VOLGNUMMER DATUM TEAM Economie & Cultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLGNUMMER DATUM TEAM 114-2013 19-11-2013 Economie & Cultuur"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel VOLGNUMMER DATUM TEAM Economie & Cultuur CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE Collegenota Verlenging Economische en Sociale Zaken organisatie Servaaskermis t/m 2014 d.d. 8 januari 2013 ONDERWERP RAADSVOORSTEL STELLER Organisatie Servaaskermis Dr. CBA Sinke/ AAN DE GEMEENTERAAD, 1. Samenvatting In de raadsvergadering van 17 maart 2009 over de Evaluatie van de Maastrichtse kermissen en het nieuwe kermissenbeleid is besloten de Servaaskermis vanaf 2009 t/m 2012 door de gemeente zelf te laten organiseren met een optie tot verlenging met twee jaar (t/m 2014). Op 8 januari 2013 heeft het college besloten de optie te lichten zodat de Servaaskermis ook in 2013 en 2014 door de gemeente in eigen beheer wordt georganiseerd. Conform besluitvorming van de Raad moet wederom besloten worden of de gemeente de Servaaskermis in eigen beheer blijft organiseren, of dat de Servaaskermis vanaf 2015 wordt uitbesteed aan een private partij. Op basis van positieve evaluatie van de Servaaskermis over de periode wordt geadviseerd om de kermis door de gemeente in eigen beheer te blijven organiseren. Hiermee behoudt de gemeente ook de regie om te kunnen inspelen op de uitkomsten van de nieuwe visie op de binnenstad en de evaluatie en herijking van het evenementenbeleid. 2. Beslispunten Uw Raad wordt voorgesteld: In te stemmen met het voorstel om de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer te blijven organiseren; 3. Aanleiding De kermissen in Maastricht zijn in de periode extern uitbesteed. Het kermissenbeleid is eind 2008 geëvalueerd op basis van kwaliteit, organisatie, locatie en financiën van de kermissen. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie was dat de gekozen invulling met betrekking tot het op afstand zetten van de organisatie niet heeft geleid tot een kwalitatieve en financieel verantwoorde, door de inwoners van Maastricht gedragen, invulling van kermisactiviteiten in Maastricht. In de raadsvergadering van 17 maart 2009 over de nota Evaluatie van de Maastrichtse kermissen en het nieuwe kermissenbeleid is besloten de Servaaskermis vanaf 2009 t/m 2012 door de gemeente zelf te laten organiseren met een optie tot verlenging met twee jaar (t/m 2014). Op 8 januari 2013 heeft het college besloten gebruik te maken van deze optie zodat de Servaaskermis ook in 2013 als 2014 door de gemeente georganiseerd wordt. 1 van 4

2 Raadsvoorstel VOLGNUMMER De Raad zal moeten besluiten of de organisatie van de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer van de gemeente blijft, of dat de organisatie wordt uitbesteed aan een private partij. In dat laatste geval zal een Europese openbare aanbesteding moeten worden opgestart. Gelet op de doorlooptijden van een dergelijke procedure in relatie tot de voorbereidingstijd voor het organiseren van een stadskermis dient eind 2013 een besluit te worden genomen over de wijze van organisatie van de Servaaskermis na Relatie met bestaand beleid De volgende nota's zijn van interesse voor de besluitvorming: Evaluatie Maastrichtse kermissen en Kermissenbeleid Maastricht (Raadsnota 17 maart 2009). Evaluatie en beleid Maastrichtse kermissen (Raadsnota 29 maart 2011). Verlenging organisatie Servaaskermis t/m 2014 (Collegenota 8 januari 2013). 5. Gewenst beleid en mogelijke opties Doelstelling is het organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. Deze doelstelling is behaald tijdens de periode toen de organisatie door de gemeente werd gedaan. Sprake is van een kwalitatieve stadskermis. De Servaaskermis wordt door haar bezoekers gewaardeerd met een 7,3. De kermis is lokaal gericht en de maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd door doelgroepen actief bij de kermis te betrekken. Daarnaast is het negatieve financiële resultaat op dit product omgebogen naar een positief resultaat. Kortheidshalve wordt verwezen naar de collegenota van 8 januari 2013 (zie bijlage 1). In de periode is gebleken dat de toen gekozen uitbesteding heeft geleid tot kwaliteitsdaling en inkomstenvermindering voor de gemeente. Kiezen om niet uit te besteden heeft een additioneel voordeel; door het zelf te organiseren houdt de gemeente maximale sturing, kan regie behouden worden op de kwaliteit en kan ingespeeld worden op de nieuwe visie op de binnenstad en de evaluatie en herijking van het Evenementenbeleid. Zodoende wordt het volgende voorgesteld: Gezien bovenstaande wordt derhalve voorgesteld de stadskermis niet uit te besteden en de kermis vanaf 2015 door de gemeente in eigen beheer te blijven organiseren. 6. Duurzaamheid en gezondheid Vanuit het gemeentelijk project Groene evenementen zijn een aantal maatregelen genomen om het evenement duurzamer te maken. Zo mogen kermisexploitanten geen (diesel)aggregaten plaatsen, maar dienen via het gemeentelijk stroomnetwerk groene stroom af te nemen. Ook wordt er steeds meer LED-verlichting gebruikt. 7. Personeel N.v.t. 2 van 4

3 Raadsvoorstel VOLGNUMMER Informatie en automatisering N.v.t. 9. (Duurzame) aanbestedingen N.v.t. 10. IBOR beheersparagraaf N.v.t. 11. Financiën De begroting van de Servaaskermis in 2014 is al meegenomen in de gemeentelijke begroting met positief. Verwacht wordt dat dit voor de komende jaren hetzelfde zal blijven. Bij uitbesteding zullen inkomen en kosten nagenoeg hetzelfde zijn (kijkende naar de periode ) als bij organisatie door de gemeente zelf, terwijl in dit geval de gemeente de directe sturing kwijt is. 12. Voorstel Uw Raad wordt voorgesteld vanwege positieve inhoud en financiën: In te stemmen met het voorstel om de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer te blijven organiseren; 13. Vervolg / Planning Indien de Raad instemt met het voorstel, zal de gemeente de Servaaskermis zelf blijven organiseren. Afdeling Veiligheid & leefbaarheid zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Indien de Raad niet instemt met het voorstel, zal begin 2014 een Europese aanbesteding gedaan moeten worden, anders komt de organisatie van de kermis van 2015 in het gedrang. Burgemeester en Wethouders van Maastricht, De Secretaris, P.J. Buijtels. De Burgemeester, O. Hoes. 3 van 4

4 Raadsbesluit BIJLAGE I VOLGNUMMER DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 november 2013, organisatieonderdeel Economie & Cultuur, no ; gehoord de commissie Economische en Sociale Zaken BESLUIT: Instemmen met het voorstel om de Servaaskermis vanaf 2015 in eigen beheer te blijven organiseren; Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 december De Griffier, De Voorzitter, 4 van 4

5

6 Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 januari 2013: Conform 2 van 9

7 BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Veiligheid & Leefbaarheid A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Verlenging organisatie Servaaskermis t/m Aanleiding. Zie samenvatting voorblad. 2. Relatie met bestaand beleid. Van 2005 tot en met 2008 is de organisatie van de Servaaskermis uitbesteed aan private partijen. Uit het externe rapport Evaluatie van de Maastrichtse kermissen en het nieuwe kermissenbeleid volgt dat de organisatie van de kermissen in deze periode niet het gewenste positieve effect heeft gehad op de kwaliteit en kwaliteitsbeleving van de kermis. De Servaaskermis was traditioneel ingevuld met veelal weinig vernieuwende en verouderde attracties. Sprake was van een verminderd kwalitatief en attractief aanbod met onvoldoende diversiteit in attracties. De belevingswaarde voor de bezoekers verminderde en de bezoekersaantallen daalden. De interesse voor deze stadskermis onder de kermisexploitanten liep terug. Door de uitbesteding ontbrak het de gemeente om regie op de kermissen te voeren. De gemeente was afhankelijk van de bereidheid tot medewerking door de kermisorganisator met betrekking tot beleidsuitgangspunten voor het organiseren van de kermissen. Het stellen van kwaliteitskaders voorafgaande aan de uitbestede kermissen heeft de kwalitatieve invulling van de activiteiten niet kunnen borgen. Veel ruimte bleef voor eigen interpretatie van de opdrachtnemer. Bovendien voldeed het financiële resultaat zowel voor de kermisorganisator als de gemeente niet aan de verwachtingen. De Servaaskermis bevond zich in een neerwaartse spiraal Naar aanleiding van voornoemd evaluatierapport heeft de raad op 17 maart 2009 besloten: 1. In te stemmen met de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer door de gemeente voor een periode van drie jaar (t/m 2012) met een optie tot verlenging met twee jaar (t/m 2014) onder de verantwoordelijkheid van de sector VTH. 2. Dat de Servaaskermis in het centrum moet worden gehouden en dat deze kwalitatief zal moeten verbeteren om zodoende tot een beleidsversterkende activiteit uit te groeien. Dientengevolge heeft de gemeente zich in het nieuwe kermisbeleid ten doel gesteld tot het door de gemeente organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis in het centrum van Maastricht met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. Als organisator van de kermis heeft de gemeente in de periode 2009 tot en met 2012 meerdere maatregelen en initiatieven genomen om de Servaaskermis kwalitatief te verbeteren om zodoende toe te groeien naar een beleidsversterkend evenement. Hiervoor zijn onder meer in 2009 de privaatrechtelijke verhuurvoorwaarden voor de kermissen opgesteld (nadien gewijzigd in 2011) en is een protocol 3 van 9

8 vastgesteld om een transparante en rechtmatige organisatie van de Servaaskermis te borgen. In deze documenten zijn tevens de kwaliteitseisen vastgelegd. In 2009 heeft een nulmeting onder de bezoekers, de kermisexploitanten en de Vrijthofondernemers van de aangrenzende horecaterrassen plaatsgevonden om de beleving en waardering van de Servaaskermis in kaart te brengen. In 2012 is een vervolgmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze twee metingen wordt inzicht geboden in de kwaliteitsverbeteringen van de kermis en de ontwikkeling naar een beleidsversterkend evenement. Dit geeft een referentiekader voor het collegebesluit om al dan niet gebruik te maken van de optie de gemeentelijke organisatie van de Servaaskermis met twee jaar (t/m 2014) te verlengen. 3. Gewenst beleid en mogelijke opties. De gewenste kwaliteitsverbetering is in de periode van de uitbesteding ( ) uitgebleven. Het nieuwe kermisbeleid is er derhalve op gericht om deze vooruitgang alsnog te bewerkstelligen. Deze kwaliteitsverbetering sluit aan bij het evenementenbeleid waarin wordt beoogd de stadskermis te laten ontwikkelen tot een beleidsversterkend evenement. Voor kwaliteit met betrekking tot het evenement Servaaskermis geldt als uitgangspunt het creëren van evenwicht tussen vermaak toegankelijk voor een breed publiek en een kermis met een juiste verhouding van attracties van grootvermaak, kindervermaak, spelzaken, consumptieve zaken en kijkwerk. Door een diversiteit aan kwalitatieve attracties met een verzorgde uitstraling wordt een kermis aantrekkelijk voor een breed publiek (leeftijdscategorieën/ doelgroepen). Bij kwaliteit gaat het ook om behartiging van de belangen van zowel de bezoekers en de kermisexploitanten als de gemeente. De veiligheid en leefbaarheid, financiën en communicatie spelen daarin eveneens een belangrijke rol. Een kwalitatieve kermis levert een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en maakt verbindingen tussen de beleidsterreinen sociaal (maatschappelijke participatie), cultuur (immaterieel erfgoed), economie (vrijetijdsbesteding/evenementen) en veiligheid & leefbaarheid (omgeving). Kwaliteit en diversiteit Ter verbetering van de kwaliteit van de Servaaskermis ten opzichte van de private uitbesteding is in het nieuwe kermisbeleid vastgelegd dat attracties niet alleen op de hoogte van de geboden pachtsom worden geselecteerd maar tevens op kwaliteit en uitstraling van de attracties in relatie tot het totale kwaliteitsbeeld van de kermis. In de Verhuurvoorwaarden voor de kermissen is dit gunningscriterium expliciet opgenomen. Door elk jaar noviteiten, publiekstrekkers en/of bijzondere attracties vast te leggen wordt invulling gegeven aan dit criterium. Kwalitatieve attracties zijn noodzakelijk om de continuïteit van de kermis te borgen. Ze creëren een aantrekkingskracht op de bezoekers en zijn voor exploitanten het motief om vooral voor de Servaaskermis in te schrijven in plaats van andere concurrerende kermissen in Nederland en het buitenland. Een kwalitatieve kermis verkrijgt een goede naam in de kermiswereld en heeft een aanzuigende werking op het aanbod van kwalitatieve attracties in de daaropvolgende jaren. Kwalitatieve kermissen generen in de regel hogere omzetten vanwege de hogere bezoekersaantallen. Dit heeft zijn positieve weerslag op de pachtinkomsten voor de gemeente. Vanaf 2009 is een diversiteit aan kwalitatieve attracties geplaatst met evenwicht tussen grootvermaak, kindervermaak, spelzaken, consumptieve zaken en kijkwerk. Vanuit het evenementenbeleid is bij de opstelling van de kermis op het Vrijthof rekening gehouden met de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarden, de functies en het plein. De omgeving van het Vrijthof moet herkenbaar en beleefbaar zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteitsbeleving van de kermis. Zo veel als mogelijk zijn voor de opstelling van de kermis open attracties (vanwege het doorzicht) geselecteerd en zijn de verschillende soorten attracties evenwichtig verdeeld over het kermisterrein. 4 van 9

9 Onder verwijzing naar het evaluatierapport voor de Servaaskermis 2012 vormden de (spectaculaire) attracties een belangrijke reden de kermis te bezoeken. Een ruime meerderheid van de bezoekers (80% of meer) is tevreden over zowel het aantal als de variatie in attracties. De exploitanten waarderen de Servaaskermis eveneens op kwaliteit en diversiteit. Doelgroep en participatie Kermis wordt historisch gezien als volkscultuur. Ze heeft een eeuwenlange traditie. De kermis is onderdeel van het immaterieel culturele erfgoed van Nederland. Immaterieel erfgoed leeft, maakt onderdeel uit van ons leven en willen we doorgeven aan latere generaties. De Servaaskermis heeft vanuit die positie een belangrijke functie. Ze werkt verbindend en geeft gedeelde beleving. Hierdoor werkt de kermis identiteitsversterkend. Dit effect is niet altijd zo zichtbaar, maar draai het eens om: als de stadskermis wegvalt.staat de stad op z n kop. Aan de hand van het onderzoek in 2012 lijkt de bekendheid van de kermis voor een deel verankerd te zijn in het collectief geheugen bij de Maastrichtse inwoners waarbij zonder reclame de Servaaskermis bij een groot deel van de inwoners bekend is. De Servaaskermis is een evenement om te ontmoeten en te verbinden. Dit evenement is een jaarlijkse ontmoetingsplek voor families en vrienden. Ze wordt bezocht door alle leeftijdscategorieën en sociale klassen. Een evenement voor een breed publiek maakt verbindingen tussen jong en oud en draagt bij aan participatie. De Servaaskermis is een lokaal evenement. Dit evenement wordt voornamelijk bezocht door de inwoners van Maastricht. De Servaaskermis is lokaalgericht en daardoor valt zij vanuit het evenementenbeleid in de categorie beleidsversterkend. De marketing voor de kermis is derhalve lokaal gericht. Desondanks is het opvallend dat het evaluatierapport van 2012 laat zien dat ongeveer 35% van de bezoekers van buiten Maastricht afkomstig zijn. De herkomst van de bezoekers naar stadsdeel laat een gelijke verdeling ten opzichte van het aantal inwoners in de stad zien. De Servaaskermis is een evenement voor de inwoners uit alle stadsdelen van Maastricht. De kermis biedt ook mensen die niet direct in de gelegenheid zijn de kans om van de kermis mee te genieten en te participeren. In dat kader worden bijvoorbeeld attracties geplaatst toegankelijk voor minder validen. Ook wordt de kermis een aantal dagdelen opengesteld voor speciale doelgroepen (kinderen van Trajekt uit aandachtswijken en scholen voor speciaal onderwijs). Darnaast wordt jaarlijks een drukbezochte familiedag georganiseerd (26% van de gezelschappen die de kermis bezoeken bestaat uit ouders met kinderen). De kermisexploitanten werken aan deze maatschappelijk initiatieven mee. Vanuit cultuur/onderwijs ligt het in de planning basisscholen uit te dagen kunstig in te spelen op het fenomeen kermis - als traditioneel volksvermaak in Maastricht- door het laten maken van de jaarlijkse kermisaffiche. De Maastrichtse basisscholen worden uitgenodigd een kermisaffiche te ontwerpen die de sfeer van de Servaaskermis uitbeeld. Om de Servaaskermis voor een breed publiek toegankelijk te maken is betaalbaarheid een effectief middel. Daarvoor zijn de ritprijzen gemaximaliseerd. Een betaalbaar evenement werkt laagdrempelig en voorziet in de behoefte van een breed publiek. Participatie wordt hierdoor gestimuleerd. In 2012 heeft een ruime meerderheid van de bezoekers aangegeven tevreden te zijn over de hoogte van de ritprijzen. Tot slot maakt de gemeente vanuit arbeidsmarktintegratie sinds 2010 gebruik van de MTB (arbeidsintegratie) bij de organisatie van de kermis op de onderdelen reiniging/bewaking/ terreinbeheer. Veiligheid en leefbaarheid Doel van het evenementenbeleid is ervoor te zorgen dat meer evenwicht ontstaat tussen de positieve effecten van evenementen (vertier, bestedingen, imago) en de leefbaarheid in de stad: het fijn kunnen wonen. Doel is het minimaliseren van de omgevingseffecten door overlast te beperken. Maatregelen in het belang van veiligheid en leefbaarheid leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van een 5 van 9

10 kermis. Immers blijkt uit de evaluatie over de private uitbesteding in dat een beperkte kwaliteitsuitstraling en gebrek aan diversiteit van attracties overlast in de hand werkte. In deze periode is een toename van overlast geconstateerd hetgeen een verdere kwaliteitsdaling tot gevolg had. Om overlast te beperken c.q. te voorkomen worden de in den lande als bekendstaande overlastgevende attracties voor de Servaaskermis gemeden. In het kader van verbetering van de (sociale) veiligheid wordt in de avond- en nachtelijke uren op het kermisterrein gecertificeerde beveiliging ingezet. Daarnaast zijn tijdens de op-, afbouw en gedurende openingstijden van de kermis de gemeentelijke kermismeesters (marktmeesters) aanwezig om de voortgang van de kermis soepel te laten verlopen. Deze maatregelen dragen bij aan een positieve sfeerbeleving onder de bezoekers en exploitanten op de kermis. Ter beperking van geluidsoverlast zijn door de gemeente geluidsbegrenzers (max. 85 db(a)) aangebracht. Ook wordt slechts centrale muziek op de kermis toegestaan om de kakofonie aan geluiden te beperken. De gemeente houdt middels geluidsmetingen hierop toezicht. Door deze maatregelen is het aantal klachten over geluidshinder ten opzichte van de periode van de private uitbesteding tot een minimum gedaald. De periode van op- en afbouw van de kermis op het Vrijthof is tot het absoluut noodzakelijke beperkt om bouw-/geluidsoverlast voor de omgeving te minimaliseren. In de nachtelijke uren is het tijdens de opbouw in zijn geheel niet toegestaan op het kermisterrein te werken. Tot slot vindt dagelijks op en direct rond het kermisterrein reiniging plaats. Dit draagt bij aan een kwalitatieve uitstraling van het kermisterrein. Bijkomend effect is beperking van het zwerfvuil. Waardering doelgroepen Aan de bezoekers, kermisexploitanten en horecaondernemers is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de algemene waardering van de Servaaskermis. De bezoekers waarderen in 2012 de kermis op het Vrijthof met een 7,3, de kermisexploitanten met een 7 en de horecaondernemers met een 5,4. Waar de bezoekers vooral positieve geluiden laten horen over de kermis en ook de exploitanten de sfeer en attracties waarderen, wijkt de ervaring van de horecaondernemers hiervan af. De minste waardering heeft de horeca voor de duur van de kermis en het geluidsniveau. Over de sfeer op de kermis zijn de meningen onder de horecaondernemers verdeeld; de helft ervaart deze als voldoende. Een mogelijke verklaring voor de negatieve waardering van de Servaaskermis kan liggen in het ongunstige effect dat de kermis op het Vrijthof volgens hen heeft op de omzet en de klantenaantallen. De gemeente heeft reeds geluidsmaatregelen genomen en ook wordt de horeca uitgenodigd actief te participeren in de kermis. Inmiddels wordt de kermis door de horeca aan het Vrijthof in 2012 (5,4) hoger gewaardeerd dan in 2009 (4,7). Financiën in relatie tot kwaliteit Over het algemeen laten de (pacht)inkomsten sinds 2009 een stijgende lijn zien ondanks de economische recessie die ook zijn weerslag heeft op de kermisbranche. Het toegenomen vertrouwen in de kermis onder de exploitanten vertaalt zich doorgaans in een stijging van de pachtinkomsten. De ingezette kwaliteitsverbeteringen voor de kermis op het Vrijthof lijken daar mede aan te hebben bijgedragen. Conclusie Sinds de gemeente de organisatie van de Servaaskermis in 2009 op zich heeft genomen zijn positieve resultaten voor de kermis bereikt. De kwaliteit van de kermis op het Vrijthof ten opzichte van de jaren van de private uitbesteding is aantoonbaar verbeterd. Evenwicht is gevonden tussen vermaak toegankelijk voor een breed publiek en een kermis met een juiste verhouding van kwalitatieve attracties van grootvermaak, kindervermaak, spelzaken, consumptieve zaken en kijkwerk. Maatschappelijke participatie wordt bij dit evenement gestimuleerd door doelgroepen actief bij de Servaaskermis te 6 van 9

11 betrekken. De betaalbaarheid draagt bij aan de laagdrempeligheid van het evenement. De kermis draagt bij aan de variëteit aan evenementen in Maastricht. De waardering door de bezoekers, exploitanten en horecaondernemers is sinds de private uitbesteding gestegen. De Servaaskermis is in vergelijking met de periode van de uitbesteding weer verankerd in de stad. Door een kwalitatieve stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek is de kermis in de periode 2009 tot en met 2012 doorontwikkeld naar een beleidsversterkend evenement. Periode Servaaskermis 2013 De Servaaskermis duurt traditioneel 10 dagen en start op de vrijdag voorafgaande aan 13 mei (feestdag Sint Servaas). Voor 2013 was de Servaaskermis derhalve gepland van vrijdag 10 mei tot en met zondag 19 mei In 2013 vindt evenwel Pinksteren plaats op 19 en 20 mei Doorgaans kiezen exploitanten voor kermissen met extra feestdagen doordat deze kermissen vanwege grotere bezoekersaantallen commercieel aantrekkelijker zijn. De met de Servaaskermis concurrerende stadskermissen (Groningen en Purmerend) hebben hun kermisperiode reeds voor deze dagen aangepast. Om te voorkomen dat exploitanten kiezen voor deze stadskermissen wordt in het belang van een kwalitatieve Servaaskermis voorgesteld deze kermis niet te laten aanvangen op vrijdag 10 mei, maar pas op zaterdag 11 mei en te laten eindigen op maandag 20 mei in plaats van zondag 19 mei Rekeninghoudend met de 60-dagennorm voor het Vrijthof verandert het aantal kermisdagen (10) niet. Voorstel Als gevolg van de positieve resultaten bij de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer wordt voorgesteld de organisatie van de kermis met twee jaar (t/m 2014) te verlengen. Voor de organisatie van deze kermissen blijft als doelstelling gelden het organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. In 2014 zal een besluit worden genomen over de toekomst van de Servaaskermis en het al dan niet door de gemeente blijven organiseren van de Servaaskermis. Hiervoor zal eind 2014 een voorstel worden ingediend. Tot slot wordt voorgesteld de periode voor de Servaaskermis 2013 vast te stellen van 11 mei tot en met 20 mei Duurzaamheid en gezondheid. De Servaaskermis heeft samen met het Preuvenemint, 11 de van de 11 de, Festival Bruis en Queensday in 2010 deelgenomen aan het gemeentelijk project Groene evenementen. Doel van dit project was het geven van advies aan zowel organisatoren als de gemeente op welke wijze toekomstig te organiseren spraakmakende evenementen duurzamer gemaakt kunnen worden. In dit project is een lijst van maatregelen opgesteld en zijn aanbevelingen gedaan die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van elk willekeurig evenement in Maastricht. Voor de organisatie van de kermis zijn deze maatregelen en aanbevelingen overgenomen voor zover deze aspecten realiseerbaar zijn voor dit evenement. Vanuit de ambitie klimaatneutrale gemeente is het kermisexploitanten niet toegestaan op de Servaaskermis (diesel)aggregaten te plaatsen. Exploitanten dienen via het gemeentelijk stroomnetwerk groene stroom af te nemen. Daarnaast levert LED-verlichting in attracties significante energiebesparing op. Deze verlichting beleeft in de kermiswereld een opmars. 5. Personeel & Organisatie. NVT 6. Informatie en automatisering. NVT 7 van 9

12 7. (Duurzame) aanbestedingen. NVT 8. Beheersparagraaf IBOR. NVT 9. Financiën Tabel Financieel overzicht kermissen (x 1.000) Opbrengsten 2 70V 122V 143V 144V 138V Kosten 30N 173N 148N 100N 61N Resultaat product 40V 50N 5N 44V 77V Begroting regulier 162V 162V 162V 162V 48V 49,1V 50,1V Incidentele bijstelling Begroting totaal 162V 162V 62V 62V 48V 49,1V 50,1V Resultaat t.o.v. begroting 122N 213N 67N 18N 29V De opbrengsten voor de kermissen laten over het algemeen een stijgende lijn zien. De kosten vertonen een dalende lijn. Dit is toe te schrijven aan een effectievere en efficiëntere organisatie van de kermissen sinds 2009 en het vervallen van de wijkkermissen in Het negatieve financiële resultaat op de organisatie van de kermissen is omgebogen naar een positief resultaat. De verwachting is dat de pachtinkomsten de komende jaren op hetzelfde niveau blijven of licht dalen. Dit is het gevolg van de economische crisis en de tendens in de kermisbranche dat het bestedingspatroon van de gemiddelde kermisbezoeker de komende jaren gaat afnemen. Reden hiervoor is dat de kermis eerder iets bijzonders was waar mensen een jaar voor spaarden. Tegenwoordig concurreert de kermis met andere vormen van vrijetijdsbesteding. De reguliere begroting blijft nochtans ongewijzigd. 10. Voorstel. 1 De begroting 2008 is inclusief de Najaarskermis. Sinds 2009 wordt de najaarskermis op het Vrijthof niet meer door de gemeente georganiseerd (raadsbesluit 17 maart 2009). De begroting is inclusief de organisatie van de wijkkermissen. Sinds 2012 worden de wijkkermissen niet meer door de gemeente zelf georganiseerd (raadsbesluit 27 maart 2009). 2 Opbrengsten = pachtinkomsten + promotie-inkomsten + vergoeding servicekosten salonwagenterrein. 3 Eenmalige bijstelling is vastgelegd in Kaderbrief Abusievelijk werd het begroot resultaat op kermissen in 2011 nogmaals voor 100K negatief bijgesteld, waardoor het begrotingsresultaat effectief 38 K negatief bedroeg. 8 van 9

13 Als gevolg van de positieve resultaten bij de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer wordt voorgesteld de organisatie van de kermis met twee jaar (t/m 2014) te verlengen. Voor de organisatie van deze kermissen blijft als doelstelling gelden het organiseren van een kwalitatieve en betaalbare stadskermis met een diversiteit aan attracties voor een breed publiek. Na de organisatie van de Servaaskermis in 2014 zal een besluit worden genomen over de toekomst van de Servaaskermis en het al dan niet door de gemeente blijven organiseren van de Servaaskermis. Hiervoor zal eind 2014 een voorstel worden ingediend. Tot slot wordt voorgesteld de periode voor de Servaaskermis 2013 vast te stellen van 11 mei tot en met 20 mei Beslispunten: 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inzake de Servaaskermis 2012; 2. In te stemmen met het voorstel de Servaaskermis zowel in 2013 als in 2014 door de gemeente in eigen beheer te laten organiseren; 3. Eind 2014 een besluit te nemen over de toekomstige organisatie van de Servaaskermis ( 2015-e.v.); 4. De periode voor de Servaaskermis 2013 vast te stellen van 11 mei tot en met 20 mei Vervolg / Planning. Bij de besluitvorming tot voortzetting van de organisatie van de Servaaskermis in eigen beheer zal de gemeente de organisatie van deze kermis opstarten. Na de organisatie van de Servaaskermis in 2014 zal een besluit worden genomen over de toekomst van de Servaaskermis en het al dan niet door de gemeente blijven organiseren van de Servaaskermis. Hiervoor zal eind 2014 een voorstel worden ingediend. 12. Communicatie. In de wekelijkse persbriefing wordt besluit toegelicht. 9 van 9

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Afstudeerrapport Bewonersbeleving Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : 400791 Opdrachtgever : Lectoraat

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

Monitor Burgerparticipatie

Monitor Burgerparticipatie 2013 Monitor Burgerparticipatie Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie David Bos Den Haag, februari 2014 HDR-014 advertentie 232x175.indd 11 12-08-11

Nadere informatie

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân 23 september 2009 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 23 september 2009 Geachte leden der Provinciale Staten van Fryslân, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009.

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009. Aan de gemeenteraad ~atwijl{ laaknummer Programma Onderwerp : 2008-17863 : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 Katwijk, woensdag 20 mei 2009 Inleiding Op 29 juli 2008

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie