Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012"

Transcriptie

1 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid en AG Insurance eindigt op 31 december. Eind september werd een nieuw contract afgesloten met dezelfde dienstverlener. Het nieuwe contract gaat van start op 1 januari 2012 en heeft een duurtijd van 6 jaar. Nieuwigheden? In vergelijking met de vorige polis van AG Insurance, geldig in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011, zijn de basiswaarborgen in de nieuwe polis van AG Insurance nauwelijks gewijzigd. Ook het onderscheid tussen 2 formules; het basisplan en de uitgebreide formule ( incl. éénpersoonskamer) werd behouden. Volgende zaken wijzigen wel in de nieuwe polis: Voortaan zijn ook de kosten voor chiropraxie en osteopathie gedekt. Er is een terugbetaling voorzien van mortuariumkosten (indien gefactureerd op de hospitalisatiefactuur). De pré- en posthospitalisatieperiode bedraagt respectievelijk 2-4 maanden (voorheen 1-3 maanden). Een thuisbevalling is forfaitair gedekt tot max. 620,00 euro. Er is een terugbetaling voorzien voor kraamhulp (met een maximum van 5 kalenderdagen). De lijst met ernstige ziekten werd aangevuld met brucellose, vlektyfus, paratyfus en Colitis Ulcerosa. De premies (elk jaar gebeurt er een premieaanpassing volgens de bepalingen in punt 14 van het bestek) Vanaf wanneer? De nieuwe contract met AG Insurance treedt in werking op 1 januari 2012.

2 Wie kan aansluiten? Opgelet! Onderstaande definities gelden enkel voor personeelsleden van de Federale diensten die in het bestek FORCMS AV-046 als intekenaar vermeld staan en die zich hiervoor engageerden om aan te sluiten op het contract. Hoofdverzekerden de statutaire en contractuele personeelsleden (incl. stagiairs) die zich aansluiten op de verzekeringspolis vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het lopende kalenderjaar waarin ze deze leeftijdsgrens bereiken; gedetacheerde personeelsleden naar één van de aangesloten intekenaars; de statutaire (incl. stagiairs), contractuele en gedetacheerde personeelsleden waarvan sprake hoger die in het buitenland werken en verblijven; alle gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een aangesloten intekenaar vermeld in tabel 2 van rubriek 4.3. De intekenaars vermeld in tabel 3 van rubriek 4.3 van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten zijn op 31 december Een arbeidsovereenkomst als jobstudent opent geen recht tot aansluiting op dit contract. Nevenverzekerden de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van de hoofdverzekerden, die bij de verzekering aangesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken); de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, voor zover zij reeds vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken) bij het contract waren aangesloten; de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, ongeacht hun leeftijd, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een aangesloten intekenaar vermeld in tabel 2 van rubriek 4.3. De intekenaars vermeld in tabel 3 van rubriek 4.3 van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten zijn op 31 december 2012;

3 de kinderen van bovenvermelde personen, waarop de wetgeving inzake kinderbijslag van toepassing is of die, indien zij geen kinderbijslag meer genieten, fiscaal ten laste blijven van deze personen of bij de titularis hun domicilie hebben; de kleinkinderen die ten laste zijn van de bovenvermelde personen of die, indien zij niet meer ten laste zijn, nog steeds bij de titularis (de persoon die recht geeft op hun aansluiting) hun domicilie hebben; de kinderen die onder de wettige voogdij van de bovenvermelde personen zijn geplaatst; in geval van overlijden van de verzekerde die recht geeft op de aansluiting, zullen de nevenverzekerden zoals echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner en de kinderen en kleinkinderen ten laste, kunnen blijven genieten van de garanties in het contract zolang de langstlevende nevenverzekerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner niet hertrouwt of een daarmee gelijkgestelde verbintenis aangaat; Kostprijs? Jaarpremies (2012) (Elk jaar zal er een premieaanpassing gebeuren volgens de bepalingen in punt 14 van het bestek) VERZEKERDEN BASISFORMULE (formule twee- of meerpersoonskamer) UITGEBREIDE FORMULE (formule éénpersooskamer) ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN (zonder onderscheid in leeftijdscategorie) KINDEREN (met kinderbijslag) KINDEREN zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar) NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN (partners en gepensioneerden tot en met 64 jaar; kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar) NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN (partners en gepensioneerden van 65 tot en met 69 jaar) 80,72 EUR 184,36 EUR 28,25 EUR 64,53 EUR 28,25 EUR 64,53 EUR 80,72 EUR 184,36 EUR 262,34 EUR 599,18 EUR

4 VERZEKERDEN BASISFORMULE (formule twee- of meerpersoonskamer) UITGEBREIDE FORMULE (formule éénpersooskamer) NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN (vanaf 70 jaar) 363,23 EUR 829,63 EUR Tussenkomst werkgever: De Federale overheid betaalt voor de actieve personeelsleden een tussenkomst van minimum 75% van de jaarpremie van de basisformule. Daarnaast kan elke administratie afzonderlijk beslissen al dan niet bijkomende tegemoetkomingen te voorzien. Voor de exacte tussenkomstpolitiek dient contact opgenomen te worden met de personeelsdienst of sociale dienst van de betrokken organisatie. Hoe aansluiten? De aansluiting is facultatief. Voor reeds aangesloten (gepensioneerde) personeelsleden en/of hun gezinsleden. Indien u en uw gezinsleden reeds aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering van AG Insurance: - en in dezelfde situatie verzekerd wensen te blijven zoals deze gekend is bij AG Insurance, dient u het antwoordformulier in te vullen en te bezorgen aan DS-H. U zal dan in dezelfde toestand aangesloten worden op het nieuwe contract en u kan uw huidige Medi-Assistance kaart behouden. - en u wenst een wijziging aan te brengen( oa. Wijziging van formule), dient u het antwoordformulier en het daarbij horende document (wijzigingsdocument of aansluitingsaanvraag) in te vullen en te bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie. Voor personeelsleden en/of hun gezinsleden die nog niet aangesloten zijn. U dient gebruik te maken van het antwoordformulier en de daarbij horende aansluitingsaanvraag. Deze documenten dienen teruggestuurd te worden naar de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie. Indien de personeelsleden en/of hun gezinsleden aansluiten binnen de drie maanden na het ontstaan van het recht op aansluiting (indiensttreding, huwelijk, officieel samenwonen, geboorte) zijn geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt.

5 ! Belangrijk! Voor alle personen (hoofd- en nevenverzekerden) die aansluiten op het nieuwe contract vóór 1 april 2012 zijn er geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt. Wat bij pensionering? Bij pensionering kan u, zowel voor uzelf als voor uw reeds aangesloten gezinsleden, de verzekering verderzetten. U dient hiervoor wel binnen de drie maanden na uw pensionering het formulier Wijzigingsdocument in te vullen en te richten aan de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie. Wat bij overlijden van de hoofdverzekerde? Bij het overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerd nevenverzekerde kan de dekking verdergezet worden voor zijn/haar reeds aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient de weduwe, weduwnaar of samenwonende partner binnen de drie maanden volgend op de eerstvolgende vervaldag van de polis (= 1 januari van ieder jaar) het Wijzigingsdocument te richten aan de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie. Wanneer de aanvraag tijdig is gebeurd kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet weigeren. Wat bij uitdiensttreding? Bij uitdiensttreding (bv. wegens einde contract of ontslag) worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet op 31 december van het lopende jaar. Indien men op dat ogenblik reeds minimum twee jaar genoot van een hospitalisatieverzekering, kan men vrijwillig en op eigen kosten de verzekering bij AG Insurance verderzetten, en dit zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Men dient daartoe binnen de drie maanden na de uitdiensttreding contact op te nemen met AG Insurance. Opgelet: de premie bij individuele verderzetting is wel niet dezelfde als de premie (basispremie/aanvullende premie) zoals vermeld in de polis van de collectieve hospitalisatieverzekering. Informatieplicht - Wet Verwilgen Krachtens de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst moet een werkgever de verzekerde werknemers informeren over de mogelijkheid voor de werknemer om individueel een bijkomende premie te betalen, waardoor hij bij latere verderzetting een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop hij de bijkomende premie is beginnen te betalen. Deze prefinanciering moet niet noodzakelijk gebeuren bij de verzekeraar die de collectieve polis verzekert.

6 Aandachtspunten! 1. In de aangeboden formulieren door AG Insurance worden twee correspondentieadressen vermeld: Kruidtuinlaan 20 en Emile Jacqmainlaan 53 in Brussel. U dient uw correspondentie steeds te sturen naar Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. 2. De basisformule dekt de terugbetaling van de medische kosten en de verblijfkosten voor een twee- of meerpersoonskamer. De verblijfssupplementen in een éénpersoonskamer en de ereloonsupplementen die daarmee gepaard gaan, zijn niet gedekt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is. Wie de opname in een éénpersoonskamer wel wenst te verzekeren, dient te kiezen voor de uitgebreide formule. 3. Voor wie enkel verzekerd is in de basisformule, is het van groot belang dat men bij opname in een ziekenhuis UITDRUKKELIJK verklaart dat men NIET verzekerd is voor verblijf in een eenpersoonskamer en dat men in GEEN geval een DOCUMENT ONDERTEKENT waarbij men akkoord gaat met een verblijf in een éénpersoonskamer. Indien men dit document wel ondertekent dan zal men zelf moeten betalen voor de hoge meerkost voor het verblijf in de eenpersoonskamer en vooral voor de hoge ereloonsupplementen van de geneesheren-specialisten (die met het verblijf in een eenpersoonskamer samenhangen). 4. Nieuwe personeelsleden hebben tot drie maanden na hun indiensttreding de tijd om te beslissen of zij de basis- of aanvullende waarborg wensen te betalen. Zoniet zullen er medische formaliteiten en een uitstel van aansluiting van 10 maanden van toepassing zijn.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014.

Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. Verzekeringnemer: CEPA Toelichting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst GEZONDHEIDSZORGEN Deze versie is geldig vanaf 1/1/2014. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE VERZEKERING? In geval van

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV

Toelichting bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen BASF ANTWERPEN NV Toelichting bij de collectieve verzekering "gezondheidszorgen" BASF ANTWERPEN NV Deze collectieve verzekeringsovereenkomst, door BASF in het voordeel van haar personeel afgesloten met de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ.

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. POLIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BLZ. 1 Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden,

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Zich vestigen als zelfstandige U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening te willen werken: u bent graag uw eigen baas,

Nadere informatie

Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. Algemene voorwaarden

Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. Algemene voorwaarden VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE34 3200 0027 3690 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66 BTW BE 0404.500.094 - RPR

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering

Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering vzw Lijnwerk Inhoud Voorwoord 4 Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering Tussenkomsten 11 Studiekosten Jeugdvakanties Medische verzorgingskosten Hospitalisatiekosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN DENTIMUT PLUS De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

Hospitalisatie Plus. Algemene voorwaarden

Hospitalisatie Plus. Algemene voorwaarden Hospitalisatie Plus Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Zetel Antwerpen 320-0065438-33 Henri Matisselaan 16, 1140 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen E info@inginsurance.be T +32 2 728 91 11

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be

Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 B-1040 Brussel (Etterbeek) Telefoon: 02/ 643 20 20 Fax : 02/ 643 20 29 Email : info@assurnat.be 1 ASSURNAT is de dienst verzekeringen voor de leden NSPV Nationaal Syndicaat

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VAN HET V.B.S.

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VAN HET V.B.S. V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r Romeinsesteenweg 564B 1853 Strombeek-Bever tel. 02 420 00 33 fax 02 420 16 34 service@concordia.be Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash ALGEMENE VOORWAARDEN tijdelijke overlijdensverzekering capital cash - GTC BE TL 02 AXA BE V4 Artikel 1 - OP WELKE PERSONEN

Nadere informatie