot Gelre). R. Terwijn (IJsselkring), J. Mertens (Kruiswerk), P. van de Vegt (GGNet) Gasten: R. Reimerink (Coördinator Buurtsportcoaches Doetinchem) en E. van de Haar (Gruitpoort) 1. Opening Carla opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er wordt begonnen met een voorstel ronde omdat er een aantal nieuwe gezichten zijn. 2. Presentatie Beweegmakelaar Presentatie Beweegmakelaar R. Reimerink geeft een presentatie over de buurtsportcoaches van de gemeente Doetinchem. De buurtsportcoaches zijn ontstaan vanuit een impulsregeling van het BOS (Buurt, Onderwijs en sport). Zij worden gefinancierd vanuit de regeling dat 40% vanuit het Rijken 60% wordt gefinancierd vanuit de samenleving door verschillende partners. Het programma bestaat uit vier programmalijnen: Sportieve en gezonde Brede Scholen (onderwijs), Actieve en Betrokken buurt (buurt), Meedoen Senioren en Aangepast sporten (o.a. de seniorenlijn) en Vitale Sportvereniging (sportverenigingen) R. Reimerink is voor 0.7 fte coördinator en 0.3 fte beweegmakelaar. Het seniorenprogramma wordt uitgevoerd door 3 professionals. De beweegmakelaar onderhoudt contact met beweegaanbieders, zoekt verbindingen en samenhang en speelt in op ontwikkelingen. De sportbuurtwerker verzorgt lessen in de wijk voor de doelgroep vanaf 45+. Een sportcoach gaat zich richten op de doelgroep van 70+. De start is begin maart. Er wordt gevraagd of het ook mogelijk is dat activiteiten in woonzorgcentra worden georganiseerd? Er kunnen waar mogelijk verbinden worden gelegd. De buurtsportwerker moet dit zelf uitzoeken en hier invulling aangeven. Er kan verbinding worden gezocht met sportscholen, maar dit hoeft niet. De buurtsportwerker gaat laagdrempelige activiteiten organiseren voor de doelgroep 45+. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de buurtsportwerker zich terugtrekt en dat de activiteiten blijven bestaan. Kosten voor de mensen zijn er niet, er kan een uitzondering zijn afhankelijk van de soort activiteit. 1

2 R. Reimerink richt zich nu op het in beeld brengen van alle activiteiten en bestaande voorzieningen in Doetinchem. Hij wil alles helder krijgen en samenvatten op 1 menukaart. Er wordt een tip gegeven om dit aanbod ook digitaal te maken. Hij kijkt mee in Apeldoorn en Arnhem voor best practices. Uiteindelijk wil hij de menukaart bij de eerste lijn leggen, zodat het aanbod daar helder is. Er wordt gevraagd of mensen ook kunnen worden aangemeld. Een cliënt kan wel gekoppeld worden aan een sportcoach, maar niet voor individuele begeleiding. K. Jansma geeft als tip om de koppeling te zoeken tussen sportcoach en dagopvang/dagbehandeling. Er wordt gevraagd hoe er wordt omgegaan met de fysieke trainbaarheid van mensen? Daar wordt nog naar gezocht. Het adres van R. Reimerink wordt verspreid onder de deelnemers van het netwerk zodat mensen hem hun vragen of suggesties kunnen mailen (Actie: M. Spekschoor). Extra ingelaste presentatie Gruitpoort E. van de Haar vertelt over het project van de Gruitpoort: Kunstparticipatie West-Achterhoek. Na de presentatie in het vorige regieoverleg kwam als feedback dat het project concreter moest en de totale kosten lager. Ze zijn met het project aangesloten bij de landelijke regeling Lang leve kunst. Het doel hiervan is dat ouderen meer moeten participeren in de samenleving. Het aangepaste programma is veel concreter. Er is nu een preversie van het plan. Er zijn 7 partnerinstellingen. De vraag is of iedereen het plan wil bekijken, van feedback wil voorzien en commitment en een handtekening wil vragen van de bestuurder. Er wordt nog een digitale versie rondg d (Actie: I. Bennink). Het plan moet uiterlijk 15 maart a.s. worden ingediend. 3. Vastgestelde notulen vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen ( ) Aanvulling A. Bolwerk punt 11: Karin Leusink is nu teamleider. Zij stuurt de buurtcoaches aan. 4. Deelname Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen Wat is het criterium voor uitbreiding van deelnemers? Als het overleg te groot wordt zal er minder effectief vergaderd worden. Bekeken vanuit de doelstelling kennisnetwerk is het goed om af te wegen of de toevoeging een andersoortige toevoeging is m.b.t. inbreng van kennis. Besluit Gezondheidscentrum Didam: willen zij hun eigen netwerk op laten gaan in dit Kennisnetwerk? A. Schimmel vraagt dit na. Voorstel is om deelname anders op andere wijze te realiseren: door het ontvangen van de notulen, de agenda, evt. deelname aan werkgroepen of deelname thematisch. Besluit R. Reimerink: het onderwerp en de kennis die hij kan inbrengen is nog niet vertegenwoordigd in het Kennisnetwerk. Het voorstel is dat hij wordt geïnformeerd via de agenda en notulen en dat hij op basis van thema aansluit bij de vergadering. Initiatief kan vanuit beide kanten genomen worden. Overleg hierover met R. Reimerink (Actie: I. Bennink). 5. Kennisgeving wijziging vertegenwoordiging Sensire: Monique Oord stopt en wordt opgevolgd door Jeannette Reesink Er wordt gevraagd of J. Reesink iets kan vertellen over de wijkverpleegkundige als schakel in de wijk. Zij bereidt dit voor de volgende vergadering voor (Agendapunt) (Actie: J. Reesink). M. Oord had vorige keer als actiepunt het uitzoeken van de financiering van MCI- en Kopgroep. J. Reesink doet navraag over de stand van zaken (Actie: J. Reesink). 6. Jaarverslag dementie Op bladzijde 2 worden Caransscoop, Zorgbelang Gelderland en GGD-NOG gemist. Deze worden toegevoegd en daarna is het jaarverslag vastgesteld (Actie: I. Bennink). 7. Jaarplan a. 1. De integratie is bijna afgerond. Als laatste wordt een bijeenkomst georganiseerd om het netwerk neer te zetten (missie, visie, doelen) en organisaties de mogelijkheid te bieden om kennis te delen. De datum is 22 april van uur, inmiddels is dit gewijzigd in 6 mei 2

3 vanwege beschikbaarheid externe spreker. Invoorzorg helpt bij de voorbereiding. De vraag is wie wil deelnemen aan de voorbereidingsgroep naast de netwerkvoorzitter, -manager en - onder-steuner. A. Endeman, M. van Gaasbeek en R. Janssen melden zich aan. Het is de bedoeling dat organisaties zelf kennis kunnen delen. Azora wil presenteren over GZO Kan iemand van Sensire iets presenteren over Domotica? Navraag doen (Actie: J. Reesink). B. van Lent wil presenteren over trajectbegeleiding Dementie. Ideeën voor interessante presentaties zijn welkom bij de voorbereidingsgroep. Doelgroep is zorg/welzijnorganisaties en gemeente. Voorbereidingsgroep wordt uitgenodigd (Actie: I. Bennink). 2. Ontwikkelen folder Er is een folder ontwikkeld en deze is uitgedeeld tijdens de vergadering. De folder is nog niet gedrukt en kan nog worden aangepast. De folder is meegestuurd met de uitnodiging aan lijsttrekkers en ambtenaren van de gemeenten in de regio voor het komende debat en is inmiddels ook op de website geplaatst. b. Werkgroep dagvoorzieningen De werkgroep organiseert een cursus voor activiteitenbegeleiders van dagbehandeling. Er zijn 25 aanmeldingen. De cursus zal in twee groepen gegeven worden ( 2 keer 2 bijeenkomsten). Doel van de cursus is kennis, nieuwe inzichten en omgangsvormen van dementie delen. De inhoud van de cursus kan toegestuurd worden bij interesse. Daarnaast organiseert de werkgroep een bijeenkomst voor lijsttrekkers en ambtenaren voor de gemeente uit de regio. Het doel is om in gesprek te gaan met de lijsttrekkers en ambtenaren over de problemen die er zijn met betrekking tot dagopvang voor mensen met dementie. c. GZO e lijn: C. Schölzel licht toe: het team is al actief op de afdeling heelkunde, nu volgt de longafdeling en daarna waarschijnlijk cardiologie. De vrijwilligersgroep functioneert prima. De PR voor het project loopt ook. Er is een folder voor patiënten en mantelzorgers gemaakt. Ook is een poster gemaakt voor op de afdelingen en Intranet. Op deze poster wordt ook het eerstelijnsdeel vermeld. Het team gaat steeds actiever samenwerken. Er wordt geprobeerd steeds efficiënter te werken. Verpleegkundigen en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis zijn enthousiast. 1 e lijn: A. Schimmel licht toe: totaal zijn er nu 11 praktijken. De helft is actief bezig, de andere helft is bezig met aanvragen. Het werkmodel is nu gegeven aan de praktijken die meedoen en zij hebben goede feedback hierop. EMDO s zijn opgestart, de overeenkomsten en het plan van aanpak zijn klaar. Er is contact met de gemeente Oude IJsselstreek, dit komt nog in de andere gemeenten. Uit screening en EMDO blijkt eenzaamheid grootste problematiek. Dat was al een bekend signaal. Vraag van C. Schölzel over het invullen van de Minimale Data Set (MDS)? Een deel is er en een deel moet nog komen. Niet elke praktijk gebruikt de screening waarin de MDS is opgenomen. Uiteindelijk zijn er wel voldoende vragenlijsten om aan de eisen van het NPO te voldoen. Een stimulans om mee te doen aan GZO 2020 is de extra financiering. Er kan inmiddels een open module worden aangevraagd op de M&I module. Het traject m.b.t. de Zorgmonitor loopt nog. 15 mei is er een symposium van Caransscoop, dan wordt er ook verteld over het GZO 2020 project en de samenwerking met de tweede lijn. d. Cliëntperspectief en participatie De eerste verkennende gesprekken met gemeenten Doetinchem en Zorgbelang hebben plaats gevonden. Er zijn veel initiatieven in de Doetinchemse samenleving. 19 maart is het vervolg overleg en wordt er gesproken over verdere invulling. Het heeft nog meer visie nodig. Daarnaast wil de gemeenteraad er ook nauw bij worden betrokken. e. Transmuraal portaal Er is een eerste bijeenkomst geweest met de verschillende specialistische netwerken die vallen onder het Transmuraal Beraad (CVA, Palliatieve Zorg, Wondzorg en Kwetsbare Ouderen). Doel is te komen tot één transmuraal portaal om vindbaarheid en samenhang te vergroten. 3

4 f. PR/communicatie De werkgroep PR moet nog bij elkaar komen. Website: op korte termijn worden de websites Dementienetwerk West-Achterhoek en Zowel NWA samengevoegd tot één website Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen. Het nieuwe logo en de kleuren worden aangepast. De domeinnaam wordt : Voor s wordt een afkorting gebruikt (bijv. kkowa). Bij twitter wordt geprobeerd een naam aan te maken met kwetsbare ouderen WA (Actie: M. Spekschoor). g. Leefstijl: bewegen Dit is besproken.buurtsportcoaches, zorgbelang en de gemeente zitten om de tafel en de eerste aanzet is gegeven. R. Janssen geeft als opmerking dat valpreventie een belangrijk onderwerp is om mee te nemen in de leefstijl. h. Werkgroep deskundigheidsbevordering Er wordt een symposium georganiseerd op 16 april. Gekozen is voor het zelfde theaterstuk als vorig jaar: Smeltend IJs. Locatie Hotel Ruimzicht, Zeddam. Er komt een middag en avond en de doelgroep is niet meer specifiek afgebakend. Mantelzorgers en professionals kunnen s middags of s avonds komen. E-learning: hier is J. Reesink nog mee bezig. E-learning: hier is Jeannette nog mee bezig. i. Werkgroep Blijf mee doen Er is onderzoek gedaan en er zijn goede aanbevelingen. Deze zijn in februari te verwachten. j. Zorgprogramma dementie Er komt een vertaling van de Zorgstandaard dementie naar een Zorgprogramma. Hier wordt een werkgroep voor opgericht. Aan deze werkgroep nemen deel: B. van Lent, G. Wams, J. Reesink, M. Spekschoor. A. Vrielink of M. Burger als huisarts, en een specialist ouderen geneeskunde. M. Burger overlegt welke huisarts gaat deelnemen (Actie: M. Burger), M. van Gaasbeek vraagt een collega (Actie: M. Van Gaasbeek). k. Intramurale kennisuitwisseling M. Van Gaasbeek licht toe: in september 2013 heeft de Tweede Kamer de wet Zorg en dwang aangenomen, ter vervanging van de wet BOPZ voor de doelgroepen PG en verstandelijk gehandi-capten. De nieuwe wet doet meer recht aan het zorgvuldig toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen voor deze doelgroepen. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste kamer, maar de verwachting is dat de wet nog in 2014 van kracht wordt. Dit heeft voor thuiszorg, instellingen en het ziekenhuis grote consequenties. Uitgangspunt is: geen vrijheidsbeperkende maatregelen, tenzij. Het brengt zeer veel administratie met zich mee om alle procedures en regels goed te doorlopen. Belangrijk signaal voor het netwerk is dat geprobeerd moet worden overregulering voor thuiszorg/thuiswonende mensen te voorkomen. M. van Gaasbeek heeft de wet uitwerkt en mailt dit stuk door (Actie: M. van Gaasbeek). l. Initiële opleidingen Er is een bijeenkomst geweest met het Graafschapcollege. Zij kunnen subsidie krijgen voor cursussen afgestemd Kwetsbare Ouderen. Zij willen vooral investeren in de e-learning. Er komt nog één bijeenkomst om hun bevindingen te checken en zij dienen dan de aanvraag in en gaan de scholing ontwikkelen. De e-learning zal t.b.v. van zowel initiële als de reguliere opleidingen zijn. 8. Definitieve keus naam netwerk Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek 9. Berichten uit instellingen en TMB - H. Boei: op 27 maart 2014 vindt van uur in De Radstake in Heelweg een bijeenkomst plaats met als onderwerp Sociaal isolement gezien vanuit de cliënt. Ouderen komen zelf aan het woord. De bijeenkomst is bedoeld voor aangesloten organisaties, burgers en professionals. De organisatie is in handen van het Achterhoeks Netwerk. Zorgbelang 4

5 Gelderland is één van de drie organisaties die dit netwerk vormen. Dit ter informatie melden op de website (Actie: Carla). - B. van Lent: in de documentaire Vergeet me niet worden 4 mensen met dementie en hun naasten de komende tijd gevolgd door TV Gelderland. - A. Endeman: het zorgcentrum in Keijenborg moest helaas worden gesloten. Hierover is een mooie documentaire gemaakt door KRO kruispunt. - A. Bolwerk: vraag aan A. Endeman: is scheiden van wonen en zorg onontkoombaar? Antwoord: gaat zeker spelen. We hebben allemaal last van de snelheid en hervormingen, ook intramuraal. Met Schavenweide is ingespeeld op de situatie. Binnen 2 jaar verdwijnen ZZP 1, 2 en 3. M. van Gaasbeek vult aan: binnen Azora kan een kamer worden gehuurd, hierbij kan men op indicatie thuiszorg afnemen. Een soort inleunwoning, een veilige omgeving. De activiteiten die intern worden georganiseerd zijn een pre. Hier blijkt behoefte aan te zijn. - I. Bennink: er is een vraag binnen gekomen over de behoefte en ruimte van een zorgboerderij die iemand wil starten. Wat doen we met dit soort vragen? Dit punt doorverwijzen naar de Helpdesk dementie en maatschappelijk werkers geriatrie van het Slingeland Ziekenhuis. - I. Bennink: de Dementiemonitor mantelzorg is door veel mantelzorgers ingevuld en gezien de grote inbreng vanuit hier krijgen we een eigen regiorapportage waar we wellicht weer input voor verbeterplannen uit kunnen halen. - I. Bennink: om deelnemende organisaties beter op de hoogte te houden van ontwikkelingen en initiatieven is de Nieuwsbrief Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen ontwikkeld. Deze komt online via de site en kan worden verspreid via de . - C. Schölzel: GGNet is bezig met een interne reorganisatie, zij gaan zich beraden over deelname aan netwerken. Ze stoppen niet definitief, maar tijdelijk met hun deelname. I. Bennink neemt contact op met P. van de Vegt om navraag te doen over de MCI groep (Actie: I. Bennink). - R. Duijn: 10-jarig bestaan van de afdeling Doetinchem e.o., de afdeling Oost achterhoek bestaat 25 jaar en Zutphen 12.5 jaar. Hiervoor wordt een symposium georganiseerd door de afdelingen. Het symposium heeft aandacht voor bewegen, muziek, kunst en cultuur. Het gaat plaatsvinden in Ruurlo. R. Duijn mailt datum nog door (Actie: R. Duijn). - M. van Gaasbeek: heeft nu twee petten op in dit overleg: vertegenwoordigt het Transmuraal management beraad en Azora. - C. Schölzel: 1 februari bestond de afdeling geriatrie van het Slingeland Ziekenhuis 20 jaar, met als voorloper al 5 jaar het GOAC. Dat wordt gevierd met een symposium op 20 mei Carla stopt per 1 juli 2014 met haar werk in het Slingeland Ziekenhuis. 22 mei is haar laatste vergadering met de Regiegroep. Ze neemt dan een collega mee die haar opvolgt als deelnemer in het netwerk. 10. WVTTK: K. Jansma: is samen met Jos Spijkers bezig met een theaterstuk met en voor kinderen over dementie. Het plan is een theatervoorstelling gespeeld op scholen of andere locaties door kinderen uit de regio voor kinderen uit de regio. Vraag: wordt dit idee breed gedragen en zijn er ideeën voor financiering? Er wordt door de overige leden erg enthousiast gereageerd. 11. Sluiting C. Schölzel bedankt iedereen hartelijk. Volgende vergadering: 22 mei Locatie: Sensire, ruimte Boterstraat 2, Varsseveld. 12. Actielijst Actielijst: adres Rick R. doorsturen naar overige regiegroepleden voor vragen Door: M. Spekschoor 5

6 Plan van Gruitpoort Kunstparticipatie doorsturen Plan Gruitpoort voorzien van feedback Kunstparticipatie en voor commitment voorleggen aan bestuurder. Contact met I.Sueters over deelname/betrokkenheid regiegroep. Contact met R. Reimerink over deelname/betrokkenheid regiegroep Toelichting wijkverpleegkundige als schakel in de wijk door J. Reesink volgende bijeenkomst Navraag actiepunt M. Oord over financiering MCI- en Kopgroep Aanvullen jaarverslag Dementie Voorbereidingsgroep 22 april Kennis delen uitnodigen Navraag of Sensire een presentatie kan houden over domotica op 22 april. Domeinnaam/twitternaam vast leggen. Overleggen deelname huisarts aan werkgroep zorgprogramma. Collega ouderen geneeskundige vragen voor deelname werkgroep zorgprogramma Uitwerking wet Zorg en Dwang versturen naar overige regiegroepleden Bijeenkomst 27 maart Zorgbelang op de website Contact opnemen met GGNet: P. v.d. Vegt, over MCI groep. Datum doormailen symposium Alzheimer afdeling Allen A.Schimmel J.Reesink J.Reesink J.Reesink / M.Spekschoor M. Burger M. Van Gaasbeek M. Van Gaasbeek C. Schölzel R. Duijn 6

Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 22-05-2014. Sensire, Boterstraat 2, Varsseveld.

Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 22-05-2014. Sensire, Boterstraat 2, Varsseveld. Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 22-05-2014 Plaats Aanwezig Afwezig Gasten Sensire, Boterstraat 2, Varsseveld. I. Bennink (netwerkmanager), A. Bolwerk (gemeente Doetinchem), J.

Nadere informatie

Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 17-09-2015. Azora Antonia, Terborg

Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 17-09-2015. Azora Antonia, Terborg Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 17-09-2015 Locatie: Aanwezig: Azora Antonia, Terborg A. Endeman (Voorzitter), I. Bennink (Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek),

Nadere informatie

Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op Azora, Antonia, Industrieweg 115 Terborg.

Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op Azora, Antonia, Industrieweg 115 Terborg. Vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen op 13-11-2014 Plaats Aanwezig Afwezig Gasten: Azora, Antonia, Industrieweg 115 Terborg. A. Endeman (Bestuurder Markenheem, voorzitter), I. Bennink

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Notulen vergadering Regiegroep Zowel NWA 2013-II op 27 juni 2013 Plaats Aanwezig Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem I. Bennink (manager Zowel NWA), J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Jaarverslag 2014 Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Jaarverslag 2014 Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Auteur: Ineke Bennink Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken jaarplan... 3

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Notulen vergadering Regiegroep Zowel NWA 2013-I op 14 februari 2013 Plaats Slingeland Ziekenhuis, vergaderkamer 1. Aanwezig I. Bennink (manager Zowel

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Zonder Kennisdeling geen innovatie

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Zonder Kennisdeling geen innovatie Jaarplan 2015 Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Zonder Kennisdeling geen innovatie Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Inhoud INLEIDING... 3 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Dementienetwerk West Achterhoek

Jaarverslag 2013 Dementienetwerk West Achterhoek Jaarverslag 2013 Dementienetwerk West Achterhoek Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Dementienetwerk West Achterhoek. Het is het laatste jaarverslag in deze vorm. In 2013 is de samenvoeging

Nadere informatie

Jaarverslag. Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Jaarverslag. Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek 2015 Jaarverslag Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken jaarplan... 3

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd 1 Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd. 13-6-2016 Aanwezig: Jaap Aartman (algemeen en voorzitter) Lia van Trigt (gehandicapten en chronisch zieken), Ans Stolwijk (mantelzorg en vrijwilligers),

Nadere informatie

Regionale ketenaanpak Voorkom vallen. Beweeg! Marjolein Kuijt

Regionale ketenaanpak Voorkom vallen. Beweeg! Marjolein Kuijt Regionale ketenaanpak Voorkom vallen. Beweeg! Marjolein Kuijt Startbijeenkomst expertmeeting doel en deelnemers Zorgprofessionals eerste lijn Gooi en Vechtstreek Doel: - thema bespreken vanuit verschillende

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

Jaarplan Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Jaarplan Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Jaarplan 2016 Auteur: Ineke Bennink, Manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek Inhoud INLEIDING... 3 1. Regionale samenwerking bevorderen... 6 2. Participatie... 6 3. Vroegsignalering, informatie

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

De reis van de mantelzorger; ontdekkingsreis of puzzeltocht?

De reis van de mantelzorger; ontdekkingsreis of puzzeltocht? De reis van de mantelzorger; ontdekkingsreis of puzzeltocht? Resultaten en aanbevelingen uit twee mantelzorgondersteuningsprojecten in de Achterhoek: 1. Lokaal => in de wijk Schöneveld in Doetinchem 2.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Uw zorg thuis Welkom bij Zonnehuis Thuis Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Echter soms is (tijdelijk) hulp van buitenaf nodig. Daarom is Zonnehuis Thuis er. Als onderdeel van Zonnehuisgroep

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Jacqueline opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom. Ook Karen start vandaag officieel in de raad!

Jacqueline opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom. Ook Karen start vandaag officieel in de raad! Notulen MR vergadering maandag 26-09-2016: 19.00 uur Aanwezig: Pascal Schuck, Maartje Holt, Karen de Jong, Tamara van den Breemen, Jacqueline Bavinck Aanwezig tot en met agendapunt 5: Anje Bechtel 1. Opening

Nadere informatie

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 april 2014 Bad Bentheimzaal Aanwezi g Gasten Afwezig Notulist De heer F. van Kemenade, de heer J. Westra, mevrouw L. Nesselaar, de heer A. Janssen,

Nadere informatie

Rianne Flinterman, Monique Geesink, Dorke Klomp, Moniek Loeffen, Liesbet Veenstra,Jacky Wilhelm, Marleen Wintels, Lonneke Zaino

Rianne Flinterman, Monique Geesink, Dorke Klomp, Moniek Loeffen, Liesbet Veenstra,Jacky Wilhelm, Marleen Wintels, Lonneke Zaino Notulen Medezeggenschapsraad Auteur Liesbet Veenstra Betreft Verslag bijeenkomst MR de Korenaer d.d. 19 augustus 2013 Actiepuntenlijst MR de Korenaer d.d. 19 augustus 2013 Datum 20 augustus 2013 Aanwezig

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Revalidatie / Cardiologie Hartrevalidatie Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Inleiding Er is met u gesproken over het hartrevalidatieprogramma. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Annemieke Spijkerman GGD NOG 18 mei 2017 Werkconferentie gezond ouder worden GGD Noord- en Oost-Gelderland 2 Doetinchem Cohort Studie, al 30 jaar! Doetinchem

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Vroegsignalering in Best

Vroegsignalering in Best Vroegsignalering in Best vanuit de Zorgketen Dementie en het LDP Marian Salari Ketenregisseur Harriët t Verbeek GGzE doelen Zorgketen betere zorg voor mensen met dementie bij relatief gelijkblijvende

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Reglement. Special Interest Group (SIG)

Reglement. Special Interest Group (SIG) Reglement Special Interest Group (SIG) Een SIG bestaat uit verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAADVERGADERING 13 april 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg N Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire

IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij 24 september 2012 1 Doel workshop Doel: Hoe ontstaat een netwerk hartfalen? Wat

Nadere informatie

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van Notulen vergadering oudercommissie Bijdehandjes, locatie het Kinderhuisje te Bennekom. Dinsdag 12 mei 2015 Voorzitter: Carolien van de Wakker Notulist: Susanne Zeggelaar 1 2 Aanwezig: Rianne van de Brink,

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Geachte huisarts, Zorggroep RCH Midden-Brabant heef het initiatief genomen om valpreventie te implementeren

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Verslag Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Dementie 11 oktober 2010

Verslag Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Dementie 11 oktober 2010 Verslag Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Dementie 11 oktober 2010 Op maandag 11 oktober organiseerde de werkgroep deskundigheidsbevordering van Dementie ketenzorg Maastricht Heuvelland haar eerste

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk, óók met de huisartsenpraktijk

Samenwerken in de wijk, óók met de huisartsenpraktijk Samenwerken in de wijk, óók met de huisartsenpraktijk Roland Riemersma, huisarts, medische coördinator stichting EZA Mark Bokhove, hoofd publieks zaken gemeente Appingedam Disclosure belangen R.A. Riemersma

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Ketencoördinatorendag

Ketencoördinatorendag Ketencoördinatorendag 11 oktober 2017 #kcdag17 Verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA zorg in de regionale netwerken d.m.v. aangesloten CVA zorgketens Welkom 10.00 Nieuws 10:30 Competenties

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Vaststellen agenda Agendapunt 3 wordt na punt 5 behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen agenda Agendapunt 3 wordt na punt 5 behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Van: Mark Jetten Aan: Mark Jetten, Martine Stijnen, Berber Rulkens, Annemarie Vercoulen, Sandra Leijssen, Raymond op het Roodt Notulen vergadering OC locatie Haelen, dd. 7 april 2014 Aanwezig: Mark, Martine,

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen HUISARTSEN KRING HAAGLANDEN Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen Informatiebijeenkomst 18 april 2016 Programma Welkom; Hedwig Vos en Leonie van Son Inhoud Zorgprogramma Kwestbare Ouderen: Rob Leinders en Shanti

Nadere informatie

Aanwezig: Paul, Gerjan, Marleen, Irma, Gerlinde, Alice, Annemarie en Hedwig (tot punt..) Afwezig: Willeke

Aanwezig: Paul, Gerjan, Marleen, Irma, Gerlinde, Alice, Annemarie en Hedwig (tot punt..) Afwezig: Willeke Medezeggenschapsraad Notulen van 10 maart 2016 Aanwezig: Paul, Gerjan, Marleen, Irma, Gerlinde, Alice, Annemarie en Hedwig (tot punt..) Afwezig: Willeke 1. Welkom en opening Annemarie opent de vergadering

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

notulen 1 e MR vergadering schooljaar (definitief)

notulen 1 e MR vergadering schooljaar (definitief) datum: 13 09 2016 tijd: 19.30 uur plaats: CBS De Vrijenburg notulen 1 e MR vergadering schooljaar 2016 2017 (definitief) aanwezig: afwezig: notulist: Ellen ter Averst, (voorzitter, og), Bertwin Leentvaar,

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie