Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie"

Transcriptie

1 Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie 1

2 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente werkt op verschillende manieren aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Het college van B&W van Scherpenzeel maakt de komende jaren werk van het economisch beleid en heeft besloten een Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel op te stellen 1. De beleidsnota geeft niet alleen een overzicht van de economische terreinen, maar beschrijft ook welke ontwikkelingen zich voordoen en wat dit voor de gemeente Scherpenzeel en de ondernemers betekent. Het college van B&W vindt het belangrijk dat de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel op een interactieve manier tot stand komt; ondernemers en inwoners worden nadrukkelijk bij de totstandkoming van de beleidsnota betrokken. Deze startnotitie is een plan van aanpak om de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel verder vorm te geven. Organisatie Opdrachtgever Opdrachtnemer College van B&W van Scherpenzeel Postbus ZJ Scherpenzeel Tel Scriptief Marternest VL Scherpenzeel Tel Wat is de aanleiding? De gevolgen van de economische recessie zijn, ook in Scherpenzeel, merkbaar. De recessie, die in 2008 in volle omvang startte, duurt voort, ook al zijn er tekenen van (licht) herstel. De gemeente Scherpenzeel heeft daar soms direct, soms indirect mee te maken. Het college van B&W vindt het belangrijk om de komende jaren een impuls te geven aan het economisch beleid en stelt, mede daarom, een Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel op; in de economische beleidsnota wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de economische terreinen thema s beschreven en wordt aangegeven wat de komende jaren moet gebeuren en op welke manier gemeente én ondernemers daaraan een bijdrage (kunnen) leveren. Wat is de ambitie? De gemeente Scherpenzeel kenmerkt zich als een levendige woon- en werkgemeente en ligt centraal in de Gelderse Vallei. De gemeente Scherpenzeel profiteert volop van haar unieke identiteit: de ruimte, de leefbaarheid en een prachtige, groene omgeving in de nabijheid van stedelijke centra. Samengevat: een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En daarbij past een overheid die (inwoners en) ondernemers faciliteert en ondersteunt. Wat is het doel van het economisch beleid? Het college van B&W maakt de komende jaren werk van het economisch beleid. De belangrijkste speerpunten zijn, vertaald uit en gebaseerd op het Coalitieakkoord Samen zorgen, Samen leven, Samen werken : 1 Zie Coalitieakkoord Samen zorgen, Samen leven, Samen werken, 24 april 2014, pag. 10 en 11 2

3 het behouden en stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Scherpenzeel, het (verder) verbeteren van het ondernemers(vestigings)klimaat en het (blijvend) onderhouden van goede relaties met het bedrijfsleven. Wat is het doel van de Nota Economisch Beleid Scherpenzeel ? De doelstellingen van (het opstellen van) de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel zijn het bieden van een overzicht van de economische thema s in Scherpenzeel en hoe de gemeente met economie en ondernemers omgaat; het beschrijven van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het economische beleid van de gemeente Scherpenzeel en wat dit betekent voor gemeente en ondernemers; het opstellen van een actieprogramma om de speerpunten uit te voeren. De economische beleidsnota wordt geen statisch, maar een levend document; economisch beleid dat op een later moment wordt ontwikkeld, kan aan de economische beleidsnota worden toegevoegd. Beleidskaders Het college van B&W houdt bij het opstellen van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel rekening met de volgende beleidskaders: 1. Coalitieakkoord van SGP, CDA en ChristenUnie Samen zorgen, Samen leven, Samen werken ; 2. Programmabegroting 2014 / Meerjarenbegroting ; 3. Kadernota 2015; 4. Structuurvisie Scherpenzeel (2013); 5. Provinciale Omgevingsvisie; 6. Strategische Agenda / Regionale Gebiedsvisie Regio FoodValley. Coalitieakkoord Samen zorgen, Samen leven, Samen werken De SGP, het CDA en de ChristenUnie hebben op 24 april 2014 het Coalitieakkoord Samen zorgen, Samen leven, Samen werken gepresenteerd. Programma 3 gaat met name in op de economische ontwikkelingen in Scherpenzeel:,,De gemeente Scherpenzeel is geen forensendorp of slaapgemeente. Een goed functionerende plaatselijke economie is een belangrijke factor om ons dorp leefbaar te behouden. Belangrijke kenmerken zijn een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod, actieve bedrijven en voldoende lokale werkgelegenheid. Dat geldt ook voor onze agrarische ondernemers in het buitengebied. Werken en rusten wisselen elkaar daarbij af; op zondag zijn de winkels gesloten. Wat gaan wij daarvoor doen? Waar richten wij ons de komende jaren op? 1. Centrumvisie Wij geven in 2014 prioriteit aan het herijken van de Centrumvisie. Wij hechten daarbij aan de volgende zaken: Het centrum is en blijft aantrekkelijk voor inwoners en toeristen om de dagelijkse boodschappen te doen en te winkelen; Het centrum heeft een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod; Het centrum is en blijft goed bereikbaar; Wij stimuleren het doen van aan- en inkopen in de eigen gemeente. Verder zetten wij ons in voor de volgende zaken: 3

4 Wij hebben oog voor de leegstand van winkelunits en zoeken naar mogelijkheden om hierop, mede in het licht van de marktontwikkelingen, in te spelen. Wij zoeken naar mogelijkheden om, bij voorkeur in de periferie van het centrum, in bestemmingsplannen te kunnen schakelen tussen de behoefte aan winkels en wonen. Het centrum van Scherpenzeel blijft open voor het verkeer; de doorgaande route wordt niet afgesloten. Wij vinden het belangrijk dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor consumenten; we zoeken, samen met ondernemers, naar mogelijkheden rondom het centrum voor voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers. Na uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen beoordelen wij op dat moment de noodzaak van de blauwe zone in het centrum. Wij betrekken daarbij opnieuw ondernemers en omwonenden. De woensdagmarkt is een belangrijke trekker voor ons centrum, zowel voor inwoners van Scherpenzeel als daarbuiten. We handhaven de markt in de huidige vorm. We zoeken, samen met ondernemers en marktkooplui, naar een optimalisatie op het gebied van logistiek en parkeren. 2. Bedrijvigheid in Scherpenzeel; daar maken we werk van Wij maken de komende jaren werk van het economisch beleid en stellen, in samenspraak met ondernemers, een economische beleidsvisie op met de volgende randvoorwaarden: Een heldere en duidelijke visie met een concreet uitvoeringsprogramma; Een creatieve insteek, niet alleen voor wat betreft de totstandkoming, maar ook voor wat betreft de oplossingen; Een toekomstgerichte en flexibele visie; nieuwe ontwikkelingen, zoals het werken aan huis en internetondernemingen, krijgen daarin een plaats. Wij hechten aan een gezonde marktwerking. Wij spannen ons in om bij gemeentelijke opdrachten en binnen de wettelijke mogelijkheden lokale bedrijven zo maximaal mogelijk voor aanbestedingen in aanmerking te laten komen. Wij vinden het verder belangrijk dat in de economische beleidsvisie aandacht is voor de volgende zaken: Wij inventariseren waar ondernemers behoefte aan hebben en hoe wij de dienstverlening aan bedrijven kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door één aanspreekpunt. Bij dit loket kan ook een startende ondernemer of een ondernemer met financiële problemen terecht om informatie te krijgen over professionele hulp. Wij zetten in op een blijvend goede communicatie met ondernemers en brancheorganisaties, zoals Ondernemersvereniging Scherpenzeel, de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg en LTO Noord De Liniedijk. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de bedrijventerreinen Hogekamp-Oost en t Zwarte Land te revitaliseren, zowel voor wat betreft de bestemming als de uitstraling. 3. Bedrijfsverzamelgebouwen Wij stimuleren de realisering van bedrijfsverzamelgebouwen voor kleinschalige bedrijven. Wij ondersteunen zoveel als in ons vermogen ligt initiatieven daartoe. 4. Agrarische bedrijven buitengebied Scherpenzeel is een agrarische gemeente. Wij blijven agrarische bedrijvigheid mogelijk maken en bieden daarvoor de ruimte. Agrarische ondernemers vervullen als voedselproducenten een belangrijke rol in de lokale economie. Daarnaast is ons landschap gestempeld door de agrarische sector. Om dit cultuurlandschap te handhaven, moet er toekomstperspectief zijn. De gemeente Scherpenzeel maakt deel uit van het zogenaamde verwevingsgebied; daarbinnen zijn mogelijkheden tot uitbreiding. Daarnaast 4

5 zijn wij terughoudend met functieverandering naar niet-agrarisch gebruik. Dit mag geen negatieve gevolgen hebben voor de agrarische ondernemers. Wat zijn de economische thema s in Scherpenzeel? De economische thema s in Scherpenzeel zijn in deze hoofdthema s samen te vatten: A. Algemeen; B. Midden- en Kleinbedrijf; C. Landbouw; D. Transport & Logistiek; E. Industrie; F. Toerisme & Recreatie; G. Horeca; H. Bedrijventerreinen; I. Overheid. Hierna worden de thema s kort toegelicht en wordt aangegeven op welke manier deze in de Nota Economisch Beleid Scherpenzeel worden beschreven. A. Algemeen We beschrijven de ontwikkelingen op het gebied van de economie in het algemeen en in Scherpenzeel in het bijzonder. We gaan ook in op nieuwe ontwikkelingen, zoals het werken aan huis, internetondernemingen, glasvezeltoepassingen en een dekkend gsmnetwerk. B. Midden- en Kleinbedrijf In de gemeente Scherpenzeel zijn relatief veel ondernemingen die tot het zogenoemde Midden- en Kleinbedrijf (MKB) worden gerekend. B.1. Wat is de stand van zaken? B.2. Wat zijn de ontwikkelingen? B.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? periode moet gebeuren met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf in Scherpenzeel en op welke manier dat gebeurt. C. Landbouw De gemeente Scherpenzeel is een plattelandsgemeente met voornamelijk aan de noordzijde van de gemeente vele tientallen agrarische bedrijven. C.1. Wat is de stand van zaken? We beschrijven de stand van zaken in het algemeen en in Scherpenzeel in het bijzonder. C.2. Wat zijn de ontwikkelingen? We beschrijven de ontwikkelingen in het algemeen en in Scherpenzeel in het bijzonder. C.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? We beschrijven hier mede op basis van de bovenstaande alinea s wat de komende 5

6 periode moet gebeuren met betrekking tot de landbouw in Scherpenzeel en op welke manier dat gebeurt. D. Transport & Logistiek In de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel worden met betrekking tot transport & logistiek de volgende zaken aan de orde gesteld: D.1. Wat is de stand van zaken? D.2. Wat zijn de ontwikkelingen? D.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? periode moet gebeuren met betrekking tot transport & logistiek in Scherpenzeel en op welke manier dat gebeurt. E. Industrie In de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel worden met betrekking tot de industrie de volgende zaken aan de orde gesteld: E.1. Wat is de stand van zaken? E.2. Wat zijn de ontwikkelingen? E.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? periode moet gebeuren met betrekking tot industrie in Scherpenzeel en op welke manier dat gebeurt. F. Toerisme en Recreatie In de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel worden met betrekking tot toerisme en recreatie de volgende zaken aan de orde gesteld: F.1. Wat is de stand van zaken? F.2. Wat zijn de ontwikkelingen? F.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? periode moet gebeuren met betrekking tot toerisme en recreatie in Scherpenzeel en op welke manier dat gebeurt. G. Horeca De gemeente Scherpenzeel kent verschillende horecagelegenheden. In de Nota Economisch Be-leid Gemeente Scherpenzeel worden met betrekking tot de horeca de volgende zaken aan de orde gesteld: G.1. Wat is de stand van zaken? G.2. Wat zijn de ontwikkelingen? 6

7 G.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? periode moet gebeuren met betrekking tot de horeca in Scherpenzeel en op welke manier dat gebeurt. H. Bedrijventerreinen De gemeente Scherpenzeel kent twee bedrijventerreinen: Bedrijventerrein Hogekamp-Oost (ten oosten van de kom van Scherpenzeel); Bedrijventerrein t Zwarte Land (ten westen van de kom van Scherpenzeel). H.1. Wat is de stand van zaken? H.2. Wat zijn de ontwikkelingen? H.3. Wat betekent dat voor de gemeente Scherpenzeel? In de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel worden met betrekking tot de bedrijventerreinen de volgende zaken aan de orde gesteld: Beschrijving van de bedrijventerreinen Hogekamp-Oost en t Zwarte Land; Beschrijving van lokale en regionale ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de bedrijventerreinen in Scherpenzeel; Inventarisatie van a) de behoefte van de bestaande bedrijven om uit te breiden, b) behoefte van bestaande bedrijven om het bedrijventerrein te revitaliseren en c) behoefte van bedrijven in en om Scherpenzeel om zich op één van beide bedrijventerreinen te vestigen; Opstellen van een actieprogramma om nieuwe bedrijven te interesseren voor vestiging in de gemeente Scherpenzeel; Inventarisatie van de eventuele behoefte aan uitbreiding van de bedrijventerreinen; Opstellen van een actieprogramma ten aanzien van de beide bedrijventerreinen. I. Overheid De gemeente Scherpenzeel wil de komende jaren samen met ondernemers en andere belanghebbenden werk maken van het economisch beleid. De gemeente heeft daarbij ook zelf een belangrijke rol, bijvoorbeeld op het gebied van faciliteren en ondersteunen. In de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel wordt de rol en de ambitie van de gemeente Scherpenzeel op het gebied van de economisch beschreven. Ook wordt aangegeven wat de komende periode moet gebeuren om verder inhoud te (kunnen) geven aan die faciliterende en ondersteunende rol. Participatie De gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk dat de economische beleidsnota op een interactieve manier tot stand komt, zowel intern (met gemeentelijke afdelingen) als extern (met de ondernemers, de ondernemersverenigingen, de brancheorganisaties, kennisinstituten, andere overheden en inwoners). Hierbij valt te denken aan: Gemeentebestuur; Ondernemers; Ondernemersvereniging Scherpenzeel; Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg; Inwoners; Kamer van Koophandel; Buurgemeenten / Regio FoodValley; 7

8 Hoofdbedrijfschap Detailhandel; Land- en Tuinbouworganisatie; Midden- en Kleinbedrijf; Provincie Utrecht en Provincie Gelderland. Voor wat betreft de participatievorm valt onder andere te denken aan het enquêteren van ondernemers en het organiseren van een interactieve avond over de (toekomst van de) economie in Scherpenzeel. Tijdens deze interactieve avond wordt een aantal ontwikkelscenario s gepresenteerd en wordt door belanghebbenden tijdens workshops ingezoomd op de diverse thema s die van belang zijn bij het opstellen van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Verbinding met Centrumvisie Scherpenzeel De gemeente Scherpenzeel is, in de periode dat de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel wordt opgesteld, ook bezig met de Centrumvisie Scherpenzeel. Verschillende thema s raken beide plannen en zullen daarom ook in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Actoren Bij de totstandkoming van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel zijn naast het participatietraject verschillende actoren betrokken: Actor Rol Gemeente De gemeente Scherpenzeel stelt de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel op. College B&W Het college van B&W heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Nota Economnisch Beleid Gemeente Scherpenzeel ; te beginnen met deze startnotitie. Het college stelt de startnotitie vast en zendt deze ter kennisneming naar de raad. Het college stemt op een later moment in met het concept van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel en zendt deze, ter bespreking en vaststelling, naar de gemeenteraad. Portefeuillehouder(s) Burgemeester B. Visser heeft economie in zijn portefeuille en is daarom bestuurlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van de economische beleidsnota. De totstandkoming van de Centrumvisie Scherpenzeel valt onder de bestuursverantwoordelijkheid van wethouder mevrouw V.M. van de Fliert. Gemeenteraad De gemeenteraad wordt actief geïnformeerd over de totstandkoming van de economische beleidsnota; de raad neemt kennis van de startnotitie en stelt later dit jaar de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel vast. Overige actoren Naast de bovenstaande actoren worden ook anderen zie hierboven nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Dat gebeurt in het kader van het participatietraject. Stappenplan Het opstellen van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel verloopt volgens het volgende stappenplan: 2014 Mei College van B&W stelt de Startnotitie vast Startnotitie wordt ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd 8

9 Juni Verzamelen van informatie (waaronder feiten en cijfers) voor het opstellen van de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Interactieve bijeenkomst met de participatiegroepen (zie hierboven) over de kaders voor de Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel We bekijken de mogelijkheid om voor dit gedeelte samen op te trekken met de totstandkoming van de Centrumvisie Scherpenzeel. Verwerken van de uitkomsten van het participatietraject Juli/Augustus Redactie Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Oktober Vaststellen Nota Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Scherpenzeel, 24 mei 2014 Bertil Rebel Scriptief Bureau voor communicatie 9

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond

Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2011-2015 1 Inhoudsopgave Startnotitie Economisch Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2011-2015 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 3 2.1 Interne uitgangspunten...

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

De kracht van Wassenaar

De kracht van Wassenaar Startnotitie Economische Visie 2014-2018 De kracht van Wassenaar Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond en aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 5 1.3 Doelstelling en ambities... 5 1.4 Beoogd

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat / H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator:P. van Boxtel 3.1 Missie Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van economische

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00293* 15RDS00293 Onderwerp Vaststellen economisch beleidsplan 2016-2025 1 Beslispunten Het economische beleidsplan 2016-2025 vast te stellen. 2 Samenvatting

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 382917 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Paraplunota Economisch Klimaat Verantwoordelijk portefeuillehouder: Mr. A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken?

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken? Programma 4 Economie Portefeuillehouder N.n.b Inhoud van het programma Het programma Economie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de Routekaart naar de toekomst (2014) en het Coalitieakkoord 2014-2018.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

*Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721

*Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721 *Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721 Raadsvoorstel Onderwerp : Regionale Detailhandelsvisie Land van Cuijk Datum college : 26 april 2016 Portefeuillehouder : J.G.M. van den Boogaart

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013 1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de hoofdvestiging vermelden) 2. Welk rapportcijfer

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

R.L.H. de Haas 3794

R.L.H. de Haas 3794 Agendapunt commissie: 3.7 steller telefoonnummer email R.L.H. de Haas 3794 Rob.de.Haas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder wethouder Buiter onderwerp Economisch

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD SGP CDA CHRISTENUNIE SAMEN ZORGEN SAMEN LEVEN SAMEN WERKEN

COALITIEAKKOORD SGP CDA CHRISTENUNIE SAMEN ZORGEN SAMEN LEVEN SAMEN WERKEN COALITIEAKKOORD 2014-2018 SGP CDA CHRISTENUNIE SAMEN ZORGEN SAMEN LEVEN SAMEN WERKEN 1 Inhoudsopgave Visie 3 Programma 1 Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening Programma 2 Beheer Openbare Ruimte en Sport

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk :

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : Korte, zakelijke weergave gesprekspunten Op 7 december

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren. Mede mogelijk gemaakt door

Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren. Mede mogelijk gemaakt door Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren Mede mogelijk gemaakt door Programma 19:30 Welkomstpanel 20:00 Quiz highlights economie 20:45 De stappen naar een nieuw economisch actieplan 21:00 Aanvang netwerkborrel

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025 4 juli 2015 ? Zes betrokken inwoners van Heeze te weten: Annemiek Ciska Lieke Kees Peter Ron Wat is WAAROM? mogelijke negatieve veranderingen in ons dorp positief uitgewerkt kunnen worden door onderling

Nadere informatie

Welkom bewonersavond Laag-Soeren!

Welkom bewonersavond Laag-Soeren! Welkom bewonersavond Laag-Soeren! Structuurvisie Laag-Soeren, mijn dorp van morgen Buurtplan Laag-Soeren, Ik buurt mee! Structuurvisie en Ik buurt mee! Structuurvisie (lange termijn): Toekomstvisie met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Openluchttheater (OLT)

Openluchttheater (OLT) Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Edam-Volendam mevrouw M. Wiffrie Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 985.1110

Nadere informatie

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: 17.003816 Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijze en beantwoording Nota zienswijzen Detailhandelsvisie 2017-2021

Nadere informatie

Economische visie Gemeente Heumen Ruimte voor ondernemen

Economische visie Gemeente Heumen Ruimte voor ondernemen Economische visie Gemeente Heumen 2010-2020 Ruimte voor ondernemen " I 'il ïw- ^JL-^**^- " '" -*"»«! I ' II. ', : " "!.: i.' "- '-"'l I - EHU&Al &>*_ -, A.&:J Behoort bij besluit van BurgcmGCDtcr en Wr.thoudnrr,

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionale thema s en projecten Woensdag 23 november 2016 Van 17.30 uur tot 21.30 uur Raadhuis Ede Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Op woensdag

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard.

Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard. Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard. 1. Introductie De gemeente Molenwaard wil samen met ondernemers krachtiger inzetten op economisch beleid. In de begroting 2014 is daarom aangegeven

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland Geef fruit de ruimte & innovatie Frank Engelbart 30 september 2015 Werkbezoek Provinciale Staten Provincie Gelderland Over Fruitpact Agenda 2020 Sinds 2007

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Menukaart. Huisvestingsverordening WERV 2013

Menukaart. Huisvestingsverordening WERV 2013 Menukaart Huisvestingsverordening WERV 2013 I. Waarom een Menukaart? Regionale gebiedsvisie FoodValley (2013): => Ruimte voor Ondernemers voor groei naar wereldmarkt. => Buitengebied aantrekkelijker voor

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten Floris Tyl Boswell Career Academy / Boswell Junior - Kennisvalorisatie - Missing Link - Welke vaardigheden nodig voor je eerste baan Ondernemersvereniging Puur Oost - Adriaen van Ostadelaan en Jan van

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 24 maart 2009. Nummer: 2009/4/12. Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Middelen

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 24 maart 2009. Nummer: 2009/4/12. Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Middelen \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 24 maart 2009 Nummer: 2009/4/12 Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens Afdeling: Middelen Programma: De Kunst van het genieten Product: cultuurhistorie Onderwerp: uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO Vraag van de VVD-fractie Datum: 7 februari 2015 Nr.: 15.03771 Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: Mw. W. Luchjenbroers namens de VVD fractie Onderwerp:

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Inleiding Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor retail in de gemeente Peel en Maas. Daarnaast wordt in de nota ingegaan hoe de uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie