Sectorale hospitalisatieverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorale hospitalisatieverzekering"

Transcriptie

1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met Sectorale hospitalisatieverzekering SFBI Sectorale hospitalisatieverzekering 1

2 Nuttig adres Federale Verzekering Stoofstraat Brussel Contactgegevens Beheer: of tel Schade: of tel Sectorale hospitalisatieverzekering SFBI

3 Inhoudstafel 1. Wie is verzekerd? 2. Wat is verzekerd? 3. Wat is het eigen risico? 4. Wat is het maximumbedrag van de waarborgen? 5. Wat te doen bij een schadegeval? 6. Een afwachtverzekering: iets voor u? 7. Wat bij het verlaten van uw werkgever/de sector? 8. Wat met de gezinsleden? SFBI Sectorale hospitalisatieverzekering 3

4 1. Wieisverzekerd? Elkearbeiderdiesindszesmaandeneffectief tewerkgesteldisineenondernemingdieafhangtvan hetparitairsubcomité betonindustrie endie jongerdan65jaaris. Deaansluitingwordtaanvaardzondermedische formaliteiten. Erisgeenwachttijd. Deaansluitingeindigtop65jaar.Voorwievroegeruitde sectorvertrekteindigtdeaansluiting6maandennahet vertrek. 2. Watisverzekerd? Deverzekerdeuitkeringenzijn: verblijfineenziekenhuis; daghospitalisatie:dekostenvaneenchirurgischeingreep inhetkadervaneen daghospitalisatie waarvooreen terugbetalingvanhetr.i.z.i.v.gebeurt(=onedayclinic); dekostenvóórennaopnameineenziekenhuis,d.w.z. kostenvanverzorgingenbehandelingdierechtstreeks samenhangenmetdeopnameineenziekenhuisendie veroorzaaktwordenbinneneentermijnvanéénmaandvóór ofdriemaandennadebedoeldeopnameineenziekenhuis; deheelkundigeingreepzonderopnameineenziekenhuis; dekosteningevolgedeambulantebehandelingvanéén vandevolgendeernstigeziektes:kanker,miltvuur,buiktyfus ofparatyfus,ziektevanhodgkinenparkinson,multiple sclerose,hersenvliesontsteking,difterie,kinderverlamming, pokken,tetanus,ziektevancrohn,leukemie,mucoviscidose, Altzheimer,tuberculose,ziektevanPompe,virale hepatitis,encefalitis,cholera,aids,amyotrofischelaterale sclerose,malariaenziektevancreutzfeldt-jacob.onder behandelingskostenmoetenverstaanwordenallekostendie 4 Sectoralehospitalisatieverzekering SFBI

5 veroorzaaktwordenbuitenopnameineenziekenhuisendie betrekkinghebbenop:eenheelkundigeingreep,speciale verzorgingthuisofineenverpleeg-ofgespecialiseerde instelling,doordeziektenoodzakelijkgewordenanalysesen onderzoeken,hethurenvanmedischmateriaalinverband metdeziekte,farmaceutischeproducten,eninhetalgemeen allekostenwaarvoorfederaleverzekeringvoorafhaar toestemminggeeft; dekostenvaneendringendeoverbrengingnaareen verpleeginstellingwordenterugbetaald,toteenmaximum 150kmperverzekerdeenperhospitalisatie. 3. Watisheteigenrisico? Heteigenrisico(franchise)wordtperverzekeringsjaaren peraangeslotenevastgesteldop 125. Diteigenrisicowordtafgeschaftopvoorwaardedat ergeenenkeleligdagineenéénpersoonskamerwordt gefactureerdendatergeensupplementaireerelonen wordenaangerekend,metanderewoordenerelonendie bovendeverplichteziekteverzekeringuitstijgen. Indiendeaangeslotenetochgebruikmaaktvaneen éénpersoonskamerzalnogeenbijkomendeigenrisico van 50perdagwordentoegepast.Diteigenrisico kanmaximaalvoor10dagenperhospitalisatieworden aangerekend. 4. Watishetmaximumbedrag vandewaarborgen? Demaximaletussenkomstwordtperaangeslotene enperverzekeringsjaarvastgesteldopdriemaalde wettelijketegemoetkomingmeteenmaximumvan Hetliggeldwordtbeperkttot 125perligdag (remgeldinbegrepen). SFBI Sectoralehospitalisatieverzekering 5

6 5. Wattedoenbijeen schadegeval? IndienuinhetbezitbentvaneenpersoonlijkeAssurcard, beltufederaleverzekeringop,ophetvermelde telefoonnummer,metdekaartbijdehand.naenkelevragen (o.a.kaartnummer)weetuonmiddellijkofdeopname verzekerdisenofhetderdebetalerssysteemvantoepassing is.(defactuurwordtrechtstreeksaanfederaleverzekering overgemaakt.umoetdusgeenvoorschotbetalen). Indienunognietinhetbezitbentvanuwpersoonlijke Assurcardstuurtu,binnende15dagennadegebeurtenis diekanaanleidinggeventottoepassingvandewaarborg, naarfederaleverzekeringhetspecifiekeformulierdatukan bekomenbijuwwerkgever. UmoetinbeidegevallensteedsdedoorFederaleVerzekering gevraagdeinlichtingenverschaffen. 6. Eenafwachtverzekering: ietsvooru? Niemandmoetuvandaagnogvertellendateen individuelehospitalisatieverzekeringeenflinkehapuit uwbudgetzalkosten. Ukanevenwelnureedsuwplaatsjereserveren. Betaaltuvanafvandaagvooreenafwachtverzekering, danzalulater,wanneerdesectorale hospitalisatieverzekeringvoorueindigt,vooruw persoonlijkehospitalisatieverzekeringeenpremiebetalen dierekeninghoudtmetuwleeftijdvanvandaag. Interesse in een afwachtverzekering? Actie Gebruikhetuitknipformulierdatuinhetmiddenvan dezebrochurevindt.vulhetzorgvuldiginenstuurhet ondereengefrankeerdebriefomslagop. Uwgegevensdoormailenkannatuurlijkook: 6 Sectoralehospitalisatieverzekering SFBI

7 7. Watbijhetverlaten vanuwwerkgever/desector? Ugaatmet(brug)pensioen,uverliestuwjob,u staptovernaareenanderewerkgeverdieniet totdebetonindustriebehoortof erkomt ietsanderstussenwaardoorudesectorvande betonindustrieverlaat.onthouddatuopdatogenblik wellicht(*)eenindividuelevoortzettingvandeze hospitalisatieverzekeringkanafsluiten. Let wel op:umoetzelfactieondernemenenfederale Verzekeringhiervoorcontacteren. Doeditbinnende30dagennadatuwegbentuitde sector,zodatuuwrechtopindividuelevoortzetting veiligstelt. (*)voorwaarde:umoetkunnenaantonendatureeds24maandeneen hospitalisatieverzekeringhebt.die24maandenkunnenzichzowelover deperiodevanaansluitingbijdezesectoralehospitalisatieverzekering alsookoverdeperiodevoordienwaarugenootvaneenindividueleof collectievehospitalisatieverzekering,uitstrekken. Actie Gebruikhetuitknipformulierdatuinhetmiddenvan dezebrochurevindt.vulhetzorgvuldiginenstuurhet ondereengefrankeerdebriefomslagop. Uwgegevensdoormailenkannatuurlijkook: Ter info: kostprijs individuele hospitalisatieverzekering (basis2010 jaarlijksgeïndexeerd levenslange verzekering zonderonderschrijving afwachtverzekering) Opgelet:ustroomt,volgensuwleeftijd,doornaareen anderepremie.uwleeftijdwordtelkjaarop1januari gecontroleerd. -jongerdan60jaar: -vanaf60tot70jaar: -ouderdan70jaar-levenslang: 220perjaar 440perjaar 660perjaar SFBI Sectoralehospitalisatieverzekering 7

8 8. Watmetdegezinsleden? Dewerkgeverheeftdemogelijkheidomeensoortgelijke collectieveverzekeringvoordegezinsledenaftesluiten bijfederaleverzekering. 8 Sectoralehospitalisatieverzekering SFBI

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Arbeidsongevallen FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudstafel Hoofdstuk l i Doel van de verzekering blz.

Arbeidsongevallen FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudstafel Hoofdstuk l i Doel van de verzekering blz. Sol i d partners, flexible solulions ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudstafel Hoofdstuk l i Doel van de verzekering blz. Wat is het voorwerp van de verzekering? 2 Waar geldt de verzekering? 2 Hoofdstuk Solid

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSVERZEKERINGEN BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD 30.00.005/10 01/14 BEDRIJFSVERZEKERINGEN Uw bedrijf optimaal beschermd Bestudeerde, commerciële risico s ze horen bij het ondernemerschap. Net zoals

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 P A R A N T E E vzw LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN? Alle sportdisciplines beheerd en gereglementeerd

Nadere informatie

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 We geven hier drie voorbeelden. Bij elk voorbeeld laten we zien wat de pensioenopbouw en het verzekerd partnerpensioen

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max XL Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max in het kort 1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede bestuurders Met een contract B.A. Auto aan BM -2 bij AG Insurance. Automatisch

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie!

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? Werd u geconfronteerd met een mogelijke

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ZAM Dienstenwijzer schadeverzekeringen 2011 1/4

Inhoudsopgave. ZAM Dienstenwijzer schadeverzekeringen 2011 1/4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. ZAM: wie zijn wij?... 2 3. Onze diensten... 2 4. Onze partners... 2 5. Beloning... 3 6. Overeenkomst op afstand... 3 7. Bedenktijd na het afsluiten van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van Tilborg Zaltbommel

Dienstenwijzer. Van Tilborg Zaltbommel Dienstenwijzer Van Tilborg Zaltbommel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Van Tilborg: wie zijn wij?... 2 3. Onze diensten... 2 4. Onze partners... 2 5. Beloning... 3 6. Overeenkomst op afstand... 3 7.

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: Het Broodfonds

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: Het Broodfonds Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: Het Broodfonds Utrecht 22 november 2010 Content: De uitdaging Het Broodfonds Hoe ontstaan Wat is er nodig Praktijk, voorbeeld 1 Kosten Broodfonds deelname

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling?

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Mag ik vrijwilligerswerk doen twee weken na mijn bevalling? Zijn er bijzondere voorwaarden? n a t o l e i d e r s u u r

Nadere informatie

DKV SMILE. Gezonde tanden. Glimlach verzekerd. DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV SMILE. Gezonde tanden. Glimlach verzekerd. DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV SMILE Gezonde tanden. Glimlach verzekerd. DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Waarom DKV SMILE? Een gezond en mooi gebit is belangrijk voor iedereen. Het is niet alleen een essentieel onderdeel van je gezondheid.

Nadere informatie