VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden C. Eurlings Aanwezige Ereleden H. Blankert E. van Breda Vriesman Commandeur W.F. Cornelis W. de Heer Aanwezig genodigden H. Bruins Slot A. Buisman M. van Dijk J. Fransoo W.R.J. Idema R. van der Laar M. van Leurs F. van Lith W. Mosterd T. Nelissen E. Verheijen F. Ververgaert-Doesborgh T. van Wimersma Greidanus M. Wolters R. Zeldenrust Aanwezig leden Aikido Nederland G. Dielissen American Football Bond Nederland J. Mahren Atletencommissie Ch. Warners Atletiekunie J.W. Landré, R. Kok Badminton Nederland T. Wijers Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond J. van Leeuwen, H. Meijer Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, F. Berteling Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen Bob en Sleebond Nederland W.R.J. Idema Nederlandse Bowling Federatie B. Schut, A. de Vries 1

2 Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Koninklijke Nederlandse Cricket Bond J. Mulders Nederlandse Culturele Sportbond N. de Vries Nederlandse Curling Bond R. Vilain Koninklijke Nederlandse Dam Bond H. Vermeulen, A. de Vries Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, Nederlandse Darts Bond E. Bressers, N. de Ruiter Nederlandse Drakenboot Federatie T. Verhoeven Nederlandse Floorball & Unihockey Bond R. van Rijsselt Nederlandse Frisbee Bond J. Verhoeven Gay Union Through Sports D. van den Born, H. Perrée Gehandicaptensport Nederland H. Suvaal Nederlandse Go Bond H. Ellenbroek Nederlandse Golf Federatie R. van Wingerden Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals, T. van der Staak Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie T. Ploegmakers, Th. van der Meulen Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, M. Fleuren Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond T. Beckers, S. Pieterse Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond S. Groustra, S. Saaktra Koninklijke Nederlandse Kegel Bond G. Korthuis, A. Luik Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers I. Egbers, C. van der Sluis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, J. Beunder, B. Filius Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten, D. Meerding Lacrosse Nederland H. de Jong, R. de Vries Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink Koninklijke Nederlandse Motorboot Club A. Kwak Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging P. Assendelft Nederlandse Onderwatersport Bond J. de Vries Federatie Oosterse Gevechtskunsten H. Verschuur Reddingsbrigade Nederland R. van Mourik Koninklijke Nederlandsche Roei Bond R. Bakker, F. Cornelis Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders, T. Kloosterboer Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond E. van Cann, P. van Dalen Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie D. van der Plas Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel, F. Avis Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Squash Bond Nederland M. Borst Studentensport Nederland T. Munnich Nederlandse Tafeltennis Bond M. Borst, A. Sialino Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, C. Varossieau, E. Poel Nederlandse Toer Fiets Unie A. de Vries Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond B. Fransen, R. de Krijger Nederlandse Volleybal Bond H. Nieukerke KNBLO Wandelsportorganisatie NL B. Schoemaker, H. Bronkhorst, J. Los Nederlandse Wandelsport Bond H. Stammes Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond H. Middeljans, R.F. de Vries Watersportverbond J.B. Heukensfeldt, M. Leeser 2

3 Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels Nederlandse IJshockey Bond J.W.M. Hopstaken, A. van Berkel Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. van Schaveren Afwezig leden met kennisgeving Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Nederlandse Politie Sport Bond Nederlandse Rollersports Bond Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Afwezig overige genodigden met kennisgeving T. Bijkerk H. Verbruggen J. Dijkema R. van Assendelft de Coning M. Huizing R. Kramer R. Frese F. Schreve F. Ververgaert van Doesborgh 3

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, mevrouw Els van Breda Vriesman, de heren Hans Blankert, Wim Cornelis en Wim de Heer, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. Eveneens een woord van welkom voor de heer Rob Zeldenrust, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO en de heer Albert Buisman, lid van het International Comité voor Fair Play. Vervolgens staat hij een moment stil bij het overlijden van de heer Hans Schnitger en mevrouw Ingrid Visser. De voorzitter gaat in zijn openingswoord in op de (sportieve) gebeurtenissen in het afgelopen half jaar - waaronder het EYOF in Utrecht en de verkiezing van de heer Camiel Eurlings in het IOC en de ontwikkelingen in het afgelopen half jaar op zowel sportief als maatschappelijk gebied. Daarbij staat hij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de kansspelmarkt en de financiering van de sport. Vervolgens kijkt hij vooruit naar de Olympische en Paralympische Spelen 2014 in Sochi en de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart Hij doet een beroep op een ieder om sport hoog op de lokale politieke agenda te zetten, waarbij het Sportcampagne Team van NOC*NSF daarbij graag zal ondersteunen. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Rob Zeldenrust, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij Unesco. Deze licht toe dat hij namens UNESCO en het Comité Fair Play een fair play diploma mag uitreiken aan NOC*NSF, KNVB en KNHB voor de inspanning met het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat. De heer Zeldenrust overhandigt een exemplaar van het diploma aan de voorzitter en aan de heren Albers en Fransen. De voorzitter dankt de heer Zeldenrust en geeft mede namens KNVB en KNHB aan blij en vereerd te zijn met het fair play diploma voor de inzet met het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat. Dit actieplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS waarvoor de sport het ministerie zeer erkentelijk is en dit diploma is dan ook een grote waardering voor de inspanningen van het ministerie. De voorzitter hecht eraan te benadrukken dat het ook een waardering is voor de inspanningen van alle andere sportbonden en verenigingen waarmee wordt gewerkt aan een sportklimaat waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Voordat hij verder gaat met de agenda informeert de voorzitter de vergadering dat het bestuur van NOC*NSF het voornemen heeft om het reglement van de Auditcommissie Doping op een aantal onderdelen te actualiseren en in lijn te brengen met de andere Auditcommissies. Conform het reglement kan het bestuur pas tot wijziging overgaan, nadat de Algemene Vergadering hierover is geïnformeerd. Waarvan akte. 2. Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2013 Naar aanleiding van pagina 12, waar de heer Mosterd melding maakt van het voornemen om de sportarts als medisch specialist te erkennen, deelt de voorzitter mee dat dit inderdaad gebeurd is. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 3. Benoeming accountant In de Algemene Vergadering van 14 mei 2013 hebben de penningmeester en de Financiële Commissie mandaat gekregen om een nieuwe accountant te benoemen. Thans ligt het voorstel voor om Deloitte te benoemen als nieuwe accountant van NOC*NSF. De penningmeester licht toe dat zij samen met de voorzitter van de Financiële Commissie een keuze heeft gemaakt uit vier kantoren; het was geen moeilijke afweging om voor Deloitte te kiezen. Voor de zorgvuldigheid is bij drie bonden die Deloitte als accountant hebben, gecheckt of er belemmeringen zouden zijn voor NOC*NSF om ook voor Deloitte te kiezen. Dat bleek niet het geval. 4

5 De vergadering stemt bij acclamatie in met de keuze van Deloitte als nieuwe accountant van NOC*NSF voor een periode van vier jaar ( ). 4. Jaarplan en begroting a. Jaarplan 2014 De voorzitter geeft aan dat 2014 het jaar is van de Winterspelen in Sochi, van de gemeenteraadsverkiezingen maar ook een belangrijk jaar voor de financiering van de sport. De uitdaging ligt in het feit dat de beschikbare middelen teruglopen. Dit heeft gevolgen voor bonden, verenigingen en NOC*NSF. Aan het jaarplan 2014 zoals dit is opgenomen in het vergaderboek, zijn ook de afspraken opgenomen die NOC*NSF namens de sport maakt met een aantal andere organisaties. Zonder op- of aanmerkingen stemt de Algemene Vergadering in met het jaarplan b. Begroting 2014 De penningmeester, mevrouw Van Zanen, geeft aan dat een verlies begroot wordt van 10 miljoen. Zij licht toe dat de afgelopen jaren een bestemmingsreserve van (op dit moment) 58 miljoen is opgebouwd. Deze reserve is vooral opgebouwd om in zware tijden de Verdeling Middelen naar de bonden op een verantwoord niveau te kunnen houden. Door nu gedurende twee jaar (2013 en 2014) per jaar 10 miljoen te onttrekken uit de bestemmingsreserve, kan dit gerealiseerd worden. Zoals al aangegeven in de voorjaarsvergadering is in deze begroting wel een generieke korting van 5% verwerkt, maar mevrouw Van Zanen geeft aan dat in 2014 ook niet verder wordt gekort dan deze 5% (ca. 3 miljoen). Dit betekent niet er niet naar andere oplossingen zal worden gezocht. Het bestuur zal er alles aan doen om te kijken of de inkomsten vergroot kunnen worden en zal zoeken naar andere financieringsmogelijkheden, sponsoren, andere partners in sport die een bijdrage kunnen leveren. Zeker zal ook gekeken worden naar de ontwikkelingen in de kansspelwetgeving en de mogelijke alternatieven binnen de kansspelen. Mocht het niet lukken om de inkomsten te vergroten, dan zal ook voor het jaar 2015 de discussie gevoerd moeten worden hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Daarbij geeft de penningmeester aan dat er wellicht een herijking van de Sportagenda zal moeten plaatsvinden om financieel gezond te blijven. De heer Van Mourik (Reddingsbrigade Nederland) reageert dat hij deze begroting van harte steunt. Het zou onverantwoord naar bonden en verenigingen zijn om de maatregelen die nu verwerkt zijn in de begroting 2014 niet door te voeren. Zij worden geconfronteerd met teruglopende inkomsten vanuit sponsoren, vanuit subsidies en teruglopende ledenaantallen. Daarnaast hebben zij te maken met vaak stijgende prijzen en hogere kosten t.a.v. accommodaties e.d. Het zou niet verantwoord zijn om naast de generieke korting van 5% die nu is opgenomen nog verder te snijden in de inkomsten naar de bonden en daarom is een onttrekking uit de bestemmingsreserve van harte aan te bevelen. 4c. Verslag Financiële Commissie De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Financiële Commissie, de heer Van Kouterik. Deze geeft aan dat de Financiële Commissie het huidige beleid ten aanzien van de teruglopende Lottogelden ondersteunt, maar wil benadrukken dat het ontwikkelen van een beleid voor de langere termijn nodig is. Ten aanzien van de sponsorinkomsten is hij blij dat de meeste contracten nu ondertekend zijn, aangezien dit enkele maanden geleden nog niet het geval was. Ten derde staat hij stil bij de deelnemingen SCP en HCP. Ten aanzien van governance en planning en control zijn hier nog stappen te zetten, maar de FC vertrouwt erop dat dit met deze penningmeester te realiseren is. De FC adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met de voorliggende begroting De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de begroting De vergadering stemt bij acclamatie in. 5

6 4d. Vaststelling contributie 2014 De voorzitter licht toe dat de contributie voor leden van NOC*NSF jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2014 is deze indexatie vastgesteld op 2,88%. De bedragen in de tabel zijn weergegeven in eurocenten. Zonder beraadslagingen stemt de vergadering in met de voorgestelde contributieverhoging. 5. Richtlijnen bestedingsplan 2014: Host Broadcasting en Topsportevenementen De heer Dielessen (algemeen directeur) geeft een toelichting op de notitie. In de Algemene Vergadering van mei 2013 zijn bestedingsplan en richtlijnen 2014 vastgesteld. Bij de Richtlijn 2.5 Host Broadcasting met de aantekening dat bij nadere duidelijkheid over het (topsport) evenementenbeleid van de rijksoverheid, aanpassingen voorgesteld kunnen worden in deze Algemene Vergadering. De evenementenambitie maakte deel uit van het Olympisch Plan 2028 en was beleidsmatig en voor de uitvoering ondergebracht bij Olympisch Vuur. De alliantie is eind 2012 ontbonden. In de afgelopen maanden hebben de (voormalige) alliantiepartners VWS, G5 en NOC*NSF besprekingen gevoerd over de borging en uitvoering van het topsportevenementenbeleid voor de komende jaren. Vanuit de rijksoverheid blijven er op basis van de strategische topsportevenementenkalender financiën beschikbaar onder een aantal voorwaarden die in het vergaderdocument zijn uiteengezet. De Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda heeft een positief advies uitgebracht over het voorstel. Zonder beraadslagingen stemt de vergadering in met de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen Bestedingsplan 2014 inzake rubriek Proces totstandkoming Bestedingsplan 2015 De voorzitter geeft het woord aan de heer Dielessen. Deze licht toe dat het bekend is dat de inkomsten voor de sport vanuit de Lotto fors gedaald zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 2014 is het Bestedingsplan vastgesteld (3 mio lager dan 2013). Op basis van de te verwachten Lotto-inkomsten moet nu bepaald worden hoe hoog het Bestedingsplan 2015 e.v. kan worden. Er is een dalende trend en dat heeft er politiek toe geleid dat er intensieve discussies zijn gevoerd in de Tweede Kamer en in het kabinet, en met name met het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het regeerakkoord is opgenomen dat de meeropbrengst uit de kansspelen te goede zou moeten komen aan de sport en dat zal het uitgangspunt blijven in de discussies. Het is een precair, politiek broos proces. Realiteit is dat de verwachting is dat we moeten kijken naar scenario s van een Bestedingsplan gebaseerd op een Lotto-afdracht van minder 40 miljoen. De gehele route wordt nu verkend, ook samen met de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda. Mocht de lobby die nu ontwikkeld is richting de kansspelen niet succesvol zijn, dan zal de keuze moeten worden gemaakt tot aanpassing van de Sportagenda. Het proces om te komen tot de vaststelling van de hoogte van het Bestedingsplan 2015 ligt voor in de vergaderstukken. De heer Ruud Kok, voorzitter van de CRBS, geeft aan dat hij blij is dat bij het vorige agendapunt, de Richtlijnen Bestedingsplan 2014, de vergadering heeft ingestemd met het voorstel, zonder dat de CRBS daar een mondelinge toelichting op heeft hoeven geven. Het besluit is in lijn met het advies van de commissie maar de heer Kok hecht eraan dit nog even te melden. Ten aanzien van dit punt merkt hij op dat er in de vorige vergadering een aantal piketpalen zijn geslagen: 1. ga na wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de Lotto-gelden; 2. tref indien nodig voorbereidingen voor het aanpassen van de Sportagenda 3. zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden Deze drie punten zijn ook geëffectueerd en daarover wordt de CRBS goed geïnformeerd. 6

7 De CRBS adviseert de vergadering positief over het procesvoorstel om het Bestedingsplan 2015 (en mogelijk verder) eventueel aan te passen. De heer J. de Vries (Nederlandse Onderwatersport Bond) dankt voor de toelichting met name ook op het proces rondom de kansspelwetgeving. Hij geeft aan dat het zaak is om kansen te grijpen op het moment dat deze zich voordoen. Zo verwijst hij naar de motie van mevrouw Bruins Slot die dinsdag a.s. in de Tweede Kamer in stemming zal worden gebracht. Deze motie geeft nadrukkelijk aan dat de liberalisering van de kansspelen niet moet doorgaan op het moment dat de inkomsten voor de sport niet gegarandeerd kunnen worden. Hij heeft veel vertrouwen in de lobby, maar hij doet het voorstel om deze vergadering en alle aangesloten bonden een oproep te laten doen aan de Tweede Kamer om deze motie vooral te steunen. De voorzitter dankt de sprekers en geeft aan dat alle mogelijkheden zullen worden onderzocht. 7. Lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF De voorzitter licht toe dat in 2014 de eisen voor het lidmaatschap van NOC*NSF worden aangepast voor zowel sportbonden als buitengewone leden. Ook de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap worden herzien. De voorliggende uitwerking is gebaseerd op de eerder vastgestelde denkrichting in de Algemene Vergadering van 20 november De heer Stammes (Nederlands Wandelsport Bond) wil een opmerking maken over de juridische entiteit. In de status en toelatingscriteria staat daarover e.e.a. benoemd. In de beslisboom 1 wordt gesproken over verenigingen en stichtingen en in beslisboom 2 over maatschappelijk (sport)organisatie zonder winstoogmerk. Echter, onder de status en toelatingscriteria staat dat de sportbond een vereniging is. De heer Stammes stelt voor om dit te wijzigen in juridische entiteit zonder winstoogmerk. De heer Lenselink (manager Sportontwikkeling) geeft aan dat de statuten nog aangepast moeten worden en dan zal dit punt worden verwerkt. In de voorbereiding van de statutenaanpassing zullen de mogelijkheden hieromtrent worden uitgezocht en worden meegenomen. De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de uitwerking van de nieuwe lidmaatschapsdefinitie van NOC*NSF, op basis waarvan de statuten van NOC*NSF en het daarbij behorende Reglement Toelatingscriteria NOC*NSF zullen worden gewijzigd in de Algemene Vergadering van 20 mei De vergadering stemt bij acclamatie in. 8. Registratiereglement KISS De heer Lenselink licht toe dat er drie aanleidingen zijn om het reglement aan te passen: o er zaten een paar kleine foutjes in o we hebben een commissie Registratie Persoonsgegevens KISS die toeziet op het functioneren van het reglement. Deze commissie heeft ook een eigen reglement dat toezicht houdt op het eigen functioneren. Voorgesteld wordt om het reglement van de Commissie te integreren in het registratiereglement. o er wordt nu een aantal jaren gewerkt met het KISS systeem. Bij de ingebruikname van de eerste versie is al duidelijk gesteld dat bonden deze informatie niet onderling aan elkaar gaan geven. Inmiddels is gebleken dat er juist veel behoefte is om onderling informatie te kunnen uitwisselen. Het nieuwe reglement regelt dat sportbonden die daarvoor expliciet toestemming geven, tot een bepaald niveau KISS-gegevens kunnen uitwisselen met collega-sportbonden (voor analyse-doeleinden). Het betreft KISS-gegevens op een geaggregeerd niveau binnen de KISS web-applicatie. Wanneer toestemming wordt verstrekt om de gegevens uit te wisselen, worden ook de gegevens van andere sportbonden die deze toestemming hebben verstrekt, weergegeven binnen de KISSapplicatie. De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met aanpassing van het Registratiereglement KISS, conform het voorliggende vergaderstuk. De vergadering stemt zonder beraadslagingen in. 7

8 De voorzitter geeft aan dat dit het laatste punt van de agenda was waarin sprake was van besluitvorming door de Algemene Vergadering. Vervolgens stapt hij over naar het meer informele deel van deze vergadering. 9. Ledencijfers NOC*NSF De heer Lenselink geeft op basis van informatie uit het KISS-systeem een presentatie over de ledencijfers 2012 en de ontwikkeling in Aanpak anti-doping (naar aanleiding van rapportage Commissie ADA) De voorzitter licht toe dat in juni 2013 de rapportage van de Commissie Anti-Doping Aanpak onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager is verschenen. Deze onafhankelijke commissie was ingesteld door NOC*NSF en de KNWU. De heer Wintels, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, geeft vervolgens een presentatie waarin hij het proces en de uitkomsten van deze commissie toelicht. Hij benadrukt dat de KNWU in dit lastige proces goed heeft samengewerkt met NOC*NSF, VWS en de Dopingautoriteit. Na de presentatie dankt de voorzitter de heer Wintels voor zijn heldere uiteenzetting. Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de KNWU dit samen met de Dopingautoriteit en NOC*NSF heeft opgepakt. Het was geen makkelijk proces. De voorzitter hecht eraan te benadrukken dat het niet alleen gaat om doping, maar ook om matchfixing en dat deze problematiek niet alleen de KNWU betreft, maar de gehele sport. NOC*NSF zal het voortouw nemen en samen met de bonden en andere betrokkenen een brede visie en aanpak ontwikkelen, waarin de integriteit van de sport centraal staat. 11. Vooruitblik Sochi 2014 De Chefs de Mission van de Olympische Spelen 2014 (Maurits Hendriks) en de Paralympische Spelen 2014 (André Cats) geven achtereenvolgend een presentatie over de voorbereidingen op de OS/PS in Sochi die in februari en maart 2014 zullen plaatsvinden. 12. Rondvraag Voordat de voorzitter de aanwezigen gelegenheid geeft voor de rondvraag, wil hij eerst zelf, namens het bestuur van NOC*NSF, gebruik maken van deze mogelijkheid. Van 14 t/m 19 juli jl. vond in Utrecht het European Youth Olympic Festival plaats. Voor Nederland was dit Festival zeer succesvol, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de Chef de Mission, Marjan Olyslager. Deze rol vervult zij al sinds augustus 2006 met buitengewoon veel succes. De manier waarop Marjan Olyslager de jeugd inspireert en het EYOF voor hen een feest maakt is zeer bijzonder. Het bestuur van NOC*NSF geeft haar graag als blijk van grote waardering de erepenning NOC*NSF, waarna de voorzitter deze, samen met de oorkonde en een boeket, aan haar overhandigt. Mevrouw Olyslager dankt de voorzitter en NOC*NSF voor de waardering. Zij geeft aan dat zij in al die jaren heeft gezien dat de EYOF is uitgegroeid naar een volwassen sportevenement voor talentvolle jongeren. De manier waarop de jonge mensen ook omgaan met hun sport is ook zeer volwassen en gedisciplineerd. De EYOF is een heel goede plaats om het talent wat je hebt al op jonge leeftijd te laten zien en om te inspireren tot het worden van een echte topsporter. Zij hoopt dat de EYOF dit ook in de komende jaren zal blijven laten zien. Vervolgens wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 13. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 8

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal aan van Leden, geassocieerden en genodigden Bestuur NOC*NSF datum 1 mei 2017 agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 21 november 2016, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden van Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe Drenthe vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda

Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 4 aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6 Bijlage 1. Topsportdisciplines Blz. 7 Bijlage 2. Overzicht

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo.

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo. AGENDAPUNT 3.c. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 21 november 2016 INLEIDING Tijdens de vergadering van de Financiële Commissie (FC) van 13 oktober 2016 is in

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar leeftijdscategorie, of

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 9 mei 2016, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Paviljoen. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede namens de volgende deelnemende sportbonden uit het Cluster 50 +,

Met vriendelijke groet, mede namens de volgende deelnemende sportbonden uit het Cluster 50 +, mw. drs. E.I. Schippers, informateur p/a Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 21 april 2017 Geachte mevrouw Schippers, Bij uw inspanningen om de beoogde coalitie te verenigen op doelen

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 6 oktober 2017 U Lbr. 17/056 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 6 oktober 2017 U Lbr. 17/056 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 6 oktober 2017 Ons kenmerk TAZ/U201700669 Lbr. 17/056 Telefoon (070) 373 8839 Bijlage(n) - Onderwerp Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Vragenlijst zelfevaluatie RvC Vragenlijst zelfevaluatie RvC Naam: Datum: 1. Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvC 1.1 Ik heb een duidelijk beeld van het mandaat en de verantwoordelijk heden van de RvC. 1.2 De RvC heeft

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT datum WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT 28 februari 2015 2Basics Elcke de Weme Bureau voor breedtesport & marketing Marketing van sport en marketing door sport Johan Cruyff University, Olympisch Vuur 2028,

Nadere informatie

SAMEN IEDEREEN MET EEN BEPERKING LATEN SPORTEN EN BEWEGEN

SAMEN IEDEREEN MET EEN BEPERKING LATEN SPORTEN EN BEWEGEN *FEFSFFO LBO TQPSUFO FO CFXFHFO 8F XJOOFO WFFM NFU TQPSU haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap, respect en uiteraard een kerngezond Nederland. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014

NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014 NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014 Locatie: Aanvang: Papendal 10.00 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De vice-voorzitter opent de vergadering en vermeldt de afwezigheid van de voorzitteren twee bestuursleden.

Nadere informatie