0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT"

Transcriptie

1 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

2 Versiehistorie Versie datum Omschrijving Definitieve versie Versie / 11

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Referentie documentatie Doelstelling en uitgangspunten Doelstelling Uitgangspunten Datamodel Datamodel schema Toelichting Bronhouder Aanroep Wijze van activeren Zoekmogelijkheden Productstructuur Basiscomponent en gerelateerde componenten Momentopname versus levenscyclus Relatieservices op momentopname Voorkomen redundantie Extra functie Bepalen Bronhouder Inleiding Via het ID van het object Via een coördinaat Bijlagen Versie / 11

4 1 Inleiding Dit document beschrijft de dienst Bevragen van de Landelijke Voorziening BAG. 1.1 Leeswijzer Dit document beschrijft de hoofdlijnen van de dienst Bevragen van de Landelijke Voorziening BAG. Enkele onderwerpen worden in een apart verdiepingsdocument toegelicht. Een onderdeel van BAG Bevragen is de service Bepalen Bronhouder bronhouder. We gaan in dit document in op deze service in een apart hoofdstuk. 1.2 Referentie documentatie Koppelvlakbeschrijving: kopje technische informatie producten Verklarende woordenlijst: kopje Productinformatie Verdiepingsdocument BAG Bevragen: 2 Doelstelling en uitgangspunten 2.1 Doelstelling Met deze dienst kunnen afnemers via een applicatie direct de Landelijke voorziening BAG bevragen. De dienst is ontwikkeld voor regelmatig tot veelvuldig gebruik. BAG bevraging is een Application to Application (A2A) koppeling tussen de Landelijke voorziening BAG en de applicatie van de afnemer. Gegevens kunnen in de afnemersapplicatie worden overgenomen en/of worden gekoppeld met gegevens in de Landelijke voorziening BAG via de object identificatiecodes. Via de dienst bevraging kunnen de producten adresgegevens, gegevens van adresseerbare objecten en pandgegevens worden ontsloten. Daarnaast is aan BAG Bevragen de extra functie Bevragen Bronhouder toegevoegd. 2.2 Uitgangspunten Gegevens conform vorm en inhoud van de grondslagen De vorm (structuur en naamgeving) waarin gegevens uit BAG Verstrekkingen worden aangeboden, voldoet aan de BAG Grondslagen Geen controle op gegevens bij levering Het systeem levert gegevens zonder inhoudelijke controle en controle op consistentie van de gegevens. Eventuele ontbrekende gegevens of inconsistenties in de gegevens in de LV BAG worden meegeleverd in het resultaat aan de afnemer Volgorde waarin objecten en voorkomens geleverd worden De BAG objecten worden in het resultaat van een bevraging in ongesorteerde, dus willekeurige volgorde, geleverd. Versie / 11

5 De voorkomens worden, per BAG object, in chronologische volgorde geleverd, met oplopende Datum begin geldigheid (incl. tijdstip) Compleet gegevensmodel leveren In de te leveren producten worden van de objecten alle gegevens uit het gegevensmodel opgenomen. De geometrische gegevens van ruimtelijke objecten worden alleen geleverd wanneer de gebruiker dat bij de aanvraag heeft aangegeven Formaat van product De producten die via BAG bevraging tot stand komen worden aangeboden in XML formaat, de geometrische gegevens in GML-formaat Gegevensvarianten De dienst Bevraging levert gegevens in alle gegevensvarianten (actueel, peildatum en levenscyclus) Actieve en inactieve gegevens De gegevensvarianten actief en peildatum leveren voor een bevraging alleen actieve voorkomens; de gegevensvariant levenscyclus levert ook inactieve voorkomens Ingang bevraging Voor alle gegevensvarianten geldt dat de primaire ingang voor bevraging bestaat uit het attribuut 'identificatie' van een BAG object. Het is ook mogelijk om te zoeken op andere zoektermen zoals een postcode en een huisnummer of via de naamgeving van een object. Bij de gegevensvarianten actueel en peildatum is het opgeven een datum verplicht Structuur van het product Voor de gegevensvarianten actueel en peildatum worden de gegevens van de gerelateerde gegevens meegeleverd in een productstructuur die bestaat uit de structuur van de relaties uit het BAG-datamodel en waarbij, om redundantie te voorkomen, alleen de identificatie van de objecten is opgenomen. Daarnaast wordt ieder gerefereerd object volledig en uniek opgenomen in het product. Voor de gegevensvariant levenscyclus worden alle voorkomens van zowel het gevraagde object als van gerelateerde objecten geleverd. Hierbij worden de voorkomens op volgorde van tijdvak geleverd Volledigheid en consistentie Elk object waarnaar via een identificatiecode wordt verwezen is aanwezig in het product. Voor gegevensvarianten actueel en peildatum zijn dan de objectgegevens op de gewenste datum opgenomen. Voor gegevensvariant levenscyclus zijn dat alle voorkomens van de objecten waarnaar wordt verwezen. Enige uitzonderingen hierop zijn: Situaties als gevolg van een eventuele fout. Afhankelijk van de fout wordt in bepaalde situaties geen product geleverd, omdat dit product niet samengesteld kan worden. Versie / 11

6 Objecten Als men de actuele situatie van objecten nodig heeft is het mogelijk om het BAG object-id in de afnemersapplicatie op te nemen en deze applicatie de bijbehorende BAG gegevens op te laten halen uit de Landelijke Voorziening BAG. Dit is een toepassing van een bevraging op BAG object-id waarbij de peildatum nu is Zoeken Zoeken op unieke zoekargumenten Via BAG bevragen is het mogelijk om op unieke zoekargumenten te zoeken. Hierbij betreft het steeds een zoekargument dat tot nul of één resultaat kan leiden. Een voorbeeld hiervan is het zoeken op BAG object-id. Zoeken op niet-unieke zoekargumenten Via BAG bevragen is het mogelijk om op niet-unieke zoekargumenten te zoeken. Hierbij betreft het steeds een zoekargument dat tot nul, één of meerdere resultaten kan leiden. Een voorbeeld hiervan is het zoeken op een postcode + huisnummer (bij toevoegingen op het huisnummer worden meerdere resultaten gevonden) en het zoeken op de naamgeving van een object waarbij aan verschillende objecten dezelfde naam is toegekend. 3 Datamodel 3.1 Datamodel schema Onderstaand figuur toont het gegevensmodel van BAG zoals gedefinieerd in de BAG grondslagen: Versie / 11

7 Dit gegevensmodel vormt de basis voor de definities van het XML-formaat waarin de producten van BAG Verstrekkingen worden geleverd. In het verdiepingsdocument [verdieping] staat een uitgebreider model, waarin ook de attributen zijn vermeld. 3.2 Toelichting In het datamodel; dat relevant is voor BAG-bevragen zijn te onderscheiden: De 7 objecttypen van de BAG: Versie / 11

8 woonplaats (WPL), openbareruimte (OPR), nummeraanduiding (NUM), verblijfsobject (VBO), pand (PND), ligplaats (LIG), standplaats (STA). De objecttypen nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats vormen samen de adresgegevens. Adresseerbaar object is een generalisatie van de objecttypen verblijfsobject, ligplaats en standplaats. Een nummeraanduiding hoort bij een adresseerbaar object: ofwel als hoofdadres, ofwel als één van de mogelijke nevenadressen. 3.3 Bronhouder Gemeenten zijn niet als entiteit in het datamodel van de BAG opgenomen. De gemeente is hiermee geen objecttype. De gemeente is als bronhouder wel verantwoordelijk voor de inhoud van de registratie. Omdat de gemeente een fundamentele rol speelt in de BAG registratie, biedt BAG bevragen de mogelijkheid op te vragen welke gemeente in de rol van bronhouder verantwoordelijk is voor een object. 4 Aanroep 4.1 Wijze van activeren De functie BAG Bevragen kan vanuit een applicatie via een webservice worden geactiveerd. Een voorbeeld van een applicatie die gebruik maakt van BAG bevragen is de BAG-viewer. De resultaten van de zoektermen die gebruikers opgeven in de BAG-viewer worden via BAG bevragen opgevraagd bij de LV BAG. Zie verder de bijlagen 1 en 2 voor een beschrijving van de aanroepmogelijkheden. 4.2 Zoekmogelijkheden De volgende vormen van bevraging zijn mogelijk: Bevraging op identificatiecode: Primaire ingang voor het opvragen van gegevens is de identificatiecode van een BAG object. Zoeken Op niet unieke kenmerken: Het systeem biedt zoekmogelijkheden om gegevens van BAG objecten te leveren op basis van kenmerkende (maar niet noodzakelijk unieke) eigenschappen zoals een deel van het adres. Bij het zoeken geldt verder dat het zoeken niet case sensitive is: Bij het zoeken op niet-unieke kenmerken wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters in het zoekcriterium en overeenkomende waardes: KERKWEG = kerkweg Versie / 11

9 5 Productstructuur 5.1 Basiscomponent en gerelateerde componenten Een product bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit productinformatie over het product. Uit deze informatie kan opgemaakt worden om welk product het gaat. Het tweede deel bestaat uit de inhoudelijke BAGinformatie. Dit tweede deel bestaat uit componenten, de voorkomens van het gevraagde object. Een product is altijd een samenstelling bestaande uit productinformatie en een basiscomponent. Dit basiscomponent bestaat uit één of meerdere voorkomen(s) van het gevraagde objecttype. Naast het basiscomponent bestaat het product uit 0..* gerelateerde componenten van andere objecttypes. Ook dit zijn voorkomens. Het aantal gerelateerde componenten hangt af van het aantal gerelateerde objecten. Een bevraging van een woonplaats levert geen gerelateerde componenten op omdat er vanuit woonplaatsen niet naar andere objecten wordt verwezen. In de bijlagen 3A, 3B en 3C is per product de structuur schematisch aangegeven. 5.2 Momentopname versus levenscyclus Deze paragraaf beschrijft op algemene wijze hoe gegevens in de BAG aan elkaar zijn gerelateerd voor informatieproducten. En met name gericht op de verschillen tussen momentopname-producten en levenscyclusproducten: Product op basis van een momentopname: Een doorsnede van de gegevens wordt gemaakt op één datum, te weten de peildatum/actuele datum. Product op basis van levenscyclus: Van een bepaald object wordt de gehele levenscyclus gegeven. De selectie daarbij is niet op basis van een datum of tijdvak. Het product bestaat uit alle objectvoorkomens van alle objecten. De afnemer kan de situatie op ieder moment afleiden. Hiervoor moet deze dan zelf een momentopname afleiden en m.b.v. de objectrelaties uit het datamodel zelf de gegevens aan elkaar relateren en zo een momentopname-structuur invullen. 5.3 Relatieservices op momentopname De relaties tussen de verschillende objecttypen werken in één richting. Vanuit een nummeraanduiding wordt verwezen naar een openbare ruimte, maar andersom niet. Via de relatieservices is het mogelijk in tegengestelde richting de relaties op te vragen. Zo is ook op te vragen wat de openbare ruimtes in een woonplaats en wat de nummeraanduidingen in een openbare ruimte zijn. Per relatie is de selectie ingang altijd alleen de bag identificatie van het object die de relatie in IMBAG bevat. Optioneel kan een peildatum opgegeven worden. Met behulp van de verkregen ID s kunnen dan de gegevens van deze gerelateerde objecten opgevraagd worden. 5.4 Voorkomen redundantie Voor levenscyclus-producten worden alle voorkomens van objecten als een afzonderlijk bestandsdeel van het product geleverd, en wel zodanig dat elk voorkomen slechts éénmaal in het product voorkomt. Voor momentopname-producten zouden dezelfde gegevens vaker in de productstructuur kunnen voorkomen, ware het niet dat de maatregel is genomen om ieder object slechts éénmaal op te nemen. m.a.w.: ook voor momentopname-producten wordt een z.g. 'platte structuur' gehanteerd, waarbij ieder object uniek in het product voorkomt. Versie / 11

10 6 De service bepalen Bronhouder. 6.1 Inleiding Er zijn situaties waarin het wenselijk is te kunnen achterhalen bij welke bronhouder een object hoort. Het kunnen bepalen van de bronhouder is bijvoorbeeld een vereiste om terugmeldingen geautomatiseerd naar de juiste bronhouder te kunnen sturen. Ook voor (gemeentelijke) afnemers kan het handig zijn om te kunnen achterhalen welke bronhouder bij een object hoort. Bij BAG extract leveren wij de GWR tabel. In deze tabel wordt de relatie tussen de woonplaatscode en de gemeentecode geleverd. Aan de hand van deze tabel is via de woonplaats te achterhalen bij welke bronhouder een object hoort. Het Kadaster heeft de service bepalen bronhouder die wordt gebruikt om de bronhouder te bepalen bij terugmeldingen opgenomen in de nieuwste BAG bevragen webservice. Hierdoor is het mogelijk de bronhouder te bepalen via de webservice BAG bevragen. Het resultaat van de service levert de bronhouder uit de BAG als rol. De service levert expliciet niet de gemeente als objecttype. Gemeenten zijn namelijk niet als objecttype in de BAG opgenomen. Werking van de service. Afnemers hebben de keuze uit twee ingangen om de bronhouder te achterhalen. 1. Via het ID van het object 2. Via het coördinaat van de gekozen locatie. Gebruikers die bijvoorbeeld op basis van een postcode en huisnummer willen achterhalen welke bronhouder bij het object horen kunnen via twee bevragingen de bronhouder bepalen. Eerst kan via de postcode en het huisnummer het ID van het object achterhaald worden. Vervolgens kan op basis van dit ID de bronhouder bepaald worden. Bij bevragingen op basis van een PandID of een coördinaat wordt de bronhouder bepaald op basis van geometrische afleiding. Bij overige zoekingangen (het ID van een ander objecttype dan een pand) wordt de bronhouder bepaald op basis van administratieve afleiding. Als een pand op de grens van meerdere gemeenten ligt, dan worden alle gevonden gemeenten als bronhouder geleverd. 6.2 Via het ID van het object De afnemer kan het ID van het object opgeven. De service bepalen bronhouder levert vervolgens de gemeentecode en de gemeentenaam van de verantwoordelijke bronhouder. 6.3 Via een coördinaat Het is mogelijk van een specifieke locatie te achterhalen bij welke bronhouder deze locatie hoort. Dit is bijvoorbeeld nodig om terugmeldingen te kunnen verwerken waarbij wordt teruggemeld dat op een specifieke locatie een object ontbreekt. De service bepalen bronhouder levert vervolgens de gemeentecode en de gemeentenaam van de verantwoordelijke bronhouder. Versie / 11

11 7 Bijlagen Bijlage 1 geeft een schematisch overzicht van de aanroepen: Bijlage 1 Aanroepoverzicht (Hierbij is een apart tabblad opgenomen voor de extra functie Bevragen Bronhouder ) Bijlagen 2A, 2B en 2C beschrijven het resultaat per aanroep. Deze beschrijvingen zijn een aanvulling op het schematische aanroepoverzicht 1: Bijlage 2A Resultaat beschrijving Uniek Zoeken MO. Bijlage 2B Resultaat beschrijving Uniek Zoeken LVC. Bijlage 2C Resultaat beschrijving Niet-uniek Zoeken MO. Bijlagen 3A, 3B en 3C geven de productstructuur in schemavorm: Bijlage 3A Productschemas MO Bijlage 3B Productschemas MO - Relatieservices Bijlage 3C Productschemas LVC Versie / 11

0.1 LV BAG. Informatieproducten. BAG Extract. Datum. 18 december Versie 2.8. DefinitiefICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LV BAG. Informatieproducten. BAG Extract. Datum. 18 december Versie 2.8. DefinitiefICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LV BAG Informatieproducten BAG Extract Datum 18 december 2013 Versie 2.8 DefinitiefICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 2.0 1/7/2009 Kadaster ICT Document

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 Koppelvlak BAG Bevragingen versie 1.3 Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7 Datum 1 mei 2014 Document 2.2 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 01/05/2014 2 van 59 historie datum

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Informatieproducten BAG verstrekking

Informatieproducten BAG verstrekking 0.1 BAG Informatieproducten BAG verstrekking Datum 2 juli 2013 Versie 2.5.2 ConceptRZ Registratieteam 6Landregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 2.0 01/07/2009 2.5 01/09/2009

Nadere informatie

Schema s en services versie 2.0

Schema s en services versie 2.0 0.1 Koppelvlak LVBAG Bevragen Schema s en services versie 2.0 Webservices en berichten: v20150501 op basis van IMBAG 1.0 Datum 1 oktober 2015 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Datum 20 maart 2017 Onderwerp

Datum 20 maart 2017 Onderwerp De BAG viewer stap voor stap Datum Van Kadaster BAG Contactgegevens T (088) 183 34 00 bag@kadaster.nl 1 van 21 1 Inleiding In dit document beschrijven wij aan de hand van schermafbeeldingen welke functionaliteit

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014 BAG BAO Apeldoorn, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders 3 3 Uitkomsten van de analyses 4 4 Conclusies per thema 8 4.1 Nummeraanduiding en postcode 8 4.2

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard versie januari

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Voorbeelden Bestellen BAG extract en BAG compact

Voorbeelden Bestellen BAG extract en BAG compact Uitleg In dit document staan voorbeeld-scenario s voor het bestellen van een BAG extract of BAG compact. Deze voorbeelden maken duidelijk welke standtechnische datum, peildatum en uitvoerdatum gebruikt

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingen in versie 2.01 ten opzichte van versie 2.0 april 2010 Voorwoord In dit document zijn de wijzigingen opgesomd die

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Opdrachtgever Kadaster Datum aanmaak 01-07-2009 Laatste wijziging Status Definitief : 1 van 32 historie Datum Beschrijving Organisatie 01-04-2007 1.0 Producten en dienstencatalogus versie

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december naamgeving openbare ruimte

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december naamgeving openbare ruimte Rob Essers Niek Engelschmanlaan 129 6532 CR Nijmegen 024-355 81 71 rob@gaypnt.demon.nl De Raad van de gemeente Nijmegen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december 2016 Onderwerp naamgeving openbare

Nadere informatie

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen versie 2009 Datum Juli 2009 Colofon Versie 2009 Contactpersoon Y. Ellenkamp Portefeuille Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 Vragen BAG afnemers Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. BAG tool ESRI? Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. open source tool?

Nadere informatie

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, 2016-2017 Kim van Zoonen en Wouter van Andel CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juni, 2017 Inhoud Woningvoorraad Tabel 1 Woningvoorraad naar gemeente,

Nadere informatie

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte BAG Anke Wolters 20 mei 2014 Microdata Regio en Ruimte BAG Basis Registratie Adressen Woonplaats Nummeraanduiding Openbare ruimte Ligplaats Verblijfsobject Standplaats Pand Gebruiksdoel Basis Gebouwen

Nadere informatie

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012 Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd? 8 1.2 Processenhandboek 2012 9 1.3

Nadere informatie

Ervaringen met de BAG

Ervaringen met de BAG Ervaringen met de BAG Basisregistratie adressen en gebouwen landsdekkend in gebruik Hans van Amsterdam Inhoud Ontsluiten BAG extract Geocoderen met BAG vergelijk met ACN Analyse met BAG Floor Space Index

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9 Centraal Bureau voor de Statistiek Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9 1.1 Afleiden van voorraadmutaties Toelichting: Soort: Objecttype: Parameters Inputvariabele(n):

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Use case specification UC10 Tellen mutaties in statistiek Version 1.7

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Use case specification UC10 Tellen mutaties in statistiek Version 1.7 Centraal Bureau voor de Statistiek Vastgoed met BAG Use case specification UC10 Tellen mutaties in statistiek Version 1.7 B. Maandmutaties op de voorraad op (boven)gemeentelijk niveau Nodig: Op de peildatum

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 0.1 Veelgestelde vragen Basisregistraties Adressen en Gebouwen Datum 3 juni 2016 Versie 4.8 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 28/01/2013

Nadere informatie

Specificatie en bijhouding

Specificatie en bijhouding 0.1 BRK-BAG koppeling Specificatie en bijhouding Datum Juni 2016 Versie 2.0 Versiehistorie Versie datum omschrijving 1.0 24/01/2014 Initieel opgezet voortkomend uit de Gebruikershandleiding BRK-BAG koppeltabel,

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ Datum: 18 januari 2010 Bijlage(n): 1. Inleiding Specificatie uitgewerkt als onderdeel van Sectormodel WOZ in samenwerking met BAGleveranciers

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten Functionele Specificatie van GRCcontrol Rieks Joosten (rieks.joosten@tno.nl) 4 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Gemeenschappelijke taal 3 2.1 Automatiseerbare samenhangen...................

Nadere informatie

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Agenda 1. Plan van aanpak 2. Modelgedreven ontwikkeling 3.

Nadere informatie

Samenhang BAG en GBA. Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009

Samenhang BAG en GBA. Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009 Samenhang BAG en GBA Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009 Colofon Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009 Contactpersoon BAG H.G. Spanninga T 070-3399064 Directie informatievoorziening Afdeling Geo Informatie Basisregistraties

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Martijn Klomp Kadaster Martijn Odijk IenM Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Wet AMvB Wet BAG (1 e en 2 e Kamer 7/2/2017) Besluit BAG Regeling Regeling BAG Catalogus BAG (Informatiemodel) (bijlage bij

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017 OVERZICHT 1. Vullen gegevensmagazijnen 2. Slechts één bron voor historische gegevens 3. Herstel fouten in historie gegevensmagazijnen 4. Meeleveren gerelateerden uit gegevensmagazijn 5. Mutatiesoort =

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Ontwerp Zorgadresboek

Ontwerp Zorgadresboek Ontwerp Zorgadresboek Datum: 5 November 203 Publicatie: AORTA 203 (V6.2..0) Inhoudsopgave Inleiding... 4. Doel en scope... 4.2 Doelgroep voor dit document... 5.3 Documenthistorie... 5 2 Kaders en uitgangspunten...

Nadere informatie

RFC Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard)

RFC Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard) RFC Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard) «Objecttype» SUBJECT Naam objecttype Mnemonic objecttype Herkomst objecttype Definitie objecttype Herkomst definitie objecttype SUBJECT SUB

Nadere informatie

BAG 2.0. Kwaliteitsdashboards BAG voor Bronhouders en Afnemers. BAG Kwaliteitsmanagement

BAG 2.0. Kwaliteitsdashboards BAG voor Bronhouders en Afnemers. BAG Kwaliteitsmanagement BAG 2.0 Kwaliteitsdashboards BAG voor Bronhouders en Afnemers BAG Kwaliteitsmanagement Even voorstellen Martijn Klomp, Kadaster Sr. Adviseur Proces- en Productbeheer Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Postcodes en nummeraanduidingen 3

1 Inleiding 2. 2 Postcodes en nummeraanduidingen 3 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting kwaliteitsrapportage september 2015 Inhoud

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN

Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Handleiding voor implementatie WEBSERVICE GEOCODEREN Opgesteld door Bridgis BV Datum 13 september 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Geocoderen 3 2 Bridgis Adreslocaties 3 3 URL 3 4 Functie 3 5 Input en Output 4 5.1

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Handleiding Kadaster ArchiefViewer

Handleiding Kadaster ArchiefViewer Landregistratie en Geografie Materiebeleid PPB Versie 2.0 Auteur(s) Paul Smeets -1- Versie Historie versie datum auteur opmerking 1.0 26-03-2014 Paul Smeets 1.1 10-06-2014 Paul Smeets Enkele kleine aanpassingen

Nadere informatie

W09-17 v0.7 GBA aanpassen voor BAG

W09-17 v0.7 GBA aanpassen voor BAG W09-17 v0.7 GBA aanpassen voor BAG 1 PROBLEEM 1.1 Omschrijving Gemeenten behoren medio 2009 de basisregistratie voor adressen en gebouwen (BAG) te hebben ingericht. Alle bestuursorganen, dus ook de gemeenten,

Nadere informatie

Beheeradvies BasisRegistratie (BRS)

Beheeradvies BasisRegistratie (BRS) Beheeradvies BasisRegistratie (BRS) KONDAR 1 VOORwoord Veel gemeenten in Nederland werken met een midofficesysteem. Lang niet altijd draait dit systeem zoals de gemeente het zou willen. Middels dit document

Nadere informatie

0.1 LV BGT 3.1.2. Releasenotes

0.1 LV BGT 3.1.2. Releasenotes 0.1 LV BGT 3.1.2. Releasenotes Datum 15 april 2016 Inhoudsopgave 1 Release LV BGT 3.1.2.... 3 1.1 Verschil vorige versie... 3 1.2 Opmerkingen en bekende problemen... 7 Versie 3.1.2. 15 april 2016 2 / 7

Nadere informatie

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Adrie Noorlander, SVB-BGT Regisseur SVB-BGT Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator LV Kadaster Kwaliteitszorg en Toezicht BAG en BGT Kwaliteitskader

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015

Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Technische Documentatie TaxatieVoertuig A2SP 2015 Versie Auteur Opmerkingen Datum 1.0 YB Initiële versie 25-06-2015 Inleiding SOAP is op basis van de wsdl redelijk zelf beschrijvend. Dit document richt

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting. Artikel 1

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting. Artikel 1 Algemene toelichting Om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de authentieke basisregistratie adressen en aan de relatie tussen de adressen en de objecten waarnaar zij verwijzen, is deze

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database:

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: Leeswijzer Maatvast Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: gebruiksopp_bn Indicatie of het object is voorzien van een bruto- danwel netto-gebruiksoppervlakte. gebruiksoppervlak_bew

Nadere informatie

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Versie 1.0 Auteur(s) Kadaster (met inhoudelijke instemming van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Status Definitief Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Toegepaste notatiewijzen DLA software

Toegepaste notatiewijzen DLA software Toegepaste notatiewijzen DLA software Bert Dingemans info@dla-architect.nl Inleiding In de DLA Software wordt gebruik gemaakt van een aantal notatiewijzen voor het opstellen van een object- en procesmodel.

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Handleiding BAG Terugmelden

Handleiding BAG Terugmelden Verspreiding Gebruikers BAG Terugmelden historie Datum Opmerking 2 van 10 Inhoudsopgave 1... Inleiding...3 2... Inloggen in Mijn Kadaster...4 2.1... BAG Terugmelden activeren...4 3... Gebruik van het TerugMeldSysteem

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING Stichting GeefGratis GeefSamen via Geef.nl Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.06 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties

Workshop 4 CRAB gebruik. Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties Workshop 4 CRAB gebruik Jan Laporte Relatiebeheerder Dienst Klantenrelaties CRAB workshop - programma Korte inleiding CRAB, producten en diensten Voorbereiding data bestellen Aan de slag! vandaag geen

Nadere informatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gegevenscatalogus BAG datum 10 oktober 2016 versie 0.4 concept 1 Colofon BAG-programma (opdrachtgever) Auteurs Ministerie van Infrastructuur en Milieu Arnoud de Boer

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen Openbaar concept v0.99

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen Openbaar concept v0.99 Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018 Openbaar concept v0.99 Catalogus BAG 2018 Colofon Dit is een uitgave van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water,

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

GEO-informatie bij Politie. Locatieserver 2.0

GEO-informatie bij Politie. Locatieserver 2.0 GEO-informatie bij Politie Locatieserver 2.0 Voorstellen Quita Goede Geo Coordinator, Landelijk Functioneel Beheer Politie Wimfred Grashoff Projectleider Locatieserver 2.0 Vandaag Het belang van GEO-informatie

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013 Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, november 2013 Inhoudsopgave Index van gebeurtenissen 6 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd?... 8 1.2

Nadere informatie

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D et Gegevenshuis Even voorstellen. Bas Kielen Planologisch medewerker/ functioneel beheerder RO Sjef Leenen Paul Martens directeur/secretaris ontwikkelaar

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

0.1 Overzicht issues BRK Levering

0.1 Overzicht issues BRK Levering 0.1 Overzicht issues BRK Levering Datum januari 2017 Versie bijgewerkt t/m 4 januari 2017 DefinitiefMateriebeleid PPBGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave 1 Openstaand... 3 1.1 Levering van

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie