Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden"

Transcriptie

1 Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar GGD Midden-Nederland

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie... 5 Gezinswelvaart... 5 Gezondheid en psychisch welbevinden... 6 Gewicht... 6 Lichaamsbeleving... 6 Psychosomatische klachten... 6 Psychisch welbevinden... 7 Ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt... 8 Mishandeling... 9 Sociale steun bij problemen... 9 School Schoolbeleving Pesten en gepest worden Veiligheid Spijbelen en ziekteverzuim Moe zijn op schooldagen en bedtijd Leefgewoonten Voeding Beweging Televisie- en computergebruik Roken en alcoholgebruik Wat vinden de ouders ervan? Drugsgebruik Seksueel gedrag Gehoor(schade) Samenvatting

4 Inleiding Onlangs is op uw school bij een aantal leerlingen een digitale enquête van de GGD afgenomen over hun psychisch en lichamelijk functioneren, leefgewoonten en leefomgeving. Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Schoolkracht Voortgezet onderwijs. Doel van Schoolkracht is om u als school inzicht te verschaffen in het welbevinden en het gedrag van uw leerlingen en ondersteuning te bieden bij het vormgeven van een gericht gezondheidsbeleid. Het is de bedoeling elke vier jaar een dergelijk onderzoek te doen bij de leerlingen zodat inzicht verkregen wordt in trends in de gezondheidssituatie. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het leerlingenonderzoek op uw school. De GGD beschouwt deze rapportage als vertrouwelijk. U beslist zelf of u dit rapport met externen wil bespreken. Naast deze schoolrapportage worden de cijfers van alle leerlingen woonachtig in een gemeente (geselecteerd op postcode) berekend ten behoeve van het gemeentelijke jeugd(gezondheids)beleid. De gemeentelijke cijfers worden ondermeer gepresenteerd op de gezondheidsatlas van de GGD, zie Op basis van de regionale gegevens wordt tevens een brochure voor de leerlingen gemaakt. Deze kan worden besproken in de klas. Leeswijzer De resultaten zijn weergegeven in tabellen, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar leerjaar en onderwijsniveau. Eventuele verschillen tussen jongens en meisjes zijn in de bijbehorende tekst van de tabellen weergegeven. Sommige onderwerpen worden alleen tekstueel beschreven, bijvoorbeeld als iets heel weinig voorkomt. De resultaten van uw school kunnen worden vergeleken met een referentiegroep. Dit zijn de resultaten van de andere scholen in de regio met een vergelijkbaar onderwijsniveau als uw school. Deze referentiecijfers zijn steeds in de eerste kolom van de tabel weergegeven. Wanneer uw school in positieve zin afwijkt van de referentiegroep, is dit in de tabel met groen weergegeven. Als uw school in negatieve zin afwijkt dan is dit met oranje weergegeven. Geel wordt gebruikt in de tabel als uw school wel afwijkt van de referentiegroep, maar er geen positieve of negatieve waarde aan te geven is. Als uw school vier jaar geleden (schooljaar -2008) ook meegedaan heeft aan Schoolkracht zijn de resultaten van vier jaar geleden opgenomen in deze rapportage (in de kolom,. Als er een streepje staat in de tabel betekent dit dat er geen cijfer van beschikbaar is (de vraag is in schooljaar dan niet of niet op een vergelijkbare manier meegenomen). Omdat de opzet van het onderzoek gewijzigd is van een steekproef onder leerlingen van alle leerjaren (vier jaar geleden) naar alle leerlingen van klas 2 en 4, zijn voor een optimale vergelijkbaarheid de cijfers van opnieuw berekend. Het kan dus zijn dat de cijfers over in dit rapport iets afwijken van de cijfers uit uw rapportage van

5 Kenmerken onderzochte leerlingen Aan het onderzoek hebben 653 jongeren meegedaan (47 jongens en 53 meisjes). 9 van de leerlingen is van niet-nederlandse herkomst 1 : 0 van Surinaamse, 0 van Antilliaanse of Arubaanse herkomst, 0 van Turkse herkomst, 2 van Marokkaanse herkomst en 7 komt uit een ander land dan de bovengenoemde. De verdeling van de onderzoekspopulatie naar onderwijsniveau en leerjaar is weergegeven in tabel 1. Tabel 1 Onderwijsniveau naar leerjaar Totaal Aantal Aantal Aantal theoretische leerweg Totaal Gezinssituatie Van de leerlingen woont 84 bij hun vader en moeder (dit is inclusief pleeg- of adoptiefouders), 4 woont bij hun vader of moeder en partner van vader of moeder, 5 woont bij co-ouders, 7 in een eenoudergezin en 0 woont niet in gezinsverband of zelfstandig. Gezinswelvaart De gezondheid en leefgewoonten van kinderen hangen sterk samen met de sociaal economische positie van het gezin waarin zij opgroeien. Kinderen uit een gezin met een lage welvaart hebben minder vaak een goede (psychosociale) gezondheid en vaker ongezonde leefgewoonten. Met de antwoorden op vier vragen is bepaald of leerlingen opgroeien in een gezin met een lage, gemiddelde of hoge welvaart. Voorbeelden van deze vragen zijn: Heeft jouw gezin een auto? en Hoe vaak ben je de laatste 12 maanden met je gezin op vakantie geweest? Op basis van deze vragen is een somscore berekend, met een maximaal waarde van 7. Kinderen die hierop niet meer dan vier punten scoren, vallen in de categorie laag. Op basis hiervan is bepaald dat 1 van de kinderen opgroeit in een gezin met een lage welvaart. In de referentiegroep is dit 2. 1 Tot deze groep behoren kinderen die zelf in het buitenland zijn geboren of waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 5

6 Gezondheid en psychisch welbevinden Gewicht Overgewicht vormt al jaren een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Ook onder de jeugd is er in de afgelopen jaren een duidelijke toename in overgewicht geconstateerd. Overgewicht, met name tijdens de adolescentie, is een belangrijke voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd en heeft veel consequenties. Nu al neemt het aantal kinderen met diabetes door overgewicht toe. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een verkeerde balans tussen eten en bewegen. Deze aspecten komen verderop in deze rapportage aan de orde. In tabel 2 zijn de resultaten van over- en ondergewicht weergegeven. Tabel 2 Gewicht Normaal gewicht Overgewicht Ondergewicht Uit regionale cijfers blijkt dat overgewicht meer bij jongens voorkomt en ondergewicht meer bij meisjes. Lichaamsbeleving Adolescenten, met name meisjes, vormen een risicogroep bij het vóórkomen van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, of boulimia. Een verstoord lichaamsbeeld speelt hierbij een rol. 25 van de leerlingen met een normaal gewicht, vindt zichzelf te dik. Het gaat hierbij met name om meisjes. Psychosomatische klachten Onder psychosomatische klachten worden pijnklachten (hoofdpijn, maagpijn en misselijkheid) en slecht slapen in de afgelopen vier weken verstaan. Dit soort klachten kunnen wijzen op psychische problemen of spanningen. Tabel 3 Psychosomatische klachten in de afgelopen 4 weken (Heel) vaak hoofdpijn, maagpijn of misselijkheid (Heel) vaak slecht geslapen Meisjes hebben vaker psychosomatische klachten dan jongens. 6

7 Psychisch welbevinden Depressies en andere psychische stoornissen zoals angsten, vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en kunnen het (school)functioneren van leerlingen ernstig belemmeren. Het is van belang hier op jonge leeftijd iets aan te doen, omdat het hebben van emotionele en gedragsproblemen in de jeugd een verhoogd risico geeft op psychische problemen in de volwassen leeftijd. In het onderzoek komt een aantal aspecten van psychisch welbevinden aan de orde. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), een internationaal gebruikte vragenlijst bestaande uit 25 stellingen, is gebruikt om inzicht te verkrijgen in het voorkomen van hyperactiviteit/ aandachtstekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. Over de antwoorden op deze stellingen is een score berekend. Bij jongeren met een indicatieve score (boven een bepaald afkappunt) is mogelijk sprake van psychosociale problematiek. De resultaten zijn in tabel 4 weergegeven. Tabel 4 Psychosociale problemen Emotionele problemen Gedragsproblemen Hyperactief gedrag Problemen met relatie leeftijdsgenoten Problemen totaal SDQ Uit de regionale cijfers blijkt dat emotionele problemen vaker bij meisjes en gedragsproblemen vaker bij jongens voorkomen. Daarnaast is suïcidaliteit meegenomen in het onderzoek als indicatie voor depressie. Ook de manier waarop jongeren hun nabije toekomst zien hangt hier mee samen. Automutilatie (zelfbeschadiging) is opgenomen in het onderzoek omdat het in toenemende mate op scholen voorkomt. Het is een duidelijk signaal van psychosociale problematiek bij een jongere. Redenen waarom een jongere aan automutilatie doet zijn divers, bijvoorbeeld uiten van woede, ontladen van spanning, verminderen van negatieve gevoelens bij zichzelf, maar ook gevoel van controle/macht over zichzelf (waar men dan trots op is) en aandacht vragen, laten zien dat het niet goed gaat. Tabel 5 Suïcidaliteit en automutilatie Afgelopen jaar suicidegedachten gehad Afgelopen jaar suicidepoging gedaan Afgelopen jaar zichzelf opzettelijk verwond

8 Uit de regionale cijfers blijkt dat suïcidegedachten meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen. Op de vraag hoe de leerlingen denken dat het de komende vijf jaar met ze zal gaan, antwoordde een ruime meerderheid goed of heel goed. 1 van de leerlingen gaf aan dat het dan slecht of heel slecht met hen zal gaan. Ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt Uit onderzoek blijkt dat het hebben meegemaakt van ingrijpende levensgebeurtenissen, ook wel stressfull live events genoemd, van invloed zijn op het psychisch welbevinden van jongeren. 87 van de leerlingen op deze school heeft één of meerdere van onderstaande gebeurtenissen meegemaakt. 38 van alle leerlingen gaf aan nu nog problemen te hebben met tenminste één van deze gebeurtenissen. In tabel 6 is per gebeurtenis het percentage leerlingen weergegeven dat dit heeft meegemaakt en dat er nu nog problemen mee heeft. Tabel 6 Ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt Meegemaakt Nu nog Meegemaakt Nu nog Meege- problememen problemaakt mee mee Nu nog problemen mee Overlijden van een dierbare Langdurige ziekte of ziekenhuisopname zelf Langdurige ziekte of ziekenhuisopname gezinslid Psychische ziekte van een gezinslid Echtscheiding ouders Geweld of mishandeling tussen ouders Zelf problemen met geld/inkomen Ouders problemen met geld/inkomen Zelf problemen met drank, verslaving Ouder(s) problemen met drank, verslaving Andere problemen Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker dan jongens nu nog problemen ervaren met ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Als jongeren thuis te maken hebben met een langdurig of ernstig ziek (lichamelijk of psychisch) gezinslid, kan dat een grote last op hun de schouders leggen en ten koste gaan van een goede ontwikkeling. Jongeren die opgroeien in een gezin met langdurig of ernstig zieke gezinsleden, zijn in feite jonge mantelzorgers. 14 van de jongeren geeft aan nu nog problemen te hebben met een langdurige (psychische) ziekte en/of met verslaving van een gezinslid of ouder(s). Meisjes geven dit vaker aan dan jongens. 8

9 Mishandeling Kindermishandeling vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van een kind. Volgens de Wet op de jeugdzorg is kindermishandeling elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Van de jongeren zegt 2 wel eens geestelijk te worden mishandeld (vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden) en 15 is in het verleden geestelijk mishandeld (nu niet meer maar vroeger wel). Wat betreft lichamelijk mishandeling (geschopt, geslagen, vastgebonden enz.) geeft 3 aan dit wel eens mee te maken en is 4 vroeger lichamelijk mishandeld. Van de jongeren geeft 4 aan wel eens tegen zijn/haar zin in een seksuele ervaring met iemand te hebben gehad. In tabel 7 is het percentage leerlingen weergegeven dat ooit geestelijk of lichamelijk is mishandeld (inclusief in het verleden) en het percentage dat wel eens een seksuele ervaring tegen de zin in heeft gehad. Tabel 7 Mishandeling Ooit geestelijk mishandeld Ooit lichamelijk mishandeld Seksuele ervaring tegen de zin in gehad Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker dan jongens ooit geestelijk mishandeld zijn. Sociale steun bij problemen De leerlingen is gevraagd naar wie ze toe gaan als ze problemen hebben of ergens mee zitten. 5 gaf aan dat ze niet weten naar wie ze toe zouden kunnen gaan. Daarnaast werden de volgende personen aangegeven: Tabel 8 Sociale steun (Pleeg/stief) vader/moeder (Pleeg/stief) broers/zussen Andere familieleden Vrienden/vriendinnen Leraar/lerares, mentor, leerlingbegeleider Schoolarts/schoolverpleegkundige Schoolmaatschappelijk werker of vertrouwenspersoon op school Trainer of clubleider Jongerenwerker Groepsleider (schippersinternaat, tehuis) Iemand anders

10 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar jongeren naar toe kunnen gaan met vragen over bijvoorbeeld school, geld, gezondheid of problemen thuis. Aan de leerlingen is gevraagd of zij bekend zijn met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 76 van de leerlingen gaf aan nog nooit van het CJG te hebben gehoord, 19 had er wel eens van gehoord, maar wist niet precies wat het was en 5 had er van gehoord en wist ook waar het voor dient. 10

11 School Schoolbeleving Omgevingsfactoren, zoals de school, hebben invloed op het (psychisch) welbevinden van de leerlingen en hun functioneren. De sfeer op school, relaties met klasgenoten en leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. In tabel 9 zijn de resultaten van de schoolbeleving van de leerlingen weergegeven. Tabel 9 Schoolbeleving Vindt het leuk/hartstikke leuk op school Kan goed met klasgenoten opschieten Heeft goede vrienden/vriendinnen op school Kan met docent praten als men ergens mee zit Meisjes hebben het vaker naar hun zin op school dan jongens. Leerlingen die aangaven het niet leuk te vinden op school gaven hierbij de volgende redenen aan: vakken niet leuk (39), manier van lesgeven niet leuk (32), zie geen nut in school (20), docenten niet aardig (21). Pesten en gepest worden Pestgedrag heeft gevolgen voor allen die erbij betrokken zijn. Vooral leerlingen die structureel gepest worden ondervinden negatieve gevolgen, zoals verminderen van hun zelfvertrouwen, faalangst, psychosomatische klachten of depressieve verschijnselen. Maar ook voor de pesters zijn er grote gevolgen: de ontwikkeling van sociale vaardigheden blijft achter en er is een grote kans dat ze betrokken raken bij agressie en criminaliteit. In tabel 10 is weergegeven in hoeverre pestgedrag voorkomt op deze school. Met frequent pesten of gepest worden wordt bedoeld dat dit minstens eenmaal per week gebeurt. Tabel 10 Pesten en gepest worden in de afgelopen 3 maanden Wordt op school wel eens gepest Wordt frequent op school gepest Regelmatig tot zeer vaak last gehad van pesten via internet of mobiel Pest zelf wel eens op school Pest zelf frequent op school

12 Jongens geven aan vaker zelf te pesten op school dan meisjes. Veiligheid Geweld, diefstal, seksuele intimidatie en dergelijke hebben een negatieve invloed op de sfeer op school en het gevoel van veiligheid. In tabel 11 is weergegeven hoeveel jongeren zich een beetje tot heel onveilig voelen op verschillende locaties in en om school. Tabel 11 Onveiligheidsgevoelens Een beetje tot heel onveilig: In de klas In de gangen of kantine Op het schoolterrein of in de stalling In de omgeving van de school van de leerlingen voelt zich wel eens onveilig op tenminste één van de bovengenoemde locaties. Spijbelen en ziekteverzuim Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben. Niet altijd is een duidelijke lichamelijke oorzaak aan te wijzen. Ook klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid, of klachten van psychosociale aard kunnen leiden tot schoolverzuim. Als een leerling een les zonder geldige reden mist, is er sprake van spijbelen. De oorzaken van spijbelen zijn velerlei. Het kunnen problemen op school zijn: schoolprestaties, faalangst, prestatiedruk, relatie leerling-docent of groepsdruk. Maar ook de schoolomgeving kan een rol spelen. Aanwezigheid van cafés of winkels bevorderen spijbelen, evenals bijbaantjes. Veelvuldig spijbelen is een risicofactor voor het voortijdig schoolverlaten en het ontstaan van allerlei probleemgedrag. In tabel 12 is weergegeven hoeveel leerlingen verzuimd hebben wegens ziekte en hoeveel leerlingen gespijbeld hebben in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Tabel 12 Spijbelen en ziekteverzuim in de laatste 4 weken Verzuimd wegens ziekte Frequent verzuimd wegens ziekte ( week of langer) Gespijbeld Minstens 3 uur gespijbeld Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker de afgelopen 4 weken verzuimd hebben wegens ziekte en dat jongens vaker minstens 3 uur gespijbeld hebben. De belangrijkste redenen die spijbelende leerlingen aangaven om te spijbelen waren: geen zin in school (21), veel tussenuren (21). 12

13 In dit onderzoek is een duidelijke relatie gevonden tussen ziekteverzuim en spijbelen en overmatig alcoholgebruik, hasj- of wietgebruik en harddrugsgebruik. Verder blijkt dat leerlingen met een negatieve schoolbeleving vaker wegens ziekte verzuimen en vaker spijbelen. Zowel spijbelen als ziekteverzuim hangen verder samen met een minder goede psychische gezondheid van leerlingen. Leerlingen die hebben aangegeven nu nog problemen te hebben met ziekte of verslaving van een gezinslid, spijbelen en verzuimen vaker wegens ziekte dan de overige leerlingen. Moe zijn op schooldagen en bedtijd Scholen en jeugdartsen/verpleegkundigen signaleren in toenemende mate kinderen met vermoeidheidsklachten op school. Dit vormde aanleiding dit onderwerp mee te nemen in het Schoolkrachtonderzoek. De jongeren is gevraagd hoe laat ze gewoonlijk naar bed gaan op schooldagen. Tevens is hen gevraagd hoe vaak ze overdag op schooldagen moe zijn, omdat ze de vorige dag te laat naar bed zijn gegaan. Tabel 13 Moe zijn op schooldagen en bedtijd (Heel) vaak overdag moe 12 uur of later naar bed Zoals te verwachten neemt het percentage jongeren dat (heel) vaak overdag moe is toe, naar mate ze later naar bed gaan. Uit de regionale resultaten blijkt dat meisjes vaker overdag moe zijn dan jongens, maar dat jongens vaker 12 uur of later naar bed gaan. 13

14 Leefgewoonten Voeding Ongezonde voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht en chronische aandoeningen (zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten). Veel voedingsgewoonten worden in de jeugd gevormd. De mate waarin leerlingen ontbijten en fruit en groente eten geeft een indicatie van hoe gezond zij eten. Jongeren (evenals volwassenen) voldoen over het algemeen niet aan de gezonde voedingsnorm van twee stuks fruit en 200 gram groenten per dag. Ook de ontwikkeling ten aanzien van de eetmomenten is ongunstig. Steeds meer kinderen gaan s ochtends zonder ontbijt naar school. Dit heeft ook een negatieve invloed op de concentratie. Verder worden maaltijden regelmatig vervangen door tussendoortjes en frisdrank. Naast het ontbijtgedrag en het gebruik van groente en fruit, is specifiek gekeken naar het gebruik van energy-drankjes en eetgewoonten onder schooltijd. Hierbij is onderzocht hoe vaak men eten of drinken koopt op school of buiten school. De resultaten zijn weergegeven in tabellen 14 en 15. Tabel 14 Ontbijten, fruit- en groenteconsumptie Ontbijt minder dan 5 dagen/week Eet niet dagelijks fruit Eet niet dagelijks groente Drinkt dagelijks (een) energydrankje(s ) Uit regionale cijfers blijkt dat meisjes minder vaak ontbijten dan jongens. Jongens drinken vaker dagelijks energy-drankjes. Tabel 15 Herkomst eten en drinken onder schooltijd, tenminste 3 maal per week Uit schoolkantine/ automaat Van thuis meegebracht Gekocht buiten school Beweging Voldoende beweging van de jeugd is niet alleen van belang in relatie tot lichaamsgewicht, maar verlaagt ook het risico op het ontstaan van osteoporose (botontkalking) op middelbare en oudere leeftijd. Daarnaast heeft het positieve effecten op de lichamelijke conditie, zelfvertrouwen, gevoelens van angst, depressie en stress van de leerlingen en op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en kanker. 14

15 Volgens de Nederlandse Norm Gezond bewegen zou een jongere voor een goede gezondheid minimaal één uur per dag matig intensief moeten bewegen. Na de basisschoolperiode lijkt de gemiddelde lichamelijke activiteit van jongeren snel af te nemen. Dit heeft te maken met veel concurrerende activiteiten zoals huiswerk, televisie kijken of computergebruik. In tabel 16 is weergegeven in hoeverre de leerlingen actief zijn in sport en voldoen aan de beweegnorm. Tabel 16 Beweeggewoonten Is lid van sportvereniging Voldoet aan beweegnorm Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker aan de beweegnorm voldoen dan meisjes. Televisie- en computergebruik Televisie, computer en andere media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Internetten en gamen zijn populaire vrije tijdsbestedingen van veel jongeren. Er zijn signalen dat sommige jongeren op een zorgelijke manier met gamen bezig kunnen zijn. Er wordt dan gesproken van compulsief (dwangmatig) gamen. Zorgelijke signalen kunnen zijn dat het dagelijks leven er onder lijdt, zoals slecht slapen, slecht eten, prestaties opschool/werk en vereenzaming. Maar ook continu denken aan gamen en veel moeite hebben met het stoppen met gamen zijn zorgelijke signalen. Aan compulsief gamen ligt vaak een oorzaak aan ten grondslag, zoals bijvoorbeeld niet kunnen omgaan met problemen en een uitvlucht zoeken voor de werkelijkheid. In tabel 17 is weergegeven hoeveel leerlingen 2 uur of meer per dag tv kijken of achter de computer, internet of gameboy zitten. Daarnaast is weergegeven bij hoeveel leerlingen er een vermoeden is van compulsief gamen. Tabel 17 Televisie- en computergebruik Kijkt dagelijks 2 uur of meer tv/video/dvd Zit dagelijks 2 uur of meer achter de computer (internet, gameboy, etc.) Vermoeden van compulsief (dwangmatig) gamen Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker dagelijks 2 uur of meer achter de computer zitten dan meisjes. Ook zijn jongens vaker op een zorgelijke manier met gamen bezig dan meisjes. 15

16 Roken en alcoholgebruik In de puberteit beginnen jongeren te experimenteren met roken en alcohol drinken. Roken is de belangrijkste determinant van ziekte en sterfte in Nederland. Alcohol is extra schadelijk voor jongeren doordat zij nog volop in de groei zijn, waardoor de hersenen, maar ook andere organen, extra vatbaar zijn voor de schadelijke invloed van alcohol. Andere negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik zijn verkeersongelukken, agressie of ongeplande seks. In tabel 18 zijn de resultaten voor roken en alcoholgebruik weergegeven. Onder binge-drinking wordt verstaan: minimaal één keer per maand 5 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Tabel 18 Roken en alcoholgebruik Rookt Ooit alcohol gebruikt Afgelopen 4 weken alcohol gebruikt Afgelopen 4 weken aan binge-drinking gedaan Ooit dronken geweest Afgelopen 4 weken dronken geweest Drinkt alcohol door de week (ma. t/m do.) Drinkt alcohol in het weekend (vr. t/m zo.) Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker alcohol gebruiken dan meisjes. Verder blijkt uit regionale cijfers dat bier (31) en breezers (31) veruit de meest populaire alcoholische drankjes zijn. Ook zelfgemixte drankjes (24) worden relatief veel genuttigd. 39 van de alcohol drinkende jongeren in de regio gaf aan zelf nooit alcohol te kopen, maar het te krijgen. Als jongeren alcohol kopen, doen ze dit het meest frequent in de supermarkt (32) Opvallend is dat 46 van de alcohol drinkende jongeren jónger dan 16 jaar zelf wel eens alcohol koopt, bijvoorbeeld in supermarkt, slijterij of café. Een groot deel van de alcoholdrinkers geeft aan meestal thuis met anderen (41) of bij anderen thuis (51) te drinken. Daarnaast wordt een café (29) of discotheek (35) vaak genoemd als plek waar men meestal drinkt. 16

17 Wat vinden de ouders ervan? Bij 36 van de alcoholdrinkende jongeren keuren de ouders het goed dat ze alcohol drinken en nog eens 11 van de ouders zegt er niets van. 29 van de ouders van alcoholdrinkende jongeren raadt het af, verbiedt het of vindt dat de jongere minder moet drinken. De ouders van 23 van de alcoholdrinkende jongeren weten niet dat hun kind alcohol drinkt. Er is een duidelijke relatie tussen de mate waarin ouders het drinkgedrag van hun kind goedkeuren en de leeftijd van de jongere: hoe ouder de jongere, des te vaker keurt de ouder het drinkgedrag van de jongere goed. Drugsgebruik De meeste jongeren die drugs gebruiken, gebruiken het middel maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. Het belangrijkste gezondheidsrisico van drugsgebruik is een afname van het reactie- en concentratievermogen en verslechtering van het korte termijngeheugen. Dit kan negatieve effecten hebben op school- en werkprestaties of in het verkeer. Van de leerlingen gaf 2 aan wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen te hebben op school. 0 gaf aan wel eens harddrugs (zoals cocaïne, xtc, pep, speed) op school aangeboden gekregen te hebben. In tabel 19 is weergegeven hoeveel leerlingen ooit hasj of andere drugs gebruikt hebben en hoeveel leerlingen de afgelopen 4 weken hasj of andere drugs hebben gebruikt. Tabel 19 Drugsgebruik Ooit hasj of wiet gebruikt Afgelopen 4 weken hasj of wiet gebruikt Ooit harddrugs* gebruikt Afgelopen 4 weken harddrugs* gebruikt * XTC, cocaïne, amfetaminen, heroïne, LSD en GHB. NB cijfer is exclusief LSD en GHB. 6 van de leerlingen die hebben aangegeven hasj of wiet te gebruiken, gebruikt dit op of rond school. 67 van de gebruikers komt aan hasj of wiet via vrienden, 6 via een coffeeshop en 6 via schoolgenoten. Uit regionale cijfers blijkt dat jongens vaker ooit en in de afgelopen 4 weken hasj of wiet hebben gebruikt dan meisjes. In tabel 20 is per soort drug aangegeven hoeveel jongeren dit in de afgelopen 4 weken hebben gebruikt. Tabel 20 Soort drugsgebruik afgelopen 4 weken GHB XTC Amfetamine LSD Heroïne Cocaïne Hallucinogenen (o.a. paddo s)

18 Seksueel gedrag Jongeren beginnen in hun puberteit seksuele ervaring op te doen. Het is belangrijk dat, als jongeren tot geslachtsgemeenschap komen, dit niet tegen hun zin gebeurt en op een veilige manier gebeurt. Als er geen anticonceptie wordt gebruikt, is er kans op een ongewenste zwangerschap. Vrijen zonder condoom verhoogt het risico op een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Sommige soa s hebben ernstige gevolgen als ze niet op tijd worden behandeld. Het is dus belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden om veilig te vrijen. De school kan hier een rol in spelen. In tabel 21 zijn de resultaten van deze school weergegeven. 9 van de leerlingen op uw school heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad. 41 van de leerlingen die geslachtsgemeenschap heeft gehad heeft dit al met meerdere personen gehad. Tabel 21 Seksueel gedrag Heeft geslachtsgemeenschap gehad Van degenen die geslachtsgemeenschap hebben gehad: Gebruikte laatste keer geen condoom Gebruikte laatste keer geen ander voorbehoedmidd el (dan een condoom) Geld of beloning gehad in ruil voor seks Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker dan jongens geen condoom hebben gebruikt de laatste keer dat zij geslachtsgemeenschap hadden. Jongens hebben vaker geen ander voorbehoedmiddel gebruikt. Verder geven jongens vaker dan meisjes aan geld of een beloning gehad te hebben in ruil voor seks. Als belangrijkste redenen om geen condoom te gebruiken zijn genoemd gebruik van de pil of een ander voorbehoedsmiddel, elkaar vertrouwen en omdat we vaste verkering hebben. SENSE is een laagdrempelige voorziening waar jongeren tot en met 24 jaar kosteloos en anoniem terecht kunnen met vragen over seksualiteit. 14 van de leerlingen gaf aan wel eens gehoord te hebben van SENSE. 18

19 Gehoor(schade) Veel jongeren luisteren naar muziek door een ipod, een MP3-speler of andere geluidsdrager met een oor- of koptelefoon. Veel van deze apparaten bereiken een geluidsniveau van meer dan 100 decibel. Volgens veiligheidsnormen is het niet veilig om langer dan 15 minuten naar een dergelijk geluidsniveau te luisteren. Vanaf 85 decibel wordt geluid als mogelijk schadelijk gezien. Het geluidsniveau in discotheken en bij concerten overschrijdt ook vaak 100 decibel. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks steeds meer jongeren bijkomen met gehoorschade. Ook wordt er een toenemend gebruik van mp3-spelers gesignaleerd in de afgelopen jaren. Deze mp3-spelers kunnen luider afgespeeld worden vergeleken met de vroegere walkmans, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de afgespeelde muziek. Dit betekent dat met name jongeren vaker aan hoge geluidsniveaus kunnen worden blootgesteld dan voorheen. Om te bepalen hoeveel leerlingen kans op gehoorschade hebben, is in het onderzoek een aantal vragen opgenomen over het gebruik van kop- of oortelefoons. Het risico is berekend op basis van leerlingen die elke dag gebruik maken van een kop- of oortelefoon, het geluidsniveau en de tijd die leerlingen naar muziek luisteren door een kop- of oortelefoon. Hiervoor is dezelfde methode gebruikt als in het Rotterdamse jeugdmonitor onderzoek. 94 van de jongeren luistert wel eens naar muziek door een kop- of oortelefoon. In tabel 22 staan de specifieke resultaten voor het gebruik van kop- of oortelefoons weergegeven. Tabel 22 Gebruik van kop- of oortelefoon Luistert elke dag naar muziek door een kop- of oortelefoon Luistert meer dan 2 uur per dag naar muziek door een kop- of oortelefoon Loopt risico op gehoorschade

20 Samenvatting Hieronder worden de belangrijkste resultaten van het Kalsbeek College, locatie Schilderspark, beschreven. Ook wordt aangegeven op welke punten de leerlingen van deze school afwijken van leerlingen van scholen in de regio Midden-Nederland met een vergelijkbaar onderwijsniveau. Kenmerken onderzochte leerlingen 653 leerlingen hebben de vragenlijst volledig ingevuld, 53 meisjes en 47 jongens. 9 van de leerlingen is van niet-nederlandse afkomst. Dit is een lager percentage dan in de referentiegroep. 7 woont in een eenoudergezin. In vergelijking met de referentiegroep wonen meer leerlingen bij beide (eigen) ouders. Gezondheid en psychisch welbevinden Gewicht en lichaamsbeleving 7 van de leerlingen heeft overgewicht en 14 heeft ondergewicht. Behoorlijk wat leerlingen (25), vooral meisjes, vinden zichzelf te dik, terwijl ze dat niet zijn. Psychosomatische klachten 10 van de leerlingen, een lager percentage dan in de referentiegroep, had in de afgelopen vier weken pijnklachten (hoofdpijn, maagpijn en misselijkheid) en 19 heeft slecht geslapen. Meisjes hebben vaker dergelijke klachten dan jongens. Psychisch welbevinden Met de meerderheid van de leerlingen gaat het goed, maar er is ook een kleinere groep met problemen. In totaal heeft 8 van de leerlingen van deze school psychosociale problemen. Dit percentage is lager dan in de referentiegroep. 17 van de leerlingen heeft er het afgelopen jaar wel eens serieus over gedacht een einde aan het leven te maken en 5 heeft zichzelf het afgelopen jaar wel eens opzettelijk verwond. Ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt Relatief veel leerlingen hebben wel eens een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (87). 38 heeft daar nog steeds last van. Mishandeling 17 van de leerlingen, een lager percentage dan in de referentiegroep, is ooit (inclusief in het verleden) geestelijk mishandeld (vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden) en 7 is ooit lichamelijk mishandeld (geschopt, geslagen, vastgebonden). 4 heeft wel eens een seksuele ervaring tegen de zin in gehad. Dit percentage is lager dan in de referentiegroep. Sociale steun bij problemen De meeste leerlingen gaan naar hun ouder(s) (80) of vrienden of vriendinnen (77) als ze problemen hebben of ergens mee zitten. School Schoolbeleving 63 van de leerlingen heeft het op school naar de zin. Dit percentage is hoger dan in de referentiegroep. Leerlingen die het niet leuk vinden op school geven vooral aan de manier van lesgeven is niet leuk of de vakken zijn niet leuk. Pesten en gepest worden 9 van de leerlingen is de afgelopen 3 maanden op school wel eens gepest. Ongeveer 10 van de leerlingen geeft aan zelf wel eens te pesten. Deze percentages zijn lager dan in de referentiegroep. 20

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Achtergrond Onderwerp Vraagstelling

Achtergrond Onderwerp Vraagstelling Vragenlijst E-MOVO 2011 GGD Gelre-IJssel Hieronder staan per thema de vragen die zijn gesteld. De vragen zijn opgenomen in volgorde van de rapportage; de vragenlijst voor de deelnemers had een enigszins

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag'

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Auteur Lotte Vorwerg Functie Beleidsmedewerker W&O Datum 1 april 2014 BELEIDSNOTA Lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen is beter dan genezen Preventief werken aan gezondheid via: - de leefstijl - de sociale en fysieke leefomgeving - de beschikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen Borculo, Maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Jongeren en het gebruik van (sociale) media

Jongeren en het gebruik van (sociale) media Jongeren en het gebruik van (sociale) media Een publicatie van GGD Zaanstreek-Waterland Postbus 2056 1500 GB Zaandam Telefoon (0900) 254 54 54 E-mail: epi@ggdzw.nl Algemene site: www.ggdzw.nl Dit rapport

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het

Nadere informatie

Ouders aan het woord!

Ouders aan het woord! Ouders aan het woord! Een social marketing onderzoek naar leefstijlgerelateerde determinanten onder risicogroepen in Twente Auteurs: Lieke Rotman Judith Waleczek Karlien Zomer Uitgave van: Twente in Balans,

Nadere informatie