Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:"

Transcriptie

1 STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van deze brief te overleggen De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) In deze Statenbrief lichten wij toe hoe het beleidsthema vrijetijdseconomie aan Topfonds Gelderland BV (TG) wordt toegevoegd. TG streeft ernaar dat in januari 2015 het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV) als nieuwe dochteronderneming wordt opgericht en operationeel zal zijn. Vanuit dit fonds gaan revolverende investeringen gericht op versterking van de Gelderse vrijetijdsector en het Gelderse toeristische product plaatsvinden. In het kader van de Voorjaarsnota 2014 (PS ) hebben uw Staten hier reeds middelen voor beschikbaar gesteld. fysieke bedrijfsomgeving aan TG toevoegen. De uitwerkingen hiervan leggen wij tegelijkertijd, via aparte Statenbrieven, aan uw Staten voor. Ons college heeft in beginsel besloten akkoord te gaan met de oprichting en de statuten, beheerovereenkomst en investeringsinstructies, die in verband daarmee door PPM Oost NV (PPM Oost) in overleg met onze provincie zijn opgesteld, voorlopig vast te stellen. PPM Oost is de beheerder van TG en de beoogd beheerder van FGV. Alvorens over een en ander een definitief besluit te nemen, verzoeken wij uw Staten met betrekking tot genoemde documenten uw eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Door middel van deze Provinciale State januari 2005, nr. PS Uw wensen en bedenkingen betrekken wij in onze overwegingen over het definitieve besluit. Als bijlagen hebben wij de concept-statuten en concept-beheerovereenkomst (inclusief de investeringsinstructies) van het op te richten Fonds Vrijetijdseconomie Gelderland bijgevoegd zodat u zich een precies beeld kunt vormen van de wijze van aansturing van het fonds. In paragraaf 4 (Argumenten/afwegingen en risi van deze Statenbrief gaan wij nader in op de investeringsinstructies. 2 Aanleiding In het Coalitie -419) is gekozen voor een bestuursstijl, waarin ingezet wordt op de samenleving tot meer ondernemerschap wordt geprikkeld. De transitie van traditioneel subsidieinstrumentarium naar een meer revolverende inzet van publieke middelen speelt hierin een belangrijke rol. De verplichting tot terugbetaling van publieke middelen dwingt betrokken Inlichtingen bij: dhr. U. van Erp, telefoonnummer (026) adres:

2 partijen om meer oog te hebben voor het eindproduct, niet alleen in termen van maatschappelijk rendement maar ook in termen van financieel rendement. Ondernemerschap wordt daardoor versterkt. Tegelijkertijd kan ook de effectiviteit van provinciaal beleid worden verhoogd. Terugkomende middelen kunnen opnieuw worden geïnvesteerd, zo kan met één provinciale euro meer worden bereikt. 100 mln. beschikbaar gesteld voor revolverende inzet binnen de beleidsthema's innovatie, duurzame energievoorziening, breedband en cultuur/cultuurhistorie. Deze middelen zijn inmiddels verdeeld (PS ) en in hoog tempo ingezet. Voor innovatie en duurzame energievoorziening loopt dit via het Topfonds Gelderland BV (TG) en het IEG BV (IEG), voor Erfgoed loopt dit via Stichting Nationaal Restauratie Fonds (NRF). De middelen voor breedband worden door de provincie zelf uitgezet. Voor het onderscheid tussen de fondsen is van belang dat middelen, die marktconform kunnen worden ingezet, in principe via TG of één van haar dochtermaatschappijen lopen. Eerder hebben wij richting uw Staten, bij het verdelingsvoorstel en de recente structuurwijziging van Topfonds (PS ) aangegeven dat in de toekomst ook andere beleidsthema's kunnen worden toegevoegd aan Topfonds, mits marktconforme financiering mogelijk is en deze thema's passen binnen de statutaire doelstelling van Topfonds (het direct en indirect ondersteunen, versterken en verankeren van het economisch klimaat en economisch beleid in de provincie Gelderland). en van revolverende inzet onderzocht. Binnen (onder meer) Cultuur, Fysieke Bedrijfsomgeving en Vrijetijdseconomie zijn concrete mogelijkheden benoemd en beschreven in de Voorjaarsnota Hoe deze drie beleids aan het Topfonds worden toegevoegd wordt nu gelijktijdig (in afzonderlijke Statenbrieven) aan uw Staten voorgelegd. Deze Statenbrief gaat hierna in op het beleidsthema vrijetijdseconomie. 3 Bestaand beleid c.q. kader Uw Staten hebben in november 2011 de Langetermijnvisie economie vastgesteld. Als uitwerking is in 2012 het Actieplan Vrijetijdseconomie vastgesteld, met als doelstellingen het realiseren van meer bezoekers, meer bestedingen en meer werkgelegenheid. De sector is van grote economische betekenis voor Gelderland. De laatste jaren blijkt dat Gelderland als vakantie en toeristische provincie onder druk staat. Gelderland moet alle zeilen bijzetten om haar positie te behouden en versterken. Dit is belangrijk gezien de economische waarde van de sector en de betekenis die deze sector heeft voor werkgelegenheid en leefbaarheid. In het actieplan is ook aangegeven dat een snel handelende overheid nodig is om de genoemde negatieve spiraal te doorbreken en de aanwezige kansen te benutten. Daarbij moet ook worden gedacht aan inzet van nieuw financieel instrumentarium zoals revolverende inzet van middelen. In het voorjaar van 2014 is in onze opdracht door de inzet van revolverende middelen in de vrijetijdssector zinvol kan zijn. Hieruit blijkt dat er een grote en concrete financieringsvraag bestaat in de Gelderse.), waar de private en bancaire sector niet in kan of wil voorzien. Tevens laat het onderzoek zien dat er in de sector gezonde ondernemingen zijn met een concrete aanvullende investeringsbehoefte op korte termijn. Deze investeringsbehoefte doet zich zowel bij de grote dagattracties met een bovenregionale of nationale betekenis als bij de overige bedrijven in de toeristische sector voor. De hoogte van de benodigde aanvullende investering voor de grote attracties kan oplopen tot meerdere miljoenen, terwijl dat voor overige ondernemingen in de orde grootte van enkele tonnen is. ZKA beveelt aan beide groepen te bedienen, met name omdat de vrijetijdssector een grote samenhang kent: economisch sterke grote attracties versterken de economische situatie voor overige ondernemingen in de dag- en verblijfsrecreatie en vice-versa. Conclusie van het onderzoek is dat de provincie met de inzet van revolverende middelen in deze sector een grote bijdrage kan leveren aan de Gelderse (toeristische) economie. 2

3 Onder meer op basis van deze onderzoekconclusies hebben uw Staten in het kader van de Voorjaarsnota 2014 besloten om. - onderdeel van een extra bedrag aan revolverende. - beschikbaar te stellen voor revolverende investeringen in de Gelderse vrijetijdseconomie.. uit het programma vrijetijdseconomie is er,5 mln. aan revolverend kapitaal beschikbaar, dat via het fonds op korte termijn kan worden geïnvesteerd. 4 Argumenten/afwegingen/risico's Recent zijn uw Staten middels een voorhangprocedure geïnformeerd over de herstructurering van de revolverende fondsen door transformatie van het lnnovatie- en Investeringsfonds Gelderland BV (llg/leg BV) en MKB Kredietfaciliteit Gelderland BV (MKG BV) tot dochteronderneming van TG (PS ). Vanwege de uniformiteit en de eenduidigheid in organisatie en aansturing hebben wij ervoor gekozen om voor de beleidsvelden herstructurering bedrijventerreinen, cultuur en vrijetijdseconomie de fondsen op overeenkomstige wijze onder te brengen bij Topfonds Gelderland en het beheer van deze fondsen bij PPM Oost te beleggen. Dit betekent dat voor het beleidsthema vrijetijdseconomie het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV) als afzonderlijke BV onder het Topfonds Gelderland zal worden ingericht. TG is dan ook voor 100% eigenaar van FGV. Ten behoeve van de oprichting van het FGV zijn in overleg met PPM Oost de volgende documenten opgesteld: Statuten De statuten van FGV zijn geënt op de statuten van het IIG/IEG 1. Op deze manier is de uniformiteit tussen de verschillende dochtermaatschappijen onder TG gewaarborgd. Uiteraard is de doelomschrijving wel toegespitst op het werkgebied van FGV. Net zoals bij IIG/IEG en MKG, houdt de provincie als prioriteitsaandeelhouder van TG doorslaggevende invloed op strategische keuzes ten aanzien van FGV. De provincie kan bijvoorbeeld besluiten om de looptijd van het fonds terug te brengen of om de reikwijdte van het fonds te beperken of uit te breiden. Dit soort verstrekkende besluiten zijn voorbehouden aan de prioriteitsaandeelhouder (=provincie Gelderland via TG). Beheerovereenkomst De beheerovereenkomst tussen provincie Gelderland en PPM Oost als fondsbeheerder bevat de afspraken over het beheer, uitvoering en verantwoording van het fonds. Daarnaast bevat de beheerovereenkomst de afspraken tussen de provincie en PPM Oost met betrekking tot de beheervergoeding. Ook hier geldt weer dat vanwege de uniformiteit de beheerovereenkomst IIG/IEG als basis heeft gediend. Dit houdt dus in dat voor de berekening en de hoogte van de beheervergoeding dezelfde systematiek gekozen is als die van het IIG/IEG en MKG (2% beheerkosten gemiddeld per jaar). Investeringsinstructies De investeringsinstructies vormen in beleidsmatig opzicht het centrale sturingsinstrument voor de provincie. Hierin worden de beleidsinhoudelijke en financiële kaders meegegeven waarbinnen het fonds zich dient te bewegen. De bijgevoegde instructies voor het beleidsthema vrijetijdseconomie kennen dezelfde opzet als bij IIG/IEG. Samengevat zijn de belangrijkste instructies aan de fondsbeheerder de volgende: 1 Deze statuten alsmede de beheerovereenkomst van IIG/IEG zijn vanwege de structuurwijziging in september aan uw Staten via de voorhangprocedure (PS ) voorgelegd. 3

4

5

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Revolverende fondsen in Nederland

Revolverende fondsen in Nederland Revolverende fondsen in Nederland Oude wijn in nieuwe zakken of een baanbrekende aanpak? Edwin Netjes & Hendrik van der Meulen Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Een fonds als doel of als middel? 3. Een fonds

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stimuleren zonne-energie op daken van scholen, (sport)verenigingen en bedrijven Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 21 juni 2013 Mogelijkheden voor deregulering en

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën

Wethouder van Cultuur en Financiën Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, Ter attentie van de heer M. Smits

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.:

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.: PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J oat. 31 JAN 2014 ontv.: Routing a.d. Bij!.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid 1. Inleiding Na het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de vraag aan de orde op welke wijze

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie