1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:"

Transcriptie

1 Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten; - sluimerende WOZ-objecten; - nieuwbouw. (dit betreft gebruikscodes 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31, 40 en 90) Exclusief - bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond - openbare wegen (gebruikscode 80) 2 1a Vermeld de maand waarin de mutatie door het Kadaster is geregistreerd. Bijvoorbeeld: een kadastrale mutatie is in mei van kracht geworden en door het Kadaster geregistreerd. In juni is deze door het Kadaster geleverd aan de gemeente en in juli is deze kadastrale mutatie door de gemeente verwerkt in de WOZ-administratie. Vul dan "mei" in. Indien de kadastrale mutaties van juni volledig zijn verwerkt en die van juli slechts gedeeltelijk, vul dan in "juni". 3 1c De meest actuele versie van het beoordelingsprotocol is te vinden op de site Wanneer een onderzoek is gedaan aan de hand van eigen query's, kan de datum van dit onderzoek worden weergegeven mits de diverse onderwerpen in het beoordelingsprotocol aansluiting Basisregistratie Kadaster voldoende aan het licht zijn gekomen. 4 1d De vastlegging kan diverse vormen hebben. Er kan sprake zijn van een vastlegging op papier, maar ook het digitaal bewaren van de resultaten van uitgevoerde query's kan als vastlegging worden aangemerkt, mits ook helder is tot welke conclusies deze query's hebben geleid. 5 1 e Dit betreft de totaaltelling van de kadastrale oppervlakte van alle actuele gehele percelen binnen de gemeente. Dit betreft zowel de gehele kadastrale percelen die niet gesplitst zijn in deelpercelen (geen affiliatie) als de gehele kadastrale percelen die wel gesplitst zijn in deelpercelen (wel affiliatie).

2 6 1f In de totaaltelling van de grondoppervlakte van alle WOZ-objecten die geleverd worden aan de afnemers worden meegeteld: - objecten waarvoor WOZ-beschikking is verzonden (de WOZ-objecten waarvoor een "80-record" bestaat); - geblokkeerde objecten (de WOZ-objecten met een blokkeringscode ongelijk aan "00"); - sluimerende WOZ-objecten (de WOZ-objecten met een gebruikscode "90"); - uitgezonderde gebouwde objecten (bijvoorbeeld kerken, waterzuiveringsinstallaties, etc., dit zijn WOZ-objecten met een code "G" voor gebouwd (of "B"), geen blokkering en een vastgestelde waarde "0". Van elk van deze objecten wordt het gegeven Grondoppervlakte meegeteld om de totale grondoppervlakte van alle WOZ-objecten te krijgen. 7 1g De uitgezonderde ongebouwde WOZ-objecten behoeven niet in de Basisregistratie WOZ te worden vastgelegd en worden niet aan de afnemers geleverd. De gemeente kan deze uitgezonderde ongebouwde WOZ-objecten op verschillende manieren registreren en bewaken. Afhankelijk van de wijze van registratie (in WOZ-objectenbestand, in GISpakket, in afzonderlijk database of spreadsheet) zal de gemeente op één of andere manier moeten beoordelen welke "uitzondering" van toepassing is en of deze uitzondering nog steeds van toepassing is. Afhankelijk van de wijze van registreren kan de gemeente deze totaaltelling maken. Wanneer deze uitgezonderde ongebouwde WOZobjecten in het WOZ-objectenbestand zijn vastgelegd (met gebruikscode "80"), dan kan een totaaltelling worden gemaakt van het gegeven Grondoppervlakte. Bij andere wijzen van vastlegging zal de gemeente de kadastrale oppervlakte van de desbetreffende (delen van) kadastrale percelen moeten optellen.

3 8 1h Gevraagd wordt naar de totale fysieke oppervlakte binnen de gemeentegrenzen. Hierin kan ook wateroppervlakte betrokken zijn. Wanneer de gemeente beschikt over een GIS-omgeving waarin grootschalige basiskaarten, kadastrale kaarten en WOZ-kaarten zijn opgenomen, dan kan deze oppervlakte relatief eenvoudig worden afgelezen uit de grootschalige kaart. Ook het CBS publiceert gegevens over de oppervlakte van elke gemeente. Deze door het CBS vastgestelde oppervlakte wordt onder andere gebruikt voor het bepalen van de uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. 9 2b Vermeld de maand van afronding van de bouw en niet van de verwerking in de WOZ-administratie. Bijvoorbeeld: indien u in maart 2014 de (ver)bouw mutaties heeft verwerkt die in januari 2014 waren afgerond vult u in "januari 2014". De eventuele nieuwe waarde hoeft nog niet bepaald en verwerkt te zijn Actieve verblijfsobjecten in de BAG zijn de verblijfsobjecten met een status: "verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)" of "verblijfsobject in gebruik". Voor nadere informatie zie het Beoordelingsprotocol aansluiting Basisregistraties adressen en gebouwen op de site 19 Actieve panden in de BAG zijn de panden met een status; "bouw gestart", "pand in gebruik (niet ingemeten)", "pand in gebruik" of sloopvergunning verleend. In deze vraag zijn uitsluitend de "bijgebouwen" van belang, dus panden in de BAG waarin zich geen verblijfsobject bevindt. Voor nadere informatie zie het Beoordelingsprotocol aansluiting Basisregistraties adressen en gebouwen op de site I a Vermeld de maand waarin de transactie plaats heeft gevonden. Verwerken betekent voor deze vraag dat u de gegevens heeft verwerkt in uw registratie van marktgegevens inclusief de relatie naar het betrokken WOZ-object (de betrokken WOZ-objecten). Verwerking hoeft nog niet te betekenen dat de marktgegevens volledig zijn geanalyseerd.

4 22 3-I b Vermeld de maand waarin de transacties hebben plaatsgevonden. Geanalyseerd betekent dat alle stappen zoals beschreven in de Waarderingsinstructie zijn doorlopen b i Gevraagd wordt naar het totaal aantal objecten waarvoor nog beschikkingen moeten worden verzonden. Het gaat alleen om die objecten, waarvoor in het geheel nog geen beschikking is verzonden. Indien bijvoorbeeld voor 100 winkelunits de beschikking aan de huurder nog verzonden moet worden, maar de eigenaar heeft al wel de WOZbeschikking ontvangen, worden deze 100 winkelunits niet in het antwoord van deze vraag meegeteld. Indien als gevolg van een vernietiging van een beschikking een nieuwe beschikking voor een object verzonden moet worden telt dit object wel mee bij deze vraag. Vermeld het aantal WOZ-objecten dat ook daadwerkelijk een beschikking moet krijgen. 32 6b ii b Deze vraag heeft betrekking op het aantal ontvangen bezwaarschriften, maar telt het aantal WOZ-objecten waarvoor bezwaar is gemaakt. Het aantal objecten onder bezwaar kan kleiner zijn dan het aantal bezwaarschriften (wanneer eigenaar en gebruiker beiden afzonderlijk bezwaar hebben gemaakt voor hetzelfde object), maar kan ook groter zijn dan het aantal bezwaarschriften (wanneer bijvoorbeeld een woningcorporatie voor een aantal woningen in één bezwaarschrift bezwaar heeft aangetekend). Hierbij is wel van belang dat goed bekeken wordt op welke WOZ-objecten het bezwaar betrekking heeft. Bijvoorbeeld wanneer een corporatie voor 1000 woningen een WOZbeschikking heeft ontvangen, betekent het indienen van een bezwaarschrift door deze corporatie niet automatisch dat alle 1000 woningen onder bezwaar komen. De gevraagde aantallen betreffen het aantal WOZ-objecten (woningen respectievelijk niet-woningen) waarvan een status beschikking in de Basisregistratie WOZ is vastgelegd (en via Stuf-WOZ geleverd is of geleverd moet worden) met de waarde "10: bezwaar ingediend", "11: bezwaar afgehandeld, beschikking gehandhaafd" of "12: bezwaar afgehandeld, vastgestelde waarde veranderd".

5 34 7c i Dit betreft het aantal WOZ-objecten (woningen respectievelijk nietwoningen) waarvoor het bezwaar nog niet is afgehandeld. Dit betreft dus WOZ-objecten waarvoor de laatste "status beschikking" die in de Basisregistratie WOZ is vastgelegd (en met behulp van Stuf-WOZ geleverd is of geleverd moet worden) de waarde "10: bezwaar ingediend" heeft. 35 7d i Deze telling kan worden afgeleid uit het gegeven "datum status", zoals die wordt vastgelegd in de Basisregistratie WOZ (en via Stuf-WOZ wordt geleverd aan de afnemers). Geteld wordt het aantal objecten (woningen, respectievelijk nietwoningen), dat in de Basisregistratie WOZ op 1 januari van het genoemde jaar een "status beschikking" had met de waarde "10: bezwaar ingediend". 36 Deze telling kan worden afgeleid uit het gegeven "datum status", zoals die wordt vastgelegd in de Basisregistratie WOZ (en via Stuf-WOZ wordt geleverd aan de afnemers). Geteld wordt het aantal objecten (woningen, respectievelijk nietwoningen), dat in de Basisregistratie WOZ op 1 januari van het genoemde jaar een "status beschikking" had met de waarde "10: bezwaar ingediend", terwijl bij deze status een "datum status" is vastgelegd die is gelegen na 15 november van het genoemde jaar "Niet tijdig" heeft hierbij betrekking op de bezwaren die op 1 januari nog niet waren afgerond, maar wel voor 15 november waren ingediend

6 46 7d ii Deze telling kan worden afgeleid uit het gegeven "datum status", zoals die wordt vastgelegd in de Basisregistratie WOZ (en via Stuf-WOZ wordt geleverd aan de afnemers). Geteld wordt het aantal objecten (woningen, respectievelijk nietwoningen), waarvan het verschil tussen "datum status" behorend bij de "status beschikking" met waarde "11: bezwaar afgehandeld, beschikking gehandhaafd", "12: bezwaar afgehandeld, vastgestelde waarde veranderd" of "02: vernietiging beschikking" en de "datum status" behorend bij de "status beschikking" met waarde "10: bezwaar ingediend", minder bedraagt dan het aantal gevraagde maanden. Indien voor het object meerdere WOZ-beschikkingen zijn verzonden (meerdere belanghebbenden en/of medebelanghebbenden) is van belang dat de vergelijking van "status beschikking" en "datum status" geschiedt voor dezelfde belanghebbende. 47 7d iii De berekening van dit kengetal kan worden afgeleid uit het gegeven "datum status", zoals die wordt vastgelegd in de Basisregistratie WOZ (en via Stuf-WOZ wordt geleverd aan de afnemers). Voor de objecten (woningen, respectievelijk niet-woningen) waarvoor de afhandeling van een bezwaar gereed is, wordt het verschil tussen de "datum status" behorend bij de "status beschikking" met waarde "11: bezwaar afgehandeld, beschikking gehandhaafd", "12: bezwaar afgehandeld, vastgestelde waarde veranderd", of "02: vernietiging beschikking" en de datum status" behorend bij de "status beschikking" met waarde "10: bezwaar ingediend" bepaald. De aldus berekende afhandelingstermijn per object wordt gemiddeld voor alle woningen, respectievelijk alle niet-woningen e i De tellingen genoemd bij 48 t/m 54 kunnen worden afgeleid uit de 49 7 e ii 50 7 e iii 51 7 e iv 52 7 e iv 53 7 e iv 54 7 e v Basisregistratie WOZ (code "status beschikking", zoals deze ook via Stuf- WOZ levering aan de afnemers is geleverd). Van belang is of voor dit object de genoemde status beschikking voor deze waardepeildatum ooit heeft gegolden. Dit hoeft niet de actuele status beschikking te zijn, want het is mogelijk dat inmiddels een beroepsprocedure is gestart of afgerond. De uitsplitsing van de verschillende soorten vernietiging kan niet direct worden afgeleid uit de Basisregistratie WOZ. Dit onderscheid is wel van belang voor de planning en bewaking van de voortgang van de werkzaamheden. Een vernietiging in verband met een verkeerde belanghebbende vergt relatief weinig werk voor herstel (achterhalen van juiste belanghebbende), waarna WOZ-beschikking en aanslag opnieuw kan worden verzonden. Bij onjuiste afbakening zal niet alleen de afbakening in de administratie aangepast moeten worden, maar zal ook een nieuwe waarde moeten worden bepaald voor de wel juist afgebakende objecten

7 56 7 e vii Bij deze vraag worden alleen meegenomen de WOZ-objecten (woningen, respectievelijk niet-woningen) die nu een status beschikking 12 (bezwaar afgehandeld, vastgestelde waarde veranderd) of 13 (waarde ambtshalve verminderd) hebben of deze status voor deze waardepeildatum hebben gehad, voorafgaand aan een eventuele beroepsprocedure. Bij deze vraag wordt voor de genoemde WOZ-objecten de vastgestelde waarden opgeteld, zoals deze oorspronkelijk op de WOZ-beschikking is bekend gemaakt e viii Bij deze vraag worden alleen meegenomen de WOZ-objecten (woningen, respectievelijk niet-woningen) die nu een status beschikking 12 (bezwaar afgehandeld, vastgestelde waarde veranderd) of 13 (waarde ambtshalve verminderd) hebben of deze status voor deze waardepeildatum hebben gehad, voorafgaand aan een eventuele beroepsprocedure. Bij deze vraag wordt voor de genoemde WOZ-objecten de vastgestelde waarden opgeteld, zoals deze is vastgesteld in de uitspraak op bezwaar of na ambtshalve vermindering. 58 7f De gevraagde aantallen betreffen het aantal WOZ-objecten (woningen respectievelijk niet-woningen) waarvan een "status beschikking" in de Basisregistratie WOZ is vastgelegd (en via Stuf-WOZ geleverd is of geleverd moet worden aan de afnemers) met de waarde "20: beroep aangetekend". Het object telt ook wanneer de "status beschikking" inmiddels is veranderd in verband een uitspraak ("21: uitspraak beroep, beschikking gehandhaafd" of "22: uitspraak beroep, vastgestelde waarde veranderd") of codes in verband met hoger beroep en beroep in cassatie. 59 7g Dit betreft het aantal WOZ-objecten (woningen respectievelijk nietwoningen) waarvoor het beroep bij de rechtbank nog niet is afgehandeld. Dit betreft dus die WOZ-objecten waarvoor de laatste "status beschikking" die met behulp van Stuf-WOZ geleverd is of geleverd moet worden de waarde "20: beroep aangetekend" heeft. Het betreft hier die WOZ-beschikkingen met de genoemde waardepeildatum

8 68 6a Met betrekking tot één WOZ object kunnen meerdere beschikkingen zijn verzonden (gebruiker, eigenaar, medebelanghebbende). Bij deze vraag gaat het uitdrukkelijk om het aantal objecten. Gevraagd wordt naar het totaal aantal objecten waarvoor vanaf de eerste dagtekening beschikkingen zijn verzonden. Indien sprake is van een object waarvoor een beschikking vernietigd is, omdat sprake was van een onjuiste afbakening en later is voor een anders afgebakend object een nieuwe beschikking verzonden, dan is sprake van één object. Het object behorend bij die vernietigde beschikking telt dus niet meer mee om te voorkomen dat het aantal groter kan worden dan het totale aantal objecten binnen de gemeente. Voor het maken van het onderscheid tussen woningen en niet-woningen kan dezelfde indeling worden gebruikt als voor de tariefdifferentiatie bij de onroerende-zaakbelastingen of voor de bepaling van de belastingcapaciteit door het Centraal Bureau voor de Statistiek b i Gevraagd wordt naar het totaal aantal objecten waarvoor nog beschikkingen moeten worden verzonden. Het gaat alleen om die objecten, waarvoor in het geheel nog geen beschikking is verzonden. Indien bijvoorbeeld voor 100 winkelunits de beschikking aan de huurder nog verzonden moet worden, maar de eigenaar heeft al wel de WOZbeschikking ontvangen, worden deze 100 winkelunits niet in het antwoord van deze vraag meegeteld. Indien als gevolg van een vernietiging van een beschikking een nieuwe beschikking voor een object verzonden moet worden telt dit object wel mee bij deze vraag. Vermeld het aantal WOZ-objecten dat ook daadwerkelijk een beschikking moet krijgen, dus exclusief de sluimerende en vrijgestelde objecten, maar inclusief de geblokkeerde objecten waarvoor nog een beschikking genomen moet worden c In deze vraag wordt gevraagd naar het totaal aantal geschriften (aanslagbiljetten) dat u vanaf het begin van het genoemde jaar met betrekking tot de beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2013 heeft verzonden. Een aanslagbiljet voor een woningbouwvereniging met bijvoorbeeld 1000 objecten telt als één geschrift (met daarop 1000 beschikkingsregels). Het is niet de bedoeling dat u hier het aantal WOZobjecten waarvoor een beschikking is verzonden vermeldt. Voor zover het aantal geschriften niet is geadministreerd is dit wellicht te achterhalen via de aanleveringen voor de ter post bezorging. Het totaal aantal verzonden geschriften is met name bij het begin van het kalenderjaar van belang als referentie voor het aantal bezwaarschriften dat als reactie wordt ontvangen.

9 73 7a i Deze vraag betreft het aantal ontvangen formele bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikkingen (gecombineerde aanslagen/woz-beschikkingen). Deze telling van aantal bezwaarschriften is met name van belang wanneer bij het eind van de bezwaarperiode (in beginsel april van het kalenderjaar) inzicht verkregen moet worden in de omvang van het aantal bezwaarschriften. Op dat moment zijn de bezwaarschriften wel ontvangen en waarschijnlijk als poststuk geregistreerd (ontvangstbevestiging), maar zal nog niet voor alle (pro forma) bezwaarschriften een relatie gelegd zijn met de WOZ-objecten waarop het bezwaar betrekking heeft. Op dat moment is dan ook een telling van het aantal WOZ-objecten onder bezwaar nog niet altijd mogelijk. De telling van het aantal bezwaarschriften kan het eenvoudigst geschieden vanuit de registratie waarmee de afhandeling van de bezwaarschriften wordt gevolgd (bezwaarmodule o.i.d.). 74 7a ii Dit betreft het aantal bezwaarschriften waarvoor geen verdere actie meer nodig is. Dit kan zijn omdat het bezwaar is afgehandeld, omdat het bezwaar is ingetrokken of omdat men heeft aangegeven dat een proforma bezwaar niet gemotiveerd zal worden etc. 75 7a iii Vermeld de datum waarop, volgens de huidige planning van de gemeente, voor minimaal 99% van de ingekomen bezwaarschriften geen verdere actie meer benodigd is. Dit kan zijn omdat het bezwaar is afgehandeld, omdat het bezwaar is ingetrokken of omdat men heeft aangegeven dat een pro-forma bezwaar niet gemotiveerd zal worden etc. 76 7b Deze vraag heeft ook betrekking op het aantal ontvangen bezwaarschriften, maar richt zich dan op het aantal WOZ-objecten waarvoor bezwaar is gemaakt. Het aantal objecten onder bezwaar kan kleiner zijn dan het aantal bezwaarschriften (wanneer eigenaar en gebruiker beiden afzonderlijk bezwaar hebben gemaakt voor hetzelfde object), maar kan ook groter zijn dan het aantal bezwaarschriften (wanneer bijvoorbeeld een woningcorporatie voor een aantal woningen in één bezwaarschrift bezwaar heeft aangetekend). Hierbij is wel van belang dat goed bekeken wordt op welke WOZ-objecten het bezwaar betrekking heeft. Bijvoorbeeld wanneer een corporatie voor 1000 woningen een WOZ-beschikking heeft ontvangen, betekent het indienen van een bezwaarschrift door deze corporatie niet automatisch dat alle 1000 woningen onder bezwaar komen. De gevraagde aantallen betreffen het aantal WOZ-objecten (woningen respectievelijk niet-woningen) waarvan een status beschikking in de Basisregistratie WOZ is vastgelegd (en via Stuf-WOZ geleverd is of geleverd moet worden) met de waarde "10: bezwaar ingediend", "11: bezwaar afgehandeld, beschikking gehandhaafd" of "12: bezwaar afgehandeld, vastgestelde waarde veranderd"

10 79 8a i Deze vraag betreft de initiële levering van een totaalstand Stuf-WOZ dat aan het begin van het kalenderjaar wordt geleverd aan de Belastingdienst en de waterschappen, respectievelijk de levering aan het CBS van de voorlopige opgave over het desbetreffende jaar met een Stuf-CAP bestand. De datum is de datum waarop het bestand is verzonden aan de genoemde afnemer I d i De waardeverandering wordt berekend door: "totaaltelling nieuwe waarde minus totaaltelling oude waarde" te delen door "totaaltelling oude waarde". In deze totaaltelling worden meegenomen alle woningen waarvoor zowel een (reële) oude als nieuwe waarde beschikbaar is. Hieronder vallen niet de nieuwbouwobjecten die vorig jaar nog niet 100% gereed waren (code 5100). Dit percentage is bijvoorbeeld ook van belang bij het vaststellen van de OZB-tarieven door de gemeenteraad. Het percentage kan met een precisie van maximaal één decimaal worden ingevuld II c Gevraagd wordt om de verwachte waardeverandering weer te geven van de niet-woningen tussen de twee genoemde waardepeildata. Voor de berekening van het percentage wordt uitgegaan van alle (categorieën) niet-woningen. De waardeverandering wordt berekend door: "totaaltelling nieuwe waarde minus totaaltelling oude waarde" te delen door "totaaltelling oude waarde". In deze totaaltelling worden alle nietwoningen meegenomen waarvoor zowel een (reële) oude als nieuwe waarde beschikbaar is. Hieronder vallen niet de nieuwbouwobjecten die vorig jaar nog niet 100% gereed waren (code 5300). Dit percentage is bijvoorbeeld ook van belang bij het vaststellen van de OZB-tarieven door de gemeenteraad. Het percentage kan met een precisie van maximaal één decimaal worden ingevuld a i Vermeld de naam van de leverancier van het automatiseringssysteem dat, in het kader van de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2014 wordt gebruikt als ondersteuning bij de modelmatige waardebepaling van woningen.

11 93 9a ii Vermeld de naam van de leverancier van het automatiseringssysteem dat, in het kader van de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2014 wordt gebruikt als ondersteuning bij de (modelmatige) waardebepaling van niet-woningen. 94 9a iii Vermeld de naam van de leverancier van het automatiseringssysteem dat, in het genoemde kalender wordt gebruikt om de WOZ-administratie (centrale bestand met WOZ-objecten) te ondersteunen. 95 9b i Voor de beantwoording van deze vraag is het onderscheid tussen uitbesteding of inhuur van deskundigen die binnen de gemeentelijke organisatie komen werken niet van belang. Het gaat bij deze vraag alleen om inhuur van deskundigen van (of uitbesteding aan) in WOZ-activiteiten gespecialiseerde bureaus (medewerkers WOZ-administratie, taxateurs, modelbouwers, procesmanagers, bezwaarbehandelaars etc.). Het inhuren van krachten vanuit algemene uitzendbureaus is hierbij niet van belang b iia Vermeld de naam van het bureau dat is ingehuurd. Vermeld alleen "Gemeente zelf" wanneer voor die activiteit geen uitbesteding of inhuur plaats vindt (met uitzondering van incidentele inhuur van freelancetaxateurs). 98 9b iib Vermeld de naam van het bureau dat is ingehuurd. Vermeld alleen "Gemeente zelf" wanneer voor die activiteit geen uitbesteding of inhuur plaats vindt (met uitzondering van incidentele inhuur van freelancetaxateurs). 99 9c i c ii

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Geertruidenberg Datum: 21 oktober 2016 Datum rapport: 22 december 2016 Inleiding Op 21 oktober 2016 hebben wij

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders gemeente \ Barneveld Nr. 584515 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Voortgang uitvoering Wet WOZ Gevraagde beslissing: 1. het rapport van bevindingen van de onlangs gehouden inspectie

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 9 december 2005 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Leiden Datum onderzoek: 17 februari 2016 Datum rapport: 12 mei 2016 Inleiding De gemeente Leiden heeft de uitvoering

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 27-03-2017 Zaaknummer 16_2753 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum NSW-status landgoederen

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën, Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 maart 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000051991, houdende regels betreffende de gegevensverstrekking van gemeenten over onroerende

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Gegevenswoordenboek WOZ

Gegevenswoordenboek WOZ WAARDERINGSKAMER Gegevenswoordenboek WOZ Beschrijving en definitie van de gegevens in de WOZ-administratie Vastgesteld d.d. 22 maart 2002 GEGEVENSWOORDENBOEK WOZ COLOFON Waarderingskamer De eerste druk

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Proces waarin uitkomsten worden samengesteld door het CBS. Het inladen van de XML-berichten in de inputdatabase gebeurt in de volgende stappen:

Proces waarin uitkomsten worden samengesteld door het CBS. Het inladen van de XML-berichten in de inputdatabase gebeurt in de volgende stappen: Beschrijving van de door het CBS gevolgde procedure voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente op basis van gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ. 2017-05-17, versie 0.3, W.J. Regeer

Nadere informatie

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 bijlage(n)

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI 11 februari 1999/WDB99/21M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op artikel 9 van

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ. 4 april 2016 (definitief)

TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ. 4 april 2016 (definitief) TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ Samenwerkingsverband: Gemeentebelastingen Amstelland Datum: Datum rapport: 4 september 2015 (startgesprek) 10 december 2015 (onderzoeksdag)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, 2016-2017 Kim van Zoonen en Wouter van Andel CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juni, 2017 Inhoud Woningvoorraad Tabel 1 Woningvoorraad naar gemeente,

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB)

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Datum: 15 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Betreft Definitieve tariefvaststelling OZB - Stein 2005

Betreft Definitieve tariefvaststelling OZB - Stein 2005 Stein 18 januari 2005 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 14 Agendapunt 5 Bijlagen div. Aan De Raad Betreft Definitieve tariefvaststelling OZB - Stein 2005 Inleiding In de raadsvergadering van 23 december

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 Instantie Datum uitspraak 11-12-2007 Datum publicatie 07-01-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/2511, AWB 06/2530 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 14 februari 2007 RA0612500 Samenvatting Verzoeker is eigenaar van

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 5 november 2010 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 281 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken, de Wet algemene regels herindeling en enige andere wetten (verfijning waardebepaling en

Nadere informatie

Samenhang BAG en WOZ objecten

Samenhang BAG en WOZ objecten WAARDERINGSKAMER Samenhang BAG en WOZ objecten In samenwerking met: SAMENHANG BAG EN WOZ OBJECTEN SAMENHANG BAG EN WOZ OBJECTEN Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van

Nadere informatie

Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ

Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de gegevenslevering in het kader van het Stuf-WOZ Tekst vastgesteld op: 19 december 1996 VRAAGBAAK GEGEVENSLEVERING

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie