VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden ZKH de Prins van Oranje Aanwezige Ereleden E. van Breda Vriesman Commandeur W.F. Cornelis E. Terpstra Aanwezig genodigden M. Fleuren J. Fransoo M. de Graaff J. van der Hulst W. Idema J. van Kouterik T. Nelissen H. Ram R. Toet E. Verheijen F. Ververgaert-Doesborgh F. Vrijlandt T. van Wimersma Greidanus Aanwezig aspirant-lid Sportvisserij Nederland J. Bongers, M. Knip Aanwezig leden Aikido Nederland W. Vriesman, G.B. Dielissen Atletiekunie Th. Hoex, F. Koomen, M. Veenker Badminton Nederland C. Wortel Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond H. Meijer, M. Struijve Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen, W. la Rivière Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Nederlandse Curling Bond M. van der Sluis, G.J. Scholten 1

2 Koninklijke Nederlandse Dam Bond J. Haijtink Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, R. Reget Nederlandse Darts Bond E. Bressers, N. de Ruiter Nederlandse Floorball & Unihockey Bond R. van Rijsselt Nederlandse Go Bond H. Ellenbroek Nederlandse Golf Federatie J. Stevens Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals Nederlands Handbal Verbond H. Landa, S. Rottger Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens, S. Stolwerk Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie T.Ploegmakers,J. Bierling,W. Luiten,T. v.d. Meulen Stichting Homosport Nederland/Gay Union Through Sports A. Wiersma Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond A. Frankfort, B. Lammerts Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond R. Ahlers, E. Seerden Koninklijke Nederlandse Kegel Bond G. Korthuis Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging F. Demmers Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers C. van der Sluis, I. Egbers, H. Scholtenhave Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, B. Filius, K. Rodenburg Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink, R. Termaat Koninklijke Nederlandse Motorboot Club A. Kwak, D. Baas Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging P. Assendelft Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers C. Kranenberg Federatie Oosterse Gevechtskunsten G.B. Dielissen Reddingsbrigades Nederland P. de Winter, J. van Dalen, R. van Mourik Koninklijke Nederlandsche Roei Bond E.F.Ch. Niehe, M. Visser Koninklijke Nederlandse Schaak Bond A. Rongen Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond K. Greven Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel, F. Avis Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen R. Boer Nederlands Genootschap voor Sportmassage F. Friederichs Stichting Sportonderscheidingen E. Woudenberg Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Squash Bond Nederland H. Arends, M. Borst Studentensport Nederland J. van Rooijen, D. Eijsinga, S. Kustermans Taekwondo Bond Nederland F. Buitenhuis Nederlandse Tafeltennis Bond F. Berteling Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, C. Varossieau, O. Takx Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint, R. Groenman Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond A. Binnenmars, J.W. Landré Nederlandse Volleybal Bond H. Nieukerke, J. Staps KNBLO Wandelsportorganisatie NL M. Termont, H. Bronkhorst Nederlandse Wandelsport Bond T. Verhoeven, G. van Egerschot, H. Stammes Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond H. Klarenbeek, H. Middeljans Watersportverbond M. Leeser, H. Snoekc Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels Nederlandse IJshockey Bond A. van Berkel Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. Bouma 2

3 Afwezig leden American Football Bond Nederland Atletencommissie Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Christelijke Sport Unie Nederlandse Culturele Sportbond Nederlandse Minigolf Bond Nederlandse Politie Sport Bond Nederlandse Rollersports Bond 3

4 1, Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, mevrouw Erica Terpstra, mevrouw Els van Breda Vriesman, de heer Cornelis, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. De voorzitter verzoekt degenen die zich nog niet hebben geregistreerd dit alsnog te doen. Dit is van belang om te kunnen bepalen of het vereiste quorum wordt gehaald in geval van stemming. De voorzitter vraagt aandacht voor de beelden van de Papendal Sport Parade. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat voor de Auditcommissie Seksuele Intimidatie beoogd commissieleden zijn benaderd. De benoeming van deze commissieleden vindt waarschijnlijk plaats in de bestuursvergadering van december. Daarna vindt communicatie hierover plaats. De vergadering heeft, naast de stukken voor de Algemene Vergadering, kennis kunnen nemen van de definitieve verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS. De commissie heeft hiermee uitstekend werk geleverd. De voorzitter dankt de commissie voor haar inzet. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Jan Willem Maas om een toelichting te geven op Olympisch Vuur. Deze gaat in op de huidige stand van zaken, na de teleurstellende alinea in het Regeerakkoord. Het Kabinet onderschrijft het versterken van de sport maar wil de Olympische Spelen niet meer naar Nederland halen. Dit Kabinet gaat deze regeerperiode geen activiteiten (meer) ontplooien gericht op het binnenhalen van de Spelen van De doelen waar wij allen de Spelen, en de weg ernaar toe, voor hadden willen gebruiken bestaan echter nog steeds. De middelen die voor deze activiteiten tot en met 2013 zijn toegewezen zullen ook voor deze doelen ingezet worden. Duidelijk is dat de Alliantie Olympisch Vuur en de Program Office opgeheven worden. De samenwerking op de thema s tussen de alliantiepartners zal uiteraard niet verdwijnen. Juridisch is het Program Office onderdeel van NOC*NSF. NOC*NSF zal dan ook met behulp van de andere Olympisch Vuur alliantiepartners de afronding van dit organisatiedeel op een zorgvuldige wijze op zich nemen. De komende maanden wordt gewerkt aan een goed overzicht van alle resultaten die het Olympisch Plan heeft opgeleverd. Dit zal aan u worden voorgelegd in de voorjaarsvergadering van De heer van Heijningen, KNZB, sluit zich aan bij de woorden van de heer Jan Willem Maas en betreurt het teleurstellende besluit van dit Kabinet. 2, Verslag Algemene Vergadering 15 mei 2012 Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 3. Jaarplan en begroting a. Jaarplan 2013 De voorzitter geeft aan dat voor 2013 wederom een jaarplan is opgesteld in de lijn van de vastgestelde kerntaken van NOC*NSF. Nieuw dit jaar is de toevoeging van een aantal afspraken die in het kader van het Bestedingsplan Sportagenda voor 2013 met een aantal partijen zijn gemaakt. Daarnaast is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leden en medewerkers. Uit de resultaten hiervan komen een aantal acties voort die in dit jaarplan zijn terug te vinden. De vergadering stemt in met het Jaarplan b. Begroting 2013 Mevrouw Van Zanen licht de begroting toe. De inkomsten zijn op hoogte gehouden en op diverse vlakken vindt goed overleg plaats met het Ministerie van VWS. Dit alles geeft vertrouwen voor de toekomst. Uiteraard zijn er enkele aandachtspunten te noemen, zoals fiscaliteit. In de afgelopen periode heeft intensief overleg met de fiscus plaatsgevonden. Afgesproken is dat over het verleden niets meer afgerekend hoeft te worden en dat voor de toekomst horizontaal toezicht plaats zal vinden. Daarnaast bestaat de zorg over de inkomsten in De verwachting is dat deze zullen dalen maar dit is uiteraard niet vooraf in te schatten. Naast de zorg over de inkomsten 4

5 zullen ook de sponsorinkomsten, de verzelfstandiging van Papendal en de situatie met Olympisch Vuur invloed hebben op de begroting. Dit wordt besproken en toegelicht in de Algemene Vergadering in mei c. Verslag Financiële Commissie De heer Van Kouterik neemt namens de Financiële Commissie het woord. In aanvulling op de toelichting van de penningmeester geeft hij aan dat de begroting in de huidige opzet helderder en leesbaarder is dan voorheen. De Financiële Commissie geeft dan ook een positief advies en stelt de vergadering voor in te stemmen met de voorliggende documenten. 3d. Vaststelling contributie 2013 De voorzitter wordt door de heer Kossen, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, opmerkzaam gemaakt op het feit dat helaas een onjuistheid te vinden is in de cijfers onder contributie Bij het nieuwe bedrag voor buitengewone leden is de komma op een verkeerde plek terechtgekomen. Het juiste bedrag moet zijn: 23,16. De voorzitter verzoekt de vergadering in te stemmen met de contributieverhoging, met bovengenoemde aanpassing, zoals opgenomen in het vergaderboek. Voorts gaat de voorzitter over tot besluitvorming: Punt 3B; begroting 2013 De vergadering stemt in met de begroting. Punt 3C; Verslag Financiële Commissie De vergadering stemt in met het verslag van de Financiële Commissie. Punt 3D; Vaststelling contributie De vergadering stemt in met de voorstelde contributieverhoging. 4. Verzelfstandiging Papendal De voorzitter geeft aan dat het benodigde quorum om over dit punt tot besluitvorming te komen aanwezig is. Hij geeft het woord aan de penningmeester, mevrouw Van Zanen. Mevrouw Van Zanen geeft aan dat NOC*NSF zich meer wil richten op de kerntaken. De beoogde afsplitsing van wordt gezien als een gevolg daarvan. De Financiële Commissie heeft haar advies gegeven. Dit advies is toegevoegd aan de stukken. De voorzitter gaat over tot besluitvorming en vraagt de Algemene Vergadering toestemming voor: Afsplitsing van het Sportcentrum Papendal van NOC*NSF in een op te richten besloten vennootschap; Oprichting van de betreffende besloten vennootschap; Oprichting van de Stichting Administratiekantoor, houder van de aandelen in de besloten vennootschap; Verdere handelingen te verrichten om de beoogde afsplitsing te realiseren. De vergadering bij acclamatie in met de afsplitsing van Sportcentrum Papendal. 5. Optimalisatie Governance Verdelen Middelen 5a. Wijzigingen Reglement CRGB De voorzitter geeft aan dat een ieder de wijzigingen in het reglement CRGB tot zich heeft kunnen nemen en vraagt de Algemene Vergadering dan ook in te stemmen met de wijzigingen in het Reglement Commissie Richtlijnen en Globaal Bestedingsplan. De vergadering stemt bij acclamatie in. 5

6 5b. Vervallen Reglement TAC Aansluitend vraagt de voorzitter om instemming voor het laten vervallen van het reglement Toekennings- en Afrekencommissie (TAC.) De vergadering stemt hiermee in.. 5c. Wijzigingen Reglement BCB Voorts vraagt de voorzitter om instemming voor de wijzigingen in het reglement Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB.) Ook hiermee stemt de vergadering in. 5d. Benoeming nieuwe leden CRGB De voorzitter gaat dan over tot benoeming van 2 nieuwe leden van de CRGB/CRBS. Gevraagd wordt om de volgende personen per 20 november 2012 voor een termijn van 4 jaar te benoemen als lid van de CRGB: o De heer Henk van Lint, voorzitter Nederlandse Triathlon Bond o De heer Jan Kossen, directeur Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. De vergadering stemt bij acclamatie in met deze benoemingen. 5e. Benoeming leden BCB De voorzitter geeft aan dat de CRGB de Algemene Vergadering vraagt de volgende personen per 20 november 2012 voor een termijn van 4 jaar te benoemen als lid van de BCB: o De heer Michiel van Dijk, o.m. advocaat/partner CMS Derks Star Busmann, voorzitter Auditcommissie Doping o Mevrouw Marjan Olfers, hoogleraar Sport & Recht Vrije Universiteit De vergadering stemt bij acclamatie in met deze benoemingen. 6. Richtlijnen 2013: Host Broadcasting De voorzitter geeft aan dat in de Algemene Vergadering van mei 2012 de Richtlijnen Bestedingsplan 2013 e.v. zijn vastgesteld. Daarbij ontbrak destijds nog een richtlijn met betrekking tot de rubriek Host Broadcasting. Dit omdat toe nog verwacht werd dat per 1 januari 2013 het nieuwe Evenementenbeleid door het Ministerie van VWS van kracht zou worden. Dit is echter uitgesteld tot, naar verwachting, 1 januari Daarom is het noodzakelijk om binnen het Bestedingsplan, voor 2013, een richtlijn door de Algemene Vergadering te laten vaststellen. De CRGB heeft een positief advies hierover afgegeven. De vergadering stemt bij acclamatie in. 7. Statusreglement topsporters De voorzitter geeft aan dat een onjuiste datum is opgenomen in het Statusreglement. Eén van de vervaldata, genoemd in artikel 10, is onjuist. Genoteerd is 31 oktober, dit moet echter 30 september zijn. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer de heer Straathof. Deze licht toe dat de voorgestelde aanpassingen hoofdzakelijk voortvloeien uit de Sportagenda Mevrouw Van Dalen, Reddingsbrigade Nederland, vraagt of de toekenning van een A, B of High Potential status geldt voor de categorieën 1, 2, 3 en 4A en B en niet voor de categorieën 5A en B. Dit is niet goed terug te vinden in het statusreglement. Reddingsbrigade Nederland zou dit graag bevestigd willen zien. De heer Straathof geeft aan dat dit geldt voor de categorieën 1 tot en met 4. Daarnaast geeft mevrouw Van Dalen aan dat bonden gevraagd worden hun sporters te informeren over de besluitvorming over hun status. Echter, sporters hebben voor het komende jaar al besluiten genomen en daar ook hun schema op aangepast. Voor de sporters waarvan hun status verandert, is daar een overgangsperiode voor? De heer Straathof geeft aan dat in dergelijke gevallen een overgangsperiode is bepaald tot 1 juli De vergadering stemt vervolgens in met het statusreglement. 6

7 8. Ledencijfers NOC*NSF De voorzitter geeft het woord aan de heer Lenselink. De heer Erik Lenselink geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer aan de hand van een presentatie. In 2011 zijn de sportbonden met 1% gegroeid. Wanneer de periode wordt bekeken is de totale groei 2,4%. In deze periode zijn 32 bonden gegroeid en 39 bonden zijn in ledental gedaald. Deze gegevens zijn te vinden in het informatieboekje KISS. Het KISS systeem is van grote waarde. Het levert veel informatie op over in welke gebieden welke sport wordt beoefend en in welke leeftijdscategorieën. Ter vergadering laat de heer Lenselink enkele voorbeelden zien. 9. Ledendefinitie NOC*NSF De voorzitter geeft het woord aan de heer Dielessen. De heer Dielessen licht toe dat het voorliggende document een eerste verkenning is en dat hiermee een concreet en compact voorstel wordt een gedaan voor een nieuwe lidmaatschapstructuur voor NOC*NSF, inclusief de beoogde effecten hiervan. Het betreft een denkrichting, die na vaststelling in 2013 nader uitgewerkt zal worden. De vergadering stemt bij acclamatie in met de uitgewerkte denkrichting. 10. Voordracht lidmaatschap Sportvisserij NL De voorzitter licht toe dat het bestuur van NOC*NSF lang heeft gesproken over de eventuele aansluiting van Sportvisserij Nederland. Dit omdat aansluiting financieel grote gevolgen zou kunnen hebben. Daarom is een uitdrukkelijke voorwaarde aan deze mogelijke toetreding toegevoegd: Sportvisserij Nederland zal de komende periode tot 2016 niet mee doen in de verdeling van Lotto-gelden. Dit moet in de komende discussie over de lidmaatschapsstructuur nader uitgedacht worden. Het bestuur is dan ook van mening dat een organisatie als deze past binnen de gelederen van NOC*NSF met daarbij de financiële kanttekening. De vergadering stemt bij acclamatie in met de voordracht van Sportvisserij Nederland. De voorzitter vraagt de heren Knip en Bongers naar voren. De heer Knip dankt de Algemene Vergadering voor de instemming en geeft aan dat na de vergadering bij de uitgang voor een ieder een jaarverslag van Sportvisserij Nederland en daarbij een dvd Vissen klaarligt. 11. Bestuursverkiezing NOC*NSF De voorzitter geeft aan dat het bestuur van NOC*NSF de heer Ludeke voordraagt voor een nieuwe en laatste termijn van 4 jaar. De vergadering stemt hiermee in. Voorts deelt de voorzitter mee dat de heer Van Wijk per 1 januari 2013 zijn bestuursfunctie neer zal leggen. De voorzitter betreurt maar respecteert dit besluit. De heer Van Wijk heeft veel werk binnen het bestuur van NOC*NSF verzet. Daarbij trad hij niet veel op de voorgrond maar bracht met zijn gedachten en opmerkingen veel wijsheid mee. De heer Van Wijk licht toe dat hij vanaf zijn aantreden in 2007 zijn bestuursfunctie binnen NOC*NSF met veel enthousiasme heeft uitgevoerd. Daarbij heeft hij zijn actieve carrière gepoogd te beëindigen. In 2011 is hij toch weer actief betrokken geraakt bij Air France/KLM. Daardoor is er te weinig tijd beschikbaar om deze bestuursfunctie op een juiste wijze uit te voerden. De heer Van Wijk beschrijft zijn bestuursperiode als een dynamische en boeiende periode waarin grote stappen gezet zijn. De voorzitter dankt de heer Van Wijk voor zijn grote inzet en wenst hem alle goeds voor de toekomst. 12. Terugblik Olympische en Paralympische Spelen De voorzitter geeft het woord aan de heer Dielessen. De heer Dielessen blikt terug op de periode voorafgaand en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Londen aan de hand van een presentatie. 7

8 Vervolgens licht de heer Hendriks de sportieve prestaties van de Olympische Spelen toe. Voorts neemt de heer Cats het woord om met de vergadering terug te blikken op de prestaties tijdens de Paralympische Spelen in Londen. Na deze presentaties vraagt de heer Van Heijningen, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, aandacht voor het feit dat er nauwelijks medailles behaald zijn in de teamsporten. De KNZB heeft middels een brief aan NOC*NSF aandacht hiervoor gevraagd. De bond stelt het op prijs wanneer deze brief ter harte wordt genomen en actie wordt ondernomen. De heer Nieukerke, Nederlandse Volleybal Bond, sluit zich bij deze woorden aan. Meerdere bonden zien het risico van teamsporten en vraagt ook vanuit zijn bond aandacht voor dit onderwerp. De voorzitter geeft aan dat de discussie over teamsporten zeker gevoerd moet worden en dankt beide heren voor hun inbreng. Voorts geeft de voorzitter aan dat in een Olympisch en Paralympisch jaar de traditie bestaat om de Pahud de Mortanges trofee uit te reiken. Echter, degene die dit jaar deze prijs in ontvangst zou moeten nemen was op deze datum niet beschikbaar. Daarom is gekozen om deze prijs op een later moment uit te reiken. 13. Rondvraag De heer Ploegmakers, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, komt terug op het betoog van de voorzitter over de voordracht van Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland heeft leden waarvan sportvissers. De bond telt tot 2016 niet mee voor de verdeling van de Lotto gelden. In 2016 zal dit opnieuw worden gekeken mede in het kader van de nieuwe lidmaatschapsstructuur. Is dit een opmaat naar een nieuwe definiëring van sport en haar bonden of is dit dan eenmalig voor de sportvisserij? De voorzitter geeft aan dat hierover met Sportvisserij Nederland duidelijk is afgesproken dat zij actief zullen participeren in de discussie over de lidmaatschapsstructuur. In deze discussie zal worden gesproken over sport/geen sport, in aanmerking komen voor financiële ondersteuning en nog vele andere onderwerpen. Sportvisserij Nederland heeft toegezegd hierin te participeren en zich hieraan te committeren. Dit geldt echter voor alle bonden, elke bond kan participeren in deze discussie. De heer Van Heijingen, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, geeft aan zeer geschokt te zijn over alle doping perikelen. De doortraptheid van geraffineerdheid van systemen is eens te meer gebleken. De heer Van Heijningen geeft aan groot respect te hebben voor de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en de wijze waarop hij dit traject ingaat en aanpakt. Daarnaast wil de heer Van Heijningen graag op een ander moment en in een andere vorm verder kunnen praten over het dopingvraagstuk omdat dit naar zijn mening alleen het wielrennen overstijgt. De voorzitter dankt de heer Van Heijningen voor zijn woorden en sluit zich aan bij het compliment aan de heer Wintels. Daarnaast is NOC*NSF uiteraard bezig met het dopingvraagstuk. Samen met Dopingautoriteit Nederland en de KNWU wordt gekeken waar wij elkaar kunnen ondersteunen. 14. Sluiting De voorzitter geeft aan dat met het einde van 2012 het 100 jarig jubileum van NOC*NSF wordt beëindigd. De activiteiten daaromtrent worden nogmaals benoemd: uitgave van de jubileumpostzegel, het 100 jaar medaille gala, het jubileumdiner en de Papendal Sport Parade. Eind november staat nog de IOC Conference on Education, Culture and Sport gepland. Voorts spreekt de voorzitter felicitaties uit aan de heer Vrijlandt en de heer Albers die beiden voor een internationale functie zijn gekozen en herkozen. Daarnaast is de organisatie van de Life Saving World Cup 2016 aan Nederland toegewezen. De voorzitter feliciteert Reddingsbrigade Nederland van harte. Niets meer aan de orde zijnde sluit hij vervolgens, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid, de vergadering. 8

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Algemene Vergadering NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal aan van Leden, geassocieerden en genodigden Bestuur NOC*NSF datum 1 mei 2017 agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 21 november 2016, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden van Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6 Bijlage 1. Topsportdisciplines Blz. 7 Bijlage 2. Overzicht

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitgenodigd : Bijlages : Bestuur, afdelingsvoorzitters, leden 3 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen voorzitter 4. Ingekomen stukken 5. Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters

Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters Onderzoek uitgevoerd door het W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek In opdracht van het Ministerie van VWS, directie Sport

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Uitreiking: De voorzitter reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een algemene vergadering.

Uitreiking: De voorzitter reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een algemene vergadering. Richtlijnen voor het toekennen van KNZB onderscheidingen 1. Onderscheidingen t.b.v. leden van de KNZB 1.1. Ereleden: Statuten art. A 7.1: Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase Potentiële topsporters in het MBO Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Felix, C., Karsten, S., m.m.v. Fase, D. Potentiële topsporters in het MBO,

Nadere informatie

Deelnemers Bestuurdersbijeenkomst

Deelnemers Bestuurdersbijeenkomst Deelnemers Bestuurdersbijeenkomst Naam Tussen Achternaam Organisatie Functie Peter van der Aart Noord West Alliantiemanager Patrick Adriaanse Gemeente Delft Beleidsadviseur sport Hans Anker NOC*NSF Hans

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar leeftijdscategorie, of

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 24 september 2015 Tijd: 15.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 21 leden (incl. 1 volmacht), vertegenwoordigend 63 stemmen

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie

Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie Algemeen Reglement KBO-PCOB Versie 2016 09 09 Verantwoording Artikel 1 Krachtens het in artikel 14 van de statuten van KBO-PCOB bepaalde is er ter uitvoering en goed functioneren van de statuten van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie