Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden"

Transcriptie

1 Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar GGD Midden-Nederland

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie... 5 Gezinswelvaart... 5 Gezondheid en psychisch welbevinden... 6 Gewicht... 6 Lichaamsbeleving... 6 Psychosomatische klachten... 6 Psychisch welbevinden... 7 Ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt... 8 Mishandeling... 9 Sociale steun bij problemen... 9 School Schoolbeleving Pesten en gepest worden Veiligheid Spijbelen en ziekteverzuim Moe zijn op schooldagen en bedtijd Leefgewoonten Voeding Beweging Televisie- en computergebruik Roken en alcoholgebruik Wat vinden de ouders ervan? Drugsgebruik Seksueel gedrag Gehoor(schade) Samenvatting

4 Inleiding Onlangs is op uw school bij een aantal leerlingen een digitale enquête van de GGD afgenomen over hun psychisch en lichamelijk functioneren, leefgewoonten en leefomgeving. Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Schoolkracht Voortgezet onderwijs. Doel van Schoolkracht is om u als school inzicht te verschaffen in het welbevinden en het gedrag van uw leerlingen en ondersteuning te bieden bij het vormgeven van een gericht gezondheidsbeleid. Het is de bedoeling elke vier jaar een dergelijk onderzoek te doen bij de leerlingen zodat inzicht verkregen wordt in trends in de gezondheidssituatie. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het leerlingenonderzoek op uw school. De GGD beschouwt deze rapportage als vertrouwelijk. U beslist zelf of u dit rapport met externen wil bespreken. Naast deze schoolrapportage worden de cijfers van alle leerlingen woonachtig in een gemeente (geselecteerd op postcode) berekend ten behoeve van het gemeentelijke jeugd(gezondheids)beleid. De gemeentelijke cijfers worden ondermeer gepresenteerd op de gezondheidsatlas van de GGD, zie Op basis van de regionale gegevens wordt tevens een brochure voor de leerlingen gemaakt. Deze kan worden besproken in de klas. Leeswijzer De resultaten zijn weergegeven in tabellen, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar leerjaar en onderwijsniveau. Eventuele verschillen tussen jongens en meisjes zijn in de bijbehorende tekst van de tabellen weergegeven. Sommige onderwerpen worden alleen tekstueel beschreven, bijvoorbeeld als iets heel weinig voorkomt. De resultaten van uw school kunnen worden vergeleken met een referentiegroep. Dit zijn de resultaten van de andere scholen in de regio met een vergelijkbaar onderwijsniveau als uw school. Deze referentiecijfers zijn steeds in de eerste kolom van de tabel weergegeven. Wanneer uw school in positieve zin afwijkt van de referentiegroep, is dit in de tabel met groen weergegeven. Als uw school in negatieve zin afwijkt dan is dit met oranje weergegeven. Geel wordt gebruikt in de tabel als uw school wel afwijkt van de referentiegroep, maar er geen positieve of negatieve waarde aan te geven is. Als uw school vier jaar geleden (schooljaar -2008) ook meegedaan heeft aan Schoolkracht zijn de resultaten van vier jaar geleden opgenomen in deze rapportage (in de kolom,. Als er een streepje staat in de tabel betekent dit dat er geen cijfer van beschikbaar is (de vraag is in schooljaar dan niet of niet op een vergelijkbare manier meegenomen). Omdat de opzet van het onderzoek gewijzigd is van een steekproef onder leerlingen van alle leerjaren (vier jaar geleden) naar alle leerlingen van klas 2 en 4, zijn voor een optimale vergelijkbaarheid de cijfers van opnieuw berekend. Het kan dus zijn dat de cijfers over in dit rapport iets afwijken van de cijfers uit uw rapportage van

5 Kenmerken onderzochte leerlingen Aan het onderzoek hebben 653 jongeren meegedaan (47 jongens en 53 meisjes). 9 van de leerlingen is van niet-nederlandse herkomst 1 : 0 van Surinaamse, 0 van Antilliaanse of Arubaanse herkomst, 0 van Turkse herkomst, 2 van Marokkaanse herkomst en 7 komt uit een ander land dan de bovengenoemde. De verdeling van de onderzoekspopulatie naar onderwijsniveau en leerjaar is weergegeven in tabel 1. Tabel 1 Onderwijsniveau naar leerjaar Totaal Aantal Aantal Aantal theoretische leerweg Totaal Gezinssituatie Van de leerlingen woont 84 bij hun vader en moeder (dit is inclusief pleeg- of adoptiefouders), 4 woont bij hun vader of moeder en partner van vader of moeder, 5 woont bij co-ouders, 7 in een eenoudergezin en 0 woont niet in gezinsverband of zelfstandig. Gezinswelvaart De gezondheid en leefgewoonten van kinderen hangen sterk samen met de sociaal economische positie van het gezin waarin zij opgroeien. Kinderen uit een gezin met een lage welvaart hebben minder vaak een goede (psychosociale) gezondheid en vaker ongezonde leefgewoonten. Met de antwoorden op vier vragen is bepaald of leerlingen opgroeien in een gezin met een lage, gemiddelde of hoge welvaart. Voorbeelden van deze vragen zijn: Heeft jouw gezin een auto? en Hoe vaak ben je de laatste 12 maanden met je gezin op vakantie geweest? Op basis van deze vragen is een somscore berekend, met een maximaal waarde van 7. Kinderen die hierop niet meer dan vier punten scoren, vallen in de categorie laag. Op basis hiervan is bepaald dat 1 van de kinderen opgroeit in een gezin met een lage welvaart. In de referentiegroep is dit 2. 1 Tot deze groep behoren kinderen die zelf in het buitenland zijn geboren of waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. 5

6 Gezondheid en psychisch welbevinden Gewicht Overgewicht vormt al jaren een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Ook onder de jeugd is er in de afgelopen jaren een duidelijke toename in overgewicht geconstateerd. Overgewicht, met name tijdens de adolescentie, is een belangrijke voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd en heeft veel consequenties. Nu al neemt het aantal kinderen met diabetes door overgewicht toe. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een verkeerde balans tussen eten en bewegen. Deze aspecten komen verderop in deze rapportage aan de orde. In tabel 2 zijn de resultaten van over- en ondergewicht weergegeven. Tabel 2 Gewicht Normaal gewicht Overgewicht Ondergewicht Uit regionale cijfers blijkt dat overgewicht meer bij jongens voorkomt en ondergewicht meer bij meisjes. Lichaamsbeleving Adolescenten, met name meisjes, vormen een risicogroep bij het vóórkomen van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, of boulimia. Een verstoord lichaamsbeeld speelt hierbij een rol. 25 van de leerlingen met een normaal gewicht, vindt zichzelf te dik. Het gaat hierbij met name om meisjes. Psychosomatische klachten Onder psychosomatische klachten worden pijnklachten (hoofdpijn, maagpijn en misselijkheid) en slecht slapen in de afgelopen vier weken verstaan. Dit soort klachten kunnen wijzen op psychische problemen of spanningen. Tabel 3 Psychosomatische klachten in de afgelopen 4 weken (Heel) vaak hoofdpijn, maagpijn of misselijkheid (Heel) vaak slecht geslapen Meisjes hebben vaker psychosomatische klachten dan jongens. 6

7 Psychisch welbevinden Depressies en andere psychische stoornissen zoals angsten, vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en kunnen het (school)functioneren van leerlingen ernstig belemmeren. Het is van belang hier op jonge leeftijd iets aan te doen, omdat het hebben van emotionele en gedragsproblemen in de jeugd een verhoogd risico geeft op psychische problemen in de volwassen leeftijd. In het onderzoek komt een aantal aspecten van psychisch welbevinden aan de orde. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), een internationaal gebruikte vragenlijst bestaande uit 25 stellingen, is gebruikt om inzicht te verkrijgen in het voorkomen van hyperactiviteit/ aandachtstekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. Over de antwoorden op deze stellingen is een score berekend. Bij jongeren met een indicatieve score (boven een bepaald afkappunt) is mogelijk sprake van psychosociale problematiek. De resultaten zijn in tabel 4 weergegeven. Tabel 4 Psychosociale problemen Emotionele problemen Gedragsproblemen Hyperactief gedrag Problemen met relatie leeftijdsgenoten Problemen totaal SDQ Uit de regionale cijfers blijkt dat emotionele problemen vaker bij meisjes en gedragsproblemen vaker bij jongens voorkomen. Daarnaast is suïcidaliteit meegenomen in het onderzoek als indicatie voor depressie. Ook de manier waarop jongeren hun nabije toekomst zien hangt hier mee samen. Automutilatie (zelfbeschadiging) is opgenomen in het onderzoek omdat het in toenemende mate op scholen voorkomt. Het is een duidelijk signaal van psychosociale problematiek bij een jongere. Redenen waarom een jongere aan automutilatie doet zijn divers, bijvoorbeeld uiten van woede, ontladen van spanning, verminderen van negatieve gevoelens bij zichzelf, maar ook gevoel van controle/macht over zichzelf (waar men dan trots op is) en aandacht vragen, laten zien dat het niet goed gaat. Tabel 5 Suïcidaliteit en automutilatie Afgelopen jaar suicidegedachten gehad Afgelopen jaar suicidepoging gedaan Afgelopen jaar zichzelf opzettelijk verwond

8 Uit de regionale cijfers blijkt dat suïcidegedachten meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen. Op de vraag hoe de leerlingen denken dat het de komende vijf jaar met ze zal gaan, antwoordde een ruime meerderheid goed of heel goed. 1 van de leerlingen gaf aan dat het dan slecht of heel slecht met hen zal gaan. Ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt Uit onderzoek blijkt dat het hebben meegemaakt van ingrijpende levensgebeurtenissen, ook wel stressfull live events genoemd, van invloed zijn op het psychisch welbevinden van jongeren. 87 van de leerlingen op deze school heeft één of meerdere van onderstaande gebeurtenissen meegemaakt. 38 van alle leerlingen gaf aan nu nog problemen te hebben met tenminste één van deze gebeurtenissen. In tabel 6 is per gebeurtenis het percentage leerlingen weergegeven dat dit heeft meegemaakt en dat er nu nog problemen mee heeft. Tabel 6 Ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt Meegemaakt Nu nog Meegemaakt Nu nog Meege- problememen problemaakt mee mee Nu nog problemen mee Overlijden van een dierbare Langdurige ziekte of ziekenhuisopname zelf Langdurige ziekte of ziekenhuisopname gezinslid Psychische ziekte van een gezinslid Echtscheiding ouders Geweld of mishandeling tussen ouders Zelf problemen met geld/inkomen Ouders problemen met geld/inkomen Zelf problemen met drank, verslaving Ouder(s) problemen met drank, verslaving Andere problemen Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker dan jongens nu nog problemen ervaren met ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Als jongeren thuis te maken hebben met een langdurig of ernstig ziek (lichamelijk of psychisch) gezinslid, kan dat een grote last op hun de schouders leggen en ten koste gaan van een goede ontwikkeling. Jongeren die opgroeien in een gezin met langdurig of ernstig zieke gezinsleden, zijn in feite jonge mantelzorgers. 14 van de jongeren geeft aan nu nog problemen te hebben met een langdurige (psychische) ziekte en/of met verslaving van een gezinslid of ouder(s). Meisjes geven dit vaker aan dan jongens. 8

9 Mishandeling Kindermishandeling vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van een kind. Volgens de Wet op de jeugdzorg is kindermishandeling elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Van de jongeren zegt 2 wel eens geestelijk te worden mishandeld (vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden) en 15 is in het verleden geestelijk mishandeld (nu niet meer maar vroeger wel). Wat betreft lichamelijk mishandeling (geschopt, geslagen, vastgebonden enz.) geeft 3 aan dit wel eens mee te maken en is 4 vroeger lichamelijk mishandeld. Van de jongeren geeft 4 aan wel eens tegen zijn/haar zin in een seksuele ervaring met iemand te hebben gehad. In tabel 7 is het percentage leerlingen weergegeven dat ooit geestelijk of lichamelijk is mishandeld (inclusief in het verleden) en het percentage dat wel eens een seksuele ervaring tegen de zin in heeft gehad. Tabel 7 Mishandeling Ooit geestelijk mishandeld Ooit lichamelijk mishandeld Seksuele ervaring tegen de zin in gehad Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker dan jongens ooit geestelijk mishandeld zijn. Sociale steun bij problemen De leerlingen is gevraagd naar wie ze toe gaan als ze problemen hebben of ergens mee zitten. 5 gaf aan dat ze niet weten naar wie ze toe zouden kunnen gaan. Daarnaast werden de volgende personen aangegeven: Tabel 8 Sociale steun (Pleeg/stief) vader/moeder (Pleeg/stief) broers/zussen Andere familieleden Vrienden/vriendinnen Leraar/lerares, mentor, leerlingbegeleider Schoolarts/schoolverpleegkundige Schoolmaatschappelijk werker of vertrouwenspersoon op school Trainer of clubleider Jongerenwerker Groepsleider (schippersinternaat, tehuis) Iemand anders

10 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar jongeren naar toe kunnen gaan met vragen over bijvoorbeeld school, geld, gezondheid of problemen thuis. Aan de leerlingen is gevraagd of zij bekend zijn met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 76 van de leerlingen gaf aan nog nooit van het CJG te hebben gehoord, 19 had er wel eens van gehoord, maar wist niet precies wat het was en 5 had er van gehoord en wist ook waar het voor dient. 10

11 School Schoolbeleving Omgevingsfactoren, zoals de school, hebben invloed op het (psychisch) welbevinden van de leerlingen en hun functioneren. De sfeer op school, relaties met klasgenoten en leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. In tabel 9 zijn de resultaten van de schoolbeleving van de leerlingen weergegeven. Tabel 9 Schoolbeleving Vindt het leuk/hartstikke leuk op school Kan goed met klasgenoten opschieten Heeft goede vrienden/vriendinnen op school Kan met docent praten als men ergens mee zit Meisjes hebben het vaker naar hun zin op school dan jongens. Leerlingen die aangaven het niet leuk te vinden op school gaven hierbij de volgende redenen aan: vakken niet leuk (39), manier van lesgeven niet leuk (32), zie geen nut in school (20), docenten niet aardig (21). Pesten en gepest worden Pestgedrag heeft gevolgen voor allen die erbij betrokken zijn. Vooral leerlingen die structureel gepest worden ondervinden negatieve gevolgen, zoals verminderen van hun zelfvertrouwen, faalangst, psychosomatische klachten of depressieve verschijnselen. Maar ook voor de pesters zijn er grote gevolgen: de ontwikkeling van sociale vaardigheden blijft achter en er is een grote kans dat ze betrokken raken bij agressie en criminaliteit. In tabel 10 is weergegeven in hoeverre pestgedrag voorkomt op deze school. Met frequent pesten of gepest worden wordt bedoeld dat dit minstens eenmaal per week gebeurt. Tabel 10 Pesten en gepest worden in de afgelopen 3 maanden Wordt op school wel eens gepest Wordt frequent op school gepest Regelmatig tot zeer vaak last gehad van pesten via internet of mobiel Pest zelf wel eens op school Pest zelf frequent op school

12 Jongens geven aan vaker zelf te pesten op school dan meisjes. Veiligheid Geweld, diefstal, seksuele intimidatie en dergelijke hebben een negatieve invloed op de sfeer op school en het gevoel van veiligheid. In tabel 11 is weergegeven hoeveel jongeren zich een beetje tot heel onveilig voelen op verschillende locaties in en om school. Tabel 11 Onveiligheidsgevoelens Een beetje tot heel onveilig: In de klas In de gangen of kantine Op het schoolterrein of in de stalling In de omgeving van de school van de leerlingen voelt zich wel eens onveilig op tenminste één van de bovengenoemde locaties. Spijbelen en ziekteverzuim Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben. Niet altijd is een duidelijke lichamelijke oorzaak aan te wijzen. Ook klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid, of klachten van psychosociale aard kunnen leiden tot schoolverzuim. Als een leerling een les zonder geldige reden mist, is er sprake van spijbelen. De oorzaken van spijbelen zijn velerlei. Het kunnen problemen op school zijn: schoolprestaties, faalangst, prestatiedruk, relatie leerling-docent of groepsdruk. Maar ook de schoolomgeving kan een rol spelen. Aanwezigheid van cafés of winkels bevorderen spijbelen, evenals bijbaantjes. Veelvuldig spijbelen is een risicofactor voor het voortijdig schoolverlaten en het ontstaan van allerlei probleemgedrag. In tabel 12 is weergegeven hoeveel leerlingen verzuimd hebben wegens ziekte en hoeveel leerlingen gespijbeld hebben in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Tabel 12 Spijbelen en ziekteverzuim in de laatste 4 weken Verzuimd wegens ziekte Frequent verzuimd wegens ziekte ( week of langer) Gespijbeld Minstens 3 uur gespijbeld Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker de afgelopen 4 weken verzuimd hebben wegens ziekte en dat jongens vaker minstens 3 uur gespijbeld hebben. De belangrijkste redenen die spijbelende leerlingen aangaven om te spijbelen waren: geen zin in school (21), veel tussenuren (21). 12

13 In dit onderzoek is een duidelijke relatie gevonden tussen ziekteverzuim en spijbelen en overmatig alcoholgebruik, hasj- of wietgebruik en harddrugsgebruik. Verder blijkt dat leerlingen met een negatieve schoolbeleving vaker wegens ziekte verzuimen en vaker spijbelen. Zowel spijbelen als ziekteverzuim hangen verder samen met een minder goede psychische gezondheid van leerlingen. Leerlingen die hebben aangegeven nu nog problemen te hebben met ziekte of verslaving van een gezinslid, spijbelen en verzuimen vaker wegens ziekte dan de overige leerlingen. Moe zijn op schooldagen en bedtijd Scholen en jeugdartsen/verpleegkundigen signaleren in toenemende mate kinderen met vermoeidheidsklachten op school. Dit vormde aanleiding dit onderwerp mee te nemen in het Schoolkrachtonderzoek. De jongeren is gevraagd hoe laat ze gewoonlijk naar bed gaan op schooldagen. Tevens is hen gevraagd hoe vaak ze overdag op schooldagen moe zijn, omdat ze de vorige dag te laat naar bed zijn gegaan. Tabel 13 Moe zijn op schooldagen en bedtijd (Heel) vaak overdag moe 12 uur of later naar bed Zoals te verwachten neemt het percentage jongeren dat (heel) vaak overdag moe is toe, naar mate ze later naar bed gaan. Uit de regionale resultaten blijkt dat meisjes vaker overdag moe zijn dan jongens, maar dat jongens vaker 12 uur of later naar bed gaan. 13

14 Leefgewoonten Voeding Ongezonde voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht en chronische aandoeningen (zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten). Veel voedingsgewoonten worden in de jeugd gevormd. De mate waarin leerlingen ontbijten en fruit en groente eten geeft een indicatie van hoe gezond zij eten. Jongeren (evenals volwassenen) voldoen over het algemeen niet aan de gezonde voedingsnorm van twee stuks fruit en 200 gram groenten per dag. Ook de ontwikkeling ten aanzien van de eetmomenten is ongunstig. Steeds meer kinderen gaan s ochtends zonder ontbijt naar school. Dit heeft ook een negatieve invloed op de concentratie. Verder worden maaltijden regelmatig vervangen door tussendoortjes en frisdrank. Naast het ontbijtgedrag en het gebruik van groente en fruit, is specifiek gekeken naar het gebruik van energy-drankjes en eetgewoonten onder schooltijd. Hierbij is onderzocht hoe vaak men eten of drinken koopt op school of buiten school. De resultaten zijn weergegeven in tabellen 14 en 15. Tabel 14 Ontbijten, fruit- en groenteconsumptie Ontbijt minder dan 5 dagen/week Eet niet dagelijks fruit Eet niet dagelijks groente Drinkt dagelijks (een) energydrankje(s ) Uit regionale cijfers blijkt dat meisjes minder vaak ontbijten dan jongens. Jongens drinken vaker dagelijks energy-drankjes. Tabel 15 Herkomst eten en drinken onder schooltijd, tenminste 3 maal per week Uit schoolkantine/ automaat Van thuis meegebracht Gekocht buiten school Beweging Voldoende beweging van de jeugd is niet alleen van belang in relatie tot lichaamsgewicht, maar verlaagt ook het risico op het ontstaan van osteoporose (botontkalking) op middelbare en oudere leeftijd. Daarnaast heeft het positieve effecten op de lichamelijke conditie, zelfvertrouwen, gevoelens van angst, depressie en stress van de leerlingen en op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en kanker. 14

15 Volgens de Nederlandse Norm Gezond bewegen zou een jongere voor een goede gezondheid minimaal één uur per dag matig intensief moeten bewegen. Na de basisschoolperiode lijkt de gemiddelde lichamelijke activiteit van jongeren snel af te nemen. Dit heeft te maken met veel concurrerende activiteiten zoals huiswerk, televisie kijken of computergebruik. In tabel 16 is weergegeven in hoeverre de leerlingen actief zijn in sport en voldoen aan de beweegnorm. Tabel 16 Beweeggewoonten Is lid van sportvereniging Voldoet aan beweegnorm Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker aan de beweegnorm voldoen dan meisjes. Televisie- en computergebruik Televisie, computer en andere media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Internetten en gamen zijn populaire vrije tijdsbestedingen van veel jongeren. Er zijn signalen dat sommige jongeren op een zorgelijke manier met gamen bezig kunnen zijn. Er wordt dan gesproken van compulsief (dwangmatig) gamen. Zorgelijke signalen kunnen zijn dat het dagelijks leven er onder lijdt, zoals slecht slapen, slecht eten, prestaties opschool/werk en vereenzaming. Maar ook continu denken aan gamen en veel moeite hebben met het stoppen met gamen zijn zorgelijke signalen. Aan compulsief gamen ligt vaak een oorzaak aan ten grondslag, zoals bijvoorbeeld niet kunnen omgaan met problemen en een uitvlucht zoeken voor de werkelijkheid. In tabel 17 is weergegeven hoeveel leerlingen 2 uur of meer per dag tv kijken of achter de computer, internet of gameboy zitten. Daarnaast is weergegeven bij hoeveel leerlingen er een vermoeden is van compulsief gamen. Tabel 17 Televisie- en computergebruik Kijkt dagelijks 2 uur of meer tv/video/dvd Zit dagelijks 2 uur of meer achter de computer (internet, gameboy, etc.) Vermoeden van compulsief (dwangmatig) gamen Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker dagelijks 2 uur of meer achter de computer zitten dan meisjes. Ook zijn jongens vaker op een zorgelijke manier met gamen bezig dan meisjes. 15

16 Roken en alcoholgebruik In de puberteit beginnen jongeren te experimenteren met roken en alcohol drinken. Roken is de belangrijkste determinant van ziekte en sterfte in Nederland. Alcohol is extra schadelijk voor jongeren doordat zij nog volop in de groei zijn, waardoor de hersenen, maar ook andere organen, extra vatbaar zijn voor de schadelijke invloed van alcohol. Andere negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik zijn verkeersongelukken, agressie of ongeplande seks. In tabel 18 zijn de resultaten voor roken en alcoholgebruik weergegeven. Onder binge-drinking wordt verstaan: minimaal één keer per maand 5 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Tabel 18 Roken en alcoholgebruik Rookt Ooit alcohol gebruikt Afgelopen 4 weken alcohol gebruikt Afgelopen 4 weken aan binge-drinking gedaan Ooit dronken geweest Afgelopen 4 weken dronken geweest Drinkt alcohol door de week (ma. t/m do.) Drinkt alcohol in het weekend (vr. t/m zo.) Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker alcohol gebruiken dan meisjes. Verder blijkt uit regionale cijfers dat bier (31) en breezers (31) veruit de meest populaire alcoholische drankjes zijn. Ook zelfgemixte drankjes (24) worden relatief veel genuttigd. 39 van de alcohol drinkende jongeren in de regio gaf aan zelf nooit alcohol te kopen, maar het te krijgen. Als jongeren alcohol kopen, doen ze dit het meest frequent in de supermarkt (32) Opvallend is dat 46 van de alcohol drinkende jongeren jónger dan 16 jaar zelf wel eens alcohol koopt, bijvoorbeeld in supermarkt, slijterij of café. Een groot deel van de alcoholdrinkers geeft aan meestal thuis met anderen (41) of bij anderen thuis (51) te drinken. Daarnaast wordt een café (29) of discotheek (35) vaak genoemd als plek waar men meestal drinkt. 16

17 Wat vinden de ouders ervan? Bij 36 van de alcoholdrinkende jongeren keuren de ouders het goed dat ze alcohol drinken en nog eens 11 van de ouders zegt er niets van. 29 van de ouders van alcoholdrinkende jongeren raadt het af, verbiedt het of vindt dat de jongere minder moet drinken. De ouders van 23 van de alcoholdrinkende jongeren weten niet dat hun kind alcohol drinkt. Er is een duidelijke relatie tussen de mate waarin ouders het drinkgedrag van hun kind goedkeuren en de leeftijd van de jongere: hoe ouder de jongere, des te vaker keurt de ouder het drinkgedrag van de jongere goed. Drugsgebruik De meeste jongeren die drugs gebruiken, gebruiken het middel maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. Het belangrijkste gezondheidsrisico van drugsgebruik is een afname van het reactie- en concentratievermogen en verslechtering van het korte termijngeheugen. Dit kan negatieve effecten hebben op school- en werkprestaties of in het verkeer. Van de leerlingen gaf 2 aan wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen te hebben op school. 0 gaf aan wel eens harddrugs (zoals cocaïne, xtc, pep, speed) op school aangeboden gekregen te hebben. In tabel 19 is weergegeven hoeveel leerlingen ooit hasj of andere drugs gebruikt hebben en hoeveel leerlingen de afgelopen 4 weken hasj of andere drugs hebben gebruikt. Tabel 19 Drugsgebruik Ooit hasj of wiet gebruikt Afgelopen 4 weken hasj of wiet gebruikt Ooit harddrugs* gebruikt Afgelopen 4 weken harddrugs* gebruikt * XTC, cocaïne, amfetaminen, heroïne, LSD en GHB. NB cijfer is exclusief LSD en GHB. 6 van de leerlingen die hebben aangegeven hasj of wiet te gebruiken, gebruikt dit op of rond school. 67 van de gebruikers komt aan hasj of wiet via vrienden, 6 via een coffeeshop en 6 via schoolgenoten. Uit regionale cijfers blijkt dat jongens vaker ooit en in de afgelopen 4 weken hasj of wiet hebben gebruikt dan meisjes. In tabel 20 is per soort drug aangegeven hoeveel jongeren dit in de afgelopen 4 weken hebben gebruikt. Tabel 20 Soort drugsgebruik afgelopen 4 weken GHB XTC Amfetamine LSD Heroïne Cocaïne Hallucinogenen (o.a. paddo s)

18 Seksueel gedrag Jongeren beginnen in hun puberteit seksuele ervaring op te doen. Het is belangrijk dat, als jongeren tot geslachtsgemeenschap komen, dit niet tegen hun zin gebeurt en op een veilige manier gebeurt. Als er geen anticonceptie wordt gebruikt, is er kans op een ongewenste zwangerschap. Vrijen zonder condoom verhoogt het risico op een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Sommige soa s hebben ernstige gevolgen als ze niet op tijd worden behandeld. Het is dus belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden om veilig te vrijen. De school kan hier een rol in spelen. In tabel 21 zijn de resultaten van deze school weergegeven. 9 van de leerlingen op uw school heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad. 41 van de leerlingen die geslachtsgemeenschap heeft gehad heeft dit al met meerdere personen gehad. Tabel 21 Seksueel gedrag Heeft geslachtsgemeenschap gehad Van degenen die geslachtsgemeenschap hebben gehad: Gebruikte laatste keer geen condoom Gebruikte laatste keer geen ander voorbehoedmidd el (dan een condoom) Geld of beloning gehad in ruil voor seks Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes vaker dan jongens geen condoom hebben gebruikt de laatste keer dat zij geslachtsgemeenschap hadden. Jongens hebben vaker geen ander voorbehoedmiddel gebruikt. Verder geven jongens vaker dan meisjes aan geld of een beloning gehad te hebben in ruil voor seks. Als belangrijkste redenen om geen condoom te gebruiken zijn genoemd gebruik van de pil of een ander voorbehoedsmiddel, elkaar vertrouwen en omdat we vaste verkering hebben. SENSE is een laagdrempelige voorziening waar jongeren tot en met 24 jaar kosteloos en anoniem terecht kunnen met vragen over seksualiteit. 14 van de leerlingen gaf aan wel eens gehoord te hebben van SENSE. 18

19 Gehoor(schade) Veel jongeren luisteren naar muziek door een ipod, een MP3-speler of andere geluidsdrager met een oor- of koptelefoon. Veel van deze apparaten bereiken een geluidsniveau van meer dan 100 decibel. Volgens veiligheidsnormen is het niet veilig om langer dan 15 minuten naar een dergelijk geluidsniveau te luisteren. Vanaf 85 decibel wordt geluid als mogelijk schadelijk gezien. Het geluidsniveau in discotheken en bij concerten overschrijdt ook vaak 100 decibel. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks steeds meer jongeren bijkomen met gehoorschade. Ook wordt er een toenemend gebruik van mp3-spelers gesignaleerd in de afgelopen jaren. Deze mp3-spelers kunnen luider afgespeeld worden vergeleken met de vroegere walkmans, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de afgespeelde muziek. Dit betekent dat met name jongeren vaker aan hoge geluidsniveaus kunnen worden blootgesteld dan voorheen. Om te bepalen hoeveel leerlingen kans op gehoorschade hebben, is in het onderzoek een aantal vragen opgenomen over het gebruik van kop- of oortelefoons. Het risico is berekend op basis van leerlingen die elke dag gebruik maken van een kop- of oortelefoon, het geluidsniveau en de tijd die leerlingen naar muziek luisteren door een kop- of oortelefoon. Hiervoor is dezelfde methode gebruikt als in het Rotterdamse jeugdmonitor onderzoek. 94 van de jongeren luistert wel eens naar muziek door een kop- of oortelefoon. In tabel 22 staan de specifieke resultaten voor het gebruik van kop- of oortelefoons weergegeven. Tabel 22 Gebruik van kop- of oortelefoon Luistert elke dag naar muziek door een kop- of oortelefoon Luistert meer dan 2 uur per dag naar muziek door een kop- of oortelefoon Loopt risico op gehoorschade

20 Samenvatting Hieronder worden de belangrijkste resultaten van het Kalsbeek College, locatie Schilderspark, beschreven. Ook wordt aangegeven op welke punten de leerlingen van deze school afwijken van leerlingen van scholen in de regio Midden-Nederland met een vergelijkbaar onderwijsniveau. Kenmerken onderzochte leerlingen 653 leerlingen hebben de vragenlijst volledig ingevuld, 53 meisjes en 47 jongens. 9 van de leerlingen is van niet-nederlandse afkomst. Dit is een lager percentage dan in de referentiegroep. 7 woont in een eenoudergezin. In vergelijking met de referentiegroep wonen meer leerlingen bij beide (eigen) ouders. Gezondheid en psychisch welbevinden Gewicht en lichaamsbeleving 7 van de leerlingen heeft overgewicht en 14 heeft ondergewicht. Behoorlijk wat leerlingen (25), vooral meisjes, vinden zichzelf te dik, terwijl ze dat niet zijn. Psychosomatische klachten 10 van de leerlingen, een lager percentage dan in de referentiegroep, had in de afgelopen vier weken pijnklachten (hoofdpijn, maagpijn en misselijkheid) en 19 heeft slecht geslapen. Meisjes hebben vaker dergelijke klachten dan jongens. Psychisch welbevinden Met de meerderheid van de leerlingen gaat het goed, maar er is ook een kleinere groep met problemen. In totaal heeft 8 van de leerlingen van deze school psychosociale problemen. Dit percentage is lager dan in de referentiegroep. 17 van de leerlingen heeft er het afgelopen jaar wel eens serieus over gedacht een einde aan het leven te maken en 5 heeft zichzelf het afgelopen jaar wel eens opzettelijk verwond. Ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt Relatief veel leerlingen hebben wel eens een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (87). 38 heeft daar nog steeds last van. Mishandeling 17 van de leerlingen, een lager percentage dan in de referentiegroep, is ooit (inclusief in het verleden) geestelijk mishandeld (vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden) en 7 is ooit lichamelijk mishandeld (geschopt, geslagen, vastgebonden). 4 heeft wel eens een seksuele ervaring tegen de zin in gehad. Dit percentage is lager dan in de referentiegroep. Sociale steun bij problemen De meeste leerlingen gaan naar hun ouder(s) (80) of vrienden of vriendinnen (77) als ze problemen hebben of ergens mee zitten. School Schoolbeleving 63 van de leerlingen heeft het op school naar de zin. Dit percentage is hoger dan in de referentiegroep. Leerlingen die het niet leuk vinden op school geven vooral aan de manier van lesgeven is niet leuk of de vakken zijn niet leuk. Pesten en gepest worden 9 van de leerlingen is de afgelopen 3 maanden op school wel eens gepest. Ongeveer 10 van de leerlingen geeft aan zelf wel eens te pesten. Deze percentages zijn lager dan in de referentiegroep. 20

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Gelre-IJssel, November 2012 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: 'Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst In dit schoolrapport worden de resultaten van de jeugdmonitor in het schooljaar 2008-2009 van de leerlingen in de klassen 2 en 3 van uw school beschreven Schoolrapport Resultaten Jeugdmonitor Utrecht GG&GD

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs 2008-2009 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken onderzoekspopulatie... 3 3. Lichamelijk en psychosociaal functioneren... 4 3.1

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer... 3

Inhoudsopgave. Leeswijzer... 3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Deel 1. Resultaten Jeugd Informatie Systeem... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Kenmerken onderzoekspopulatie?... 4 1.3 Gezondheid en psychisch welbevinden?... 5 1.3.1 Luchtwegklachten...

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Dominicus College. Dominicus College

Dominicus College. Dominicus College E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor scholen, behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede

Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede Zo gezond is uw school! Schoolprofiel Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid,

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms 13-14 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 13-14 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 1384 3787 Medische problemen zien horen 1 heeft soms moeite met horen 18 4 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum. Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015

Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum. Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015 Gezondheid en leefstijl van jongeren op Rietveld Lyceum Schoolprofiel op basis van E-MOVO 2015 Uitgave van GGD Noord- en Oost-Gelderland Augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Waarover gaat dit rapport?... 3 2.

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

4. Kun je goed zien? (Als je een bril/lenzen draagt, met bril op / lenzen in alles goed zien?) Ja (door naar vraag 6) Nee

4. Kun je goed zien? (Als je een bril/lenzen draagt, met bril op / lenzen in alles goed zien?) Ja (door naar vraag 6) Nee Inkijk exemplaar Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4 schooljaar 2017-2018, GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 IJsselstein Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen...4 2. Inleiding...6 3. Lichamelijke gezondheid...8

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Houten Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen... 4 2. Inleiding... 6 3. Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente Harderwijk zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente Apeldoorn zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes kolommen met cijfers

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012

Zo gezond is uw school! Fons Vitae Lyceum. Schoolprofiel E-MOVO 2011-2012 Schoolprofiel E-MOVO HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Deze jongeren deden mee! Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl

Nadere informatie

Hoe gezond is onze jeugd?

Hoe gezond is onze jeugd? Hoe gezond is onze jeugd? Resultaten Schoolkrachtmonitor voortgezet onderwijs 2015 HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Gezondheidsmonitor 2015 GGD regio Utrecht verzamelt eenmaal per vier jaar gegevens over de gezondheid

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Borger-Odoorn

Jeugd in cijfers Gemeente Borger-Odoorn Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Meppel

Jeugd in cijfers Gemeente Meppel Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie