Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF"

Transcriptie

1 Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting is uitgegaan van drie lidmaatschapsvormen, te weten 1 : 1. Sportbond, volledig lid Bestemd voor erkende sportbonden die, naast de huidige aansluitingsvoorwaarden, ook voldoen aan Minimale Kwaliteitseisen. (In deze groep vallen in beginsel alle huidige aangesloten sportbonden) 2. Sportbond, aspirant lid Bestemd voor nieuw toetredende leden. Aspirant-lidmaatschap is gekoppeld aan een (bindend) ontwikkelperspectief om in periode van ca. 2 jaar door te groeien naar een volwaardig lidmaatschap. 3. Geassocieerden Bestemd voor maatschappelijke (sport)organisaties die op nationaal of regionaal niveau actief zijn ten behoeve van de sport. (Geassocieerden dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan de missionaire doelen van NOC*NSF.) Afgesproken is dat in het jaar 2013 de denkrichting nader zou worden uitgewerkt zodat deze per 2014 kan worden ingevoerd. Als acties zijn hierbij benoemd: Specifieke uitwerking rechten en plichten (vanuit basis-matrix) Nadere uitwerking van de gevallen waarin al of niet kan worden afgeweken van de internationale definitie van sport zoals gehanteerd door Sportaccord. Aanpassing van de statuten op nieuwe lidmaatschapsvormen en verankering Minimale Kwaliteitseisen; Aanpassing in Reglement Toelatingscriteria voor nieuwe leden. In voorliggende notitie wordt de inhoudelijke uitwerking van de vastgestelde denkrichting weergegeven. Hierin zal dus met name worden ingegaan op: A. Basiseisen lidmaatschap NOC*NSF en internationale erkenning door Sportaccord/IOC. B. Nadere uitwerking van rechten en plichten per lidmaatschapsvorm. C. Consequenties voor bestaande lidorganisaties. Ad A) Basiseisen lidmaatschap NOC*NSF en erkenning door Sportaccord Status- en toelatingscriteria Om in aanmerking te kunnen komen voor een lidmaatschap van NOC*NSF dient een sportbond aan een aantal status- en toelatingscriteria te voldoen. De statuscriteria hebben betrekking op de feitelijke omstandigheden c.q. status van de organisatie, terwijl de toelatingscriteria de aanvragende organisatie plaatsen in het bredere perspectief van de vereniging NOC*NSF. In de huidige situatie worden als status c.q. toelatingscriteria onder meer gesteld dat 2 : - Sportbond is een Vereniging die minimaal 3 jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. - Sportbond moet nationaal representatief zijn voor de betreffende tak van sport; 1 Bron: Notitie AV d.d : Nieuwe lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF 2 Een volledig overzicht van de status- en toelatingscriteria is te vinden in de statuten van NOC*NSF en op: Waar statuten en toelatingseisen van elkaar verschillen zijn de statuten leidend. 1

2 - Sportbond moet zijn aangesloten bij internationale bond die erkent is door IOC en/of Sportaccord; - Toetsing of daadwerkelijk sprake is van een sport; - Voldoende onderscheidend ten opzichte van andere sporttakken; - In beginsel slechts één vertegenwoordiger per tak van sport. Voor alle status- en toelatingscriteria geldt dat (de Algemene Vergadering van) NOC*NSF kan bepalen om criteria in bepaalde gevallen niet van toepassing te laten zijn. Ten behoeve van de nieuwe lidmaatschapsvormen wordt aanbevolen om ook de status- en toelatingscriteria te herzien. De belangrijkste beoogde wijzigingen zijn: - Samenvoeging van status- en toelatingscriteria tot één integrale set van toelatingseisen. - Statutaire verankering van de Minimale Kwaliteitseisen als toelatingscriterium; - Expliciet benoemen dat aard van de bond c.q. tak van sport passend moet zijn bij de kernwaarden die de vereniging NOC*NSF nastreeft, zoals vastgelegd in de statuten en/of vigerende en door de Algemene Vergadering vastgestelde beleidsdocumenten (zoals de Sportagenda); - Expliciet benoemen dat de bond in staat moet zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging NOC*NSF; - Uitzondering voor de internationale erkenning voor sport(bond)en die typisch Nederlands zijn en naar oordeel van NOC*NSF van grote toegevoegde waarde zijn voor het Nederlandse sportlandschap; - Opnemen aspirant lidmaatschap voor nieuwe leden inclusief een vast te stellen ontwikkelperspectief om door te groeien naar een volledig lidmaatschap. - Expliciteren dat in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de geldende status- en toelatingscriteria. Opgemerkt wordt dat voor een aantal toelatingscriteria (bv. betekenisvolle bijdrage aan collectieve doelen, belang voor diversiteit Nederlandse sportlandschap) subjectief van aard zijn. Een daartoe in te richten commissie zal in eerste aanleg over de toelatingscriteria oordelen en hiertoe toetsingskaders te ontwikkelen. Dit oordeel zal uiteindelijk bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering die besluit tot al dan niet toelating van een beoogd lid. Internationale erkenning Ten aanzien van de internationale erkenning blijft gelden dat in beginsel de bond moet zijn aangesloten bij een door IOC en/of Sportaccord erkende internationale bond. Doel van dit criterium is tweeledig: enerzijds wordt hiermee verzekerd dat het beoogde lid ook internationaal wordt gezien als de Nederlandse vertegenwoordiger van de betrokken tak van sport, anderzijds vindt internationaal al een voorselectie plaats van wat algemeen gezien wel en niet als sport wordt gezien. Hoewel dit criterium dus een richtlijn biedt voor het hanteren van een definitie of wel of geen sprake is van sport, is de internationale erkenning hiervoor niet allesbepalend. De Algemene Vergadering heeft immers, ook voor internationaal erkende bonden, te allen tijde het recht om besluiten dat de aard van een bepaalde sport of sportbond te ver afstaat van de kernwaarden die NOC*NSF nastreeft. Hiertegen kunnen bijvoorbeeld in Nederland morele, ethische of sporttechnische bezwaren bestaan. Er kan ook in positieve zin worden afgeweken van de eis van internationale erkenning. Indien sprake is van een typisch Nederlandse sport die internationaal niet georganiseerd of erkend is, maar die niettemin van grote toegevoegde waarde wordt geacht voor de diversiteit van het Nederlandse sportlandschap, kan worden besloten om een lidmaatschap toch toe te staan. 2

3 In Bijlage 1 is in de vorm van een beslisboom aangegeven hoe de voorgestelde toelatingseisen worden geformuleerd en in de praktijk worden toegepast. Hierbij is onderscheid gemaakt naar criteria voor sportbonden en (potentiële) geassocieerde leden. Ad B) Uitwerking rechten en plichten per lidmaatschapsvorm Aan de verschillende vormen van lidmaatschap behoren uiteraard ook verschillende rechten en plichten toe. In de AV van afgelopen november is in de vorm van een matrix al een eerste aanzet voor deze verdeling gemaakt. Navolgend wordt voor elk van de in deze matrix genoemde rechten en plichten een nadere uitwerking gegeven inclusief de differentiatie per lidmaatschapsvorm. Stemrecht in Algemene Vergadering 3 Uitgangspunt is dat het stemrecht in de Algemene Vergadering van NOC*NSF is voorbehouden aan sportbonden die volledig lid zijn. De omvang van het stemrecht wordt bepaald op basis van ledental waarin onderstaande staffel leidend is/blijft: Aantal leden Aantal stemmen > > > > > > > > > > > > > > > > Voor aspirant leden en geassocieerde leden geldt geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Waar de huidige buitengewone leden allen één stem hebben in de AV komt dit recht voor geassocieerden te vervallen. Aspirant-leden komen in beginsel na 2 jaar in aanmerking voor een volledig lidmaatschap en daarmee ook voor stemrecht in de AV. Een en ander neemt niet weg dat ook aspirant-leden en geassocieerden worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering evenals andere centrale bijeenkomsten en overlegvormen. Daarin is ook gelegenheid om mee te praten over beleid en hun input te geven. De formele stemming en besluitvorming is echter voorbehouden aan sportbonden met een volledig lidmaatschap. 3 Onder dit kopje wordt het stemrecht voor natuurlijke personen (o.a. IOC-leden, Atletencommissie, etc.) buiten beschouwing gelaten. Deze rechten en plichten blijven ongewijzigd cf. huidige statuten. 3

4 Toegang tot collectieve middelen uit het Bestedingsplan Sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF komen in beginsel in aanmerking voor een bijdrage uit de collectieve (Lotto) middelen. Randvoorwaardelijk hierbij is het door de AV vastgestelde Bestedingsplan met bijbehorende verdeelmodellen en richtlijnen. Voor de sportbonden die volledig lid zijn blijft dit systeem ongewijzigd. Voor deze bonden blijft gelden dat, wanneer zij aan de geldende richtlijnen voldoen zij in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit één of meerdere rubrieken uit het Bestedingsplan. Voor de nieuwe groep Aspirant-leden wordt voorgesteld om hen beperkt toegang te geven tot het Bestedingsplan. Nieuwe leden kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor een basisbijdrage die zij kunnen (en moeten) inzetten ten dienste van het overeengekomen ontwikkelperspectief. De hoogte van deze vaste bijdrage is gelijkgesteld aan de basisvoet binnen de rubriek Algemeen Functioneren (in 2014: per jaar). Pas wanneer het aspirant lidmaatschap is omgezet naar een volledig lidmaatschap kunnen zij voor bredere financiering uit het Bestedingsplan in aanmerking komen. Geassocieerden komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Bestedingsplan. Ook hier blijft het systeem ongewijzigd aangezien ook de huidige buitengewone leden geen aanspraak kunnen maken op financiële middelen. Logogebruik en merkassociatie In de huidige situatie is, in de vorm van een logo-manual, aangegeven op welke wijze lidorganisaties (sportbonden) zich mogen associëren met het logo en het merk NOC*NSF. Dit manual is uitsluitend van toepassing voor sportbonden; met buitengewone leden zijn hierover vooralsnog geen afspraken gemaakt. Kern van het logo-manual is dat sportbonden in woord en beeld kenbaar mogen maken dat ze lid zijn van NOC*NSF. Hiertoe is een apart logo ontwikkeld bestaande uit het NOC*NSF-logo en een kader met de tekst Lid van NOC*NSF Voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur wordt aanbevolen om alle sportbonden die volledig lid zijn het bestaande logo-manual van toepassing te verklaren. Dit betekent dat alle volledige leden het logo Lid van NOC*NSF mogen gebruiken binnen de voorwaarden als opgenomen in het logo-manual. Ook voor aspirant leden en geassocieerden wordt de mogelijkheid geboden om te laten zien dat zij een verbinding hebben met NOC*NSF. In tegenstelling tot de volledige leden zal hiervoor echter niet het NOC*NSF-logo worden gebruikt, maar wordt uitsluitend een tekstuele associatie toegestaan. Aspirant leden en geassocieerden mogen door middel van de vaste zinsnede: Aangesloten bij NOC*NSF hun verbondenheid laten zien. Eventueel kan deze tekst in een apart logo-blok worden aangeleverd. Het gebruik van het NOC*NSF-logo is voorbehouden aan de aangesloten sportbonden en de Partners in Sport en mag derhalve niet door de geassocieerdenworden gebruikt. Ondersteuning vanuit werkorganisatie Onderdeel van het lidmaatschap van NOC*NSF is dat de leden ook gebruik kunnen maken van de producten, diensten en ondersteuning die vanuit de koepelorganisatie wordt aangeboden. In de huidige situatie richt deze ondersteuning zich primair op de aangesloten sportbonden. Dit uitgangspunt zal door de nieuwe lidmaatschapsstructuur niet veranderen. Een kanttekening wordt wel geplaatst voor wat betreft de aspirant-leden. Deze groep heeft uiteraard ook toegang tot alle collectieve diensten en producten vanuit de werkorganisatie NOC*NSF. De ondersteuning richt zich voor deze groep echter wel expliciet op de realisatie van de doelen uit het overeengekomen ontwikkelperspectief. Dit om te bevorderen dat aspirant leden zo snel en zo goed 4

5 mogelijk kunnen doorstromen naar een volwaardig lidmaatschap. Net als alle aangesloten sportbonden zal ook elk aspirant-lid een accountmanager worden toegewezen. Voor geassocieerden geldt in beginsel dat geen directe ondersteuning vanuit de werkorganisatie is voorzien. Dit neemt uiteraard niet weg dat met geassocieerde organisaties op inhoudelijke thema s wordt samengewerkt. Uitgangspunt voor geassocieerden is dat dit meer dan op dit moment gebeurd met de buitengewone leden-, inhoudelijk wordt geladen vanuit de doelen van de Sportagenda. Vanuit deze lading kunnen uiteraard ook (maatwerk)afspraken voortkomen over de wijze waarop (de werkorganisatie van) NOC*NSF een rol kan spelen om de bijdrage van de geassocieerden te optimaliseren. Voor alle geassocieerden wordt binnen de werkorganisatie een stakeholdermanager aangewezen die de relatie onderhoudt en als vast aanspreekpunt fungeert. Toegang tot het netwerk Als brede brancheorganisatie kent NOC*NSF een belangrijke platformfunctie voor de sport. Om aan deze functie invulling te geven wordt een groot aantal bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd waar ontmoeting, kennisdeling en deskundigheidsbevordering centraal staat. In algemene zin geldt dat zowel sportbonden als geassocieerden toegang hebben tot het netwerk van de georganiseerde sport. Zo worden onder meer uitnodigingen voor centrale bijeenkomsten (bv. Algemene Vergadering, Ledenberaden, Kennisbijeenkomsten.) breed onder alle leden (sportbonden en geassocieerden) verspreid. Doel hiervan is uiteraard om wederzijds optimaal te kunnen profiteren van elkaars kennis, ervaringen en ideeën om zo gezamenlijk nog beter invulling te kunnen geven aan de collectieve doelen. Naast brede en algemeen toegankelijke bijeenkomsten voor alle lidorganisaties blijven uiteraard ook specifieke (thema-)bijeenkomsten en overlegvormen worden georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten worden uitnodigingen verspreid afhankelijk van de doelgroep waar de betreffende bijeenkomst zich op richt. Contributie Bij het lidmaatschap van de koepel hoort uiteraard ook een contributiebijdrage. Voor het jaar 2013 is deze bijdrage als volgt vastgesteld: Contributie NOC*NSF 2013 Organisatie Contributie Sportbonden, 0,1321 Bijdrage per lid < 18jr. Sportbonden, 0,2394 Bijdrage per lid > 18 jr. Buitengewone leden 233,16 (vaste bijdrage per lid) Voor sportbonden, volledige leden blijft de gehanteerde staffel voor de contributie ongewijzigd. Voor wat betreft de aspirant leden en de geassocieerden wordt wel een wijziging voorgesteld. Ad. Aspirant leden Voor aspirant-leden wordt uitgegaan van een korting op de contributiebijdrage aangezien zij ook slechts ten dele gebruik maken van de collectieve diensten en beperkt in aanmerking kunnen komen voor collectieve financiering. Uitgangspunt is dat de contributie per lid voor aspirant leden wordt vastgesteld op 50% van de hoogte van die voor volledige leden. 5

6 Ad. Geassocieerden Voor geassocieerden wordt de contributie niet per lid maar per organisatie berekend. De huidige bijdrage voor buitengewone leden bedraagt slechts 233,16 per jaar. Afgezet tegen de voordelen die geassocieerden van NOC*NSF krijgen (o.a. toegang tot netwerk, woordassociatie met NOC*NSF, inhoudelijke lading van het partnership) wordt een verhoging van deze jaarlijkse bijdrage gerechtvaardigd geacht. Uitgangspunt voor de nieuwe contributie is een vaste bijdrage ad ,- per organisatie per jaar. Om te voorkomen dat de contributie-afdracht voor met name de kleinere organisaties te zwaar op de totale begroting drukt wordt de contributie gemaximeerd op 2% van de totale begroting. Organisaties met een totale begroting van ,- dragen derhalve maximaal 400,- af. De nieuwe contributiebijdrage kan derhalve als volgt worden weergegeven: Contributie cf nieuwe lidmaatschapsstructuur Bijdrage per lid < 18jr. Bijdrage per lid >18 jr. Vaste bijdrage per organisatie Sportbonden 0,1321 0, volledig lid Sportbonden 0,0661 0, Aspirant lid Geassocieerden ,- (tot max. 2% van begroting) Bijdrage aan collectieve doelen Voor zowel aangesloten sportbonden als geassocieerden geldt dat verwacht wordt dat de activiteiten van de organisatie een bijdrage leveren aan de collectieve doelen uit de Sportagenda. Dit is immers een vereiste om überhaupt voor lidmaatschap in aanmerking te kunnen komen. Afgezien van deze toetsing bij de toetreding wordt aan dit vereiste in de praktijk wel gedifferentieerd invulling gegeven. Van sportbonden die volledig lid (willen) zijn wordt in de praktijk de grootste inspanning verwacht om een bijdrage te leveren. Het (volledige) lidmaatschap is immers geen vrijblijvende aangelegenheid. Van deze bonden wordt dan ook verwacht dat zij actief participeren en ook in tijd en inzet een bijdrage leveren aan het collectief. Sportbonden die deze bijdrage niet willen of kunnen leveren staat het in beginsel vrij om af te zien van een volledig lidmaatschap en te kiezen voor een (tijdelijk) aspirant-lidmaatschap dan wel een beëindiging van het lidmaatschap. De bijdrage die van aspirant-leden wordt verwacht richt zich met name op het ontwikkelperspectief om zo door te groeien naar een volledig lidmaatschap. Participatie binnen het collectief is geen absoluut vereiste; van aspirant leden wordt juist gevraagd om prioriteit te geven aan het ontwikkelperspectief en vooral hierop te focussen. Voor geassocieerden geldt dat de bijdrage aan het collectief begrepen moet zijn in de basisactiviteiten van de organisatie. Afgezien daarvan zal van deze organisaties geen beroep op participatie aan het collectief worden gedaan, tenzij dit voortvloeit uit inhoudelijke samenwerkingsafspraken die tussen NOC*NSF en een geassocieerde organisatie zijn/worden gemaakt. Het geheel aan rechten en plichten per lidmaatschapsvorm is in Bijlage 3 samengevoegd tot een nieuwe matrix. 6

7 Ad C) Consequenties voor bestaande lidorganisaties Wanneer een nieuwe lidmaatschapsstructuur met bijbehorende toelatingscriteria wordt ingevoerd spreekt het voor zich om deze niet alleen voor nieuw toetredende leden van toepassing te laten zijn, maar ook de bestaande lidorganisaties te toetsen aan de nieuwe criteria. Onderstaand wordt weergegeven welke consequenties de nieuwe lidmaatschapsstructuur heeft voor de bestaande leden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere leden (sportbonden) en buitengewone leden. Ad. Sportbonden Voor alle sportbonden geldt dat zij, op hoofdlijnen, worden getoetst aan de nieuwe status- en toelatingscriteria. In algemene zin mag worden verwacht dat dit voor (nagenoeg) alle aangesloten bonden resulteert in een positief oordeel. Mogelijke aandachtspunten worden met name gezien bij het voldoen aan de Minimale Kwaliteitseisen en de betekenisvolle bijdrage aan de Sportagenda-doelen. Van zeker 2 sportbonden is bekend dat zij op dit moment niet aan de MKE (willen) voldoen. Indien wordt geconstateerd dat bonden (nog) niet voldoen aan de nieuwe toelatingseisen zal een 1- op-1 gesprek met de betreffende bond plaatsvinden. De betreffende bond zal hierbij in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn (ca. 2 jaar) hier alsnog voor te zorgen. Indien dit binnen de gestelde periode alsnog niet lukt, dan zal het lidmaatschap heroverwogen moeten worden. Daarnaast kan het ook voorkomen dat een bond gedurende het lidmaatschap (al dan niet tijdelijk) niet aan de toelatingscriteria (bv de Minimale Kwaliteitseisen) voldoet. Grofweg zijn er dan drie mogelijke opties voor vervolg: - NOC*NSF spreekt met de bond een expliciet ontwikkelpad af om binnen de termijn van maximaal 1 jaar weer aan alle eisen te voldoen en dit pad wordt door NOC*NSF beoordeeld als realistisch. De sportbond houdt dan de status van volledig lid met alle rechten en plichten. - De bond en NOC*NSF concluderen samen dat het niet realistisch is om binnen een termijn van 1 jaar weer te voldoen aan alle eisen. De bond valt (tijdelijk) terug in de categorie aspirantlidmaatschap waarbij een ontwikkelperspectief wordt afgesproken om binnen de termijn van maximaal 2 jaar alsnog aan de eisen te voldoen en opnieuw volledig lid te worden. - De bond kiest ervoor om het lidmaatschap van NOC*NSF te beëindigen. In beginsel geldt dat de status aspirant-lis voor alle organisaties tijdelijk van aard is. Dat betekent dat indien binnen een termijn van 2 jaar niet aan het ontwikkelperspectief wordt voldaan, het lidmaatschap zal worden beëindigd. Dit geldt zowel voor nieuw toetredende leden, maar kan ook gelden voor bestaande leden die niet aan de toelatingscriteria voldoen. Ad. Buitengewone leden Voor de huidige buitengewone leden zijn de consequenties van de nieuwe lidmaatschapsstructuur zonder meer het grootst. Om te toetsen of de betreffende organisaties hun buitengewoon lidmaatschap kunnen en willen omzetten naar een aansluiting als geassocieerde, wordt met elk van de buitengewone leden een gesprek gepland. Hierin worden de status- en toelatingscriteria besproken en op de organisatie toegepast. 7

8 Indien uit dit gesprek volgt dat een aansluiting als geassocieerde mogelijk is worden onderling concrete en wederzijdse samenwerkingsafspraken gemaakt om de bijdrage aan de collectieve doelen te vergroten. Indien uit het eerste gesprek volgt dat een aansluiting als geassocieerde niet haalbaar/wenselijk is dan zal het buitengewoon lidmaatschap van de betreffende organisatie worden beëindigd. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat niet langer kan worden samengewerkt, dit zal dan alleen niet meer in de vorm van een formele lidmaatschaps-relatie zijn. Net als voor de sportbonden geldt ook voor buitengewone leden dat zij in beginsel de tijd krijgen (ca. 2 jaar) om aan de nieuwe eisen te voldoen. 8

9 Bijlage 1: Beslisboom Lidmaatschap Sportbonden BESLISBOOM LIDMAATSCHAP SPORTBONDEN Bond komt, behoudens bijzondere omstandigheden* in aanmerking voor aspirant lidmaatschap incl. ontwikkelperspectief voor periode van max. 2 jaar. Wordt voldaan aan alle toelatingseisen? 1. Vereniging of stichting die de beoefening van een of meer sporten bevorderen en organiseren. 2. Minimaal 3 jaar ingeschreven bij KvK? 3. Nationaal Representatief voor tak van sport 4. Erkend door internationale bond die is aangesloten bij IOC of Sportaccord? 5. Is daadwerkelijk sprake van een sportbond? 6. Max. 1 sportbond per tak van sport. 7. Voldoende onderscheidend om als specifieke tak van sport te worden beschouwd? 8. Voldoet de bond aan alle Minimale Kwaliteitseisen? 9. Aard van de bond c.q. de tak van sport is passend bij de (kern)waarden die NOC*NSF nastreeft. 10. Bond wordt in voldoende mate in staat geacht om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de collectieve doelen. 11. evt. aanvullende eisen m.b.t. samenwerking/samengaan met andere aangesloten sportbonden. Nee, is de internationale erkenning het enige criterium waaraan niet wordt voldaan? Bond komt alleen in aanmerking voor aspirant lidmaatschap (incl. ontwikkelperspectief) indien sprake is van een typisch Nederlandse sport die naar oordeel van NOC*NSF van grote toegevoegde waarde is voor de diversiteit van het nationale sportlandschap. Nee, Behoudens bijzondere omstandigheden* komt de bond niet voor lidmaatschap in aanmerking en wordt de aanvraag afgewezen. 4 * Het is te allen tijde voorbehouden aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF om af te wijken van de status- en toelatingscriteria en derhalve over lidmaatschap te beslissen. 9

10 Bijlage 2: Beslisboom Aansluiting Geassocieerden * Het is te allen tijde voorbehouden aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF om af te wijken van de status- en toelatingscriteria en derhalve over lidmaatschap te beslissen. 10

11 Bijlage 3: Matrix rechten en plichten per lidmaatschapsvorm RECHTEN Stemrecht in AV Toegang tot Lottomiddelen Logogebruik Ondersteuning/ dienstverlening werkorganisatie Toegang tot het netwerk PLICHTEN Contributieverplichting Bijdrage aan collectieve doelen? 1. Sportbond (Volledig lidmaatschap) Lidmaatschapsvormen NOC*NSF en bijbehorende rechten/plichten Op basis van ledental en huidige staffel Overeenkomstig eisen en richtlijnen Bestedingsplan Lid van NOC*NSF Volledig 2. Sportbond (Aspirant lid) Nee Uitsluitend vaste jaarlijkse bijdrage ter grootte van de basisvoet Algemeen Functioneren, ter uitvoering van ontwikkelperspectief Uitsluitend woordmerk, Aangesloten bij NOC*NSF Gericht op ontwikkel-perspectief. Accountmanager als aanspreekpunt/adviseur. Ja Ja Ja Op basis van ledental en huidige staffel actieve bijdrage en participatie wordt verwacht obv ledental (50%van huidig model) Nee, Bijdrage is vereist voor aansluiting. Na aansluiting wordt in aspirant-periode geen beroep gedaan op actieve bijdrage en participatie 3. Geassocieerden Nee Nee Uitsluitend woordmerk, Aangesloten bij NOC*NSF Nee, Tenzij voortgekomen uit samenwerkingsafspraken. Stakeholdermanager als vast aanspreekpunt vast bedrag per organisatie ( 1.000,- per organisatie tot max. 2% van begroting) Nee, Bijdrage moet zijn begrepen in aard van de organisatie (eis voor aansluiting). Na aansluiting wordt geen beroep gedaan op actieve bijdrage en participatie. 11

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

PROCEDURE VOORWAARDEN*

PROCEDURE VOORWAARDEN* PROCEDURE BEOORDELING STATUTEN VAN VERENIGINGEN DIE KNSA-LID WILLEN WORDEN c.q. REEDS KNSA-LID ZIJN EN HUN STATUTEN WILLEN WIJZIGEN ZIE OOK: RICHTLIJNEN VOOR KNSA-LIDMAATSCHAP (2006) Indien een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

Reglement van Toelating NVZA

Reglement van Toelating NVZA Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Versie 1.1 Datum: 15 mei 2017 Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie versie 1.1. 1 Intenties en uitgangspunten...

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf?

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf? In deze sheet vindt u meer informatie over het lidmaatschap van Nederlandse Veiligheidsbranche en de aanmeldingsprocedure: De meerwaarde van het lidmaatschap; De toelatingseisen; De procedure om lid te

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0886, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voornemen om de Leidse Sport Federatie te erkennen als adviesraad voor de sport BESLUITENBehoudens advies van de commissie 1 Het

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Statuut van Onafhankelijkheid

Statuut van Onafhankelijkheid Statuut van Onafhankelijkheid Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ingevolge artikel 6 lid 2 en artikel 12 lid 3 van de statuten van

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d.

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013) Artikel 1. Bestuur Algemeen 1. Het bestuur vormt door zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECRON Driebergen, November 2014 Huishoudelijk Reglement november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECRON ARTIKEL 1: AANMELDING De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON)

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Huishoudelijk reglement Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Artikel 1 Aanmelding De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat

Nadere informatie

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Pagina 1 van 7 BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Van : Hendrik-Jan Vos Aan : Bestuur EPN Datum : september 2013 DOEL Doel van de notitie is om criteria op te stellen voor

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

4.4 CONTRIBUTIEREGELING. Krachtig, Sociaal en Solidair

4.4 CONTRIBUTIEREGELING. Krachtig, Sociaal en Solidair 4.4 CONTRIBUTIEREGELING Krachtig, Sociaal en Solidair COLOFON Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van FNV pers. Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam Vormgeving en

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

FNV Bouw, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV KIEM, FNV Sport, FNV t.a.v. het bestuur. De besturen van de bonden van het gedeelde gedeelte.

FNV Bouw, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV KIEM, FNV Sport, FNV t.a.v. het bestuur. De besturen van de bonden van het gedeelde gedeelte. Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam FNV Bouw, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV KIEM, FNV Sport, FNV t.a.v. het bestuur. De besturen van de bonden van het gedeelde gedeelte. Datum Onderwerp fusiedocumenten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers Gladiators BV Berend Boeijingstraat 105 ML, Amsterdam Telefoon: 068868893 E-mail: molfers@live.nl marjanolfers.nl Postduivenhouders de route naar een krachtige bond prof. mr. Marjan Olfers 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad

Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad Toelichting bij het Kiesreglement voor de Bondsraad I. Beschouwingen over doel en functie van het Kiesreglement: - Een kiesreglement is geen doel op zich, zelfs verkiezingen zijn geen doel, beiden zijn

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Sportcentrum. Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats. Universiteit van Tilburg. Paraaf kwaliteitsfunctionaris

Sportcentrum. Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats. Universiteit van Tilburg. Paraaf kwaliteitsfunctionaris Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats Sportcentrum Universiteit van Tilburg Proceseigenaar: Inge Schepers Paraaf kwaliteitsfunctionaris Versie nr.: 9 Bijlagen: 1. Verenigingenbeleid

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Handboek NVLG Kwaliteitscriteria

Handboek NVLG Kwaliteitscriteria Handboek NVLG Kwaliteitscriteria Zoetermeer 22 november 2010 1 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Werkwijze... 4 Uitwerking... 4/8 2 Inleiding Het NVLG lidmaatschap moet voor de leden meerwaarde

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3779-31 Betreft zaak: Van Winkel/KNGF Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014 Inleiding Volgens het IPC Handbook zijn de Nationale Paralympische Comités (NPC) exclusief verantwoordelijk en bepalend voor de samenstelling en uitzending van de nationale teams. Een Internationale Federatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Besluit van 6 oktober 2006 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

Besluit van 6 oktober 2006 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). De Nederlandse Chiropractoren Associatie HUISHOUDELIJK REGLEMENT Besluit van 6 oktober 2006 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol EZ HEERENVEEN Registratienummer

Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol EZ HEERENVEEN Registratienummer Inspectierapport Het Kompas (BSO) Jol 38 8446 EZ HEERENVEEN Registratienummer 888804751 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 03-10-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van (belanghebbende) contra De Toetsingscommissie van sportbond) De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: openbaar Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 11 juni 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: Doting Onderwerp: Motie Politiek Landsmeer aangaande B&B Kanaalweg 29 Afdeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Definities

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Definities VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS REGLEMENT COMMISSIE HANDHAVING&ETHIEK INHOUDSOPGAVE Voorwoord I Definities Artikel 1. Definities II III IV V Commissie Handhaving&Ethiek Artikel 2. Instellen commissie

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)

Huishoudelijk reglement van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) Huishoudelijk reglement van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) Artikel 1: Eisen aan het lidmaatschap 1. Conform artikel 5 van de statuten worden eisen gesteld aan het lidmaatschap van

Nadere informatie

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es Interne selec*eprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de Projectbeheerderscommissie: 15 februari 2010 Reglement projectbeheerderscommissie 15 februari 2010 1 Artikel

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl) Concept: Dit reglement geldt als aanvulling op en uitwerking van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets voorzitters en leden expertcommissies

Profielschets voorzitters en leden expertcommissies Profielschets voorzitters en leden expertcommissies Vastgesteld op 21 december 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/8 1. Inleiding In artikel 21.1 van de statuten

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON)

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Huishoudelijk reglement Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Artikel 1 Aanmelding De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie