Den Haag. Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag. Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI"

Transcriptie

1 Almere Den Haag Groningen Staalbankiers introduceert Woningmaatschap XLI 1

2 Nijmegen Zwolle Kaatsheuvel Beleggen in een aantrekkelijke portefeuille Nederlandse woningen Via Woningmaatschap XLI kunt u direct beleggen in een aantrekkelijke portefeuille van bestaande woningen, gelegen in Nederland. Hierbij kunt u een interessant rendement (prognose 7% (IRR) per jaar ) behalen 1. De financieringsconstructie, de spreiding en de samenstelling van de woningportefeuille hebben een gunstige invloed op het rendement. Door deel te nemen in Woningmaatschap XLI wordt u vennoot in de maatschap. Deze maatschap wordt aangegaan voor een periode van zeven jaar en heeft als doel het voor gemeen schappelijke rekening beleggen van vermogen in vastgoed. De woning portefeuille wordt beheerd door Staalbankiers. In het verleden heeft Staalbankiers 39 woningmaatschappen geïnitieerd waarmee voor investerende particulieren aantrekkelijke rendementen zijn behaald. Deze maatschappen omvatten goed gespreide woningportefeuilles met zowel eengezinswoningen als appartementen. Ondanks de huidige economische onzekerheid zijn er voldoende positieve signalen om juist nu te investeren in vastgoed. Staalbankiers lanceert daarom een nieuwe woningmaatschap: Woningmaatschap XLI. Beleggen in vastgoed Beleggen in vastgoed heeft aantrekkelijke kenmerken. Zo biedt vastgoed veelal een interessant exploitatierendement. 1 De waarde van uw participatie kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten en/of geprognosticeerde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Binnen de vastgoedmarkt zijn verschillende segmenten te onderscheiden. Beleggingen in woningen worden over het algemeen als gunstig beoordeeld. Naast het rendement op de verhuur kan er bij verkoop ook winst worden behaald. Er bestaat een verschil tussen de waarde in verhuurde en lege staat. Op dit moment is de waarde in verhuurde staat ongeveer 80% van de waarde bij vrije verkoop. Dit waardeverschil kan voordelen opleveren bij verkoop na beëindiging van de bestaande huurovereenkomst. Woningmaatschap XLI verwacht hiervan te profiteren. De woningen zijn aangekocht in verhuurde staat. De gemiddelde aankoopprijs is circa 80% van de geschatte actuele waarde bij vrije verkoop (exclusief overdrachtsbelasting en aankoopkosten). De Beheerder streeft er naar de woningen waarvan de huurovereenkomst wordt beëindigd, tijdens de looptijd van de maatschap te verkopen. De woningen bevinden zich in de gangbare prijsklasse van het startersegment. De gemiddelde (getaxeerde) leegwaarde bedraagt circa De Beheerder verwacht dan ook geen structurele problemen te ondervinden bij de verkoop van de woningen. In voorkomende gevallen kan de Beheerder besluiten om om rendementtechnische redenen tot doorverhuur van de woning over te gaan. De woningportefeuille De woningen die in Woningmaatschap XLI worden opgenomen, liggen in het lagere prijssegment van de markt. De gunstige marktvooruitzichten van dit marktsegment kunnen optimaal worden benut door een evenwichtige samenstelling van de woningportefeuille. De vastgoedportefeuille van de maatschap bestaat uit 530 woningen, (489 appartementen en 41 eengezinswoningen), 57 garages en 34 parkeerplaatsen. De portefeuille kent een goede geografische spreiding en verspreidt zich over Almere, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Eelde, Eindhoven, Groningen, Kaatsheuvel, Nijmegen, Oss, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Veghel en Zwolle. De Nederlandse woningmarkt In Nederland is al geruime tijd sprake van een onevenwichtige woningmarkt. Daarnaast heeft de economische crisis de markt niet onberoerd gelaten. Dat was vooral te zien in het omzetvolume en veel minder aan het prijsniveau. De vraag naar koopwoningen vertaald naar het aantal verkooptransacties, daalde in 2009 met ruim 30% ten 2

3 Veghel Eelde Amersfoort Oss Dordrecht Groningen opzichte van De gemiddelde woningprijs daalde met 3,6% (ABF valuation). Dit gemiddelde verschilt per segment. De consument is als gevolg van de onzekerheden over het economisch herstel en de discussie over de hypotheek renteaftrek terughoudend op de woningmarkt. De doorstroming is belemmerd, omdat de consument geen woning aankoopt voordat de huidige woning is verkocht. De betaalbaarheid staat echter niet onder druk. De hypotheekrente is momenteel laag. Met de gedaalde verkoopprijzen en de lage hypotheekrente zijn de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt gestegen. Toch blijft het voor deze doelgroep moeilijk een passende woning te kopen. De krapte op de woningmarkt blijft in de komende jaren bestaan en dat zou vooral in de economisch sterke regio s een goede basis voor toekomstige huizenprijs stijgingen kunnen zijn. Volgens de meest recente prognoses van het CPB zal de bevolking van Nederland van de huidige 16,5 miljoen inwoners nog doorgroeien naar ongeveer 17,5 miljoen inwoners in Belangrijker voor de benodigde uitbreiding van de woningvoorraad is de groei van het aantal huishoudens. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens (door verdunning) tot 2025 toeneemt met , een stijging van 12%. Hiermee is de groei van huishoudens drie keer zo hoog als de bevolkingsgroei (4%). De woningvoorraad zal jaarlijks met woningen moeten toenemen om aan de woningvraag van deze huishoudens te kunnen voldoen. Op regionaal niveau heeft de groei van het aantal huishoudens onder andere invloed op de behoefte aan woningen. Of deze behoefte ook vertaald wordt in een aantrekkende woningmarkt, is sterk afhankelijk van economische vooruitzichten. Op korte termijn gaat het CPB uit van een economische groei van 1,75% in 2010 en 1,5% in De inflatie zal voor 2010 naar verwachting op een laag niveau blijven. Aantrekkende wereldhandel en stijgende grondstoffenprijzen kunnen voor een opwaartse druk van de inflatie zorgen. De verwachting is dat op de middellange termijn door het ruime monetair beleid de korte en lange termijn rente het lage niveau niet zullen vasthouden. Het herstel van de economie wordt in eerste instantie getrokken door de export, die profiteert van een aantrekkende wereldhandel. De verwachting is dat de consumentenbestedingen zullen aantrekken, geholpen door een stijgend consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen is vanaf het derde kwartaal van 2009 weer stijgend. De verwachting is dat met een verder herstel van het consumentenvertrouwen ook de vraag op de woningmarkt zal verbeteren. Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is voor het eerst in twee jaar weer positief. Huiseigenaren en starters verwachten dat er meer woningen zullen worden verkocht (bron: ING WoonBericht). Het beleggen in woningen is vanwege deze middellange termijn vooruitzichten aantrekkelijk. De waarde zou zich positief kunnen ontwikkelen. Door het stabiele directe rendement en met goede vooruitzichten op waardestijgingen zou het momenteel een juist moment kunnen zijn om te beleggen in woningen. De structuur van Woningmaatschap XLI Door voor een maatschapsstructuur te kiezen heeft een belegging in Woningmaatschap XLI alle kenmerken van een directe vastgoedbelegging. Het beheer van de portefeuille wordt voor u verzorgd, zodat u geen omkijken heeft naar bijvoorbeeld onderhoud, eventuele leegstand en de invordering van huurpenningen. Staalbankiers is er vanwege ruim 20 jaar ervaring met het initiëren en managen van 3

4 Almere Rosmalen Groningen Den Haag Eindhoven Eindhoven woningmaatschappen, bij uitstek op ingericht om uw belegging tijdens de gehele looptijd goed te beheren. De maatschap wordt aangegaan voor een periode van zeven jaar en omvat alle opbrengsten en kosten vanaf 7 oktober Het is niet mogelijk om tussentijds uit de maatschap te treden. De rendementsprognose Het geprognosticeerde rendement (IRR) bedraagt gemiddeld circa 7% op jaarbasis. De maatschap streeft naar het behalen van een rendement uit de verhuur van het vastgoed en het realiseren van verkoopwinst door de woningen te verkopen zodra de bestaande huurovereenkomst wordt beëindigd. In voorkomende gevallen kan tot verkoop aan de huidige huurders worden overgegaan of kan doorverhuur van de woningen plaatsvinden. Dit wordt echter niet actief nagestreefd. Bij verkoop van een woning dient eerst de bancaire financiering per woning te worden afgelost. Voor zover de normale bedrijfsuitoefening dit toelaat, wordt de eventueel behaalde verkoopwinst, samen met het exploitatieresultaat uit de verhuur van de woningen, twee keer per jaar uitgekeerd aan de vennoten. De rendementsprognose is gebaseerd op verschillende uitgangspunten en financiële gegevens. Wij verwijzen u naar het prospectus voor een nadere uitleg en onderbouwing van alle vermelde cijfers. Fiscale behandeling Bij particulieren wordt een belegging in Woningmaatschap XLI in beginsel belast in box 3. Rechtspersonen zoals een B.V. en een N.V. worden in beginsel met vennootschapsbelasting belast over de behaalde resultaten en vermogenswinsten uit het maatschapsaandeel. In bepaalde gevallen kan de fiscale behandeling hiervan afwijken. Indien u wilt weten hoe uw belang in de maatschap in uw specifieke situatie zal worden belast, adviseren wij u vooraf contact op te nemen met uw belastingadviseur. Beleggingsrisico Beleggen in vastgoed brengt risico s met zich mee. Deelnemers aan Woningmaatschap XLI dienen zich bewust te zijn van de onzekerheden die inherent zijn aan toekomstgerichte informatie in het algemeen en beleggen in vastgoed in het bijzonder. Hoewel het geprognosticeerde rendement van Woningmaatschap XLI is gebaseerd op een zorgvuldige inschatting van de marktontwikkeling, biedt het geen garantie voor het uiteindelijke resultaat. De aankoop wordt deels gefinancieerd door een hypothecaire geldlening ad Per participatie betekent dit dat een bedrag van aan Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen ter verwerving van het vastgoed wordt geleend. De hypothecaire geldlening is non-recourse. Dit betekent, dat indien de maatschap op enig moment niet in staat blijkt te zijn om aan haar betalings verplichtingen tegenover de kredietverlener te voldoen, de privévermogens van de vennoten worden beschermd. De vreemd vermogen financier kan schade slechts op het vastgoed van de maatschap verhalen en niet op de privé-vermogens van de vennoten. Het risico van uw belegging is beperkt tot uw inleg. Voor uitgebreide informatie over de risico s verwijzen wij u graag naar het prospectus, dat vanaf eind oktober 2010 beschikbaar komt. Kosten Voor Woningmaatschap XLI kan geen kostenratio worden opgesteld omdat het fonds op het moment van aanbieding korter dan één jaar bestaat. De (verwachte) kostenstructuur van Woningmaatschap XLI wordt op de volgende pagina weergegeven. Alle eenmalige kosten zijn inbegrepen in het participatiebedrag. 4

5 Nijmegen Zwolle Kaatsheuvel Almere Kaatsheuvel Sint Michielsgestel De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het geprognosticeerde rendement. Separaat van het bovenstaande worden er emissiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen maximaal 2% van de inleg. Inschrijven op Woningmaatschap XLI De participaties in Woningmaatschap XLI worden aangeboden door Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. De omvang is per participatie, exclusief emissiekosten. Er zijn 795 participaties beschikbaar. De inschrijving tot deelneming in Maatschap Woningmaatschap XLI wordt in beginsel opengesteld tot en met 1 december De Maatschap omvat alle opbrengsten en kosten vanaf 7 oktober De maatschap wordt aangegaan op 20 december 2010 of eerder of later als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. U kunt vanaf begin november 2010 inschrijven door gebruik te maken van het daarvoor bestemde deelnameformulier. Meer informatie Het prospectus is vanaf eind oktober 2010 kosteloos verkrijgbaar bij Staalbankiers. Voor dit product is tevens een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Deze is te vinden op Lees het prospectus en de financiële bijsluiter voordat u het product koopt. Overdrachtsbelasting (eenmalig) 6% over de koopsom van het vastgoed Verwervings- en plaatsingskosten (eenmalig) 2% over de koopsom van het vastgoed Notariskosten en kadastrale rechten (eenmalig) 0,25% over de koopsom van het vastgoed Afsluitprovisie financiering (eenmalig) Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: uw Staalbankiers Bankier of Beleggingsadviseur; het Client Service Center ; Exploitatiekosten (jaarlijks) Verkoopkosten (jaarlijks) Beheervergoeding (jaarlijks) Winstdeling (jaarlijks) Royementskosten hypothecaire financiering totaal gemiddeld 22,9% van de bruto huuropbrengst 2,5% van de verkoopopbrengst 5% van de huuropbrengst inclusief servicekosten 10% van de gerealiseerde nettowinst bij verkoop van een woning 150 per doorhaling Vergunning AFM Op grond van artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht dienen beheerders van beleggingsinstellingen te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder van Woningmaatschap XLI, Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V., heeft deze vergunning op 14 september 2006 verkregen. 5

6 Amersfoort Dordrecht Oss Regio Noord-Holland Prinsen Bolwerk MA Haarlem Tel: Fax: Regio Den Haag Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: Woningmaatschap XLI Een directe belegging in Nederlands vastgoed Huidige schaarste op de woningmarkt biedt interessante mogelijkheden Goede geografische spreiding van de objecten Geprognosticeerd rendement (IRR): circa 7,0% op jaarbasis Door de gekozen financieringsconstructie is het risico in principe beperkt tot uw inleg Naar verwachting jaarlijkse inkomsten door uitkering exploitatieresultaat en verkoopresultaat Uitkering van de resultaten: tweemaal per jaar U profiteert van de jarenlange vastgoedervaring en expertise van Staalbankiers Looptijd zeven jaar. Tussentijds uittreden is niet mogelijk Inschrijfperiode: vanaf begin november 2010 Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingstrategie. Elk voorbeeld gegeven in deze publicatie, geldt enkel ter nadere uitleg van het betreffende product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden genomen of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel. Hoewel de in deze publicatie gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld en zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, aanvaardt Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie na verloop van tijd verouderd is. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V., statutair gevestigd te Den Haag aan de Lange Houtstraat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer De AFM heeft op 14 september 2006 een vergunning verleend als bedoeld in artikel 4 van de Wtb (thans artikel 2:67 Wft) aan Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V.. Op basis van deze vergunning is de Beheerder bevoegd beleggingsinstellingen te beheren die beleggen in vastgoed. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V.. Regio Midden Maliebaan CV Utrecht Tel: Fax: Regio Noordoost Eekwal LA Zwolle Tel: Fax: Regio Twente M.H. Tromplaan JJ Enschede Tel: Fax: Regio Oost Stationsweg EJ Oosterbeek Tel: Fax: Regio Zuid Parklaan CW Eindhoven Tel: Fax: Bankiers met inlevingsvermogen

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Prospectus Woningmaatschap XXXIX

Prospectus Woningmaatschap XXXIX Prospectus Woningmaatschap XXXIX Prospectus Woningmaatschap XXXIX Lange Houtstraat 8 2511 CW DEN HAAG Postbus 327 2501 CH DEN HAAG Telefoon: (070) 310 15 64 Fax: (070) 364 82 34 E-mail: info@staalbankiers.nl

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN

Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN Prospectus voor de plaatsing van 278 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP WADDINXVEEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN ING Real Estate Woningfonds VI CV BROCHURE De Autoriteit Financiële Markten heeft op 14 november 2005 aan de Beheerder van het fonds ING

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV AUSTRALIE / AZIE / EUROPE / GROOT-BRITTANNIE / NOORD-AMERIKA ING Real Estate Woningfonds VI CV PROSPECTUS Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070 341 89 89 F 070 341 95 25 I www.privatefundmanagement.nl

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV

Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV Prospectus AEFIDES VASTGOED IX CV Prospectus in verband met de uitgifte van 320 participaties van 12.500,- (exclusief 3,0% emissiekosten) (totaal 4.000.000,-) in AEFIDES VASTGOED IX CV gevestigd te Groningen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

ING Real Estate Woning-Winkelfonds V CV

ING Real Estate Woning-Winkelfonds V CV INVESTMENT MANAGEMENT ING Real Estate Woning-Winkelfonds V CV PROSPECTUS EUROPA / AZIE / AUSTRALIE / GROOT-BRITTANNIE / VERENIGDE STATEN Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV

Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV Prospectus MeesPierson-LaSalle Vastgoedfonds II CV Kernpunten Het tweede vastgoedfonds op initiatief van MeesPierson en LaSalle Investment Management Defensieve belegging in kwaliteits winkelvastgoed Goede

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE EMISSIE

TWEEDE OPENBARE EMISSIE PROSPECTUS RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. Voor úw

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 15 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Brochure. Homburg MediArena

Brochure. Homburg MediArena Brochure Homburg MediArena Inhoudsopgave SAMenvAtting 5 Beleggingsdoelstelling 5 investering 5 geprognosticeerd rendement 5 Dividendbeleid 6 Looptijd 6 Structuur 6 Kosten 6 Risico s 6 Deelname 6 Prospectus

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie)

Nadere informatie

Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V.

Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. Prospectus vastgoedfonds Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. In verband met de uitgifte van Vastgoedobligaties totaal 5.340.000 in Schild Duitsland Residentie Obligatiefonds N.V. gevestigd

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 16 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie