VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden C. Eurlings Aanwezige Ereleden H. Blankert E. van Breda Vriesman Commandeur W.F. Cornelis W. de Heer Aanwezig genodigden H. Bruins Slot A. Buisman M. van Dijk J. Fransoo W.R.J. Idema R. van der Laar M. van Leurs F. van Lith W. Mosterd T. Nelissen E. Verheijen F. Ververgaert-Doesborgh T. van Wimersma Greidanus M. Wolters R. Zeldenrust Aanwezig leden Aikido Nederland G. Dielissen American Football Bond Nederland J. Mahren Atletencommissie Ch. Warners Atletiekunie J.W. Landré, R. Kok Badminton Nederland T. Wijers Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond J. van Leeuwen, H. Meijer Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, F. Berteling Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen Bob en Sleebond Nederland W.R.J. Idema Nederlandse Bowling Federatie B. Schut, A. de Vries 1

2 Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Koninklijke Nederlandse Cricket Bond J. Mulders Nederlandse Culturele Sportbond N. de Vries Nederlandse Curling Bond R. Vilain Koninklijke Nederlandse Dam Bond H. Vermeulen, A. de Vries Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, Nederlandse Darts Bond E. Bressers, N. de Ruiter Nederlandse Drakenboot Federatie T. Verhoeven Nederlandse Floorball & Unihockey Bond R. van Rijsselt Nederlandse Frisbee Bond J. Verhoeven Gay Union Through Sports D. van den Born, H. Perrée Gehandicaptensport Nederland H. Suvaal Nederlandse Go Bond H. Ellenbroek Nederlandse Golf Federatie R. van Wingerden Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals, T. van der Staak Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie T. Ploegmakers, Th. van der Meulen Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, M. Fleuren Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond T. Beckers, S. Pieterse Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond S. Groustra, S. Saaktra Koninklijke Nederlandse Kegel Bond G. Korthuis, A. Luik Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers I. Egbers, C. van der Sluis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, J. Beunder, B. Filius Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten, D. Meerding Lacrosse Nederland H. de Jong, R. de Vries Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink Koninklijke Nederlandse Motorboot Club A. Kwak Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging P. Assendelft Nederlandse Onderwatersport Bond J. de Vries Federatie Oosterse Gevechtskunsten H. Verschuur Reddingsbrigade Nederland R. van Mourik Koninklijke Nederlandsche Roei Bond R. Bakker, F. Cornelis Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders, T. Kloosterboer Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond E. van Cann, P. van Dalen Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie D. van der Plas Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel, F. Avis Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Squash Bond Nederland M. Borst Studentensport Nederland T. Munnich Nederlandse Tafeltennis Bond M. Borst, A. Sialino Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, C. Varossieau, E. Poel Nederlandse Toer Fiets Unie A. de Vries Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond B. Fransen, R. de Krijger Nederlandse Volleybal Bond H. Nieukerke KNBLO Wandelsportorganisatie NL B. Schoemaker, H. Bronkhorst, J. Los Nederlandse Wandelsport Bond H. Stammes Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond H. Middeljans, R.F. de Vries Watersportverbond J.B. Heukensfeldt, M. Leeser 2

3 Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels Nederlandse IJshockey Bond J.W.M. Hopstaken, A. van Berkel Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. van Schaveren Afwezig leden met kennisgeving Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Nederlandse Politie Sport Bond Nederlandse Rollersports Bond Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Afwezig overige genodigden met kennisgeving T. Bijkerk H. Verbruggen J. Dijkema R. van Assendelft de Coning M. Huizing R. Kramer R. Frese F. Schreve F. Ververgaert van Doesborgh 3

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, mevrouw Els van Breda Vriesman, de heren Hans Blankert, Wim Cornelis en Wim de Heer, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. Eveneens een woord van welkom voor de heer Rob Zeldenrust, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO en de heer Albert Buisman, lid van het International Comité voor Fair Play. Vervolgens staat hij een moment stil bij het overlijden van de heer Hans Schnitger en mevrouw Ingrid Visser. De voorzitter gaat in zijn openingswoord in op de (sportieve) gebeurtenissen in het afgelopen half jaar - waaronder het EYOF in Utrecht en de verkiezing van de heer Camiel Eurlings in het IOC en de ontwikkelingen in het afgelopen half jaar op zowel sportief als maatschappelijk gebied. Daarbij staat hij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de kansspelmarkt en de financiering van de sport. Vervolgens kijkt hij vooruit naar de Olympische en Paralympische Spelen 2014 in Sochi en de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart Hij doet een beroep op een ieder om sport hoog op de lokale politieke agenda te zetten, waarbij het Sportcampagne Team van NOC*NSF daarbij graag zal ondersteunen. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Rob Zeldenrust, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij Unesco. Deze licht toe dat hij namens UNESCO en het Comité Fair Play een fair play diploma mag uitreiken aan NOC*NSF, KNVB en KNHB voor de inspanning met het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat. De heer Zeldenrust overhandigt een exemplaar van het diploma aan de voorzitter en aan de heren Albers en Fransen. De voorzitter dankt de heer Zeldenrust en geeft mede namens KNVB en KNHB aan blij en vereerd te zijn met het fair play diploma voor de inzet met het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat. Dit actieplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS waarvoor de sport het ministerie zeer erkentelijk is en dit diploma is dan ook een grote waardering voor de inspanningen van het ministerie. De voorzitter hecht eraan te benadrukken dat het ook een waardering is voor de inspanningen van alle andere sportbonden en verenigingen waarmee wordt gewerkt aan een sportklimaat waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Voordat hij verder gaat met de agenda informeert de voorzitter de vergadering dat het bestuur van NOC*NSF het voornemen heeft om het reglement van de Auditcommissie Doping op een aantal onderdelen te actualiseren en in lijn te brengen met de andere Auditcommissies. Conform het reglement kan het bestuur pas tot wijziging overgaan, nadat de Algemene Vergadering hierover is geïnformeerd. Waarvan akte. 2. Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2013 Naar aanleiding van pagina 12, waar de heer Mosterd melding maakt van het voornemen om de sportarts als medisch specialist te erkennen, deelt de voorzitter mee dat dit inderdaad gebeurd is. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 3. Benoeming accountant In de Algemene Vergadering van 14 mei 2013 hebben de penningmeester en de Financiële Commissie mandaat gekregen om een nieuwe accountant te benoemen. Thans ligt het voorstel voor om Deloitte te benoemen als nieuwe accountant van NOC*NSF. De penningmeester licht toe dat zij samen met de voorzitter van de Financiële Commissie een keuze heeft gemaakt uit vier kantoren; het was geen moeilijke afweging om voor Deloitte te kiezen. Voor de zorgvuldigheid is bij drie bonden die Deloitte als accountant hebben, gecheckt of er belemmeringen zouden zijn voor NOC*NSF om ook voor Deloitte te kiezen. Dat bleek niet het geval. 4

5 De vergadering stemt bij acclamatie in met de keuze van Deloitte als nieuwe accountant van NOC*NSF voor een periode van vier jaar ( ). 4. Jaarplan en begroting a. Jaarplan 2014 De voorzitter geeft aan dat 2014 het jaar is van de Winterspelen in Sochi, van de gemeenteraadsverkiezingen maar ook een belangrijk jaar voor de financiering van de sport. De uitdaging ligt in het feit dat de beschikbare middelen teruglopen. Dit heeft gevolgen voor bonden, verenigingen en NOC*NSF. Aan het jaarplan 2014 zoals dit is opgenomen in het vergaderboek, zijn ook de afspraken opgenomen die NOC*NSF namens de sport maakt met een aantal andere organisaties. Zonder op- of aanmerkingen stemt de Algemene Vergadering in met het jaarplan b. Begroting 2014 De penningmeester, mevrouw Van Zanen, geeft aan dat een verlies begroot wordt van 10 miljoen. Zij licht toe dat de afgelopen jaren een bestemmingsreserve van (op dit moment) 58 miljoen is opgebouwd. Deze reserve is vooral opgebouwd om in zware tijden de Verdeling Middelen naar de bonden op een verantwoord niveau te kunnen houden. Door nu gedurende twee jaar (2013 en 2014) per jaar 10 miljoen te onttrekken uit de bestemmingsreserve, kan dit gerealiseerd worden. Zoals al aangegeven in de voorjaarsvergadering is in deze begroting wel een generieke korting van 5% verwerkt, maar mevrouw Van Zanen geeft aan dat in 2014 ook niet verder wordt gekort dan deze 5% (ca. 3 miljoen). Dit betekent niet er niet naar andere oplossingen zal worden gezocht. Het bestuur zal er alles aan doen om te kijken of de inkomsten vergroot kunnen worden en zal zoeken naar andere financieringsmogelijkheden, sponsoren, andere partners in sport die een bijdrage kunnen leveren. Zeker zal ook gekeken worden naar de ontwikkelingen in de kansspelwetgeving en de mogelijke alternatieven binnen de kansspelen. Mocht het niet lukken om de inkomsten te vergroten, dan zal ook voor het jaar 2015 de discussie gevoerd moeten worden hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Daarbij geeft de penningmeester aan dat er wellicht een herijking van de Sportagenda zal moeten plaatsvinden om financieel gezond te blijven. De heer Van Mourik (Reddingsbrigade Nederland) reageert dat hij deze begroting van harte steunt. Het zou onverantwoord naar bonden en verenigingen zijn om de maatregelen die nu verwerkt zijn in de begroting 2014 niet door te voeren. Zij worden geconfronteerd met teruglopende inkomsten vanuit sponsoren, vanuit subsidies en teruglopende ledenaantallen. Daarnaast hebben zij te maken met vaak stijgende prijzen en hogere kosten t.a.v. accommodaties e.d. Het zou niet verantwoord zijn om naast de generieke korting van 5% die nu is opgenomen nog verder te snijden in de inkomsten naar de bonden en daarom is een onttrekking uit de bestemmingsreserve van harte aan te bevelen. 4c. Verslag Financiële Commissie De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Financiële Commissie, de heer Van Kouterik. Deze geeft aan dat de Financiële Commissie het huidige beleid ten aanzien van de teruglopende Lottogelden ondersteunt, maar wil benadrukken dat het ontwikkelen van een beleid voor de langere termijn nodig is. Ten aanzien van de sponsorinkomsten is hij blij dat de meeste contracten nu ondertekend zijn, aangezien dit enkele maanden geleden nog niet het geval was. Ten derde staat hij stil bij de deelnemingen SCP en HCP. Ten aanzien van governance en planning en control zijn hier nog stappen te zetten, maar de FC vertrouwt erop dat dit met deze penningmeester te realiseren is. De FC adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met de voorliggende begroting De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de begroting De vergadering stemt bij acclamatie in. 5

6 4d. Vaststelling contributie 2014 De voorzitter licht toe dat de contributie voor leden van NOC*NSF jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2014 is deze indexatie vastgesteld op 2,88%. De bedragen in de tabel zijn weergegeven in eurocenten. Zonder beraadslagingen stemt de vergadering in met de voorgestelde contributieverhoging. 5. Richtlijnen bestedingsplan 2014: Host Broadcasting en Topsportevenementen De heer Dielessen (algemeen directeur) geeft een toelichting op de notitie. In de Algemene Vergadering van mei 2013 zijn bestedingsplan en richtlijnen 2014 vastgesteld. Bij de Richtlijn 2.5 Host Broadcasting met de aantekening dat bij nadere duidelijkheid over het (topsport) evenementenbeleid van de rijksoverheid, aanpassingen voorgesteld kunnen worden in deze Algemene Vergadering. De evenementenambitie maakte deel uit van het Olympisch Plan 2028 en was beleidsmatig en voor de uitvoering ondergebracht bij Olympisch Vuur. De alliantie is eind 2012 ontbonden. In de afgelopen maanden hebben de (voormalige) alliantiepartners VWS, G5 en NOC*NSF besprekingen gevoerd over de borging en uitvoering van het topsportevenementenbeleid voor de komende jaren. Vanuit de rijksoverheid blijven er op basis van de strategische topsportevenementenkalender financiën beschikbaar onder een aantal voorwaarden die in het vergaderdocument zijn uiteengezet. De Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda heeft een positief advies uitgebracht over het voorstel. Zonder beraadslagingen stemt de vergadering in met de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen Bestedingsplan 2014 inzake rubriek Proces totstandkoming Bestedingsplan 2015 De voorzitter geeft het woord aan de heer Dielessen. Deze licht toe dat het bekend is dat de inkomsten voor de sport vanuit de Lotto fors gedaald zijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 2014 is het Bestedingsplan vastgesteld (3 mio lager dan 2013). Op basis van de te verwachten Lotto-inkomsten moet nu bepaald worden hoe hoog het Bestedingsplan 2015 e.v. kan worden. Er is een dalende trend en dat heeft er politiek toe geleid dat er intensieve discussies zijn gevoerd in de Tweede Kamer en in het kabinet, en met name met het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het regeerakkoord is opgenomen dat de meeropbrengst uit de kansspelen te goede zou moeten komen aan de sport en dat zal het uitgangspunt blijven in de discussies. Het is een precair, politiek broos proces. Realiteit is dat de verwachting is dat we moeten kijken naar scenario s van een Bestedingsplan gebaseerd op een Lotto-afdracht van minder 40 miljoen. De gehele route wordt nu verkend, ook samen met de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda. Mocht de lobby die nu ontwikkeld is richting de kansspelen niet succesvol zijn, dan zal de keuze moeten worden gemaakt tot aanpassing van de Sportagenda. Het proces om te komen tot de vaststelling van de hoogte van het Bestedingsplan 2015 ligt voor in de vergaderstukken. De heer Ruud Kok, voorzitter van de CRBS, geeft aan dat hij blij is dat bij het vorige agendapunt, de Richtlijnen Bestedingsplan 2014, de vergadering heeft ingestemd met het voorstel, zonder dat de CRBS daar een mondelinge toelichting op heeft hoeven geven. Het besluit is in lijn met het advies van de commissie maar de heer Kok hecht eraan dit nog even te melden. Ten aanzien van dit punt merkt hij op dat er in de vorige vergadering een aantal piketpalen zijn geslagen: 1. ga na wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de Lotto-gelden; 2. tref indien nodig voorbereidingen voor het aanpassen van de Sportagenda 3. zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden Deze drie punten zijn ook geëffectueerd en daarover wordt de CRBS goed geïnformeerd. 6

7 De CRBS adviseert de vergadering positief over het procesvoorstel om het Bestedingsplan 2015 (en mogelijk verder) eventueel aan te passen. De heer J. de Vries (Nederlandse Onderwatersport Bond) dankt voor de toelichting met name ook op het proces rondom de kansspelwetgeving. Hij geeft aan dat het zaak is om kansen te grijpen op het moment dat deze zich voordoen. Zo verwijst hij naar de motie van mevrouw Bruins Slot die dinsdag a.s. in de Tweede Kamer in stemming zal worden gebracht. Deze motie geeft nadrukkelijk aan dat de liberalisering van de kansspelen niet moet doorgaan op het moment dat de inkomsten voor de sport niet gegarandeerd kunnen worden. Hij heeft veel vertrouwen in de lobby, maar hij doet het voorstel om deze vergadering en alle aangesloten bonden een oproep te laten doen aan de Tweede Kamer om deze motie vooral te steunen. De voorzitter dankt de sprekers en geeft aan dat alle mogelijkheden zullen worden onderzocht. 7. Lidmaatschapsdefinitie NOC*NSF De voorzitter licht toe dat in 2014 de eisen voor het lidmaatschap van NOC*NSF worden aangepast voor zowel sportbonden als buitengewone leden. Ook de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap worden herzien. De voorliggende uitwerking is gebaseerd op de eerder vastgestelde denkrichting in de Algemene Vergadering van 20 november De heer Stammes (Nederlands Wandelsport Bond) wil een opmerking maken over de juridische entiteit. In de status en toelatingscriteria staat daarover e.e.a. benoemd. In de beslisboom 1 wordt gesproken over verenigingen en stichtingen en in beslisboom 2 over maatschappelijk (sport)organisatie zonder winstoogmerk. Echter, onder de status en toelatingscriteria staat dat de sportbond een vereniging is. De heer Stammes stelt voor om dit te wijzigen in juridische entiteit zonder winstoogmerk. De heer Lenselink (manager Sportontwikkeling) geeft aan dat de statuten nog aangepast moeten worden en dan zal dit punt worden verwerkt. In de voorbereiding van de statutenaanpassing zullen de mogelijkheden hieromtrent worden uitgezocht en worden meegenomen. De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de uitwerking van de nieuwe lidmaatschapsdefinitie van NOC*NSF, op basis waarvan de statuten van NOC*NSF en het daarbij behorende Reglement Toelatingscriteria NOC*NSF zullen worden gewijzigd in de Algemene Vergadering van 20 mei De vergadering stemt bij acclamatie in. 8. Registratiereglement KISS De heer Lenselink licht toe dat er drie aanleidingen zijn om het reglement aan te passen: o er zaten een paar kleine foutjes in o we hebben een commissie Registratie Persoonsgegevens KISS die toeziet op het functioneren van het reglement. Deze commissie heeft ook een eigen reglement dat toezicht houdt op het eigen functioneren. Voorgesteld wordt om het reglement van de Commissie te integreren in het registratiereglement. o er wordt nu een aantal jaren gewerkt met het KISS systeem. Bij de ingebruikname van de eerste versie is al duidelijk gesteld dat bonden deze informatie niet onderling aan elkaar gaan geven. Inmiddels is gebleken dat er juist veel behoefte is om onderling informatie te kunnen uitwisselen. Het nieuwe reglement regelt dat sportbonden die daarvoor expliciet toestemming geven, tot een bepaald niveau KISS-gegevens kunnen uitwisselen met collega-sportbonden (voor analyse-doeleinden). Het betreft KISS-gegevens op een geaggregeerd niveau binnen de KISS web-applicatie. Wanneer toestemming wordt verstrekt om de gegevens uit te wisselen, worden ook de gegevens van andere sportbonden die deze toestemming hebben verstrekt, weergegeven binnen de KISSapplicatie. De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met aanpassing van het Registratiereglement KISS, conform het voorliggende vergaderstuk. De vergadering stemt zonder beraadslagingen in. 7

8 De voorzitter geeft aan dat dit het laatste punt van de agenda was waarin sprake was van besluitvorming door de Algemene Vergadering. Vervolgens stapt hij over naar het meer informele deel van deze vergadering. 9. Ledencijfers NOC*NSF De heer Lenselink geeft op basis van informatie uit het KISS-systeem een presentatie over de ledencijfers 2012 en de ontwikkeling in Aanpak anti-doping (naar aanleiding van rapportage Commissie ADA) De voorzitter licht toe dat in juni 2013 de rapportage van de Commissie Anti-Doping Aanpak onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager is verschenen. Deze onafhankelijke commissie was ingesteld door NOC*NSF en de KNWU. De heer Wintels, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, geeft vervolgens een presentatie waarin hij het proces en de uitkomsten van deze commissie toelicht. Hij benadrukt dat de KNWU in dit lastige proces goed heeft samengewerkt met NOC*NSF, VWS en de Dopingautoriteit. Na de presentatie dankt de voorzitter de heer Wintels voor zijn heldere uiteenzetting. Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de KNWU dit samen met de Dopingautoriteit en NOC*NSF heeft opgepakt. Het was geen makkelijk proces. De voorzitter hecht eraan te benadrukken dat het niet alleen gaat om doping, maar ook om matchfixing en dat deze problematiek niet alleen de KNWU betreft, maar de gehele sport. NOC*NSF zal het voortouw nemen en samen met de bonden en andere betrokkenen een brede visie en aanpak ontwikkelen, waarin de integriteit van de sport centraal staat. 11. Vooruitblik Sochi 2014 De Chefs de Mission van de Olympische Spelen 2014 (Maurits Hendriks) en de Paralympische Spelen 2014 (André Cats) geven achtereenvolgend een presentatie over de voorbereidingen op de OS/PS in Sochi die in februari en maart 2014 zullen plaatsvinden. 12. Rondvraag Voordat de voorzitter de aanwezigen gelegenheid geeft voor de rondvraag, wil hij eerst zelf, namens het bestuur van NOC*NSF, gebruik maken van deze mogelijkheid. Van 14 t/m 19 juli jl. vond in Utrecht het European Youth Olympic Festival plaats. Voor Nederland was dit Festival zeer succesvol, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de Chef de Mission, Marjan Olyslager. Deze rol vervult zij al sinds augustus 2006 met buitengewoon veel succes. De manier waarop Marjan Olyslager de jeugd inspireert en het EYOF voor hen een feest maakt is zeer bijzonder. Het bestuur van NOC*NSF geeft haar graag als blijk van grote waardering de erepenning NOC*NSF, waarna de voorzitter deze, samen met de oorkonde en een boeket, aan haar overhandigt. Mevrouw Olyslager dankt de voorzitter en NOC*NSF voor de waardering. Zij geeft aan dat zij in al die jaren heeft gezien dat de EYOF is uitgegroeid naar een volwassen sportevenement voor talentvolle jongeren. De manier waarop de jonge mensen ook omgaan met hun sport is ook zeer volwassen en gedisciplineerd. De EYOF is een heel goede plaats om het talent wat je hebt al op jonge leeftijd te laten zien en om te inspireren tot het worden van een echte topsporter. Zij hoopt dat de EYOF dit ook in de komende jaren zal blijven laten zien. Vervolgens wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 13. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 8

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF

Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Uitwerking Nieuwe Lidmaatschapsstructuur NOC*NSF Inleiding In de Algemene Vergadering van 20 november 2012 is de denkrichting vastgesteld voor de nieuwe lidmaatschapsstructuur van NOC*NSF. In deze denkrichting

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Agendapunt 7.1 Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Aanleiding Per 1 januari 2013 moeten de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, om voor Lottofinanciering in aanmerking te komen, voldoen aan de zogenaamde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT datum WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT 28 februari 2015 2Basics Elcke de Weme Bureau voor breedtesport & marketing Marketing van sport en marketing door sport Johan Cruyff University, Olympisch Vuur 2028,

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

SAMEN IEDEREEN MET EEN BEPERKING LATEN SPORTEN EN BEWEGEN

SAMEN IEDEREEN MET EEN BEPERKING LATEN SPORTEN EN BEWEGEN *FEFSFFO LBO TQPSUFO FO CFXFHFO 8F XJOOFO WFFM NFU TQPSU haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap, respect en uiteraard een kerngezond Nederland. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter Mevr. drs. J.W.E. Spies Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst De heer H. Van Rhee De heer F. Živković-Laurenta Wnd.

Nadere informatie

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase Potentiële topsporters in het MBO Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Felix, C., Karsten, S., m.m.v. Fase, D. Potentiële topsporters in het MBO,

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Cools, Luuk 24-12-2014

Cools, Luuk 24-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: dinsdag 23 december 2014 16:24 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/097 - Uitkomst ledenraadpleging informatievoorziening

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Unieraadsvergadering. 27 november 2014. Hotel en Congrescentrum Papendal

Unieraadsvergadering. 27 november 2014. Hotel en Congrescentrum Papendal Unieraadsvergadering 27 november 2014 Hotel en Congrescentrum Papendal Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie Aangesloten bij: NOC*NSF, European Athletics, IAAF Partners: AA-Drink, ASICS, Lotto Koninklijke

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers Gladiators BV Berend Boeijingstraat 105 ML, Amsterdam Telefoon: 068868893 E-mail: molfers@live.nl marjanolfers.nl Postduivenhouders de route naar een krachtige bond prof. mr. Marjan Olfers 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief Financieel Jaarverslag 2012 Versie 27 augustus 2013, definitief Inhoud VOORWOORD BALANS TOELICHTING OP DE BALANS RESULTATEN TOELICHTING RESULTATEN BESTUURSVERKLARING 3 4 5 6 7 8 Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 40 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 011 Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 01 De

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011

Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011 Directiestatuut KNBSB vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2011 Het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) besluit: overwegende dat de KNBSB de beginselen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Notulen ALV NeFUB. 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Notulen ALV 27 oktober 2012. 3. Wijziging statuten en reglementen

Notulen ALV NeFUB. 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Notulen ALV 27 oktober 2012. 3. Wijziging statuten en reglementen Notulen ALV NeFUB 25 november 2012 in Amersfoort (Koningin Emmaschool) (13.15-17.00 uur) Aanwezig: NeFUB-leden: conform presentielijst Dhr. Fred Kollen (specialist in sport/verenigingsrecht) Dhr. Bart

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 25 juni 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Woensdag 25 juni 2014 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op woensdag 25

Nadere informatie

Jaarplan NOC*NSF 2013. Algemene Vergadering 20/11/2012

Jaarplan NOC*NSF 2013. Algemene Vergadering 20/11/2012 Jaarplan NOC*NSF 2013 Algemene Vergadering 20/11/2012 Kerntaak: Behartiging belangen leden Vergroten aantal internationale events en invloedrijke bestuursposities Overheden en politici denken sportinclusief,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015 1. 7839 Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen Stem in om offerte te vragen aan tenminste drie stedenbouwkundige adviesbureaus voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Actualisering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 18 november 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden en genodigden NOC*NSF Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie