23 juni 2015 Corr.nr , FC Nummer 46/2015 Zaaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23 juni 2015 Corr.nr. 2015-25.655, FC Nummer 46/2015 Zaaknr. 578549"

Transcriptie

1 23 juni 2015 Corr.nr , FC Nummer 46/2015 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan de Bank Nederlandse Gemeenten. 1. Samenvatting De provincie Groningen is benaderd door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met de vraag of de provincie Groningen de BNG wil helpen bij het versterken van haar financiële positie in verband met verscherpte regels in het kader van Basel III. Wij zijn voornemens een achtergestelde lening van 50 miljoen te verstrekken aan de BNG. 2. Doel en wettelijke grondslag Aanleiding voor deze voordracht is dat de provincie Groningen is benaderd door de BNG met de vraag of de provincie Groningen de BNG wil helpen bij het versterken van haar financiële positie in verband met verscherpte regels in het kader van Basel III 1. De BNG is een vooraanstaande financiële dienstverlener, die zich met haar diensten exclusief richt op de Nederlandse publieke sector. De wettelijke grondslag voor het aanwenden van provinciaal vermogen voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan de BNG is het Provinciaal Afwegingskader Publiek Vermogen, waarmee u heeft ingestemd op 12 maart 2014 (voordracht 2/2014) en de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden). 3. Procesbeschrijving en planning Samen met zes andere provincies en twee gemeenten is een traject doorlopen om te komen tot het verstrekken van een achttal achtergestelde leningen. Hierbij zijn de partijen bijgestaan door Zanders Treasury en Finance Solutions (Zanders) om een zo goed mogelijk resultaat (contractvoorwaarden en rentepercentage) te behalen. Met deze voordracht wordt u in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over ons voornemen een achtergestelde lening aan de BNG te verstrekken. 4. Begroting Indien de lening wordt verstrekt zullen de financiële gevolgen (rentebaten) worden verwerkt in het eerst volgende P&C document. Intern is een risico analyse van de lening gemaakt. Het financiële risico van de lening wordt als nihil ingeschat. Onze accountant Ernst & Young (EY) kan zich vinden in onze inschatting van het risico (zie ook paragraaf 6.3). 5. Inspraak/participatie Niet van toepassing. 6. Nadere toelichting 6.1 Missie en strategie van de BNG De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De BNG draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De klanten van de BNG zijn overwegend decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Dit betreft voornamelijk instellingen voor sociale volkshuisvesting, 1 In reactie op de financiële en economische crisis hebben vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthouders van de 27 grootste economieën ter wereld, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten, in september 2010 besloten dat banken grotere reserves kapitaal in kas moeten houden. Op deze manier moeten zij beter bestand zijn tegen toekomstige crises en moet voorkomen worden dat overheden moeten ingrijpen. Deze regels heten de Basel III-regels. 46-1

2 gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van openbaar nut. De strategie van de BNG is met de klant mee te bewegen. Zij doen dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van haar klanten. De financiële diensten van de BNG omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling. De BNG participeert ook in publiek-private samenwerking (PPS). Door het lage risico profiel van de klanten van BNG is de verhouding eigen vermogen in verhouding tot door haar verstrekte leningen te gering (tot op heden zijn tegenpartijen altijd hun verplichtingen nagekomen, derhalve houdt de BNG een kleinere buffer aan dan commerciële banken). Met een Aaa/AA+/AA+ -rating wil de BNG altijd beschikbaar zijn voor de financiële ondersteuning van haar klanten tegen de laagst mogelijke prijzen. Dankzij deze ratings en haar grote inkoopvolume kan de BNG tegen scherpe voorwaarden geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de BNG haar klanten voldoende financieringsmiddelen leveren tegen zo laag mogelijke prijzen. De BNG hanteert een strak kapitalisatiebeleid met ondergrenzen van 2% voor de leverage ratio 2 en 18% voor de Tier 1-kapitaalratio 3. Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van BNG. 6.2 Lening Provincie aan de BNG Doel van de lening van de provincie aan de BNG is om het eigen vermogen van de BNG te versterken zodat zij uiterlijk 2018 voldoet aan de eisen in het kader van Basel III. De condities voor de lening zijn opgenomen in een Termsheet welke vertrouwelijk ter inzage is gelegd (zie paragraaf 7). De leningsovereenkomst tussen de provincie en de BNG kan pas definitief worden gemaakt nadat uw Staten in de gelegenheid zijn gesteld tot het uiten van wensen en bedenkingen. 6.3 Risicoprofiel De BNG bereidt zich voor op verscherpte eisen in verband met Basel III. Deze norm legt aan banken op om tegen 2015 een Tier 1-kapitaalratio van 6% aan te houden. Tegen 2019 moet deze ratio 8,5% bedragen. Daarnaast wordt mogelijk een nieuwe indicator betrokken bij de spelregels in het kader van Bassel III, namelijk de leverage ratio. BNG wil er zeker van zijn dat zij voldoet aan alle verschillende ratio's en zij wil dit bereiken door het opnemen van achtergestelde leningen De risico's die wij onderkennen bij deze lening zijn hieronder weergegeven. Afschrijving op de hoofdsom Indien de Tier 1-kapitaalratio, het Tier 1-kapitaal gedeeld door de risicogewogen activa, beneden de 5,125% zakt wordt de nominale hoofdsom van deze en alle gelijksoortige leningen verlaagd met een zodanig bedrag dat de Tier 1-kapitaalratio weer boven de 5,125% komt. Dit afgeschreven bedrag kan onder voorwaarden weer (stapsgewijs) bij de hoofdsom worden bijgeschreven, zodra de Tier 1-kapitaalratio weer boven deze ratio zit. Vervroegde vrijwillige aflossing kan slechts plaatsvinden tegen het nominale bedrag van 50 miljoen. De BNG heeft een zeer hoge Tier 1-kapitaalratio (24% per 31 december 2014) doordat zij grotendeels solvabiliteitsvrije kredieten in haar leningenportefeuille heeft. Deze kredieten krijgen een nul-weging voor de berekening van deze Tier 1-kapitaalratio. Indien de Tier 1- kapitaalratio beneden de 5,125% zakt dient het Tier 1-kapitaal zodanig verhoogd te worden dat de ratio weer boven de 5,125% komt. Dat wordt bereikt door het benodigde bedrag af te schrijven van deze en alle gelijksoortige hybride leningen. Door dit aspect mag de lening worden meegeteld als eigen vermogen. Er bestaan echter drie gronden waarop de BNG de hybride lening mag aflossen tegen de uitstaande hoofdsom nadat afschrijving heeft plaatsgevonden. Deze gronden zijn: 1. een Bronbelasting gebeurtenis (wetswijziging die de fiscale behandeling van de kapitaaleffecten verandert); of 2 De leverage ratio is het uitgeleende vermogen ten opzichte van het eigen vermogen 3 Tier 1-kapitaal is een kapitaalratio van de buffers die banken aanhouden om eventuele verliezen te kunnen opvangen, gezien vanuit het perspectief van de toezichthouder. Het vermogen van de bank bestaat uit aandelenkapitaal en niet eerder uitgekeerde winsten. Het vermogen is nodig om verliezen op leningen te kunnen opvangen; deze leningen worden beoordeeld naar rato van risico. Het Basel Committee on Banking Supervision geeft regels voor het gewicht van verschillende soorten leningen. 46-2

3 2. een Belastingaftrek gebeurtenis (BNG krijgt niet langer een volledige of substantiële vrijstelling van de Nederlandse vennootschapsbelasting voor uit hoofde van de kapitaaleffecten verschuldigde rente); of 3. een Kapitaal gebeurtenis (uitstaande hoofdsom van de hybride lening telt niet langer mee als AT1 kapitaal in het eigen vermogen van de BNG). Indien zich onderstaande samenloop van omstandigheden (gestaffelde kansen) voordoet, kan het dus voorkomen dat de hybride lening wordt afgelost tegen een lager bedrag dan de initiële hoofdsom: 1. De Tier 1-kapitaalratio van de BNG daalt van 24% tot onder 5,125%, waardoor afgeschreven wordt op de Initiële Hoofdsom; 2. Er vindt een Bijzondere gebeurtenis plaats nadat op de initiële hoofdsom is afgeschreven en niet is bijgeschreven, te weten: a. een Bronbelasting gebeurtenis b. een Belastingaftrek gebeurtenis; c. een Kapitaal gebeurtenis. 3. Er wordt toestemming van de Toezichthouder verkregen om de hybride lening te mogen aflossen. Vereiste hiervoor is dat de BNG de huidige hybride lening vervangt door eigenvermogensinstrumenten van gelijke of hogere kwaliteit tegen voorwaarden die houdbaar zijn voor de inkomstencapaciteit van de bank 4. Gegeven voorgaande, en dan met name de punten 1 en 3, acht Zanders de kans dat deze samenloop van omstandigheden zich manifesteert zeer beperkt. Geen rentevergoeding Uit de leningsvoorwaarden blijkt dat de jaarlijkse rentebetalingen kunnen worden geschrapt. Dit kan gebeuren op last van de Toezichthouder, De Nederlandse Bank (DNB), of naar eigen inzicht van de BNG zelf. Geschrapte rentebetalingen zijn op geen enkele manier later nog verschuldigd. Deze discretionaire bevoegdheid is een vereiste in de toepasselijke regelgeving voor de kwalificatie door de DNB en de Europese Centrale Bank (ECB) als Tier 1-kapitaal. Uiteraard zal de BNG er alles aan doen om haar verplichtingen na te komen. Indien de BNG haar verplichtingen niet na zou komen zou dit de betrouwbaarheid van de BNG dusdanig negatief beïnvloeden wat ook gevolgen kan hebben voor haar rating en de mogelijkheid voor de BNG om zich goed en goedkoop te funden. Perpetuele karakter van de lening De lening heeft een perpetueel karakter. In principe is de lening dus eeuwigdurend. In de markt is het echter normaal dat dergelijk achtergesteld papier bij een eerste resetdatum wordt afgelost en indien noodzakelijk er weer nieuw papier wordt uitgegeven door de geldnemer. De eerste resetdatum is 5 jaar na ingang van de lening. Wij gaan er vanuit dat de BNG de lening dan aflost. Na 5 jaar dient de BNG namelijk een rente te betalen die voor de BNG een "dure" funding zal betekenen. Mocht de BNG de lening niet aflossen dan heeft de provincie een lening met gunstige voorwaarden in haar boeken. Uit de huidige liquiditeitsprognose welke is opgesteld tot 2025 blijkt dat het doorlopen van de lening ook na 2025 niet tot problemen qua beschikbaarheid van liquiditeit lijdt. Risico op faillissement De BNG financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en een triple-a rating van Moody s en AA+ van Standard & Poor s en Fitch. Alle aandelen van de bank zijn, sinds de oprichting in 1914, in handen van overheden en er heeft nog nooit een default plaatsgevonden bij een lening verstrekt door de BNG aan een decentrale overheid. Op het moment dat BNG, als één van de meest solide banken in de wereld, niet meer aan betalingsverplichtingen kan voldoen staat de hele financiële wereld op zijn kop. Wij schatten een faillissement risico derhalve als nihil. 6.4 Staatssteun Met betrekking tot het staatssteunaspect omtrent de voorgenomen lening hebben wij getoetst of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Uit onze toets aan 'Mededeling van de 4 Dit is een wettelijk vereiste, vastgelegd in Capital Requirement Regulation (verordening EU/575/2013) art

4 Commissie 2008/C 14/02' (onder andere betreffende te hanteren renteopslagen) blijkt dat het gehanteerde rentetarief op de voorgenomen lening minimaal marktconform is. Desalniettemin kan er theoretisch gezien sprake zijn van staatssteun bij een dergelijke achtergestelde lening aan de BNG. Uit de leningsvoorwaarden blijkt namelijk dat de jaarlijkse rentebetalingen kunnen worden geschrapt. Dit kan gebeuren op last van de toezichthouder of naar eigen inzicht van de BNG. Geschrapte rentebetalingen zijn op geen enkele manier later nog verschuldigd. Deze discretionaire bevoegdheid is een vereiste in de toepasselijke regelgeving voor de kwalificatie door DNB en de ECB als Tier 1-kapitaal. Op het moment dat de BNG geen rente meer vergoed om welke reden dan ook, is de aanwezigheid van staatssteun niet uit te sluiten. Aangezien BNG heeft aangegeven dat zij er alles aan doet om de verplichtingen na te komen en de ratio's van de BNG dusdanig goed zijn schatten wij de kans dat dit risico zich voordoet in als nihil. Zoals eerder aangegeven zijn wij in het proces rondom de voorwaarden van de achtergestelde lening bijgestaan door Zanders. Tijdens de onderhandelingen met de BNG bij het onderwerp pricing (rentepercentage) is nadrukkelijk gekeken naar de marktrente. Zanders mening over staatssteun is de volgende: "Op grond van de marktconforme tariefstelling, is het niet aannemelijk dat hier sprake is van ongeoorloofde staatssteun." Gelet op bovenstaande komen wij tot de conclusie dat er slechts sprake is van theoretische kans op ongeoorloofde staatssteun welke wij als nihil inschatten. 6.5 Toets lening verstrekking aan provinciaal afwegingskader provinciaal vermogen Uw Staten hebben op 12 maart 2014 (voordracht 2/2104) ingestemd met kaders voor het aanwenden van het provinciaal vermogen en zijn afwegingscriteria geformuleerd die als leidraad dienen voor een afgewogen oordeelsvorming (Afwegingskader Publiek Vermogen). In dit afwegingskader is tevens bepaald dat iedere concrete aanwending vanuit het provinciale vermogen aan u wordt voorgelegd voor het kunnen uiten van wensen en bedenkingen. Criteria afwegingskader en beoordeling lening aan de BNG zijn als volgt: 1. Het te dienen belang moet een provinciaal publiek belang zijn. Voor de provincie kan het verstrekken van een hybride lening aan de BNG worden gerekend tot het uitvoeren van de publieke taak. Uiteindelijke besluitvorming over de publieke taak ligt bij Provinciale Staten. Het voorstel is voorgelegd aan de toezichthouder van de provincies, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Het Ministerie van BZK heeft gereageerd na overleg met het Ministerie van Financiën. De toezichthouder bevestigt onze conclusie uit de bestudering van de behandeling van de wijziging van de Wet fido dat kapitaalverstrekking aan sectorbanken vanuit de publieke taak is toegestaan. Ook ziet het Ministerie geen contra-indicaties dat dit niet zou passen binnen de regels en doelstelling van de Wet fido en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. Als gevolg van het ondersteunen van de BNG houden wij de kapitaalmarkt voor publieke instellingen en overheden binnen onze provincie toegankelijk. Daarnaast kan met de rentebaten maatschappelijk rendement worden gecreëerd door deze middelen in te zetten voor provinciale doelstellingen. 2. Het provinciaal publiek belang vereist een deelneming financiering De BNG wenst deze transactie uit te voeren met Nederlandse overheden en wenst geen inmenging van buitenaf (BNG is voor 100% in handen van Nederlandse overheden). De Staat en de meeste gemeenten hebben geen ruimte om leningen te verstrekken aan de BNG, zij zijn zelf inleners. Daarom zijn een aantal provincies en enkele gemeenten benaderd met de vraag of zij een achtergestelde lening wensen te verstrekken. Indien wij geen lening verstrekken zal de BNG buiten het publieke domein moeten treden om additioneel geld op te halen. Dit is vanuit de doelstelling en missie van de BNG niet wenselijk. Een alternatief voor de BNG is haar balans te verkorten. Dit betekent dat zij leningen aan publieke instellingen en overheden moet weigeren. Aangezien dit eveneens in strijd met de uitgangspunten van de BNG is en wij als provincie het belangrijk vinden dat instellingen in het publieke domein binnen onze provincie toegang moet blijven houden tot de kapitaalmarkt vinden wij deze lening noodzakelijk. 46-4

5 3. Er is een deugdelijke risicoanalyse gemaakt In paragraaf 6.3 van deze voordracht zijn de risico's van een lening aan de BNG uiteengezet. Het verstrekken van een achtergestelde lening die door de BNG tot het eigen vermogen gerekend mag worden kent op papier een aantal voorwaarden die in eerste instantie grote risico's lijken, zoals: mogelijke afschrijving van de hoofdsom, discretionaire bevoegdheid voor rentebetaling en eeuwigdurendheid van de lening. Echter doordat deze lening niet verstrekt wordt aan een willekeurige bank maar aan de BNG, een zeer betrouwbare sectorbank, schatten wij het risico dat deze risico's zich voordoen met materiële schade in als nihil. De ratio's van de BNG zijn dusdanig goed dat de kans zeer klein is dat zij onder de vereisten zoals opgenomen in de termsheet zakken en verplicht zijn de hoofdsom af te schrijven en rente in te houden. In de voorwaarden van de lening is opgenomen dat de BNG de lening nimmer vrijwillig mag aflossen zolang de hoofdsom minder is dan 100% als gevolg van bovenstaande verplichte afschrijving. Mocht de lening om wat voor reden dan ook na een bepaalde periode doorlopen dan ontvangen wij in de toekomst een goede rentevergoeding. Bovenstaande risico-inschatting is in het kader van eventuele gevolgen voor het minimaal benodigd weerstandsvermogen voorgelegd aan EY accountants. Onze accountant EY kan zich vinden in onze nihil inschatting van het risico. 4. Financieel rendement Als gevolg van het ondersteunen van de BNG houden wij de kapitaalmarkt voor publieke instellingen en overheden binnen onze provincie toegankelijk. De provincie ontvangt een rentevergoeding welke minimaal marktconform is. Deze rentebaten komen ten gunste van de algemene middelen en geven een beter rendement dan "risicoloze" uitzettingen bij de Nederlandse Staat. Gelet op de vertrouwelijkheid in dit dossier (eventuele schade in de bedrijfsvoering van de BNG) worden in deze voordracht verder geen bedragen en percentages genoemd. 5. Mate cofinanciering van derden De provincie Groningen verstrekt een lening aan de BNG. Daarnaast zijn er nog 6 provincies en twee gemeenten die nu exact eenzelfde lening verstrekken. Mogelijkerwijs zal de BNG indien noodzakelijk in de toekomst nog meer van dergelijke leningen opvragen. 6. Duur aanwending De lening heeft een perpetueel karakter. In principe is de lening dus eeuwigdurend. De eerste resetdatum is 1 oktober Wij gaan er van uit dat de BNG de lening dan aflost. Na 5 jaar dient de BNG namelijk een hogere rente te betalen die voor de BNG een "dure" funding zal betekenen (zie ook paragraaf 6.3). 7. Selectiviteit en precedentwerking Er bestaan twee sectorbanken in Nederland: de BNG en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Wij hebben reeds een overeenkomst met de NWB gesloten. In dit traject trekken 7 provincies en 2 gemeenten gezamenlijk op, wederom onder begeleiding van Zanders. De precedentwerking is dus gering en passend binnen de beschikbaarheid van tijdelijk overtollige liquiditeit in de toekomst. 6.6 Voornemen Wij zijn voornemens een achtergestelde lening van 50 miljoen te verstrekken aan de BNG in het kader van de publieke taak. De uitwerking van alle voorwaarden zullen in een nog op te maken geldleningsovereenkomst worden vastgelegd. Op dit moment heeft de provincie Groningen circa 1,1 miljard aan tijdelijk overtollige liquiditeiten (inclusief middelen van derde partijen), 92,3 miljoen hiervan is uitgezet in het kader van de provinciale publieke taak. Dit betreft: brugleningen Enexis ( 51,0 miljoen), oude lening Essent ( 26,6 miljoen), flankerend beleid waterberging ( 3,9 miljoen) en overige uitzettingen ( 10,8 miljoen). Tevens heeft de provincie een aantal deelnemingen, zoals Enexis, Attero, Waterbedrijf Groningen, Groningen Seaports, Groningen Airport Eelde, NOM en Bank Nederlandse Gemeenten. 46-5

6 Er zal in de komende periode een aantal leningen in het kader van de publieke taak verstrekt gaan worden. Deze leningen zijn reeds voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan uw Staten. Het gaat hierbij om leningen aan de Nederlandse Waterschapsbank 50,0 miljoen, het Investeringsfonds Groningen 40,0 miljoen, Economic Board 10,0 miljoen, Kredietunies 1,5 miljoen en het OZG 10,0 miljoen. Naast bovenstaande leningen in het kader van de publieke taak zit er nog een aantal dossiers in de pipeline. Het gaat hierbij om het oprichten van een fonds inzake Economic Board ad 50,0 miljoen. Op basis van het Collegeakkoord zullen er additioneel fondsen worden ingesteld met een omvang van totaal 50,0 miljoen. Deze zaken zijn nog niet uitgevoerd en derhalve niet in bovenstaande uiteenzetting verwerkt. 7. Geheimhouding De besprekingen met de BNG hebben tot nu toe een vertrouwelijk karakter. Vandaar ook de vertrouwelijkheid van de bijlagen bij deze voordracht. Mocht de BNG additioneel nog meer middelen nodig hebben en de wens hebben om de markt hiervoor te benaderen dan schaadt openbaarheid van deze lening de positie van de BNG. Omdat dit proces nog loopt zijn de uitgangspunten van de lening BNG (voorwaarden en rentepercentage) niet opgenomen in deze voordracht maar in de termsheet welke vertrouwelijk ter inzage is gelegd. In een begeleidend schrijven van Zanders wordt het behaalde renteresultaat genoemd. Om deze reden is deze brief eveneens vertrouwelijk ter inzage gelegd. Daarom leggen wij u op grond van artikel 25 van de Provinciewet geheimhouding op voor bovengenoemde termsheet en begeleidend schrijven en stellen u voor om deze opgelegde geheimhoudingsplicht in uw vergadering te bekrachtigen. 8. Voorstel Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 23 juni Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Behandeld door: M.E. Hölterhoff Telefoonnummer: Bijlagen bij de voordracht Nr. Titel Soort bijlage 1 Vertrouwelijk Termsheet achtergestelde Termsheet lening BNG ter inzage in Statenkast 2 Vertrouwelijk begeleidend schrijven van Zanders ter inzage in de Statenkast Brief 46-6

7 Nr. 46/2015 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 juni 2015, , FC; Gelet op: De Wet fido, artikel 2, lid 1; Het afwegingskader publiek vermogen provincie Groningen. BESLUITEN: 1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om een achtergestelde lening te verstrekken aan de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ad 50 miljoen onder de bepalingen zoals opgenomen in de termsheet behorende bij deze lening; 2. Vast te stellen dat Provinciale Staten in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten; 3. De geheimhouding te bekrachtigen van de termsheet en begeleidend schrijven van Zanders behorende bij de achtergestelde lening aan de BNG. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. 46-7

16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.475, FC Nummer 72/2014 Zaaknr. 551908

16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.475, FC Nummer 72/2014 Zaaknr. 551908 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.475, FC Nummer 72/2014 Zaaknr. 551908 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van een achtergestelde

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117

17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117 17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve Kredietvereniging

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen. 24 november 2015 Corr.nr. 2015-51.715, ECP Nummer 83/2015 Zaaknr. 605637 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Verstrekken achtergestelde geldlening BNG Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.H.A. van Bussel Zaaknummer: SOM/2016/015026 Documentnummer:

Nadere informatie

CVVONCEPT. Statenvoorstel nr. PS/2015/714. Deelname aan de emissie van de BNG hybride lening. Samenvatting van het voorgestelde besluit.

CVVONCEPT. Statenvoorstel nr. PS/2015/714. Deelname aan de emissie van de BNG hybride lening. Samenvatting van het voorgestelde besluit. Statenvoorstel nr. PS/2015/714 CVVONCEPT Deelname aan de emissie van de BNG hybride lening Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 29.09.2015 2015/0289766 dhr. A.C.G. Offereins, telefoon 038 499 8956 e-mail

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 26 april 2016 Corr.nr , FC Nummer 35/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 26 april 2016 Corr.nr , FC Nummer 35/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 26 april 2016 Corr.nr. 2016-24.400, FC Nummer 35/2016 Zaaknr. 630406 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen om aandelen in de Investerings-

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 februari 2016 Vragen nr. 10 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB De voorzitter van

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de kaders voor nieuw

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.838, RS Nummer 53/2014 Zaaknr. 539626

21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.838, RS Nummer 53/2014 Zaaknr. 539626 21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.838, RS Nummer 53/2014 Zaaknr. 539626 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een achtergestelde lening aan de

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 30 augustus 2016 Corr.nr , ECP Nummer 61/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 30 augustus 2016 Corr.nr , ECP Nummer 61/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 30 augustus 2016 Corr.nr. 2016-50.704, ECP Nummer 61/2016 Zaaknr. 641612 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen, voor wensen en bedenkingen over het

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend,

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PS2011BEM13-1. Titel : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 2

PS2011BEM13-1. Titel : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 2 PS2011BEM13-1 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel Datum : 13 september 2011 Nummer PS: PS2011BEM13 Afdeling : FIN Commissie : BEM Steller : M. Steenman Portefeuillehouder : Van Lunteren Registratienummer

Nadere informatie

Vraag 1: Kunt u de omvang schetsen van de kredietverlening aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet door de NWB Bank?

Vraag 1: Kunt u de omvang schetsen van de kredietverlening aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet door de NWB Bank? Aan AB Contactpersoon R.A.R. van Ommeren rob.van.ommeren@ waternet.nl Doorkiesnummer 020-608 28 09 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA over inzake de NWB Bank Op 6 maart 2016 heeft

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 24 mei 2016 Corr.nr. 2016-18.253, ECP Nummer 41/2016 Zaaknr. 625314

v o o r d r a c h t 24 mei 2016 Corr.nr. 2016-18.253, ECP Nummer 41/2016 Zaaknr. 625314 v o o r d r a c h t 24 mei 2016 Corr.nr. 2016-18.253, ECP Nummer 41/2016 Zaaknr. 625314 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het uiten van wensen en bedenkingen

Nadere informatie

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat PERSBERI CHT JAARC IJFERS 2 0 15 Nettowinst BNG Bank EUR 226 miljoen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl - Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22% - Scherpere tarieven

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Uitzetting creditgelden 2010 Voorstel Ermee instemmen om de overtollige gelden

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr. 2016-52.354, RS Nummer 64/2016 Zaaknr. 645409 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09. R/275. OOI Inboeknummer o9bstor8o8 Beslisdatum B%W ts september 2009 Dossiernummer 938 453 Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 12 januari 2016 Corr.nr. 2016-00694, ECP Nummer 3/2016 Zaaknr. 612717 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 1. Samenvatting

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

*1311304* Onderwerp Waarderingsgrondslag stille reserve

*1311304* Onderwerp Waarderingsgrondslag stille reserve ** Onderwerp Waarderingsgrondslag stille reserve Doel van deze mededeling: Provinciale Staten te informeren over de wijziging van de waarderingsgrondslag voor de stille reserve in de weerstandsparagraaf.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 116034. Beleidsregels Verstrekken Lening of Garantie

GEMEENTEBLAD. Nr. 116034. Beleidsregels Verstrekken Lening of Garantie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 116034 4 december 2015 Beleidsregels Verstrekken Lening of Garantie Hoofdstuk 1 Inleiding De gemeente Nijmegen kan een lening verstrekken aan een

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie 1. Inleiding Het brutoschuldbegrip is een internationale standaard. Financiële marktpartijen en kredietbeoordelaars maken internationale vergelijkingen op basis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

1) Toelichting op de componenten waaruit de rentevergoeding bestaat. De gevraagde rentevergoeding op de lening bestaat uit twee componenten.

1) Toelichting op de componenten waaruit de rentevergoeding bestaat. De gevraagde rentevergoeding op de lening bestaat uit twee componenten. Bijlage: Beoordelingssysteem ratingcategorie en rentetarief Algemeen Deze bijlage geeft uitleg over de opbouw van de rentevergoeding welke gevraagd wordt over de verstrekte lening. Vervolgens wordt toegelicht

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011 Samenvatting Financieel Jaarverslag 2011 Profiel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare, eigentijdse bank en expert in het financieren

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbij lage nummer 25 5 Inboeknummer 99T002295 Beslisdatum Btkw 2 november 1999 Dossiernummer 944.303 Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies.

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. 1 Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. Inleiding door dr. H.O.C.R. Ruding, oud-minister van Financiën Symposium Values in Banking door: Kredietunie Nederland

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Voorstel tot wijziging treasurystatuut Statenvergadering: 3 oktober 2002 Agendapunt: 21 1. Wij stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent

Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent Voorstel aan de raad Nummer: 141024839 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Wethouder Werk en Inkomen, Stads en Wijkbeheer en Sport 2. Op weg met talent 2.3 Verhogen arbeidsparticipatie Steller:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008 Van Lanschot NV Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 17 december 2008 Agendapunt 2 Toelichting op uitgifte preferente aandelen 1 Strategie Van Lanschot Duidelijke positionering

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

ONDERWERP : Commanditair kapitaal/ achtergestelde lening Attero Essent Milieu

ONDERWERP : Commanditair kapitaal/ achtergestelde lening Attero Essent Milieu 3 Ow GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN www.gewestgooienvechtstreek.nl DATUM : 15 September 2011 ONDERWERP

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 76 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juli 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een

Nadere informatie

Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer. t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017

Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer. t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017 Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017 C.L. Kooistra A. Löbhard Afdeling Financiën Provincie Gelderland 22 maart 2017 Prof. R. Bauer Hoogleraar Financiering

Nadere informatie