VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden C. Eurlings Aanwezige Ereleden E. van Breda Vriesman Commandeur W. de Heer Aanwezig genodigden T. Bijkerk R. Bogaarts H. Bruins Slot M. van Dijk S. van Haarlem J.W. Hoogendoorn J. Jongsma J. van Kouterik F. van Lith P.J. Montanus G. J. Scholten M. Smit E. Verheijen F. Ververgaert Doesborgh B. Zijlstra Aanwezig leden Aikido Nederland W. Vriesman Atletiekunie J. Bos, J.W. Landré Badminton Nederland C. Wortel Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond R. Koopmans, H. Meijer Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, F. Berteling Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Koninklijke Nederlandse Cricket Bond R. Lyall Nederlandse Curling Bond R. Vilain, A. Kramer Koninklijke Nederlandse Dam Bond H. Vermeulen Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, Y. Yan, A. Houwaart Nederlandse Frisbee Bond J. Verhoeven 1

2 Gehandicaptensport Nederland D. Engelaar, J. Bartels Nederlandse Go Bond H. van der Krogt Nederlandse Golf Federatie J. Stevens Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals Nederlands Handbal Verbond T. de Lange Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Th. van der Meulen, J. Bierling, M. van der Heijden Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, E. Cornelissen Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond S. Pieterse Judo Bond Nederland W.J. Stegeman, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond S. Groustra Koninklijke Nederlandse Kegel Bond T. van Elburg, R. Gerards Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging F. Demmers, R. Baks Nederlandse Klootschiet Bond C. van der Sluis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond J. Beunder, B. Filius, K. Rodenburg Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten, P. Lengkeek Lacrosse Nederland H. de Jong Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink Koninklijke Nederlandse Motorboot Club J. van Gelder Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging J. de Geus Federatie Oosterse Gevechtskunsten G.B. Dielissen Nederlandse Politie Sport Bond J. Rustidge Reddingsbrigade Nederland R. van Mourik Koninklijke Nederlandsche Roei Bond F. Cornelis Nederlandse Rollersports Bond M. van Lieshout Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond E. van Cann, M. Borst Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel, F. Avis Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen R. Boer Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk, M. Boetekees Sportvisserij Nederland M. Knip, J. Bongers Squash Bond Nederland M. Borst, H. Arends Studentensport Nederland H. van Rooijen, M. Koetsier, J. Verduijn Taekwondo Bond Nederland F. Buitenhuis Nederlandse Tafeltennis Bond M. Borst, R. Kramer Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, E. Poel, H. Ruben Nederlandse Toer Fiets Unie W. Noorman Nederlandse Triathlon Bond R. Groenman Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond M. Boetekees, H. Spierings Nederlandse Volleybal Bond A. Verveld, J. Staps KNBLO Wandelsportorganisatie NL B. Schoemaker, J. Los Nederlandse Wandelsport Bond H. Stammes Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond H. Middeljans Watersportverbond J.B. Heukensfeldt, M. Leeser Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels, A. Arp Nederlandse IJshockey Bond L. Pakos Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. van Schaveren 2

3 Afwezig leden met kennisgeving Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Boks Bond Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Culturele Sportbond Gay Union Through Sports Nederlandse Onderwatersport Bond Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Afwezig overige genodigden met kennisgeving H. Blankert H. Verbruggen 3

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, mevrouw Els van Breda Vriesman en de heer Wim de Heer, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. De voorzitter gaat in zijn openingswoord in op de (sportieve) gebeurtenissen in de voorbije periode van vier jaar voorzitterschap. Hij blikt onder andere terug op de Olympische en Paralympische Spelen in Londen en Sochi, de bouw van de Arnhemhal en de Papendal Sport Parade. Ook staat hij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de kansspelmarkt en de financiering van de sport. Dit laatste onderwerp is bijzonder actueel en vraagt inzet van een ieder. Voorts vestigt de voorzitter de aandacht op het boekje dat alle aanwezigen in de zaal hebben ontvangen; Laat ons lekker sporten, een uitgave over het gedrag van ouders en familieleden langs het sportveld. Het onderzoek en het boekje is uitgevoerd en samengesteld door kinderen. Bij de stukken voor deze Algemene Vergadering zijn de jaarlijkse rapportages van de Auditcommissie Seksuele Intimidatie en de Auditcommissie Doping ter informatie meegestuurd. De voorzitter licht kort toe waarom de Auditcommissie Doping in mei 2000 is ingesteld en wat het doel en de taak van deze commissie was. De ontwikkeling van het antidopingbeleid heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Een aantal van deze ontwikkelingen is ook van invloed geweest op de rol en taak van de auditcommissie Doping. Deze ontwikkelingen hebben tot de conclusie geleid dat de toegevoegde waarde van de Auditcommissie afneemt. Het bestuur van NOC*NSF heeft daarom ingestemd met de opheffing van de Auditcommissie Doping, per 1 juni Wel zijn er goede afspraken gemaakt met de Dopingautoriteit op het gebied van rapportage over de afhandeling van tuchtprocedures in Nederland en melding van onreglementaire afhandeling door bonden. De voorzitter dankt de commissie voor haar inzet en vraagt de commissieleden naar voren te komen; de heer Michiel van Dijk, mevrouw Maaike Smit en mevrouw Simone van Haarlem. De voorzitter overhandigt hen allen een boeket bloemen. De voorzitter vraagt de heer Michiel van Dijk te blijven staan. De voorzitter geeft aan dat de heer Michiel van Dijk in het voorjaar van 2006 is toegetreden tot de Auditcommissie Doping, als opvolger van de heer Dolf Segaar. De heer Michiel van Dijk heeft de voorzittersrol maar liefst 8 jaar vervuld. Het bestuur van NOC*NSF is hem daar zeer erkentelijk voor en heeft besloten deze inzet te waarderen met de toekenning van de Erepenning van NOC*NSF Voorts geeft de voorzitter aan nog een tweede Erepenning te willen uitreiken en vraagt de heer Hans van de Kar naar voren te komen. Voorafgaand aan deze Algemene Vergadering heeft een aparte bijeenkomst plaatsgevonden waarbij het Sportfonds Leo van der Kar formeel is overdragen aan NOC*NSF. Het Sportfonds is in 1960 opgericht door de heer Leo van der Kar en heeft vele talenten en topsporters ondersteund. Dankzij dit Sportfonds hebben veel sporters een waardevolle stap kunnen maken in hun topsportcarrière. Het bestuur van NOC*NSF heeft besloten om de heer Hans van de Kar, als vertegenwoordiger en pleitbezorger van het Sportfonds Leo van der Kar, de Erepenning van NOC*NSF toe te kennen. Daarna licht de voorzitter de volgende uitreiking toe; de Pierre de Coubertin Trophy. Het IOC geeft NOC s jaarlijks de mogelijkheid namens het IOC een prijs uit te reiken aan een persoon of organisatie in eigen land. NOC*NSF heeft bij het IOC de Utrechtse omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 voorgedragen. Deze omnivereniging is op vele vlakken een voorbeeld voor velen; verbinding met leden, buurtbewoners en andere partijen maar ook vriendschap en excelleren. Zwaluwen Utrecht 1911 is in 2005 ontstaan uit een fusie van twee voetbalverenigingen met elk een zeer eigen cultuur en achtergrond. De voorzitter vraagt de heren Frank Zuijdam en Paul Bonants naar voren en reikt aan hen de Pierre de Coubertin Trophy uit. De agendavolgorde is tijdens de vergadering niet geheel aangehouden. Voor de leesbaarheid van het verslag wordt de agenda voor dit verslag wel gevolgd. 4

5 2. Verslag Algemene Vergadering 19 november 2013 Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 3. Rapportage a. Jaarverslag NOC*NSF 2013 Het jaarverslaggevingsdocument is zoals gebruikelijk gesplitst in twee delen; het beleidsinhoudelijke deel en daarnaast het financiële deel. De vergadering heeft kennis kunnen nemen van de inhoudelijke rapportage over het jaar In deze rapportage is al hetgeen in 2013 gedaan, geordend langs de kerntaken van NOC*NSF, beschreven. De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over het inhoudelijke deel van het jaarverslag Dit is niet het geval, waarna de vergadering instemt met het jaarverslag NOC*NSF b. Jaarrekening NOC*NSF 2013 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Anneke van Zanen, penningmeester. Mevrouw Anneke van Zanen blikt terug op de situatie van vier jaar geleden. Gezien de rapportage die nu voorligt zijn er grote stappen voorwaarts gemaakt. Complimenten dan ook aan de organisatie dit tot stand heeft gebracht. Voorts geeft onze penningmeester aan dat er een behoorlijk verlies beschreven staat. De afgelopen jaren is een behoedzaam financieel beleid gevoerd waardoor dit verlies kan worden opgevangen. Daarnaast benoemt zij situatie van Hotel- en congrescentrum Papendal was ook voor het hotel een moeilijk jaar. Echter, met een nieuwe directie en goede vooruitzichten heeft zij daar een positief gevoel over. Mevrouw Anneke van Zanen voeg toe dat in de stukken zoals deze voorliggen een getekende officiële accountantsverklaring ontbreekt. Deze is op maandag 19 mei jl. ontvangen. 3c. Verslag Financiële Commissie De voorzitter geeft het woord aan de heer Johan van Kouterik, voorzitter van de Financiële Commissie. De heer Van Kouterik sluit zich aan bij de woorden van de penningmeester; complimenten voor de organisatie vanuit de Financiële Commissie. De gepresenteerde stukken zijn goed leesbaar en transparant zijn. Mede hierdoor heeft de commissie heeft haar taak naar behoren kunnen uitvoeren. De heer Van Kouterik geeft aan dat de Financiële Commissie heeft geconstateerd dat de uiteindelijke resultaten afwijken van de vastgestelde begroting. De commissie adviseert om hierover tussentijds frequenter te rapporteren. De heer Van Kouterik geeft aan dat de Financiële Commissie, met oog voor de kritische noten zoals opgenomen in het vergaderdocument, een positief advies afgeeft aan de Algemene Vergadering. De voorzitter dankt de heer Van Kouterik voor zijn inbreng. 3d. Decharge bestuur NOC*NSF De voorzitter vraagt of er over agendapunt 3b, de jaarrekening NOC*NSF 2013, nog vragen of opmerkingen zijn. Dit is niet het geval. De voorzitter vraagt voorts of de Algemene Vergadering kan instemmen met de Jaarrekening De vergadering stemt bij acclamatie in. Vervolgens verleent de Algemene Vergadering het bestuur van NOC*NSF bij acclamatie decharge voor het gevoerde beleid over

6 4. Bestedingsplan Sportagenda 4a. Verantwoording toekenningscyclus 2014 In deze rapportage wordt de wijze beschreven waarop de beoordelings- en toekenningsprocedures voor het huidige jaar 2014 hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt inzage gegeven in de wijze waarop gelden zijn verdeeld over de begunstigden. De voorzitter maakt de Algemene Vergadering erop attent dat instemming met deze rapportage uitsluitend betekent dat het bestuur decharge wordt verleend voor de wijze waarop zij de beoordelings- en toekenningscyclus heeft uitgevoerd. De voorzitter vraagt of er vragen zijn over deze verantwoording. De heer Hans Vermeulen, Koninklijke Nederlandse Dam Bond, vraagt naar de beredenering voor het gehanteerde percentage van 8%. De heer Vermeulen geeft aan dat dit voor de KNDB een behoorlijke aanslag zal zijn. De voorzitter geeft hierop aan dat de penningmeester deze vraag zal beantwoorden bij agendapunt 4C, Bestedingsplan en Richtlijnen De vergadering stemt bij acclamatie in met de verantwoordingsrapportage toekenningscyclus b. Compensatie Regeling Marketingrechten sportbonden hebben deelgenomen aan de Regeling Marketingrechten Door het inbrengen van rechten konden deze bonden profiteren van een (eventuele) hogere Lotto-afdracht over De afdracht van De Lotto over 2014 is ten opzichte van voorgaande jaren echter gedaald, waarmee er vanuit de Regeling geen vergoedingen uitgekeerd kunnen worden vanuit een meeropbrengst. Op advies van de deelnemende bonden en de Klankbordgroep Sport heeft de oorspronkelijke werkgroep zich gebogen over de afwikkeling van deze regeling. Deze voorstellen zijn besproken binnen het bestuur van NOC*NSF en tijdens het Ledenberaad van 2 april jl. Het bestuur van NOC*NSF stelt voor, zoals opgenomen in het vergaderdocument, om uit het Bestemmingsfonds Lotto een bedrag van vrij te maken ter compensatie van de ingebracht marketingrechten van sportbonden, ter grootte van 50% van de vastgestelde waarde. Ook wordt voorgesteld om vanaf 2014 voor deze regeling geen compensatie meer te bieden vanuit het Bestemmingsfonds. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over deze compensatieregeling. Dit is niet het geval. De vergadering stemt bij acclamatie in met de Compensatie Regeling Marketingrechten c. Bestedingsplan en Richtlijnen 2015 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Anneke van Zanen. De penningmeester geeft aan dat er in diverse gremia in de afgelopen periode is overlegt over de ontwikkelingen op het gebied van de kansspelwetgeving, de omzet en afdracht van De Lotto en de gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het Bestedingsplan. De daling in opbrengst ontwikkeling van De Lotto is van dien aard dat het bestuur van NOC*NSF het niet verantwoord acht om het Bestedingsplan 2015 op hetzelfde niveau van 2014 te handhaven. Voorgesteld wordt om het Bestedingsplan 2015 (en ook 2016) met bijna 4,0 miljoen te reduceren. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door de meeste hoofd- en subrubrieken te verlagen met 8%. Tijdens het hiervoor genoemde proces zijn een aantal uitgangspunten gesignaleerd: o Handhaven van beleidsinhoud van de Sportagenda 2016 o Formuleren van een reductievoorstel voor zowel 2015 als 2016, zodat duidelijkheid en relatieve rust gecreëerd wordt in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda. o Het starten van een transitietraject t.b.v. het toekomstbestendig(er) maken van de georganiseerde sport. o Evenredig verdelen van de reductie over inhoudelijke hoofddoelstellingen en begunstigden. De penningmeester vraagt de vergadering te reageren. 6

7 De heer Erik van Heijningen, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, geeft aan zich te herkennen in de geschetste situatie en geeft aan de voorstellen niet meer dan redelijk te vinden. Hij vraagt aandacht voor de situatie met betrekking tot de kansspelen. Voor de sport is dit bijzonder belangrijk en de sport is gebaat bij een slagvaardige en besluitvaardige regeling. De sport moet toezien op een vaste toekenning hierin. Daarnaast roept hij de sport op zelf ook creatief te zijn om andere inkomstenbronnen aan te boren. De heer Raymond van Mourik, Reddingsbrigade Nederland, licht toe dat ook Reddingsbrigade Nederland een van de bonden is waarbij zogezegd het water bijna aan de lippen staat. Wellicht is het nog mogelijk om naast de twee genoemde scenario s nog een derde scenario uit te werken met een alternatiever karakter. Hierin zouden kleinere bonden en niet-olympische bonden meer ondersteund kunnen worden. De voorzitter geeft hierop aan dat de keuze nu gemaakt moet worden tussen scenario A en B. In het eerder genoemde transitietraject is aandacht voor deze problematiek. De heer Frans Cornelis, Koninklijke Nederlandse Roei Bond, vraagt aandacht voor alternatieve inkomstenbronnen en het realiseren daarvan. De voorzitter geeft hierop aan dat het bestuur van NOC*NSF daar oog voor heeft en graag gezamenlijk in overleg wil gaan om dit tot stand te brengen. 4d. Advies CRBS De voorzitter geeft het woord aan de heer Gijs van der Scheer. De heer Van der Scheer vervangt de heer Ruud Kok, voorzitter van de CRBS. De heer Van der Scheer geeft aan dat de commissie in de afgelopen maanden enkele malen, conform de procesaanpak, uitvoerig is geïnformeerd over de ontwikkelingen. De commissie heeft uit deze informatie geconcludeerd dat: o De gerealiseerde afdracht van De Lotto over 2013 in de Sportagenda afgesproken ondergrens van 45 miljoen heeft gepasseerd. o De prognoses van De Lotto voor 2014 / 2016 leiden naar een verdere daling in 2014 naar ca. 40 miljoen met daarna een mogelijke stabilisatie. o Zonder aanpassingen in het Bestedingsplan het Bestemmingsfonds Lotto zal dalen tot een onaanvaardbaar laag niveau, waardoor bevoorschotting van het Bestedingsplan door NOC*NSF niet meer gegarandeerd en gerealiseerd kan worden. o De ontwikkelingen inzake de Kansspelwetgeving bieden op korte termijn onvoldoende zicht en garanties voor een toename of extra middelen voor de sport. De commissie heeft een voorstel ontvangen van het bestuur van NOC*NSF, voorzien van een inhoudelijke en financiële toelichting, dat uitgaat van een hoogte van het Bestedingsplan voor 2015 (en 2015) van 45,2 miljoen. Ten opzicht van 2014 betreft dit een reductie van 8% en in vergelijking met 2013 betreft dit een aanpassing van ca. 13,5%. De commissie is van oordeel dat een aanpassing van het Bestedingsplan 2015 naar een niveau van 45,2 miljoen gerechtvaardigd is en adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met dit voorstel. Daarnaast heeft de commissie stilgestaan bij de wijze waarop in het voorstel invulling wordt gegeven aan de reductie van het Bestedingsplan van ruim 49 miljoen naar 45,2 miljoen. De commissie constateert dat onder de leden van NOC*NSF een voorkeur bestaat om de Sportagenda 2016 niet inhoudelijk op te breken en te herzien, maar te kiezen voor financiële reductiemaatregelen, die gelijkmatig over inhoudelijke hoofddoelstellingen en begunstigers wordt verdeeld. Ook heeft de commissie geconstateerd dat de begunstigden in het Bestedingsplan verzocht hebben om en baat hebben bij een zo groot mogelijke beleidsvrijheid om de individuele reductie invulling te geven. De commissie adviseert de Algemene Vergadering dan ook in te stemmen met het voorliggende Bestedingsplan Als laatste punt geeft de heer Van der Scheer aan dat de commissie kennis heeft genomen van de voorgestelde verbeteringen en aanpassingen in de Richtlijnen Hierop heeft de commissie een tweetal opmerkingen: 7

8 o De administratieve last voor de kleinere bonden inzake rubriek 1.1. wordt verlicht maar voor de grotere bonden blijft deze nog bewerkelijk. De commissie is van mening dat dit eenvoudiger zou kunnen. o Binnen rubriek 1.2 is een nieuw beleidselement inzake arbitrage toegevoegd. De commissie adviseert de Algemene Vergadering ook hierbij in te stemmen met de Richtlijnen De voorzitter dankt de heer Van der Scheer voor zijn inbreng en vraagt de vergadering of er nog vragen zijn alvorens tot besluitvorming over te kunnen gaan. De vergadering heeft geen vragen meer en stemt bij acclamatie in met de vaststelling van het Bestedingsplan 2015 ter grootte van Voorts stemt de vergadering in met de Richtlijnen Sport en integriteit: matchfixing De voorzitter geeft het woord aan de heer Gerard Dielessen. De heer Dielessen geeft aan dat eerder dit jaar is aangekondigd dat sportbonden, NOC*NSF en deskundigen gaan werken aan een gedragen visie en aanpak met betrekking tot de integriteit van en in de sportsector. Inmiddels is hiervoor een stuurgroep opgericht en voor het eerst bijeen gekomen. Vooruitlopend op de integrale visie en aanpak is NOC*NSF, in samenspraak met de bonden, al begonnen met de inrichting van een vertrouwenspunt sport en de ontwikkeling van een instrumentarium voor matchfixing. Eerder vandaag is het Vertrouwenspunt Sport gelanceerd in een aparte bijeenkomst voor de pers en betrokkenen. Het bestaande Meldpunt Seksuele Intimidatie is de afgelopen maanden doorontwikkeld en uitgebreid tot een Vertrouwenspunt Sport waar ook vragen en meldingen inzake doping en matchfixing geadresseerd kunnen worden. In het document bij de stukken voor deze vergadering heeft u meer informatie over het onderwerp matchfixing tot u kunnen nemen en heeft u de blauwdruk voor regels in het tuchtrecht, ter bestrijding van matchfixing en betting. De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Dit is niet het geval. De vergadering stemt bij acclamatie in met de blauwdruk tuchtregels ter bestrijding van matchfixing en betting. 6. Samenstelling AV-commissies 6a. Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda In de CRBS zijn drie vacatures ontstaan doordat 3 leden hun functie in de commissie neerleggen: o De heer Henk van Lint, Nederlandse Triathlon Bond o De heer Geert Jan Venekamp, Badminton Nederland o De heer Anton Binnenmars, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond De voorzitter geeft aan dat de commissie de voordracht van de heer Beishuizen, die onder voorbehoud was opgenomen in de stukken, vooralsnog terugtrekt en daarmee één van de vacatures niet invult. De commissie stelt voor om te benoemen als lid: o De heer Frank Berteling, directeur Nederlandse Basketball Bond o De heer René Boogaarts, penningmeester Judo Bond Nederland. Beide heren maken zich kenbaar in de vergadering waarop bij acclamatie ingestemd wordt met de benoeming van eerder genoemde heren. 6b. Financiële Commissie Binnen de Financiële Commissie is een vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Quirine van Heek, Koninklijke Nederlandsche Roei Bond. De commissie draagt de heer Jan Los, penningmeester van de KNBLO Wandelsportorganisatie NL aan de vergadering voor. De heer Los maakt zich kenbaar aan de vergadering De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van de heer Los als lid van de Financiële Commissie. 8

9 7. Bestuurssamenstelling NOC*NSF Op basis van artikel 5 van de statuten van NOC*NSF maken Nederlandse IOC leden én de voorzitter van de NOC*NSF atletencommissie ambtshalve deel uit van het bestuur van NOC*NSF. o De heer Camiel Eurlings is op 10 september 2013 door het IOC congres benoemd als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Wegens verblijf in het buitenland kan hij nu niet aanwezig zijn. o De heer Chiel Warners is vanaf 1 januari 2014 voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie, vanaf het moment dat de heer Jeroen Straathof zijn voorzitterschap statutair heeft neergelegd in verband met zijn dienstverband bij de Atletiekunie. De voorzitter vraagt de vergadering de bestuurslidmaatschappen van de heer Eurlings en Warners middels applaus te bekrachtigen. De vergadering bekrachtigt dit op deze wijze. 8. Statuten- en Reglementswijzigingen NOC*NSF De voorzitter geeft aan dat helaas het benodigde quorum niet is gehaald. Daardoor kan behandeling van agendapunt 8 a t/m e, statuten- en reglementswijzigingen NOC*NSF, niet doorgaan. De voorzitter geeft aan dat een extra Algemene Ledenvergadering nodig is. Deze zal worden gecombineerd met het al gepland Ledenberaad op woensdag 25 juni Uitreiking Pahud de Mortanges Trofee De Pahud de Mortanges Trofee wordt na iedere Olympische Spelen uitgereikt aan wat in de ogen van NOC*NSF, op advies van de Chef de Mission, de meest voorbeeldige Nederlandse Olympiër was. Een voorbeeldige Olympiër ben je niet uitsluitend door het winnen van medailles of het leveren van een uitzonderlijke sportieve prestatie. Van voorbeeldig spreken we pas, wanneer Olympische waarden zoals fair play, vriendschap en respect, voor iedereen waarneembaar worden uitgedragen, zodat niet alleen wordt gepresteerd, maar ook wordt geïnspireerd. Onze Chef de Mission, de heer Maurits Hendriks, heeft voorgesteld om in 2014 de Trofee niet aan één, maar aan twee sporters uit te reiken. De voorzitter vraagt de heren Michel en Ronald Mulder naar voren te komen en reikt aan hen de Pahud de Mortanges Trofee 2014 uit. 10. Uitreiking Van Tuyll Beker De Van Tuyll Beker wordt door het bestuur van NOC*NSF jaarlijks toegekend aan de bond met de meest opvallende sportprestaties. Daarbij gaat het niet alleen om prestaties van topsporters maar wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van talentenprogramma s. Voor de uitreiking dit jaar bestond geen discussie. Wat deze bond heeft gepresteerd is uniek en een trofee waard. De voorzitter vraagt de vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond naar voren om de beker in ontvangst te nemen. Mevrouw Quirine van Heek ontvangt namens de KNSB de beker en spreekt haar dank uit. 11. Terugblik Sportparticipatie-index 2013/2014 De heer Erik Lenselink licht aan de hand van een presentatie de sportparticipatie-index 2013/2014 toe. 12. Terugblik Olympische en Paralympische Spelen Sochi 2014 De heer Maurits Hendriks blikt aan de hand van een presentatie terug op zowel de Paralympische als Olympische Spelen in Sochi. 9

10 13. Rondvraag Voorafgaand aan de rondvraag geeft de voorzitter het woord aan de heer Johan Wakkie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hij informeert de vergadering over het komende WK Hockey. De heer Ton Rombouts, bestuurslid/vicevoorzitter NOC*NSF, vraagt aandacht voor de bestuurders- en wethouders bijeenkomst op maandag 2 juni a.s. bij het WK Hockey. Een bijeenkomst waar veel nieuwe wethouders sport en hoofden sport aanwezig zullen zijn. De heer Frans Cornelis, Koninklijke Nederlandse Roei Bond, vraagt spreektijd voor het komende Ledenberaad op woensdag 25 juni om daar alle aanwezigen te kunnen informeren over het WK Roeien. De voorzitter geeft aan dat dit geagendeerd wordt. De heer Jan Kossen, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, vraagt aandacht de situatie rondom NL Sporter. NL Sporter is een ledenorganisatie die veel problemen / zaken voor topsporters oplost. De heer Kossen vraagt de bonden, wanneer dat mogelijk is, eventueel een additionele vergoeding aan hen over te maken. De voorzitter sluit zich hier volledig bij aan. 14. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 10

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal aan van Leden, geassocieerden en genodigden Bestuur NOC*NSF datum 1 mei 2017 agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda

Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 4 aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 21 november 2016, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden van Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 26/05/2009 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6 Bijlage 1. Topsportdisciplines Blz. 7 Bijlage 2. Overzicht

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda Notulen Bezoekadres Meander 501 6825 MD Arnhem Postbus 5022 6802 EA Arnhem t. 026 352 55 00 f. 026 352 55 05 support@sidn.nl www.sidn.nl Datum 17 maart 2014 Aan Leden van de raad van toezicht van SIDN

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Algemene Ledenvergadering Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark 1 1018 AK Amsterdam tel. 020-6161238 secretariaat@vpt.nl, www.vpt.nl

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES

OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES circulaire 2012 2013 2014 Jeugd dec 2011 sept2012+ mei 2013 mei 2013+ mei 2014 AWBZ/WMO sept2011, 5.7 sept2011, 5.7 mei 2013, 4.2.4 e 1.000,-- 2012 2013 2014

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Pg.01

Algemene Ledenvergadering Pg.01 30-03-2016 Algemene Ledenvergadering Pg.01 Van François Bakker Dinsdag 30 maart 2016 Aanwezig: Siem Appeldoorn, François Bakker (bestuurslid, notulen), Wim van de, Berg, Dirk Blom, Gea Boschker, Gerard

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie