Ontwikkeling kwaliteit BAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014"

Transcriptie

1 BAG BAO Apeldoorn, 30 april 2015

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders 3 3 Uitkomsten van de analyses 4 4 Conclusies per thema Nummeraanduiding en postcode Attributen Geometrie, indicaties, schrijfwijzen en levenscyclus 9 5 Conclusie algemeen 10 6 Bijlage - Toelichting analyses van de BAG 11 Blad 2 van 14

3 1 Samenvatting In opdracht van het BAG BAO heeft het Kadaster het verloop van de kwaliteit van de BAG tussen 2011 en 2014 onderzocht. Hierbij zijn gegevens geanalyseerd waarvan afnemers aangeven dat de kwaliteit van belang is voor het gebruik van de BAG. Uit de analyses blijkt dat het aantal foute en opvallende gegevens per saldo afneemt. Bij de analyses is onderscheid gemaakt tussen foute gegevens en opvallende gegevens. De opvallende gegevens zijn mogelijk fout, of behoeven aandacht van de bronhouders (de gemeenten) zoals bijvoorbeeld objecten die al lang in onderzoek staan. Het aantal geconstateerde fouten nam jaarlijks gemiddeld met 25% af. Ten opzichte van het totaal aantal objecten in de BAG (ong. 9 mln. panden, 9 mln. verblijfsobjecten en 10 mln. nummeraanduidingen) is het aantal foute en opvallende gegevens nu ongeveer 0,3%. Daarbij merken we op dat alleen de gegevens in de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) zijn onderzocht, we hebben niet onderzocht in hoeverre deze gegevens overeenkomen met de werkelijkheid. 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders De BAG is een jonge registratie. Tussen 2009 en 2011 zijn alle bronhouders aangesloten op de LV BAG. Ook het gebruik van deze gegevens is in die periode begonnen. Afnemers merkten op dat de BAG meer en betere gegevens bevatte dan tot dan toe bestaande bronnen. Maar ook dat de kwaliteit op een aantal aspecten nog beter moest worden. In het kader van de kwaliteitsverbetering heeft het Kadaster in opdracht van het BAG BAO sinds 2011 rapportages 1 met foute of opvallende BAG gegevens ter controle naar bronhouders gestuurd. Bronhouders zijn op basis hiervan aan de slag gegaan om de kwaliteit te verbeteren. Omdat er behoefte is aan inzicht in de kwaliteit van de BAG, hebben we het verloop van de kwaliteit over de afgelopen vier jaar geanalyseerd. De resultaten hiervan presenteren we in dit document. 1 Zie hiervoor de kwaliteitsrapportages op: Blad 3 van 14

4 3 Uitkomsten van de analyses De uitkomsten van de afzonderlijke analyses zijn hieronder per jaar samengevat in zowel een tabel als een grafiekvorm. Jaar fouten Verschil t.o.v. voorgaande jaar Percentage afname % % % Tabel 1. geconstateerde foute gegevens per jaar Grafiek 1. geconstateerde foute gegevens per jaar Bij alle analyses is een snelle daling van het aantal foute gegevens in 2012 t.o.v Na stabiliseren de aantallen enigszins en blijven licht dalen, terwijl een paar opvallende gegevens ook weer toenemen. Het totaal aantal objecten in de BAG stijgt ieder jaar gemiddeld met ruim 1%. In 2014 is het aantal panden ongeveer 9,1 miljoen, nummeraanduidingen 9,6 miljoen, verblijfsobjecten 9 miljoen, standplaatsen en ligplaatsen Blad 4 van 14

5 Het totaal aantal foute en opvallende gegevens in de analyses nam in 2012 af met 13% en in en 2014 met ongeveer 11%. Het aantal foute gegevens nam tussen 2011 en 2014 jaarlijks gemiddeld met 25% af. De tabel op de volgende pagina s bevat de resultaten van de afzonderlijke analyses over de jaren heen. De analyses zijn voor alle jaren op dezelfde manier uitgevoerd. De resultaten zijn gerapporteerd aan gemeenten, waarbij de lichtgrijze vlakken aangeven dat de analyse in het betreffende jaar is gerapporteerd aan gemeenten. Analyses waarbij geen enkel getal grijs is, zijn in november voor het eerst gerapporteerd, of worden pas in de rapportage van 2015 meegenomen. De analyses gemerkt met een * bevatten gegevens die echt fout zijn. De overige analyses wijzen op opvallende, mogelijk onjuiste, gegevens. 2 Analyse 11 kon alleen voor 2014 worden uitgevoerd. Blad 5 van 14

6 Nr. Ontwikkeling kwaliteit BAG Nummeraanduiding en postcode 1 Dubbele postcode-huisnummer combinaties in verschillende openbare ruimtes* 2 Identieke nummeraanduidingen (dezelfde postcodehuisnummer-openbare ruimte combinatie)* 3 Verschillende postcode-huisnummerhuisletter/huisnummertoevoeging combinaties* 4 Nevenadressen aan dezelfde openbare ruimte als het hoofdadres 5 4-cijferige postcodes die over meerdere woonplaatsen lopen* 6 Nummer aanduiding zowel als hoofd- en nevenadres bekend* Afwijkende relatering adresseerbaar object aan woonplaats* Opvallende bouwjaren Nummeraanduidingen met het optionele woonplaats veld onnodig gevuld* Opvallende gebruiksoppervlakten Vervolg tabel volgende bladzijde 2014 Nieuw in 2012 Nieuw in Nieuw in 2014 Verschil 2012 t.o.v Verschil t.o.v Verschil 2014 t.o.v Ongeldige postcodes volgens PostNL* Attributen 8 Objecten zonder postcode waarvan je het op basis van gebruiksdoel wel zou verwachten 9 Nummeraanduidingen gerelateerd aan openbare ruimte, niet van het type 'weg' 10 Verblijfsobjecten met gebruiksdoel 'overig' en een postcode in de nummeraanduiding Blad 6 van 14

7 Nr. Ontwikkeling kwaliteit BAG Geometrie, indicaties, schrijfwijzen en levenscyclus Nieuw in 2012 Nieuw in 15 Nummeraanduidingen zonder adresseerbaar object* Verkeerde statuscombinaties van panden, verblijfsobjecten en nummeraanduidingen* Actuele objecten in de verre toekomst * Bouwjaren en datum inmeting pand verschilt* Nieuw in 2014 Verschil 2012 t.o.v Verschil t.o.v Verschil 2014 t.o.v. 19 Objecten in onderzoek 20 Verblijfsobjecten buiten pandgeometrie* Objecten langer dan 6 maanden op geconstateerd Afkortingen in openbare ruimtenamen Romeinse cijfers in huisletters en huisnr. toevoegingen. Alleen alfanumeriek is toegestaan 24 Afwijkende huisnummertoevoegingen in een reeks* Totaal aantallen Totaal nieuw Totaal verschil Totaal Percentage afname t.o.v. totaal -13% -11% -10% Tabel 2. Gegevens kwaliteitsanalyses BAG : aantallen, nieuwe gevallen en verschil t.o.v. het voorgaande jaar. Analyses met een * zijn foute gegevens, de overige analyses zijn opvallend en mogelijk fout, of behoeven aandacht (zoals objecten in onderzoek). Blad 7 van 14

8 4 Conclusies per thema 4.1 Nummeraanduiding en postcode Nummeraanduidingen (adressen) worden veel gebruikt in het maatschappelijk verkeer, waardoor afnemers veel last hebben als deze fouten bevatten. Sinds het ondertekenen van het convenant door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en PostNL werken bronhouders, PostNL en Kadaster samen om de kwaliteit van de postcodes te verbeteren. Het aantal postcodes dat over meerdere woonplaatsen loopt (analyse 5) is hierdoor al sterk afgenomen, en de verwachting is dat het aantal foute postcodes volgens PostNL (analyse 8) hierdoor ook sterk zal afnemen. Nevenadressen zijn bedoeld voor verblijfsobjecten met meerdere toegangen aan verschillende straten en waarbij deze toegangen een wezenlijke betekenis hebben bij het aanduiden van het object (zoals een relevante distributie ingang aan de achterzijde van een winkel). Nevenadressen mogen niet gebruikt worden om gedeelten van een adresseerbaar object aan te duiden. Dit onjuiste gebruik van nevenadressen kan het geval zijn wanneer mensen ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op een nevenadres, zoals uit CBS onderzoek 1 blijkt. De aantallen van analyse 4 nemen toe. Gegevens hoeven niet fout te zijn omdat zich er meerdere ingangen aan dezelfde openbare ruimte kunnen bevinden, maar het blijft een aandachtspunt. 4.2 Attributen Afnemers vonden in 2012 dat de gegevens van oppervlakten en bouwjaren van slechte kwaliteit waren. In de loop der jaren zijn deze gegevens (analyses 12 en 14) sterk verbeterd, hoewel er nog steeds een paar duizend gevallen opvallend zijn. Objecten zonder postcodes waarbij wel een postcode wordt verwacht, is een schommelend aantal dat niet echt afneemt. Het kan zijn dat er een verkeerd gebruiksdoel is toegekend of dat PostNL toch heeft besloten dat er geen post bezorgd kan worden en er daarom geen postcode wordt toegekend. In sommige gevallen is er nog geen postcode aangevraagd of toegekend bij nieuwbouw. Nieuwbouw jonger dan 3 maanden wordt uitgesloten van de analyse, om rekening te houden met het aanvraagproces van de postcode. Verblijfsobjecten met het gebruiksdoel overig en een postcode, nemen licht af. In het verleden heeft PostNL ook wel postcodes toegekend aan garageboxen. Dit gegeven 1 CBS - Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2014 (p. 30) van NL/menu/informatie/beleid/publicaties/papers/archief/2014/ monitor-kwaliteit-stelsel-vanbasisregistraties-pub.htm Blad 8 van 14

9 is dus niet altijd fout. Foute gevallen betreffen vaak dummywaarden die zijn toegekend aan garageboxen. Analyse 9, nummeraanduidingen met een openbare ruimte niet van het type weg, is sterk afgenomen. Dit betrof slechts een paar gemeenten, die hun gegevens hebben aangepast 4.3 Geometrie, indicaties, schrijfwijzen en levenscyclus Begin 2014 is de functionele controle op mutaties in de LV BAG beperkt 2. Hierdoor kunnen nu bepaalde fouten opgelost worden, zoals nummeraanduidingen zonder adresseerbaar object (15). Het is afhankelijk van de gemeentelijke applicatie of het gemeenten lukt om deze ook daadwerkelijk in te trekken. Driekwart van de gevallen is sinds 2011 al ingetrokken. Door het wegnemen van de functionele validaties kunnen ook nieuwe gevallen ontstaan, maar dit zijn er maar een paar in Verkeerde statuscombinaties nemen ook af, hoewel er ook nieuwe gevallen ontstaan. Opvallend is dat de panden waarbij de bouwjaren en het jaar van inmeting pand verschilt (18) sterk toeneemt. Deze jaren horen gelijk te zijn. Een reden zou kunnen zijn dat na vergunningaanvraag het geplande bouwjaar niet wordt aangepast aan het daadwerkelijke bouwjaar. De afkortingen in openbare ruimtenamen neemt niet af (22). Veel gemeenten hebben ons daarover geïnformeerd dat deze verkorte naam de officiële schrijfwijze betreft. Objecten die lang in onderzoek staan nemen sterk toe. Objecten die langer dan 6 maanden op geconstateerd staan nemen toe (21). Dit is geen fout gegeven. Het zou kunnen betekenen dat men meer signaleert, of dat er meer vergunningvrij gebouwd wordt. Analyses 23 en 24 gaan over de toevoegingen velden in de nummeraanduiding. De catalogus schrijft voor dat er alfanumerieke tekens gebruikt mogen worden, het is echter niet de bedoeling dat dit een reeks Romeinse cijfers oplevert. De aanleiding van deze analyse is dat afnemers last hebben van reeksen die inconsistent gevuld zijn. Sinds de invoering van de BAG is dit gegeven niet gewijzigd. De verwachting is dat met de invoering van de BAG er weinig nieuwe gevallen bijkomen, en het een kwestie van tijd en prioriteit is van de gemeente om dit aan te passen. Analyse 24 neemt licht toe; vreemde waarden ontstaan bij het verwerken in de BAG. 2 Zie voor de huidige BAG validaties: Blad 9 van 14

10 5 Conclusie algemeen Het aantal foute en opvallende gegevens neemt per saldo af, hoewel er nog steeds nieuwe fouten ontstaan. Dit is een logisch gevolg van de toename van het aantal objecten en voorkomens van objecten als gevolg van mutaties in de BAG. In de eerste paar jaar dat de BAG nu bestaat zijn gemeenten bezig geweest om alle gegevens te registreren. Nu de BAG gevuld is kan meer gewerkt worden aan de kwaliteit van de BAG. Kwaliteitsrapportages die beschreven zijn in dit stuk, inspecties en verplichte terugmelding zijn instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. De kwaliteit verbetert zichtbaar en blijft een belangrijk aandachtspunt. Om de kwaliteit verder te verbeteren hebben de werkgroepen naar aanleiding van de evaluatie wet BAG aanbevelingen 3 gedaan aan de minister van IenM. 3 Zie voor het advies BAG BAO aan de minister IenM en de werkgroeprapporten: Blad 10 van 14

11 6 Bijlage - Toelichting analyses van de BAG De BAG is geanalyseerd op vier momenten, namelijk 8 november in de jaren 2011, 2012, en 2014, waarbij alleen actuele voorkomens zijn meegenomen. De analyses zijn uitgevoerd binnen verschillende thema s, die we hieronder beschrijven. Een uitgebreide beschrijving van de analyses kunt u vinden in Toelichting op de kwaliteitsrapportage : Bij het bepalen van de analyses hebben we rekening gehouden met wensen van afnemers ten aanzien van kwaliteit en de eisen van de inspectie, zodat bronhouders daarin ondersteund worden. Hieronder beschrijven we kort welke gegevens we geanalyseerd hebben. De toelichting die we aan bronhouders sturen bevat een uitgebreidere uitleg over het ontstaan en voorkómen van deze fouten. Postcodes en nummeraanduidingen 1. Dubbele postcode-huisnummer combinaties in verschillende openbare ruimtes Een postcode-huisnummer combinatie is uniek en mag daarom niet in meerdere openbare ruimtes voorkomen. 2. Identieke nummeraanduidingen (dezelfde postcode-huisnummer-openbare ruimte combinatie) Er mogen geen nummeraanduidingen voorkomen die inhoudelijk hetzelfde zijn, tenzij de statussen van de verblijfsobjecten gevormd en in gebruik (niet ingemeten) of in gebruik zijn. Daarbij hebben we ook gekeken of een postcode-huisnummerhuisletter/-toevoeging combinatie dubbel voorkomt, maar waarbij de huisletter of toevoeging in een verschillend veld staat. Bijv. huisnummer 434 H: in het ene voorkomen staat de H in het huisletterveld en bij het tweede voorkomen staat de H in het huisnummertoevoegingenveld. 3. Verschillende postcode-huisnummer-huisletter/huisnummertoevoeging combinaties Deze analyse betreft postcode-huisnummer-huisletter/huisnummertoevoegingen combinaties waarbij het huisnummer hetzelfde is maar de postcodes verschillen. Dit is fout omdat een postcode alleen aan het huisnummer gekoppeld is. 4. Nevenadressen aan dezelfde openbare ruimte als het hoofdadres Nevenadressen die aan dezelfde openbare ruimte liggen als het hoofdadres. Nevenadressen zijn bedoeld om toegangen te lokaliseren die een wezenlijke betekenis hebben bij het aanduiden van het object omdat ze aan een andere openbare ruimte liggen dan het hoofdadres. Dit is echter niet altijd het geval, dus deze gegevens kunnen ook goed zijn. Een foute toepassing van nevenadressen is wanneer het gebruikt wordt om een bepaalde ruimte in een gebouw een adres te geven. Blad 11 van 14

12 5. 4-cijferige postcodes die over meerdere woonplaatsen lopen Postcodes worden uitgegeven volgens het woonplaatsbeginsel; dat wil zeggen dat per woonplaats de postcode uniek is. Postcodes die over meerdere woonplaatsen lopen zijn daarom fout. 6. Nummer aanduiding zowel als hoofd- en nevenadres bekend Een nummeraanduiding is uniek, dus kan niet als zowel hoofd- als nevenadres dienen. 7. Ongeldige postcodes volgens PostNL De postcode is een product van PostNL en haar voorgangers. Postcodes die niet in het bestand van PostNL voorkomen zijn dan ook onrechtmatig toegekend. Voor deze analyse hebben we de gegevens van PostNL met de BAG vergeleken. Attributen 8. Objecten zonder postcode waarvan je het op basis van gebruiksdoel wel zou verwachten Alleen verblijfsobjecten met gebruiksdoel overig hebben geen postcode omdat er geen sprake is van duurzaam menselijk verblijf zoals is voorgeschreven in het Bouwbesluit. Bij alle andere gebruiksdoelen wordt dus wel een postcode verwacht. De postcode is geen authentiek gegeven en daarom niet verplicht om te registeren, maar in het dagelijks gebruik wordt het zoveel gebruikt dat registratie wel wenselijk is. 9. Nummeraanduidingen gerelateerd aan openbare ruimte, niet van het type 'weg' De catalogus BAG, een bijlage bij de wet, schrijft voor dat nummeraanduidingen bij voorkeur alleen gerelateerd zijn aan een openbare ruimte van het type weg. 10. Verblijfsobjecten met gebruiksdoel 'overig' en een postcode in de nummeraanduiding Dit is de tegengestelde variant op analyse Afwijkende relatering adresseerbaar object aan woonplaats Bij deze analyse hebben we gezocht naar adresseerbare objecten die zijn gerelateerd aan een woonplaats waar het geometrisch niet in ligt. Daarnaast zijn er gevallen waar objecten gerelateerd zijn aan een ingetrokken woonplaats. 12. Opvallende bouwjaren: Panden met bouwjaren voor 2009 en de status vergunning verleend of bouw gestart. Deze twee pandstatussen zijn alleen voorbehouden voor nieuwbouw. Uitstel van bouw kan een verklaring zijn. Bouwjaren voor het jaar 1000 zijn onwaarschijnlijk en kunnen wijzen op typefouten. Het jaar waarin de rapportage is aangevraagd + 2 jaar lijkt onwaarschijnlijk. In de rapportage hebben we ook verblijfsobjecten opgenomen met de status gevormd en een begindatum vóór Bouwjaren die meer dan één jaar afwijken van het jaar van ingebruikname. Deze jaartallen zouden hetzelfde moeten zijn. Blad 12 van 14

13 13. Nummeraanduidingen met het optionele woonplaats veld onnodig gevuld Bij nummeraanduidingen die zijn gerelateerd aan een openbare ruimte die in dezelfde woonplaats ligt als het verblijfsobject, hoeft het optionele woonplaats veld niet gevuld te worden. De analyse betreft gevallen waarbij dat wel het geval is. 14. Opvallende gebruiksoppervlakten Zeer grote (>2.700 m2) en zeer kleine (<14 m2) gebruiksoppervlakten van verblijfsobjecten met alleen het gebruiksdoel woonfunctie, zijn niet realistisch en kunnen duiden op maatwerkwaarden of waarden waarbij een cijfer is vergeten (bijv. 2 m2 i.p.v. 21 m2). Waarden zoals 999, 9.999, en m2 kunnen duiden op dummywaarden. Zeer kleine oppervlakten (<10 m2) zijn onwaarschijnlijk bij een verblijfsobject. Hierbij is het gebruiksdoel overig buiten beschouwing gelaten. Alleen verblijfsobjecten met de status verblijfsobject in gebruik zijn meegenomen. Geometrie, indicaties, schrijfwijzen en levenscyclus 15. Nummeraanduidingen zonder adresseerbaar object Er mogen geen zwevende nummeraanduidingen in de BAG staan, d.w.z. nummeraanduidingen zonder relatie met een adresseerbaar object. 16. Verkeerde statuscombinaties van panden, verblijfsobjecten en nummeraanduidingen 17. Actuele objecten in de verre toekomst maar voor ; de automatische eindwaarde 18. Bouwjaren en datum inmeting pand verschilt Het jaar waarin de statusovergang van een pand van bouw gestart naar pand in gebruik (niet ingemeten) plaatsvindt zou hetzelfde moeten zijn als het bouwjaar. De analyse bevat de gevallen waarin deze jaren verschillen. 19. Objecten in onderzoek Wettelijk is het verplicht om gegevens niet langer dan 6 maanden in onderzoek te laten staan. In deze analyse zijn ook objecten die tussen 3 en 6 maanden in onderzoek staan meegenomen, om gemeenten te faciliteren bij de inspectie. 20. Verblijfsobjecten buiten pandgeometrie Bij opvoering is dit meestal niet mogelijk, maar wanneer de pandgeometrie later gewijzigd wordt kan de verblijfsobject geometrie buiten het pand komen te liggen. 21. Objecten langer dan 6 maanden op geconstateerd Verblijfsobjecten, panden en nummeraanduidingen die de status geconstateerd hebben zijn nog niet geformaliseerd door een officieel brondocument. Dit is een onwenselijke situatie vanwege de onduidelijkheid in de BAG: de geconstateerde situatie kan gelegaliseerd worden, of de oude situatie kan gehandhaafd gaan worden. De BAG schrijft echter niet voor dat gemeenten verplicht zijn één van deze acties uit te voeren. Blad 13 van 14

14 22. Afkortingen in openbare ruimtenamen In de BAG staan de officiële openbare ruimtenamen. De verkorte openbare ruimtenaam zou daarom niet in de BAG mogen staan. Deze wordt wel als extra gegeven geleverd bij BAG producten. 23. Romeinse cijfers in huisletters en huisnummer toevoegingen Volgens de catalogus BAG zijn alfanumerieke getallen toegestaan. Het is echter niet de bedoeling dat dit een reeks Romeinse cijfers oplevert. 24. Afwijkende huisnummertoevoegingen in een reeks. Het betreft de volgende varianten: Binnen een reeks staat een huisletter of toevoeging afwisselend zowel in het huisletterveld als huisnummertoevoegingenveld. Bijv. 1a met a in het huisnummerveld en 1b met b in het huisletterveld. Huisletters in het huisnummertoevoegingenveld terwijl het huisletterveld leeg is. Verschillende nummeraanduidingen waarbij het onderscheid in het adres alleen de locatie is van de toevoeging, en in sommige gevallen ook het gebruik van hoofden kleine letters. Bijv. 1a en 1 a of 1 A waarbij a in het eerste geval in het huisletterveld staat en in het tweede geval in het huisnummertoevoegingenveld. Voor afnemers is dit verschil moeilijk te onderscheiden. Blad 14 van 14

1 Inleiding 2. 2 Postcodes en nummeraanduidingen 3

1 Inleiding 2. 2 Postcodes en nummeraanduidingen 3 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting kwaliteitsrapportage september 2015 Inhoud

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard versie januari

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen versie 2009 Datum Juli 2009 Colofon Versie 2009 Contactpersoon Y. Ellenkamp Portefeuille Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, 2016-2017 Kim van Zoonen en Wouter van Andel CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juni, 2017 Inhoud Woningvoorraad Tabel 1 Woningvoorraad naar gemeente,

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Datum 20 maart 2017 Onderwerp

Datum 20 maart 2017 Onderwerp De BAG viewer stap voor stap Datum Van Kadaster BAG Contactgegevens T (088) 183 34 00 bag@kadaster.nl 1 van 21 1 Inleiding In dit document beschrijven wij aan de hand van schermafbeeldingen welke functionaliteit

Nadere informatie

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012 Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd? 8 1.2 Processenhandboek 2012 9 1.3

Nadere informatie

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte BAG Anke Wolters 20 mei 2014 Microdata Regio en Ruimte BAG Basis Registratie Adressen Woonplaats Nummeraanduiding Openbare ruimte Ligplaats Verblijfsobject Standplaats Pand Gebruiksdoel Basis Gebouwen

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingen in versie 2.01 ten opzichte van versie 2.0 april 2010 Voorwoord In dit document zijn de wijzigingen opgesomd die

Nadere informatie

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013 Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, november 2013 Inhoudsopgave Index van gebeurtenissen 6 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd?... 8 1.2

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9 Centraal Bureau voor de Statistiek Vastgoed met BAG Bijlage Use case UC09 Afleiden voorraadmutaties Version 1.9 1.1 Afleiden van voorraadmutaties Toelichting: Soort: Objecttype: Parameters Inputvariabele(n):

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 0.1 Veelgestelde vragen Basisregistraties Adressen en Gebouwen Datum 3 juni 2016 Versie 4.8 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 28/01/2013

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda Opleiding De BAG de baas DAG 3 21 juni 2013 Gouda Programma Dag 3 9:00 Samenvatting en beantwoording vragen n.a.v. dag 2 10:00 Kwaliteit van de BAG BAG Inspectie (Beheeraudit) Pauze Rollenspel Inspectie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

Specificatie en bijhouding

Specificatie en bijhouding 0.1 BRK-BAG koppeling Specificatie en bijhouding Datum Juni 2016 Versie 2.0 Versiehistorie Versie datum omschrijving 1.0 24/01/2014 Initieel opgezet voortkomend uit de Gebruikershandleiding BRK-BAG koppeltabel,

Nadere informatie

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Versie 1.0 Auteur(s) Kadaster (met inhoudelijke instemming van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Status Definitief Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Wijdemeren. 3 februari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Wijdemeren 3 februari 2014 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM Vereniging van Nederlandse Gemeenten Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes

NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM Vereniging van Nederlandse Gemeenten Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM EN Vereniging van Nederlandse Gemeenten EN Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes Nader Convenant Postcodes - 1/9 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 Vragen BAG afnemers Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. BAG tool ESRI? Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. open source tool?

Nadere informatie

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Martijn Klomp Kadaster Martijn Odijk IenM Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Wet AMvB Wet BAG (1 e en 2 e Kamer 7/2/2017) Besluit BAG Regeling Regeling BAG Catalogus BAG (Informatiemodel) (bijlage bij

Nadere informatie

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database:

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: Leeswijzer Maatvast Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: gebruiksopp_bn Indicatie of het object is voorzien van een bruto- danwel netto-gebruiksoppervlakte. gebruiksoppervlak_bew

Nadere informatie

Toelichting 6-cijferige postcodes. 1. Inleiding

Toelichting 6-cijferige postcodes. 1. Inleiding Toelichting 6-cijferige postcodes 1. Inleiding U heeft een door GISOD vervaardigd bestand met gegevens van alle 6-cijferige postcodes in Nederland gedownload. Dit document bevat een beschrijving over inhoud

Nadere informatie

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding)

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 1 Gegevens van de aanvrager 1a Naam en voorletters man vrouw 1b Correspondentieadres 1c Postcode en woonplaats 1d Telefoonnummer 1e E-mailadres Bent u de eigenaar

Nadere informatie

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2014 Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum bij hun gemeente op 14 mei 2014

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Heemstede

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Heemstede N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (-- wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Gilze en Rijen

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Gilze en Rijen N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Woerden. 16 februari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Woerden. 16 februari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Woerden 16 februari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Dronten

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Dronten N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum bij hun gemeente op 3 september

Nadere informatie

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Adrie Noorlander, SVB-BGT Regisseur SVB-BGT Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator LV Kadaster Kwaliteitszorg en Toezicht BAG en BGT Kwaliteitskader

Nadere informatie

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel

N I V O. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Krimpen aan den IJssel N I V O CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Papendrecht. 8 juli 2014

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Papendrecht. 8 juli 2014 N IVO C O N T R O L E I N S P E C T I E AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (-1- wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen Openbaar concept v0.99

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen Openbaar concept v0.99 Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018 Openbaar concept v0.99 Catalogus BAG 2018 Colofon Dit is een uitgave van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Slotevents BGT Arno de Ruijter, IenM Richard Witmer, Kadaster Adrie Noorlander, SVB-BGT BGT-contactdag Noord BGT-contactdag Oost BGT-contactdag West BGT-contactdag

Nadere informatie

Monitor kwaliteit Stelsel van. Basisregistraties

Monitor kwaliteit Stelsel van. Basisregistraties Monitor kwaliteit Stelsel van 8 Basisregistraties Eénmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2016 Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties Eénmeting van de kwaliteit van basisregistraties

Nadere informatie

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB 1. Bij sommige combinaties van postcode en huisnummer is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen.

Nadere informatie

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT BGT-contactdagen najaar 2017 Inhoud Samenhang en Doorontwikkeling BAG en BGT Bijhouding geometrie BAG en BGT Relatie BAG en BGT Stelsel Relatie BAG en BGT Verschil

Nadere informatie

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Cuijk

Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Cuijk Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), nnet bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol (versie 2010, 044).

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Storingen en foutmeldingen

Kenniscentrum InfoMil Storingen en foutmeldingen Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenniscentrum InfoMil Storingen en foutmeldingen 23 december 2016 Inhoudsopgave Storingen en foutmeldingen 3 Storing met eherkenning opgelost 3 Knop

Nadere informatie

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * :

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * : *5228* Gemeente Weert Team Gegevensbeheer (BAG) Postbus 950 6000 AZ WEERT Aanvraag huisnummer Toelichting: Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld. Er dient een bouwtekening op schaal ingeleverd

Nadere informatie

Verificatiepunt Verplicht / Gewenst Verificatiepunten bestandscontroles 5.2.1 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Bronckhorst. 28 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Bronckhorst 28 januari 2015 2 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn bij hun gemeente op 14

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

0.1 Overzicht issues BRK Levering

0.1 Overzicht issues BRK Levering 0.1 Overzicht issues BRK Levering Datum januari 2017 Versie bijgewerkt t/m 4 januari 2017 DefinitiefMateriebeleid PPBGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Inhoudsopgave 1 Openstaand... 3 1.1 Levering van

Nadere informatie

Woningtypering. Verschillende woningtypes We onderscheiden verschillende woningtypes, namelijk:

Woningtypering. Verschillende woningtypes We onderscheiden verschillende woningtypes, namelijk: Woningtypering Met Woningtypering krijgt u inzicht in het type woningen in uw adressenbestand. Inzicht in het woningtype is onmisbaar bij bijvoorbeeld het vaststellen van een verzekeringspremie of het

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen bij hun gemeente op 18 november

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Ervaringen met de BAG

Ervaringen met de BAG Ervaringen met de BAG Basisregistratie adressen en gebouwen landsdekkend in gebruik Hans van Amsterdam Inhoud Ontsluiten BAG extract Geocoderen met BAG vergelijk met ACN Analyse met BAG Floor Space Index

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Renswoude 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld bij hun gemeente op 17 maart

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik bij hun gemeente op 20 maart 2013

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 1 Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw Artikel 3 Intrekkingsregeling bij

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Aalten. 29 januari 2015

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Aalten. 29 januari 2015 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Aalten 29 januari 2015 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek entraal Bureau voor de tatistiek Procesontwikkeling & Methodologie ORRETIE UBBELTELLINGEN NIEUWBOUW EN LOOP 2012 Jeffrey Hoogland amenvatting: Het B heeft een vastgoedsysteem gebouwd om op basis van de

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

BAG BAO. Bronhouders Afnemers Overleg

BAG BAO. Bronhouders Afnemers Overleg Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnennersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 BAG BAO@kadasternl Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 november 2007,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 november 2007, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 november 2007, gelet op de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Moerdijk 2006, gelet op de artikelen 3 en 7 van

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch bij hun gemeente op 12

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijnwaarden bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0074 Roden, 15 april 2008 Onderwerp Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gegevenscatalogus BAG datum 10 oktober 2016 versie 0.4 concept 1 Colofon BAG-programma (opdrachtgever) Auteurs Ministerie van Infrastructuur en Milieu Arnoud de Boer

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Lloyd's Register LRQA Rapportnummer: RQA19832188/0039 Datum rapport: 19 december 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel 19 januari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting. Artikel 1

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting. Artikel 1 Algemene toelichting Om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de authentieke basisregistratie adressen en aan de relatie tussen de adressen en de objecten waarnaar zij verwijzen, is deze

Nadere informatie