BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1"

Transcriptie

1 Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) / SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek naar en weergave van de informatie over SynVest RealEstate Fund N.V. zoals weergegeven in het prospectus, de jaarrekening 2010 en de aan Beurswaage verstrekte aanvullende informatie. Op de belangrijkste onderdelen, welke van invloed kunnen zijn voor een investeringsbeslissing, wordt in deze analyse nader ingegaan. De belangrijkste positieve en negatieve aspecten uit deze onderdelen zijn als samenvattende aandachtpunten en conclusies apart weergegeven. Het betreft hier een aangepaste analyse op basis van de recente jaarstukken 2010 en kwartaalrapportage over het eerste kwartaal De aanbieder, SynVest Fund Management B.V. is tevens beheerder van het fonds. Er worden aan de beleggers certificaten uitgegeven Wegen naar rendement van momenteel 3.950, - per stuk. Het betreft een semi-open fonds waardoor er geen vaste looptijd of beperkte omvang van de emissie is. Het verkregen eigen vermogen wordt met een hypothecaire financiering gebruikt voor de aankoop van commercieel vastgoed in Nederland. Het fonds keert dividend uit dat momenteel 7,8% op jaarbasis bedraagt. Bij eventueel extra resultaat uit exploitatie of na verkoop van vastgoed ontvangen de certificaathouders een bonusdividend. Aanbieder Het fonds is sinds 2005 actief. De aanbieder en beheerder, SynVest Fund Management B.V., heeft een directie die al veel langer actief is op het gebied van vastgoed beleggingen en het initiëren en beheren van vastgoedfondsen (FiduVast, sinds Vanuit die ervaring en deskundigheid uit het verleden is gekozen voor de opzet van een open vastgoedfonds. De directie bestaat uit de heren F.J. Panhuyzen en Mr E.J. Pot. Frits Panhuyzen was beleggingsmakelaar te Arnhem met zijn eigen kantoor. Via een fusie en een verkoop werd dit kantoor onderdeel van de Meeùs Groep. Voor die tijd is hij reeds begonnen met FiduVast. Dit fonds bestaat nu ruim 14 jaar een heeft over de looptijd ieder jaar een positief resultaat behaald. Inmiddels is hij geen directeur meer van dit fonds. Vanaf 2005 is hij directeur van de beheerder van SynVest. Evert Jan Pot is vele jaren actief als fiscalist en advocaat. Daarnaast heeft hij veel vastgoedervaring via zijn adviespraktijk en eigen beleggingen. SynVest is één van de belangrijkste aanbieders van een open fonds waarbij de beleggingen uitsluitend in direct vastgoed plaatsvinden. Het belegd vermogen bedraagt momenteel ruim , -. Beheerder beschikt over een vergunning conform de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM. Juridische structuur Het fonds is een naamloze vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Naast enkele aandelen welke worden gehouden door de beheerder, worden alle aandelen gehouden door de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen (St.AK). Deze St.AK geeft certificaten uit aan de beleggers. Economisch betekent dit dat een belegger dezelfde rechten en inkomsten heeft als een aandeelhouder maar dat de stemrechten worden uitgeoefend door de St.AK. Deze heeft een onafhankelijk bestuur dat de belangen van de beleggers vertegenwoordigd. Het beheer van het fonds wordt gevoerd door SynVest Fund Management B.V. op basis van de Management- en Beheerovereenkomst. De aandelen worden maandelijks geplaatst dus de flexibiliteit voor het toetreden is zeer groot. Er worden bij uitgifte geen emissiekosten in rekening gebracht. De aandelen hebben een nominale waarde van 10, - en ieder certificaat correspondeert met 100 aandelen. De handelskoers bedraagt op dit moment 3.950, - zodat er een agio wordt betaald. Deelname kan vanaf 1 certificaat van 3.950, -. De handelskoers wordt bepaald op basis van de intrinsieke waarde per aandeel. Volgens de laatst bekende cijfers bedraagt deze per certificaat 3.740, -. Dit is lager dan de handelskoers. De reden hiervan is gelegen in de fundingprovisie van 5% die direct ten laste wordt gebracht van het agio. Dit heeft tot gevolg dat de intrinsieke waarde bij uitgifte van het certificaat direct 5% lager ligt. In een reactie geeft de directie aan dat het beleid van het fonds er op is gericht de handelskoers te houden op de intrinsieke waarde minus de fundingprovisie. Er wordt daarnaast een marge van 2,5% aangehouden waarbinnen het fonds de mogelijkheid heeft om de handelskoers te stabiliseren op 3.950, -. Opvallend is dat het resultaat maandelijks wordt uitgekeerd in de vorm van een voorschotdividend van effectief 7,8% per jaar. Daarop wordt dan wel 15% dividendbelasting ingehouden. Deze zogenaamde voorbelasting kunt u deze 1

2 echter weer verrekenen bij uw aangifte inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting. Het fonds is een fiscale beleggingsinstelling, daardoor betaalt het fonds zelf geen vennootschapsbelasting en is de fiscale behandeling voor de participanten gelijk aan die van de besloten fondsen: een Box 3 belegging zodat alleen de waarde van de certificaten in de belastingheffing betrokken wordt tegen effectief 1,2%. Als u uw certificaten zou willen verkopen geldt een inkoopsysteem, zonder tussenkomst van een notaris. Hier is de flexibiliteit iets minder groot omdat de inkoop pas voor het eerst vanaf drie jaar na aankoop kan plaatsvinden. Na deze termijn kunt u de certificaten echter maandelijks aan het fonds aanbieden. Zij hebben de plicht, mits voldoende liquiditeit beschikbaar is, deze in te kopen tegen de dan geldende handelskoers. Wel geldt bij inkoop een discount van 2,5%, welke ten goede komt aan het fonds. Voor de inkoop van certificaten wordt een liquiditeitsreserve van minimaal 10% aangehouden. In een reactie geeft de aanbieder aan dat (eventueel) meer kan worden ingekocht. Certificaten kunnen daarnaast alleen met derden worden verhandeld via De Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX). NPEX is een elektronische marktplaats voor niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. het beleggingsbeleid nog te veel op kantoren was gebaseerd. In 2010 en eerste kwartaal 2011 is het fonds er echter in geslaagd om veel meer winkels aan te kopen waardoor de verdeling beter past bij het beleid en wat de markt momenteel als wenselijk acht. Verwacht mag worden dat het fonds in 2011 deze trend doorzet: minder beleggen in kantoren en meer in winkels, logistiek en zorg gerelateerd vastgoed. De totale waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt nu ongeveer , - Over het algemeen is sprake van goede huurders waarbij de looptijd van de huurcontracten middellang is (gemiddeld rond de 6 jaar). Afbeelding 2. Overzicht van de verdeling in onroerend goed Bedrijfsruimten 25% Zorginstellingen 5% Winkels 42% Afbeelding 1. Structuuroverzicht Kantoren 28% De laatste investeringen van het fonds betreffen de volgende objecten: Vastgoed De beleggingsportefeuille bestaat uit een mix van kantoren (28%), winkels (42%), bedrijfspanden (25%) en zorg gerelateerd vastgoed (5%). Hierdoor bereikt men een goede risicospreiding over de verschillende soorten vastgoed. Dat geldt ook voor de locaties: de huidige 57 objecten met 94 huurders, liggen goed gespreid door heel Nederland. Voorheen moesten we constateren dat de verdeling in de portefeuille ten opzichte van s Heerenbergh: een logistieke bedrijfsruimte van m 2 volledig verhuurd aan DSV Solutions B.V. Koopsom , - bij een jaarhuur van , - Zwolle: bouwmarkt van m 2 verhuurd aan Formido Bouwmarkten N.V. Koopsom , - bij een jaarhuur van , - Arnhem: winkels en horeca op Jansplein. Huurders zijn Intersport/N. Linnenbank B.V. en Indian Restaurant Mantra. Koopsom , - bij een jaarhuur van , - Hoensbroek: betreft een zorginstelling van m 2 verhuurd aan Stichting Novizorg. Koopsom , - bij een jaarhuur van , - Emmen: winkelcentrum De Weiert van m 2 met 22 huurders waaronder Etos, Apple en Bruna. Koopsom , - bij een jaarhuur van , - Maastricht: recent is in 2011 een object aangekocht dat is verhuurd aan Stichting Mondriaan, een zorginstelling, voor een prijs van , -. De koopsom bedroeg , - Den Haag: aangekocht in 2011 een klein object van , - bij een huur van , - Bussum; aangekocht in 2011 en verhuurd aan zes huurders (winkels) tegen een huurprijs van , -. De koopsom bedroeg , - 2

3 Momenteel is er weinig leegstand in de portefeuille (1,9%), hetgeen in de huidige markt zeer gunstig genoemd mag worden. In de rendementsberekening is rekening gehouden met een leegstandrisico. In het eerste kwartaal 2011 is tevens een verkoopresultaat gerealiseerd door de verkoop van één van de panden van het fonds te Sneek voor een bedrag van , -. Afbeelding 3. Resterende looptijd van de huurcontracten 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% tot 1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar De grafiek laat een gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten zien van 4,4 jaar. Indien woningen, parkeerplaatsen en huurgaranties buiten beschouwing worden gelaten, is het verschil marginaal: 4,5 jaar (ofwel een verschil van slechts 0,1 jaar). Fondsvermogen Het totale fondsvermogen bedraagt per 31 maart 2011 ruim , -. Aangezien het hier een open groei fonds betreft is de totale fondsomvang op termijn niet bekend. Het eigen vermogen is ca De hypothecaire financiering bedraagt ongeveer , -. Van de fondsinvestering worden ook de fondskosten betaald. Naast de gebruikelijke financieringskosten en vastgoedkosten (1,9% over de waarde van de aankoop), betreft dit een fundingprovisie van 5% van het bijeengebrachte kapitaal ter dekking van emissiekosten, provisies intermediairs en structureringskosten. In vergelijking met andere fondsen is dit een vrij laag percentage. Zeker nu dus alle kosten ook echt worden meegerekend in het rendement. Het fonds kent geen emissiekosten. Financiering Omdat sprake is van een fiscale beleggingsinstelling mag het fonds niet meer dan 60% van de waarde van het vastgoed financieren. Daardoor is sprake van een lagere hefboomwerking maar ook van een wat lager financieringsrisico. Eind 2010 was de financiering met vreemd vermogen iets hoger dan 60% (4%) dan de waarde van het vastgoed. Begin 2011 is echter nog vastgoed aangekocht zonder hypothecaire financiering zodat verwacht mag worden dat deze verhouding nu weer op de gewenste 60% ligt. De huidige financiering van , - kent een redelijk lange looptijd van meer dan 5 jaar na aanvang. De rentepercentages variëren rond de 4,9% gemiddeld. Voordeel van een beperkte financiering is dat niet afgelost hoeft te worden, hetgeen de cashflow voor nu en de toekomst waarborgt. Afbeelding 4. Overzicht van de resterende looptijd van de hypothecaire financieringen 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% tot 1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar De grafiek in afbeelding 4 laat een overzicht van de resterende contractduur zien, van gemiddeld 10,7 jaar, van de diverse hypothecaire financieringen. Kosten De kosten voor de deelname zijn vrij beperkt omdat geen emissiekosten in rekening worden gebracht en alleen een discount van 2,5% op de handelskoers bij verkoop, die overigens ten goede komt aan het fonds en niet de beheerder van het Fonds. De kosten van de fondsinvestering zijn marktconform wat de financiering- en de vastgoedkosten betreft. De 5% fundingprovisie over het bijeengebrachte vermogen lijkt in eerste instantie wellicht hoog, maar is in feite juist laag omdat dit alle kosten dekt. Gemiddeld berekenen veel andere aanbieders toch wel 8% of meer voor structurering-, marketing-, oprichtingen emissiekosten. De exploitatiekosten van het vastgoed bedragen 9,5% van de huurinkomsten. Dit lijkt vrij hoog, maar dit is inclusief een ruime voorziening (4,5%) voor onderhoudskosten. Indien de werkelijke kosten lager zijn komt dit ten goede aan het fonds. Het rendement kan daardoor dus nog beter uitvallen. Nu in de exploitatie ook rekening wordt gehouden met 5% leegstand na 5 jaren, kan ook de exploitatieprognose op dit punt beter uitvallen dan verwacht. De vastgoedbeheerkosten zijn met 4% van de huurinkomsten normaal. De jaarlijkse fondskosten wordt met name bepaald door de managementfee voor de beheerder van 0,7% van het fondsvermogen. In vergelijking met andere fondsen is dit laag aangezien de gemiddelde jaarlijkse fondskosten vaak 1% tot wel 1,8% van het vermogen bedragen. De Total Expense Ratio (vaak afgekort tot TER) van het fonds bedraagt 4,0% en geeft weer wat de totale kosten zijn in verband met het beheer van beleggingen als percentage uitgedrukt van het gemiddeld uitstaand vermogen. Dit is lager dan de benchmark van 7,41% welke het gewogen marktgemiddelde betreft van 65 fondsen van 23 verschillende aanbieders. Bedenk echter dat de aan- en verkoopkosten niet in de TER zijn verwerkt. 23

4 Rendement De prognose van het exploitatieresultaat is 6 tot 8%. Dit wordt ook gerealiseerd. Het gemiddeld rendement over 2010 bedroeg 10,7%. Dit is inclusief een ongerealiseerde waardestijging op de portefeuille. Indien die buiten beschouwing blijft bedroeg het werkelijke exploitatierendement ongeveer 5.3%. Dit is beter dan 2009 maar nog steeds te laag ten opzichte van de uitgangspunten. Dit komt ondermeer door de grote instroom aan kapitaal vanaf medio 2010 welke pas per december weer volledig belegd was. Daardoor zien we in het eerste kwartaal 2011 ook weer een toename van het rendement op kwartaalbasis naar 11% (inclusief verkoopwinst Sneek). Exclusief dit verkoopresultaat was het rendement 8,4%. Hoewel het fonds in 2005 begon met een maandelijks interimdividend van 6,2% is dit thans 7,8% per jaar. Dit wordt maandelijks uitgekeerd. Uit de jaarcijfers 2010 blijkt dat er meer is uitgekeerd dan aan resultaat gemaakt zodat de winstreserve verder negatief is geworden. Aan de andere kant laat het genormaliseerde rendement (de winst zonder rekening te houden met incidenteel verkoopresultaat) over het 1e kwartaal 2011 een resultaat van 8,4% zien, hetgeen hoger ligt dan het voorschot dividend. De financiële prognose in het prospectus wordt goed onderbouwd zodat men er van mag uitgaan dat de verwachte rendementen ook behaald gaan worden. Naar verwachting is de waardeontwikkeling van de portefeuille stabiel. Risico s Omdat het vastgoed goed gespreid is over de soort en locatie en deze spreiding door de groei van het fonds alleen maar toeneemt, is het vastgoedrisico beperkt. Met name nu in 2010 een betere spreiding is gerealiseerd met nadruk op winkelvastgoed. Ook omdat sprake is van zeer diverse huurders en een goede leegstandvoorziening zal hier weinig risico te verwachten zijn. De overige risico s zijn allemaal goed voorzien in de prognoses. Een risico voor een open fonds is wel de jaarlijkse waardemutatie van het vastgoed. Dit laatste kan echter ook positief uitpakken. Het dient te worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot besloten vastgoedfondsen, hiermee wel goed financieel inzicht wordt geboden in het fonds. Nu in 2008 en 2009 is afgewaardeerd wordt verwacht dat de waarde zal stabiliseren. Ook ten aanzien van de financieringsstructuur zijn geen bijzondere risico s te verwachten, met name omdat alle rentes op hypothecaire leningen voor circa 10 jaar zijn gefixeerd. Een beperkt risico doet zich voor in de kapitaalpositie. Omdat meer rendement wordt uitgekeerd dan feitelijk wordt gemaakt, gaat een deel van de uitkering ten laste van de agioreserve. De waarde per certificaat wordt daardoor lager. Dat kan in de toekomst wijzigen in geval van gunstige verkopen of herwaardering van het vastgoed. In het algemeen mag gesteld worden dat het risicoprofiel van een dergelijk fonds relatief laag is. Overige opmerkingen Transparantie in de markt wordt steeds belangrijker. SynVest beschikt over een permanente vergunning en staat onder toezicht van de AFM. De kwartaalrapportages en de nieuwsbrieven van het fonds zien er goed verzorgd uit en worden gepubliceerd op de website van het fonds. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Deloitte, en de vastgoedportefeuille wordt jaarlijks gewaardeerd door DTZ Zadelhoff. Het onafhankelijke stichtingsbestuur bestaat uit de heren Prof. Dr. W. Vermeend (oud minister en staatssecretaris) en Drs. R.J.X. Wanders (CFO ANWB). Aandachtspunten en conclusies + risicospreiding in vastgoed + toename winkelvastgoed + lage financiering in relatie tot de waarde van het vastgoed (60%) + hoge mate van flexibiliteit bij toe- en uittreden + lage kostenstructuur - door hoge uitkering t.o.v. gerealiseerd rendement minder ruimte voor koersstijging - daling uitkeringsrendement De analyse van SynVest RealEstate Fund N.V. is in opdracht geschreven voor SynVest Fund Management B.V. copyright Beurswaage 14 juni 2011 Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 24

5 Beurswaage B.V. Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) Bankrekeningnummer KvK Midden-Nederland Wegen naar rendement

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl VBI Winkelfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Vos Retail Fund IV. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Vos Retail Fund IV. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Vos Retail Fund IV Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie)

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder Initiatiefnemer van het vastgoedfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds - Emissie II Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 F O N D S A N A L I S T E N info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als Super Winkel Fonds BV verplicht gesteld. De financiële bijsluiter is opgesteld volgens

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V.

Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V. Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V. Belangrijkste informatie over de belegging Dit document is opgesteld op 16-feb-2018. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Analyse Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN

BEURSWAAGE. Analyse Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Analyse Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Nadere informatie

synvest realestate fund n.v. prospectus

synvest realestate fund n.v. prospectus synvest realestate fund n.v. prospectus b e l e g g e n i n n e d e r l a n d s c o m m e r c i e e l v a s t g o e d In dit Prospectus informeren wij u over de mogelijkheid om in vastgoed te beleggen

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

synvest realestate fund n.v. prospectus beleggen in nederlands commercieel vastgoed

synvest realestate fund n.v. prospectus beleggen in nederlands commercieel vastgoed synvest realestate fund n.v. prospectus beleggen in nederlands commercieel vastgoed NL PROSPECTUS SYNVEST REALESTATE FUND N.V. Inhoud 1. Samenvatting 2 2. Definities 4 3. Structuur 6 4. Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Obligaties van MGF III B.V.

Obligaties van MGF III B.V. Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties van MGF III B.V. Dit document is opgesteld op 08-dec-2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Nadere informatie

Obligaties. van MGF III B.V. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Obligaties. van MGF III B.V. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties van MGF III B.V. Dit document is opgesteld op 19-feb-2018 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Heartland C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Heartland C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Heartland C.V. Aanbieder De initiatiefnemer is de Canadese vastgoed ontwikkelmaatschappij

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 N.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Aedificium Retail B.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Homburg MediArena. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Homburg MediArena. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Homburg MediArena Aanbieder Homburg Capital B.V. (hierna: Homburg ) treedt

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

BEURSWAAGE. O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3 Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

OVERZICHT PORTEFEUILLE

OVERZICHT PORTEFEUILLE OVERZICHT PORTEFEUILLE 7. OVERZICHT ONROEREND GOED PORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2010 Almere, Camerastraat 6, 8 en 10 Aankoopdatum: 31 oktober 2006 Bedrijfs/kantoorpanden Opp.kantoorruimte: 1.496 m2 Opp.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Obligatielening Park Waelstroom Inleiding Deze

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij opzetten van een vastgoedfonds Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale aspecten bij opzetten van een vastgoedfonds Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale aspecten bij opzetten van een vastgoedfonds Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Disclaimer vooraf: sinds het opstellen van deze presentatie, is het

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2016

Halfjaarverslag 2016 Halfjaarverslag 2016 Institutioneel beleggen in Nederlands vastgoed Altera Vastgoed is een Nederlands niet-beursgenoteerd vastgoedfonds voor institutionele beleggers, dat opereert onder een AIFM vergunning.

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten. SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS. Aankondiging eerste emissie 2013

Beleggen in Nederlandse supermarkten. SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS. Aankondiging eerste emissie 2013 SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS Aankondiging eerste emissie 2013 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS Beleggen in Nederlandse supermarkten Supermarkt Beleggingsfonds,

Nadere informatie

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Jaarrekening 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2

SynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2 AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1 1.1 Verslag directie 2 2. Halfjaarcijfers 3 2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2018 4 2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 5.000 aandelen tegen een prijs van 1.0oo per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Certificaat van aandelen in ISG Groeifonds BV

Certificaat van aandelen in ISG Groeifonds BV Belangrijkste Informatie over de belegging Certificaat van aandelen in ISG Groeifonds BV Van ISG Groeiffonds BV Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te bedrijpen.

Nadere informatie

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen

Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Wij willen graag kunnen kiezen tussen defensief of offensief beleggen Profiteert u als de markt straks herstelt? Wie de berichten over de huidige financiële markt volgt, weet dat deze voornamelijk gaan

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I

7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I 7% OBLIGATIE HEERENSTEDE VASTGOED MIX I INHOUDSOPGAVE De obligatielening 3 - Rentevergoeding 3 - Looptijd en aflossing 3 - Tussentijds verkopen 3 Het vastgoed 3 - Kantoorpand Stichting Reclassering Nederland,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING Vooraankondiging SAMENVATTING Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement

Nadere informatie

synvest german realestate fund n.v. Prospectus beleggen in duits woning en winkel vastgoed SynVest German RealEstate Fund N.V. 1

synvest german realestate fund n.v. Prospectus beleggen in duits woning en winkel vastgoed SynVest German RealEstate Fund N.V. 1 DE synvest german realestate fund n.v. Prospectus beleggen in duits woning en winkel vastgoed SynVest German RealEstate Fund N.V. 1 2 DE PROSPECTUS SYNVEST german REALESTATE FUND N.V. Inhoud 1 Samenvatting

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Obligaties Briqchain Real Estate

Obligaties Briqchain Real Estate Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties Briqchain Real Estate van Briqchain B.V. Dit document is opgesteld op 02-okt-2018 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van

Nadere informatie