Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus"

Transcriptie

1 Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus

2 Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene Catalogus Datum 30 augustus 2012 Status Concept

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon D.W. van Barneveld Senior Beleidsmedewerker T M +31(0) Versie Opdrachtgever Opdrachtgever Auteur TNO Geologische Dienst Nederland Projectnummer Projectnummer Pagina 2 van 46

4 Inhoudsopgave Colofon 2 1 Inleiding Algemene principes Nauwkeurigheid en significante waarden Authentiek gegeven Authenticiteit en kardinaliteit Kardinaliteit Mutaties in het verleden Versies van objectgegevens Formele en materiële historie Continentaal plat Referentiestelsels Gegevens op land en op zee Verticale positie Versiehistorie Contactinformatie 19 2 Algemene opmerkingen over semantiek 20 3 Datatypen Verkenningen Geotechnische sondering Geo-elektrische verkenning Seismische opname Boormonsterprofiel Boormonsteronderzoek Boormonsterfoto Boorgatmeetgegevens Bodemkundige profielopname Profielmonsteronderzoek Gebruiksrechten Mijnbouwwetvergunning Waterwetvergunning Infrastructuur Boorgat mijnbouwwet Put grondwaterkwantiteit Put grondwaterkwaliteit Put mijnbouwwet Meetnet grondwatermonitoring Meetnet bodemkwaliteit Meetnet bosbodemkwaliteit Modellen Geomorfologische en bodemkundige modellen Geologische en hydrogeologische modellen 26 4 Beschrijving van de generieke entiteiten en attributen BRO-registratieobject BRO-ID Bronhouder ObjectIdBronhouder 27 Pagina 3 van 46

5 4.1.4 Kader aanlevering Registratietijdstip Tijdstip laatste mutatie Positie Locatie Coördinaatstelsel Permanent verticaal referentievlak Lokaal verticaal referentiepunt Verticale verschuiving Georeferentieproces Methode plaatsbepaling Tijdstip plaatsbepaling Nauwkeurigheid plaatsbepaling Uitvoerder plaatsbepaling Verticale referentiebepalingsproces Methode verticale referentiebepaling Tijdstip verticale referentiebepaling Nauwkeurigheid verticale referentiebepaling Uitvoerder verticale referentiebepaling Overige generieke attributen Einddiepte Trajectlengte Starttijd meten 35 5 Domeinen Bedrijf Coördinaatstelsel Datum DatumTijd Indicatie KaderAanlevering LokaalVerticaalOppervlak MethodePlaatsbepaling MethodeVerticaleReferentiebepaling Objectnummering(samengesteld) Objecttype OnvolledigeDatum OnvolledigeDatumTijd PermanentVerticaalReferentievlak 43 6 Begrippenlijst 45 Pagina 4 van 46

6 Leeswijzer Algemene BRO-catalogus en specifieke deelcatalogi Er zijn 20 datatypen onderkend om opgenomen te worden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Voor de meeste van deze datatypen zullen relatief veel attributen in de BRO worden opgenomen. Om overlap zoveel mogelijk te voorkomen, is er een algemeen deel van de BROcatalogus gemaakt en worden daarnaast specifieke deelcatalogi gemaakt. De algemene BRO-catalogus bevat definities van de verschillende categorieën objecten, alsmede toelichtingen, attributen en domeindefinities die algemeen geldig zijn binnen de hele BRO. Er is sprake van algemeen geldig wanneer hetzelfde attribuut of domein voorkomt bij meerdere objecttypen. De specifieke deelcatalogi bevatten toelichtingen, definities en beschrijvingen die specifiek zijn voor een bepaald datatype. Voor attributen en domeinen is in een specifieke deelcatalogus altijd expliciet aangegeven welke definitie geldt, hetzij door een verwijzing naar de algemene catalogus op te nemen hetzij door het opnemen van een specifieke definitie. De algemene BRO-catalogus en de specifieke deelcatalogi zijn opgesteld volgens het stramien zoals is dat is voorgeschreven voor een basisregistratie binnen het stelsel van basisregistraties. Het voorliggende document is het algemene deel van de BRO-catalogus. Inhoud algemene catalogus Hoofdstuk 1geeft een toelichting op de wijze waarop de BRO omgaat met een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld de vastlegging van een locatie en nauwkeurigheid in de BRO. Hoofdstuk 2 geeft semantische informatie die geldig is voor alle datatypen in de BRO. Hoofdstuk 3 geeft definities van de categorieën en subcategorieën. In de BRO worden vier categorieën datatypen onderscheiden: verkenningen, modellen, infrastructuur en gebruiksrechten. De datatypen die per subcategorie in de BRO zijn opgenomen, zijn in de deelcatalogi uitgewerkt. Hoofdstuk 4 beschrijft de entiteiten en attributen voor zover deze generiek zijn voor de BRO. Hoofdstuk 5 beschrijft de domeinen voor zover deze generiek zijn voor de BRO. Beschrijving objecttype, entiteiten en attributen Objecttypen zijn vastgelegd in de deelcatalogus die over het betreffende objecttype gaat. Pagina 5 van 46

7 Per entiteit is de volgende informatie vastgelegd: Naam entiteit Kardinaliteit De naam van de entiteit. Formele definitie van de entiteit. Een aanduiding of een entiteit verplicht aanwezig moet zijn en of er één of mogelijk meer van kunnen zijn: 0-1: entiteit komt nul of één keer voor 1-1: entiteit komt altijd precies één keer voor 0-N: entiteit komt nul, één of meer keer voor 1-N: entiteit komt één of meer keer voor Aanduiding of de entiteit authentieke gegevens omvat. die van toepassing zijn op de entiteit. Een toelichtende tekst. Indien bepaalde velden (bijvoorbeeld bij toelichting) niet ingevuld zijn, is de betreffende informatie niet relevant. Bij elk attribuut is een beschrijving opgenomen met daarin de volgende informatie: Naam attribuut Domein Kardinaliteit De naam van het attribuut. De definitie van het attribuut. De waarden of het gegevensbereik dat het attribuut kan hebben. Als hier een naam is opgenomen, is dat een verwijzing naar het betreffende domein. Het domein is opgenomen in hoofdstuk 5. Een aanduiding of een attribuut verplicht aanwezig moet zijn en of er één of mogelijk meer van kunnen zijn: 0-1: attribuut heeft nul of één waarde 1-1: attribuut heeft altijd precies één waarde 0-N: attribuut heeft nul, één of meer waarden 1-N: attribuut heeft één of meer waarden Aanduiding of een attribuut een authentiek gegeven betreft en zo ja, of het een authentiek gegeven uit de BRO betreft dan wel een authentiek gegeven uit een andere basisregistratie. Een gegeven is authentiek als dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt. die van toepassing zijn op het attribuut. Aanvulling op de definitie met eventuele extra informatie over het attribuut. Indien bepaalde velden (bijvoorbeeld bij toelichting) niet ingevuld zijn, is de betreffende informatie niet relevant. Pagina 6 van 46

8 Pagina 7 van 46

9 1 Inleiding 1.1 Algemene principes Om te komen tot duurzaam gebruik en beheer van de ondergrond is een goede informatievoorziening een randvoorwaarde. Gebruikers hebben in dat kader behoefte eenduidige en betrouwbare informatie. In die behoeften moet worden voorzien door de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat in Nederland wordt opgezet. In dit stelsel wordt een aantal expliciet benoemde gegevenstypen door daartoe benoemde registratiebeheerders in een aantal basisregistraties bijgehouden. De gegevens in de verschillende basisregistraties zijn vastgelegd in de stelselcatalogus. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over de Nederlandse ondergrond en de ondergrond van het continentaal plat betreffende Verkenningen, Modellen, Infrastructuur en Gebruiksrechten. Indien een bestuursorgaan bij de vervulling van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven nodig heeft dat krachtens de wet-bro als authentiek gegeven in de registratie ondergrond beschikbaar is, gebruikt het bestuursorgaan dat authentieke gegeven.. De Basisregistratie Ondergrond maakt onderscheid tussen het Brondocumenten Register (BDR) en de Registratie (zie figuur 1). Het BDR bevat alle brondocumenten met (meta-)informatie. De Registratie bevat de gegevens die aan de afnemers geleverd worden. In de BRO-catalogus zijn definities opgenomen van de gegevens die deel uitmaken van de Registratie. Voor de transparantie zijn in de BRO-catalogus tevens definities opgenomen van enkele gegevens, die door bronhouders worden aangeleverd, maar die geen deel uitmaken van de Registratie. Deze gegevens zijn wel opgenomen in het BDR. Van deze gegevens is de beschrijving cursief weergegeven en is in de toelichting expliciet vermeld, dat deze geen deel uitmaken van de Registratie. Deze gegevens worden gebruikt in de communicatie met bronhouders en worden niet geleverd aan afnemers van de BRO. Figuur Nauwkeurigheid en significante waarden Bij het aanleveren en gebruik van attributen met een numerieke waarde, bijvoorbeeld een boordiepte = 230 m of sondediameter = 45 mm, is het Pagina 8 van 46

10 noodzakelijk aan te geven met welke nauwkeurigheid deze gegevens zijn opgenomen. Het begrip nauwkeurigheid laat zich in deze context het best omschrijven als de mate van overeenstemming van een gemeten of berekende waarde met zijn daadwerkelijke waarde. Deze omschrijving veronderstelt dat in een meetproces waarin voor het betreffende gegeven de meetwaarde wordt bepaald, het mogelijk is de werkelijke waarde te kennen. Immers kan dan pas de graad van overeenstemming worden bepaald. In de meeste meetprocessen is dit uiteraard niet mogelijk en kan de afwijking van de werkelijke waarde slechts via een calibratie- of statistisch proces worden verkregen. Het meten zelf geeft dus niet alleen één van de mogelijke realisaties van die meetwaarde maar ook informatie over spreiding of nauwkeurigheidsmarge rond de opgegeven meetwaarde. Symbolisch kan dit worden weergegeven met de volgende relatie: meetwaarde X heeft een spreiding van ±ΔX. Bij een aantal attributen in de BRO is informatie over de nauwkeurigheid opgenomen. Dat is op twee manieren gebeurd: Bij sommige attributen geeft de bronhouder zelf een nauwkeurigheid op. Deze door de bronhouder opgegeven nauwkeurigheid is in de BRO als een apart attribuut geregistreerd. Daar waar de waarnemingen een spreiding volgens een normaalverdeling hebben, moet de door de bronhouder aangeleverde nauwkeurigheid (±ΔX) zodanig zijn dat er een 95,4% waarschijnlijkheid is dat het bijbehorende gegeven binnen de opgegeven nauwkeurigheidsmarge valt. De 95,4 % komt overeen met twee keer de standaarddeviatie, waarbij we veronderstellen dat de spreiding netjes ligt rond de opgegeven meetwaarde. Bij andere attributen is door de BRO een maximale nauwkeurigheidsmarge voorgeschreven. Deze voorgeschreven nauwkeurigheid is in de BRO in de definitie bij het betreffende attribuut opgenomen. Een voorbeeld is de grondwaterstand bij sonderingen, waar voorgeschreven is dat deze een maximale afwijking van 10 centimeter mag hebben. Ook hier geldt dat de bronhouder er zorg voor moet dragen, dat er een 95,4% waarschijnlijkheid is dat het bijbehorende gegeven binnen de opgegeven nauwkeurigheidsmarge valt. Met de aanlevering van een numerieke waarde van een attribuut kan relatief simpel gebruik worden gemaakt van bovenstaande door het begrip significante getallen in de meetwaarde te introduceren. Significant wil hier dan zeggen, het aantal cijfers in de numerieke representatie van de meetwaarde dat, gelet op de nauwkeurigheid van de meetwaarde, nog statistisch verantwoord is te leveren of te gebruiken. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: een levering kan een conusdiameter van 45,6 mm heeft 3 significante getallen, ook als we de levering van dit getal in meters opgeven: 0,0456 m. Het aantal significante cijfers is dus het aantal cijfers dat nog betekenisvol is. Het is regel dat we tevens veronderstellen dat de nauwkeurigheid van de meetwaarde wordt meegegeven in het getal, in het voorbeeld de meetwaarde van Pagina 9 van 46

11 de conusdiameter ligt met 95,4 % waarschijnlijkheid tussen 45,55 en 45, 65 mm. De nauwkeurigheid is hier dan 0,05 mm Authentiek gegeven In de wet is een aantal gegevens expliciet als authentiek aangeduid. Dit is in de algemene BRO-catalogus en de verschillende specifieke Catalogi nader uitgewerkt. Met de kwalificatie authentiek wordt tot uitdrukking gebracht dat: a. het gegeven in samenhang met andere gegevens door een groot aantal bestuursorganen in verschillende processen wordt gebruikt en derhalve bestemd is voor informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen; b. de verantwoordelijkheid voor betrouwbaarheid van het gegeven eenduidig geregeld is; c. het gegeven onderworpen is aan intern en extern kwaliteitsonderzoek, en d. het gegeven zich leent voor verplicht gebruik door bestuursorganen en eenmalige verstrekking door burgers en bedrijven aan de overheid. Bestuursorganen zijn verplicht om bij gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven (of het ontbreken van zo n gegeven) daarvan melding te maken. Bij gegevens waar een nauwkeurigheidsmarge staat aangegeven geldt dat als de afnemer meent, dat een gegeven onjuist is, maar de (vermeende) waarde valt binnen de aangegeven nauwkeurigheidsmarge hierover niet hoeft te worden teruggemeld Authenticiteit en kardinaliteit Voor alle in de BRO opgenomen attributen is aangegeven of deze attributen authentiek zijn en of het een verplicht attribuut is (de kardinaliteit is dan 1-1 of 1- N). Voor authentieke gegevens in de BRO geldt voor overheidsinstellingen een verplicht gebruik. Daarmee lijkt er een discrepantie te bestaan als een attribuut authentiek is maar toch niet-verplicht (kardinaliteit 0-1 of 0-N): hoe kan het gebruik van een attribuut verplicht zijn als het mag ontbreken in de BRO? Dat is mogelijk doordat bijvoorbeeld een bepaald attribuut onder bepaalde omstandigheden niet gedefinieerd is (zo is bijvoorbeeld bij verticale metingen de hoek met de noordrichting niet gedefinieerd). Gezien de authenticiteit van het attribuut mag de afnemer er van uit gaan, dat als een authentiek attribuut <leeg> is, er een valide reden is dat deze <leeg> is. Als er wel een waarde is, moet deze ook aan de BRO zijn aangeleverd en moet deze zijn opgenomen. Als een afnemer gerede twijfel heeft of een authentiek terecht <leeg> is, kan en moet de afnemer daarop terugmelden. Bij authentieke niet-verplichte attributen zijn in de catalogus de voorwaarden aangegeven waaronder het attribuut <leeg> mag zijn. Een complicatie doet zich voor bij oude gegevens (die dateren van voor de invoering van de BRO): deze gegevens voldoen niet altijd aan de strenge criteria die de BRO hanteert, waardoor soms voor authentieke attributen geen waarde bekend is. Pagina 10 van 46

12 Bij de conversie van oude gegevens wordt daarom geaccepteerd dat een aantal authentieke attributen <leeg> kan zijn, terwijl daarvoor mogelijk in werkelijkheid wel een waarde is bepaald. Dit is bij de betreffende attributen bij de opgenomen regels vermeld. Bovenstaande levert de volgende mogelijke combinaties van authentiek en verplicht voor nieuwe gegevens en voor oude gegevens die uit conversie afkomstig zijn: Authentiek Verplicht Nieuwe gegevens Gegevens uit conversie Ja Ja Authentieke gegevens die in de BRO altijd aanwezig moeten zijn. Ja Nee Authentieke gegevens die <leeg> kunnen zijn. Nee Ja Komt in de registratie incidenteel voor bij attributen van nietverplichte entiteiten: als een niet-verplichte entiteit voorkomt, dan moeten sommige attributen verplicht een waarde hebben Nee Nee Niet-authentieke gegevens die een waarde kunnen hebben in de BRO. Deze moeten altijd aangeleverd worden en worden altijd opgenomen in de BRO. Er moet een valide reden zijn waarom het attribuut leeg is. De mogelijke valide redenen zijn opgenomen als regel bij het attribuut. Waarde mag ontbreken. Omdat de attributen verplicht zijn, moet er een waarde worden toegekend. Bij historische data kunnen gegevens van attributen ontbreken. Wanneer dit het geval is mag het attribuut leeg blijven wat automatisch betekent dat het onbekend is. In dit geval is het niet bekend of het attribuut naar de huidige BROmaatstaven mogelijk wel een waarde had moeten hebben. Ook deze mogelijke reden voor het ontbreken van een waarde is als regel opgenomen bij het attribuut. Waarde mag ontbreken. Pagina 11 van 46

13 1.1.4 Kardinaliteit Zowel bij entiteiten als bij attributen is de kardinaliteit aangegeven: 0-1 of 0-N betekent dat een entiteit of attribuut niet verplicht een waarde hoeft te hebben, terwijl 1-1 of 1-N betekent dat de entiteit of het attribuut wel verplicht een waarde moet hebben. Een attribuut is een eigenschap van een entiteit. Daardoor ontstaan vier mogelijke combinaties: Entiteit Attribuut verplicht verplicht De entiteit moet verplicht aanwezig zijn en het attribuut heeft verplicht een waarde. verplicht niet-verplicht De entiteit moet verplicht aanwezig zijn, maar het attribuut hoeft geen waarde te hebben. niet-verplicht verplicht De entiteit hoeft niet aanwezig te zijn, maar als de entiteit aanwezig is, moet het attribuut verplicht een waarde hebben. niet-verplicht niet-verplicht De entiteit hoeft niet aanwezig te zijn en het attribuut hoeft geen waarde te hebben Mutaties in het verleden Bij een aantal gegevens in de BRO is sprake van verschillende versies van een gegeven; voorbeeld is een grondwaterstand in een peilput waar met regelmaat nieuwe waarden worden toegevoegd. De meeste gegevens in de BRO veranderen niet, zoals de coördinaten van een booronderzoek. Uitzondering is als geconstateerd wordt dat er een onjuiste waarde was geregistreerd of als er een nauwkeuriger waarde wordt vastgesteld, zoals het geval kan zijn bij de coördinaten van een booronderzoek. In dat geval wordt het betreffende gegeven in de BRO overschreven en is de oude waarde van het attribuut niet meer direct beschikbaar voor de afnemers. Aan de tijdstip laatste mutatie is te zien dat er een mutatie heeft plaatsgevonden. In het Brondocumentenregister (BDR) worden alle in het register verwerkte documenten bewaard en is op aanvraag informatie beschikbaar over de wijzigingshistorie van alle gegevens in het register Versies van objectgegevens Zoals in de paragraaf hierboven is aangegeven wijzigt een aantal BROregistratieobjecten niet (met uitzonderingen voor correcties van onjuist ingevoerde gegevens). Sommige objecten of entiteiten kennen echter verschillende versies van gegevens: het gegeven verandert in de tijd (bijvoorbeeld bij grondwaterputten). In die gevallen dat een entiteit verschillende versies van gegevens kent is bij de entiteit een attribuut tijdstip begin geldigheid en een tijdstip einde geldigheid opgenomen. Pagina 12 van 46

14 In de tijdstip begin geldigheid wordt het tijdstip opgenomen waarop de betreffende versie van de entiteit geldig is geworden. Hierbij gaat het om de materiële historie: het tijdstip dat een attribuut van die entiteit in de werkelijkheid veranderd of ontstaan is. Als een attribuut van de entiteit wijzigt, wordt als tijdstip einde geldigheid van de actuele versie van de entiteit het tijdstip van de wijziging (in de fysieke werkelijkheid) opgenomen. Tegelijkertijd wordt een nieuwe versie van de gegevens opgevoerd in de BRO met een tijdstip begin geldigheid die identiek is aan de tijdstip einde geldigheid van de voorgaande versie. Zo ontstaat historie van de entiteit die naadloos aansluit Formele en materiële historie In andere basisregistraties wordt veelal bijgehouden of de basisregistratie formele en/of materiële historie kan leveren. Formele historie geeft aan wanneer en welke verandering in de administratie heeft plaatsgevonden. Materiële historie geeft aan wanneer en welke verandering is opgetreden in de werkelijkheid. Voor alle gegevens in de BRO geldt dat deze geregistreerd worden zodra deze aangeleverd zijn en wordt de registratietijdstip (op objectniveau) vastgelegd; dit betreft de formele historie. Deze formele historie wordt niet standaard geleverd aan afnemers, maar kan door de BRO op aanvraag altijd geleverd worden. Bij een aantal objectbeschrijvingen is tevens een datum+tijdstip opgenomen waarop het object of attribuut is ontstaan/gemeten in de werkelijkheid: de materiële historie. Het per attribuut of object bijhouden of de BRO van objecten/attributen de formele en/of materiële historie kan leveren wordt voor de BRO daarom niet zinvol geacht Continentaal plat In deze catalogus wordt meermalen gesproken over continentaal plat ; hiermee wordt in deze catalogus de Exclusief Economische Zone (EEZ) bedoeld. In de BRO-wetgeving is continentaal plat gedefinieerd als het continentaal plat als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Mijnbouwwet. In het betreffende artikel van de Mijnbouwwet staat: continentaal plat: het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft en hetwelk is gelegen aan de zeezijde van.. Daar waar in deze catalogus gesproken wordt over het continentaal plat wordt dan ook het continentaal plat in bovenstaande zin bedoeld. Pagina 13 van 46

15 1.1.9 Referentiestelsels Ieder BRO-registratieobject heeft een positie, die vastlegt waar het object zich bevindt in de driedimensionale ruimte. Deze positie bestaat uit een horizontale en een verticale component, die afzonderlijk worden geregistreerd. De locatie is een (tweedimensionale) plaats of gebied op de aarde waar het BROregistratieobject is uitgevoerd (verkenningen), van toepassing is (modellen), zich bevindt (infrastructuur) of waar het object geldig is (gebruiksrecht). Deze locatie kan een punt, lijn of vlak zijn en wordt vastgelegd in coördinaten in een horizontaal referentiestelsel. De verticale positie, veelal een hoogte of diepte, wordt opgegeven in een verticaal referentiestelsel Bij het opzetten van de BRO is een keus gemaakt hoe omgegaan wordt met de registratie van zowel de horizontale als de verticale positie van gegevens. De overwegingen die hierbij hebben meegespeeld zijn in onderstaand kader weergegeven. Een complicatie die zich bij de BRO voordoet ten opzichte van de meeste andere basisregistraties, is dat zowel gegevens op land als op zee geregistreerd worden. De in het kader genoemde overwegingen hebben geleid tot een drietal spelregels: Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels (zowel horizontaal als verticaal) worden aangeleverd. Locatiegegevens respectievelijk hoogtegegevens worden altijd tenminste in ETRS89 (coördinaten) respectievelijk EVRF2000/LATnnnn (verticale referentie; respectievelijk op land en op zee) opgeslagen in de BRO. Coördinaten in de BRO worden in één van drie mogelijke referentiestelsels uitgeleverd aan de afnemer; de afnemer kiest in welk coördinaatstelsel geleverd wordt. Verticale referentie in de BRO wordt in één van drie mogelijke referentiestelsels uitgeleverd aan de afnemer; de afnemer kiest in welk referentiestelsel geleverd wordt. Onderstaande matrix voor aanlevering/opslag/afname illustreert de opties voor horizontale en verticale referenties: Aanleveri ng Coördinaatstelsels waarin bronhouders gegevens kunnen aanleveren ETRS89 RD (land) ED50 1 /geografisch WGS84/UTM31 1 ED50 wordt alleen gebruikt in het kader van de Mijnbouwwet. Een transformatie naar ETRS89/WGS84 heeft niet alleen gevolgen voor de coördinaten van een punt, maar ook voor de lengte en richting van een lijn, en voor de oppervlakte van een gebied. Met name deze laatste is van belang voor de uitgifte en het beheer van vergunningen. Voor oppervlakteberekeningen en lengteberekeningen is het raadzaam gebruik te maken van de coördinaten in ED50. Pagina 14 van 46

16 Afname Verticale referentiestelsels waarin bronhouders gegevens kunnen aanleveren Coördinaatstelsels waarin de gegevens worden uitgeleverd aan afnemers Verticale referentiestelsels waarin de gegevens worden uitgeleverd aan afnemers EVRF2000 (land) NAP (land) LAT (zee) MSL (zee) ETRS89 RD (land) of in het stelsel waarin het door de bronhouder is aangeleverd (zie boven) EVRF2000 NAP LAT of in het stelsel waarin het door de bronhouder is aangeleverd (zie boven) Overwegingen bij de wijze waarop in de BRO wordt omgegaan met coördinaten en dieptes In de huidige praktijk wordt een aantal coördinaatstelsels (soms intensief) gebruikt, waarbij vooral verschillen bestaan tussen gebruik op land en op zee. Aansluiting in de kuststreken is daardoor niet altijd optimaal. Gebruik van een enkel coördinaatstelsel (ED50) vindt zijn grondslag in wetgeving (de Mijnbouwwet). Het eventueel niet (meer) ondersteunen van coördinaatstelsels kan impact hebben op bronhouders en afnemers. De BRO is een basisregistratie die bij grote voorkeur gebruik maakt van afgesproken standaarden. INSPIRE schrijft ETRS89 voor als Europese standaard. ETRS89 betreft een geografisch stelsel (latitude, longitude). Geprojecteerde varianten zijn onder andere ETRS89/UTM31 en ETRS89/UTM32; deze zijn eenduidig te berekenen uit ETRS89/geografisch (en vice versa). INSPIRE schrijft het EVRS (European Verticale Reference System) voor als verticaal referentiesysteem op land. Eén van de realisaties is het frame EVRF2000. Het NAP is in EVRS het datumvlak; de afwijking tussen EVRF2000 en NAP bedraagt minder dan 1 centimeter. INSPIRE heeft voor verticale referentiereferentie op zee een voorkeur uitgesproken voor het gebruik van LAT (Lowest Astronomical Tide). Het ondersteunen van meerdere horizontale of van meerdere verticale coördinaatstelsels is arbeidsintensief en moet zo mogelijk beperkt gehouden worden. Het Raamwerk van Geo-standaarden schrijft anno 2010/2011 nog voor dat de referenties RD en NAP verplicht moeten worden uitgeleverd. Pagina 15 van 46

17 Op basis van bovenstaande overwegingen kiest de BRO voor de beschreven wijze van omgaan met coördinaten en verticale referenties. Op deze wijze wordt een toekomstgerichte keus gemaakt, die consistent is met internationale ontwikkelingen. Omdat het Raamwerk van Geo-standaarden vooralsnog het uitleveren in RD verplicht voorschrijft, worden coördinaten, voor zover het gegevens op land betreft, ook in RD beschikbaar gesteld. Mogelijk dat dit op termijn uitgefaseerd wordt. Omdat het Raamwerk van Geo-standaarden vooralsnog het uitleveren in NAP verplicht voorschrijft, worden verticale referenties ook in NAP beschikbaar gesteld. Mogelijk dat dit op termijn uitgefaseerd wordt Gegevens op land en op zee In voorgaande paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens op land en gegevens op zee. Als scheidingslijn tussen land en zee wordt de kustlijn gehanteerd,die wordt beheerd door de Dienst Hydrografie van het ministerie van Defensie. Hoe de BRO deze lijn kan afnemen moet nog nader worden bekeken. Voor de opslag en het uitleveren van gegevens zal de BRO de grenslijn land/zee strikt hanteren en gebruik maken van het op land/zee voorgeschreven stelsel/verticale referentiereferentie. < De tekst in deze paragraaf is voorlopig in afwachting van de ontwikkelingen omtrent deze kustlijn.> Verticale positie Waarnemingen aan of in de ondergrond worden gedaan op een bepaalde diepte. nulpun t maaive ld lokaal verticaal referentiepunt (local vertical datum) verticale verschuiving +Z permanent verticaal referentievlak (permanent vertical datum) Figuur 3 Permanent verticaal referentievlak en lokaal verticaal referentiepunt. Pagina 16 van 46

18 (1) Diepte wordt in eerste instantie bepaald vanaf een lokaal verticaal referentiepunt. Het is vaak het aardoppervlak ter plaatse, maar het kan ook een vast punt zijn van een constructie, zoals de bovenkant van een peilbuis in een grondwaterput. Diepte impliceert een richting en de diepte wordt uitgedrukt als een positief getal in de richting van de zwaartekracht. Diepte kan gemeten zijn langs een verticale as ( true verticale depth ofwel de echt verticale diepte) of langs een pad met een (soms variërende) helling ten opzichte van die verticale as ( along hole depth ofwel de lengte langs het meettraject). Voor de werkelijke diepte van bijvoorbeeld een boorgat wordt in de BRO de term diepte gebruikt; voor de diepte gemeten langs het meettraject wordt in de BRO de term trajectlengte gebruikt. De trajectlengte is altijd gelijk aan of groter dan de diepte. Het is ook mogelijk de trajectlengte te voorzien van het datatype in kwestie, bijvoorbeeld boorgat-trajectlengte of sondeer-trajectlengte. Wanneer de diepte van een punt alleen wordt vastgelegd ten opzichte van een lokaal referentiepunt weten we nog niet waar dat punt zich precies bevindt in de ondergrond. Om de positie nauwkeuriger vast te leggen wordt een algemeen referentieniveau gebruikt. Dat is het permanent verticaal referentievlak dat in de voorgaande paragraaf is beschreven. Om de positie van het lokale referentiepunt ten opzichte van het permanent verticaal referentievlak vast te leggen wordt het begrip verticale verschuiving geïntroduceerd. De verticale verschuiving is de afstand in meters tussen het lokale referentiepunt en het permanent verticaal referentievlak; de waarde kan positief of negatief zijn. Als de waarde positief is, ligt het lokaal referentiepunt hoger dan het permanent verticaal referentievlak. Met behulp van deze verticale verschuiving kan gemeten diepte omgerekend worden naar een positie ten opzichte van het permanent verticaal referentievlak posit ie hoogte maaive ld lokaal verticaal referentiepunt (bv. maaiveld) +Z trajectlengte posit ie permanent verticaal referentievlak (bv NAP) Figuur 4 Diepte en trajectlengte Pagina 17 van 46

19 Diepte Diepte is de echte verticale positie onder het lokale verticale referentiepunt. De getalswaarden zijn positief als de positie zich onder het lokale verticale referentiepunt bevindt. Als voorbeeld: een diepte van 5,4 meter ten opzichte van maaiveld. Hoogte Hoogte is de gemeten verticale positie ten opzichte van het lokale verticale referentievlak, waarbij de positie zich bevindt boven het verticale referentievlak. In dat geval zijn de getalswaarden positief. Als voorbeeld: een hoogte van 1,5 m ten opzichte van MSL. Trajectlengte Trajectlengte is de afstand die langs een bepaald traject moet worden afgelegd vanaf het lokaal verticaal referentiepunt tot de positie onder het lokale verticale referentievlak gemeten langs een traject (zie figuur 4). In de naamgeving trajectlengte kan in het geval van een booronderzoek de naam objectlengte vervangen worden door boorgat-trajectlengte, of in het geval van een sondering door sondeer-trajectlengte. positie 1 lokaal verticaal referentiepunt (bv. maaiveld) maaive ld +Z trajectleng te b.v. een boring of sondering positie 2 Figuur 4 Trajectlengte. 1.2 Versiehistorie Versie Datum omschrijving verandering Versie 0.1 September 2010 Interne versie Versie 0.2 Juni 2010 Externe versie Versie Februari 2012 Diverse aanpassingen Pagina 18 van 46

20 1.3 Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Basisregistratie Ondergrond (BRO) Postbus TA Utrecht Tel (secretariaat) Pagina 19 van 46

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Infoblad Basisregistratie Ondergrond (BRO) Datatypen met uitleg Juni 2012 (hiermee komen vorige versies van dit informatieblad te vervallen) Dit infoblad BRO is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Infoblad Basisregistratie Ondergrond (BRO) Registratieobjecten en registratiedomeinen April 2014 (Hiermee komt het informatieblad Datatypen met uitleg te vervallen)

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe? Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO 9 november 2011 Waarom de ondergrond en voor wie? www.grondwaterstandinutrecht.nl

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij 29 september 2011 Diverdag Eijkelkamp Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij Basisregistratie Ondergrond Wat zijn basisregistraties? Wie is de BRO?

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 BRO-Catalogus Grondwatermonitoringput, versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau

Nadere informatie

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 december 2013 1 BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 Nederlandse Ondergrondgegevens TNO, Geologische Dienst Nederland = beheerder Nederlandse ondergrondgegevens Diverse gegevens zoals: Gesteentemonsters

Nadere informatie

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN Extra vermelding

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 27 juni 2017 Versie 1.0 Pagina 2 van 112 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT VAN WET NAAR CONTRACT

CONTRACTMANAGEMENT VAN WET NAAR CONTRACT Rosalie van Oostrom Projectteam BRO - CONTRACTMANAGEMENT VAN WET NAAR CONTRACT 1 Vier plichten 2 Wet Bro legt taken en bevoegdheden op aan de bronhouder Bronhouders (=bestuursorgaan) Contract met taakopdracht

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT

TECHNISCH MANAGEMENT Iwan Klein (sr.) Adviseur Geotechniek TECHNISCH MANAGEMENT 1 Korte introductie: Iwan Klein, hts aan de Haagse Hoge School Verleden: 12 jaar geotechnisch adviesbureau Heden: 2 jaar GPO afdeling Wegen &

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 30 november 2015 Versie November 2015 BRO-Handreiking conversie Van GEF-CPT

Nadere informatie

BRO DOOR EEN GIS BRIL BEKEKEN. Luc de Horde Adviseur/architect Geo-informatie Koen Rutten Specialist Geo-informatie

BRO DOOR EEN GIS BRIL BEKEKEN. Luc de Horde Adviseur/architect Geo-informatie Koen Rutten Specialist Geo-informatie BRO DOOR EEN GIS BRIL BEKEKEN Luc de Horde Adviseur/architect Geo-informatie Koen Rutten Specialist Geo-informatie 18/4/13 2 18/4/13 3 18/4/13 4 18/4/13 5 GRONDWATERONTTREKKINGEN BRO INSPIRE 18/4/13 6

Nadere informatie

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Mededeling Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Wat betekent dat voor u? I N L E I D I N G Vooruitlopend op de Algemene Maatregel van Bestuur, die is gekoppeld aan de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67305 30 november 2017 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels

Nadere informatie

Regelgeving ten aanzien van de verstrekking en het beheer van geofysische gegevens verkregen in het kader van mijnbouwkundige activiteiten

Regelgeving ten aanzien van de verstrekking en het beheer van geofysische gegevens verkregen in het kader van mijnbouwkundige activiteiten Regelgeving ten aanzien van de verstrekking en het beheer van geofysische gegevens verkregen in het kader van mijnbouwkundige activiteiten Overzicht geldende wet- en regelgeving Ten aanzien van geofysische

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 18-4-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 18-4-2013 2 18-4-2013 3 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening van publieke gegevens

Nadere informatie

En aantal maanden geleden heb ik aangegeven iets te gaan vertellen over plaatsbepaling.

En aantal maanden geleden heb ik aangegeven iets te gaan vertellen over plaatsbepaling. Verhaaltje ZX ronde 22 mei 2011 Plaatsbepaling Algemeen En aantal maanden geleden heb ik aangegeven iets te gaan vertellen over plaatsbepaling. Plaats bepaling is belangrijk o.a. voor het maken een aanpassen

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Infoblad Basisregistratie Ondergrond (BRO) Op weg naar de BRO Februari 2011 Dit infoblad BRO is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De infobladen geven nadere informatie over de

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BRO: De gebruiker centraal, te beginnen bij het ontwerp

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BRO: De gebruiker centraal, te beginnen bij het ontwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BRO: De gebruiker centraal, te beginnen bij het ontwerp Basisregistratie Ondergrond Gefaseerde invoering Kennis Domeinen I en II Aantal Registratieobjecten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer BRO Architectuur Versienummer 0.8 Datum 27 februari 2013 Status Concept Disclaimer Dit document betreft een concept versie van de BRO Architectuur en is als zodanig aan verandering onderhevig. Alle onderdelen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Januari 2014 (voor een actueel overzicht, zie www.broinfo.nl) Basisregistratie Ondergrond: de gegevens over de opbouw en het gebruik

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Notitie bijvangst koolwaterstoffen bij aardwarmte

Notitie bijvangst koolwaterstoffen bij aardwarmte Notitie bijvangst koolwaterstoffen bij aardwarmte Aanleiding In bijna alle van de tot op heden in Nederland geboorde aardwarmteputten is naast warm water ook opgelost gas en in een enkel geval olie aangetroffen.

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Metamodel M(etamodel) I(nformatiemodellen) G(emeenten)

Metamodel M(etamodel) I(nformatiemodellen) G(emeenten) Metamodel M(etamodel) I(nformatiemodellen) G(emeenten) (metamodel voor informatiemodellen KING en Kadaster + extensie) Het metamodel MIG (Metamodel Informatiemodellen Gemeenten) is het metamodel voor de

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Eigendom bijvangst koolwaterstoffen bij aardwarmte

Eigendom bijvangst koolwaterstoffen bij aardwarmte (Deze notitie is de integrale versie van de Notitie bijvangst Ministerie EZ van april 2014 en ook onder andere op de site van Platform Geothermie te vinden.) Aanleiding In bijna alle van de tot op heden

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster 0.1 Controleprotocol Basisregistratie Kadaster Datum Mei 2015 Versie 2.0 DefinitiefHoofdbewaarder van het KadasterJ.W.C. NonMateriebeleid JBLLandregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Modelonzekerheid in GeoTOP

Modelonzekerheid in GeoTOP Modelonzekerheid in GeoTOP TNO Geologische Dienst Nederland Versiehistorie Documentversie GeoTOP versie Toelichting 24 juni 2014 GeoTOP v1.2 De in dit document beschreven modelonzekerheid is opgenomen

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 29 maart 2016 Versie 0.92 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO?

Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO? DINO-gebruikersdag 2012 Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO? gehouden op donderdag 27 september 2012, bij de Geologische Dienst Nederland - TNO, Utrecht Verslag van vragen en antwoorden Aan

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

T.a.v. de vastlegging van authenticiteit in BGT / IMGeo zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:

T.a.v. de vastlegging van authenticiteit in BGT / IMGeo zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: Afwijkende modellering RSGB t.o.v. / IMGeo i.v.m. borgen vastlegging van authenticiteit van gegevens T.a.v. de vastlegging van authenticiteit in / IMGeo zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: Authenticiteit

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Update Basisregistratie Ondergrond BRO

Update Basisregistratie Ondergrond BRO Update Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 50363 Vrouwenpolder Brouwershoofd 46 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 2 september 205 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Dronten

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Dronten N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek. Rapport geotechnisch bodemonderzoek. Opdrachtnummer : Plaats Locatie

Afdeling Geotechniek. Rapport geotechnisch bodemonderzoek. Opdrachtnummer : Plaats Locatie Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer Plaats Locatie Versie Wijziging 0 2 3 Definitief 6043 Meliskerke Mariekerke 9 Datum rapport 5 september 206 INHOUDSOPGAVE Sondeergrafieken

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

RD naar ETRS89. Wat betekent het en waarom zouden we het willen of moeten?

RD naar ETRS89. Wat betekent het en waarom zouden we het willen of moeten? RD naar ETRS89 Wat betekent het en waarom zouden we het willen of moeten? Lennard Huisman Kadaster Jantien Stoter Geonovum Rogier Broekman Rijkswaterstaat Leendert Dorst Dienst der Hydrografie Inhoud Aanleiding

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 5063 Grijpskerke Hondegemseweg 3 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 3 maart 205 INHOUDSOPGAVE :

Nadere informatie

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems)

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Met behulp van het FGM/EFT-Multisensorensysteem van Texplor is het mogelijk om lekkages te detecteren bij damwanden en/of waterkerende bodems.

Nadere informatie

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Van Eigenaar Kenneth Willems Kenmerk Versie 1.0.0 Datum 26 april 2017 Geo-objectencatalogus Transfersysteem+Communicatiesysteem+Draagsysteem

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Geo3DModelService (technische documentatie)

Geo3DModelService (technische documentatie) Geo3DModelService Methods van de Geo3DModelService listmodels method describemodel method listrasters method (in ontwikkeling) listdocuments method (in ontwikkeling) samplecolumn method drawcolumn method

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

Handreiking Ruimtelijke referentie systemen

Handreiking Ruimtelijke referentie systemen Handreiking Ruimtelijke referentie systemen Geonovum datum 25 februari 2015 versie 1.0 Definitief rechtenbeleid Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) Inhoudsopgave 1 Meetkundige

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Gilze en Rijen

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Gilze en Rijen N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Inleiding In de expertgroep informatiemodellen van 14 februari jl. is besloten bestemmingsplannen op te nemen in het RSGB. Het InformatieModel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO 1 Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Hans Hooghart December 2011 (voor een actueel overzicht, zie www.dinoloket.nl) 2 Voorwoord In deze FAQ is een groot aantal

Nadere informatie

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel N I V O CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Wijziging Informatiemodel ZTC

Wijziging Informatiemodel ZTC Wijziging Informatiemodel ZTC Van: Arjan Kloosterboer Datum: 11-3-2014 Aan: Expertgroep StUF [aangepaste versie van notitie dd. 11-12-2013, met wijzigingen als zodanig gemarkeerd] In maart 2013 is de ZTC

Nadere informatie

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1.1. Inleiding DTe vraagt ter verificatie van de aangeleverde cijfers een assurance-rapport van een externe accountant. Een assurance-rapport dient eenmaal per jaar

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) VOORSTEL VAN WET 8-6-2010 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN

INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN 5 10 Protocol 2013 15 INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 8 50 Inhoud 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...2 1.1 VKB protocollen

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

3D modellering bij de Geologische Dienst Nederland

3D modellering bij de Geologische Dienst Nederland 3D modellering bij de Geologische Dienst Nederland Michiel van der Meulen Jan Gunnink Erik Simmelink 1 maatschappelijk thema schaarste duurzaamheid veiligheid kwaliteit van leven overheidsbestedingen concurrentiekracht

Nadere informatie

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen Werkelijkheid Real-life dingen, locaties,... Real-life events domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/perceel/102412839 domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/gebeurtenis/3940128 Begrippenkader NORA

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Lloyd's Register LRQA Rapportnummer: RQA1332368/0004 Datum rapport: 7.10.2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester

Nadere informatie

Voorstel voor wijziging Informatiemodel ZTC

Voorstel voor wijziging Informatiemodel ZTC Voorstel voor wijziging Informatiemodel ZTC Van: Arjan Kloosterboer Datum: 5-9-2013 Ter bespreking in Expertgroep Informatiemodellen dd. 12-9-2013 In maart 2013 is de ZTC 2.0 gepubliceerd. Een onderdeel

Nadere informatie

Bijlage 2 behorende bij Raamovereenkomst Hydrografie met zaaknummer

Bijlage 2 behorende bij Raamovereenkomst Hydrografie met zaaknummer Bijlage 2 behorende bij Raamovereenkomst Hydrografie met zaaknummer 31081923 Dienstenbeschrijving Hydrografie Uitgegeven door Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening Datum 5 juli 2013 Status definitief

Nadere informatie