17 februari 2015 Corr.nr , ECP Nummer 14/2015 Zaaknr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117"

Transcriptie

1 17 februari 2015 Corr.nr , ECP Nummer 14/2015 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. te Delfzijl. SAMENVATTING: Wij zijn voornemens een lening van maximaal 0,5 mln. te verstrekken aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. Samen met het door de leden van de Kredietunie Eemsregio verwachte ingebrachte kapitaal zal de Kredietunie Eemsregio eind 2015 beschikken over een kapitaal van circa 1 mln. 2. Doel en wettelijke grondslag Aanleiding voor deze voordracht is het verzoek vanuit het bestuur van de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. om een lening aan de Kredietunie Eemsregio te verstrekken om daarmee het kapitaal voor kredietverstrekking te vergroten. Wij maken ons sterk voor economische ontwikkeling, groei en innovatie. In de huidige economische situatie is de kredietverstrekking door banken aan MKB-bedrijven steeds moeizamer gaan lopen. Het probleem bij banken is tweeledig: enerzijds het niet willen investeren in jonge/startende innovatieve bedrijven (hiervoor hebben wij als provincie onder meer ons revolverend fonds opgericht), anderzijds is het lastig voor het bestaande (vaak kleinere) MKB om krediet te verkrijgen voor reguliere investeringen tot bedragen van circa Een partij als Qredits, maar ook kredietunies 'springen in dit gat'. Daarom willen wij ook kredietunies in onze provincie ondersteunen. Kredietunie Eemsregio is een initiatief om specifiek voor het Midden- en Kleinbedrijf in de Eemsregio (gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond) financiering aan te bieden. De wettelijke grondslag voor het aanwenden van provinciaal vermogen voor het verstrekken van een lening aan de Kredietunie Groningen is het Provinciaal Afwegingskader Publiek Vermogen, waarmee u heeft ingestemd op 12 maart 2014 (voordracht 2/2014) en de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden). 3. Procesbeschrijving en planning De Kredietunie Eemsregio U.A. is op 10 april 2014 opgericht in Delfzijl en had eind leden en een eigen vermogen van 0,1 mln. Ter dekking van de oprichtingskosten hebben wij in 2014 een subsidie van verleend. Het streven van de Kredietunie Eemsregio is om eind 2015 over een eigen vermogen van 0,5 mln. en 100 leden te beschikken. Eind 2016 is de prognose om 200 leden en een eigen vermogen van 1 mln. te hebben en eind leden en een eigen vermogen van 1,75 mln. 4. Begroting Het verstrekken van een lening kan impact op het provinciaal weerstandsvermogen hebben. Wij schatten dit risico in op 12,5% van de maximaal te verstrekken lening van 0,5 mln., zijnde Dit bedrag dient in principe te worden gereserveerd binnen het minimaal benodigd weerstandsvermogen voor de periode van de blootstelling van de risico's (zie ook paragraaf 6.4.). 5. Inspraak/participatie Niet van toepassing. 14-1

2 6. Nadere toelichting 6.1 Missie van de Kredietunie Eemsregio Het aan leden toegang bieden tot aanvullende financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie, het verminderen van de afhankelijkheid van banken, geldstromen en rendementen binnen de regio houden, maatschappelijk betrokken, zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door leden, bevorderen van de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, waarbij de kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen), waardoor overdracht van kennis en ervaring van kredietgevende op kredietnemende leden plaatsvindt, dit alles zonder winstoogmerk met een balans tussen vrijwilligers en professionals. Kredietunies zijn democratisch ingesteld; ze zijn en blijven eigendom van de individuele leden. 6.2 Doel van de Kredietunie Eemsregio Ondernemingen en starters in het MKB kunnen moeilijk financiering krijgen. De Kredietunie Eemsregio wil met haar initiatief naast normale banken een alternatief aanbieden om voor ondernemingen en starters in het MKB een financiering mogelijk te maken. Met dit initiatief wil de Kredietunie Eemsregio een positieve bijdrage leveren om werkgelegenheid te creëren Lening Provincie - Kredietunie Eemsregio Doel van de lening van de provincie is om het kapitaal van de Kredietunie Eemsregio te vergroten en zodoende de reeds gemaakte start van de Kredietunie Eemsregio nog voortvarender te maken. De condities voor de lening zijn: Omvang lening: maximaal ; Beschikbaarheid: vanaf 1 juni 2015; Looptijd: maximaal 10 jaar; Versnelde aflossing: boetevrij; Rente: 3,0% (gelijk aan percentage lening Kredietunie Groningen); Rentebetaling: jaarlijks achteraf; bij onvoldoende liquiditeit zal de verschuldigde rentebetaling toegevoegd worden aan de resterende hoofdsom van de lening; Aflossingsprofiel: uiterlijk 31 mei % van de hoofdsom inclusief eventueel toegevoegde rente; Trekkingsrecht: De lening zal niet in één keer opgevraagd kunnen worden door de Kredietunie Eemsregio. Op het moment dat kredietaanvragen zijn goedgekeurd kan voor maximaal de helft van de hiermee gemoeide bedragen een beroep gedaan worden op de lening van de provincie tot het maximum van 0,5 mln.; Voorwaarden: 1. de provincie verstrekt maximaal 50% van het kapitaal van de Kredietunie Eemsregio met een maximum van 0,5 mln.; 2. de Kredietunie Eemsregio verstrekt primair financiering aan bedrijven die hun vestiging in de provincie Groningen hebben; 3. jaarlijks overlegt de Kredietunie Eemsregio de provincie de jaarrekening en het jaarverslag, voorzien van een verslag van de externe (register)accountant over de bevindingen bij het onderzoek van de jaarrekening. De leningsovereenkomst tussen de provincie en de Kredietunie Eemsregio kan pas definitief worden gemaakt nadat uw Staten in de gelegenheid zijn gesteld tot het uiten van wensen en bedenkingen Risicoprofiel De huidige bestuursleden van de Kredietunie Eemsregio hebben uitgebreide ervaring in diverse (bestuurs)functies in het bedrijfsleven opgedaan onder meer als directeur preferred banking van een bank, eigenaar van een onderneming en senior incassomedewerker. Het feit dat de Kredietunie Groningen een coöperatieve vereniging is met uitgesloten aansprakelijkheid leidt er toe dat de leden een financieel risico lopen van maximaal de grootte van hun financiële inbreng. De leden zijn de eigenaren van de Kredietunie Eemsregio en bepalen het beleid binnen de kaders zoals vastgesteld in de statuten en 14-2

3 reglementen. Naast het bestuur is een ledenraad, een coachingcommissie en een kredietcommissie actief. Voor alle duidelijkheid: de provincie Groningen heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk geen enkele rol in de kredietbeoordeling van (individuele) kredietaanvragers. De Kredietunie Eemsregio verstrekt leningen van maximaal De praktijk bij andere kredietunies leert dat de gemiddelde verstrekte lening minder dan bedraagt. De werkwijze van de Kredietunie Eemsregio en het belangrijke feit dat tenminste 50% van het kapitaal van de eigen leden afkomstig is, zorgt er voor dat risico's bij de kapitaalverstrekking aan leden geminimaliseerd worden. Immers de Kredietunie Eemsregio toetst kredietaanvragen op vergelijkbare wijze als een commerciële bank (1 e toets wordt gedaan door het bedrijf Experian 1 ), heeft persoonlijk contact met de kredietvrager, stelt een coach aan voor iedere kredietvrager, kent geen winstoogmerk en verstrekt krediet tot maximaal 80% van haar vermogen. Daarnaast spreidt de Kredietunie Eemsregio haar risico's door zich niet te beperken tot één sector binnen het MKB. Daarentegen zal de Kredietunie Eemsregio uiterst terughoudend zijn als het gaat om de behandeling van kredietaanvragen vanuit (zeer) risicovolle sectoren. Periodiek (bij voorkeur 1 keer per kwartaal) vindt (ambtelijk) overleg plaats tussen de provincie en de Kredietunie Eemsregio a.d.h.v. een door de Kredietunie Eemsregio opgestelde kwartaalrapportage. Daarnaast zal de Kredietunie Eemsregio de provincie informeren indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Vanzelfsprekend zal jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag, voorzien van een verslag van de externe (register)accountant over de bevindingen bij het onderzoek van de jaarrekening overlegt en besproken worden. Het verstrekken van een lening kan impact hebben op het weerstandsvermogen. Uitgaande van de door de provincie gehanteerde gedragslijn (25% van het risicobedrag), welke naar de mening van onze accountant Ernst & Young (EY) een goede start voor bepaling van het effect van de verstrekking van de lening op het minimaal benodigde weerstandsvermogen vormt, en rekening houdende met het risicoprofiel van de te verstrekken lening met de condities zoals verwoord in deze voordracht in paragraaf 6.3. zou een bedrag van maximaal (betreft een percentage van 12,5% van de maximaal te verstrekken lening) toegevoegd moeten worden aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen (zie paragraaf 6.6. criterium 3). Bij de Begroting 2016 wordt het minimaal benodigd weerstandsvermogen opnieuw bepaald en wordt duidelijk of daadwerkelijk een toevoeging aan het weerstandsvermogen noodzakelijk is Staatssteun Met betrekking tot het staatssteunaspect omtrent de voorgenomen lening hebben wij getoetst of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Uit onze toets aan 'Mededeling van de Commissie 2008/C 14/02' (onder andere betreffende te hanteren renteopslagen) blijkt dat het gehanteerde rentetarief op de voorgenomen lening marktconform is. Ook het feit dat deze vergoeding gelijk is aan de vergoeding aan de (kapitaal)leden laadt zien dat hier sprake is van een marktconforme rente Toets lening verstrekking aan provinciaal afwegingskader provinciaal vermogen Uw Staten hebben op 12 maart 2014 (voordracht 2/2014) ingestemd met kaders voor het aanwenden van het provinciaal vermogen en zijn afwegingscriteria geformuleerd die als leidraad dienen voor een afgewogen oordeelsvorming (Afwegingskader Publiek Vermogen). In dit afwegingskader is tevens bepaald dat iedere concrete aanwending vanuit het provinciale vermogen aan u wordt voorgelegd voor het kunnen uiten van wensen en bedenkingen. 1 Experian is wereldwijd leider in het verstrekken van informatie en analyse en marketingservices aan bedrijven en consumenten. Het doel: helpen bij het beheer van de risico s en opbrengsten van commerciële en financiële beslissingen. 14-3

4 Criteria afwegingskader en beoordeling lening Kredietunie Eemsregio U.A. zijn als volgt: 1. Het te dienen belang moet een provinciaal publiek belang zijn. Het verstrekken van een lening aan de Kredietunie Eemsregio past prima in het beleid van economische ontwikkeling, groei en innovatie; nu banken aan ondernemers in het MKB moeizamer krediet verstrekken voor reguliere investeringen tot bedragen van ondersteunt de provincie het initiatief van kredietunies. Het is daarnaast een goede aanvulling op ons initiatief tot het oprichten van een revolverend fonds voor het MKB, dat zich met name richt op investeren in jonge/startende innovatieve bedrijven. Het bestaansrecht van elke kredietunie en dus ook van Kredietunie Eemsregio komt voort uit de krimp van de normale bancaire kredietverlening aan het kleinere MKB. Cijfers van DNB over 2013 geven duidelijk aan dat de kredietverlening voor bedragen tot meer dan gemiddeld daalt. Aangezien het MKB wordt gezien als de motor van de economie is het gevolg dat de economie minder groeit en er minder werkgelegenheid ontstaat dan wanneer de kredietverlening aan deze sector op peil zou zijn gebleven. Ondernemers zelf klagen steen en been over het gebrek aan steun dat zij van banken ervaren. Kredietunie Eemsregio wil in die leemte voorzien. Het werkterrein van Kredietunie Eemsregio zijn de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. Daar zal Kredietunie Eemsregio bijdragen aan een versterking van de regionale economie, aan de werkgelegenheid en ook aan innovatie in het gebied waar ze actief is. Daarnaast appelleert de Kredietunie Eemsregio aan het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van ondernemers. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat de bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun inzet. 2. Het provinciaal publiek belang vereist een deelneming financiering In de huidige economische situatie is de kredietverstrekking door banken aan MKBbedrijven steeds moeizamer gaan lopen. Het initiatief van de Kredietunie Eemsregio is een goede aanvulling op een imperfecte kapitaalmarkt en legitimeert het verstrekken van een lening tot maximaal 50% van het kapitaal van de Kredietunie Eemsregio met een maximum van 0,5 mln. Met een totaal verwacht kapitaal eind 2015 van circa 1 mln. kan de Kredietunie Eemsregio nog voortvarender opereren met de kredietverlening aan haar leden en het stimuleren van de lokale en regionale economie. Er is nadrukkelijk sprake van een katalyserende werking; uiteindelijk zal Kredietunie Eemsregio op eigen benen staan. 3. Er is een deugdelijke risicoanalyse gemaakt De werkwijze van de Kredietunie Eemsregio en het belangrijke feit dat tenminste 50% van het kapitaal van de eigen leden afkomstig is, zorgt er voor dat risico's bij de kapitaalverstrekking aan leden geminimaliseerd worden. Zoals al eerder gemeld zijn de mensen achter de kredietunie ervaren en hebben zij hun sporen verdiend in het bedrijfsleven. De werkwijze van de Kredietunie Eemsregio met betrekking tot de feitelijke kredietbeoordeling zal vergelijkbaar zijn met die van een bank (bijv.: een onvoldoende onderbouwde business case zal ook bij de Kredietunie Eemsregio leiden tot een negatief advies van de kredietcommissie). De eerste Credit Check van kredietnemers gebeurt zoals eerder gezegd door het bedrijf Experian. Vervolgens wordt de kredietaanvraag met advies van Experian voorgelegd aan de kredietcommissie, die op haar beurt de kredietaanvraag beoordeelt en met een advies voorlegt aan het bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing en benoemt de coach. Kredietverlening gebeurt op basis van normale bancaire voorwaarden, waaronder het hypothecair belasten van aanwezige zekerheden en een persoonlijke borgstelling door de kredietvragende ondernemer. Veel beter dan bij banken is de begeleiding van de kredietvrager. Die is namelijk verplicht een coach aan te nemen die uit de kring van leden van kredietunie komt. De verstrekte kredieten worden zo strakker gevolgd dan bij normale bancaire kredietverlening het geval is. Daardoor vermindert het risico dat 14-4

5 een kredietnemer tijdens de looptijd van het krediet in problemen komt en niets meer kan terugbetalen. Statutair mag de Kredietunie Eemsregio krediet verschaffen tot 80% van haar kapitaal. 20% dient als buffer om tegenvallers op te vangen. Op dit moment hanteert de Kredietunie Eemsregio een falingspercentage van 1 à 1,5% op de door haar verstrekte kredieten. Overigens is er geen risico van een bank run. De Kredietunie Eemsregio financiert zich door de uitgifte van obligaties (groot 500) en ledencertificaten (groot 1.000), die een eeuwigdurend karakter hebben en alleen tussen leden verhandelbaar zijn. Massaal opvragen kan dus niet. Dit is beter dan bij een bank. Het bedrijf NPEX zal als bewaarder van de ledencertificaten optreden. Op nog door de Kredietunie Eemsregio te bepalen momenten (bijvoorbeeld na drie of vijf jaar) zal NPEX veilingen organiseren voor leden die hun ledencertificaten willen verkopen. Deze ledencertificaten kunnen uitsluitend door andere leden gekocht worden. Ook kent de Kredietunie Eemsregio geen winstoogmerk. Daarnaast spreidt de Kredietunie Eemsregio haar risico's door zich niet te beperken tot één sector binnen het MKB. Ook het feit dat gewerkt zal gaan worden met zogenaamde trekkingsrechten (zie 6.3.) beperkt het risico voor de provincie. Op grond van het bovenstaande schatten wij het risico voor het weerstandsvermogen in op maximaal (12,5% van maximaal 0,5mln.). Onze accountant EY kan zich vinden in onze inschatting van het risico. 4. Financieel rendement Het rendement voor de provincie op deze lening is gelijk aan het rendement wordt verkregen op de lening verstrekt aan de Kredietunie Groningen, te weten 3,0%. 5. Mate cofinanciering van derden Eind 2014 had de Kredietunie Eemsregio 30 leden en beschikt zij over een kapitaal van circa 0,1 mln. De verwachting is dat dit eind door inbreng van nieuwe leden- is toegenomen tot 100 leden en circa 0,5 mln. Het percentage cofinanciering van derden bedraagt tenminste 100%. 6. Duur aanwending De totale looptijd van de lening van de provincie bedraagt maximaal 10 jaar. Aflossingsprofiel: jaar 10: (100%). 7. Selectiviteit en precedentwerking Omdat het deelnemen in een bank geen kerntaak is van de provincie, is het reëel om een maximale looptijd mee te geven aan de te verstrekken lening. Het voorstel is om de looptijd te maximeren op 10 jaar. Gedurende deze periode hopen wij op voldoende economisch herstel, en heeft de Kredietunie Eemsregio ruimschoots de tijd om op zoek te gaan naar andere kapitaalverstrekkers/aandeelhouders. Daarnaast zal de provincie nooit meer dan 50% van het kapitaal met een maximum van 0,5 mln. als lening verstrekken. Mocht een andere kredietunie binnen de provincie Groningen een verzoek doen voor het verstrekken van een lening, dan zal dit verzoek op gelijke wijze beoordeeld worden als het verzoek van de Kredietunie Groningen. Op basis van regionale spreiding (Kredietunie Eemsregio was de eerste operationele kredietunie, de Kredietunie Groningen is de tweede kredietunie in de provincie) is de inschatting dat het aantal op te richten kredietunies in de provincie Groningen beperkt zal blijven tot circa 4 kredietunies. De precedentwerking is dus gering Voornemen 14-5

6 Wij zijn voornemens een lening van maximaal te verstrekken aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. in het kader van de publieke taak. De voorwaarden zullen in een nog op te maken geldleningsovereenkomst worden vastgelegd. 7. Voorstel Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 17 februari Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Behandeld door: F.H.C. Dijkstra Telefoonnummer: Bijlagen bij de voordracht Geen 14-6

7 Nr. 14/2015 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 februari 2015, nr , ECP; Gelet op: - De Wet FIDO, artikel 2, lid 1; - Het afwegingskader publiek vermogen provincie Groningen (voordracht 2/2014). BESLUITEN: 1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om een lening te verstrekken aan de Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Eemsregio U.A. onder de volgende bepalingen: 1. Hoofdsom: Maximaal ; 2. Rentepercentage: 3,0%; 3. Looptijd: Maximaal 10 jaar; 4. Aflossingspatroon: Ultimo jaar % van de nog openstaande hoofdsom (inclusief eventuele toegevoegde rente); 5. Vervroegde aflossing: Boetevrij. 2. Vast te stellen dat Provinciale Staten in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. Bijlagen bij het besluit: Geen 14-7

23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549

23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549 23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van een achtergestelde

Nadere informatie

Wat is een kredietunie?

Wat is een kredietunie? Wat is een kredietunie? Coöperatieve vereniging Van, voor en door ondernemers Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan

Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan Persoonlijk en vertrouwelijk Businessplan Vrijdag 27 juli 2012 Kredietunie Nederland www.kredietunienederland.nl p/a Mesdagstraat 57 2586 XV DEN HAAG tel: 070-3604411 fax: 070-3658139 email: info@kredietunienederland.nl

Nadere informatie

Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:

Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van: Businessplan Kredietunie Brabant Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant Aangesloten bij de landelijke vereniging van: 17 november 2013 Inhoud 1. Wat is een kredietunie?... 3 2. Markt...

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm

271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm 271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm MR. M.H.P. CLAASSEN EN MR. J.L. SNIJDERS Als alternatief voor klassieke bankfinancieringen is een tendens waarneembaar

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting Management Samenvatting Heroriëntatie Duurzame Energiemaatschappij Flevoland (DE on) Inleiding Het concept DE on is in de periode medio 2010 medio 2012 ontwikkeld als antwoord op de statenmotie uit 2009

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

"Gemeentelijke garanties en. geldleningen"

Gemeentelijke garanties en. geldleningen "Gemeentelijke garanties en geldleningen" Inhoudopgave 1. Inleiding 2 2. Het gemeentelijke beleidskader 2.1 Wettelijke kaders 3 2.2 Gemeentelijke kaders 4 2.3 De procedurele toets 5 2.4 De financiële toets

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie