1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?"

Transcriptie

1 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het doen van voorstellen van nieuwe aanbieders van mkb financiering (Staatscourant ). Op deze bijeenkomst zijn vragen beantwoord. Hieronder vindt u een selectie van de gestelde vragen en de antwoorden daarop. Tevens bevat deze lijst de antwoorden op vragen met een algemene strekking welke na de bijeenkomst zijn gesteld. In dit document staan aanvullende vragen. 1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? Voorstellen kunnen formeel gezien komen van iedereen. Het is de funder waaraan eventueel uiteindelijk een garantie wordt verstrekt. Het is daarom ook de funder waarmee in dat geval een garantieovereenkomst zal worden gesloten. 2 Wie of wat wordt er gegarandeerd met de garantie? Alleen funding die wordt gebruikt voor het verstrekken van financiering aan MKBondernemers zal onder de garantie vallen. 3 Kunnen kredietunies ook in aanmerking komen voor de garantie? Als er een kredietunie is die als funder wil en kan functioneren is er geen reden waarom die niet in aanmerking zou kunnen komen voor een garantie. Wel is het zo dat voorstellen er toe moeten leiden dat er sprake is van een additionele substantiële vergroting of verbreding van het aanbod van financiering aan MKB-ondernemers. 4 Komen crowdfundingplatforms in aanmerking voor de fundinggarantie? De garantie is bedoeld om de funding van mkb financiering mogelijk te maken. In de thans gebruikelijke opzet zijn crowdfunding platforms geen financier, maar bemiddelaar. Zij komen dan niet in aanmerking. 5 Kunnen banken ook in aanmerking komen voor de garantie? Het indienen van een voorstel dat beoogt het financieringsaanbod voor MKB-ondernemers substantieel en additioneel te vergroten is voor een ieder mogelijk. Funders kunnen eventueel in aanmerking komen voor een garantie. Dat geldt ook voor banken. 6 Kan ik als financieringsmaatschappij ook in aanmerking komen voor de garantie? De garantie is er op gericht om het aanbod van nieuwe mkb financiering te vergroten en te verbreden. Het is de funder van de financieringsmaatschappij die in een dergelijk geval eventueel in aanmerking kan komen voor een garantie. 7 Is het vragen van een marktconforme premie interessant voor financiers? Het initiatief is bedoeld voor het vergemakkelijken van de funding van financiers die op commerciële voorwaarden kunnen opereren met ook een marktconforme vergoeding voor de 1 van 7

2 funding. 8 Wat wordt er verstaan onder een nieuw initiatief? Met nieuw wordt bedoeld dat met de garantie additionele en substantiële verbreding en vergroting van het aanbod aan mkb financiering kan worden gerealiseerd. Het is geen bezwaar als de financier al bestaat of dat de financiering zich richt op een marktsegment binnen het MKB. Bij nieuw kan het ook gaan om het tot stand komen van financieringsaanbod waarbij een nieuwe financieringsvorm wordt gebruikt of een financieringsvorm die voorheen niet beschikbaar was voor het marktsegment waar het voorstel zich op richt. 9 Op welke vorm van funding is de garantie van toepassing? Bij funding kan het gaan om de verschaffing van risicodragend en niet-risicodragend vermogen. Zoals aangegeven in de Oproep zal er ten behoeve van de funding wel een pandrecht moeten worden gevestigd op de portefeuille van financieringen aan MKBondernemers, die tot stand komt dankzij de gegarandeerde funding 10 Is het mogelijk om meer dan 1 funder bij het initiatief te betrekken? Dat is zeker mogelijk. Wel zal een voorstel ook praktisch en kostenefficiënt uitvoerbaar moeten zijn voor de overheid als eventuele garantieverstrekker. Beperking van het aantal komt de uitvoerbaarheid ten goede. 11 Op welk moment is de garantie van kracht? Het is de garantieovereenkomst die aangeeft wanneer de garantie van kracht wordt en hoe lang deze van kracht blijft. In beginsel zal de garantie van kracht worden zodra de funding feitelijk is verstrekt. Na verloop van drie jaar wordt de garantie niet meer toepasselijk op nieuwe financiering van MKB-ondernemers. Vervolgens loopt de garantie voor de op dat moment nog gefunde MKBfinancieringen nog door met een maximum van 12 jaar. In een voorstel kan de uiteindelijke einddatum in lijn met het businessplan ook eerder worden gekozen. In een voorstel kan ook worden aangegeven onder welke omstandigheden de garantie tot uitkering moet komen. 12 Kan informatie worden nagezonden? Het proces van de advisering door de commissie van experts gaat van start op de dag na de aanmeldingstermijn (26 december 2014). Informatie nazenden is uiteraard mogelijk maar onzeker is of deze ook nog kan worden betrokken bij het adviseringsproces. 13 Moet er worden aangetoond dat er geen bancaire lening kan worden verkregen? Nee. De financiering van MKB-ondernemers zal marktconform moeten verlopen en dat zelfde geldt voor de garantieverstrekking door de overheid. Er zal sprake zijn van een marktconforme premie voor de garantie. 14 Moet er inzicht worden gegeven in mogelijke overige overheidsgaranties die door het initiatief worden ontvangen? Om vast te kunnen stellen dat de funder ook altijd zelf voldoende eigen risico zal lopen en om vast te kunnen stellen dat de overheid direct noch indirect meer dan 80% van het risico op de financieringen loopt, is het nodig inzicht te krijgen in alle overheidsgaranties. 15 Is de garantie ook van toepassing op de funding van reeds verstrekte financieringen of op reeds verstrekt funding? 2 van 7

3 Nee. 16 Mogen mkb bedrijven financiering door een mkb financier waarvan de funder gebruik maakt van de fundinggarantie ook andere financiering hebben verkregen van andere financiers waarop mogelijk ook een garantie is verstrekt? Dat is mogelijk. Zie echter wel het antwoord op vraag 14 hiervoor. 17 Is het mogelijk om een garantie te krijgen op funding van buitenlandse investeerders? Voorstellen die aangeven dat de funding van buitenlandse investeerders afkomstig is vallen vanzelfsprekend niet alleen op die grond af. Voorstellen zullen uiteraard wel worden bezien op de vraag of er al funders zijn gevonden en wie dat zijn. Zeker is dat er alleen een garantieovereenkomst zal worden gesloten met funders waarvan verwacht moet worden dat zij bereid en in staat zijn voor de overheid als betrouwbare contractspartij te functioneren over een reeks van jaren. 18 Wie is er verantwoordelijk voor het vaststellen van de premie? Het voorstel bevat uiteraard een aan de hand van het businessplan plausibel voorstel over de hoogte van de premie voor de garantie. Die premie moet marktconform zijn en dat zal ook moeten blijken. Het voorstel zal daarvoor een onderbouwing moeten bevatten waarbij met cijfers ontleend aan het (beoogde) kredietrisico en de daarvoor te verkrijgen vergoeding in de vorm van rente blijkt in hoeverre er een marktconforme premie wordt voorgesteld. Het risico wordt gereflecteerd in de hoogte van de rente en van de daaruit te betalen premie voor de garantie. De premie moet marktconform zijn. 19 Is het toegestaan dat de financiering zich richt op een specifieke doelgroep zoals een sector of regio? Het voorstel zal zich richten op de additionele en substantiële verbreding en vergroting van het aanbod van financiering. Dit kan ook het geval zijn bij voorstellen die zich richten op specifieke groepen MKB-ondernemers, zoals MKB-ondernemers werkzaam in een bepaalde sector of regio. 20 Zijn er voorwaarden verbonden aan de omvang van de verstrekte financieringen? Nee, er worden geen voorwaarden gesteld aan de omvang van aan MKB-ondernemers verstrekte financieringen zolang maar zeker is dat de financieringen die mogelijk werden als gevolg van de funding waarvoor een garantie is overeengekomen uitsluitend verstrekt zijn aan MKB-ondernemers. Voor de vraag of een ondernemer een MKB-ondernemer is wordt de in Europese regelgeving gebruikelijke omschrijving gebruikt 1 Zo zal de ontvanger van de financiering een mkb-onderneming moeten betreffen die onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet: minder dan 250 personen (FTE s)werkzaam ;) Een jaaromzet die 50 miljoen of balanstotaal dat de 43 miljoen niet overschrijdt. 21 Is het mogelijk om met Economische Zaken of de Rijksdienst van Ondernemend Nederland te spreken over de optimale invulling van het businessplan? Vragen kunnen worden ingediend per . Voor zover mogelijk zullen deze worden beantwoord. Als er vragen zijn beantwoord met een algemene strekking worden ze met het gegeven antwoord geplaatste op de website van RVO van 7

4 22 Is het noodzakelijk voor de financier van de mkb financieringen om een nieuwe rechtspersoon op te richten voor het initiatief? Nee. Wel dient de opzet van de mkb financier zo transparant te zijn dat het eenvoudig mogelijk is voor de funder en de Staat om te kunnen vaststellen of een garantie overeenkomst kan worden gesloten. 4 van 7

5 23 Hoe wordt een substantiële impact gedefinieerd? Het initiatief moet zorgen voor betere MKB financiering: een duidelijke vergroting of verbreding van het aanbod aan mkb financiering. Verwacht wordt dat dit in het voorstel plausibel wordt gemaakt. Uiteraard speelt daarbij de omvang van het bedrag waarvoor garantie inzet nodig is en het percentage een rol. 24 Hoe verloopt het beoordelingsproces van de ingestuurde voorstellen? Voorstellen die op 25 december binnen zijn worden bekeken. Zodra voorstellen binnen zijn, zullen zij voorgelegd worden aan de commissie van experts. Binnenkort zal het instellingsbesluit van deze commissie gepubliceerd worden in de Staatscourant en op de website van RvO geplaatst worden. De Commissie zal met grote voortvarendheid te werk gaan. Uiteraard wel op een zorgvuldige wijze. Veel zal afhangen van het aantal voorstellen dat de Commissie binnen krijgt en of voorstellen op fundamentele punten van elkaar afwijken. Indien een groot aantal voorstellen kort voor de sluitingsduur ingediend wordt kan de behandeling langere tijd duren. Wordt slechts een beperkt aantal voorstellen op korte termijn ingediend, dan kan de Minister van Economische Zaken zich hopelijk injanuari gaan buigen over de vraag over welk of welke voorstellen hij graag verder wil spreken met de inzenders. Van belang is dat er ook nog enige tijd gemoeid zal zijn met verificatie / validatie van de risico-gegevens en premie voorstellen. Deze zal geschieden door een externe adviseur. Alvorens een garantie-overeenkomst wordt afgesloten zal getoetst worden of deze geen staatssteun omvat. 25 Worden de ingediende voorstellen vertrouwelijk behandeld? Diegenen die betrokken zijn bij de beoordeling van de voorstellen en het afsluiten van garantieovereenkomsten zijn aan ambtelijke geheimhouding gebonden. 26 Kan ik een garantie krijgen op een uitbreiding van mijn huidige financieringswerkzaamheden? Dat is niet uitgesloten. De oproep beoogt voorstellen te krijgen waarbij sprake is van een additionele en substantiële vergroting en verbreding van het aanbod van financiering voor MKB-ondernemers. Of er in het voorstel sprake is van een al bestaande financieringswerkzaamheden zal daarbij worden betrokken. 27 Wanneer kan de garantie worden ingeroepen? De garantievoorwaarden worden overeengekomen tussen de Staat en de funder in een te sluiten garantie overeenkomst. Ieder voorstel zal naar verwachting aangeven in welke gevallen de funder een beroep zal kunnen doen op de garantie. Daarbij zal het voorstel logischerwijs aansluiten bij het businessplan en de markt voor MKB-financiering waarop het businessplan zich richt. 28 Wie betaalt de premie? Het is de funder die feitelijk betaalt op basis van de garantieovereenkomst. 5 van 7

6 29 Wanneer het volledige budget van 400 mln niet kan worden ingevuld door goede initiatieven, is de gehele garantie dan van de baan? Nee, ook wanneer de initiatieven waarmee een garantieovereenkomst wordt afgesloten niet optellen tot de volledige 400 mln is het mogelijk dat er sprake is van goede initiatieven en dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een garantieovereenkomst. 30 Kan ik een initiatief inzenden als ik nog niet over alle noodzakelijke vergunningen beschik? Ja. Wel is het zo dat een eventuele verplichting tot het verkrijgen van een vergunning en de fase waarin de verkrijging daarvan zich bevindt een rol kan spelen bij de vraag welk voorstel kansrijk is. Het snel van start kunnen gaan met de financiering van MKB-ondernemers is van belang. 31 Worden er beperkingen gesteld aan de manier van aflossen van de funding? Een voorstel zal ongetwijfeld aangeven hoe en in welk tempo de funding zal eindigen. Er zijn geen eisen vooraf geformuleerd. Het ligt uiteraard wel voor de hand dat zaken zoals een aflossingsschema in overeenstemming moet zijn met de looptijd van de door de financier te verstrekken MKB-financieringen. 32 Is er sprake van een first-loss garantie? Nee. Als er een beroep op de garantie wordt gedaan zal er sprake zijn van een afrekening waarbij altijd sprake is van een verdeling van de terugbetalingen die de mkb-financier die op basis van de garantie funding heeft ontvangen doet of nog zal doen. Dat geldt ook voor de inkomsten die naderhand nog worden ontvangen door de funder. Bij een garantie van bijvoorbeeld 60% komt dus 60% van die inkomsten ten goede aan de overheid. 33 Kan de garantie worden ingeroepen telkens als er een individuele financiering niet kan worden terugbetaald door een MKB-ondernemer? Nee. Het is niet de bedoeling dat er beroep op de garantie kan worden gedaan vanwege de funding van aparte financieringen. Daarmee kan hetgeen wordt beoogd aan verbreding en vergroting van het financieringsaanbod niet worden bereikt. Het is uiteindelijk de garantieovereenkomst die bepaalt wanneer er een beroep kan worden gedaan op de garantie. De omstandigheden waaronder dat kan zullen naar verwachting expliciet worden opgenomen in een voorstel. Het spreekt voor zich dat er daarbij ook sprake zal moeten zijn van een logische aansluiting bij het businessplan. Over de exacte formulering van de gevallen waaronder een beroep kan worden gedaan op de garantie zal voordat de garantieovereenkomst wordt gesloten volledige overeenstemming moeten bestaan. 34 Hoe weten we zeker dat de garantie kleeft? In de garantieovereenkomst zal vastgelegd worden onder welke omstandigheden een beroep op de garantie gedaan kan worden. Indien deze omstandigheden aan de orde zijn, zal de overheid tot uitkering van de garantie overgaan. 35 Staat de overheidsgarantie ook open voor aandeelhouders die persoonlijk, of via hun personal holding een lening verstrekken aan een vennootschap waarin zij een (al dan niet meerderheids-) belang hebben? In de tekst van de Oproep is beschreven dat er 400 mln garantieruimte beschikbaar wordt gesteld voor het vergroten en verbreden van het financieringsaanbod voor het mkb. Hiermee wordt niet gedoeld op een ad hoc financiering van een individuele onderneming, maar op het structureel en professioneel beschikbaar maken van meer krediet voor het MKB. 6 van 7

7 36 In de praktijk komt het voor dat een fonds zowel (achtergestelde) leningen verstrekt als participaties neemt in doelondernemingen. De oproep is duidelijk niet gericht op financieringen in de vorm van aandelen. Zijn fondsen die deze vormen combineren uitgesloten, of zijn er situaties denkbaar dat de garantie alleen geldt voor dat deel van het fonds dat gereserveerd is voor leningen? Onder welke aanvullende voorwaarden zou dit kunnen? In deze situatie wordt de ontvangen funding deels gebruikt voor een transactie (participatie) die buiten de garantieverlening valt. Dit doet afbreuk aan de transparantie. Zoals in de Oproep kan worden gelezen, is een transparante organisatiestructuur gewenst. 37 Maakt een voorstel en kans wanneer er sprake is van een situatie waarin de funder gelijk is aan de financier? In een dergelijk voorstel kan niet worden voldaan aan de eis van het verpanden van de portefeuille ten behoeve van de funder; zoals te lezen in de Oproep, onderdeel 4. Belangrijke elementen van de overheidsgarantie, punt 3. 7 van 7

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31083 30 oktober 2014 Oproep voor voorstellen nieuwe marktinitiatieven verbreding en vergroting aanbod MKB-financiering,

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

MR WBM VONDENHOFF ADVOCAAT

MR WBM VONDENHOFF ADVOCAAT MR WBM VONDENHOFF ADVOCAAT TopTalks Bedrijfsfinanciering Mr. W.B.M. Vondenhoff 1. Stappen bedrijfsfinanciering A. Eigen vermogen: goed voor solvabiliteitsratio B. Kasstroom: inzichtelijk C. Werkkapitaal:

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen.

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2500 EA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2500 EA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning - OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning DE ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan de, te (.), te dezer zake

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Overheid. Utrecht, 3 oktober René Kamphuis

Financieringsmogelijkheden Overheid. Utrecht, 3 oktober René Kamphuis CE Financieringsmogelijkheden Overheid Utrecht, 3 oktober 2016 René Kamphuis Voor Informatie en advies, financiering, netwerken, het vinden van zakenpartners en wet- en regelgeving. Financieringsinstrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jouw persoonlijke financiering intake rapport

Jouw persoonlijke financiering intake rapport Jouw persoonlijke financiering intake rapport Jouw persoonlijke financiering intake rapport Gefeliciteerd! Je hebt de eerste stap gezet in The Funding Network van Symbid; de snelste en meest efficiënte

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut:

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: 1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: a) waarom is expliciet in het treasurystatuut opgenomen dat de gemeente geen lening verstrekt? Antwoord 1a: In

Nadere informatie

Stapelen van financieringen

Stapelen van financieringen Stapelen van financieringen Hoe werkt het In deze speakernote leest u de thema s die voorbij kwamen in het seminar over het stapelen van financieringen. U kunt zo op uw gemak nog eens nalezen wat de mogelijkheden

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Regeling Energielening MKB Flevoland

Regeling Energielening MKB Flevoland I: Regeling Energielening MKB Flevoland Vastgesteld bij het besluit van de raad van Toezicht van de Stichting DE-on d.d. 27 juni 2016. A. OVERWEGINGEN: 1. STICHTING DE-ON is opgericht met als doel de energietransitie

Nadere informatie

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

MKBfinancieringsbarometer

MKBfinancieringsbarometer MKBfinancieringsbarometer Q3 24 2 MKB-Financieringsbarometer Inhoud Omzetgroei- en verwachtingen 4 Medewerkersgroei- en verwachtingen 6 Financieringsbehoefte- en verwachtingen 7 Kennis over financieringsvormen

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Kennisdocument Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen Alhoewel de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Amsterdam, 10 augustus Betreft: Herziening Wet bekostiging financieel toezicht Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 10 augustus Betreft: Herziening Wet bekostiging financieel toezicht Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 10 augustus 2017 Betreft: Herziening Wet bekostiging financieel toezicht 2019 Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging voor Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) maken wij gaarne

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum. Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum. Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1067

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1067 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1067 30 juni 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 maart 2014, nr 80F5AD5C, houdende de vaststelling van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stimuleringsregeling Wonen en Zorg Frank.vandervoort@rvo.nl 088-0421630 pg.alders@minvws.nl 070 340 7221 maart 2019

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

NLII Achtergestelde Leningen Fonds Een extra mogelijkheid om uw investering te financieren

NLII Achtergestelde Leningen Fonds Een extra mogelijkheid om uw investering te financieren NLII Achtergestelde Leningen Fonds Een extra mogelijkheid om uw investering te financieren Ondersteunt ideeën van ondernemingen in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BEDOELD

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Fonds Opkomende Markten (FOM)

Fonds Opkomende Markten (FOM) Fonds Opkomende Markten (FOM) Content Inleiding... 3 Kenmerken... 4 Begunstigde... 4 Financieringsvorm... 4 Zekerheden... 4 Valuta... 4 Hoogte van de financiering... 4 Looptijd en aflossing... 4 Rente...

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot 15 januari 2015 Agenda 1. Introductie DGGF 2. DGGF 1: Investeren 3. DGGF 3: Exporteren 4. Q&A 2 3 DGGF 1: Investeren in DGGF landen Instrumenten

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

De belangrijkste risico s verbonden aan hypothecaire leningen met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten, zijn de volgende:

De belangrijkste risico s verbonden aan hypothecaire leningen met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten, zijn de volgende: De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA

Nadere informatie

Obligaties Briqchain Real Estate

Obligaties Briqchain Real Estate Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties Briqchain Real Estate van Briqchain B.V. Dit document is opgesteld op 02-okt-2018 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46243 17 december 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2015, nr. WJZ / 15166404, houdende

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Handleiding voor investeerders

Handleiding voor investeerders Handleiding voor investeerders 1 Welkom bij Capital Circle 2 U bent zojuist toegetreden tot de groep van duizenden investeerders die goede resultaten behalen met het lenen aan MKB in heel Nederland. Uw

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Herman Wijffels Innovatie Event Impact van publieke financieringsinstrumenten 3 november 2016, #HWI Inspiratielunch

Herman Wijffels Innovatie Event Impact van publieke financieringsinstrumenten 3 november 2016, #HWI Inspiratielunch Herman Wijffels Innovatie Event 2016 Impact van publieke financieringsinstrumenten, #HWI2016 - Inspiratielunch MKB-kredietverlening Trends, rol overheid Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap, Ministerie

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Zonneparken... Samen duurzaam investeren! MATCHING. Matching Capital

Zonneparken... Samen duurzaam investeren! MATCHING. Matching Capital Zonneparken... Premium crowdfunding C A P I T A L Platform voor vastgoed Samen duurzaam investeren! 1 Tomorrow Energy BV Tomorrow Energy ontwikkelt zonneparken die in de komende drie jaar onder de huidige

Nadere informatie

Het gemeenteloket voor vreemd geld

Het gemeenteloket voor vreemd geld Ruudje Cleophas Remco Zwetheul Het gemeenteloket voor vreemd geld (leningverstrekking en garantieverlening) 24-11-2014 Agenda Inleiding Juridische kaders (Ruudje Cleophas) Beleid en kredietrisicomanagement

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

FAQ Regeling buitenlandse investeerder

FAQ Regeling buitenlandse investeerder FAQ Regeling buitenlandse investeerder Algemene vragen: 1. Waar en hoe kan ik mijn aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen? Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het aanvraagformulier

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 10-09-2014) Titel 3.10. Seed capital technostarters. Artikel 3.10.1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze titel wordt verstaan onder:

(Tekst geldend op: 10-09-2014) Titel 3.10. Seed capital technostarters. Artikel 3.10.1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze titel wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 10-09-2014) Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ / 13125043, houdende vaststelling van nationale subsidieinstrumenten op het terrein van Economische

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de kaders voor nieuw

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Notitie. Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam

Notitie. Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam Notitie uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden Aan Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer A. de Vries Datum 1 juli 2012 Betreft Oegstgeest/

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Actualiteiten Banking & Finance

Actualiteiten Banking & Finance Actualiteiten Banking & Finance 26 maart 2015 Diana Gunckel, advocaat Jennifer Rozeboom, advocaat Melvin Tjon Akon, juridisch medewerker Banking & Finance Inhoud 1. Zorgplichten van de bank a. Afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1843 Vragen van de leden

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Landgoed Keihoef B.V. aanbiedt

Nadere informatie

Datum: 20 mei 2016 Nummer: 1

Datum: 20 mei 2016 Nummer: 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 20 mei 2016 Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter Hendriks Beheer B.V., statutair

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Bankgaranties Zo werkt het

Bankgaranties Zo werkt het Bankgaranties Zo werkt het Zo werkt een bankgarantie Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de ING. Deze overeenkomst houdt in dat de ING op het eerste schriftelijke verzoek van

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch Week van de Financiën Presentatie Credion 15 februari 2017 Erik van den Bosch Marktontwikkelingen banken (1) Imagoprobleem vertrouwensmonitor 2016: 2,8 (schaal 0-5) Doorgaans een zwakke relatie met klanten

Nadere informatie