Afwezig K. Reesing (Thuiszorg groot Gelre). R. Terwijn (IJsselkring), J. Mertens (Kruiswerk), P. van de Vegt (GGNet)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig K. Reesing (Thuiszorg groot Gelre). R. Terwijn (IJsselkring), J. Mertens (Kruiswerk), P. van de Vegt (GGNet)"

Transcriptie

1 Vergadering Regiegroep Netwerk Kwetsbare Ouderen op Plaats Aanwezig Gemeente Doetinchem, vergaderzaal Gaanderen I. Bennink (manager Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek), J. Berting (HV Oude IJssel), J. Reesink (Sensire/TMB), C. Schölzel-Dorenbos (SZH, voorzitter Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek), A. Schimmel (Caransscoop), K. Jansma (Sensire/Slingeland), B. van Lent (Trajectbegeleider/ Coördinator Helpdesk dementie), Rita Duijn (Alzheimer Nederland), A. Bolwerk (Gemeente Doetinchem), M. van Gaasbeek (Azora), A. Endeman (Portefeuillehouder Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek, bestuurder Markenheem), H. Boei (Zorgbelang), M. Burger (huisarts), I. Linders (GGD), R. Janssen (Voorzitter vereniging Fysiotherapeuten Oude Ijssel) Marlou Spekschoor (Netwerkondersteuner/notulist). Afwezig K. Reesing (Thuiszorg groot Gelre). R. Terwijn (IJsselkring), J. Mertens (Kruiswerk), P. van de Vegt (GGNet) Gasten: R. Reimerink (Coördinator Buurtsportcoaches Doetinchem) en E. van de Haar (Gruitpoort) 1. Opening Carla opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er wordt begonnen met een voorstel ronde omdat er een aantal nieuwe gezichten zijn. 2. Presentatie Beweegmakelaar Presentatie Beweegmakelaar R. Reimerink geeft een presentatie over de buurtsportcoaches van de gemeente Doetinchem. De buurtsportcoaches zijn ontstaan vanuit een impulsregeling van het BOS (Buurt, Onderwijs en sport). Zij worden gefinancierd vanuit de regeling dat 40% vanuit het Rijken 60% wordt gefinancierd vanuit de samenleving door verschillende partners. Het programma bestaat uit vier programmalijnen: Sportieve en gezonde Brede Scholen (onderwijs), Actieve en Betrokken buurt (buurt), Meedoen Senioren en Aangepast sporten (o.a. de seniorenlijn) en Vitale Sportvereniging (sportverenigingen) R. Reimerink is voor 0.7 fte coördinator en 0.3 fte beweegmakelaar. Het seniorenprogramma wordt uitgevoerd door 3 professionals. De beweegmakelaar onderhoudt contact met beweegaanbieders, zoekt verbindingen en samenhang en speelt in op ontwikkelingen. De sportbuurtwerker verzorgt lessen in de wijk voor de doelgroep vanaf 45+. Een sportcoach gaat zich richten op de doelgroep van 70+. De start is begin maart. Er wordt gevraagd of het ook mogelijk is dat activiteiten in woonzorgcentra worden georganiseerd? Er kunnen waar mogelijk verbinden worden gelegd. De buurtsportwerker moet dit zelf uitzoeken en hier invulling aangeven. Er kan verbinding worden gezocht met sportscholen, maar dit hoeft niet. De buurtsportwerker gaat laagdrempelige activiteiten organiseren voor de doelgroep 45+. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de buurtsportwerker zich terugtrekt en dat de activiteiten blijven bestaan. Kosten voor de mensen zijn er niet, er kan een uitzondering zijn afhankelijk van de soort activiteit. 1

2 R. Reimerink richt zich nu op het in beeld brengen van alle activiteiten en bestaande voorzieningen in Doetinchem. Hij wil alles helder krijgen en samenvatten op 1 menukaart. Er wordt een tip gegeven om dit aanbod ook digitaal te maken. Hij kijkt mee in Apeldoorn en Arnhem voor best practices. Uiteindelijk wil hij de menukaart bij de eerste lijn leggen, zodat het aanbod daar helder is. Er wordt gevraagd of mensen ook kunnen worden aangemeld. Een cliënt kan wel gekoppeld worden aan een sportcoach, maar niet voor individuele begeleiding. K. Jansma geeft als tip om de koppeling te zoeken tussen sportcoach en dagopvang/dagbehandeling. Er wordt gevraagd hoe er wordt omgegaan met de fysieke trainbaarheid van mensen? Daar wordt nog naar gezocht. Het adres van R. Reimerink wordt verspreid onder de deelnemers van het netwerk zodat mensen hem hun vragen of suggesties kunnen mailen (Actie: M. Spekschoor). Extra ingelaste presentatie Gruitpoort E. van de Haar vertelt over het project van de Gruitpoort: Kunstparticipatie West-Achterhoek. Na de presentatie in het vorige regieoverleg kwam als feedback dat het project concreter moest en de totale kosten lager. Ze zijn met het project aangesloten bij de landelijke regeling Lang leve kunst. Het doel hiervan is dat ouderen meer moeten participeren in de samenleving. Het aangepaste programma is veel concreter. Er is nu een preversie van het plan. Er zijn 7 partnerinstellingen. De vraag is of iedereen het plan wil bekijken, van feedback wil voorzien en commitment en een handtekening wil vragen van de bestuurder. Er wordt nog een digitale versie rondg d (Actie: I. Bennink). Het plan moet uiterlijk 15 maart a.s. worden ingediend. 3. Vastgestelde notulen vergadering Regiegroep Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen ( ) Aanvulling A. Bolwerk punt 11: Karin Leusink is nu teamleider. Zij stuurt de buurtcoaches aan. 4. Deelname Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen Wat is het criterium voor uitbreiding van deelnemers? Als het overleg te groot wordt zal er minder effectief vergaderd worden. Bekeken vanuit de doelstelling kennisnetwerk is het goed om af te wegen of de toevoeging een andersoortige toevoeging is m.b.t. inbreng van kennis. Besluit Gezondheidscentrum Didam: willen zij hun eigen netwerk op laten gaan in dit Kennisnetwerk? A. Schimmel vraagt dit na. Voorstel is om deelname anders op andere wijze te realiseren: door het ontvangen van de notulen, de agenda, evt. deelname aan werkgroepen of deelname thematisch. Besluit R. Reimerink: het onderwerp en de kennis die hij kan inbrengen is nog niet vertegenwoordigd in het Kennisnetwerk. Het voorstel is dat hij wordt geïnformeerd via de agenda en notulen en dat hij op basis van thema aansluit bij de vergadering. Initiatief kan vanuit beide kanten genomen worden. Overleg hierover met R. Reimerink (Actie: I. Bennink). 5. Kennisgeving wijziging vertegenwoordiging Sensire: Monique Oord stopt en wordt opgevolgd door Jeannette Reesink Er wordt gevraagd of J. Reesink iets kan vertellen over de wijkverpleegkundige als schakel in de wijk. Zij bereidt dit voor de volgende vergadering voor (Agendapunt) (Actie: J. Reesink). M. Oord had vorige keer als actiepunt het uitzoeken van de financiering van MCI- en Kopgroep. J. Reesink doet navraag over de stand van zaken (Actie: J. Reesink). 6. Jaarverslag dementie Op bladzijde 2 worden Caransscoop, Zorgbelang Gelderland en GGD-NOG gemist. Deze worden toegevoegd en daarna is het jaarverslag vastgesteld (Actie: I. Bennink). 7. Jaarplan a. 1. De integratie is bijna afgerond. Als laatste wordt een bijeenkomst georganiseerd om het netwerk neer te zetten (missie, visie, doelen) en organisaties de mogelijkheid te bieden om kennis te delen. De datum is 22 april van uur, inmiddels is dit gewijzigd in 6 mei 2

3 vanwege beschikbaarheid externe spreker. Invoorzorg helpt bij de voorbereiding. De vraag is wie wil deelnemen aan de voorbereidingsgroep naast de netwerkvoorzitter, -manager en - onder-steuner. A. Endeman, M. van Gaasbeek en R. Janssen melden zich aan. Het is de bedoeling dat organisaties zelf kennis kunnen delen. Azora wil presenteren over GZO Kan iemand van Sensire iets presenteren over Domotica? Navraag doen (Actie: J. Reesink). B. van Lent wil presenteren over trajectbegeleiding Dementie. Ideeën voor interessante presentaties zijn welkom bij de voorbereidingsgroep. Doelgroep is zorg/welzijnorganisaties en gemeente. Voorbereidingsgroep wordt uitgenodigd (Actie: I. Bennink). 2. Ontwikkelen folder Er is een folder ontwikkeld en deze is uitgedeeld tijdens de vergadering. De folder is nog niet gedrukt en kan nog worden aangepast. De folder is meegestuurd met de uitnodiging aan lijsttrekkers en ambtenaren van de gemeenten in de regio voor het komende debat en is inmiddels ook op de website geplaatst. b. Werkgroep dagvoorzieningen De werkgroep organiseert een cursus voor activiteitenbegeleiders van dagbehandeling. Er zijn 25 aanmeldingen. De cursus zal in twee groepen gegeven worden ( 2 keer 2 bijeenkomsten). Doel van de cursus is kennis, nieuwe inzichten en omgangsvormen van dementie delen. De inhoud van de cursus kan toegestuurd worden bij interesse. Daarnaast organiseert de werkgroep een bijeenkomst voor lijsttrekkers en ambtenaren voor de gemeente uit de regio. Het doel is om in gesprek te gaan met de lijsttrekkers en ambtenaren over de problemen die er zijn met betrekking tot dagopvang voor mensen met dementie. c. GZO e lijn: C. Schölzel licht toe: het team is al actief op de afdeling heelkunde, nu volgt de longafdeling en daarna waarschijnlijk cardiologie. De vrijwilligersgroep functioneert prima. De PR voor het project loopt ook. Er is een folder voor patiënten en mantelzorgers gemaakt. Ook is een poster gemaakt voor op de afdelingen en Intranet. Op deze poster wordt ook het eerstelijnsdeel vermeld. Het team gaat steeds actiever samenwerken. Er wordt geprobeerd steeds efficiënter te werken. Verpleegkundigen en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis zijn enthousiast. 1 e lijn: A. Schimmel licht toe: totaal zijn er nu 11 praktijken. De helft is actief bezig, de andere helft is bezig met aanvragen. Het werkmodel is nu gegeven aan de praktijken die meedoen en zij hebben goede feedback hierop. EMDO s zijn opgestart, de overeenkomsten en het plan van aanpak zijn klaar. Er is contact met de gemeente Oude IJsselstreek, dit komt nog in de andere gemeenten. Uit screening en EMDO blijkt eenzaamheid grootste problematiek. Dat was al een bekend signaal. Vraag van C. Schölzel over het invullen van de Minimale Data Set (MDS)? Een deel is er en een deel moet nog komen. Niet elke praktijk gebruikt de screening waarin de MDS is opgenomen. Uiteindelijk zijn er wel voldoende vragenlijsten om aan de eisen van het NPO te voldoen. Een stimulans om mee te doen aan GZO 2020 is de extra financiering. Er kan inmiddels een open module worden aangevraagd op de M&I module. Het traject m.b.t. de Zorgmonitor loopt nog. 15 mei is er een symposium van Caransscoop, dan wordt er ook verteld over het GZO 2020 project en de samenwerking met de tweede lijn. d. Cliëntperspectief en participatie De eerste verkennende gesprekken met gemeenten Doetinchem en Zorgbelang hebben plaats gevonden. Er zijn veel initiatieven in de Doetinchemse samenleving. 19 maart is het vervolg overleg en wordt er gesproken over verdere invulling. Het heeft nog meer visie nodig. Daarnaast wil de gemeenteraad er ook nauw bij worden betrokken. e. Transmuraal portaal Er is een eerste bijeenkomst geweest met de verschillende specialistische netwerken die vallen onder het Transmuraal Beraad (CVA, Palliatieve Zorg, Wondzorg en Kwetsbare Ouderen). Doel is te komen tot één transmuraal portaal om vindbaarheid en samenhang te vergroten. 3

4 f. PR/communicatie De werkgroep PR moet nog bij elkaar komen. Website: op korte termijn worden de websites Dementienetwerk West-Achterhoek en Zowel NWA samengevoegd tot één website Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen. Het nieuwe logo en de kleuren worden aangepast. De domeinnaam wordt : Voor s wordt een afkorting gebruikt (bijv. kkowa). Bij twitter wordt geprobeerd een naam aan te maken met kwetsbare ouderen WA (Actie: M. Spekschoor). g. Leefstijl: bewegen Dit is besproken.buurtsportcoaches, zorgbelang en de gemeente zitten om de tafel en de eerste aanzet is gegeven. R. Janssen geeft als opmerking dat valpreventie een belangrijk onderwerp is om mee te nemen in de leefstijl. h. Werkgroep deskundigheidsbevordering Er wordt een symposium georganiseerd op 16 april. Gekozen is voor het zelfde theaterstuk als vorig jaar: Smeltend IJs. Locatie Hotel Ruimzicht, Zeddam. Er komt een middag en avond en de doelgroep is niet meer specifiek afgebakend. Mantelzorgers en professionals kunnen s middags of s avonds komen. E-learning: hier is J. Reesink nog mee bezig. E-learning: hier is Jeannette nog mee bezig. i. Werkgroep Blijf mee doen Er is onderzoek gedaan en er zijn goede aanbevelingen. Deze zijn in februari te verwachten. j. Zorgprogramma dementie Er komt een vertaling van de Zorgstandaard dementie naar een Zorgprogramma. Hier wordt een werkgroep voor opgericht. Aan deze werkgroep nemen deel: B. van Lent, G. Wams, J. Reesink, M. Spekschoor. A. Vrielink of M. Burger als huisarts, en een specialist ouderen geneeskunde. M. Burger overlegt welke huisarts gaat deelnemen (Actie: M. Burger), M. van Gaasbeek vraagt een collega (Actie: M. Van Gaasbeek). k. Intramurale kennisuitwisseling M. Van Gaasbeek licht toe: in september 2013 heeft de Tweede Kamer de wet Zorg en dwang aangenomen, ter vervanging van de wet BOPZ voor de doelgroepen PG en verstandelijk gehandi-capten. De nieuwe wet doet meer recht aan het zorgvuldig toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen voor deze doelgroepen. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste kamer, maar de verwachting is dat de wet nog in 2014 van kracht wordt. Dit heeft voor thuiszorg, instellingen en het ziekenhuis grote consequenties. Uitgangspunt is: geen vrijheidsbeperkende maatregelen, tenzij. Het brengt zeer veel administratie met zich mee om alle procedures en regels goed te doorlopen. Belangrijk signaal voor het netwerk is dat geprobeerd moet worden overregulering voor thuiszorg/thuiswonende mensen te voorkomen. M. van Gaasbeek heeft de wet uitwerkt en mailt dit stuk door (Actie: M. van Gaasbeek). l. Initiële opleidingen Er is een bijeenkomst geweest met het Graafschapcollege. Zij kunnen subsidie krijgen voor cursussen afgestemd Kwetsbare Ouderen. Zij willen vooral investeren in de e-learning. Er komt nog één bijeenkomst om hun bevindingen te checken en zij dienen dan de aanvraag in en gaan de scholing ontwikkelen. De e-learning zal t.b.v. van zowel initiële als de reguliere opleidingen zijn. 8. Definitieve keus naam netwerk Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek 9. Berichten uit instellingen en TMB - H. Boei: op 27 maart 2014 vindt van uur in De Radstake in Heelweg een bijeenkomst plaats met als onderwerp Sociaal isolement gezien vanuit de cliënt. Ouderen komen zelf aan het woord. De bijeenkomst is bedoeld voor aangesloten organisaties, burgers en professionals. De organisatie is in handen van het Achterhoeks Netwerk. Zorgbelang 4

5 Gelderland is één van de drie organisaties die dit netwerk vormen. Dit ter informatie melden op de website (Actie: Carla). - B. van Lent: in de documentaire Vergeet me niet worden 4 mensen met dementie en hun naasten de komende tijd gevolgd door TV Gelderland. - A. Endeman: het zorgcentrum in Keijenborg moest helaas worden gesloten. Hierover is een mooie documentaire gemaakt door KRO kruispunt. - A. Bolwerk: vraag aan A. Endeman: is scheiden van wonen en zorg onontkoombaar? Antwoord: gaat zeker spelen. We hebben allemaal last van de snelheid en hervormingen, ook intramuraal. Met Schavenweide is ingespeeld op de situatie. Binnen 2 jaar verdwijnen ZZP 1, 2 en 3. M. van Gaasbeek vult aan: binnen Azora kan een kamer worden gehuurd, hierbij kan men op indicatie thuiszorg afnemen. Een soort inleunwoning, een veilige omgeving. De activiteiten die intern worden georganiseerd zijn een pre. Hier blijkt behoefte aan te zijn. - I. Bennink: er is een vraag binnen gekomen over de behoefte en ruimte van een zorgboerderij die iemand wil starten. Wat doen we met dit soort vragen? Dit punt doorverwijzen naar de Helpdesk dementie en maatschappelijk werkers geriatrie van het Slingeland Ziekenhuis. - I. Bennink: de Dementiemonitor mantelzorg is door veel mantelzorgers ingevuld en gezien de grote inbreng vanuit hier krijgen we een eigen regiorapportage waar we wellicht weer input voor verbeterplannen uit kunnen halen. - I. Bennink: om deelnemende organisaties beter op de hoogte te houden van ontwikkelingen en initiatieven is de Nieuwsbrief Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen ontwikkeld. Deze komt online via de site en kan worden verspreid via de . - C. Schölzel: GGNet is bezig met een interne reorganisatie, zij gaan zich beraden over deelname aan netwerken. Ze stoppen niet definitief, maar tijdelijk met hun deelname. I. Bennink neemt contact op met P. van de Vegt om navraag te doen over de MCI groep (Actie: I. Bennink). - R. Duijn: 10-jarig bestaan van de afdeling Doetinchem e.o., de afdeling Oost achterhoek bestaat 25 jaar en Zutphen 12.5 jaar. Hiervoor wordt een symposium georganiseerd door de afdelingen. Het symposium heeft aandacht voor bewegen, muziek, kunst en cultuur. Het gaat plaatsvinden in Ruurlo. R. Duijn mailt datum nog door (Actie: R. Duijn). - M. van Gaasbeek: heeft nu twee petten op in dit overleg: vertegenwoordigt het Transmuraal management beraad en Azora. - C. Schölzel: 1 februari bestond de afdeling geriatrie van het Slingeland Ziekenhuis 20 jaar, met als voorloper al 5 jaar het GOAC. Dat wordt gevierd met een symposium op 20 mei Carla stopt per 1 juli 2014 met haar werk in het Slingeland Ziekenhuis. 22 mei is haar laatste vergadering met de Regiegroep. Ze neemt dan een collega mee die haar opvolgt als deelnemer in het netwerk. 10. WVTTK: K. Jansma: is samen met Jos Spijkers bezig met een theaterstuk met en voor kinderen over dementie. Het plan is een theatervoorstelling gespeeld op scholen of andere locaties door kinderen uit de regio voor kinderen uit de regio. Vraag: wordt dit idee breed gedragen en zijn er ideeën voor financiering? Er wordt door de overige leden erg enthousiast gereageerd. 11. Sluiting C. Schölzel bedankt iedereen hartelijk. Volgende vergadering: 22 mei Locatie: Sensire, ruimte Boterstraat 2, Varsseveld. 12. Actielijst Actielijst: adres Rick R. doorsturen naar overige regiegroepleden voor vragen Door: M. Spekschoor 5

6 Plan van Gruitpoort Kunstparticipatie doorsturen Plan Gruitpoort voorzien van feedback Kunstparticipatie en voor commitment voorleggen aan bestuurder. Contact met I.Sueters over deelname/betrokkenheid regiegroep. Contact met R. Reimerink over deelname/betrokkenheid regiegroep Toelichting wijkverpleegkundige als schakel in de wijk door J. Reesink volgende bijeenkomst Navraag actiepunt M. Oord over financiering MCI- en Kopgroep Aanvullen jaarverslag Dementie Voorbereidingsgroep 22 april Kennis delen uitnodigen Navraag of Sensire een presentatie kan houden over domotica op 22 april. Domeinnaam/twitternaam vast leggen. Overleggen deelname huisarts aan werkgroep zorgprogramma. Collega ouderen geneeskundige vragen voor deelname werkgroep zorgprogramma Uitwerking wet Zorg en Dwang versturen naar overige regiegroepleden Bijeenkomst 27 maart Zorgbelang op de website Contact opnemen met GGNet: P. v.d. Vegt, over MCI groep. Datum doormailen symposium Alzheimer afdeling Allen A.Schimmel J.Reesink J.Reesink J.Reesink / M.Spekschoor M. Burger M. Van Gaasbeek M. Van Gaasbeek C. Schölzel R. Duijn 6

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg)

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg) Jaarbericht 2014 netwerk palliatieve zorg Zuidoost Friesland Samenstelling- 31-12 2014 Rina Tol ( De Friese Wouden/Zorgkwadrant) Mascha van de Lee ( Stichting Zuidoost Zorg) Sjoeke van der Meer, (VTPZ

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie