17 februari 2015 Corr.nr , ECP Nummer 14/2015 Zaaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117"

Transcriptie

1 17 februari 2015 Corr.nr , ECP Nummer 14/2015 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. te Delfzijl. SAMENVATTING: Wij zijn voornemens een lening van maximaal 0,5 mln. te verstrekken aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. Samen met het door de leden van de Kredietunie Eemsregio verwachte ingebrachte kapitaal zal de Kredietunie Eemsregio eind 2015 beschikken over een kapitaal van circa 1 mln. 2. Doel en wettelijke grondslag Aanleiding voor deze voordracht is het verzoek vanuit het bestuur van de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. om een lening aan de Kredietunie Eemsregio te verstrekken om daarmee het kapitaal voor kredietverstrekking te vergroten. Wij maken ons sterk voor economische ontwikkeling, groei en innovatie. In de huidige economische situatie is de kredietverstrekking door banken aan MKB-bedrijven steeds moeizamer gaan lopen. Het probleem bij banken is tweeledig: enerzijds het niet willen investeren in jonge/startende innovatieve bedrijven (hiervoor hebben wij als provincie onder meer ons revolverend fonds opgericht), anderzijds is het lastig voor het bestaande (vaak kleinere) MKB om krediet te verkrijgen voor reguliere investeringen tot bedragen van circa Een partij als Qredits, maar ook kredietunies 'springen in dit gat'. Daarom willen wij ook kredietunies in onze provincie ondersteunen. Kredietunie Eemsregio is een initiatief om specifiek voor het Midden- en Kleinbedrijf in de Eemsregio (gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond) financiering aan te bieden. De wettelijke grondslag voor het aanwenden van provinciaal vermogen voor het verstrekken van een lening aan de Kredietunie Groningen is het Provinciaal Afwegingskader Publiek Vermogen, waarmee u heeft ingestemd op 12 maart 2014 (voordracht 2/2014) en de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden). 3. Procesbeschrijving en planning De Kredietunie Eemsregio U.A. is op 10 april 2014 opgericht in Delfzijl en had eind leden en een eigen vermogen van 0,1 mln. Ter dekking van de oprichtingskosten hebben wij in 2014 een subsidie van verleend. Het streven van de Kredietunie Eemsregio is om eind 2015 over een eigen vermogen van 0,5 mln. en 100 leden te beschikken. Eind 2016 is de prognose om 200 leden en een eigen vermogen van 1 mln. te hebben en eind leden en een eigen vermogen van 1,75 mln. 4. Begroting Het verstrekken van een lening kan impact op het provinciaal weerstandsvermogen hebben. Wij schatten dit risico in op 12,5% van de maximaal te verstrekken lening van 0,5 mln., zijnde Dit bedrag dient in principe te worden gereserveerd binnen het minimaal benodigd weerstandsvermogen voor de periode van de blootstelling van de risico's (zie ook paragraaf 6.4.). 5. Inspraak/participatie Niet van toepassing. 14-1

2 6. Nadere toelichting 6.1 Missie van de Kredietunie Eemsregio Het aan leden toegang bieden tot aanvullende financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie, het verminderen van de afhankelijkheid van banken, geldstromen en rendementen binnen de regio houden, maatschappelijk betrokken, zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door leden, bevorderen van de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, waarbij de kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen), waardoor overdracht van kennis en ervaring van kredietgevende op kredietnemende leden plaatsvindt, dit alles zonder winstoogmerk met een balans tussen vrijwilligers en professionals. Kredietunies zijn democratisch ingesteld; ze zijn en blijven eigendom van de individuele leden. 6.2 Doel van de Kredietunie Eemsregio Ondernemingen en starters in het MKB kunnen moeilijk financiering krijgen. De Kredietunie Eemsregio wil met haar initiatief naast normale banken een alternatief aanbieden om voor ondernemingen en starters in het MKB een financiering mogelijk te maken. Met dit initiatief wil de Kredietunie Eemsregio een positieve bijdrage leveren om werkgelegenheid te creëren Lening Provincie - Kredietunie Eemsregio Doel van de lening van de provincie is om het kapitaal van de Kredietunie Eemsregio te vergroten en zodoende de reeds gemaakte start van de Kredietunie Eemsregio nog voortvarender te maken. De condities voor de lening zijn: Omvang lening: maximaal ; Beschikbaarheid: vanaf 1 juni 2015; Looptijd: maximaal 10 jaar; Versnelde aflossing: boetevrij; Rente: 3,0% (gelijk aan percentage lening Kredietunie Groningen); Rentebetaling: jaarlijks achteraf; bij onvoldoende liquiditeit zal de verschuldigde rentebetaling toegevoegd worden aan de resterende hoofdsom van de lening; Aflossingsprofiel: uiterlijk 31 mei % van de hoofdsom inclusief eventueel toegevoegde rente; Trekkingsrecht: De lening zal niet in één keer opgevraagd kunnen worden door de Kredietunie Eemsregio. Op het moment dat kredietaanvragen zijn goedgekeurd kan voor maximaal de helft van de hiermee gemoeide bedragen een beroep gedaan worden op de lening van de provincie tot het maximum van 0,5 mln.; Voorwaarden: 1. de provincie verstrekt maximaal 50% van het kapitaal van de Kredietunie Eemsregio met een maximum van 0,5 mln.; 2. de Kredietunie Eemsregio verstrekt primair financiering aan bedrijven die hun vestiging in de provincie Groningen hebben; 3. jaarlijks overlegt de Kredietunie Eemsregio de provincie de jaarrekening en het jaarverslag, voorzien van een verslag van de externe (register)accountant over de bevindingen bij het onderzoek van de jaarrekening. De leningsovereenkomst tussen de provincie en de Kredietunie Eemsregio kan pas definitief worden gemaakt nadat uw Staten in de gelegenheid zijn gesteld tot het uiten van wensen en bedenkingen Risicoprofiel De huidige bestuursleden van de Kredietunie Eemsregio hebben uitgebreide ervaring in diverse (bestuurs)functies in het bedrijfsleven opgedaan onder meer als directeur preferred banking van een bank, eigenaar van een onderneming en senior incassomedewerker. Het feit dat de Kredietunie Groningen een coöperatieve vereniging is met uitgesloten aansprakelijkheid leidt er toe dat de leden een financieel risico lopen van maximaal de grootte van hun financiële inbreng. De leden zijn de eigenaren van de Kredietunie Eemsregio en bepalen het beleid binnen de kaders zoals vastgesteld in de statuten en 14-2

3 reglementen. Naast het bestuur is een ledenraad, een coachingcommissie en een kredietcommissie actief. Voor alle duidelijkheid: de provincie Groningen heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk geen enkele rol in de kredietbeoordeling van (individuele) kredietaanvragers. De Kredietunie Eemsregio verstrekt leningen van maximaal De praktijk bij andere kredietunies leert dat de gemiddelde verstrekte lening minder dan bedraagt. De werkwijze van de Kredietunie Eemsregio en het belangrijke feit dat tenminste 50% van het kapitaal van de eigen leden afkomstig is, zorgt er voor dat risico's bij de kapitaalverstrekking aan leden geminimaliseerd worden. Immers de Kredietunie Eemsregio toetst kredietaanvragen op vergelijkbare wijze als een commerciële bank (1 e toets wordt gedaan door het bedrijf Experian 1 ), heeft persoonlijk contact met de kredietvrager, stelt een coach aan voor iedere kredietvrager, kent geen winstoogmerk en verstrekt krediet tot maximaal 80% van haar vermogen. Daarnaast spreidt de Kredietunie Eemsregio haar risico's door zich niet te beperken tot één sector binnen het MKB. Daarentegen zal de Kredietunie Eemsregio uiterst terughoudend zijn als het gaat om de behandeling van kredietaanvragen vanuit (zeer) risicovolle sectoren. Periodiek (bij voorkeur 1 keer per kwartaal) vindt (ambtelijk) overleg plaats tussen de provincie en de Kredietunie Eemsregio a.d.h.v. een door de Kredietunie Eemsregio opgestelde kwartaalrapportage. Daarnaast zal de Kredietunie Eemsregio de provincie informeren indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Vanzelfsprekend zal jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag, voorzien van een verslag van de externe (register)accountant over de bevindingen bij het onderzoek van de jaarrekening overlegt en besproken worden. Het verstrekken van een lening kan impact hebben op het weerstandsvermogen. Uitgaande van de door de provincie gehanteerde gedragslijn (25% van het risicobedrag), welke naar de mening van onze accountant Ernst & Young (EY) een goede start voor bepaling van het effect van de verstrekking van de lening op het minimaal benodigde weerstandsvermogen vormt, en rekening houdende met het risicoprofiel van de te verstrekken lening met de condities zoals verwoord in deze voordracht in paragraaf 6.3. zou een bedrag van maximaal (betreft een percentage van 12,5% van de maximaal te verstrekken lening) toegevoegd moeten worden aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen (zie paragraaf 6.6. criterium 3). Bij de Begroting 2016 wordt het minimaal benodigd weerstandsvermogen opnieuw bepaald en wordt duidelijk of daadwerkelijk een toevoeging aan het weerstandsvermogen noodzakelijk is Staatssteun Met betrekking tot het staatssteunaspect omtrent de voorgenomen lening hebben wij getoetst of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Uit onze toets aan 'Mededeling van de Commissie 2008/C 14/02' (onder andere betreffende te hanteren renteopslagen) blijkt dat het gehanteerde rentetarief op de voorgenomen lening marktconform is. Ook het feit dat deze vergoeding gelijk is aan de vergoeding aan de (kapitaal)leden laadt zien dat hier sprake is van een marktconforme rente Toets lening verstrekking aan provinciaal afwegingskader provinciaal vermogen Uw Staten hebben op 12 maart 2014 (voordracht 2/2014) ingestemd met kaders voor het aanwenden van het provinciaal vermogen en zijn afwegingscriteria geformuleerd die als leidraad dienen voor een afgewogen oordeelsvorming (Afwegingskader Publiek Vermogen). In dit afwegingskader is tevens bepaald dat iedere concrete aanwending vanuit het provinciale vermogen aan u wordt voorgelegd voor het kunnen uiten van wensen en bedenkingen. 1 Experian is wereldwijd leider in het verstrekken van informatie en analyse en marketingservices aan bedrijven en consumenten. Het doel: helpen bij het beheer van de risico s en opbrengsten van commerciële en financiële beslissingen. 14-3

4 Criteria afwegingskader en beoordeling lening Kredietunie Eemsregio U.A. zijn als volgt: 1. Het te dienen belang moet een provinciaal publiek belang zijn. Het verstrekken van een lening aan de Kredietunie Eemsregio past prima in het beleid van economische ontwikkeling, groei en innovatie; nu banken aan ondernemers in het MKB moeizamer krediet verstrekken voor reguliere investeringen tot bedragen van ondersteunt de provincie het initiatief van kredietunies. Het is daarnaast een goede aanvulling op ons initiatief tot het oprichten van een revolverend fonds voor het MKB, dat zich met name richt op investeren in jonge/startende innovatieve bedrijven. Het bestaansrecht van elke kredietunie en dus ook van Kredietunie Eemsregio komt voort uit de krimp van de normale bancaire kredietverlening aan het kleinere MKB. Cijfers van DNB over 2013 geven duidelijk aan dat de kredietverlening voor bedragen tot meer dan gemiddeld daalt. Aangezien het MKB wordt gezien als de motor van de economie is het gevolg dat de economie minder groeit en er minder werkgelegenheid ontstaat dan wanneer de kredietverlening aan deze sector op peil zou zijn gebleven. Ondernemers zelf klagen steen en been over het gebrek aan steun dat zij van banken ervaren. Kredietunie Eemsregio wil in die leemte voorzien. Het werkterrein van Kredietunie Eemsregio zijn de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. Daar zal Kredietunie Eemsregio bijdragen aan een versterking van de regionale economie, aan de werkgelegenheid en ook aan innovatie in het gebied waar ze actief is. Daarnaast appelleert de Kredietunie Eemsregio aan het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van ondernemers. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat de bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun inzet. 2. Het provinciaal publiek belang vereist een deelneming financiering In de huidige economische situatie is de kredietverstrekking door banken aan MKBbedrijven steeds moeizamer gaan lopen. Het initiatief van de Kredietunie Eemsregio is een goede aanvulling op een imperfecte kapitaalmarkt en legitimeert het verstrekken van een lening tot maximaal 50% van het kapitaal van de Kredietunie Eemsregio met een maximum van 0,5 mln. Met een totaal verwacht kapitaal eind 2015 van circa 1 mln. kan de Kredietunie Eemsregio nog voortvarender opereren met de kredietverlening aan haar leden en het stimuleren van de lokale en regionale economie. Er is nadrukkelijk sprake van een katalyserende werking; uiteindelijk zal Kredietunie Eemsregio op eigen benen staan. 3. Er is een deugdelijke risicoanalyse gemaakt De werkwijze van de Kredietunie Eemsregio en het belangrijke feit dat tenminste 50% van het kapitaal van de eigen leden afkomstig is, zorgt er voor dat risico's bij de kapitaalverstrekking aan leden geminimaliseerd worden. Zoals al eerder gemeld zijn de mensen achter de kredietunie ervaren en hebben zij hun sporen verdiend in het bedrijfsleven. De werkwijze van de Kredietunie Eemsregio met betrekking tot de feitelijke kredietbeoordeling zal vergelijkbaar zijn met die van een bank (bijv.: een onvoldoende onderbouwde business case zal ook bij de Kredietunie Eemsregio leiden tot een negatief advies van de kredietcommissie). De eerste Credit Check van kredietnemers gebeurt zoals eerder gezegd door het bedrijf Experian. Vervolgens wordt de kredietaanvraag met advies van Experian voorgelegd aan de kredietcommissie, die op haar beurt de kredietaanvraag beoordeelt en met een advies voorlegt aan het bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing en benoemt de coach. Kredietverlening gebeurt op basis van normale bancaire voorwaarden, waaronder het hypothecair belasten van aanwezige zekerheden en een persoonlijke borgstelling door de kredietvragende ondernemer. Veel beter dan bij banken is de begeleiding van de kredietvrager. Die is namelijk verplicht een coach aan te nemen die uit de kring van leden van kredietunie komt. De verstrekte kredieten worden zo strakker gevolgd dan bij normale bancaire kredietverlening het geval is. Daardoor vermindert het risico dat 14-4

5 een kredietnemer tijdens de looptijd van het krediet in problemen komt en niets meer kan terugbetalen. Statutair mag de Kredietunie Eemsregio krediet verschaffen tot 80% van haar kapitaal. 20% dient als buffer om tegenvallers op te vangen. Op dit moment hanteert de Kredietunie Eemsregio een falingspercentage van 1 à 1,5% op de door haar verstrekte kredieten. Overigens is er geen risico van een bank run. De Kredietunie Eemsregio financiert zich door de uitgifte van obligaties (groot 500) en ledencertificaten (groot 1.000), die een eeuwigdurend karakter hebben en alleen tussen leden verhandelbaar zijn. Massaal opvragen kan dus niet. Dit is beter dan bij een bank. Het bedrijf NPEX zal als bewaarder van de ledencertificaten optreden. Op nog door de Kredietunie Eemsregio te bepalen momenten (bijvoorbeeld na drie of vijf jaar) zal NPEX veilingen organiseren voor leden die hun ledencertificaten willen verkopen. Deze ledencertificaten kunnen uitsluitend door andere leden gekocht worden. Ook kent de Kredietunie Eemsregio geen winstoogmerk. Daarnaast spreidt de Kredietunie Eemsregio haar risico's door zich niet te beperken tot één sector binnen het MKB. Ook het feit dat gewerkt zal gaan worden met zogenaamde trekkingsrechten (zie 6.3.) beperkt het risico voor de provincie. Op grond van het bovenstaande schatten wij het risico voor het weerstandsvermogen in op maximaal (12,5% van maximaal 0,5mln.). Onze accountant EY kan zich vinden in onze inschatting van het risico. 4. Financieel rendement Het rendement voor de provincie op deze lening is gelijk aan het rendement wordt verkregen op de lening verstrekt aan de Kredietunie Groningen, te weten 3,0%. 5. Mate cofinanciering van derden Eind 2014 had de Kredietunie Eemsregio 30 leden en beschikt zij over een kapitaal van circa 0,1 mln. De verwachting is dat dit eind door inbreng van nieuwe leden- is toegenomen tot 100 leden en circa 0,5 mln. Het percentage cofinanciering van derden bedraagt tenminste 100%. 6. Duur aanwending De totale looptijd van de lening van de provincie bedraagt maximaal 10 jaar. Aflossingsprofiel: jaar 10: (100%). 7. Selectiviteit en precedentwerking Omdat het deelnemen in een bank geen kerntaak is van de provincie, is het reëel om een maximale looptijd mee te geven aan de te verstrekken lening. Het voorstel is om de looptijd te maximeren op 10 jaar. Gedurende deze periode hopen wij op voldoende economisch herstel, en heeft de Kredietunie Eemsregio ruimschoots de tijd om op zoek te gaan naar andere kapitaalverstrekkers/aandeelhouders. Daarnaast zal de provincie nooit meer dan 50% van het kapitaal met een maximum van 0,5 mln. als lening verstrekken. Mocht een andere kredietunie binnen de provincie Groningen een verzoek doen voor het verstrekken van een lening, dan zal dit verzoek op gelijke wijze beoordeeld worden als het verzoek van de Kredietunie Groningen. Op basis van regionale spreiding (Kredietunie Eemsregio was de eerste operationele kredietunie, de Kredietunie Groningen is de tweede kredietunie in de provincie) is de inschatting dat het aantal op te richten kredietunies in de provincie Groningen beperkt zal blijven tot circa 4 kredietunies. De precedentwerking is dus gering Voornemen 14-5

6 Wij zijn voornemens een lening van maximaal te verstrekken aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. in het kader van de publieke taak. De voorwaarden zullen in een nog op te maken geldleningsovereenkomst worden vastgelegd. 7. Voorstel Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 17 februari Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Behandeld door: F.H.C. Dijkstra Telefoonnummer: Bijlagen bij de voordracht Geen 14-6

7 Nr. 14/2015 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 februari 2015, nr , ECP; Gelet op: - De Wet FIDO, artikel 2, lid 1; - Het afwegingskader publiek vermogen provincie Groningen (voordracht 2/2014). BESLUITEN: 1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om een lening te verstrekken aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. onder de volgende bepalingen: 1. Hoofdsom: Maximaal ; 2. Rentepercentage: 3,0%; 3. Looptijd: Maximaal 10 jaar; 4. Aflossingspatroon: Ultimo jaar % van de nog openstaande hoofdsom (inclusief eventuele toegevoegde rente); 5. Vervroegde aflossing: Boetevrij. 2. Vast te stellen dat Provinciale Staten in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. Bijlagen bij het besluit: Geen 14-7

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.475, FC Nummer 72/2014 Zaaknr. 551908

16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.475, FC Nummer 72/2014 Zaaknr. 551908 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.475, FC Nummer 72/2014 Zaaknr. 551908 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van een achtergestelde

Nadere informatie

23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549

23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549 23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van een achtergestelde

Nadere informatie

Wat is een kredietunie?

Wat is een kredietunie? Wat is een kredietunie? Coöperatieve vereniging Van, voor en door ondernemers Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de kaders voor nieuw

Nadere informatie

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Kredietcoöperatie Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier In

Nadere informatie

21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.838, RS Nummer 53/2014 Zaaknr. 539626

21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.838, RS Nummer 53/2014 Zaaknr. 539626 21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.838, RS Nummer 53/2014 Zaaknr. 539626 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een achtergestelde lening aan de

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen. 24 november 2015 Corr.nr. 2015-51.715, ECP Nummer 83/2015 Zaaknr. 605637 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Nadere informatie

meerwaarde door coaching

meerwaarde door coaching meerwaarde door coaching Waarom een kredietunie in Gooi & Vechtstreek? De kredietcrisis, en de daardoor aangescherpte regelgeving, heeft ertoe geleid dat banken op dit moment minder krediet verlenen dan

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

KREDIETUNIE WESTLAND

KREDIETUNIE WESTLAND KREDIETUNIE WESTLAND info@kredietuniewestland.nl www.kredietuniewestland.nl ONDERLINGE KREDIETVERLENING van, voor en door ondernemers uit het MKB in het Westland Het bestuur Het bestuur van Kredietunie

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 12 januari 2016 Corr.nr. 2016-00694, ECP Nummer 3/2016 Zaaknr. 612717 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 1. Samenvatting

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut:

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: 1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: a) waarom is expliciet in het treasurystatuut opgenomen dat de gemeente geen lening verstrekt? Antwoord 1a: In

Nadere informatie

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan Terug naar de kernwaarden Van businesslunch tot businessplan Het begin Businesslunch@Stoutenburgh Eenzaam aan de top Kredietverlening aan MKB zorgwekkend De ervaringen: Structurele fricties bij het verstrekken

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het

Nadere informatie

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet!

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Nieuwe mogelijkheden tot financiering voor ondernemers in de Binnenscheepvaart. Kredietnemers Voor Binnenschippers die

Nadere informatie

1 Onderwerp Initiatiefvoorstel inzake financiering Midden- en Kleinbedrijf in Groningen

1 Onderwerp Initiatiefvoorstel inzake financiering Midden- en Kleinbedrijf in Groningen Statenvoorstel samenvatting 1 Onderwerp Initiatiefvoorstel inzake financiering Midden- en Kleinbedrijf in Groningen 2 Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat Groningen kent een ijle economie, waarin

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr. 2016-52.354, RS Nummer 64/2016 Zaaknr. 645409 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Ontwikkeling kredietunies en de mogelijke rol provincie Noord-Brabant

Ontwikkeling kredietunies en de mogelijke rol provincie Noord-Brabant Ontwikkeling kredietunies en de mogelijke rol provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten op 6 december jl. is door de fractie van het CDA een vraag gesteld

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent

Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent Voorstel aan de raad Nummer: 141024839 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent 2.3 Verhogen arbeidsparticipatie Steller:

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 24 mei 2016 Corr.nr. 2016-18.253, ECP Nummer 41/2016 Zaaknr. 625314

v o o r d r a c h t 24 mei 2016 Corr.nr. 2016-18.253, ECP Nummer 41/2016 Zaaknr. 625314 v o o r d r a c h t 24 mei 2016 Corr.nr. 2016-18.253, ECP Nummer 41/2016 Zaaknr. 625314 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het uiten van wensen en bedenkingen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 116034. Beleidsregels Verstrekken Lening of Garantie

GEMEENTEBLAD. Nr. 116034. Beleidsregels Verstrekken Lening of Garantie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 116034 4 december 2015 Beleidsregels Verstrekken Lening of Garantie Hoofdstuk 1 Inleiding De gemeente Nijmegen kan een lening verstrekken aan een

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr 12 maart 2013 Corr.nr. 2013-09411, BO Nummer 12/2013 Zaaknr. 446617 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag van 203.730,--

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

mikredietunie Oost-Nederland

mikredietunie Oost-Nederland mikredietunie Oost-Nederland Dudokstraat 6 7425 CR Deventer Telefoon: 06 239 97 539 E-mailadres: bchaudron@cbsadvies.nl mikredietunie Oost-Nederland Financieren van, voor en door ondernemers mikredietunie

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

MKBfinancieringsbarometer

MKBfinancieringsbarometer MKBfinancieringsbarometer Q3 24 2 MKB-Financieringsbarometer Inhoud Omzetgroei- en verwachtingen 4 Medewerkersgroei- en verwachtingen 6 Financieringsbehoefte- en verwachtingen 7 Kennis over financieringsvormen

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Limburg. Ingek. 23 MEI 2014. Provincie Limburg PS DOCnr. CASnr. ID. Aan de leden van Provinciale Staten in Limburg. Mheer, 20 mei 2014

Limburg. Ingek. 23 MEI 2014. Provincie Limburg PS DOCnr. CASnr. ID. Aan de leden van Provinciale Staten in Limburg. Mheer, 20 mei 2014 2014/27407 GRIF Aan de leden van Provinciale Staten in Limburg 23-5-2014 11-8-2014 Provincie Limburg PS DOCnr Ingek. 23 MEI 2014 CASnr. ID. Mheer, 20 mei 2014 Beste collega's, Graag bied ik jullie bijgaand

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK. INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek

KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK. INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 1. Inleiding 6 1.1 Wat is een

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Overeenkomst Cultuurfonds voor Monumenten Groningen

Overeenkomst Cultuurfonds voor Monumenten Groningen Overeenkomst Cultuurfonds voor Monumenten Groningen Algemeen Stichter(s) - Provincie Groningen, Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Datum akte - 3 november 2003 Datum in werking treden

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN IN OPKOMST

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN IN OPKOMST Financiering en treasury Financiering ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN IN OPKOMST Sinds het begin van de financiële crisis verstrekken de traditionele kredietverleners minder gemakkelijk leningen. Hierdoor

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Kennisdocument Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen Alhoewel de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. Memo Van : Carine Roijakkers Datum : 23 december 2014 Onderwerp : Evaluatie Starterslening gemeente Oirschot 1. Inleiding De gemeente Oirschot verstrekt middels het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 26 april 2016 Corr.nr , FC Nummer 35/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 26 april 2016 Corr.nr , FC Nummer 35/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 26 april 2016 Corr.nr. 2016-24.400, FC Nummer 35/2016 Zaaknr. 630406 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen om aandelen in de Investerings-

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr 2 mei 2017 Corr.nr. 2017-18.235 Nummer 22/2017 Zaaknr. 678901 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het vervangen van de brug Mensingeweer, inclusief het verwijderen

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de wijzigingen van de SNN-subsidieregelingen HRM 2001, de NIOF 2000 en

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT Doetinchem, 1 juli Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv

Aan de raad AGENDAPUNT Doetinchem, 1 juli Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv Aan de raad AGENDAPUNT 12.5 Overeenkomsten met Sportcentrum Rozengaarde bv Voorstel: 1. in te stemmen met de met Sportcentrum Rozengaarde bv te sluiten overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten Productspecifieke kenmerken Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening De Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening is een lening, waarmee u de aankoop, ontwikkeling of het herstel van uw natuurproject kan financieren.

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr. 2016-61.431, ECP Nummer 78/2016 Zaaknr. 656745 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale

Nadere informatie

Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning

Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning Om de korte termijn financiële planning te begrijpen, kijken we eerst hoe bedrijven hun cash flows voorspellen om hun korte termijn financiële behoeften

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:

Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van: Businessplan Kredietunie Brabant Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant Aangesloten bij de landelijke vereniging van: 17 november 2013 Inhoud 1. Wat is een kredietunie?... 3 2. Markt...

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie