Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland"

Transcriptie

1 Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: Auteur: EFZ/C&B

2 Inhoud 1 Inleiding Verstrekken geldlening Begrippenkader Voorwaarden voor borgtocht Reikwijdte De aanvraag Inhoud van de borgtocht Beslissen over borgtocht Beslissingsbevoegdheid Beslistermijnen Weigeringsgronden Staatssteun Overige weigeringsgronden Verplichtingen Informatieplicht na borgtocht Algemene verplichtingen van de schuldenaar Stellen voorschriften Intrekking van de overeenkomst Hardheidsclausule Overgangsbepaling

3 1 Inleiding Borgtocht is een instrument waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten, jegens de schuldeiser zelf na te komen en is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 850 e.v. In de overeenkomst wordt meestal aanvullend op de wettelijke bepalingen opgenomen dat: a. de hoofdschuldenaar in gebreke moet zijn om borg te kunnen inroepen, en b. de prestatie van de borg de betaling van een som geld inhoudt. Het instrument borgtocht wordt gebruikt om rechtspersonen in staat te stellen doelstellingen te bereiken die het publieke (waterschaps-)belang dienen. In de praktijk worden de termen garantieverlening of garantstelling gebruikt wanneer men in de regel borgtocht bedoelt. In dit document wordt de term uit de wet borgtocht gebruikt. De voorwaarden waaronder borg wordt gestaan, worden in dit beleidsdocument vastgesteld. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in art 10A is geregeld dat deelnemers in een GR hun medewerking verlenen aan de uitvoering van besluiten van de GR. Volgens een circulaire van de minister van 8 juli 1999 moet hieronder tevens worden verstaan het voorzien van voldoende financiële middelen. Niettemin vragen banken vaak ook aan de deelnemende waterschappen separaat borg te staan voor aan de GR verstrekte geldleningen. De bevoegdheid te beslissen over een aanvraag voor borgtocht ligt bij de verenigde vergadering. 3

4 2 Verstrekken geldlening Delfland verstrekt in beginsel geen geldleningen. Voor de uitvoering van innovatieve projecten kan hierop na separate besluitvorming door de VV een uitzondering worden gemaakt. Het eventueel verstrekken van geldlening heeft geen precedentwerking. 3 Begrippenkader Aanvraag Een verzoek van een schuldeiser aan Delfland om borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van een geldlening die een schuldenaar verschuldigd is aan die schuldeiser. Besluit Het besluit al dan niet borg te staan voor een schuldenaar. Borg Delfland dat de overeenkomst van borgtocht is aangegaan. Borgtocht De overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen Schuldenaar De instelling aan wie de schuldeiser een lening heeft verstrekt waarvoor Delfland een borg staat. Schuldeiser Een (bancaire) instelling die aan de schuldenaar een lening verstrekt. 4

5 4 Voorwaarden voor borgtocht 4.1 Reikwijdte Delfland gaat een overeenkomst van borgtocht alleen aan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. de activiteiten waarvoor borgtocht wordt aangevraagd, dient de uitoefening van zijn publieke taak; 2. er kan geen financiering op de markt worden verkregen tegen marktconforme tarieven zonder een borgtocht; 3. de schuldenaar is structureel in staat de verschuldigde rente en aflossing te dragen; 4.2 De aanvraag De aanvraag voor een borgtocht door Delfland dient tenminste drie maanden voor het tijdstip waarop een geldlening wordt opgenomen, schriftelijk bij Delfland te worden ingediend. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de VV. De VV kan in bijzondere gevallen een kortere termijn toestaan. De aanvraag bevat de volgende gegevens van de schuldenaar: a) een gewaarmerkt exemplaar van de notulen van de vergadering waarin is besloten tot het aangaan van een geldlening of het besluit daartoe; b) een uittreksel uit het handelsregister; c) Indien aanwezig de statuten of de gemeenschappelijke regeling; d) de jaarrekening van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan, voorzien van een verklaring van een accountant, onafhankelijke boekhouder of administratiekantoor (of verklaring van waarborgfonds indien deze garant staat); e) de begroting van het lopende jaar; f) de begroting van het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan; g) een onderbouwing van de financieringsbehoefte; h) tenminste drie offertes betreffende de geldlening. De VV kan aanvullende gegevens vragen die zij noodzakelijk acht om over de aanvraag te kunnen beslissen. 4.3 Inhoud van de borgtocht In de overeenkomst moet worden opgenomen dat de borgtocht alleen tot zekerstelling strekt aan de schuldeiser van de betaling van rente en aflossing indien een schuldenaar in gebreke is gebleven. Bij een borgtocht wordt geen afstand gedaan van de voorrechten die wettelijk aan een borg toekomen. Er worden ook geen bedingen opgenomen die de aansprakelijkheid van Delfland vergroten of uitbreiden boven of naast de betaling van rente en aflossing. Indien Delfland krachtens een borgtocht een betaling heeft verricht in de plaats van een in gebreke gebleven schuldenaar, is de regresvordering in een eventueel faillissement op de schuldenaar bevoorrecht op eventuele andere vorderingen die een schuldeiser op de schuldenaar heeft. 5

6 5 Beslissen over borgtocht 5.1 Beslissingsbevoegdheid De VV beslist op een aanvraag voor een borgtocht. 5.2 Beslistermijnen De VV beslist op een aanvraag bij de eerstvolgende vergadering na de ontvangst van de volledige aanvraag. 5.3 Weigeringsgronden Staatssteun Als de borgtocht kan worden beschouwd als staatssteun, zal Delfland de overeenkomst niet aangaan Overige weigeringsgronden De VV hanteert de volgende absolute weigeringsgronden: a) De door middel van de borgtocht te financieren zaak of activiteit niet de uitoefening van zijn publieke taak dient; b) De schuldenaar kan aanspraak maken op een voorliggende voorziening zoals een waarborgfonds; c) De borgtocht is niet noodzakelijk of is niet het geëigende middel voor het verkrijgen van een geldlening door de schuldenaar; d) De geldlening is reeds aan de schuldenaar verstrekt; e) Geen offerte is overgelegd van een schuldeiser waaruit blijkt dat er geen geldlening aan de schuldenaar wordt verstrekt zonder borgtocht; f) De aanvraag heeft betrekking op het verlenen van andere zekerheden door Delfland dan die van de betaling van rente en aflossing van een geldlening voor zover de schuldenaar in gebreke blijft; g) Er bestaan gegronde redenen om aan te nemen dat de schuldenaar in strijd met de wet, de uitoefening van de publieke taak of de openbare orde handelt of zal handelen; h) De borgtocht is in strijd met het recht; i) De schuldenaar kan ook zonder de geldlening ten behoeve waarvan de borgtocht wordt gevraagd, over voldoende gelden beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden; j) De schuldenaar beschikt niet over de benodigde vergunning om de activiteiten te verrichten of investeringen te plegen waarvoor de borgtocht wordt aangevraagd. k) Het doel van de lening waarvoor de borgtocht wordt verstrekt in strijd is met het treasurystatuut van Delfland. De VV hanteert de volgende relatieve weigeringsgronden: a) Er is geen sprake van continuïteit in het voortbestaan van de schuldenaar gedurende de looptijd van de borgtocht; b) De doelstellingen die met de borgtocht worden nagestreefd, zullen niet worden bereikt; c) De schuldenaar voldoet niet aan de voorwaarden en criteria voor borgtocht die bij of krachtens deze richtlijn zijn vastgesteld; d) De liquiditeitspositie van schuldenaar is niet toereikend om de rente en aflossing van de geldlening gedurende de looptijd van de borgtocht te voldoen; e) De borgtocht past anderszins niet in het beleid van Delfland. 6

7 6 Verplichtingen 6.1 Informatieplicht na borgtocht 1. De schuldenaar doet tijdig opgave van een wijziging van de gegevens die bij de aanvraag van de borgtocht zijn overgelegd. 2. De schuldenaar is verplicht alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen aan onderzoeken die door de VV nodig worden geacht en die relevant zijn voor de borgtocht. 3. De schuldenaar dient jaarlijks, binnen drie maanden na het verstrijken van het boekjaar, de jaarrekening over het verstreken boekjaar bij Delfland in, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting en indien wettelijk verplicht een goedkeurende controleverklaring. 4. De schuldenaar dient jaarlijks, tenminste zes maanden voor aanvang van het boekjaar, een gespecificeerde exploitatiebegroting voor het volgende boekjaar bij Delfland in. 5. De schuldenaar en schuldeiser informeren de VV in ieder zo spoedig mogelijk over: a) Het niet nakomen door de schuldenaar van de aan de geldlening verbonden betalingsverplichtingen waarvoor Delfland borg staat; b) Wezenlijke wijzigingen van de gegevens en bescheiden die bij de aanvang van de borgtocht zijn overlegd; c) Een statutenwijziging van de schuldenaar; d) Een fusie van de schuldenaar; e) Ontbinding van de schuldenaar. 6. Delfland is bevoegd andere gegevens te vragen die van belang zijn om de risico-ontwikkeling die met de borgtocht samenhangt te kunnen beoordelen en andere termijnen te hanteren dan de termijnen die in de leden 3 en 4 zijn vermeld. 6.2 Algemene verplichtingen van de schuldenaar 1) De schuldenaar verstrekt jaarlijks een bewijsstuk waaruit blijkt dat het object waarvoor een borgtocht is verleend voldoende is verzekerd voor herbouw of vervangingswaarde; 2) De schuldenaar is verplicht een WA- en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzerkering af te sluiten; 3) De schuldenaar is verplicht de lening waarvoor Delfland borg staat, te bestemmen voor het doel waarvoor de lening is aangegaan; 7

8 7 Stellen voorschriften Delfland kan aan de beslissing borg te staan voorschriften verbinden betreffende: a) De door de schuldenaar aan Delfland te bieden zekerheden voor verhaal van rente en aflossing van de te verlenen borgtocht; b) De uitoefening van toezicht op gedragingen en handelingen van de schuldenaar ter bescherming van de positie van Delfland als borg; c) De informatieverstrekking door de schuldenaar aan Delfland; d) Overige aangelegenheden die strekken ter bescherming van de belangen van Delfland als borg. 8 Intrekking van de overeenkomst In de overeenkomst van de borgtocht wordt als ontbindende voorwaarde opgenomen dat indien de overeenkomst van geldlening waarvoor de borgtocht geldt, niet binnen drie maanden tot stand is gekomen, de overeenkomst van borgtocht vervalt. 9 Hardheidsclausule Er kan bij uitzondering worden afgeweken van de criteria uit hoofdstuk 2,4 en 5. Afwijkingen worden middels een D&H voorstel voorgelegd aan de VV. 10 Overgangsbepaling Op borgstellingen die reeds zijn aangegaan voordat deze verordening in werking treedt, is deze regeling zo veel als mogelijk van toepassing. 8

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 De Raad van de gemeente Katwijk; Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland Bankreglement Stadsbank Oost Nederland als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Besloten door het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in haar vergadering van 29 november

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1 WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening

Algemene voorwaarden van geldlening Algemene voorwaarden van geldlening Deze algemene voorwaarden van geldlening zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Conservatrix en de schuldenaar ter zake van een door Conservatrix aan

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010 ALGEMEEN REGLEMENT BKR April 2010 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel telefoon: 0344 616041 Tekst: Juridische Zaken Lay out: Afdeling In- & Externe Communicatie Ingangsdatum:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie