Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel"

Transcriptie

1 Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien wij op dit moment kansen in Brabant die wij niet voorbij willen laten gaan. Zoals aangekondigd in de Memorie van Antwoord d.d. 3 december 2010, willen wij dergelijke kansen aan u voorleggen. De initiatieven bieden unieke kansen om de sport in Brabant op een hoger niveau te tillen en de uitstraling van Brabant te versterken. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van het sportplan, willen wij deze initiatieven ondersteunen om daarmee optimaal in beeld te zijn als trainingslocatie voor de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. In deze bijlage vindt u nadere informatie over drie kansrijke initiatieven. Fieldlab aangepast sporten in Eindhoven Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven heeft het initiatief genomen om in haar sportcentrum een fieldlab te realiseren. In dit fieldlab werken sport, kennisinstellingen en bedrijven samen om innovatie in te zetten voor de gehandicaptensport. In het fieldlab worden bijvoorbeeld innovatieve hulpmiddelen ontwikkeld waarmee de prestaties van gehandicapte sporters verbeteren. Met het oog op de Paralympische Spelen is dit van belang voor gehandicapte topsporters, maar het fieldlab heeft ook zijn uitwerking naar gehandicapte sporters in het algemeen. Het realiseren van het fieldlab vergt een investering van 2,1 miljoen. Blixembosch heeft de provincie gevraagd om een bijdrage. Wij staan positief tegenover het initiatief van Blixembosch en willen graag de mogelijkheden voor een bijdrage nader onderzoeken. Gehandicaptensport is een belangrijk onderdeel van het Olympisch Plan Brabant: het is benoemd als een van de vier sporen van ons plan. Daarnaast is innovatie een belangrijk speerpunt van ons economische beleid en de Agenda van De combinatie van gehandicaptensport en innovatie zoals die tot uiting komt in het fieldlab is daarom interessant. Het fieldlab is in te zetten voor alle sporten en heeft daarmee een grote reikwijdte en bovenregionale dan wel nationale uitstraling. Een dergelijk fieldlab is uniek in Nederland; Brabant kan een voorbeeldfunctie vervullen. Dit is in het bijzonder van belang met het oog op de Paralympische Spelen in Londen in Voor de financiering van het fieldlab is totaal 2,1 miljoen nodig. De gemeente Eindhoven heeft een bijdrage toegezegd. Een bedrag van à is hiervoor in beeld. Een equivalent van dit bedrag als bijdrage van de provincie lijkt ons redelijk. De bijdrage van de provincie zal in ieder geval niet hoger zijn de bijdrage van de gemeente. Wij willen nader inzicht in de financiering van het fieldlab alvorens wij onze bijdrage kunnen bepalen.

2 In het investeringsvoorstel Olympisch Plan Brabant: versterking sportinfrastructuur is een aantal criteria opgenomen waaraan aanvragen voor accommodaties moeten voldoen (zie Statenvoorstel 77/10, paragraaf 5, pagina 8/17). 1 Alle aanvragen voor accommodaties zullen wij toetsen aan deze criteria. Hieronder vindt u een overzicht van de criteria en de toetsing van het fieldlab aangepast sporten aan deze criteria. Criterium De topsportaccommodatie levert een bijdrage aan de internationale uitstraling, aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van breedtesport. De betreffende gemeente draagt voor 50% bij in de kosten. Er is aantoonbare aandacht voor innovatie. De spreiding van topsportaccommodaties in de regio is evenwichtig. De topsportaccommodatie betreft een Brabantse kernsport. De sportbond is positief over het kunnen houden van topsportevenementen binnen de topsportaccommodatie en doet daar zo mogelijk toezeggingen over of participeert/draagt bij in de accommodatie. talentontwikkeling. Er is een positief advies van een onafhankelijk deskundige over de topsportaccommodatie. Voldoet n.v.t. n.v.t. nader te bepalen Toelichting De gemeente draagt circa een derde van de kosten. De bijdrage van de provincie zal de bijdrage van de gemeente niet overschrijden. Het fieldlab is een unieke accommodatie in Brabant (en Nederland); spreiding van dergelijke accommodaties is niet aan de orde. Het fieldlab is niet gekoppeld aan een enkele sport. Het wordt breed ingezet en levert een bijdrage aan het vierde spoor uit het Olympisch Plan Het fieldlab is niet gekoppeld aan een enkele sport. Het fieldlab is niet inzetbaar voor evenementen. Er wordt op korte termijn extern advies ingewonnen. 1 Op basis van de huidige inzichten hebben wij aan het lijstje met criteria (PS 77/10, pagina 8/17) twee criteria toegevoegd, te weten talentontwikkeling en extern advies. Aan deze elementen is volop aandacht besteed in het investeringsvoorstel; gezien het belang van deze aspecten willen wij ze ook als expliciet criterium opnemen. 2/6

3 Aanpassing roeiaccommodatie Vidar in Tilburg Tilburg versterkt haar positie op het gebied van roeien. Roeivereniging Vidar en het trainingscentrum aan het Wilhelminakanaal beleven een bloeiperiode en er worden in toenemende mate sportieve successen behaald. Ook is het trainingscentrum onderdeel uit gaan maken van een uitgebreid internationaal netwerk. Als gevolg daarvan hebben onder meer de beroemde Oxford-acht en de Duitse, Engelse, Australische en Canadese bondsploegen hun weg naar de Tilburgse roeibaan gevonden. Om deze kansrijke positie te bestendigen en uit te bouwen wil Vidar haar accommodatie op korte termijn uitbreiden en verbeteren. De kosten hiervoor bedragen 1,4 miljoen. Roeivereniging Vidar heeft een bijdrage van van de provincie gevraagd. Wij staan positief tegenover het initiatief van Vidar en willen graag de mogelijkheden voor een bijdrage nader onderzoeken. Roeien is weliswaar geen kernsport voor Brabant, maar Nederland is wel kanshebber bij de Olympische Spelen. De roeibond heeft Vidar aangewezen als Regionaal Talentencentrum, in aansluiting op het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven. De roeibond heeft positief geadviseerd over aanpassing van de roeiaccommodatie van Vidar en financiert mee in het aanstellen van talentcoaches. Door aanpassing van de accommodatie kan de roeibaan dienst blijven doen als internationale hoogwaardige trainingslocatie. Mede met het oog op de Olympische Spelen in Londen in 2012 is dit in het bijzonder interessant en is aanpassing van de accommodatie op zeer korte termijn gewenst. Een hoogwaardige roeibaan kan verder de aantrekkingskracht van Brabant als studentenprovincie versterken. Roeien is immers een studentensport bij uitstek. Er is vanuit het roeien reeds een samenwerking ontstaan tussen de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven. De Universiteit van Tilburg zal bijdragen in de kosten die totaal 1,4 miljoen bedragen. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg het voornemen bij te dragen en wordt vanuit het bedrijfsleven (onder andere de Rabobank) een bijdrage van verwacht. Vidar vraagt de provincie een bijdrage van waarmee de financiering rond zou zijn. Ons uitgangspunt is echter dat wij niet meer bijdragen dan de gemeente. 3/6

4 In het investeringsvoorstel Olympisch Plan Brabant: versterking sportinfrastructuur is een aantal criteria opgenomen waaraan aanvragen voor accommodaties moeten voldoen (zie Statenvoorstel 77/10, paragraaf 5, pagina 8/17). 2 Alle aanvragen voor accommodaties zullen wij toetsen aan deze criteria. Hieronder vindt u een overzicht van de criteria en de toetsing van roeiaccommodatie Vidar aan deze criteria. Criterium De topsportaccommodatie levert een bijdrage aan de internationale uitstraling, aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van breedtesport. De betreffende gemeente draagt voor 50% bij in de kosten. Er is aantoonbare aandacht voor innovatie. De spreiding van topsportaccommodaties in de regio is evenwichtig. De topsportaccommodatie betreft een Brabantse kernsport. Voldoet Toelichting De gemeente draagt bij in de totale kosten van 1,4 miljoen + een bijdrage in fysieke aspecten. De bijdrage van de provincie zal de bijdrage van de gemeente niet overschrijden. Het betreft het vernieuwen van de huidige accommodatie. Roeiaccommodatie Vidar is aangesloten bij het CTO Eindhoven. Roeien is niet benoemd als kernsport voor De sportbond is positief over het kunnen houden van topsportevenementen binnen de topsportaccommodatie en doet daar zo mogelijk toezeggingen over of participeert/draagt bij in de accommodatie. talentontwikkeling. Er is een positief advies van een onafhankelijk deskundige over de topsportaccommodatie. n.v.t. nader te bepalen De roeibaan van Vidar is een toptrainingslocatie, het is geen wedstrijdlocatie. Toezeggen van evenementen door de roeibond is daarom niet aan de orde. De roeibond draagt financieel bij in de aanstelling van talentcoaches. Er wordt op korte termijn extern advies ingewonnen. 2 Op basis van de huidige inzichten hebben wij aan het lijstje met criteria (PS 77/10, pagina 8/17) twee criteria toegevoegd, te weten talentontwikkeling en extern advies. Aan deze elementen is volop aandacht besteed in het investeringsvoorstel; gezien het belang van deze aspecten willen wij ze ook als expliciet criterium opnemen. 4/6

5 Aanpassing atletiekaccommodatie A.V. Sprint in Breda Atletiekvereniging Sprint in Breda is een veelzijdige vereniging en met ruim 2000 leden de grootste atletiekvereniging van Nederland. A.V. Sprint richt zich zowel op de ontwikkeling van topatletiek, wedstrijdatletiek als op de recreatieve loopsport. Ook op het gebied van de gehandicaptenatletiek is deze vereniging al jaren pro-actief. Om haar functie als Regionaal Atletiek Centrum te kunnen vervullen, is de aanleg van een nieuwe atletiekbaan een vereiste. De bestaande baan is sterk verouderd en niet meer van deze tijd. De baan moet op korte termijn vervangen worden en de accommodatie moet aangepast worden, mede met het oog op de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Door de voorgenomen aanpassingen is de accommodatie in Breda interessant voor buitenlandse atletiekploegen als trainingslocatie voor de Olympische Spelen in Londen. De totale kosten van het opplussen van de accommodatie bedragen 4,1 miljoen. De gemeente draagt 2,1 miljoen bij, de vereniging zelf 1,2 miljoen en aan de provincie wordt 0,8 miljoen gevraagd. Wij staan positief tegenover het plan van A.V. Sprint en willen graag de mogelijkheden voor een bijdrage nader onderzoeken. Atletiek is een kansrijke sport in De Atletiekunie heeft A.V. Sprint naast Atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught benoemd als één van de twee Regionale Atletiekcentra van Dit biedt kansen voor grootschalige evenementen en maakt de accommodatie interessant als trainingslocatie voor de Olympische Spelen in Londen. De aanvraag past daarmee in ons plan Road to London A.V. Sprint is een veelzijdige vereniging, waarin zowel top- als breedtesport goed verankerd zijn. De gemeente draagt een substantieel deel bij in de kosten; met de bijdrage van de vereniging zelf, is het deel wat ten laste zou komen van de provincie acceptabel. Het kernsportplan voor Atletiek, inclusief een extern advies, is medio 2011 beschikbaar. Gezien de kansen die er zijn in relatie tot de Olympisch Spelen in Londen kan de aanvraag hier niet op wachten. Overigens betekent een besluit vooruitlopend op het kernsportplan niet dat andere aanvragen op het gebied van atletiek automatisch buiten de boot vallen. De aanvraag van A.V. Sprint is dermate concreet en urgent dat wij een eventuele toekenning vooruitlopend op het kernsportplan op dit moment willen overwegen. 5/6

6 In het investeringsvoorstel Olympisch Plan Brabant: versterking sportinfrastructuur is een aantal criteria opgenomen waaraan aanvragen voor accommodaties moeten voldoen (zie Statenvoorstel 77/10, paragraaf 5, pagina 8/17). 3 Alle aanvragen voor accommodaties zullen wij toetsen aan deze criteria. Hieronder vindt u een overzicht van de criteria en de toetsing van de atletiekaccommodatie A.V. Sprint aan deze criteria. Criterium De topsportaccommodatie levert een bijdrage aan de internationale uitstraling, aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van breedtesport. De betreffende gemeente draagt voor 50% bij in de kosten. Voldoet Toelichting Er is aantoonbare aandacht voor innovatie. De spreiding van topsportaccommodaties in de regio is evenwichtig. De topsportaccommodatie betreft een Brabantse kernsport. De sportbond is positief over het kunnen houden van topsportevenementen binnen de topsportaccommodatie en doet daar zo mogelijk toezeggingen over of participeert/draagt bij in de accommodatie. talentontwikkeling. Er is een positief advies van een onafhankelijk deskundige over de topsportaccommodatie. nader te bepalen De toplaag van de baan is innovatief. Het betreft een zgn. mondo-baan. A.V. Sprint in Breda is, naast Prins Hendrik in Vught, benoemd als één van de twee Regionale Atletiekcentra van Atletiek is een van de zeven sporten waarop wij in het sportplan de nadruk leggen. Wij gaan uit van vijf kernsporten plus atletiek en turnen als belangrijke kansen. Er wordt op korte termijn extern advies ingewonnen. 3 Op basis van de huidige inzichten hebben wij aan het lijstje met criteria (PS 77/10, pagina 8/17) twee criteria toegevoegd, te weten talentontwikkeling en extern advies. Aan deze elementen is volop aandacht besteed in het investeringsvoorstel; gezien het belang van deze aspecten willen wij ze ook als expliciet criterium opnemen. 6/6

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2399118 Behandelend ambtenaar : A.G.P. van der Heijden Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN SUBSIDIEREGELING SPORT NOORD-BRABANT 2013-2016 PROVINCIE NOORD-BRABANT Samenvatting De Subsidieregeling Sport Noord-Brabant 2013-2016 richt zich op 3 pijlers: topsportaccommodaties,

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie

Subsidieregeling sport Noord-Brabant

Subsidieregeling sport Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR124297_3 6 december 2016 Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel 143 van

Nadere informatie

Kernsportplan ATLETIEK 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Atletiek 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan ATLETIEK 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Atletiek 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Atletiek 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum Oktober 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Van Sprint tot Duurloop

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012

Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012 Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012 Paul Hover Harold van der Werff Niels Reijgersberg Hugo van der Poel mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Monitor Sportplan Brabant

Nadere informatie

Willem-Alexander Baan

Willem-Alexander Baan ROTTERDAM Willem-Alexander Baan Jan Katgerman (voorzitter) Willemijn Ritsema van Eck (secretaris) Jan Bernard (penningmeester) Toine van Laack (gemeente Rotterdam) Gerard Smits (KNRB) stichting Willem-Alexander

Nadere informatie

Statenfractie PvdA P.J. van Liempd. Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH

Statenfractie PvdA P.J. van Liempd. Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Statenfractie PvdA P.J. van Liempd Postbus 90151 5200

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

Tot de nek in de sport

Tot de nek in de sport Tot de nek in de sport Hockey op een Essentveld, wielrennen in een Essentkoers Veertig miljoen euro aan Essentgeld wordt tussen 2010 en 2016 geïnjecteerd in de Brabantse topsport. Hoe eerlijk is de verdeling

Nadere informatie

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport; Sportplan Brabant Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen Bijlage 1: het projectplan (artikel 2.4, onder r) Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven

Nadere informatie

Statenvoorstel 77/10 A

Statenvoorstel 77/10 A Statenvoorstel 77/10 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 10 december 2010 Statencommissie : Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur, 26 november 2010 Onderwerp Olympisch Plan Brabant: Versterking Sportinfrastructuur

Nadere informatie

Sport@Breda. Concept Sportnota 2011-2014

Sport@Breda. Concept Sportnota 2011-2014 Sport@Breda Concept Sportnota 2011-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Gemeentelijk sportbeleid 3. Vitaal Breda 4. Meedoen in Breda 5. Top in Breda 6. Kaart van Breda 7. Uitvoeringsprogramma Bijlage 1 - Meting

Nadere informatie

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028 Olympische Spelen in Nederland Olympisch Plan 2028 Doel vandaag Twee ambitieuze plannen voor Nederland Ambitieus olympisch plan 2028 (2016 Nederland op olympisch niveau) Ambitieus agenda voor verbetering

Nadere informatie

Onderwerp: Ongevraagd advies betreffende het sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden

Onderwerp: Ongevraagd advies betreffende het sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Onderwerp: Ongevraagd advies betreffende het sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden Leiden,

Nadere informatie

Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 in Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 in Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 in Provincie Noord-Brabant Auteur Astrid Rust Datum 22 november 2011 22 november 2011-1 - Inhoud 1 Summary 3 2 Inleiding 5 3 Brabant Paardensportland 6 4 De hippische

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting. Paul Hover. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel

Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting. Paul Hover. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting Paul Hover Niels Reijgersberg Hugo van der Poel 2 Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, oktober 2014 Mulier Instituut

Nadere informatie

Facts & figures. Sportzone Limburg

Facts & figures. Sportzone Limburg Facts & figures Sportzone Limburg Sportzone Limburg is een epicentrum voor topsport en breedtesport op het gebied van sportbeoefening, onderwijs, leisure, innovatie en ondersteunende services in de regio

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 52/11 A

Statenvoorstel PS 52/11 A Statenvoorstel PS 52/11 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 9 december 2011 Statencommissie : Commissie voor Cultuur en Samenleving, 25 november 2011 Onderwerp Sportplan Brabant 2016 Aan Provinciale

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college - Sportnota Hé ga je mee? (ambitie 6 en7). - Samen werkend aan morgen

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college - Sportnota Hé ga je mee? (ambitie 6 en7). - Samen werkend aan morgen gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5395 13bst00953 Beslisdatum B&W 4 juni 2013 Dossiernummer 13.23.351 RaadsvoorstelUitbreiding Pieter van den Hoogenband Zwemstadion met een (multifunctionele)

Nadere informatie

Kernsportplan Voetbal 2011-2016 in Provincie Noord- Brabant

Kernsportplan Voetbal 2011-2016 in Provincie Noord- Brabant Kernsportplan Voetbal 2011-2016 in Provincie Noord- Brabant 2012-1 - Inhoudsopgave Samenvatting------------------------------------------------------------------------3 1. Inleiding----------------------------------------------------------------------------5

Nadere informatie

Sportimpuls Breda. Sportnota 2011-2014

Sportimpuls Breda. Sportnota 2011-2014 Sportimpuls Breda Sportnota 2011-2014 Sportimpuls Breda Sportnota 2011-2014 4 Voorwoord Sport is leuk! Dat is de beleving van veel Bredanaars en zeker mijn persoonlijke beleving. Naast het plezier dat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0837, d.d. 21 juli 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Evaluatie topsportbeleid 2006-2008; oprichting Stichting Topsport Leiden BESLUITEN 1. Kennis te nemen van de resultaten van evaluatie

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Kernsportplan ZWEMMEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Zwemmen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan ZWEMMEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Zwemmen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Zwemmen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum Oktober 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. De zwemsport in Brabant

Nadere informatie

Wenkend perspectief Gelderland Sport!

Wenkend perspectief Gelderland Sport! GELDERLAND SPORT! 2016-2019 Wenkend perspectief Gelderland Sport! Het is 2020. Gelderland Sport! De provincie bruist van sportiviteit en Nederland weet dat. Sport in Gelderland is meer dan bewegen en wedstrijden.

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Evaluatie Sportplan Brabant 2016

Evaluatie Sportplan Brabant 2016 Evaluatie Sportplan Brabant 2016 Paul Hover Jan-Willem van der Roest Hugo van der Poel 2 Evaluatie Sportplan Brabant 2016 Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, februari 2016 Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Bouwen aan een topsportklimaat. topsport 2010-2011. topsport

Bouwen aan een topsportklimaat. topsport 2010-2011. topsport jeugd, zorg en welzijn Bouwen aan een topsportklimaat Beleidsnotitie topsport 2010-2011 topsport jeugd, zorg en welzijn Bouwen aan een topsportklimaat beleidsnotitie topsport 2010-2011 Colofon Uitgave

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

08-06-2015. Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers

08-06-2015. Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers 08-06-2015 Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers Havengebied breskens Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers algemeen Provinciaal beleid Leisure hotspot Breskens is onderdeel

Nadere informatie

Beweeg mee! Concept-sportvisie ; richting 2025

Beweeg mee! Concept-sportvisie ; richting 2025 Beweeg mee! Concept-sportvisie ; richting 2025 Van Hé, ga je mee naar Beweeg mee!. Dit is in essentie de route van de sportnota 2008 2015 naar een sportvisie voor de periode 2016 2025. De nieuwe visie

Nadere informatie

AANVOERDERS VAN AMBITIE

AANVOERDERS VAN AMBITIE WWW.BRABANTSPORT.NL AANVOERDERS VAN AMBITIE VOORWOORD 2 Zelfbewuste bescheidenheid. Een term die Brabant mooi typeert. Op veel terreinen in het economisch domein loopt Brabant voorop. Vanwege die Brabantse

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Ambitieprogramma 2013-2016 Limburg 2016 een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie... 5 3. Ambitie... 5 4. Doelgroep... 6 5. Organisatie... 6

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Ad Roskam (NOC*NSF) De weerbarstige wereld van de talentontwikkeling

Ad Roskam (NOC*NSF) De weerbarstige wereld van de talentontwikkeling Ad Roskam (NOC*NSF) De weerbarstige wereld van de talentontwikkeling Talentontwikkeling in Nederland? Volgens prof. Carl Foster is daar maar weinig voor nodig. De hoogleraar Human Performance Lab aan de

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Namens de stichting kunstijsbaan Hoogeveen stuur ik u bijgevoegde brief en flyer over de ontwikkelingen van de kunstijsbaan in Hoogeveen.

Namens de stichting kunstijsbaan Hoogeveen stuur ik u bijgevoegde brief en flyer over de ontwikkelingen van de kunstijsbaan in Hoogeveen. Geacht college, raadsleden en fracties, Namens de stichting kunstijsbaan Hoogeveen stuur ik u bijgevoegde brief en flyer over de ontwikkelingen van de kunstijsbaan in Hoogeveen. Ik verzoek u deze brief

Nadere informatie

De Europese Spelen 2019 in Nederland

De Europese Spelen 2019 in Nederland 1/5 De Europese Spelen 2019 in Nederland Wat zijn de Europese Spelen? In juni 2015 wordt de eerste editie van de Europese Spelen georganiseerd in Baku, Azerbeidzjan. Deze continentale spelen zijn de evenknie

Nadere informatie

Regnr. OCWOCW/ Tekst raadsvoorstel Topsportbeleid in Den Haag

Regnr. OCWOCW/ Tekst raadsvoorstel Topsportbeleid in Den Haag 1. Inleiding Op 9 november jl. is de nota Beweegredenen (RV 331/2000) vastgesteld door de gemeenteraad. Het dictum van het bijbehorende raadsvoorstel geeft aan dat deze nota voor de periode tot 2005 de

Nadere informatie

fun snel licht sliding rigger innovatief stabiel Sportief bewegen op het water Voor recreant en (top)sporter

fun snel licht sliding rigger innovatief stabiel Sportief bewegen op het water Voor recreant en (top)sporter het NIEUWE roeien Sportief bewegen op het water Op een supergezonde manier genieten van de vrijheid van het water, waar, wanneer en zo vaak u wilt! Dat kan met de boten van Volans Rowing. Deze nieuwe,

Nadere informatie

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding Dr C.R. van den Hoogenband Chirurg-Traumatoloog St-Anna Ziekenhuis-Topsupport Geldrop/Eindhoven Chefarts NOC-NSF sinds 2011 Maurits Hendriks Technisch Directeur NOC*NSF

Nadere informatie

Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining atletiek

Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining atletiek Bijlage 1: het projectplan (artikel 3.5, onder s) Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining atletiek In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven op welke

Nadere informatie

Kernsportplan WIELRENNEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Wielrennen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan WIELRENNEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Wielrennen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Wielrennen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum November 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 1 Brabant Wielerland

Nadere informatie

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel voel de energie! Trainingskampen De velden en zalen met fitness en sauna zijn perfect voor trainingskampen. Vitesse De trainingsaccommodatie van Vitesse ligt schitterend en biedt alle faciliteiten. Hoofdkantoor

Nadere informatie

Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining hockey

Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining hockey Bijlage 1: het projectplan (artikel 3.5, onder s) Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining hockey In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven op welke

Nadere informatie

THIALF Waar sporthistorie wordt geschreven en resultaten tellen!

THIALF Waar sporthistorie wordt geschreven en resultaten tellen! THIALF Waar sporthistorie wordt geschreven en resultaten tellen! Een solide partner voor Friesland, Nederland en de rest van de schaatswereld September 2015 Index Legacy van Thialf Thialf staat voor Het

Nadere informatie

Sport Visie, taakstellingen en ambities. Koen Kerklaan, Rob de Vries, Paul Smeets

Sport Visie, taakstellingen en ambities. Koen Kerklaan, Rob de Vries, Paul Smeets Sport Visie, taakstellingen en ambities Koen Kerklaan, Rob de Vries, Paul Smeets Aanleiding De sport in Eindhoven is in beweging Veel ontwikkelingen in afgelopen periode Terug- en vooruitblik Blijvende

Nadere informatie

Naar een Olympisch Stadsbestuur

Naar een Olympisch Stadsbestuur Naar een Olympisch Stadsbestuur Sportieve handvaten voor het programakkoord 2010-2014 Wie wij zijn De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft.

Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S. Topsport TU Delft. Aan: College van Bestuur Dd.: 04.07.11 Re: Topsport TU Delft Van: Raymond Browne, hoofd Sport en Cultuur, directie O&S Topsport TU Delft. Deze notitie bevat twee voorstellen: 1. een samenhangend beleid

Nadere informatie

OP28 kapstok voor evenementen?

OP28 kapstok voor evenementen? OP28 kapstok voor evenementen? Sportservice Flevoland Gemeente Lelystad Sportservice Flevoland Mirjam Barth Harold Hofstra Martijn Postuma Programma 1. Even voorstellen (30 seconden) 2. OP28 wat is het

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

- Subsidieaanvraag Ontwikkeling van sporttalenten Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016

- Subsidieaanvraag Ontwikkeling van sporttalenten Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 A gemeente Eindhoven - Subsidieaanvraag Ontwikkeling van sporttalenten Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 Bijlage 1: het projectplan (artikel 6.5 1., onder i) Programma versterking talentbegeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. september 2013 1. Samenvatting Sporten is gewoon. Maar (nog) niet voor iedereen. Voor mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Pieter van den Hoogenband Zwemstadion KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Pieter van den Hoogenband Zwemstadion KLAAR VOOR DE TOEKOMST Pieter van den Hoogenband Zwemstadion KLAAR VOOR DE TOEKOMST INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Hoofdstuk 1 AANLEIDING... 3 Sportplan 2016... 3 Sportstad... 3 Kernsport... 3 Pieter van den Hoogenband Zwemstadion...

Nadere informatie

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie: met sporten en bewegen, zowel als doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat

Nadere informatie

Financiering van sportinfrastructuur mogelijk maken. Beleidsplan 2018+

Financiering van sportinfrastructuur mogelijk maken. Beleidsplan 2018+ Financiering van sportinfrastructuur mogelijk maken Beleidsplan 2018+ Beleidsplan 2018+ Al vanaf 1980 heeft Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een cruciale rol bij de financiering van de sportinfrastructuur

Nadere informatie

Topsporttakkenlijst

Topsporttakkenlijst Topsporttakkenlijst 2017-2020 Unaniem advies van de Stuurgroep Topsport, na beraadslaging op 16 november 2016 Inhoudsopgave Wettelijke basis... 3 Objectief van de Vlaamse topsporttakkenlijst... 3 Vastlegging

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio. Rinske de Jong

De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio. Rinske de Jong De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio Rinske de Jong Inhoud Organisatie gehandicaptensport in NL Ambities NOC*NSF Stand van zaken oktober 2011 Wat is

Nadere informatie

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht)

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Opdracht Met kennis de economische en maatschappelijke impact van

Nadere informatie

Sportimpuls Breda. Sportbeleidskader en actiepunten

Sportimpuls Breda. Sportbeleidskader en actiepunten Sportimpuls Breda Sportbeleidskader en actiepunten 2011-2014 1 Voorwoord Sport is leuk! Dat is de beleving van veel Bredanaars en zeker mijn persoonlijke beleving. Naast het plezier dat sporten oplevert,

Nadere informatie

Flevoland ademt triathlon. Meerjarenvisie 2013-2016

Flevoland ademt triathlon. Meerjarenvisie 2013-2016 Flevoland ademt triathlon Meerjarenvisie 2013-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Triathlon anno 2022... 4 3. Huidige situatie triathlon in Flevoland... 5 4. Betrokken partijen: kracht van samenwerking...

Nadere informatie

Flevoland, sportiefste provincie

Flevoland, sportiefste provincie Flevoland, sportiefste provincie Voorwoord Flevoland en sport: inmiddels een logische combinatie. Niet zo vreemd, als je kijkt naar onze prachtige provincie met al haar ruimte, water en wind. Die biedt

Nadere informatie

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen Zuid-West Nederland In 2010 is door een aantal atletiekverenigingen

Nadere informatie

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Is in Vlaanderen een klimaat aanwezig voor topsporters om goed te presteren? Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre kunnen

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Nieuw Thialf. Management samenvatting Visiedocument. maart 2010

Nieuw Thialf. Management samenvatting Visiedocument. maart 2010 Nieuw Thialf Inleiding In het voorjaar van 2008 heeft de Regiegroep Heerenveen Stad van Sport de intentie uitgesproken om een ultra-modern Thialf met een internationale uitstraling te realiseren, waarbij

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R27 93. OOI Inboeknummer o8bstorgzo possiernummer 843.aS2 2I oktober 2008 Raads voorhangbrief Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 1.0 Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 Deze notitie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële aspecten van de projectvoorstellen die na besluitvorming dekking krijgen uit middelen van

Nadere informatie

Van: Agnes Martens rmailto:agnes.martens@philharmonie.nll Verzonden: maandag 9 oktober 2017 12:48 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: HW Bevestiging van ontvangst Antwoord op vijf vragen - philharmonie Goedemiddag

Nadere informatie