Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda"

Transcriptie

1 Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 4 aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met: Verantwoordingsrapportage toekenningscyclus 2014 (agendapunt 4a) De Compensatie Regeling Marketingrechten 2013 (4b) Bestedingsplan en Richtlijnen 2015 (4c) toelichting Ad 4a) Verantwoording toekenningscyclus 2014 Conform de uitgangspunten uit de notitie Optimalisatie Governance (vastgesteld in de AV van 20 november 2012) legt het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekennings- en vaststellingsorgaan periodiek verantwoording af over de uitgevoerde toekenningscyclus. In de bijgevoegde rapportage (bijlage A) beschrijft het bestuur van NOC*NSF de wijze waarop de beoordelings- en toekenningsprocedures hebben plaatsgevonden. Tevens wordt inzage gegeven in de wijze waarop gelden o.b.v. door de Algemene Vergadering vastgestelde Bestedingsplan en Richtlijnen zijn verdeeld over de begunstigden (NOC*NSF, Sportbonden en Overigen). Belangrijk is om te melden dat instemming met de rapportage uitsluitend betekent dat het bestuur décharge wordt verleend voor de wijze waarop zij de beoordelings- en toekenningscyclus heeft uitgevoerd. Ad 4b) Compensatie Regeling Marketingrechten sportbonden hebben deelgenomen aan de Regeling Marketingrechten Door het inbrengen van rechten konden deze bonden profiteren van een (eventuele) hogere Lottoafdracht over De afdracht van Lotto over 2014 is ten opzichte van de voorgaande jaren gedaald, waarmee er vanuit de Regeling geen vergoedingen uitgekeerd kunnen worden vanuit een meeropbrengst.

2 2/4 Op advies van de deelnemende bonden en de Klankbordgroep Sport heeft de oorspronkelijke werkgroep zich gebogen over de afwikkeling van de regeling 2013 en navolgende jaren. Deze voorstellen zijn besproken binnen het bestuur van NOC*NSF en het Ledenberaad op 2 april jl. Het bestuur van NOC*NSF stelt de Algemene Vergadering voor om uit het Bestemmingsfonds Lotto een bedrag van vrij te maken ter compensatie van de ingebrachte marketingrechten van sportbonden ter grootte van 50% van de vastgestelde waarde. Tevens wordt voorgesteld om vanaf 2014 geen compensatie meer te bieden vanuit het Bestemmingfonds. Ad 4c) Bestedingsplan en Richtlijnen 2014 Het bestuur van NOC*NSF stelt de Algemene Vergadering voor om: Het Bestedingsplan (Lotto) Sportagenda 2015 vast te stellen op De Richtlijnen 2015 vast te stellen Het Bestedingsplan 2015 is opgenomen onder bijlage B. De (wijzigingen in) de Richtlijnen 2015 zijn opgenomen onder bijlage C. Het advies van de CRBS op de voorstellen van het bestuur van NOC*NSF is opgenomen onder bijlage D. Op basis van de in het najaar van 2013 vastgestelde Procesaanpak Bestedingsplan 2015 e.v. is In de afgelopen maanden in diverse gremia overleg gevoerd over: De ontwikkelingen inzake de kansspelwetgeving De ontwikkelingen m.b.t. de omzet/afdracht van de Lotto De gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het Bestedingsplan De daling in opbrengst-ontwikkeling van de Lotto is van dien aard dat het bestuur van NOC*NSF het niet verantwoord acht om het Bestedingsplan 2015 op hetzelfde niveau van 2014 te handhaven. Voorgesteld wordt om het Bestedingsplan 2015 (en ook 2016) met bijna 4,0 miljoen te reduceren. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door de meeste hoofd- en subrubrieken te verlagen met 8%. De wijze waarop de totale reductie wordt doorgevoerd, wordt toegelicht in de tabel op de volgende pagina. Tijdens het hiervoor genoemde proces zijn de volgende uitgangspunten gesignaleerd en vervolgens gehanteerd: De beleidsinhoud van de Sportagenda 2016 handhaven Het formuleren van een reductievoorstel voor zowel 2015 als 2016, zodat duidelijkheid en relatieve rust gecreëerd wordt in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda Het starten van een transitietraject t.b.v. het toekomstbestendig(er) maken van de georganiseerde sport, door met elkaar nieuwe bindings-, verdien- en organisatiemodellen te

3 3/4 ontwikkelen Het evenredig verdelen van de reductie over de inhoudelijke hoofddoelstellingen (=hoofdrubrieken) en begunstigden (sportbonden, NOC*NSF, overigen) Aan de hand van deze uitgangspunten is het onderstaande Bestedingsplan opgesteld, met een t otale hoogte van 45,2 mln.

4 4/4 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 zijn: Doorvoering van een integrale korting, maar door iedere sportbond vrij te verdelen korting van 8% op het totaal van de toekenningen uit de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1. Een beleidsrijke reductie binnen de 8%-taakstelling binnen rubriek 2, ingevuld via: Maatwerkfinanciering Top 10: -/- 964k Voorzieningen topsporters -/- 250k Host Broadcasting -/- 100k 8% reductie binnen rubriek 3, met uitzondering van rubriek 3.2 (organisatie-ontwikkeling sportbonden) en 3.7 (onderzoek & monitoring) bijlagen A. Verantwoordingsrapportage toekenningscyclus 2014 B. Bestedingsplan 2015 C. Richtlijnen 2015 D. Advies CRBS

5 AGENDAPUNT 4 BIJLAGE A: Verantwoordingsrapportage Toekenningscyclus Bestedingsplan 2014 Inleiding Bij de start van de Sportagenda heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid gekregen als toekennings- en vaststellingsorgaan voor de (verdeling van) gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Vorig jaar is voor het eerst verantwoording afgelegd over de toekenningscyclus van het Bestedingsjaar Deze verantwoording betreft de toekenningcyclus 2014 en is gericht aan de Algemene Vergadering van 20 mei Deze notitie bestaat uit de volgende bouwstenen: Formele kaders Beoordelingscyclus Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Beroepsprocedures Overall beeld en consequenties naar 2015 e.v. Formele kaders De formele kaders waarbinnen het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekenningsorgaan handelt, worden bepaald door achtereenvolgens: De Sportagenda 2016 (vastgesteld in de AV van 24 januari 2012) Het Bestedingsplan 2014 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2013) De Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda, bestedingsjaar 2014 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2013) Inzake het Bestedingsplan en Richtlijnen laat de Algemene Vergadering zich adviseren door de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). Tegen besluiten van het toekenningsof vaststellingsorgaan kan beroep worden aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB), welke is ingesteld door de Algemene Vergadering. Het Bestuur van NOC*NSF heeft de Auditcommissie VMS ingesteld, die belast is met het onafhankelijk toezicht op het proces Verdelen Middelen Sportagenda (VMS). De positie, taken en werkwijze van de commissie is beschreven in een door het bestuur vastgesteld reglement. De commissie toetst (steekproefsgewijs of op specifieke onderwerpen gericht) of de Richtlijnen correct zijn toegepast, voldoende inhoudelijk zijn onderbouwd en hiertoe de juiste expertise is geraadpleegd. De Auditcommissie VMS bestaat uit 3 leden: Dhr. J.A. (Joost) van der Hulst RE RA, woonachtig te Delft, tevens commissievoorzitter. Dhr. F.A. (Freke) de Boer RC, woonachtig te Sneek Dhr. A.B.C. (Bram) de Klerck, woonachtig te Den Haag Beoordelingscyclus De beoordelingscyclus c.q. de beoordeling van alle in het kader van het Bestedingsplan ingediende aanvragen, is in opdracht van het bestuur uitgevoerd onder leiding van de algemeen directeur van NOC*NSF. Het merendeel van de beoordelingen is uitgevoerd door de werkorganisatie van NOC*NSF, met de volgende uitzonderingen: De aanvragen van NOC*NSF in de rubrieken 2.2 (Voorzieningen topsporters), 2.3 (Uitzendingen teams), 3.4 t/m 3.7 (Collectieve projecten) maken onderdeel uit van het 1

6 Jaarplan en Begroting 2014 van NOC*NSF, zoals deze in de Algemene Vergadering van 19 november 2013 zijn vastgesteld. De aanvragen door NOC*NSF ten behoeve van overige begunstigden in de rubrieken 2.4 (Anti-dopingbeleid) en 3.9 t/m 3.13 zijn tevens onderdeel van het Jaarplan NOC*NSF 2014, betreffende een set van afspraken met iedere begunstigde. Daarnaast heeft NOC*NSF voor iedere begunstigde een toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden uitgevoerd. De Klankbordgroep MT NOC*NSF en Sportbonden Integraal (bijeenkomst 29 oktober 2013) heeft als expertpanel gefungeerd m.b.t. de hiervoor genoemde onderdelen uit het Jaarplan NOC*NSF De Auditcommissie VMS heeft de toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden van NOC*NSF uitgevoerd, aangezien NOC*NSF deze toets zelf niet kan uitvoeren. Bij de (maatwerk)rubrieken 1.1 t/m 1.3 (Sportparticipatie) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Sportparticipatie, onder voorzitterschap van Prof. Maarten van Bottenburg. Dit Expertpanel heeft tevens advies gegeven m.b.t. de aanvraag van NOC*NSF binnen de rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) Grondslag voor de toekenningen vanuit rubriek 2.1 (Maatwerkfinanciering Top10) is de besluitvorming op 3 december 2012 (programma s sportbonden) en 30 mei 2013 (CTO s, NTC s en regio s). In verband met de Lotto-reductie in het Bestedingsplan 2014 en een correctie op de Mission-inkomsten t.b.v. de Top10-ambitie is op de toekenningen een generieke korting van 5% ten opzichte van 2013 doorgevoerd. Tussentijdse inhoudelijke monitoring van de investeringsvoorwaarden en prestatieafspraken heeft vooralsnog niet geleid tot additionele wijzigingen in de (meerjaren)toekenning. Bij de maatwerkrubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling sportbonden) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Organisatieontwikkeling, onder voorzitterschap van dr. Edwin Kaats. De hiervoor genoemde Expertpanels zijn ingesteld en benoemd door de algemeen directeur van NOC*NSF in zijn eindverantwoordelijkheid voor de beoordelingscyclus. Deze panels toetsen de inhoudelijke beoordeling binnen de genoemde rubrieken en rapporteren aan de algemeen directeur. De beoordelingscyclus inzake de overige rubrieken in Bestedingsplan heeft plaatsgevonden van 1 december 2013 (aanvraagdeadline) t/m 3 februari 2014 (besluitvorming in het bestuur NOC*NSF). De Expertpanels Sportparticipatie en Organisatieontwikkeling hebben hun taak vervuld op respectievelijk 13 januari en 15 januari De Auditcommissie VMS is ten behoeve van haar specifieke taak bijeen gekomen op 23 januari 2014 en heeft op 27 januari haar auditrapportage opgeleverd aan het toekenningsorgaan. Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Het bestuur van NOC*NSF is op 3 februari 2014 tot besluitvorming gekomen. Basis voor de besluitvorming werd in beide vergaderingen gevormd door: 1. Definitieve verdeelvoorstellen door de algemeen directeur 2. Adviesrapportage van de Auditcommissie VMS 3. Mondelinge toelichting ter vergadering door de algemeen directeur en verantwoordelijke MT-leden De sportbonden en overige begunstigden zijn op uiterlijk 7 februari 2014 geïnformeerd over de genomen besluiten via de Portal Verdelen Middelen en in de vorm van een toekenningsbrief. 2

7 Alvorens een weergave te geven over de verdeelbesluiten per (hoofd)rubriek is het goed om de overall-bevindingen van de Auditcommissie VMS te delen (uit het verslag van de Auditcommissie VMS d.d. 27 januari 2014): De commissie heeft haar audit-opdracht optimaal kunnen uitvoeren, mede door de tijdigheid, overzichtelijkheid en compleetheid van de aan haar ter beschikking gestelde documenten vanuit de werkorganisatie van NOC*NSF. De commissie constateert dat haar aanbevelingen uit de auditrapportage over de toekenningscyclus 2013 door NOC*NSF adequaat zijn opgevolgd en zijn verankerd in de beoordelingsprocedures en/of de Richtlijnen De commissie is geïnformeerd over de afhandeling van de beroepsschriften die naar aanleiding van de toekenningsbesluiten 2013 zijn ingediend. De uitspraken van de Beroepscommissie Bestedingsplan geven geen aanleiding om de toegepaste governanceprincipes te wijzigen. De commissie constateert dat de inhoudelijke beoordelingen van de werkorganisatie NOC*NSF en de ingestelde expertpanels fors minder van elkaar afwijken dan vorig jaar. In de ogen van de commissie betekent dit dat er een groter gemeenschappelijk gevoel is ontwikkeld over het normenkader en de toepassing hiervan. De commissie is op de hoogte gesteld van de generieke reductie van het Bestedingsplan 2014 (-5% t.o.v. 2013) en is door de penningmeester van NOC*NSF geïnformeerd over de mogelijkheid dat de hoogte van het Bestedingsplan in de komende jaren verder zal dalen in verband met de afnemende inkomsten uit de Lotto. De commissie acht het haar taak om het bestuur van NOC*NSF te wijzen op het risico van toenemende financiële knelpunten bij de aangesloten sportbonden en NOC*NSF zelf. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de huidige/actuele casussen en heeft de commissie overtuigd dat NOC*NSF in deze situaties over voldoende toezicht en control beschikt. Algemene Aanvraagvoorwaarden De toetsing van de Algemene Aanvraagvoorwaarden heeft geleid tot de volgende besluiten 1 : NOC*NSF groen Sportbonden 33x groen, 34x geel, 6x oranje, 2x rood 2 Overige begunstigden groen m.u.v. Classificatie-instituut gehandicaptensport (oranje) De statussen geel of oranje wordt vooral veroorzaakt door: - Minimale kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht (SI) - Kwaliteit aangeleverde KISS-gegevens De verwachting is dat in de loop van het voorjaar het merendeel van de geel/oranje-statussen zijn gewijzigd naar groen. De ontwikkeling zal door het bestuur en de directie van NOC*NSF periodiek gemonitord worden. Hoofdrubriek 1: Sportparticipatie Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget Uit (-) /naar (+) Bestemmingsfonds / Totaal Op moment van besluitvorming d.d. 3 februari Groen = voldoet aan alle voorwaarden; Geel = kleine aanvullingen nodig, geen consequenties voor bevoorschotting; Oranje = diverse (grote) aanvullingen noodzakelijk, toekenningen worden gereserveerd en nog niet bevoorschot; Rood = voldoet definitief niet aan de voorwaarden. 3

8 De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 1 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) - Totaal Het toekenningsorgaan heeft besloten om vanuit rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) het vermelde budget uit het Bestedingsplan 2014 te overschrijden. In overleg tussen de programmaleiding VSK en het ministerie van VWS is besloten tot een accent- en budgetverschuiving binnen het meerjarenprogramma Derhalve is er geen sprake van een financieel risico, maar zal het beschikbare budget voor de jaren 2015 en 2016 wel beperkter zijn dan in 2013 en Daarnaast is de onderbesteding in de rubriek 1.2 ( ) toegevoegd aan het programmabudget van Naar een Veiliger Sportklimaat, specifiek ter financiering van de programmalijn Besturen met een visie. De toekenningen per bond vanuit rubriek 1 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 2: Top 10 Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget / Totaal Uit (-) /naar (+) Bestemmingsfonds De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 2 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: Voor de wintersportprogramma s die vallen in de groepen 1 t/m 3 geldt een toekenning t/m 30 juni. In Nog te besteden maatwerk is een budget gereserveerd voor de 2 e helft van 2014, als start van de investeringscyclus , waarvan in de eerste helft van 2014 de besluitvorming zal plaatsvinden. De toegekende bedragen uit rubriek 2.1 aan sportbonden zijn inclusief toekenningen aan 4 Nationale Trainingscentra (NTC s, in totaal ) Financiering van de afbouwregeling (Lotto) 2014 vindt conform de Sportagenda 2016 en Richtlijnen plaats uit het Bestemmingsfonds Lotto. De toekenningen o.b.v. de afbouwregelingen komen aan de orde onder Incidentele onttrekkingen, verderop in deze rapportage. Vanuit rubriek 2.1 is een bedrag van aan NOC*NSF toegekend voor de realisatie van high performance services, overkoepelende en centrale hoogwaardige faciliteiten voor alle topsportdisciplines. 3 Het definitieve totaalbudget voor 2014 bestaat uit Lotto ( k), Mission ( 6.000k) en VWS ( ). De oorspronkelijk geprognotiseerde bijdrage vanuit Mission ( 7.100k) is in september 2013 gecorrigeerd naar 6.000k. 4 Het meerjarenbudget is toereikend, omdat in 2013 slechts 1 evenement (EYOF) heeft ontvangen en dus over 2013 per saldo een toevoeging is gedaan aan het meerjarenbudget

9 Een bedrag van is binnen rubriek 2.1 beschikbaar voor de financiering van CTO s, NTC s, Olympische netwerken en Stichting LOOT. Vanuit rubriek 2.5 is een bedrag van toegekend voor het kennis- en expertisepunt evenementen. De toekenningen per bond vanuit rubriek 2 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 3: Branche-ontwikkeling / Algemeen Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget Uit (-)/naar (+) Bestemmingsfonds / n.t.b Totaal De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 3 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) - NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: Inzake rubriek 3.3 (Regeling Marketingrechten Sportbonden) ligt in de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 een separaat compensatie-voorstel voor m.b.t. de ingediende marketingrechten van sportbonden over Eventuele financiering van dit voorstel komt uit het Bestemmingsfonds Lotto. De toekenningen per bond vanuit rubriek 3 zijn opgenomen in de bijlage. Incidentele onttrekkingen Buiten de hiervoor genoemde (mogelijke) compensatieregeling Marketingrechten Sportbonden zal de afbouwregeling Top-10 in 2014 aan het Bestemmingsfonds Lotto worden onttrokken. Dit betreft in 2014 een bedrag van Daarnaast is per besluit van de Algemene Vergadering op 20 november 2012 een jaarlijkse bijdrage algemeen functioneren toegezegd aan Sportvisserij Nederland, aangezien zij t/m 2016 niet in aanmerking komen voor gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Het overeengekomen bedrag is jaarlijks even hoog als de door Sportvisserij Nederland verschuldigde contributie aan NOC*NSF. In 2014 betreft dit een bedrag van Het totaaloverzicht aan onttrekkingen is opgenomen in de bijlage. Beroepsprocedures Er is één beroepsschrift ingediend naar aanleiding van de toekenningen 2014 (d.d. toekenningsbrief 7 februari 2014). Dit beroepsschrift heeft betrekking op rubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling 5 Het meerjarenbudget is toereikend, aangezien over 2013 een (groter) bedrag is toegevoegd. 6 In de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 ligt separaat een compensatie-voorstel voor. 5

10 Sportbonden) en zal in de loop van dit voorjaar worden behandeld door de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB). Overallbeeld en consequenties voor 2015 e.v. Het Bestedingsplan Sportagenda 2014 omvatte een totaalbedrag van , bestaande uit: Lotto Mission (later gecorrigeerd naar ) VWS (inzake VSK) VWS (inzake Top 10) Het bestuur van NOC*NSF heeft in haar rol van toekenningsorgaan een totaalbedrag van , toegekend inclusief de hiervoor genoemde onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds Lotto. De totale toekenningen zijn als volgt verdeeld: Begunstigde/Type Bestedingsplan Uit Totaal 2014 Bestemmingsfonds Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal In de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 zal worden voorgesteld om: Het Bestedingsplan 2015 (en 2016) ten opzichte van 2013 met bijna 4,0 miljoen te verlagen. Dit vanwege de verder teruglopende inkomsten uit Lotto en de hieruit voortvloeiende onttrekking en verlaging van het Bestemmingsfonds Lotto. In het verlengde van de hiervoor genoemde reductie, de Richtlijnen 2015 op onderdelen aan te passen. In beide gevallen verwijzen wij u naar de separate voorstellen in de Algemene Vergadering van 20 mei

11 Bijlage: Toekenningen per bond 2014 Het onderstaande overzicht bevat toekenningen (incl. reserveringen) o.b.v. van besluiten d.d. 3 februari Aan de onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Formele toekenningen in de toekenningsbrieven van 7 februari 2014 en (additionele) gegevens in de Portal Verdelen Middelen zijn leidend. Bond Afbouw TOTAAL Aikido Nederland Algemene Nederlandse Sjoelbond American Football Bond Nederland Atletiekunie Badminton Nederland Bob en Slee Bond Nederland Federatie Oosterse Gevechtskunsten Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers Gehandicaptensport Nederland Holland Surfing Association Judo Bond Nederland Karate-Do Bond Nederland Knac Nationale Autosport Federatie KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club Koninklijke Nederlandsche Roei Bond Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Koninklijke Nederlandse Biljartbond Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Koninklijke Nederlandse Dambond Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Koninklijke Nederlandse Kolf Bond Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Koninklijke Nederlandse Zwembond Nederland Lacrosse Nederlands Handbal Verbond Nederlandse Algemene Danssport Bond Nederlandse Basketball Bond Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Boksbond Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Curling Bond Nederlandse Darts Bond Nederlandse Draken Boot Federatie Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nederlandse Frisbee Bond Nederlandse Go Bond Nederlandse Golf Federatie Nederlandse Handboog Bond Nederlandse IJshockey Bond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond Nederlandse Kruisboog Bond Nederlandse Minigolf Bond Nederlandse Onderwatersport Bond Nederlandse Racquetball Associatie Nederlandse Rollersports Bond Nederlandse Rugby Bond Nederlandse Ski Vereniging Nederlandse Tafeltennis Bond Nederlandse Toer Fiets Unie Nederlandse Triathlon Bond Nederlandse Volleybal Bond Nederlandse Wandelsport Bond Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond Reddingsbrigade Nederland Sportvisserij Nederland Squash Bond Nederland Taekwondo Bond Nederland Watersportverbond Additionele toekenning NTC's TOTAAL

12 AGENDAPUNT 4 - BIJLAGE B: Bestedingsplan 2015 Rubrieken Lotto (2014) Lotto 2015 Mission VWS Aanvrager Begunstigde I) SPORTPARTICIPATIE 1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie Sportbonden Sportbonden 1.2 Kwaliteitsbevordering Kader Sportbonden Sportbonden 1.3 Veilig Sportklimaat NOC*NSF NOC*NSF en Sportbonden II) TOP Maatwerkfinanciering Top n.t.b. n.t.b. NOC*NSF NOC*NSF, Sportbonden, CTO's/NTC's 2.2 Voorzieningen topsporters NOC*NSF NOC*NSF t.b.v. (status)topsporters 2.3 Fonds Uitzendingen Teams vervallen vervallen 2.4 Uitvoering anti-dopingbeleid NOC*NSF Dopingautoriteit 2.5 Host Broadcasting NOC*NSF Sportbonden III) BRANCHE-ONTWIKKELING/ALGEMEEN Sportbonden 3.1 Algemeen functioneren Sportbonden Sportbonden Sportbonden 3.2 Organisatie-ontwikkeling NOC*NSF Sportbonden 3.3 Marketingrechten sportbonden t.b.v. Lotto 0 0 Sportbonden Sportbonden NOC*NSF 3.4 Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF NOC*NSF NOC*NSF 3.5 Collectieve activiteiten sportkader vervallen vervallen 3.6 Collectieve projecten vervallen vervallen 3.7 Collectieve monitoring & onderzoek NOC*NSF NOC*NSF Overig 3.8 Olympisch Vuur 0 0 vervallen vervallen 3.9 Uitvoering tuchtrecht NOC*NSF Instituut Sportrechtspraak 3.10 Olympische netwerken NOC*NSF Olympisch netwerken 3.11 NL Sporter & NL Coach NOC*NSF NL Sporter / NL Coach 3.12 Classificatie-instituut gehandicaptensport NOC*NSF Nog te bepalen 3.13 Sport&Zaken NOC*NSF Stichting Sport&Zaken 8,0% Correctie sportbonden ( )

13 AGENDAPUNT 4 - BIJLAGE C: Wijzigingen Richtlijnen Bestedingsplan 2015 Vooraf De volledige Richtlijnen Bestedingsplan 2015 zijn t.b.v. hun adviesfunctie voorgelegd aan de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). De volledige versie, waarin onderstaande (voorgestelde) wijzigingen zijn verwerkt is te raadplegen via: Alle wijzigingen nader toegelicht Rubriek 1.1 Basisbijdrage sportparticipatie 1.2 Kwaliteitsbevordering Sportkader Toelichting Voor de (51) sportbonden die niet voldoen aan het getalsmatige criterium van beoefenaren en/of toekenning is de beoordeling verlicht. Slechts de aanwezigheid van een vastgesteld Sportparticipatie-jaarplan wordt getoetst. Inhoudelijke toetsing wordt geschrapt. Zowel voor de genoemde bonden als voor NOC*NSF betekent dit een administratieve lastenverlichting. De overige tekstuele wijzigingen zijn afkomstig uit de bevindingen/advisering van het Expertpanel Sportparticipatie en/of de Auditcommissie VMS Het budget is met 100k gekort n.a.v. de onderbestedingen in 2013 en Op basis van de toekenningen in de genoemde jaren is er een kleine verschuiving in de richtbudgetten doorgevoerd. Binnen (Arbitrage) is de mogelijkheid van een eenmalige bijdrage voor een omslagtraject naar de KSS Officials toegevoegd voor bonden die nog niet in aanmerking komen voor outputfinanciering o.b.v. diploma s. 1.3 Veilig Sportklimaat Het jaarbudget is lager dan in 2013 en 2014 en is aangepast/conform de fasering van het meerjarenprogramma. 2.1 Maatwerkfinanciering Top 10 Voor 2015 zijn 2 deelprogramma s toegevoegd. De bijdrage voor verenigings-intakes is (verder) beperkt Voor de beoordeling t.b.v. financiering in 2015 zijn behaalde resultaten in de voorliggende jaren als beoordelingsfactor toegevoegd. Dit geldt ook voor aantoonbare activiteiten t.b.v. de borging na afloop van het programma (2016) Rubriek 2.3 (Uitzendingen Teams) is toegevoegd aan 2.1 Aan de Richtlijn zijn de aanvraagvoorwaarden en toekenningsgrondslagen voor NOC*NSF (HPS/Teamuitzendingen), CTO s/ntc s/regio s toegevoegd, aangezien deze ontbraken. 2.2 Voorzieningen Geen wijzigingen (m.u.v. totaalbudget) topsporters 2.3 Uitzendingen Teams Opgeheven: samenvoeging met Anti-dopingbeleid Geen wijzigingen 2.5 Host broadcasting & Om tot een reductie van 100k te komen is de rubriek beperkt tot die topsportevenementen evenementen die per 1/1/2014 op de Strategische Kalender zijn opgenomen. Derhalve is er geen ruimte meer voor additionele evenementen t/m Tevens is de grens (HBF-kosten) voor een evenementsbijdrage van meer dan 200k verhoogd van 500k naar 1.500k, 1

14 waardoor slechts de extreem grote evenementen (EK Atletiek) in aanmerking komen voor een extra bijdrage tot een max van 400k. 3.1 Algemeen functioneren Geen wijzigingen. Hierbij wel aangetekend dat gedurende de looptijd van de huidige Sportagenda stapsgewijs een aangepast verdeelmodel wordt ingevoerd, conform de besluitvorming in T.b.v geldt een verdeling van 50% o.b.v. het oude model en 50% o.b.v. de nieuwe verdeelsystematiek. Door deze gefaseerde invoering is sprake van een geleidelijke opbouw of afbouw voor een deel van de bonden, waardoor een separate afbouwregeling niet opportuun is. 3.2 Organisatieontwikkeling Geen wijzigingen 3.3 Marketingrechten Geen wijzigingen, maar een voorbehoud bij een nieuwe kansspelwetgeving per 1/1/ Kernorganisatie Samenvoeging van 3.4 t/m 3.6, met reductie van 8% NOC*NSF 3.5 Collectief kader Toegevoegd aan 3.4. De voormalige Academie voor Sportkader is inmiddels (in afgeslankte vorm) onderdeel van de basisorganisatie NOC*NSF 3.6 Collectieve projecten Toegevoegd aan 3.4. Door de reductie voor NOC*NSF (-5% in 2014, geen mogelijkheid tot indexering) resteren nog slechts de doorlopende initiatieven zoals KISS, Inrichting CRM t.b.v. SI/VSK/etc, diverse monitoren, die onderdeel zijn van het jaarplan NOC*NSF. Het instandhouden van een separate rubriek voegt niets (meer) toe. 3.7 Onderzoek & Geen wijzigingen monitoring 3,9 t/m 3.13 Geen wijzigingen (m.u.v. totaalbudget). Hierbij wel aangetekend dat het door de ontvlechting van Gehandicaptensport NL nog niet duidelijk is welke organisatie eindverantwoordelijkheid heeft/krijgt inzake het Classificatie-instituut Overige zaken Een aantal zaken m.b.t. toekennings- en verantwoordingsprocedures zijn in lijn gebracht met het BCBreglement. De in 2014 toegevoegde reallocatie-mogelijkheid (n.a.v. verzoek Schaakbond in AV van mei 2013) kan vervallen, aangezien vanaf 2015 dit wordt ondervangen door de overall-correctie voor 1.1/1.2/3.1 welke naar eigen inzicht kan worden verwerkt door de bond. De Minimale Kwaliteitseisen zijn inhoudelijk niet gewijzigd 2

15 AGENDAPUNT 4 Bijlage D: Advies Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 20 mei 2014 Dit adviesdocument betreft het advies van de CRBS op het Bestedingsplan 2015 en de Richtlijnen De verantwoordelijkheid van de Commissie is om de Algemene Vergadering van NOC*NSF te adviseren over de hoogte van het Bestedingsplan Sportagenda, de inrichting van het Bestedingsplan (rubrieken en budgetten) en de Richtlijnen. 1. Hoogte Bestedingsplan 2015 (en 2016) De Commissie is door de Directie en Bestuur van NOC*NSF in de afgelopen maanden enkele malen, conform de vastgestelde procesaanpak, uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen en laatste stand van zaken met betrekking tot: De omzet- en afdrachtontwikkeling en prognoses van de Lotto, tevens vertaald naar een prognose voor de ontwikkeling van het Bestemmingsfonds Lotto De ontwikkelingen op het gebied van de kansspelwetgeving en de (mogelijke) consequenties die dit heeft voor de sport De Commissie heeft geconstateerd dat : De gerealiseerde afdracht van de Lotto over 2013 de in de Sportagenda afgesproken ondergrens van 45 mln heeft gepasseerd; De prognoses van de Lotto voor 2014 t/m 2016 leiden tot een verdere daling in 2014 naar circa 40 mln, met daarna een mogelijke stabilisatie, danwel licht herstel; Zonder aanpassingen in het Bestedingsplan het Bestemmingsfonds Lotto zal dalen tot een onaanvaardbaar laag niveau (< 30 mln), waardoor bevoorschotting van het Bestedingsplan door NOC*NSF niet meer gegarandeerd en gerealiseerd kan worden; De ontwikkelingen inzake de kansspelwetgeving op korte termijn onvoldoende zicht en garanties biedt voor een toename c.q. extra middelen voor de sport. Dit geldt ook voor de initiatieven t.b.v. het genereren van andere/additionele financieringsbronnen voor de sport De Commissie heeft een voorstel van het Bestuur ontvangen, voorzien van een inhoudelijke en financiële toelichting, dat uitgaat van een hoogte van het Bestedingsplan voor 2015 (en 2016) van 45,2 mln. Ten opzichte van 2014 betreft dit een reductie van 8% en in vergelijking met 2013 betreft het een aanpassing van circa 13,5%. Hoewel geen sprake is van unanimiteit is de Commissie in meerderheid van oordeel dat een aanpassing van het Bestedingsplan 2015 naar een niveau van 45,2 mln gerechtvaardigd is. Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met de hoogte van het Bestedingsplan 2015 op het niveau van 45,2 mln Overwegingen A) De Commissie wijst de leden van NOC*NSF erop dat een Bestedingsplan ter hoogte van 45 mln ook de komende jaren zal betekenen dat het Bestemmingsfonds Lotto verder zal dalen. Er is echter begrip voor het feit dat de reductie van het Bestedingsplan wordt beperkt tot 45 mln, zodat de begunstigde organisaties t/m 2016 (= resterende looptijd van de huidige Sportagenda) duidelijkheid, een bepaalde mate van zekerheid en daarmee enige continuïteit geboden kan worden. B) De Commissie adviseert zowel het Bestuur als de Algemene Vergadering om de komende jaren zeer terughoudend te zijn met nieuwe onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds buiten het Bestedingsplan om. Het (geprognotiseerde) niveau van het Bestemmingsfonds geeft in de 1

16 ogen van de commissie steeds minder ruimte om bijvoorbeeld eenmalige investeringen en compensatie- en afbouwregelingen te financieren. Vastgesteld is dat ten allen tijde slechts de Algemene Vergadering tot een dergelijke onttrekking kan besluiten. De CRBS gaat er van uit dat het bestuur vooraf advies inwint bij het CRBS ten aanzien van het aan de AV voor te leggen besluit. C) De Commissie adviseert het Bestuur om in de resterende duur van de huidige Sportagenda een oriëntatie en discussie met de leden en haar hiertoe ten dienste staande commissies te starten over: o De gewenste/vereiste hoogte van het Bestemmingsfonds en de wijze waarop en het tempo waarin dit niveau wordt bereikt. Mogelijk leidt de uitkomst van dit traject tot een aanpassing van de Code Bestemmingsfonds. Indien in de periode t/m 2016 weer sprake is van een stijging van de kansspelinkomsten boven het niveau van het huidige Bestedingsplan ( 45 mln), dan dient de besteding van deze meeropbrengst onderdeel van deze oriëntatie te zijn, met als uitgangspunt de systematiek van de huidige sportagenda. o De uitgangspunten voor en eventuele herinrichting van het Bestedingsplan voor de periode vanaf Dit traject zou parallel moeten lopen met de ontwikkeling van de nieuwe Sportagenda (en bij voorkeur niet aansluitend). In beide gevallen dienen uiteraard de besluitvorming en daaruit voortvloeiende effecten inzake de nieuwe kansspelwetgeving meegenomen te worden. 2. Inrichting Bestedingsplan 2015 (en 2016) De Commissie heeft uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop in het (finale) voorstel invulling wordt gegeven aan de reductie van het Bestedingsplan van ruim 49 mln naar 45,2 mln. Op basis van de verkregen informatie van het Bestuur en de eigen observaties van de commissieleden constateert de Commissie dat: Onder de leden van NOC*NSF een voorkeur is om de Sportagenda 2016 inhoudelijk niet open te breken en te herzien, maar te kiezen voor financiële reductiemaatregelen, die zo gelijkmatig over de inhoudelijke doelstellingen (hoofdrubrieken) en begunstigde partijen is verdeeld; De begunstigden in het Bestedingsplan verzocht hebben om en baat hebben bij een zo groot mogelijke (beleids)vrijheid om de eigen/individuele reductie invulling te geven; De Commissie is van mening dat de voorgestelde inrichting van het Bestedingsplan 2015 ruimschoots voldoet aan de hiervoor beschreven elementen. De reductie van iedere hoofdrubriek bedraagt 8% en het effect op de basisfinanciering van iedere begunstigde (NOC*NSF, sportbonden, overige organisaties) is eveneens in alle gevallen 8%. Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met het voorliggende Bestedingsplan Overwegingen A) De CRBS kan zich vinden in de (technische) oplossing om per bond op het totaal de toekenning vanuit de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1 een overall-reductie toe te passen van 8%. B) De CRBS is in voldoende mate geïnformeerd en overtuigd dat de maatwerkrubrieken 2.1, 2.5 en 3.2 geen onderdeel uit (kunnen) maken van de oplossing, zoals beschreven onder A). Dit omdat deze maatwerktoekenningen op een andere (kwalitatieve i.p.v. kwantitatieve) wijze gebaseerd worden en niet het karakter van basis- en outputfinanciering hebben. 2

17 C) De CRBS is van mening dat de rubrieken waarbij sprake is van extra (beleidsrijke) reductie (2.1, 2.2, 2.5) en de rubrieken waarbij geen sprake is van een budgettaire reductie (2.4, 3.2, 3.6) door het Bestuur van NOC*NSF in voldoende mate (beleids)inhoudelijk zijn onderbouwd. D) Tot slot kan de CRBS zich vinden in het voorstel om enkele rubrieken samen te voegen. 3. Richtlijnen 2015 De Commissie heeft kennis genomen van de voorgestelde verbeteringen en aanpassingen in de Richtlijnen 2015 (t.o.v. 2014). In veel gevallen zijn de wijzigingen een logisch vervolg op de voorgestelde aanpassingen in het Bestedingsplan De commissie heeft geconstateerd dat: De administratieve last voor de kleinere bonden inzake rubriek 1.1 verlicht wordt, maar dat deze voor de grotere bonden nog enigszins bewerkelijk blijft en dit in de ogen van de commissie eenvoudiger zou kunnen; Binnen rubriek 1.2 een nieuw beleidselement (inzake arbitrage) is toegevoegd. Met deze kleine kanttekening kan de CRBS zich vinden in de voorgestelde (wijzigingen in de) Richtlijnen Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met de Richtlijnen 2015 Overwegingen A) De Commissie adviseert om in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda geen nieuwe beleidselementen toe te voegen. B) De Commissie adviseert het Bestuur om, vooruitlopend op een nieuwe Sportagenda, een oriëntatie te starten of de financierings- en toekenningsgrondslagen van rubriek 1.2 (Deskundigheidsbevordering Kader) nog voldoende effectief is. C) De Commissie adviseert het Bestuur om een oriëntatie te starten naar de wenselijkheid om de Minimale Kwaliteitseisen en/of de Code Goed Sportbestuur te doorontwikkelen. 3

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2013 Versie: Algemene Vergadering 15 mei 2012

RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2013 Versie: Algemene Vergadering 15 mei 2012 RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2013 Versie: Algemene Vergadering 15 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Dit Richtlijnenboek bevat de volgende onderdelen: I. Bestedingsplan Sportagenda, w.o. het Globaal

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

BESTEDINGSPLAN EN RICHTLIJNEN SPORTAGENDA BESTEDINGSJAAR 2015 Vastgesteld in de Algemene Vergadering NOC*NSF op 20 mei 2014

BESTEDINGSPLAN EN RICHTLIJNEN SPORTAGENDA BESTEDINGSJAAR 2015 Vastgesteld in de Algemene Vergadering NOC*NSF op 20 mei 2014 BESTEDINGSPLAN EN RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2015 Vastgesteld in de Algemene Vergadering NOC*NSF op 20 mei 2014 INHOUDSOPGAVE Dit Richtlijnenboek bevat de volgende onderdelen: I.

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

BESTEDINGSPLAN EN RICHTLIJNEN SPORTAGENDA BESTEDINGSJAAR 2016 Ter vaststelling in de Algemene Vergadering NOC*NSF op 18 mei 2015

BESTEDINGSPLAN EN RICHTLIJNEN SPORTAGENDA BESTEDINGSJAAR 2016 Ter vaststelling in de Algemene Vergadering NOC*NSF op 18 mei 2015 BESTEDINGSPLAN EN RICHTLIJNEN SPORTAGENDA 2013-2016 BESTEDINGSJAAR 2016 Ter vaststelling in de Algemene Vergadering NOC*NSF op 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Dit Richtlijnenboek bevat de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6 Bijlage 1. Topsportdisciplines Blz. 7 Bijlage 2. Overzicht

Nadere informatie

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006.

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Bijlagen Bijlage bij hoofdstuk 5... 2 Tabel B5.1 Bezit van sportartikelen, naar

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 17-03-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 17-03-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Regeling beschikbaarheidsdienst Binnen de gemeente Goirle zijn er drie medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer die op basis van een rooster buiten werktijd beschikbaar moeten zijn. Tot

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum:

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: 21-2-2017 0. Samenvatting In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo.

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo. AGENDAPUNT 3.c. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 21 november 2016 INLEIDING Tijdens de vergadering van de Financiële Commissie (FC) van 13 oktober 2016 is in

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015

Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015 Sportagenda 2017+ Contouren t.b.v. AV 16 november 2015 Eindproduct Leidraad voor bonden en NOC*NSF en ook met input van en (h)erkenning door belangrijke partners: gemeenten, rijksoverheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB)

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Taakomschrijving van de CCB 5 3. Procedure voor beroep bij de CCB 6 4. Samenstelling van de CCB 8 5. Profielschets van

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5 Aan de Raad Made, 29 juni 2004 Onderwerp Begrotingskader GROGZ 2005 Voorstel Financiële gevolgen Het begrotingskader GROGZ

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

gemeente Eindhoven betreffende de positie en taakuitvoering van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

gemeente Eindhoven betreffende de positie en taakuitvoering van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r3o Inboeknummer 99N000332 Beslisdatum Bg W y juni r 999 Dossiernummer 923 2or Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede namens de volgende deelnemende sportbonden uit het Cluster 50 +,

Met vriendelijke groet, mede namens de volgende deelnemende sportbonden uit het Cluster 50 +, mw. drs. E.I. Schippers, informateur p/a Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 21 april 2017 Geachte mevrouw Schippers, Bij uw inspanningen om de beoogde coalitie te verenigen op doelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester

Paraaf toetser. Burgemeester B&W voorstel Nummer Onderwerp Renovatie sportaccommodaties 216 '''"'""m I 5 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P. van DrieIB.van der Veken Wijk- en stadsbeheer (318) 53832 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie 5 Reglement Structuur Versie december 2013 1 5.1 Algemeen 5.1.1.1 Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 12.5 t/m 12.7 van de Statuten en regelt de werkwijze en bevoegdheid van de commissies,

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaldum : 16 mei 2013 Portefeuillehouder : T. van Mourik Punt : 8 Behandelend ambtenaar : G.J. de Haan en B. Roorda Doorkiesnummer : (0518) 45 29 10 Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie