VOLGNUMMER DATUM TEAM Economie & Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLGNUMMER DATUM TEAM 114-2013 19-11-2013 Economie & Cultuur"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel VOLGNUMMER DATUM TEAM Economie & Cultuur CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE Collegenota Verlenging Economische en Sociale Zaken organisatie Servaaskermis t/m 2014 d.d. 8 januari 2013 ONDERWERP RAADSVOORSTEL STELLER Organisatie Servaaskermis Dr. CBA Sinke/ AAN DE GEMEENTERAAD, 1. Samenvatting In de raadsvergadering van 17 maart 2009 over de Evaluatie van de Maastrichtse kermissen en het nieuwe kermissenbeleid is besloten de Servaaskermis vanaf 2009 t/m 2012 door de gemeente zelf te laten organiseren met een optie tot verlenging met twee jaar (t/m 2014). Op 8 januari 2013 heeft het college besloten de optie te lichten zodat de Servaaskermis ook in 2013 en 2014 door de gemeente in eigen beheer wordt georganiseerd. Conform besluitvorming van de Raad moet wederom besloten worden of de gemeente de Servaaskermis in eigen beheer blijft organiseren, of dat de Servaaskermis vanaf 2015 wordt uitbesteed aan een private partij. Op basis van positieve evaluatie van de Servaaskermis over de periode wordt geadviseerd om de kermis door de gemeente in eigen beheer te blijven organiseren. Hiermee behoudt de gemeente ook de regie om te kunnen inspelen op de uitkomsten van de nieuwe visie op de binnenstad en de evaluatie en herijking van het evenementenbeleid. 2. Beslispunten Uw Raad wordt voorgesteld: In te stemmen met het voorstel om de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer te blijven organiseren; 3. Aanleiding De kermissen in Maastricht zijn in de periode extern uitbesteed. Het kermissenbeleid is eind 2008 geëvalueerd op basis van kwaliteit, organisatie, locatie en financiën van de kermissen. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie was dat de gekozen invulling met betrekking tot het op afstand zetten van de organisatie niet heeft geleid tot een kwalitatieve en financieel verantwoorde, door de inwoners van Maastricht gedragen, invulling van kermisactiviteiten in Maastricht. In de raadsvergadering van 17 maart 2009 over de nota Evaluatie van de Maastrichtse kermissen en het nieuwe kermissenbeleid is besloten de Servaaskermis vanaf 2009 t/m 2012 door de gemeente zelf te laten organiseren met een optie tot verlenging met twee jaar (t/m 2014). Op 8 januari 2013 heeft het college besloten gebruik te maken van deze optie zodat de Servaaskermis ook in 2013 als 2014 door de gemeente georganiseerd wordt. 1 van 4

2 Raadsvoorstel VOLGNUMMER De Raad zal moeten besluiten of de organisatie van de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer van de gemeente blijft, of dat de organisatie wordt uitbesteed aan een private partij. In dat laatste geval zal een Europese openbare aanbesteding moeten worden opgestart. Gelet op de doorlooptijden van een dergelijke procedure in relatie tot de voorbereidingstijd voor het organiseren van een stadskermis dient eind 2013 een besluit te worden genomen over de wijze van organisatie van de Servaaskermis na Relatie met bestaand beleid De volgende nota's zijn van interesse voor de besluitvorming: Evaluatie Maastrichtse kermissen en Kermissenbeleid Maastricht (Raadsnota 17 maart 2009). Evaluatie en beleid Maastrichtse kermissen (Raadsnota 29 maart 2011). Verlenging organisatie Servaaskermis t/m 2014 (Collegenota 8 januari 2013). 5. Gewenst beleid en mogelijke opties Doelstelling is het organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. Deze doelstelling is behaald tijdens de periode toen de organisatie door de gemeente werd gedaan. Sprake is van een kwalitatieve stadskermis. De Servaaskermis wordt door haar bezoekers gewaardeerd met een 7,3. De kermis is lokaal gericht en de maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd door doelgroepen actief bij de kermis te betrekken. Daarnaast is het negatieve financiële resultaat op dit product omgebogen naar een positief resultaat. Kortheidshalve wordt verwezen naar de collegenota van 8 januari 2013 (zie bijlage 1). In de periode is gebleken dat de toen gekozen uitbesteding heeft geleid tot kwaliteitsdaling en inkomstenvermindering voor de gemeente. Kiezen om niet uit te besteden heeft een additioneel voordeel; door het zelf te organiseren houdt de gemeente maximale sturing, kan regie behouden worden op de kwaliteit en kan ingespeeld worden op de nieuwe visie op de binnenstad en de evaluatie en herijking van het Evenementenbeleid. Zodoende wordt het volgende voorgesteld: Gezien bovenstaande wordt derhalve voorgesteld de stadskermis niet uit te besteden en de kermis vanaf 2015 door de gemeente in eigen beheer te blijven organiseren. 6. Duurzaamheid en gezondheid Vanuit het gemeentelijk project Groene evenementen zijn een aantal maatregelen genomen om het evenement duurzamer te maken. Zo mogen kermisexploitanten geen (diesel)aggregaten plaatsen, maar dienen via het gemeentelijk stroomnetwerk groene stroom af te nemen. Ook wordt er steeds meer LED-verlichting gebruikt. 7. Personeel N.v.t. 2 van 4

3 Raadsvoorstel VOLGNUMMER Informatie en automatisering N.v.t. 9. (Duurzame) aanbestedingen N.v.t. 10. IBOR beheersparagraaf N.v.t. 11. Financiën De begroting van de Servaaskermis in 2014 is al meegenomen in de gemeentelijke begroting met positief. Verwacht wordt dat dit voor de komende jaren hetzelfde zal blijven. Bij uitbesteding zullen inkomen en kosten nagenoeg hetzelfde zijn (kijkende naar de periode ) als bij organisatie door de gemeente zelf, terwijl in dit geval de gemeente de directe sturing kwijt is. 12. Voorstel Uw Raad wordt voorgesteld vanwege positieve inhoud en financiën: In te stemmen met het voorstel om de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer te blijven organiseren; 13. Vervolg / Planning Indien de Raad instemt met het voorstel, zal de gemeente de Servaaskermis zelf blijven organiseren. Afdeling Veiligheid & leefbaarheid zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Indien de Raad niet instemt met het voorstel, zal begin 2014 een Europese aanbesteding gedaan moeten worden, anders komt de organisatie van de kermis van 2015 in het gedrang. Burgemeester en Wethouders van Maastricht, De Secretaris, P.J. Buijtels. De Burgemeester, O. Hoes. 3 van 4

4 Raadsbesluit BIJLAGE I VOLGNUMMER DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 november 2013, organisatieonderdeel Economie & Cultuur, no ; gehoord de commissie Economische en Sociale Zaken BESLUIT: Instemmen met het voorstel om de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer te blijven organiseren; Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 december De Griffier, De Voorzitter, 4 van 4

5

6 Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 januari 2013: Conform 2 van 9

7 BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Veiligheid & Leefbaarheid A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Verlenging organisatie Servaaskermis t/m Aanleiding. Zie samenvatting voorblad. 2. Relatie met bestaand beleid. Van 2005 tot en met 2008 is de organisatie van de Servaaskermis uitbesteed aan private partijen. Uit het externe rapport Evaluatie van de Maastrichtse kermissen en het nieuwe kermissenbeleid volgt dat de organisatie van de kermissen in deze periode niet het gewenste positieve effect heeft gehad op de kwaliteit en kwaliteitsbeleving van de kermis. De Servaaskermis was traditioneel ingevuld met veelal weinig vernieuwende en verouderde attracties. Sprake was van een verminderd kwalitatief en attractief aanbod met onvoldoende diversiteit in attracties. De belevingswaarde voor de bezoekers verminderde en de bezoekersaantallen daalden. De interesse voor deze stadskermis onder de kermisexploitanten liep terug. Door de uitbesteding ontbrak het de gemeente om regie op de kermissen te voeren. De gemeente was afhankelijk van de bereidheid tot medewerking door de kermisorganisator met betrekking tot beleidsuitgangspunten voor het organiseren van de kermissen. Het stellen van kwaliteitskaders voorafgaande aan de uitbestede kermissen heeft de kwalitatieve invulling van de activiteiten niet kunnen borgen. Veel ruimte bleef voor eigen interpretatie van de opdrachtnemer. Bovendien voldeed het financiële resultaat zowel voor de kermisorganisator als de gemeente niet aan de verwachtingen. De Servaaskermis bevond zich in een neerwaartse spiraal Naar aanleiding van voornoemd evaluatierapport heeft de raad op 17 maart 2009 besloten: 1. In te stemmen met de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer door de gemeente voor een periode van drie jaar (t/m 2012) met een optie tot verlenging met twee jaar (t/m 2014) onder de verantwoordelijkheid van de sector VTH. 2. Dat de Servaaskermis in het centrum moet worden gehouden en dat deze kwalitatief zal moeten verbeteren om zodoende tot een beleidsversterkende activiteit uit te groeien. Dientengevolge heeft de gemeente zich in het nieuwe kermisbeleid ten doel gesteld tot het door de gemeente organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis in het centrum van Maastricht met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. Als organisator van de kermis heeft de gemeente in de periode 2009 tot en met 2012 meerdere maatregelen en initiatieven genomen om de Servaaskermis kwalitatief te verbeteren om zodoende toe te groeien naar een beleidsversterkend evenement. Hiervoor zijn onder meer in 2009 de privaatrechtelijke verhuurvoorwaarden voor de kermissen opgesteld (nadien gewijzigd in 2011) en is een protocol 3 van 9

8 vastgesteld om een transparante en rechtmatige organisatie van de Servaaskermis te borgen. In deze documenten zijn tevens de kwaliteitseisen vastgelegd. In 2009 heeft een nulmeting onder de bezoekers, de kermisexploitanten en de Vrijthofondernemers van de aangrenzende horecaterrassen plaatsgevonden om de beleving en waardering van de Servaaskermis in kaart te brengen. In 2012 is een vervolgmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze twee metingen wordt inzicht geboden in de kwaliteitsverbeteringen van de kermis en de ontwikkeling naar een beleidsversterkend evenement. Dit geeft een referentiekader voor het collegebesluit om al dan niet gebruik te maken van de optie de gemeentelijke organisatie van de Servaaskermis met twee jaar (t/m 2014) te verlengen. 3. Gewenst beleid en mogelijke opties. De gewenste kwaliteitsverbetering is in de periode van de uitbesteding ( ) uitgebleven. Het nieuwe kermisbeleid is er derhalve op gericht om deze vooruitgang alsnog te bewerkstelligen. Deze kwaliteitsverbetering sluit aan bij het evenementenbeleid waarin wordt beoogd de stadskermis te laten ontwikkelen tot een beleidsversterkend evenement. Voor kwaliteit met betrekking tot het evenement Servaaskermis geldt als uitgangspunt het creëren van evenwicht tussen vermaak toegankelijk voor een breed publiek en een kermis met een juiste verhouding van attracties van grootvermaak, kindervermaak, spelzaken, consumptieve zaken en kijkwerk. Door een diversiteit aan kwalitatieve attracties met een verzorgde uitstraling wordt een kermis aantrekkelijk voor een breed publiek (leeftijdscategorieën/ doelgroepen). Bij kwaliteit gaat het ook om behartiging van de belangen van zowel de bezoekers en de kermisexploitanten als de gemeente. De veiligheid en leefbaarheid, financiën en communicatie spelen daarin eveneens een belangrijke rol. Een kwalitatieve kermis levert een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en maakt verbindingen tussen de beleidsterreinen sociaal (maatschappelijke participatie), cultuur (immaterieel erfgoed), economie (vrijetijdsbesteding/evenementen) en veiligheid & leefbaarheid (omgeving). Kwaliteit en diversiteit Ter verbetering van de kwaliteit van de Servaaskermis ten opzichte van de private uitbesteding is in het nieuwe kermisbeleid vastgelegd dat attracties niet alleen op de hoogte van de geboden pachtsom worden geselecteerd maar tevens op kwaliteit en uitstraling van de attracties in relatie tot het totale kwaliteitsbeeld van de kermis. In de Verhuurvoorwaarden voor de kermissen is dit gunningscriterium expliciet opgenomen. Door elk jaar noviteiten, publiekstrekkers en/of bijzondere attracties vast te leggen wordt invulling gegeven aan dit criterium. Kwalitatieve attracties zijn noodzakelijk om de continuïteit van de kermis te borgen. Ze creëren een aantrekkingskracht op de bezoekers en zijn voor exploitanten het motief om vooral voor de Servaaskermis in te schrijven in plaats van andere concurrerende kermissen in Nederland en het buitenland. Een kwalitatieve kermis verkrijgt een goede naam in de kermiswereld en heeft een aanzuigende werking op het aanbod van kwalitatieve attracties in de daaropvolgende jaren. Kwalitatieve kermissen generen in de regel hogere omzetten vanwege de hogere bezoekersaantallen. Dit heeft zijn positieve weerslag op de pachtinkomsten voor de gemeente. Vanaf 2009 is een diversiteit aan kwalitatieve attracties geplaatst met evenwicht tussen grootvermaak, kindervermaak, spelzaken, consumptieve zaken en kijkwerk. Vanuit het evenementenbeleid is bij de opstelling van de kermis op het Vrijthof rekening gehouden met de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarden, de functies en het plein. De omgeving van het Vrijthof moet herkenbaar en beleefbaar zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteitsbeleving van de kermis. Zo veel als mogelijk zijn voor de opstelling van de kermis open attracties (vanwege het doorzicht) geselecteerd en zijn de verschillende soorten attracties evenwichtig verdeeld over het kermisterrein. 4 van 9

9 Onder verwijzing naar het evaluatierapport voor de Servaaskermis 2012 vormden de (spectaculaire) attracties een belangrijke reden de kermis te bezoeken. Een ruime meerderheid van de bezoekers (80% of meer) is tevreden over zowel het aantal als de variatie in attracties. De exploitanten waarderen de Servaaskermis eveneens op kwaliteit en diversiteit. Doelgroep en participatie Kermis wordt historisch gezien als volkscultuur. Ze heeft een eeuwenlange traditie. De kermis is onderdeel van het immaterieel culturele erfgoed van Nederland. Immaterieel erfgoed leeft, maakt onderdeel uit van ons leven en willen we doorgeven aan latere generaties. De Servaaskermis heeft vanuit die positie een belangrijke functie. Ze werkt verbindend en geeft gedeelde beleving. Hierdoor werkt de kermis identiteitsversterkend. Dit effect is niet altijd zo zichtbaar, maar draai het eens om: als de stadskermis wegvalt.staat de stad op z n kop. Aan de hand van het onderzoek in 2012 lijkt de bekendheid van de kermis voor een deel verankerd te zijn in het collectief geheugen bij de Maastrichtse inwoners waarbij zonder reclame de Servaaskermis bij een groot deel van de inwoners bekend is. De Servaaskermis is een evenement om te ontmoeten en te verbinden. Dit evenement is een jaarlijkse ontmoetingsplek voor families en vrienden. Ze wordt bezocht door alle leeftijdscategorieën en sociale klassen. Een evenement voor een breed publiek maakt verbindingen tussen jong en oud en draagt bij aan participatie. De Servaaskermis is een lokaal evenement. Dit evenement wordt voornamelijk bezocht door de inwoners van Maastricht. De Servaaskermis is lokaalgericht en daardoor valt zij vanuit het evenementenbeleid in de categorie beleidsversterkend. De marketing voor de kermis is derhalve lokaal gericht. Desondanks is het opvallend dat het evaluatierapport van 2012 laat zien dat ongeveer 35% van de bezoekers van buiten Maastricht afkomstig zijn. De herkomst van de bezoekers naar stadsdeel laat een gelijke verdeling ten opzichte van het aantal inwoners in de stad zien. De Servaaskermis is een evenement voor de inwoners uit alle stadsdelen van Maastricht. De kermis biedt ook mensen die niet direct in de gelegenheid zijn de kans om van de kermis mee te genieten en te participeren. In dat kader worden bijvoorbeeld attracties geplaatst toegankelijk voor minder validen. Ook wordt de kermis een aantal dagdelen opengesteld voor speciale doelgroepen (kinderen van Trajekt uit aandachtswijken en scholen voor speciaal onderwijs). Darnaast wordt jaarlijks een drukbezochte familiedag georganiseerd (26% van de gezelschappen die de kermis bezoeken bestaat uit ouders met kinderen). De kermisexploitanten werken aan deze maatschappelijk initiatieven mee. Vanuit cultuur/onderwijs ligt het in de planning basisscholen uit te dagen kunstig in te spelen op het fenomeen kermis - als traditioneel volksvermaak in Maastricht- door het laten maken van de jaarlijkse kermisaffiche. De Maastrichtse basisscholen worden uitgenodigd een kermisaffiche te ontwerpen die de sfeer van de Servaaskermis uitbeeld. Om de Servaaskermis voor een breed publiek toegankelijk te maken is betaalbaarheid een effectief middel. Daarvoor zijn de ritprijzen gemaximaliseerd. Een betaalbaar evenement werkt laagdrempelig en voorziet in de behoefte van een breed publiek. Participatie wordt hierdoor gestimuleerd. In 2012 heeft een ruime meerderheid van de bezoekers aangegeven tevreden te zijn over de hoogte van de ritprijzen. Tot slot maakt de gemeente vanuit arbeidsmarktintegratie sinds 2010 gebruik van de MTB (arbeidsintegratie) bij de organisatie van de kermis op de onderdelen reiniging/bewaking/ terreinbeheer. Veiligheid en leefbaarheid Doel van het evenementenbeleid is ervoor te zorgen dat meer evenwicht ontstaat tussen de positieve effecten van evenementen (vertier, bestedingen, imago) en de leefbaarheid in de stad: het fijn kunnen wonen. Doel is het minimaliseren van de omgevingseffecten door overlast te beperken. Maatregelen in het belang van veiligheid en leefbaarheid leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van een 5 van 9

10 kermis. Immers blijkt uit de evaluatie over de private uitbesteding in dat een beperkte kwaliteitsuitstraling en gebrek aan diversiteit van attracties overlast in de hand werkte. In deze periode is een toename van overlast geconstateerd hetgeen een verdere kwaliteitsdaling tot gevolg had. Om overlast te beperken c.q. te voorkomen worden de in den lande als bekendstaande overlastgevende attracties voor de Servaaskermis gemeden. In het kader van verbetering van de (sociale) veiligheid wordt in de avond- en nachtelijke uren op het kermisterrein gecertificeerde beveiliging ingezet. Daarnaast zijn tijdens de op-, afbouw en gedurende openingstijden van de kermis de gemeentelijke kermismeesters (marktmeesters) aanwezig om de voortgang van de kermis soepel te laten verlopen. Deze maatregelen dragen bij aan een positieve sfeerbeleving onder de bezoekers en exploitanten op de kermis. Ter beperking van geluidsoverlast zijn door de gemeente geluidsbegrenzers (max. 85 db(a)) aangebracht. Ook wordt slechts centrale muziek op de kermis toegestaan om de kakofonie aan geluiden te beperken. De gemeente houdt middels geluidsmetingen hierop toezicht. Door deze maatregelen is het aantal klachten over geluidshinder ten opzichte van de periode van de private uitbesteding tot een minimum gedaald. De periode van op- en afbouw van de kermis op het Vrijthof is tot het absoluut noodzakelijke beperkt om bouw-/geluidsoverlast voor de omgeving te minimaliseren. In de nachtelijke uren is het tijdens de opbouw in zijn geheel niet toegestaan op het kermisterrein te werken. Tot slot vindt dagelijks op en direct rond het kermisterrein reiniging plaats. Dit draagt bij aan een kwalitatieve uitstraling van het kermisterrein. Bijkomend effect is beperking van het zwerfvuil. Waardering doelgroepen Aan de bezoekers, kermisexploitanten en horecaondernemers is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de algemene waardering van de Servaaskermis. De bezoekers waarderen in 2012 de kermis op het Vrijthof met een 7,3, de kermisexploitanten met een 7 en de horecaondernemers met een 5,4. Waar de bezoekers vooral positieve geluiden laten horen over de kermis en ook de exploitanten de sfeer en attracties waarderen, wijkt de ervaring van de horecaondernemers hiervan af. De minste waardering heeft de horeca voor de duur van de kermis en het geluidsniveau. Over de sfeer op de kermis zijn de meningen onder de horecaondernemers verdeeld; de helft ervaart deze als voldoende. Een mogelijke verklaring voor de negatieve waardering van de Servaaskermis kan liggen in het ongunstige effect dat de kermis op het Vrijthof volgens hen heeft op de omzet en de klantenaantallen. De gemeente heeft reeds geluidsmaatregelen genomen en ook wordt de horeca uitgenodigd actief te participeren in de kermis. Inmiddels wordt de kermis door de horeca aan het Vrijthof in 2012 (5,4) hoger gewaardeerd dan in 2009 (4,7). Financiën in relatie tot kwaliteit Over het algemeen laten de (pacht)inkomsten sinds 2009 een stijgende lijn zien ondanks de economische recessie die ook zijn weerslag heeft op de kermisbranche. Het toegenomen vertrouwen in de kermis onder de exploitanten vertaalt zich doorgaans in een stijging van de pachtinkomsten. De ingezette kwaliteitsverbeteringen voor de kermis op het Vrijthof lijken daar mede aan te hebben bijgedragen. Conclusie Sinds de gemeente de organisatie van de Servaaskermis in 2009 op zich heeft genomen zijn positieve resultaten voor de kermis bereikt. De kwaliteit van de kermis op het Vrijthof ten opzichte van de jaren van de private uitbesteding is aantoonbaar verbeterd. Evenwicht is gevonden tussen vermaak toegankelijk voor een breed publiek en een kermis met een juiste verhouding van kwalitatieve attracties van grootvermaak, kindervermaak, spelzaken, consumptieve zaken en kijkwerk. Maatschappelijke participatie wordt bij dit evenement gestimuleerd door doelgroepen actief bij de Servaaskermis te 6 van 9

11 betrekken. De betaalbaarheid draagt bij aan de laagdrempeligheid van het evenement. De kermis draagt bij aan de variëteit aan evenementen in Maastricht. De waardering door de bezoekers, exploitanten en horecaondernemers is sinds de private uitbesteding gestegen. De Servaaskermis is in vergelijking met de periode van de uitbesteding weer verankerd in de stad. Door een kwalitatieve stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek is de kermis in de periode 2009 tot en met 2012 doorontwikkeld naar een beleidsversterkend evenement. Periode Servaaskermis 2013 De Servaaskermis duurt traditioneel 10 dagen en start op de vrijdag voorafgaande aan 13 mei (feestdag Sint Servaas). Voor 2013 was de Servaaskermis derhalve gepland van vrijdag 10 mei tot en met zondag 19 mei In 2013 vindt evenwel Pinksteren plaats op 19 en 20 mei Doorgaans kiezen exploitanten voor kermissen met extra feestdagen doordat deze kermissen vanwege grotere bezoekersaantallen commercieel aantrekkelijker zijn. De met de Servaaskermis concurrerende stadskermissen (Groningen en Purmerend) hebben hun kermisperiode reeds voor deze dagen aangepast. Om te voorkomen dat exploitanten kiezen voor deze stadskermissen wordt in het belang van een kwalitatieve Servaaskermis voorgesteld deze kermis niet te laten aanvangen op vrijdag 10 mei, maar pas op zaterdag 11 mei en te laten eindigen op maandag 20 mei in plaats van zondag 19 mei Rekeninghoudend met de 60-dagennorm voor het Vrijthof verandert het aantal kermisdagen (10) niet. Voorstel Als gevolg van de positieve resultaten bij de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer wordt voorgesteld de organisatie van de kermis met twee jaar (t/m 2014) te verlengen. Voor de organisatie van deze kermissen blijft als doelstelling gelden het organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. In 2014 zal een besluit worden genomen over de toekomst van de Servaaskermis en het al dan niet door de gemeente blijven organiseren van de Servaaskermis. Hiervoor zal eind 2014 een voorstel worden ingediend. Tot slot wordt voorgesteld de periode voor de Servaaskermis 2013 vast te stellen van 11 mei tot en met 20 mei Duurzaamheid en gezondheid. De Servaaskermis heeft samen met het Preuvenemint, 11 de van de 11 de, Festival Bruis en Queensday in 2010 deelgenomen aan het gemeentelijk project Groene evenementen. Doel van dit project was het geven van advies aan zowel organisatoren als de gemeente op welke wijze toekomstig te organiseren spraakmakende evenementen duurzamer gemaakt kunnen worden. In dit project is een lijst van maatregelen opgesteld en zijn aanbevelingen gedaan die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van elk willekeurig evenement in Maastricht. Voor de organisatie van de kermis zijn deze maatregelen en aanbevelingen overgenomen voor zover deze aspecten realiseerbaar zijn voor dit evenement. Vanuit de ambitie klimaatneutrale gemeente is het kermisexploitanten niet toegestaan op de Servaaskermis (diesel)aggregaten te plaatsen. Exploitanten dienen via het gemeentelijk stroomnetwerk groene stroom af te nemen. Daarnaast levert LED-verlichting in attracties significante energiebesparing op. Deze verlichting beleeft in de kermiswereld een opmars. 5. Personeel & Organisatie. NVT 6. Informatie en automatisering. NVT 7 van 9

12 7. (Duurzame) aanbestedingen. NVT 8. Beheersparagraaf IBOR. NVT 9. Financiën Tabel Financieel overzicht kermissen (x 1.000) Opbrengsten 2 70V 122V 143V 144V 138V Kosten 30N 173N 148N 100N 61N Resultaat product 40V 50N 5N 44V 77V Begroting regulier 162V 162V 162V 162V 48V 49,1V 50,1V Incidentele bijstelling Begroting totaal 162V 162V 62V 62V 48V 49,1V 50,1V Resultaat t.o.v. begroting 122N 213N 67N 18N 29V De opbrengsten voor de kermissen laten over het algemeen een stijgende lijn zien. De kosten vertonen een dalende lijn. Dit is toe te schrijven aan een effectievere en efficiëntere organisatie van de kermissen sinds 2009 en het vervallen van de wijkkermissen in Het negatieve financiële resultaat op de organisatie van de kermissen is omgebogen naar een positief resultaat. De verwachting is dat de pachtinkomsten de komende jaren op hetzelfde niveau blijven of licht dalen. Dit is het gevolg van de economische crisis en de tendens in de kermisbranche dat het bestedingspatroon van de gemiddelde kermisbezoeker de komende jaren gaat afnemen. Reden hiervoor is dat de kermis eerder iets bijzonders was waar mensen een jaar voor spaarden. Tegenwoordig concurreert de kermis met andere vormen van vrijetijdsbesteding. De reguliere begroting blijft nochtans ongewijzigd. 10. Voorstel. 1 De begroting 2008 is inclusief de Najaarskermis. Sinds 2009 wordt de najaarskermis op het Vrijthof niet meer door de gemeente georganiseerd (raadsbesluit 17 maart 2009). De begroting is inclusief de organisatie van de wijkkermissen. Sinds 2012 worden de wijkkermissen niet meer door de gemeente zelf georganiseerd (raadsbesluit 27 maart 2009). 2 Opbrengsten = pachtinkomsten + promotie-inkomsten + vergoeding servicekosten salonwagenterrein. 3 Eenmalige bijstelling is vastgelegd in Kaderbrief Abusievelijk werd het begroot resultaat op kermissen in 2011 nogmaals voor 100K negatief bijgesteld, waardoor het begrotingsresultaat effectief 38 K negatief bedroeg. 8 van 9

13 Als gevolg van de positieve resultaten bij de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer wordt voorgesteld de organisatie van de kermis met twee jaar (t/m 2014) te verlengen. Voor de organisatie van deze kermissen blijft als doelstelling gelden het organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. Na de organisatie van de Servaaskermis in 2014 zal een besluit worden genomen over de toekomst van de Servaaskermis en het al dan niet door de gemeente blijven organiseren van de Servaaskermis. Hiervoor zal eind 2014 een voorstel worden ingediend. Tot slot wordt voorgesteld de periode voor de Servaaskermis 2013 vast te stellen van 11 mei tot en met 20 mei Beslispunten: 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inzake de Servaaskermis 2012; 2. In te stemmen met het voorstel de Servaaskermis zowel in 2013 als in 2014 door de gemeente in eigen beheer te laten organiseren; 3. Eind 2014 een besluit te nemen over de toekomstige organisatie van de Servaaskermis ( 2015-e.v.); 4. De periode voor de Servaaskermis 2013 vast te stellen van 11 mei tot en met 20 mei Vervolg / Planning. Bij de besluitvorming tot voortzetting van de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer zal de gemeente de organisatie van deze kermis opstarten. Na de organisatie van de Servaaskermis in 2014 zal een besluit worden genomen over de toekomst van de Servaaskermis en het al dan niet door de gemeente blijven organiseren van de Servaaskermis. Hiervoor zal eind 2014 een voorstel worden ingediend. 12. Communicatie. In de wekelijkse persbriefing wordt besluit toegelicht. 9 van 9

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 B&O-Ruimte DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 26 mei 2015 B&O-Ruimte CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-17526 Smeets/350 4595 eugene.smeets@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststelling bestemmingsplan Sporthal

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Onderwerp Evenementenbeleid en uitvoering Maastricht HH Dassen Telefoonnummer:

Onderwerp Evenementenbeleid en uitvoering Maastricht HH Dassen Telefoonnummer: Raadsvergadering Volgnummer Onderwerp Programmanummer 3 Economie en werkgelegenheid Registratienummer Collegevergadering Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Behandelend ambtenaar Wethouder Aarts BO

Nadere informatie

maart 2009 Beleid & Advies Economische Sociale Zaken ONDERWERP RAADSNOTA

maart 2009 Beleid & Advies Economische Sociale Zaken ONDERWERP RAADSNOTA Raadsvergadering: 17-03-2009 Agendapunt: 6.6 Beslissing: z.o.z Toezegging: z.o.z. VOLGNUMMER DATUM TEAM 21-2009 3 maart 2009 Beleid & Advies CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2009-04704 3 Economische

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Concernzaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Concernzaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 1-9-2015 Concernzaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-26841 1 Wolters/350 4255 john.wolters@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Wijziging van de Tarieventabel Verordening

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

FHP Konings. Telefoonnummer:

FHP Konings. Telefoonnummer: Raadsvergadering Volgnummer 78-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016-23704 Collegevergadering 19 juli 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Burgemeester Penn-te

Nadere informatie

gemeente Eindhoven In de Verordening Winkeltijden 1997 (hierna: verordening) van Eindhoven is het volgende opgenomen:

gemeente Eindhoven In de Verordening Winkeltijden 1997 (hierna: verordening) van Eindhoven is het volgende opgenomen: gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5071 12bst01848 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.751 Raadsvoorstelaanpassing Verordening winkeltijden 1997 Inleiding In de Verordening

Nadere informatie

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld:

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Facts & figures Persbijeenkomst 4 februari

Facts & figures Persbijeenkomst 4 februari Facts & figures Persbijeenkomst 4 februari Het proces Metingen zijn verricht Betrokken partijen zijn geconsulteerd Gegevens vandaag naar raad en pers Opstellen eindrapport met aanbevelingen door Projectteam

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

LE Royé. Telefoonnummer: Raadsbesluit. 2.Evaluatiecarnaval

LE Royé. Telefoonnummer: Raadsbesluit. 2.Evaluatiecarnaval Raadsvergadering 11 oktober 2016 Volgnummer 87-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016-28622 Collegevergadering 30 augustus 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 12-3-2013 B&W-besluit nr.: 13.0213 Naam programma +onderdeel: Economie en toerisme Onderwerp: Advies aan de raad naar aanleiding van advies van de Commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar.

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar. Collegevoorstel Inleiding In het collegebesluit B200614909 van 19 december 2006, is besloten om de organisatie van kermissen in de gemeente Heusden vanaf 2007 uit te besteden. Gebroeders Regter VOF heeft

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Heroverweging gecombineerde indicaties Hulp bij het Huishouden.

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Heroverweging gecombineerde indicaties Hulp bij het Huishouden. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Heroverweging gecombineerde indicaties Hulp bij het Huishouden. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 9 mei

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: Onderwerp: Mijn dorpskern, onze toekomst! Een onderzoek naar de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de gemeenschapshuizen in Valkenburg

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

1. Raadsbesluit 2. Subsidieverdeling op grond van nieuwe regeling

1. Raadsbesluit 2. Subsidieverdeling op grond van nieuwe regeling Aan de Raad Made, 23-10-2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 21 november 2007 Agendapunt : 8 Raadsvergadering: 13 december 2007 Onderwerp: Subsidies voor volksfeesten en evenementen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center 20-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Concernzaken B. Er is wel overeenstemming C.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Maastricht. Telefoonnummer:

Maastricht. Telefoonnummer: Raadsvergadering 16 mei 2017 Volgnummer 18-2017 Onderwerp Programmanummer Maastricht 14 Natuur, milieu, water en afval Registratienummer 2017.09540 Collegevergadering 28-03-2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 onderwerp Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd4 29761 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2015 van

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-015 Houten, 25 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL Beslispunten: 1. Enkele onvolkomenheden in de Verordening tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / 2421553 B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer 17.33.451 Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 31 maart 2015 Opsteller de heer G. van der Veer Registratie GF15.20024

Nadere informatie

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

t GEMEENTE vveert ,"k akkoord bespreken ld( Lt-c:L-,) ü( Y K W

t GEMEENTE vveert ,k akkoord bespreken ld( Lt-c:L-,) ü( Y K W õ o P >L > t GEMEENTE vveert Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeu I lehouder Onderwerp Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn Ploumen, Jan (575224) M.J. (Mart jn) van den Heuvel B&W-voorstel: BW-010399

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Bestuurs- en Concernzaken 14 november 2014

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Bestuurs- en Concernzaken 14 november 2014 BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Bestuurs- en Concernzaken 14 november 2014 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B&O, V&L, PD B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad

Nadere informatie

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.B.H. Beumers Tel.nr. : Datum: 4 maart 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.) Persoverleg: Ja 8751

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 10-6-2014 B en W-besluit nr.: 14.0493 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Wet markt en overheid Aanleiding: Op 1 juli 2012 is de Wet markt

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 27 oktober 2008 Agenda nr: Onderwerp: Aanpassing grenzen bebouwde kom IJzeren en Sibbe. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 27 oktober 2008 Agenda nr: Onderwerp: Aanpassing grenzen bebouwde kom IJzeren en Sibbe. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 27 oktober 2008 Agenda nr: Onderwerp: Aanpassing grenzen bebouwde kom IJzeren en Sibbe Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel:

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Programma Belvédère Maastricht

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Programma Belvédère Maastricht BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Programma Belvédère Maastricht 23-06-2015 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Ruimte/Economie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Samenvatting Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) opgesteld. In deze structuurvisie wordt de ruimtelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007 Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 12 R11S007 Onderwerp Duurzaamheidsprogramma Zeewolde Raadsvoorstel Beoogd effect Met het duurzaamheidsprogramma Zeewolde wordt een overkoepelend kader geschetst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Daarmee worden beide evenementen voor een periode van vijf jaar voor onze gemeente veilig gesteld.

Daarmee worden beide evenementen voor een periode van vijf jaar voor onze gemeente veilig gesteld. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 23 april 2007 Agenda nr: Onderwerp: Verlenging contract met de stichting Amstel Gold Race Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Loes Peters raad00102

Loes Peters raad00102 Agendapunt commissie: 10 steller telefoonnummer email Loes Peters 417 Loes.peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Wijziging Evenementenbeleid. 12raad00102 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/171397 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 Gevraagd besluit 1. De subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 vast te stellen. 2. Van het

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 augustus 2016 R09S007/z Bestemmingsreserve ten behoeve van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 augustus 2016 R09S007/z Bestemmingsreserve ten behoeve van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Datum Agendapunt Documentnummer R09S007/z160033911 Onderwerp Bestemmingsreserve ten behoeve van Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Alle kinderen moeten kunnen meedoen in de samenleving. Ze hebben recht

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01515 / portefeuillehouder M.A. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door M. Gobati datum/voorstel nr 30 september 2014 / * datum raad 30 oktober 2014 voorstel

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-024 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programmabegroting 2009 en jaarrekening 2007 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2009

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Op 28 november 2013 heeft uw gemeenteraad het uitvoeringsbesluit genomen (Rv. nr ) Hierin is voor de Garenmarkt expliciet opgenomen dat:

Op 28 november 2013 heeft uw gemeenteraad het uitvoeringsbesluit genomen (Rv. nr ) Hierin is voor de Garenmarkt expliciet opgenomen dat: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Programma Bereikbaarheid en programma Binnenstad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Garenmarkt Aanleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

LLHMM Wagemans. Telefoonnummer:

LLHMM Wagemans. Telefoonnummer: Raadsvoorstel Raadsvergadering Volgnummer 80-2016 Onderwerp Wegsleepverordening Maastricht 2016 Programmanummer 2 Integrale Veiligheid Registratienummer 2016-23891 Collegevergadering 19-7-2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17 maart 2009 Nummer voorstel: 2009/34 Voor raadsvergadering d.d.: 31-03-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie