RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland"

Transcriptie

1

2 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland BESLISPUNTEN 1. Stichting Kredietbank Nederland ten behoeve van de sociale kredietverlening aan Amersfoorters een langlopende lening van ,- te verstrekken als werkkapitaal. 2. In te stemmen met het wijzigen van de begroting AANLEIDING Amersfoort heeft geen eigen gemeentelijk kredietbank. Sinds enkele jaren voert de Kredietbank Nederland (fusie tussen GKB Leeuwarden, Stadsbank Midden Nederland en Kredietbank Noordwest) daarom de sociale kredietverlening uit voor burgers uit Amersfoort. Sociale kredietverlening biedt mensen die bij reguliere banken geen krediet kunnen krijgen alsnog de mogelijkheid om een krediet te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een te laag inkomen of een geschiedenis van schuldenproblematiek. Reguliere banken vinden het een te groot risico om aan deze mensen kredieten te verstrekken. Sociale kredietbanken hebben van gemeenten de opdracht om deze doelgroep, onder voorwaarden, alsnog te bedienen. De Kredietbank Nederland voert de sociale kredietverlening aan Amersfoorters uit zonder kosten voor de gemeente Amersfoort. De gemeente hoefde de kredietbank ook geen werkkapitaal te verstrekken voor de kredieten; dit werd betaald uit door de kredietbank beheerde leningen van andere gemeenten. Op dit moment is dat laatste voor de Kredietbank Nederland geen houdbare situatie meer door de sterke groei van de uitstaande kredieten. Deze groei wordt toegeschreven aan de economische crisis en het feit dat reguliere banken nog hoge garanties vragen voor te verstrekken kredieten en steeds meer mensen zich dus wenden tot sociale kredietbanken. De Kredietbank Nederland heeft de gemeente Amersfoort daarom per brief verzocht om haar een lening te verstrekken als werkkapitaal voor te verstrekken sociale kredieten. Het Treasury-statuut van de gemeente schrijft voor dat dit een bevoegdheid is van de gemeenteraad. BEOOGD EFFECT Continuering van sociale kredietverlening door de Kredietbank Nederland aan burgers uit Amersfoort en daardoor een beperking van het beroep op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Inlichtingen bij: H.A.W. Bakker, MO/SZ, (033)

3 raadsvoorstel pagina 2 ARGUMENTEN 1.1 Kredietbanken kunnen alleen sociale kredieten verstrekken als gemeenten hiervoor werkkapitaal beschikbaar stellen. Doordat gemeenten zorgen voor werkkapitaal en dus garant staan voor de middelen, kan sociale kredietverlening door gemeentelijke kredietbanken plaatsvinden onder gunstiger voorwaarden dan bij reguliere commerciële banken. Amersfoort heeft geen gemeentelijke kredietbank en maakt daarom gebruik van de diensten van Kredietbank Nederland. Tot nu toe dus zonder daarvoor werkkapitaal te verschaffen. 1.2 Sociale kredieten beperken de aanspraak op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Bijzondere bijstand wordt in beginsel om niet verleend. In afwijking hiervan bepaalt de wet dat bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen kan worden gegeven in de vorm van een geldlening (leenbijstand). Bij de beoordeling van een aanvraag van bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen of inrichtingskosten, wordt een krediet bij een kredietverlenende instelling waaronder een sociale kredietbank, als voorliggende voorziening gezien. Dat betekent dat de gemeente pas tot bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening of borg overgaat als er bewijs ligt dat de cliënt elders geen (of onvoldoende) krediet kon krijgen. Daarbij speelt ook het meer principiële argument dat het goed is als mensen zoveel mogelijk hun financiële zaken regelen buiten de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast kan met het verstrekken van sociale kredieten in sommige gevallen voorkomen worden dat mensen aanspraak moeten maken op relatief dure schuldhulpverlening. 1.3 Er is geen voor de hand liggend alternatief voor de Kredietbank Nederland. Voordat de Kredietbank Nederland de sociale kredietverlening voor Amersfoorters ging doen, werd dit gedaan door de Kredietbank Utrecht. De samenwerking met deze kredietbank is beëindigd toen de Kredietbank Utrecht uitvoeringskosten aan de gemeente Amersfoort zou gaan doorberekenen (een bedrag per kredietaanvraag). De verwachting was toen dat dit de gemeente enkele tienduizenden euro s per jaar zou kosten. Omdat de Kredietbank Nederland deze kosten niet doorberekent is daarna gekozen voor deze aanbieder. 2.1 Met het verstrekken van een langlopende lening wijzigt de begroting. De begroting 2014 wordt gewijzigd in verband met de te betalen en door te berekenen rente voor de langlopende lening. Overigens is de wijziging van de begroting financieel neutraal. KANTTEKENING EN RISICO S 1.1 De Kredietbank Nederland is een stichting. Daarmee bestaat de mogelijkheid van failliet gaan. Een aantal risicofactoren speelt hierbij een rol: Het eigen vermogen van de Kredietbank bedraagt ongeveer 6% van het balanstotaal. Er is maar een beperkte buffer om tegenvallers op te vangen; Gezien de verhouding vlottende activa versus de vlottende passiva kan het zijn dat de bank op korte termijn behoefte heeft aan financiering. Gezien het verloop van de liquide middelen de afgelopen jaren is ingeteerd op de beschikbare liquide middelen. De marges in de exploitatiesaldi zijn bijzonder smal. Een aantal factoren en maatregelen beperken de risico s:

4 raadsvoorstel pagina 3 1. De Kredietbank is voor 120 gemeenten een voorliggende voorziening. Veel van die gemeenten hebben een groot probleem als de Kredietbank er niet meer zou zijn. De kans is groot dat een (groot) deel van deze gemeenten ondersteuning zal bieden, mocht het niet goed gaan met de Kredietbank. 2. De Kredietbank beheert geen spaargeld. Het verstrekken van kredieten doet de Kredietbank grotendeels met eigen vermogen en werkkapitaal verstrekt door funders. Deze funders verstrekken leningen met langere looptijden. Een bankrun is daarmee uitgesloten. 3. Bij faillissement zal de curator de openstaande kredietportefeuille gaan terugwinnen. Hoewel dit enkele jaren kan duren is de verwachting dat de meeste kredieten teruggewonnen worden. Deze middelen worden verdeeld over de schuldeisers/funders. De verwachting is dat schuldeisers meer dan 80% van hun vordering terugkrijgen. 4. De Kredietbank staat onder dubbel toezicht. In eerste instantie is er een Raad van Toezicht met vijf commissarissen die de begroting en de jaarrekening van de Kredietbank goedkeuren. Vervolgens controleert in tweede instantie de gemeente Leeuwarden de begroting en de jaarrekening. 5. Binnen de exploitatie van de Kredietbank wordt een risicofonds gevoed. Niet afgeloste kredieten worden ten laste van dit risicofonds gebracht. Gezien deze beheersmaatregelen zijn wij van mening dat deze risico s acceptabel zijn. Daarbij speelt een rol dat wij, gezien het belang van sociale kredietverstrekking aan de Amersfoortse burger en het ontbreken van adequate alternatieven, deze voorziening in stand willen houden. FINANCIËN Het voorstel betreft een langlopende lening van ,-. Dit bedrag is gebaseerd op de stand van de kredietportefeuilles in 2011 en 2012 en een prognose van de Kredietbank tot en met Eind 2012 stond voor Amersfoort een bedrag aan kredieten uit van circa ,-. De opbouw is dan als volgt: , , , , ,- Totaal ,- Het bedrag van ,- wordt ineens als lening aan de Kredietbank verstrekt. Dit gebeurt vanuit de totaalfinanciering van de gemeente Amersfoort door de BNG. Hierover wordt met de Kredietbank een kredietovereenkomst afgesloten. De rentelasten en -baten leveren hebben geen effect op de algemene middelen. De rentevergoeding die de Kredietbank Nederland biedt is gelijk aan het geldende rentepercentage bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het financiële risico, in geval de Kredietbank door een faillissement de lening niet kan terugbetalen, wordt opgevangen binnen het programma Werk en inkomen. Wanneer de mogelijkheid van het verkrijgen van een sociaal krediet komt te vervallen kunnen meer mensen aanspraak maken op bijzondere bijstand. De verwachting is dat de extra kosten van bijzondere bijstand voor de gemeente ongeveer dezelfde omvang hebben als de verwachte omvang van uitstaande sociale kredieten. Dit is nog los van de extra uitvoeringskosten voor de gemeente. Het verstrekken van kredieten is derhalve voor de gemeente voordelig.

5 raadsvoorstel pagina 4 In de met de Kredietbank af te sluiten overeenkomst is opgenomen dat de gemeenteraad op verzoek van de Kredietbank moet besluiten over een nieuwe lening ter aanvulling van het werkkapitaal zodra de omvang van de uitstaande kredieten het al geleende werkkapitaal overtreft. Met het nu voorgestelde bedrag is aanvulling van het werkkapitaal voor de komende jaren naar verwachting niet nodig. Ook is in de overeenkomst opgenomen dat, als het totaalbedrag aan uitstaande kredieten lager is dan het al gestorte werkkapitaal door de gemeente, de directie van de Kredietbank in samenspraak met de gemeente bepaalt of er tussentijds een bedrag kan worden teruggestort aan de gemeente, mits het verschil groter is dan ,-. Dit wordt halfjaarlijks bepaald. Er is geen sprake van een zogenaamde open-einde regeling omdat het contract over de samenwerking tussentijds opgezegd kan worden met een opzegtermijn van een jaar. Na opzegging wordt het werkkapitaal teruggestort naar de gemeente. DUURZAAMHEID Met de continuering van de sociale kredietverlening worden kansen eerlijker verdeeld onder Amersfoorters. Daarnaast leidt dit tot lagere sociale uitgaven, namelijk voor de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. BETROKKEN PARTIJEN Kredietbank Nederland Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Bijlagen - Raadsbesluit

6 raadsbesluit pagina 1 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2013, sector MO/SZ (nr ); b e s l u i t: 1. Stichting Kredietbank Nederland ten behoeve van de sociale kredietverlening aan Amersfoorters een langlopende lening van ,- te verstrekken als werkkapitaal. 2. In te stemmen met het wijzigen van de begroting Vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier de voorzitter

7 raadsbesluit pagina 1

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente; gelet op het bepaalde in de Participatiewet; gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES INHOUDSOPGAVE 1 Vervolgonderzoek Uitgezette gelden (treasury)...4 1.1

Nadere informatie

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft Bijlage 2 Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ING Bank N.V. de heer ------------------------------------------ Postbus 1800 1000 BV AMSTERDAM Datum 18 februari 2011 Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Besluit krediethypotheek en pandrecht

Besluit krediethypotheek en pandrecht Besluit krediethypotheek en pandrecht Het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers gevestigd te Waalwijk Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 lid 3 en 2 lid 3 van de Verordening krediethypotheek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Afkortingenlijst 5 3 De Participatiewet 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Gevolgen Participatiewet voor de beleidsregels bijzondere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie bijzondere bijstand... 3 Definitie voorliggende voorziening... 3 Doelgroep...

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4403854 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 november 2013 Portefeuillehouder : Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het

Nadere informatie