Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten om een lening te verstrekken aan een derde partij tegen betaling van rente. Hierbij moet de hoogte van het rentepercentage worden bepaald. Omdat interne richtlijnen hiervoor nu ontbreken, is bijgaande richtlijn opgesteld. Deze richtlijn zorgt voor een passende en consequente rentebepaling. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. FA20, Clemens Rutten, 2596 Datum ambtelijk voorstel 20 maart 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Vaststellen van de richtlijn Rentepercentage leningen aan derden. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende G. de Leeuw Programmamanager R. van Wamel Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Richtlijn "Rentepercentage leningen aan derden" Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 6 mei 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.8 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 1 Probleemstelling De gemeente Nijmegen kan besluiten om een lening te verstrekken aan een derde partij tegen betaling van rente. Hierbij moet de hoogte van het rentepercentage worden bepaald. Interne richtlijnen hiervoor ontbreken nu. Met bijgaande richtlijn wordt hierin voorzien. 2 Juridische aspecten De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: Gemeentewet, artikel 160 Wet FIDO Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen Kader financieringsvoorstellen GEM EU-staatssteunregels. Hieruit volgt dat het College bevoegd is tot het verstrekken van een lening. Het rentepercentage wordt conform het mandaatregister vastgesteld door het afdelingshoofd Financiën. Dit gebeurt op basis van bijgaande richtlijn. 3 Doelstelling Zorgen voor een passende en consequente rentebepaling voor leningen aan derden. 4 Argumenten De hoogte van de rente op een lening heeft direct financiële consequenties voor zowel de gemeente als de ontvangende partij. Dit vraagt om een zorgvuldige, passende en consequente rentebepaling. Bijgaande richtlijn is, in afstemming met de portefeuillehouder Financiën, opgesteld op basis van de volgende overwegingen: Wanneer sprake is van staatssteun moet een marktconforme rente worden gevraagd. Als de gemeente eerst zelf moet lenen, zoals bij omvangrijke leningen aan verbonden partijen, moet de derde partij minimaal de rente vergoeden die wij zelf ook betalen. Deze rente wordt in beginsel verhoogd met een vaste opslag. Dit ter dekking van de provisiekosten en het risico dat de tegenpartij niet betaalt. Een opslag heeft geen meerwaarde als de gemeente 100% eigenaar is en daarmee alle risico s draagt. Ook mag de gemeente niet goedkoper zijn dan een andere deelnemer die ook kan financieren. Als de gemeente uit eigen middelen kan verstrekken, zoals bij kleinere leningen aan stichtingen en verenigingen, wordt het gemiddelde gekozen tussen de rente die de gemeente zelf zou betalen en de rente die een bank zou vragen van een particulier. 5 Klimaat De richtlijn heeft geen consequenties voor het klimaat. 6 Financiën De richtlijn heeft geen consequenties voor bestaande leningen. Omdat leningaanvragen meestal niet kunnen worden voorzien, maken deze geen onderdeel uit van de begroting. Daarbij is de rente die een derde partij moet betalen nooit lager dan de rente die de gemeente zelf betaalt. De gemeente legt er dus nooit geld op toe. 7 Participatie en Communicatie De richtlijn is voor interne doeleinden.

3 Vervolgvel 2 8 Uitvoering en evaluatie Na vaststelling treedt de richtlijn in werking voor nieuwe leningaanvragen. 9 Risico Het risico ligt bij een nieuwe lening meer in het verstrekken van de hoofdsom dan de hoogte van de rente. Wel kan worden gesteld dat bij een hogere rente de kans groter is dat een derde partij niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Bijlage: Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

4 Richtlijn Bepalen rentepercentage leningen aan derden Inleiding Wanneer het College besloten heeft om een nieuwe lening aan een derde partij te verstrekken, moet het rentepercentage nog worden bepaald. Dit rentepercentage wordt conform het mandaatregister vastgesteld door het afdelingshoofd Financiën, met inachtneming van deze richtlijn. We onderscheiden drie situaties die we hieronder uitwerken. 1 Sprake van staatssteun, marktconforme rente vereist Om concurrentievervalsing te voorkomen heeft de EU regels opgesteld die een marktconforme rente voorschrijven wanneer sprake is van staatssteun. Hiervan is sprake wanneer de onderneming een selectief voordeel verkrijgt, dit concurrentieverstorend werkt én het handelsverkeer tussen lidstaten verstoort. Voordelen onder de zijn vrijgesteld en bepaalde sectoren zijn uitgezonderd (Cultuur en mogelijk straks ook Sport). Hierna wordt uitgegaan van leningen waarbij géén sprake is van staatssteun. 2 Geen sprake van staatssteun 2.1 Maar liquiditeitspositie gemeente is onvoldoende Dit punt is van toepassing op deelnemingen en andere verbonden partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het gaat hierbij om omvangrijke financieringen in bijvoorbeeld grondexploitaties. De gemeente heeft onvoldoende liquiditeit om de financiering hiervoor uit eigen middelen te verstrekken en moet eerst zelf financiering aantrekken, alvorens deze te kunnen doorverstrekken. Het rentepercentage dat de gemeente moet betalen aan de geldgever geldt dan als basis voor de te verstrekken lening. Het uitgangspunt is dat op dit percentage een opslag van 50 basispunten 1 (0,50%) wordt gezet, voor provisiekosten en het tegenpartijrisico. Hiervan wordt afgeweken indien een andere deelnemer ook voor financiering kan zorgdragen 2. Hierbij is het van belang dat de gemeente tegen dezelfde rente en met hetzelfde risico geld uitleent als wanneer een andere deelnemer dit zou doen. Als de gemeente 100% eigenaar is van de verbonden partij wordt van een opslag afgezien 3, omdat het financiële risico dan sowieso volledig bij de gemeente ligt. De formule voor de berekening van het rentepercentage voor de te verstrekken lening is als volgt: Basispunten Wanneer 50 Uitgangspunt Rente % = % aangetrokken + 0 Enige deelnemer (bijv. GEM Waalsprong) te verstrekken lening lening Marktconform (bijv. Ontwikkelingsbedrijf Waalfront) Andere deelnemer kan financieren 2.2 Liquiditeitspositie gemeente is voldoende Dit punt is van toepassing op stichtingen en verenigingen, niet zijnde verbonden partijen, waarbij de gemeente vanuit publiek belang handelt. De gemeente heeft voor deze ondernemingen geen wettelijke taak. Het te verstrekken bedrag is meestal van dusdanige omvang dat dit met eigen middelen kan worden verstrekt. Het rentepercentage wordt berekend op basis van een gemiddelde renteberekening naar boven afgerond op halve percentages (zie onderstaand rekenvoorbeeld). Door deze gemiddelde renteberekening is het rentepercentage een stuk hoger dan waarvoor de gemeente zelf moet inlenen. Hiermee heeft de gemeente voldoende marge om het tegenpartijrisico op te vangen en de administratiekosten te dekken. Daarom wordt dit rentepercentage niet verhoogd met een opslag, tenzij anders is bepaald in het collegevoorstel. De formule voor de berekening van het rentepercentage voor de te verstrekken lening is als volgt: Rentepercentage = % NWB + % ING (op één tiende naar boven afgerond) te verstrekken lening 2 1 De 50 basispunten komt voort uit een inventarisatie bij andere gemeenten. Hieruit blijkt dat de renteopslag verschilt per gemeente. Daarom is gekozen voor een praktische opslag die het gemiddelde uit de inventarisatie benadert. 2 Dit is het geval bij het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront waar Bouwfonds (voorheen Rabo Vastgoed) de helft financiert. De gemeente en Bouwfonds hanteren hierbij dezelfde marktconforme rente. 3 Zoals bij de GEM Waalsprong waarbij na de ontvlechting in 2013 voor nieuwe leningen niet langer een opslag geldt.

5 Rekenvoorbeeld: Door het College is besloten om een annuïtaire lening van voor 5 jaar te verstrekken. Op basis van deze gegevens worden indicatieve rentepercentages opgevraagd bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), onze vaste bankrelatie, en de huidige huisbankier ING. a. Met de rentecalculator van de NWB wordt het indicatieve rentepercentage opgevraagd wat de gemeente zou moeten betalen voor een nieuwe annuïtaire financiering met een looptijd van 5 jaar. => rente op : 1,12%. b. Als de geldnemer bij een reguliere bank een financiering zou afsluiten, gelden daar hogere rentetarieven. Via de website van ING Particulier wordt het rentepercentage voor een hypothecaire lening van 5 jaar (met meer dan 80% marktwaarde van het onderpand) opgevraagd. => rente op : 4,2%. De formule voor de berekening van het rentepercentage voor de te verstrekken lening is als volgt: Rentepercentage = % NWB + % ING = 1,12% + 4,20% = 2,16% = 2,2 % per jaar te verstrekken lening 2 2 (op één tiende naar boven afgerond)

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2015 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft gemaakt

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier Rijplezier met Zeker en op maat gefinancierd Particulier Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat bij Financial Services. Deze algemene brochure biedt u meer inzicht in wie Financial

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie