Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Januari 2014 (voor een actueel overzicht, zie Basisregistratie Ondergrond: de gegevens over de opbouw en het gebruik van onze ondergrond, efficiënt beheerd en voor iedereen direct toegankelijk. 1

2 Voorwoord In deze FAQ is een groot aantal vragen over de Basisregistratie Ondergrond, BRO, opgenomen. Deze vragen zijn onderverdeeld in de basisvragen: waarom, wat, wie, hoe en aangevuld met overig. De BRO is volop in ontwikkeling dat betekent dat onderstaande antwoorden aan verandering onderhevig kunnen zijn. Voor de meest actuele versie van deze FAQ: zie: Staat uw vraag er nog niet bij, mail dan naar U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Inhoud: 1 Waarom 3 2 Wat 4 - inhoud 4 - verplichtingen 6 - relaties 7 3 Wie 9 - rollen 9 - taken 10 4 Hoe 12 - techniek 12 - voorbereidingen 13 en implementatie - kosten en planning 13 5 Overig 15 2

3 1 Waarom Waarom moet er een BRO komen? De huidige informatiesystemen met betrekking tot de ondergrond zijn onderling onvoldoende of niet verbonden. Dit belemmert het hergebruik van gegevens derden. Verder worden bij de vastlegging vaak verschillende standaarden gehanteerd wat een nadelig effect heeft. Bovendien worden veel ondergrondgegevens welke door overheden worden ingewonnen nu helemaal niet vastgelegd. De BRO creëert een eenduidig, landelijk systeem waarin alle overheden hun ondergrondgegevens gaan vastleggen Wat is het nut en doel van de BRO? Overheden beschikken met de BRO over meer en betere ondergrondgegevens, waardoor ze sneller en beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen ten aanzien van zaken waarbij de ondergrond een rol speelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mijnbouw en bodemenergie, bouw en infrastructuur, water, openbare orde en veiligheid, milieusector, archeologie en landbouw Wat kan ik er mee als gemeente/waterschap/provincie? De gemeenten krijgen direct toegang tot de gegevens over de ondergrond die van belang zijn. Dat gebeurt op twee manieren. De eerste manier is via het webportaal DINOloket. Daarnaast biedt de BRO specifieke webservices aan, waarmee de gemeente de ondergrondgegevens direct vanuit hun eigen softwarepakketten uit de BRO kan downloaden en vervolgens bewerken Waarom wordt BRO gefaseerd gerealiseerd? De BRO is een omvangrijk programma. Niet alles kan tegelijk. Om deze reden is gekozen voor een gefaseerde aanpak. In eerste instantie wordt nadrukkelijk gekeken naar de data uit de bestaande systemen Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO, Geologische Dienst Nederland en het Bodem Informatie Systeem (BISNederland) van Alterra en meer specifiek naar data met betrekking tot grondwater, mijnbouwwet en sonderingen. 3

4 2 Wat 2.1 Inhoud Welke (exacte) gegevens komen in de BRO? In de BRO worden registratieobjecten opgenomen, zie Deze registratieobjecten worden in projecten nader uitgewerkt en in catalogi beschreven. Vooralsnog worden er 26 registratieobjecten onderkend. Belanghebbende partijen zijn van harte uitgenodigd aan deze projecten deel te nemen Is al duidelijk of milieukwaliteit en archeologie tot de BRO gaan behoren en hoe dat georganiseerd gaat worden? Vooralsnog maken deze gegevens geen deel uit van de BRO. In 2011 is een kostenbatenanalyse naar milieuhygiënische gegevens uitgevoerd. Deze analyse heeft onvoldoende informatie opgeleverd voor een voldragen besluit. Er is op dit moment dan ook nog geen tijdspad voor de eventuele opname van milieuhygiënische bodemdata te geven. Voor de opname van archeologische gegevens moet nog een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Deze is nog niet ingepland. Vooralsnog worden alleen de archeologische boormonsterprofielen welke horen bij het registratieobject booronderzoek opgenomen Is er een informatiemodel voor de BRO beschikbaar? Ja, er is een eerste versie van het informatiemodel voor de BRO. Het gaat om een eerste versie die in de verschillende dataprojecten verder wordt uitgewerkt en aangevuld Maakt het Landelijk Grondwater Register straks deel uit van de BRO? Ja, echter alleen het gedeelte dat specifiek gaat over de in de ondergrond aanwezige infrastructuur ten behoeve van onttrekking van grondwater en infiltratie van water in de ondergrond. Hoe invulling gegeven wordt aan de onderlinge samenhang tussen LGR en BRO moet nog worden uitgewerkt In hoeverre worden ook ondergrondse structuren als kelders en parkeergarages in stedelijk gebied meegenomen? Dit type ondergrondse bouwwerken valt buiten de scope van de BRO Worden in de BRO ook alle geldige (water)bodemkwaliteitskaarten en de gegevens uit het Meldpunt bodemkwaliteit meegenomen? Nog niet, dit soort informatie valt onder de eventuele vervolgfase van de BRO Hoort bij de registratie ook een register met brondocumenten? Ja, de digitale documenten die bronhouders op grond van de wet BRO ter inschrijving in de BRO aanbieden, worden in het brondocumenten register bewaard Hoe om te gaan met geboorde putten voor gebruik bluswater. Vallen deze ook onder de BRO? Welke informatie wordt daarin opgeslagen over geboorde putten? De informatie die ingewonnen wordt tijdens het inrichten van de putten wordt wel in de BRO opgenomen en moet derhalve aangeleverd worden Moeten grondwaterstandmetingen ook opgenomen worden in de BRO? Ja, maar de grondwaterstanden moeten wel gedurende langere tijd worden gemeten. Dus incidentele of metingen die in het kader van kortlopende projecten worden gedaan vallen (nog) niet onder de BRO. Waar precies de grens ligt tussen wel en niet opslaan wordt in het betreffende dataproject in goed overleg met het werkveld en het Ministerie vastgesteld Vallen de boorstaten van bodemonderzoeken volgens de NEN 5740 en dergelijke ook onder de BRO? Ja. 4

5 Worden de volgende gegevens in de BRO opgenomen: bodemenergiesystemen en bodemverontreinigingsgevallen? Gegevens over bodemenergiesystemen die onder de Mijnbouwwet (aardwarmte) of Waterwet (open warmte-koudeopslag) vallen, worden in de BRO opgenomen. Verschillende partijen hebben aangegeven ook meldingen van de WKO-systemen in de BRO op te willen nemen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens dit mogelijk te maken. Bodemverontreinigingsgevallen kunnen in potentie op termijn in de BRO opgenomen worden. Hiervoor bestaan nog geen concrete plannen Hoe zullen restrictiegebieden opgenomen worden voor WKO: maximale boordiepte, waterwinning, enzovoort? Deze gegevens worden niet in de BRO opgenomen Bevat de BRO ook informatie over mogelijke vindplaatsen van explosieven? Nee, vooralsnog niet. Indien hier breed behoefte aan bestaat, kan in een latere fase deze informatie alsnog opgenomen worden In hoeverre is de ondergrond van de Noordzee aangesloten bij BRO? De ondergrond van het Nederlandse deel van het continentaal plat (NCP), de Noordzee, valt onder de BRO Tot welke diepte reikt het begrip "ondergrond"? Binnen de BRO wordt de ondergrond gedefinieerd als de ruimte tussen het maaiveld en de aardkern Vallen gegevens die bestuursorganen van derden ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening, onder de BRO? Het voornemen is deze gegevens op termijn onder de BRO te laten vallen, zodat het informatieaanbod van de BRO zo ruim mogelijk is. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar gegevens die in opdracht van bestuursorganen zelf ingewonnen wordt Zal als gevolg van INSPIRE en/of overige Europese wetgeving de BRO niet te veel (nietherbruikbare) gegevens bevatten, waardoor het systeem te ingewikkeld en daardoor niet gebruikt wordt? Het belangrijkste criterium voor opname van gegevens in de BRO is hun geschiktheid voor hergebruik. Het vaststellingsproces van de specificaties per registratieobject houdt hier uitdrukkelijk rekening mee. De BRO zal moeten voldoen aan de Europese eisen die uit de richtlijn INSPIRE voortvloeien Hoe betrouwbaar is de informatie? De betrouwbaarheid van de gegevens wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte van bronhouder; de BRO legt geen extra betrouwbaarheidseisen op. De BRO zorgt wel voor een zorgvuldige vastlegging van de metadata bij de inhoudelijke gegevens. Aan de hand van deze metadata kan een afnemer vaststellen of de kwaliteit en actualiteit van de gegevens afdoende is voor zijn gebruiksdoel Heeft de data in de BRO een beperkte houdbaarheid? De houdbaarheid van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de gebruiker de gegevens wil gebruiken. Deze moet de afweging maken of de gegevens voor zijn doel nog bruikbaar zijn. De aangeleverde gegevens blijven dus altijd beschikbaar Wat is de nauwkeurigheid: wijk, buurt of straat? In de beantwoording is uitgegaan dat deze vraag op de modellen betrekking heeft. De nauwkeurigheid verschilt per model. In de BRO zal dit expliciet worden vermeld Is het mogelijk om zaken uit de BRO te verwijderen? Er worden geen gegevens uit de BRO verwijderd, maar in de BRO wordt analoog aan de andere basisregistraties wel aangegeven of de gegevens actueel of historisch zijn. Wijzigingen in de BRO-gegevens moeten door middel van brondocumenten aan de 5

6 registratiehouder binnen de daarvoor geldende termijn (is twintig werkdagen) doorgegeven worden Zal de BRO een authentieke registratie zijn? Ja Zijn de modellen in de BRO authentiek? Ja. 2.2 Verplichtingen Is deze registratie een wettelijke verplichting opgelegd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is initiatiefnemer van de BRO. Het besluit tot invoering van de BRO is nauwe samenwerking met de overige bestuursorganen tot stand gekomen en zal ook gezamenlijk verder worden uitgewerkt Komt er een wettelijk verplichting voor gemeenten om gegevens (zo ja, welke) aan te leveren? Ja, deze verplichting zal voor alle bestuursorganen gelden. De verplichting geldt voor gegevens die in de Catalogus BRO zijn opgenomen. Zie ook bij vraag voor meer informatie over de catalogus Moeten gemeenten gegevens met terugwerkende kracht achterhalen? Nee, de verplichte aanlevering geldt uitsluitend voor nieuwe gegevens vanaf het moment van de inwerkingtreding van de BRO. Gemeente hebben wel de mogelijkheid om dit op vrijwillige basis te doen Welke gegevens moeten gemeenten(overheden) nu al bijhouden en worden dat er meer als de BRO zijn intrede doet? Uitgangspunt is dat de BRO een bestuursorgaan niet verplicht extra inhoudelijke gegevens in te winnen die het zelf niet nodig heeft. De BRO zal wel een gestandaardiseerde vastlegging van deze gegevens voorschrijven. De BRO zal tevens eisen stellen aan de metadatering van de inhoudelijke gegevens. Dit is noodzakelijk om afnemers van de BRO in staat te stellen de bruikbaarheid van de gegevens vast te stellen Moet ik de BRO verplicht gebruiken? De verplichting tot hergebruik geldt alleen voor bestuursorganen. Deze verplichting blijft van kracht in het geval werkzaamheden aan private partijen uitbesteed wordt Zal er sprake zijn van terugmeldplicht? Ja. De terugmeldplicht verplicht bestuursorganen bij gerede twijfel aan de juistheid van een authentiek gegeven hier melding van te maken, zodat het gegeven op juistheid kan worden onderzocht. Dit onderzoek zal in eerste instantie door de registerhouder (TNO) worden uitgevoerd door het gemelde gegeven met het brondocument te vergelijken. Indien deze vergelijking geen uitsluitsel geeft, zal de bronhouder om nader onderzoek worden gevraagd. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat de bronhouder zijn opdrachtnemer hiervoor aan zal spreken. Private partijen kennen geen verplichting, maar hebben wel de mogelijkheid vermeende fouten te melden Maar je kunt toch niet exact op dezelfde locatie nogmaals een bodemonderzoek doen? Het onderzoek richt zich op de juistheid van het gegeven. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat sprake is van een verschrijving. Indien de juistheid van het gegeven niet op basis van het archiefmateriaal is vast te stellen, zal het gegeven in de BRO ongeldig worden verklaard. Het is niet de bedoeling dat daadwerkelijk nieuw bodemonderzoek wordt verricht. Eventuele afwijkende resultaten kunnen immers ook aan het verloop in de tijd worden toegeschreven. 6

7 2.2.8 Welke plichten brengt de BRO voor bedrijven, NGO's en burgers met zich mee? De BRO brengt geen verplichtingen voor het bedrijfsleven of andere niet-bestuursorganen met zich mee. Het is wel mogelijk dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven als opdrachtnemer van een publieke partij invulling geeft aan de verplichtingen van zijn opdrachtgever. Bijvoorbeeld door namens de publieke opdrachtgever gegevens aan de BRO aan te leveren. 2.3 Relaties Wat is de relatie met andere basisregistraties zoals de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)? Deze basisregistraties bevatten voornamelijk geografische informatie. Er bestaat geen directe inhoudelijke relatie tussen de BRO en BGT en/of BAG. De koppeling tussen deze basisregistraties zal voornamelijk gaan op basis van het gebruik van locatiegegevens. De BRO zal wel een relatie met het NHR (Nederlands Handelsregister) en BRP (Basisregistratie Personen) hebben. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om natuurlijke of rechtspersonen aan wie een vergunning is verleend Wat is de relatie met het Informatiehuis Water? Het Informatiehuis Water beheert zelf geen basisgegevens, maar haalt deze op bij de bron. De BRO zal een belangrijke bron van het IHW zijn Wat is/wordt de relatie met de provinciale geo-registers? De provinciale geo-registers zullen geen deel uit maken van de BRO Wat is de relatie met Wion? De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (Wion) blijft naast de BRO bestaan. De Wion en BRO kennen geen inhoudelijke overlap. De Wion regelt de registratie van kabels en leidingen. De BRO legt meetnetwerken en werken in de ondergrond vast. Een werk in de ondergrond is voor het winnen van delfstoffen of grondwater, voor het opslaan van reststoffen of grondwater dan wel voor het opslaan of onttrekken van warmte of energie. Vooralsnog is gekozen voor afzonderlijke systemen, onder meer vanwege de verschillen in het openbaarheidsregime van de Wion en de BRO. Informatie uit beide bronnen kan wel aan de hand van coördinaten worden gecombineerd Is er contact met de eindgebruikers/ betrokkenen/bronhouders van de Wion? Nee, er is geen afzonderlijk contact met de Wion. De BRO en Wion kennen elkaar uitsluitende registratieobjecten. Wel is afgesproken dat door het gebruik van een gezamenlijk coördinatenstelsel gegevens uit beide systemen eenvoudig te combineren zijn Hoe zit het met de verhouding tot BIELLS? De BRO bouwt in zeker zin voort op de resultaten van het inmiddels afgeronde project BIELLS. Beide initiatieven hebben tot doel de beschikbaarheid en het hergebruik van ondergrondgegevens te bevorderen. Het belangrijkste verschil is het verplichte karakter van de BRO voor bestuursorganen Hoe past de BRO op DINO van TNO en BIS Nederland van Alterra? DINO en BIS Nederland gaan op in de BRO Wat zijn de gevolgen voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het digitale omgevingsloket. Vooralsnog worden er geen directe gevolgen voorzien Worden gegevens die nu opgenomen zijn in de WKPB ook in de BRO opgenomen? Nee. 7

8 Wat is de relatie tussen de BRO en de richtlijn INSPIRE? De BRO is opgezet met als doel de informatiehuishouding ten aanzien van de Nederlandse ondergrond te verbeteren. INSPIRE verplicht lidstaten onder meer informatie met betrekking tot de ondergrond op een gestandaardiseerde wijze ter beschikking te stellen. Momenteel worden deze eisen met behulp van de voorgangers van de BRO, te weten DINO en BIS, ingevuld. De BRO zal deze functie op termijn overnemen en dus voldoen aan de INSPIREeisen. 8

9 3 Wie 3.1 Rollen Wie is bronhouder van de BRO-gegevens? Elk bestuursorgaan kan bronhouder zijn. In de praktijk zullen dat voornamelijk gemeenten, provincies, waterschappen en de uitvoerende diensten (zoals Rijkswaterstaat) van ministeries zijn Worden de provincies bronhouder voor grondwatergegevens in de BRO? Ja, zover deze gegevens onder de werkingssfeer van de BRO vallen Wie wordt bronhouder van de gegevens die nu in DINO en BIS-Nederland staan? De minister van Infrastructuur en Milieu wordt bronhouder van de gegevens die op het moment van de inwerkingtreding van de wet op de BRO in DINO en BIS-Nederland staan. Eventuele terugmeldingen op deze gegevens zijn daarmee een verantwoordelijkheid van de minister, ook in het geval deze gegevens in het verleden door een ander bestuursorgaan zijn aangeleverd In hoeverre kunnen er rechten ontleend worden aan de registratie en zijn gemeenten aansprakelijk als informatie niet juist is. Is hier onderzoek naar gedaan? Conform de andere basisregistraties is het uitgangspunt dat de BRO de best mogelijke gegevens bevat, maar geen 100% garantie geeft op de juistheid. Bestuursorganen kunnen dus worden aangesproken op hun zorgplicht. Indien bij de totstandkoming van de brondocumenten zorgvuldigheid is betracht, heeft het bestuursorgaan aan zijn verplichtingen voldaan en geldt er geen verdere aansprakelijkheid Wie is registratiehouder van de BRO? De minister van Infrastructuur en Milieu is de formele registratiehouder van de BRO. Het dagelijks beheer zal bij TNO worden belegd Wie beheert de BRO? De minister van Infrastructuur en Milieu zal deze taak bij TNO beleggen Waarom wordt het beheer bij TNO belegt en niet bij het Kadaster? Zoals het Kadaster gekozen is op basis van expertise op het gebied van kadastrale en topografische gegevens, zo is TNO gekozen op basis van expertise op het gebied van de ondergrond Wat als TNO failliet gaat, wat gebeurt er dan met de gegevens? De Minister van Infrastructuur en Milieu draagt de eindverantwoordelijkheid voor de BRO en zal in voorkomend geval adequate maatregelen treffen om de BRO veilig te stellen Wie zijn de gebruikers van de BRO? Bestuursorganen zijn verplicht gebruik van de BRO te maken, maar het gebruik staat aan een ieder vrij Kunnen hulpverleningsdiensten via BRO (desnoods 's nachts of in weekenden) snel over gegevens beschikken wie de eigenaar is van de ondergrond? Nee, het eigendom van de ondergrond hangt samen met het eigendom van een perceel. Deze rechten zijn in de basisregistratie Kadaster vastgelegd. Overigens is er geen juridische eenduidigheid over de vraag tot op welke diepte het eigendomsrecht van de ondergrond reikt Hebben grondeigenaren invloed op de omschrijving van de basisregistratie? Nee. Grondeigenaren kunnen wel een verzoek tot wijziging indienen in het geval zij een fout in de BRO geconstateerd hebben. In dat geval zal het gegeven analoog aan een terugmelding worden afgehandeld. 9

10 Wat is de rol van (nuts)bedrijven)? De BRO brengt geen rechtstreekse verplichtingen voor (nuts)bedrijven met zich mee. Bij de uitvoering van werkzaamheden voor bestuursorganen zullen zij wel met de BRO in aanraking kunnen komen. Het ligt voor de hand dat bestuursorganen in hun opdrachtverlening de eis op zullen nemen gegevens conform het BRO-formaat op te leveren. Daarnaast zullen (nuts)bedrijven ook afnemer van de BRO zijn Kan ik de BRO gebruiken voor aanvragen van makelaars i.v.m. bodemonderzoeken? Hoewel niet op termijn uitgesloten, zal de BRO voorlopig geen milieukundige gegevens bevatten. Daarnaast is de richtlijn voor taxateurs aangepast, waardoor zij voortaan uitsluitend gegevens uit de Wkpb betrekken Hoe is de sturing van de BRO geregeld? De eindverantwoordelijkheid voor de BRO ligt bij de Minister van IenM. De wet voorziet in een periodiek overleg met een representatieve vertegenwoordiging van bronhouders en afnemers over het strategisch beheer van de basisregistratie ondergrond. Dit overleg zal in de Regieraad Geologische Dienst Nederland plaatsvinden. In de Regieraad zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; - Ministerie van Infrastructuur en Milieu; - Interprovinciaal overleg; - Unie van Waterschappen; - Vereniging Nederlandse Gemeenten; - Mijnraad; - Bedrijfsleven. 3.2 Taken Welke taken brengt de BRO voor gemeenten, provincies en waterschappen met zich mee? Voor gemeenten en andere bestuursorganen betekent de BRO dat zij gegevens over de ondergrond die onder het bereik van de BRO vallen verplicht aan de BRO moeten aanleveren. Deze verplichting geldt uitsluitend voor gegevens die na de inwerkingtreding van de wet BRO in bezit van een bestuursorgaan komen. Het bestuursorgaan dat gegevens aanlevert, is bronhouder van deze gegevens. Tevens moeten bestuursorganen verplicht gebruik van de BRO maken. Dat wil zeggen dat zij bij het uitvoeren van hun werkzaamheden eerst de BRO moeten raadplegen op herbruikbare gegevens. Indien de BRO herbruikbare gegevens bevat, moeten zij deze gebruiken. Als dat niet het geval is, zal een bestuursorgaan nieuwe gegevens verzamelen. Deze nieuwe gegevens moeten aan de BRO worden aangeleverd. Tot slot zijn bestuursorganen verplicht bij gerede twijfel aan de juistheid van een BRO-gegeven een zogenaamde terugmelding aan de registratiehouder maken. De registratiehouder zal op basis daarvan zo nodig in samenwerking met de bronhouder van het gegeven onderzoek naar de juistheid van het gegeven doen. Bestuursorganen zullen hun huidige werkprocessen zodanig moeten aanpassen dat zij aan bovenstaande verplichtingen kunnen voldoen. De exacte processen voor verplichte aanlevering, terugmelding en gebruik zullen in overleg met alle bestuursorganen nader worden uitgewerkt Moeten alle gegevens, die ik al digitaal beschikbaar heb, in de BRO? Nee, alleen gegevens die van na de inwerkingtreding van de BRO dateren, moeten verplicht in de BRO opgenomen worden. Gegevens van voor die tijd kunnen op vrijwillige basis aan de BRO worden toegevoegd. Hiervoor kunnen echter kosten in rekening worden gebracht Wat verandert in mijn werkproces bij de gemeente als ik op een afdeling RO werk? De BRO heeft geen directe invloed op het werkproces anders dan dat bij verzamelen van gegevens over de ondergrond verplicht de BRO geraadpleegd moet worden. Indien de BRO geen herbruikbare gegevens bevat en de gemeente overgaat tot inwinning van nieuwe gegevens, moeten deze vervolgens bij de BRO worden aangeleverd, zodat deze voor hergebruik in aanmerking komen. 10

11 3.2.4 Wat verandert in mijn werkproces bij de gemeente als ik op een afdeling wegenbouw werk? De BRO heeft geen directe invloed op het werkproces anders dan dat bij verzamelen van gegevens over de ondergrond verplicht de BRO geraadpleegd moet worden. Indien de BRO geen herbruikbare gegevens bevat en de gemeente overgaat tot inwinning van nieuwe gegevens, moeten deze vervolgens bij de BRO worden aangeleverd, zodat deze voor hergebruik in aanmerking komen Wat verandert in mijn werkproces bij de gemeente als ik op een afdeling ICT werk? Dit is situatieafhankelijk. In het geval een gemeente via een (bodem)informatiesysteem met de BRO zal communiceren, zal het BIS hiervoor geschikt gemaakt moeten worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal met de leveranciers van BIS-systemen overleggen op welke wijze de BRO tijdig door hun software ondersteund zal worden. Gemeenten kunnen de aanlevering van BRO-gegevens ook uitbesteden aan het bedrijfsleven en voor de raadpleging van de BRO het webloket gebruiken. In dat geval zal de BRO geen impact hebben op de ICT-huishouding. 11

12 4 Hoe 4.1 Techniek Komt er een centrale landelijke (ICT-)voorziening? Ja. De BRO is in dat opzicht te vergelijken met bijvoorbeeld de basisregistratie Kadaster. Bestuursorganen hoeven zelf geen basisregistratie te voeren Welke generieke voorzieningen gaat de BRO gebruiken, bijvoorbeeld Digikoppeling? De BRO zal zoveel mogelijk aansluiten bij stelselstandaarden en gebruik maken van de generieke voorzieningen van het stelsel zoals Digimelding en Digikoppeling Hebben gemeenten een nieuwe applicatie nodig om gegevens in bij te gaan houden? Nee, dat is niet de bedoeling. Er moet nader worden vastgesteld of gemeenten problemen zien, welke dat zijn en welke oplossingsrichting er gekozen moet worden Wat gebeurt er met de gemeentelijke bodeminformatiesystemen? Dit is in de eerste plaats aan de gemeenten zelf. Veel BIS'en bevatten (ook) gegevens over bodemverontreinigingen. Deze informatie ontbreekt in de eerste fase van de BRO. Tot die tijd lijkt het voor de hand liggend dat gemeenten hun eigen BIS handhaven Hoe wordt de levering van gegevens georganiseerd? De gegevens worden zoveel mogelijk op basis van webservices aangeleverd. Dit betekent dat de invoer geautomatiseerd plaats zal vinden. Voor instanties die niet direct aan kunnen of willen sluiten op de services is daarnaast ook een innameloket ingericht. Via dit loket kunnen bronhouders hun brondocumenten handmatig aanleveren Hoe worden gegevens ter beschikking gesteld? De BRO-gegevens zullen kosteloos via de website DINOloket en via webservices beschikbaar worden gesteld. In overleg zijn alternatieve aanleveringen tegen kostprijs mogelijk De gebruiksvriendelijkheid van het DINOloket laat te wensen over. Komt hier verandering in? Ja, TNO heeft eind 2013 een nieuwe release van uitgebracht waarin gebruikerswensen zijn doorgevoerd. Het aanpassen van het nieuwe DINOloket zal gaan via versiebeheer en is een continue proces Welke topografische ondergronden (schaal? en afhankelijk van inzoomniveau?) worden gebruikt bij de kaarten voor opvragen bv van grondwaterkwantiteitdata? Dit moet nog worden uitgezocht Hoe kunnen gegevens worden gebruikt? Er gelden geen beperkingen voor het gebruik van de gegevens Kunnen wij nog ons sonderingenarchief met jullie automatiseren? Historische gegevens van voor de datum van inwerkingtreding en welke niet zijn opgenomen in DINO of BIS-Nederland vallen niet onder het bereik van de BRO. De wet BRO kent wel bepalingen die bestuursorganen de mogelijkheid bieden afspraken met TNO te maken over opname van archiefgegevens. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het bestuursorgaan Ik heb vernomen dat de NITG-code gewijzigd wordt. Klopt dit? De NITG-code verliest zijn huidige status. Daarvoor in de plaats komt de BRO-identificatie. De BRO-identificatie wordt de sleutel in de communicatie tussen bronhouders, afnemers en het register. In hoeverre de NITG-code nog een rol moet spelen in de communicatie, met name tussen aanleverende partijen en het register moet per registratieobject nog worden vastgesteld. 12

13 Hoe kunnen we technisch aansluiten/uitwisselen? De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en de aansluitvoorwaarden zijn daarom conform de Digikoppeling specificaties In wat voor format worden de bestanden van BRO aangeleverd en gebruikt (AutoCAD, GIS, etc.)? Data in de BRO vallen in de categorie geo-informatie en is daarom in een NEN3610 conform formaat IMBRO genaamd. Per registratieobject wordt de exacte inhoud hiervan in het standaardisatietraject van het registratieproject bepaald Komen de gegevens ook beschikbaar als service in een ArcGIS server omgeving? Via webservices kan men de BRO benaderen en bevragen. Op die wijze kan men de data ook betrekken in een eigen GIS-applicatie Bestaat uitlevering enkel/hoofdzakelijk uit onbewerkbare plaatjes via internet en/of is er ook een downloadmogelijkheid van de ruwe data? Dit is afhankelijk van wat er is afgesproken binnen het registratieproject. Wanneer data wordt aangeleverd zal dit ook beschikbaar worden. Voor sommige registratieobjecten zullen ook onbewerkbare plaatjes uitgewisseld worden (denk bijvoorbeeld aan boormonsterfoto s). Uitgangspunt is dat de gegevens verstrekt worden zoals deze zijn aangeleverd Wordt er ingezet op het uitwisselen met webservices? Ja, maar niet iedere partij zal daarmee uit de voeten kunnen op het moment dat de wet in werking treedt. Om die reden is er een loket voor uitgifte voorzien en voor bepaalde gegevenstypen ook een innameloket aan de innamekant Wordt er ingezet op het z.s.m. beschikbaar stellen van een webservice voor de 3Dmodel? Aan de kant van TNO wordt getracht de modellen zo snel mogelijk aan te sluiten. Een en ander is afhankelijk van de prioritering van de modellen. Echter zal men aan de kant van de gebruiker ook nog wat moeten doen om de webservices aan te spreken. Het mag duidelijk zijn dat men daar zelf voor verantwoordelijk is Welke gegevens in welke bestandsformaten moeten worden aangeleverd? Dit wordt per registratieobject in het registratieproject bepaald. Zie ook Worden er protocoleisen gesteld voor bijv. bodemprofielen, of kan elk bodemprofiel worden aangeleverd? Profielen in de zin van dwarsdoorsneden in de ondergrond zijn niet opgenomen in de BRO. Echter kan men m.b.v. de modellen welke in de BRO aanwezig zijn wel een profiel maken/opvragen. De boormonsterprofielen en de bodemkundige profielopname zijn wel opgenomen in de BRO. Hiervoor worden in de registratieprojecten afspraken gemaakt hoe de uitwisseling van deze registratieobjecten er uit moet gaan zien. 4.2 Voorbereidingen en implementatie Momenteel wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze hier opgenomen. Voor het stappenplan zie onder tabje documenten op de homepage. 4.3 Kosten en planning Hoe hoog worden de administratieve lasten voor de gemeenten als de BRO van kracht wordt? Worden de gemeenten financieel gecompenseerd voor deze kosten? Voor de BRO is in 2011 een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. Het bleek niet mogelijk kosten en baten naar de verschillende bestuurslagen uit te splitsen. Rijk en medeoverheden hebben afgesproken op basis van uitgewerkte registratieobjecten financiële consequenties in kaart te brengen en aan de hand daarvan financiële afspraken te maken. 13

14 4.3.2 Wat zijn de afnamekosten? Gegevenslevering via de website en standaard webservices zal voor alle partijen, dus zowel overheden als private partijen, kosteloos zijn. Indien gebruikers gegevens op een andere wijze willen ontvangen of bevragen, dan zal per geval bekeken worden of hier invulling aan gegeven kan worden. Een dergelijke specifieke service zal dan in principe tegen kostprijs worden geleverd Wat is de planning voor wetgeving en invoering? De BRO zal fasegewijs van kracht worden. De verwachting is dat de eerste onderdelen van de BRO per 1 januari 2016 in kunnen gaan. Definitieve data zullen in overleg met bronhouders en afnemers bepaald moeten worden; voor een goede werking van de BRO is het immers noodzakelijk dat alle voorbereidende werkzaamheden en bijbehorende afspraken geïmplementeerd zijn. Zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid. 14

15 5 Overig 5.1 Welke onderdelen moeten specifiek aan bod komen in de huidige opleiding landmeten MBO en in een nieuw te ontwikkelen opleiding GEO-ICT op MBO-niveau? De komst van de BRO stelt geen specifieke eisen aan opleidingen. Vanzelfsprekend ligt het wel voor de hand aandacht te besteden aan het stelsel van basisregistraties en de geobasisregistraties in het bijzonder. 5.2 Worden toekomstige ontwikkelingen in gebieden waar veel ondergronds ruimtegebruik plaatsvindt ook aangestuurd via een soort Wet ruimtelijke ontwikkeling? Bestuursorganen hebben met de Wet ruimtelijke ordening reeds een instrumentarium in bezit om ondergronds ruimtegebruik aan te sturen. Zie voor meer informatie Op korte termijn zal de BRO nog niet als het kadaster van de ondergrond fungeren, maar deze functie wordt op termijn niet uitgesloten. 5.3 Hoeveel basisregistraties komen er nog en wanneer geeft het Rijk de gemeenten een financiële bijdrage om al die basisregistraties in te voeren? Er staan geen nieuwe basisregistraties in de planning naast de reeds bekende, zie het Stelselhandboek Basisregistraties voor een overzicht Krijgt de BRO net als de BAG audits? Het ministerie van IenM zal de uitvoering van het beheer van de BRO ten minste eens per drie jaar controleren. De wet BRO voorziet niet in een audit op de naleving van de aanlever-, gebruiks- en terugmeldplicht. Conform het advies van de staatscommissie Oosting vertrouwt het ministerie van IenM erop dat bestuursorganen zich aan de wet houden. Vanzelfsprekend zal aanlevering aan, gebruik van en terugmeding aan de BRO wel gemonitord worden. Als daar aanleiding toe bestaat -bijvoorbeeld omdat blijkt dat een bestuursorgaan gedurende een jaar geen enkel gegeven heeft aangeleverd, terwijl aannemelijk is dat het wel nieuwe gegevens in handen heeft gekregen- zal het ministerie van IenM om nadere opheldering vragen en zo nodig maatregelen treffen. 5.5 Wat gebeurt er als ik als overheid niet aan mijn verplichtingen voldoe? Er komt geen actieve toezicht op het naleven van de verplichtingen. Echter omdat overheden van elkaars gegevens gebruik maken zullen zij elkaar er op aanspreken. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert zal het ministerie van I&M de betreffende instantie daar op aanspreken. 15

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO 1 Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Hans Hooghart December 2011 (voor een actueel overzicht, zie www.dinoloket.nl) 2 Voorwoord In deze FAQ is een groot aantal

Nadere informatie

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 6 juni 2016

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 6 juni 2016 FAQ's BRO Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond Datum 6 juni 2016 Status Consultatie Pagina 2 van 20 1 Algemeen 5 1.1 Wat is de BRO? 5 1.2 Voor wie is de BRO? 5 1.3 Waarom komt er een

Nadere informatie

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 15 juli Reactie RWS op herziene versie verwerkt (AvdM)

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 15 juli Reactie RWS op herziene versie verwerkt (AvdM) FAQ's BRO Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond Datum 15 juli 2016 Status Consultatie Reactie RWS op herziene versie verwerkt (AvdM) Pagina 2 van 20 1 Algemeen 5 1.1 Wat is de BRO? 5

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe? Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO 9 november 2011 Waarom de ondergrond en voor wie? www.grondwaterstandinutrecht.nl

Nadere informatie

Update Basisregistratie Ondergrond BRO

Update Basisregistratie Ondergrond BRO Update Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte

Nadere informatie

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij 29 september 2011 Diverdag Eijkelkamp Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij Basisregistratie Ondergrond Wat zijn basisregistraties? Wie is de BRO?

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Infoblad Basisregistratie Ondergrond (BRO) Datatypen met uitleg Juni 2012 (hiermee komen vorige versies van dit informatieblad te vervallen) Dit infoblad BRO is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Mededeling Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Wat betekent dat voor u? I N L E I D I N G Vooruitlopend op de Algemene Maatregel van Bestuur, die is gekoppeld aan de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO?

Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO? DINO-gebruikersdag 2012 Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO? gehouden op donderdag 27 september 2012, bij de Geologische Dienst Nederland - TNO, Utrecht Verslag van vragen en antwoorden Aan

Nadere informatie

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 december 2013 1 BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 Nederlandse Ondergrondgegevens TNO, Geologische Dienst Nederland = beheerder Nederlandse ondergrondgegevens Diverse gegevens zoals: Gesteentemonsters

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond BRO

Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M Ad.vander.meer@minienm.nl April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet in Staatsblad 2016: implementatie

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond BRO

Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Martin Peersmann Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte & Water 25 februari 2015 Programmatische aanpak BRO Actielijnen Beleid en aansturing Wet en regelgeving

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen 1 februari 2017 Inhoudsopgave van Bodemenergiesystemen

Nadere informatie

Digitaal werken in het bodembeheer

Digitaal werken in het bodembeheer Digitaal werken in het bodembeheer Digitaal uitwisselen van (water-)bodemonderzoeksgegevens is efficiënt voor overheden en voor bedrijven en leidt tot nieuwe mogelijkheden Informatie is onmisbaar voor

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 18-4-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 18-4-2013 2 18-4-2013 3 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening van publieke gegevens

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE

FORUM STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Agendapunt: Betreft: Intake-advies voor SIKB0101 : 23-05-2014

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO Bronhouderportaal BRO Tom Moesker projectmanager realisatie Tom Koenraads functioneel ontwerper stichting ICTU Bronhouderportaal BRO Wat is het? een webportaal een webapplicatie een hulpmiddel vòòrportaal

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa 2 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? Hoofdvraag Deelvragen Antwoordmogelijkheden Mogelijke Gerealiseerde 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? (borging proces) 1.1 Is de voor het beheer van de BGT toegewezen

Nadere informatie

Handleiding aanlevering bodemenergieplan-, interferentie- en overige aandachtsgebieden

Handleiding aanlevering bodemenergieplan-, interferentie- en overige aandachtsgebieden Vakgroep bodemenergie Croeselaan 15 3521 BJ Utrecht Postbus 8242 3503 RE Utrecht T 088 6029300 F 088 6029025 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Bodem+ Handleiding aanlevering bodemenergieplan-, interferentie-

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond Martin Peersmann Programmamanager BRO BIS-symposium Locatie: Wageningen Environmental Research Datum: Dinsdag 07 maart 2017 13.00 17.00 uur 07 maart 2017 Agenda Stavaza

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Catalogus Omgevingswet PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster

Catalogus Omgevingswet PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster Onderwerpen Verbeterdoelen Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet Linked Data URI Strategie Linked Data Theatre Begrippen Herkomst begrippen /

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat Implementatie BRO bij RWS Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Kabinetsvisie Informatie op orde 2006 Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig,

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie