Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid"

Transcriptie

1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN IN HET KADER VAN DE GEPLANDE AFSCHAFFING VAN DE SOCIALE IDENTITEITSKAART Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 1; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 11 mei 2011; Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 1. De sociale identiteitskaart (hierna SIS-kaart genoemd) werd ingevoerd bij een koninklijk besluit van 18 december 1996 en beoogde op dat ogenblik het verbeteren van de mogelijkheden tot identificatie van de sociaal verzekerden, het in staat stellen van niet tot het netwerk van de sociale zekerheid behorende instanties om alsnog op een elektronische wijze toegang te hebben tot bepaalde persoonsgegevens inzake sociale zekerheid en het vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor de sociaal verzekerden. 2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat in voor het centraal beheer van alle SIS-kaarten en waarborgt en controleert aldus het uniek karakter en de geldigheid/ongeldigheid van de SIS-kaarten die in omloop zijn. 3. In de zogenaamde identificatiegegevensbank van de SIS-kaarten, beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, wordt per SIS-kaart onder meer de geldigheidsduur en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de houder (de betrokken sociaal verzekerde) vermeld.

2 2 4. De SIS-kaart zou echter binnen afzienbare tijd verdwijnen. Bepaalde van haar functionaliteiten zouden daarbij worden geïntegreerd in de onderscheiden elektronische kaarten die de Belgische overheid momenteel ter identificatie verstrekt, zoals de eid (de elektronische identiteitskaart), de KidsCard (de elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan twaalf jaar), de elektronische kaart afgeleverd aan in België verblijvende onderdanen van de Europese Unie (niet-belgen) en de elektronische verblijfstitel afgeleverd aan in België verblijvende onderdanen van landen die niet tot de Europese Unie behoren. Zo zou, bij wijze van voorbeeld, het statuut inzake verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging niet langer in de microchip van de SIS-kaart van de betrokkene worden gecontroleerd maar wel in de persoonsgegevensbanken van het netwerk van de sociale zekerheid aan de hand van één van de hogervermelde elektronische identiteitskaarten. 5. Uit inlichtingen waarover de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beschikt, is echter gebleken dat ongeveer negenhonderdduizend houders van een SIS-kaart niet in het bezit zijn van een dergelijke door de Belgische overheid verstrekte elektronische identiteitskaart. Dat stelt vanzelfsprekend een probleem op het ogenblik dat de SISkaart verdwijnt en wordt vervangen door één van de hogervermelde elektronische kaarten. 6. Om aan dat euvel te verhelpen, zouden inspanningen worden geleverd om aan de betrokkenen alsnog een elektronische identiteitskaart uit te reiken. Indien de betrokkenen reeds beantwoorden aan de voorwaarden voor het bekomen van een bestaande elektronische identiteitskaart (maar die om één of andere reden nog niet in hun bezit hebben) zou die elektronische identiteitskaart aan hen worden uitgereikt. Indien de betrokkenen niet beantwoorden aan de voorwaarden voor het bekomen van een bestaande elektronische identiteitskaart zou een nieuw type van elektronische identiteitskaart, te ontwikkelen in samenwerking met de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, aan hen worden uitgereikt. Het voorgaande veronderstelt evenwel een wijziging van de geldende regelgeving, op basis van duidelijke en volledige informatie aangaande de betrokken categorieën personen. 7. Aldus wenst de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid na te gaan hoe het gesteld is met de verhouding tussen enerzijds de uitgereikte SIS-kaarten en anderzijds de uitgereikte elektronische identiteitskaarten. Zij zou daartoe, aan de hand van haar identificatiegegevensbank van de SIS-kaarten, overgaan tot het opstellen van een lijst van de houders van een SIS-kaart en die lijst vervolgens overmaken aan het Rijksregister (behorende tot de directie-generaal Instellingen en Bevolking van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken), dat dan op zijn beurt mits voorafgaande machtiging vanwege het sectoraal comité van het Rijksregister per betrokkene zou controleren of hij al dan niet ook beschikt over een geldige elektronische kaart te zijner identificatie. 8. Per betrokkene zou vooreerst aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden meegedeeld of hij al dan niet overleden is, met in voorkomend geval de datum van overlijden. Indien de Belgische overheid aan de betrokkene een geldige elektronische identiteitskaart heeft uitgereikt, zouden diens nationaliteitsstatus en het type van elektronische identiteitskaart worden meegedeeld.

3 3 nationaliteitsstatus - Belg verblijvend in België; - Belg verblijvend in het buitenland; - onderdaan van de Europese Unie (niet-belg) verblijvend in België; - onderdaan van een land dat niet tot de Europese Unie behoort verblijvend in België; - andere. type van elektronische identiteitskaart - eid; - KidsCard; - elektronische kaart afgeleverd aan een in België verblijvende onderdaan van de Europese Unie (niet-belg) (met categorie); - elektronische verblijfstitel afgeleverd aan een in België verblijvende onderdaan van een land dat niet tot de Europese Unie behoort (met categorie); - andere. Indien de Belgische overheid aan de betrokkene geen geldige elektronische identiteitskaart heeft uitgereikt, zou de reden daartoe worden meegedeeld. reden van niet-uitreiking - Belgisch kind van wie de ouders geen KidsCard hebben aangevraagd; - ambtshalve geschrapte Belg; - Belg vertrokken naar het buitenland zonder inschrijving bij een consulaire post; - Belg vertrokken naar het buitenland met inschrijving bij een consulaire post maar met een vervallen kaart; - niet langer in België verblijvende onderdaan van de Europese Unie (niet-belg); - niet langer in België verblijvende onderdaan van een land dat niet tot de Europese Unie behoort; - andere. 9. Het weze opgemerkt dat het hiervoor vermelde overzicht van persoonsgegevens onder voorbehoud werd meegedeeld en bijgevolg nog kan wijzigen. Het zal uiteindelijk in zijn definitieve versie worden beoordeeld door het sectoraal comité van het Rijksregister. 10. Hoewel de eigenlijke mededeling van persoonsgegevens (het verschaffen van de output) zou geschieden door het Rijksregister en bijgevolg het sectoraal comité van het Rijksregister bevoegd is, houdt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid er niettemin aan om ook de vraagstelling (het verschaffen van de input) voor te leggen aan het bevoegde sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te weten de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

4 4 11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is. 12. De mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Rijksregister beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, meer bepaald het voorbereiden van de afschaffing van de SIS-kaart en het onderzoeken van de mogelijkheden tot vervanging ervan door (bestaande en nieuwe) elektronische identificatiedocumenten voor wat betreft bepaalde van haar functionaliteiten. 13. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. De mededeling blijft beperkt tot het identificatienummer van de sociale zekerheid van de houders van een SIS-kaart. 14. De mededeling van persoonsgegevens door het Rijksregister aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege het sectoraal comité van het Rijksregister. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag pas overgaan tot het meedelen van de identificatienummers van de sociale zekerheid van de betrokkenen aan het Rijksregister op het ogenblik dat het sectoraal comité van het Rijksregister ook daadwerkelijk akkoord gaat met de eerstgenoemde mededeling.

5 5 Om deze redenen, machtigt het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om een lijst van de houders van een SIS-kaart, geïdentificeerd aan de hand van hun identificatienummer van de sociale zekerheid, over te maken aan het Rijksregister (directie-generaal Instellingen en Bevolking van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken), met het oog op het bekomen van inlichtingen in het kader van de afschaffing van de SIS-kaart. Yves ROGER Voorzitter De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg Brussel (tel )

6 6

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/270 BERAADSLAGING NR. 12/072 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/083 BERAADSLAGING NR. 11/020 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 8 NOVEMBER 2011 EN OP 3 JUNI 2014, MET BETREKKING

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Opérationnelle de la Fiscalité (SPW

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/263 BERAADSLAGING NR. 12/067 VAN 21 AUGUSTUS 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie