BAG Beheerauditrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAG Beheerauditrapportage"

Transcriptie

1 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies

2 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving /08/2014 geheel omgezet naar Kadaster huisstijl, vorige versie: juli 2014 Versie augustus / 17

3 Inhoudsopgave 1 Toelichting inhoud beheerauditrapportages Inleiding Toelichting Overzicht tellingen Overzicht verdiepte tellingen voor enkele objecttypen (BRON BAG-VS) Openbare ruimte (type) Pand (status) Verblijfsobject (status) Verblijfsobject (gebruiksdoel) Overzicht termijnen Verwerkingstermijn brondocumenten Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie Afhandeling onderzoek Overzicht specifieke tellingen Overzicht maatwerkwaarden Overzicht statuscompleetheid Afhandeling geweigerde berichten Afhandeling terugmeldingen A-selecte steekproef...17 Versie augustus / 17

4 1 Toelichting inhoud beheerauditrapportages 1.1 Inleiding Voor het uitvoeren van de inspectie/audit worden rapportages gebruikt die bij het Kadaster opvraagbaar zijn. Deze beheerauditrapportage bestaat uit een statusrapport en een A-selecte steekproef. In deze toelichting staat beschreven hoe de gegevens in de rapportage tot stand komen. Dit stelt inspecteurs en bronhouders in staat de rapportages beter te gebruiken. Deze toelichting biedt geen antwoord op vragen over de gevolgen van bepaalde cijfers voor de BAG inspectie. Met deze vragen kunt u terecht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via Versie augustus / 17

5 2 Toelichting 2.1 Overzicht tellingen In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van verschillende tellingen op zowel de opgegeven peildatum als gedurende de opgegeven periode. Het overzicht tellingen kent de volgende opbouw: Overzicht tellingen Aantal objecten op peildatum Aantal mutaties gedurende opgegeven periode Telling geconstateerde objecten gedurende opgegeven periode Aantal Nieuw Beëindigd Gemuteerd Bij start % bij start Bij einde % bij einde Gem. duur Woonplaats zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Openbare ruimte zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Nummeraanduiding zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Pand zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Verblijfsobject zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Ligplaats zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Standplaats zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 zzzz9 Aantal objecten op peildatum: Het aantal objecten op de genoemde peildatum betreft het totaal aantal objecten van het betreffende objecttype dat op de genoemde datum niet de status ingetrokken (verblijfsobject, standplaats, ligplaats, woonplaats, openbare ruimte en nummeraanduiding), gesloopt (pand) of niet gerealiseerd (pand en verblijfsobject) had. Objecten die op het moment van het aanmaken van het rapport nog niet in de BAG LV zijn opgenomen worden niet meegeteld. Het moment van aanmaken van de rapportage heeft invloed op de aantallen. Panden die geometrisch (deels) binnen de gemeentegrens liggen worden geteld. Dit betekent dat panden die op een gemeentegrens liggen in de betrokken gemeenten geteld worden. Aantal mutaties gedurende opgegeven periode: Het aantal mutaties gedurende de opgegeven periode betreft het totaal aantal mutaties dat ten aanzien van deze objecttypen heeft plaatsgevonden. Hierbij gaat het om de begindatum geldigheid van het object en niet de datum waarop de gegevens in de BAG LV zijn terecht gekomen. Het totaal aantal voorkomens, waarvan de begindatum in de opgegeven periode ligt, is in principe ook de som van de aantallen in de kolommen nieuw, beëindigd en gemuteerd. 1 Nieuw Het aantal mutaties in de kolom nieuw betreft de telling van de eerste voorkomens van objecten waarvan de begindatum binnen de selectieperiode valt. Dit betekent dat alle eerste voorkomens van objecten die in de periode zijn opgevoerd worden geteld, onafhankelijk van de status die het object heeft. Voorbeeld: Een verblijfsobject dat wordt opgevoerd met de status 'in gebruik (niet ingemeten)', in plaats van 1 Er zijn twee uitzonderingen: 1: Een mutatie waarbij een object dat wordt opgevoerd met een beëindigde status wordt én als nieuw geteld én als beëindigd. In het totaal wordt deze mutatie slechts een keer geteld. 2. Een mutatie waarbij een object met een beëindigde status wordt gemuteerd, wordt niet als gemuteerd geteld. In het totaal wordt deze mutatie wel geteld. In die gevallen is het totaalaantal niet gelijk aan de som van de aantallen in de kolommen nieuw, beëindigd en gemuteerd. De aantallen in de kolommen nieuw en beëindigd is wel juist, zodat altijd duidelijk is hoeveel huidge objecten er in de selectieperiode zijn bijgekomen en afgegaan. Versie augustus / 17

6 'gevormd' wordt wel geteld als nieuw verblijfsobject als dit het eerste voorkomen in de LV BAG is. Ook een pand dat wordt opgevoerd met de status bouw gestart wordt wel geteld als nieuw pand. Een pand dat met status gesloopt wordt opgevoerd, wordt ook geteld als nieuw pand. Beëindigd Het aantal mutaties in de kolom beëindigd betreft de telling van de laatste voorkomens binnen de selectieperiode waarvan de begindatum binnen de selectieperiode ligt, waarbij aan het object de status ingetrokken (verblijfsobject, standplaats, ligplaats, woonplaats, openbare ruimte en nummeraanduiding), gesloopt (pand) of niet gerealiseerd (pand en verblijfsobject) is toegekend. Voorbeeld: Een verblijfsobject dat binnen de selectieperiode gemuteerd wordt van in gebruik naar ingetrokken wordt als beëindigd geteld. Ook een pand dat in de selectieperiode met status gesloopt wordt opgevoerd, wordt geteld als beëindigd. Gemuteerd Het aantal mutaties in de kolom gemuteerd betreft in principe de mutaties die niet als nieuw of beëindigd zijn geteld. Het gaat hierbij dus om de overige mutaties. Telling geconstateerde objecten gedurende opgegeven periode: Het aantal geconstateerde objecten gedurende de opgegeven periode betreft het totaal aantal objecten dat aan het begin en het eind van de opgegeven periode de aanduiding geconstateerd kende. Bij start Het aantal objecten in de kolom bij start betreft het aantal objecten waarvan op de startdatum van de opgegeven periode het attribuut indicatie geconstateerd de waarde J bevatte. % bij start De kolom % bij start bevat het aantal objecten uit de kolom bij start gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op die datum. Bij einde Het aantal objecten in de kolom bij einde betreft het aantal objecten waarvan op de einddatum van de opgegeven periode het attribuut indicatie geconstateerd de waarde J bevatte. % bij einde De kolom % bij einde bevat het aantal objecten uit de kolom bij einde gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op die datum. Gem. duur In de kolom Gem. duur is aangegeven wat de gemiddelde duur is waarop een object de status geconstateerd heeft. Deze berekening vindt uitsluitend plaats over de objecten waarvan gedurende de opgegeven periode het object de status geconstateerd heeft gekregen en deze status weer hebben verloren. 2.2 Overzicht verdiepte tellingen voor enkele objecttypen (BRON BAG-VS) In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van verschillende tellingen op de opgegeven peildatum voor de objecttypen openbare ruimte, pand en verblijfsobject. Het gaat om de overzichten: Openbare ruimte (type) Pand (status) Verblijfsobject (status) Verblijfsobject (gebruiksdoel) Hieronder wordt de opbouw van deze overzichten toegelicht. Versie augustus / 17

7 2.2.1 Openbare ruimte (type) Het overzicht openbare ruimte (type) kent de volgende opbouw: Overzicht openbare ruimte (type) Openbare ruimte (type) Aantal % Aantal zonder nummeraanduidingen Weg zzz9 z9,99% zzz9 Water zzz9 z9,99% zzz9 Spoorbaan zzz9 z9,99% zzz9 Terrein zzz9 z9,99% zzz9 Kunstwerk zzz9 z9,99% zzz9 Landschappelijk gebied zzz9 z9,99% zzz9 Administratief gebied zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut Type openbare ruimte de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal openbare ruimten is het aantal openbare ruimten inclusief de openbare ruimten die de status ingetrokken hebben. Dit aantal hoeft dus niet overeen te komen met het aantal openbare ruimten uit het overzicht tellingen. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum. Aantal zonder nummeraanduiding: Het aantal objecten in de kolom Aantal zonder nummeraanduidingen betreft het aantal openbare ruimten van het betreffende type waaraan geen nummeraanduidingen gerelateerd zijn Pand (status) Het overzicht pand (status) kent de volgende opbouw: Overzicht pand (status) Pand (status) Aantal % Bouwvergunning verleend zzz9 z9,99% Bouw gestart zzz9 z9,99% In gebruik (niet ingemeten) zzz9 z9,99% Pand in gebruik zzz9 z9,99% Sloopvergunning verleend zzz9 z9,99% Pand gesloopt zzz9 z9,99% Pand buiten gebruik zzz9 z9,99% Niet gerealiseerd pand zzz9 z9,99% Totaal zzzz9 Versie augustus / 17

8 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut Pandstatus de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal minus aantal met status pand gesloopt en minus aantal met status niet gerealiseerd pand geeft het aantal panden dat op het overzicht tellingen is afgedrukt. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum Verblijfsobject (status) Het overzicht verblijfsobject (status) kent de volgende opbouw: Overzicht verblijfsobject (status) Verblijfsobject (status) Aantal % Verblijfsobject gevormd zzz9 z9,99% Niet gerealiseerd verblijfsobject zzz9 z9,99% Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) zzz9 z9,99% Verblijfsobject in gebruik zzz9 z9,99% Verblijfsobject buiten gebruik zzz9 z9,99% Verblijfsobject ingetrokken zzz9 z9,99% Totaal zzzz9 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut Verblijfsobjectstatus de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal minus aantal met status niet gerealiseerd verblijfsobject en minus aantal met status verblijfsobject ingetrokken geeft het aantal Verblijfsobjecten dat op het overzicht tellingen is afgedrukt. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum Verblijfsobject (gebruiksdoel) Het overzicht verblijfsobject (gebruiksdoel) kent de volgende opbouw: Versie augustus / 17

9 Overzicht verblijfsobject (gebruiksdoel) Verblijfsobject (gebruiksdoel) Aantal % Aantal nevenadressen woonfunctie zzz9 z9,99% zzz9 bijeenkomstfunctie zzz9 z9,99% zzz9 celfunctie zzz9 z9,99% zzz9 gezondheidszorgfunctie zzz9 z9,99% zzz9 industriefunctie zzz9 z9,99% zzz9 kantoorfunctie zzz9 z9,99% zzz9 logiesfunctie zzz9 z9,99% zzz9 onderwijsfunctie zzz9 z9,99% zzz9 sportfunctie zzz9 z9,99% zzz9 winkelfunctie zzz9 z9,99% zzz9 overige gebruiksfunctie zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Aantal: Het aantal objecten in de kolom Aantal betreft het aantal objecten dat op de genoemde peildatum als waarde van het attribuut gebruiksdoel verblijfsobject de in de eerste kolom opgenomen waarde kende. Het totaal aantal Verblijfsobjecten hoeft niet overeen te komen met het aantal Verblijfsobjecten dat op het overzicht tellingen is afgedrukt. Dit heeft te maken met het verschil in status van de mee te tellen Verblijfsobjecten en met het feit dat een verblijfsobject meerdere gebruiksdoelen kan hebben. %: Het percentage objecten in de kolom % bevat het aantal objecten uit de kolom Aantal gedeeld door het totaal aantal objecten van dit objecttype op de peildatum. Aantal nevenadressen: De in de kolom Aantal nevenadressen opgenomen aantallen nevenadressen betreft het aantal nummeraanduidingen dat gerelateerd is aan verblijfsobjecten met het betreffende gebruiksdoel op basis van het attribuut Aanduiding nevenadressen verblijfsobject. Een nevenadres dat gerelateerd is aan een verblijfsobject met meerdere gebruiksdoelen, wordt meerdere malen getoond (per gebruiksdoel) in het overzicht. Versie augustus / 17

10 3 Overzicht termijnen In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van verschillende berekeningen over de opgegeven periode naar aantallen en termijnen van bepaalde typen mutaties. Het gaat om de overzichten: Verwerkingstermijn brondocumenten Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie Afhandeling onderzoek 3.1 Verwerkingstermijn brondocumenten Met het overzicht verwerkingstermijn brondocumenten wordt inzicht gegeven in de (gemiddelde) duur die is gelegen tussen de brondocumentdatum en het moment waarop de mutatie in de LV BAG is verwerkt gedurende de selectieperiode. Een mutatie wordt geteld als de datum waarop de mutatie in de LV BAG is verwerkt in de selectieperiode valt. Er wordt dus niet naar de begindatum van voorkomens gekeken zodat het aantal mutaties kan afwijken van de aantallen die genoemd zijn bij het overzicht tellingen. Het overzicht kent de volgende opbouw: Verwerkingstermijn brondocumenten Verwerkingstermijn brondocumenten =< 7 dagen % > 7 dagen % Gem.> 7 dg Woonplaats zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Openbare ruimte zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Nummeraanduiding zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Pand zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Verblijfsobject zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Ligplaats zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Standplaats zzz9 z9,99% zzz9 z9,99% zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Voor het bepalen van de verwerkingstermijn wordt gebruik gemaakt van de datum waarop een mutatie is ontvangen door de BAGLV. De voor de gemeente geldende verwerkingstermijn van vier werkdagen vermeerderd met de aanbiedtermijn aan de BAGLV van één werkdag, levert tezamen vijf werkdagen op. De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van kalenderdagen. Om ervoor te zorgen dat de weekeinden worden meegenomen wordt de verwerkingstermijn berekend op basis van zeven dagen. De 7 kalenderdagen betreffen altijd ten hoogste 5 werkdagen en een zaterdag en zondag. In eerste instantie wordt geen rekening gehouden met feestdagen, die het aantal werkdagen zullen verlagen. =< 7 dagen: Het aantal mutaties in de kolom =< 7 dagen betreft het aantal mutaties ten aanzien van het betreffende objecttype waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden binnen de genoemde 7 dagen. %: Het percentage mutaties in de kolom % bevat het aantal mutaties uit de kolom =< 7 dagen gedeeld door het totaal aantal mutaties van dit objecttype gedurende de opgegeven periode Versie augustus / 17

11 > 7 dagen: Het aantal mutaties in de kolom > 7 dagen betreft het aantal mutaties ten aanzien van het betreffende objecttype waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden na de genoemde periode van 7 dagen. %: Het percentage mutaties in de kolom % bevat het aantal mutaties uit de kolom > 7 dagen gedeeld door het totaal aantal mutaties van dit objecttype gedurende de opgegeven periode Gem. > 7 dg: De in de kolom Gem. > 7 dg. opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde verwerkingstijd (in dagen) is van de mutaties waarvan de verwerking heeft plaatsgevonden na de genoemde periode van 7 dagen. Het synchroniseren van voorkomens van met een brondocumentdatum in het verleden, levert een langdurige periode tussen brondocumentdatum en mutatiedatum op. Hierdoor kan het voorkomen dat in deze kolom een hoge waarde is opgenomen. De ID s van de voorkomens die te laat zijn verwerkt, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke voorkomens het gaat. 3.2 Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie Met het overzicht verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie wordt inzicht gegeven in de gemiddelde duur die is gelegen tussen het gereed melden van een pand en de opname van de definitieve geometrie van dat pand. Bij het berekenen van de verwerkingstijd wordt uitgegaan van de begindatum van de voorkomens van het pand. Het overzicht kent de volgende opbouw: Verwerkingstijd definitieve pandgeometrie Verwerkingstijd definitieve pandgeometrie >6 mnd % Gem. >6 mnd Pand zzz9 z9,99% zzz9 > 6 mnd: Het aantal mutaties in de kolom > 6 mnd betreft de telling van het aantal mutaties waarbij de waarde in gebruik (niet ingemeten) meer dan 6 maanden na het ontstaan van deze status wordt vervangen door de waarde in gebruik. In deze telling worden alleen panden meegenomen, die voor de eerste keer tijdens de levenscyclus de status in gebruik krijgen, en waarbij de begindatum in de selectieperiode ligt. Panden die nog een keer de status in gebruik (niet ingemeten) hebben gekregen (vanwege een verbouwing) worden niet (meer) meegenomen in deze telling. %: Het percentage mutaties in de kolom % bevat het aantal mutaties uit de kolom > 6 mnd gedeeld door het totaal aantal mutaties met deze statusovergang gedurende de opgegeven periode. Gem. 6 mnd De in de kolom Gem. > 6 mnd. opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde verwerkingstijd (in maanden) is van de mutaties waarvan de verwerking langer heeft geduurd dan 6 maanden. Dit is dus de gemiddelde tijd van de mutaties die geteld zijn in de eerste kolom. Versie augustus / 17

12 De ID s van de panden waarvan de geometrie te laat is verwerkt, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke panden het gaat. 3.3 Afhandeling onderzoek Met het overzicht afhandeling onderzoek wordt inzicht gegeven in de gemiddelde duur van het onderzoek bij de objecten, die gedurende de selectieperiode in onderzoek geplaatst zijn en uit onderzoek gehaald zijn. Het overzicht kent de volgende opbouw: Afhandeling onderzoek Afhandeling onderzoek Aantal >6 mnd % Gem. Totaal Gem. > 6 mnd Woonplaats zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Openbare ruimte zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Nummeraanduiding zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Pand zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Verblijfsobject zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Ligplaats zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Standplaats zzz9 zzz9 z9,99% zzz9 zzz9 Totaal zzzz9 zzzz9 Aantal: Het aantal genoemd in de kolom Aantal betreft het aantal malen dat objecten van het betreffende objecttype gedurende de opgegeven periode uit onderzoek is gehaald. Een object wordt geteld als de begindatum van het voorkomen dat uit onderzoek is geplaatst binnen de selectieperiode valt. Als een object in de selectieperiode meerdere malen uit onderzoek is gehaald, telt dit als meerdere mutaties. > 6 mnd: Het aantal in de kolom > 6 mnd betreft het aantal malen dat objecten van het betreffende objecttype gedurende de opgegeven periode uit onderzoek zijn gehaald en daar, op basis van de begindatum, langer dan 6 maanden in hebben gestaan. Dit wordt gemeten met behulp van de wijzigingen van het attribuut In onderzoek. %: Het percentage in de kolom % bevat het aantal malen uit de kolom > 6 mnd gedeeld door het aantal uit de kolom Aantal. Gem. totaal: De in de kolom Gem. totaal opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde duur (in maanden) is waarop objecten van het betreffende objecttype de indicatie In onderzoek hebben gekend. Gem. > 6 mnd: De in de kolom Gem. > 6 mnd opgenomen waarde geeft aan wat de gemiddelde duur (in maanden) is waarop objecten van het betreffende objecttype de indicatie In onderzoek hebben gekend, indien dit onderzoek langer dan 6 maanden heeft geduurd. Versie augustus / 17

13 De ID s van de voorkomens die te laat zijn verwerkt, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke voorkomens het gaat. 3.4 Overzicht specifieke tellingen In dit gedeelte van de rapportage wordt een overzicht gegeven van enkele kengetallen met een specifiek karakter. Het bevat voornamelijk overzichten die gedurende de eerste cyclus van beheeraudits relevant zijn. Het gaat om de overzichten: Overzicht maatwerkwaarden Overzicht statuscompleetheid Hieronder wordt de opbouw van deze overzichten toegelicht Overzicht maatwerkwaarden Met het overzicht maatwerkwaarden wordt inzicht gegeven in de mate waarin binnen de registratie nog gebruikt wordt gemaakt van maatwerkwaarden. Het overzicht kent de volgende opbouw: Overzicht maatwerkwaarden Overzicht maatwerkwaarden Aantal Aantal maatwerkwaarden Aantal mutaties bouwjaren zzz9 zzz9 Aantal mutaties pandgeometrie zzz9 Aantal mutaties gebruiksdoel zzz9 Aantal mutaties oppervlakte woningen zzz9 zzz9 Aantal mutaties oppervlakte niet-woningen zzz9 zzz9 Aantal: Het aantal in de kolom Aantal betreft het aantal mutaties die hebben plaatsgevonden gedurende de opgegeven periode ten aanzien van de in de eerste kolom opgenomen mutatiesoort. Het gaat daarbij dus om het aantal mutaties waarbij: het attribuut bouwjaar van bestaande panden is gewijzigd (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw pand wordt opgevoerd); de pandstatus bij bestaande panden (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw pand wordt opgevoerd), gewijzigd is van de waarde in gebruik (niet ingemeten) naar in gebruik ; het attribuut gebruiksdoel van bestaande verblijfsobjecten is gewijzigd (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw verblijfsobject wordt opgevoerd); het attribuut oppervlakte is gewijzigd van verblijfsobject met het gebruiksdoel woondoeleinden (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw verblijfsobject wordt opgevoerd); het attribuut oppervlakte is gewijzigd van verblijfsobject met een ander gebruiksdoel dan het gebruiksdoel woondoeleinden (dus niet de mutaties waarbij een geheel nieuw verblijfsobject wordt opgevoerd). Aantal maatwerkwaarden: Versie augustus / 17

14 De in de kolom Aantal maatwerkwaarden opgenomen waarde geeft aan hoeveel objecten er op de opgegeven peildatum bestaan, die voor het betreffende attribuut een maatwerkwaarde bevatten, zoals deze door gemeenten zijn gehanteerd: voor ontbrekende bouwjaren wordt de maatwerkwaarde 9999 opgenomen; voor ontbrekende oppervlakten wordt de maatwerkwaarde opgenomen. Bij het bepalen van het aantal maatwerkwaarden, worden de VBO s met een historische status op de opgegeven peildatum niet meegenomen. De VBO s met de status niet gerealiseerd verblijfsobject of verblijfsobject ingetrokken blijven dus buiten beschouwing in de telling van het aantal maatwerkwaarden Overzicht statuscompleetheid Met het overzicht statuscompleetheid wordt inzicht gegeven in de mate waarin gemeenten de status bouw gestart van panden bijhouden. Het overzicht kent de volgende opbouw: Overzicht statuscompleetheid Overzicht statuscompleetheid Aantal Pand zzz9 Toelichting: Het aantal in de kolom Aantal betreft het aantal panden waarbij gedurende de opgegeven periode de pandstatus bouw gestart is overgeslagen. Hierbij worden alleen panden geteld die zijn opgevoerd met de status bouwvergunning verleend. Een geconstateerd pand dat wordt opgevoerd met status in gebruik wordt bijvoorbeeld niet meegeteld. De ID s van de panden die niet statuscompleet zijn, zijn in een aparte bijlage bij de rapportage opgenomen, zodat duidelijk is om welke panden het gaat. Versie augustus / 17

15 4 Afhandeling geweigerde berichten Met het overzicht afhandeling geweigerde berichten wordt inzicht gegeven in het aantal door de BAGLV geweigerde berichten en het totaal aantal aangeboden berichten in de periode. Het overzicht kent de volgende opbouw: Afhandeling geweigerde berichten Afhandeling geweigerde berichten Aantal geweigerd Totaal aantal woonplaats zz9 zzz9 openbare ruimte zz9 zzz9 nummeraanduiding zz9 zzz9 pand zz9 zzz9 verblijfsobject zz9 zzz9 ligplaats zz9 zzz9 standplaats zz9 zzz9 overig zz9 zzz9 Totaal zzz9 zzzz9 Steekproef van geweigerde berichten <<bericht identificatie>> <<bericht identificatie>> Toelichting: Het aantal in de kolom Aantal geweigerd betreft het aantal berichten dat gedurende de opgegeven periode is geweigerd. Het aantal in de kolom Totaal aantal betreft het aantal berichten dat gedurende de periode is binnengekomen. Uit het aantal geweigerde berichten wordt een steekproef getrokken van 10% van het aantal. Met een maximum van 100. De berichtidentificaties van deze berichten worden opgesomd. In de bijlage is een overzicht van alle geweigerde berichten in de selectieperiode opgenomen. Hierbij staan van de berichten die zijn aangeboden via het laatste koppelvlak ook objectid s vermeld en de foutcode waarmee het bericht is afgekeurd. Dit maakt het eenvoudiger om het geweigerde bericht terug te vinden. Bij een samenwerkingsverband waarbij gebruik gemaakt wordt van één certificaat, worden de berichten van alle gemeenten meegeteld die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Het overzicht in de bijlage zorgt ervoor dat aan de hand van de objectid s nagegaan kan worden welke gemeente de berichten heeft verstuurd. Aangezien het oude koppelvlak in juni 2012 is uitgeschakeld, worden in elk geval de objectid s van de geweigerde berichten vanaf juni 2012 getoond voor zover objectid s zijn opgenomen in deze berichten. Bij de berichtid s van de berichten die zijn afgekeurd vanwege het ontbreken van een objectid in het bericht, zijn geen objectid s opgenomen in de bijlage. Versie augustus / 17

16 5 Afhandeling terugmeldingen Pas wanneer het mogelijk is terugmeldingen op de BAG te doen via digimelding, kunnen er cijfers worden geleverd over de afhandeling van terugmeldingen. Versie augustus / 17

17 6 A-selecte steekproef De omvang van deze steekproef wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel: Aantal mutaties in objecten in de periode waarover de audit zich uitstrekt Omvang van de steekproef 25 of minder mutaties Alle mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties of meer mutaties 100 Voor de selectie die voortkomt uit deze steekproef geldt dat van alle zeven objecttypen die in de BAG voorkomen (woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, verblijfsobject, standplaats en ligplaats, er ten minste één mutatie in de selectie is opgenomen. Alleen indien in de opgegeven periode geen mutaties van een bepaald objecttype hebben plaatsgevonden wordt dit objecttype buiten de steekproef gehouden. Zo ligt het voor de hand dat er geen wijzigingen in de geregistreerde woonplaatsen zijn doorgevoerd. Mutaties liggen in de opgegeven selectieperiode als de verwerkingsdatum van de mutatie in LV BAG in de selectieperiode ligt. Eerst worden van elk van de objecten aselect twee mutaties geselecteerd. De rest van de steekproef wordt als volgt opgebouwd: voor 20% worden aselect mutaties op panden uit de BAG getrokken, voor 20% worden mutaties op verblijfsobjecten met de gebruiksfunctie woonfunctie uit de BAG getrokken en voor 20% worden mutaties op verblijfsobjecten met een gebruiksfunctie anders dan woondoeleinden uit de BAG getrokken. Ten slotte worden er onafhankelijk van de verblijfsobjecten voor 40% nummeraanduidingen getrokken die in de periode zijn gemuteerd (totaal 40%). Bij het bepalen van de aantallen wordt naar boven toe afgerond om gehele getallen te krijgen. Versie augustus / 17

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte BAG Anke Wolters 20 mei 2014 Microdata Regio en Ruimte BAG Basis Registratie Adressen Woonplaats Nummeraanduiding Openbare ruimte Ligplaats Verblijfsobject Standplaats Pand Gebruiksdoel Basis Gebouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Use case specification UC10 Tellen mutaties in statistiek Version 1.7

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Use case specification UC10 Tellen mutaties in statistiek Version 1.7 Centraal Bureau voor de Statistiek Vastgoed met BAG Use case specification UC10 Tellen mutaties in statistiek Version 1.7 B. Maandmutaties op de voorraad op (boven)gemeentelijk niveau Nodig: Op de peildatum

Nadere informatie

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014 BAG BAO Apeldoorn, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders 3 3 Uitkomsten van de analyses 4 4 Conclusies per thema 8 4.1 Nummeraanduiding en postcode 8 4.2

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda Opleiding De BAG de baas DAG 3 21 juni 2013 Gouda Programma Dag 3 9:00 Samenvatting en beantwoording vragen n.a.v. dag 2 10:00 Kwaliteit van de BAG BAG Inspectie (Beheeraudit) Pauze Rollenspel Inspectie

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9 Centraal Bureau voor de Statistiek Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9 1.1 Afleiden van voorraadmutaties Toelichting: Soort: Objecttype: Parameters Inputvariabele(n):

Nadere informatie

Verificatiepunt Verplicht / Gewenst Verificatiepunten bestandscontroles 5.2.1 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Gilze en Rijen

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Gilze en Rijen N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Datum 20 maart 2017 Onderwerp

Datum 20 maart 2017 Onderwerp De BAG viewer stap voor stap Datum Van Kadaster BAG Contactgegevens T (088) 183 34 00 bag@kadaster.nl 1 van 21 1 Inleiding In dit document beschrijven wij aan de hand van schermafbeeldingen welke functionaliteit

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum bij hun gemeente op 3 september

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Ervaringen met de BAG

Ervaringen met de BAG Ervaringen met de BAG Basisregistratie adressen en gebouwen landsdekkend in gebruik Hans van Amsterdam Inhoud Ontsluiten BAG extract Geocoderen met BAG vergelijk met ACN Analyse met BAG Floor Space Index

Nadere informatie

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen versie 2009 Datum Juli 2009 Colofon Versie 2009 Contactpersoon Y. Ellenkamp Portefeuille Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012 Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd? 8 1.2 Processenhandboek 2012 9 1.3

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel N I V O CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 0.1 Veelgestelde vragen Basisregistraties Adressen en Gebouwen Datum 3 juni 2016 Versie 4.8 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 28/01/2013

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Papendrecht. 8 juli 2014

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Papendrecht. 8 juli 2014 N IVO C O N T R O L E I N S P E C T I E AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (-1- wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum bij hun gemeente op 14 mei 2014

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Wijdemeren 3 februari 2014 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Cuijk

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Cuijk Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), nnet bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010, 044).

Nadere informatie

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard versie januari

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

BIJLAGE INSPECTIERAPPORTAGE BAG GEMEENTE ZOETERMEER Verificatiepunt bestandscontroles 1 Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processenverbaal van constatering alsmede schriftelijke

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Postcodes en nummeraanduidingen 3

1 Inleiding 2. 2 Postcodes en nummeraanduidingen 3 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting kwaliteitsrapportage september 2015 Inhoud

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013 Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, november 2013 Inhoudsopgave Index van gebeurtenissen 6 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd?... 8 1.2

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen bij hun gemeente op 18 november

Nadere informatie

N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT

N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Oosterhout. 17 mei 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Oosterhout. 17 mei 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Oosterhout 17 mei 2013 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld bij hun gemeente op 17 maart

Nadere informatie

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding)

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 1 Gegevens van de aanvrager 1a Naam en voorletters man vrouw 1b Correspondentieadres 1c Postcode en woonplaats 1d Telefoonnummer 1e E-mailadres Bent u de eigenaar

Nadere informatie

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingen in versie 2.01 ten opzichte van versie 2.0 april 2010 Voorwoord In dit document zijn de wijzigingen opgesomd die

Nadere informatie

Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard

Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard versie juni 2017 Blad 1 van 10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard 3 2.1 Thema s... 3 2.2 Rapportages van een thema... 4 2.3 Detailinformatie objecten

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Renswoude 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december naamgeving openbare ruimte

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december naamgeving openbare ruimte Rob Essers Niek Engelschmanlaan 129 6532 CR Nijmegen 024-355 81 71 rob@gaypnt.demon.nl De Raad van de gemeente Nijmegen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 25 december 2016 Onderwerp naamgeving openbare

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn bij hun gemeente op 14

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijnwaarden bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Bronckhorst 28 januari 2015 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support

BGT Contactdag Noord Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen VGI-Support Gemeente Brummen Brummen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 20.893 inwoners en heeft een oppervlakte van 85,05 km² De hoofdplaats is Brummen,

Nadere informatie

Logboek Maatwerkafspraak bag, ontbrekende bouwjaren en oppervlakten

Logboek Maatwerkafspraak bag, ontbrekende bouwjaren en oppervlakten Logboek Maatwerkafspraak bag, ontbrekende bouwjaren en oppervlakten Gemeente Asten en Someren Versie : 1.2 Datum : maandag 18 april 2011 Inventarisatie : Stevan Leppink en Dave Driessen (bag-beheerders

Nadere informatie

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT BGT-contactdagen najaar 2017 Inhoud Samenhang en Doorontwikkeling BAG en BGT Bijhouding geometrie BAG en BGT Relatie BAG en BGT Stelsel Relatie BAG en BGT Verschil

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch bij hun gemeente op 12

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel bij hun gemeente op 11 december

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Barneveld. 25 september 2013

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Barneveld. 25 september 2013 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Barneveld 25 september 2013 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

NCONTROLE INSPECTIE. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Rotterdam. Inspectiedatum: Status: Kenmerknummer: 18 maart 2014 definitief 0599

NCONTROLE INSPECTIE. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Rotterdam. Inspectiedatum: Status: Kenmerknummer: 18 maart 2014 definitief 0599 NCONTROLE voau DIT INSPECTIE Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Rotterdam Inspectiedatum: Status: Kenmerknummer: 18 maart 2014 definitief 0599 Stichting NIVO Accreditatienummer: 1270 IHOPECTIE RvA

Nadere informatie

Verantwoordelijk/beslissingsbevoegd Teamcoordinator Ruimte. Proceseigenaar BAG. Uitvoerders Teamcoordinator Ruimte (TCR) Inspecteur BWT BAG beheer

Verantwoordelijk/beslissingsbevoegd Teamcoordinator Ruimte. Proceseigenaar BAG. Uitvoerders Teamcoordinator Ruimte (TCR) Inspecteur BWT BAG beheer Verantwoordelijk/beslissingsbevoegd Teamcoordinator Ruimte Proceseigenaar BAG Uitvoerders Teamcoordinator Ruimte (TCR) Inspecteur BWT BAG beheer Doel De BAG Actueel, Betrouwbaar en Compleet houden. Documenten

Nadere informatie

www.pwc.nl Gemeente Tilburg BAG-inspectie 1 e ronde 12 december 2013 2013-1668/ADB/hh/ez/ms

www.pwc.nl Gemeente Tilburg BAG-inspectie 1 e ronde 12 december 2013 2013-1668/ADB/hh/ez/ms www.pwc.nl Gemeente Tilburg BAG-inspectie 1 e ronde 12 december 2013 2013-1668/ADB/hh/ez/ms Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Uitvoering inspectie 3 1.3. Conclusies algemeen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel bij hun gemeente op 2 december

Nadere informatie

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen r Q U A L I T Y A S S U R A N C E Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Capelle aan den IJssel. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Capelle aan den IJssel. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Capelle aan den IJssel 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Harlingen Datum inspectie : 16 december 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification B.. Naam leadinspecteur : de heer R. Koster Eventuele andere inspecteurs

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Arnhem 20 5-10099393

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Arnhem 20 5-10099393 20 5-10099393 N IVO Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Ridderkerk

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Ridderkerk Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008,39 {+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010,044).

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Haarlemmermeer

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Haarlemmermeer Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010, 044).

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo bij hun gemeente op 2 oktober 2014

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen bij hun gemeente op 21 oktober 2014

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Steenbergen. 19 februari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Steenbergen. 19 februari 2015 1500753 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Steenbergen 19 februari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag, van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT

N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT N IVO Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (-1- wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010,

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Leeuwarderadeel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Pijnacker-Nootdorp > DEKRA Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Pijnacker-Nootdorp Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Dinkelland. 29 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Dinkelland. 29 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Dinkelland 29 januari 2015 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, 2016-2017 Kim van Zoonen en Wouter van Andel CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juni, 2017 Inhoud Woningvoorraad Tabel 1 Woningvoorraad naar gemeente,

Nadere informatie

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database:

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: Leeswijzer Maatvast Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: gebruiksopp_bn Indicatie of het object is voorzien van een bruto- danwel netto-gebruiksoppervlakte. gebruiksoppervlak_bew

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ Datum: 18 januari 2010 Bijlage(n): 1. Inleiding Specificatie uitgewerkt als onderdeel van Sectormodel WOZ in samenwerking met BAGleveranciers

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck bij hun gemeente op 18 december

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Lloyd's Register LRQA Rapportnummer: RQA19832188/0039 Datum rapport: 19 december 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen bij hun gemeente op 8 april 2014

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Coevorden

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Coevorden .5J_ B O B E L D I J C K Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (H- wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 juni 2013

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 juni 2013 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 juni 2013 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het uitgevoerde inspectieonderzoek op 8 april 2013, in

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Beek

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Beek Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010, 044).

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Tubbergen. 29 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Tubbergen. 29 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Tubbergen 29 januari 2015 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo te Venlo. Verstrekt ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo te Venlo. Verstrekt ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Deloitte Deloitte Accountants B.. Sint nsweg 20 5928 RC enlo Postbus 236 5900 AE enlo Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889989 www.deloitte.nl Assurance-rapport Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Nieuwe opzet vastgoedstatistieken op basis van de BAG A. Algemeen

BIJLAGE 1 Nieuwe opzet vastgoedstatistieken op basis van de BAG A. Algemeen BIJLAGE 1 Nieuwe opzet vastgoedstatistieken op basis van de BAG A. Algemeen Het CBS ontleent met ingang van het statistiekjaar 2012 een groot deel van de benodigde vastgoedgegevens aan de Landelijke Voorziening

Nadere informatie

N ivo. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Utrecht

N ivo. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Utrecht N ivo CONTROLE INSPECTIE - AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Bobeldijck Inspectierapportage. Inspectie BAG-beheer. Gemeente Voerendaal

Bobeldijck Inspectierapportage. Inspectie BAG-beheer. Gemeente Voerendaal B O B E L D I J C K Inspectierapportage F 740 26-08-2011 Directeur Bobeldijck Inspectierapportage Inspectie BAG-beheer Gemeente Voerendaal Kenmerk: 0986 Rapportagedatum: 10 december 2012 Inspectie-instelling:

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik bij hun gemeente op 20 maart 2013

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Rapport Vooronderzoek Transformaties op de woningmarkt

Rapport Vooronderzoek Transformaties op de woningmarkt Rapport Vooronderzoek Transformaties op de woningmarkt w Erna van der Wal, Henrico Witvliet, Anke Wolters en Harry Jansen CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 0.1 Veelgestelde vragen Basisregistraties Adressen en Gebouwen Datum 21 januari 2014 Versie 1.8 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Aalten. 29 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Aalten. 29 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Aalten 29 januari 2015 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom > DEKRA Her-inspectierapportage Wet BAG Gemeente Hillegom Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

Nadere informatie

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport:

WONINGRAPPORT. Adres: Datum aanmaak rapport: WONINGRAPPORT Adres: Datum aanmaak rapport: juni 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Kadastrale informatie 1.1. Situatiekaart 1.2. Kadastraal bericht object 1.3. Uittreksel kadastrale kaart 2. Gegevens woning

Nadere informatie

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl)

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl) > DEKRA Inspectierapportage Wet BAG Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl) Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen M Q U A L I T Y A S S U R A N C E Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel

Nadere informatie