Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek"

Transcriptie

1 Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6

2

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte en Water Versie 0.6 Auteur TNO Geologische Dienst Nederland Pagina 3 van 30

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel en doelgroep innamehandboek Samenhang met andere documentatie Leeswijzer Versiehistorie Contactinformatie Gegevens aanbieden van een grondwatermonitoringput Innamewebservice Eén verzoek, één brondocument Vier typen innameverzoek Kwaliteitsregime Verwerking van een innameverzoek Inleiding Geheel automatische verwerking van een innameverzoek De berichten bij registratie van een object De berichten bij aanvulling De berichten bij beëindiging De verwerking van een correctieverzoek Bijlage A: Specificatie van de berichtgegevens Bijlage B: Specificatie van brondocumenten B1: Het registratiedocument B2: Het aanvullingsdocument B3: Het beëindigingsdocument Pagina 4 van 30

5 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep innamehandboek In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten. Een van de registratieobjecten is de grondwatermonitoringput. Het innamehandboek richt zich op de partijen die grondwatermonitoringputten aan de registerbeheerder van de BRO aanleveren en beschrijft hoe het proces van gegevensinname globaal verloopt. Het doel is de leveranciers van gegevens, de dataleveranciers, in algemeen begrijpelijke bewoordingen inzicht te geven in de stappen die in dit proces worden doorlopen, in de begrippenwereld die wordt gehanteerd, in de vormen van controle en in de berichten die tussen de leverancier en de registerbeheerder worden uitgewisseld. 1.2 Samenhang met andere documentatie Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld: een catalogus, handboeken voor inname en uitgifte; koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte. In de catalogus staan de definities van alle entiteiten en attributen van het registratieobject beschreven. Tevens zijn hierin een beschrijving van de kardinaliteit (het aantal keer dat een entiteit of attribuut voorkomt) en regels voor het gebruik en de waardes die toegestaan zijn voor de attributen te vinden. Tot slot wordt de samenhang tussen de entiteiten beschreven. De catalogus beschrijft de inhoud van de BRO en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. Alle registratieobjecten kunnen aangeboden worden via webservices, bepaalde registratieobjecten kunnen ook aangeboden worden via het innameloket. Bij uitgifte is het anders en kan de afnemer voor alle objecten kiezen tussen webservices of DINOloket. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van inname of uitgifte. Om te Pagina 5 van 30

6 zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig. De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars en zijn bedoeld voor de partijen die de webservices gaan gebruiken. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat in op de technische kant van de overdracht van gegevens. Deze documenten hangen samen zoals hieronder afgebeeld. Figuur 1: Samenhang tussen documentatie 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep, de samenhang met andere documenten en de versiehistorie van dit innamehandboek. Hoofdstuk 2 geeft algemene informatie die voor het aanbieden van gegevens van grondwatermonitoringputten van belang is. Hoofdstuk 3 legt uit hoe de verwerking van een innameverzoek dat via de webservice wordt aangeboden globaal verloopt en hoe de verschillende innameverzoeken en de antwoorden die de BRO daarop kan geven zijn opgebouwd. Pagina 6 van 30

7 In de bijlagen staan definities van de gegevens die in de hoofdstuk drie worden gebruikt. 1.4 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving 0.6 Augustus 2015 Versie tbv pilot projectfase Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u via contact opnemen met de servicedesk van de Basisregistratie ondergrond (BRO). Pagina 7 van 30

8 2 Gegevens aanbieden van een grondwatermonitoringput 2.1 Innamewebservice Gegevens van grondwatermonitoringputten kunnen maar op één manier aan de BRO worden aangeboden, namelijk via de innamewebservice. De innamewebservice is software die ervoor zorgt dat overdracht van gegevens geautomatiseerd kan plaatsvinden. De dataleverancier doet via de webservice een verzoek tot overdracht van gegevens, de webservice controleert of het verzoek aan alle eisen voldoet en zorgt er, als alles goed is, voor dat de gegevens in de BRO worden opgenomen. De dataleverancier krijgt dan als antwoord dat zijn verzoek succesvol is afgehandeld. Wanneer onverhoopt blijkt dat er iets niet helemaal goed is in het verzoek, wijst de webservice het verzoek af en wordt de dataleverancier in het antwoord duidelijk gemaakt wat de reden is van afwijzing. Om gegevens van grondwatermonitoringputten te kunnen aanbieden, moet een dataleverancier over een eigen applicatie beschikken die geschikt is gemaakt om de service te kunnen gebruiken. Niet iedere organisatie mag gegevens aan de BRO aanbieden. Een organisatie moet zich eerst als dataleverancier bij de BRO hebben laten registreren en dat gebeurt voor een bepaald type registratieobject. Om grondwatermonitoringputten aan te mogen bieden moet een organisatie zich als dataleverancier van grondwatermonitoringputten hebben laten registreren bij de BRO. 2.2 Eén verzoek, één brondocument Het kan voorkomen dat een dataleverancier gegevens van een heleboel grondwatermonitoringputten wil aanbieden, maar dat kan niet in een verzoek. Een innameverzoek gaat altijd over één object, één grondwatermonitoringput. Wanneer een dataleverancier gegevens van tien grondwatermonitoringputten wil aanbieden, dient hij tien innameverzoeken in. In de praktijk zal de dataleverancier daar weinig van merken. De verwerking van een innameverzoek gaat zo snel dat de afhandeling van tien verzoeken weinig meer tijd vergt dan de afhandeling van een. Pagina 8 van 30

9 De gegevens van de grondwatermonitoringput die in een innameverzoek worden aangeboden vormen een geheel en dat heet in de taal van de BRO een brondocument. Een brondocument bevat alle gegevens die de dataleverancier in een bepaald verzoek van een grondwatermonitoringput moet en mag aanbieden. 2.3 Vier typen innameverzoek Niet alle innameverzoeken hebben hetzelfde doel. Het maakt verschil of de dataleverancier gegevens wil aanbieden van een object dat nog niet in de registratie ondergrond bestaat, of van een object dat al wel bestaat. Met de innamewebservice kan een dataleverancier verschillende typen verzoeken indienen. In het geval van de grondwatermonitoringput worden vier typen innameverzoeken onderscheiden en bij ieder type hoort een bepaald type brondocument. 1. Registratieverzoek Een verzoek waarin de gegevens worden aangeboden van een object dat nog niet in de BRO is geregistreerd. Het bijbehorende brondocument heet registratiedocument. 2. Aanvullingsverzoek Een verzoek waarin gegevens worden aangeboden van een object dat al in de BRO geregistreerd is, met het doel die toe te voegen. Het bijbehorende brondocument heet aanvullingsdocument. 3. Beëindigingsverzoek Een verzoek waarin gegevens worden aangeboden van een object dat al in de BRO geregistreerd is, met het doel het geheel aan gegevens te completeren en het aanvullen te beëindigen. Het bijbehorende brondocument heet beëindigingsdocument. 4. Correctieverzoek Een verzoek waarin gegevens worden aangeboden van een object dat al in de BRO geregistreerd is, met het doel onjuiste gegevens te verbeteren. Het bijbehorende brondocument heet correctiedocument. De mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen is op dit moment buiten scope. Men zou zich kunnen afvragen of er ook een verzoek bestaat alle gegevens van een registratieobject te verwijderen. Het antwoord daarop is dat dit niet via een webservice kan. De registerbeheerder beslist of de gegevens van een Pagina 9 van 30

10 registratieobject verwijderd kunnen worden en daar gaat altijd een onderzoek aan vooraf. Bovendien zullen nooit alle gegevens uit de registratie verwijderd worden. Overigens is de procedure die de registerbeheerder daarbij moet volgen op dit moment nog niet uitgewerkt. 2.4 Kwaliteitsregime De basisregistratie ondergrond stelt stringente eisen aan de gegevens van registratieobjecten. Er zijn echter veel gegevens die vóór de datum waarop de wet-bro in werking is getreden zijn verzameld en die veelal niet aan deze stringente eisen voldoen. Omdat die gegevens wel waardevol zijn, heeft de wetgever besloten dat de basisregistratie ook die gegevens moet bevatten. Zodoende kent de BRO twee kwaliteitsregimes voor registratieobjecten: 1.het eerste is het kwaliteitsregime waarbij een registratieobject aan de meest stringente eisen voldoet: IMBRO; 2.het tweede is het kwaliteitsregime waarbij een registratieobject (daterend van vóór de inwerkingtreding van de wet) aan minder stringente eisen voldoet: IMBRO/A. De objecten die zich naar de stringente regels voegen, zijn te herleiden tot een brondocument dat in IMBRO is aangeleverd, en de tweede vorm tot een brondocument dat in IMBRO/A is aangeleverd. Om aansluiting op de BRO te vergemakkelijken is een periode van transitie voorzien. In de periode van transitie is de aanlevering van brondocumenten in IMBRO en IMBRO/A toegestaan zonder dat er eisen worden gesteld ten aanzien van de datum waarop de gegevens zijn geproduceerd. Ingangsdatum en duur van de periode van transitie zijn nog niet bepaald en zullen per registratieobject kunnen verschillen omdat niet alle objecten op hetzelfde moment onder de wet gaan vallen. Naar verwachting zal de transitie beginnen voordat de wet voor het registratieobject van kracht wordt en duren tot ruim na die datum. Na afloop van de transitieperiode gelden aanvullende regels; het criterium is daarbij de datum waarop de gegevens zijn geproduceerd 1. Voor de pilot is alleen het aanleveren van brondocumenten in IMBRO/A in scope. 1 De precieze regels moeten nog worden uitgewerkt. Pagina 10 van 30

11 3 Verwerking van een innameverzoek 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk vertelt hoe de verwerking van een innameverzoek globaal verloopt en hoe de verschillende innameverzoeken en de antwoorden die de BRO daarop kan geven zijn opgebouwd. Een innameverzoek en de antwoorden van de BRO worden berichten genoemd. Er zijn vier verschillende typen innameverzoek. De verwerking van drie van de vier, het registratie- het aanvullings- en het beëindigingsverzoek verlopen op dezelfde wijze en geheel automatisch. De verwerking van het vierde type, het correctieverzoek, verloopt niet geheel automatisch. Bij correctieverzoeken wordt de procesgang onderbroken om de registratiebeheerder in persoon te kunnen laten beoordelen of het verzoek zonder problemen kan worden doorgevoerd. De reden is dat het veranderen van gegevens die al geregistreerd zijn allerlei oorzaken en consequenties kan hebben en de registratiebeheerder moet beoordelen of alles goed gaat. Omdat de mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen op dit moment buiten scope is, wordt de verwerking van een correctieverzoek niet verder uitgewerkt. Het brondocument is het belangrijkste element van een innameverzoek. De dataleverancier moet aangeven wat voor type brondocument hij wil aanbieden en onder welk kwaliteitsregime het brondocument valt, IMBRO of IMBRO/A. 3.2 Geheel automatische verwerking van een innameverzoek De verwerking van een registratie-, aanvullings- of beëindigingsverzoek volgt een vaste opeenvolging van stappen. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De dataleverancier doet vanuit zijn systeem een innameverzoek met daarin een brondocument als belangrijkste onderdeel. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. O Wanneer de toegang wordt geweigerd, ontvangt het systeem van de dataleverancier daarvan een melding. 3. Wanneer het systeem van de dataleverancier toegang tot het systeem van de BRO heeft gekregen, wordt het verzoek door de BRO in ontvangst genomen en begint Pagina 11 van 30

12 de controle van het verzoek. Dat betekent vooral dat gecontroleerd wordt of het brondocument aan de gestelde eisen voldoet. O Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt het systeem van de dataleverancier daarvan bericht. 4. Wanneer de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt het verzoek door de BRO geaccepteerd. De aangeboden gegevens worden met de gegevens die de BRO zelf genereert vastgelegd. Het BRO-systeem stuurt het systeem van de dataleverancier bericht dat het verzoek is verwerkt. Het brondocument is dan opgenomen in het register brondocumenten ondergrond en de gegevens zijn eruit gehaald en in de registratie ondergrond vastgelegd. De gegevens zijn dan beschikbaar voor alle data-afnemers. De stappen en de bijbehorende berichten worden in het onderstaande plaatje uitgebeeld, waarbij registratie als voorbeeld is genomen. Figuur 2: Verwerking van een registratieverzoek Pagina 12 van 30

13 3.3 De berichten bij registratie van een object Het registratieverzoek Het registratiedocument bevat de gegevens die een nieuwe grondwatermonitoringput beschrijven. De precieze definitie van de gegevens staat in de catalogus. Het registratiedocument heeft altijd dezelfde opbouw en in bijlage B wordt een UMLmodel van het registratiedocument gegeven. Hoe het model gelezen moet worden staat ook in de catalogus. Het kwaliteitsregime bepaalt welke waarden de gegevens kunnen hebben, en de BRO moet weten onder welk regime een brondocument valt om de juiste controles te kunnen uitvoeren Om communicatie over het verzoek mogelijk te maken, moet de dataleverancier het verzoek een eigen identificatie meegeven en dat wordt uw transactiekenmerk genoemd. Het transactiekenmerk kan nodig zijn als er iets mis is gegaan en de dataleverancier daarover contact zoekt met de servicedesk Bericht van weigering Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt het systeem van de data-afnemer daarvan melding. De toegangscontrole bestaat uit twee stappen: Het systeem van de BRO controleert of de dataleverancier daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Hiervoor gebruikt de dataleverancier een soort van digitaal paspoort, het PKI-overheidscertificaat. Het systeem van de BRO controleert of de dataleverancier al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de innamewebservice voor grondwatermonitoringput. Pagina 13 van 30

14 3.3.3 Bericht van afwijzing Het belangrijkste onderdeel van het bericht van afwijzing is de reden van afwijzing, de Foutmelding. In de verwerking van een registratieverzoek is een aantal controles ingebouwd dat vier aspecten dekt. Er wordt een technische controle uitgevoerd onder meer om te bepalen of het verzoek de juiste opbouw heeft. Vervolgens wordt gecontroleerd of de twee gegevens die de dataleverancier met het brondocument heeft meegegeven aan de gestelde eisen voldoen. Daarna wordt gecontroleerd of de dataleverancier een volmacht nodig heeft en of die daadwerkelijk is verkregen, en ten slotte wordt beoordeeld of de gegevens in het registratiedocument aan de gestelde eisen voldoen. Foutmeldingen die op technische fouten betrekking hebben zijn alleen bedoeld voor programmeurs en worden uitgebreid behandeld in de koppelvlakbeschrijving. Fouten in de gegevens die de dataleverancier heeft meegegeven in het verzoek of in het registratiedocument kunnen juist ook voor hem van belang zijn. In zo n foutmelding wordt van iedere fout opgenomen - bij welk gegeven de fout is geconstateerd - wat eventueel de waarde van het gegeven is - wat de fout is - Het bericht bevat verder het tijdstip van afwijzing en een verwijzing naar het verzoek. Bij ontvangst van het registratieverzoek kent de BRO een eigen kenmerk toe om de verwerking van het verzoek goed te kunnen volgen. Dit zgn. BRO-transactiekenmerk wordt met een aantal gegevens die uit het registratiedocument afkomstig zijn in het bericht opgenomen. Pagina 14 van 30

15 3.3.4 Bericht van verwerking Het bericht van verwerking bevat zeven gegevens. Twee daarvan komen niet voor in het bericht van afwijzing. Dat zijn het BRO-ID en het tijdstip waarop het verzoek is verwerkt en het object is geregistreerd. Het BRO-ID is het belangrijkste gegeven in het bericht omdat het na registratie in het formele berichtenverkeer moet worden gebruikt om het object te identificeren. 3.4 De berichten bij aanvulling Het aanvullingsverzoek Gedurende de periode waarin een grondwatermonitoringput in gebruik is kunnen kenmerken veranderen. Zo n verandering kan van administratieve aard zijn, bijvoorbeeld als het eigendom van een grondwatermonitoringput overgaat op een andere partij, of van meer materiële aard. bijvoorbeeld als de lengte van een monitoringsbuis verandert omdat die moet worden ingekort. Deze veranderingen worden via een aanvullingsverzoek doorgegeven aan de BRO. Een aanvulllingsdocument bevat de nieuwe gegevens van een al geregistreerde grondwatermonitoringput. In overleg met bronhouders en partijen die het onderhoud van grondwatermonitoringputten uitvoeren, is vastgesteld welke Pagina 15 van 30

16 veranderingen van belang zijn voor gebruikers van de BRO, en welke gegevens daar precies bij horen. Dat heeft geresulteerd in tien verschillende aanvullingsverzoeken, met ieder een eigen brondocument. De tien verzoeken betreffen: Verandering van eigenaar Nieuwe bepaling van de positie van het maaiveld Verandering van de beschermconstructie Verandering van de status monitoringbuis Verandering van de onderhoudende instantie Verandering van de lengte van een monitoringbuis Verandering van de beschermconstructie en van de lengte van een monitoringbuis Reparatie van een monitoringbuis Nieuwe bepaling van de verticale posities van de put Nieuwe bepaling van de verticale posities van een buis De inhoud van ieder van de tien aanvullingsdocumenten is in bijlage B uitgewerkt in een UML-model. Het kwaliteitsregime bepaalt welke waarden de gegevens in het aanvullingsdocument kunnen hebben, en de BRO moet weten onder welk regime een brondocument valt om de juiste controles te kunnen uitvoeren Ook bij aanvulling moet de dataleverancier het verzoek een eigen identificatie meegeven om communicatie over het verzoek mogelijk te maken Bericht van weigering De toegangscontrole voor een aanvullingsverzoek is hetzelfde als voor een registratieverzoek. Zie voor de details hoofdstuk Bericht van afwijzing Pagina 16 van 30

17 Het bericht van afwijzing heeft dezelfde opbouw als bij een registratieverzoek. Het enige verschil is dat het BRO-ID wordt vermeld in plaats van het object-id bronhouder. Dat is namelijk de aanduiding die ter identificatie van het object in het aanvullingsdocument moet worden gebruikt. Voor het aanvullingsverzoek zijn naast de controles die voor een registratieverzoek worden uitgevoerd, extra controles nodig. Die controles hebben tot doel vast te stellen of de aangeboden gegevens overeen komen met wat op basis van de inhoud van de registratie ondergrond mag worden verwacht. Deze staan beschreven in bijlage B2. Ook controleert de BRO of de dataleverancier wel als de leverancier van het specifieke object is geregistreerd Bericht van verwerking Het bericht van verwerking van een aanvullingsverzoek lijkt sterk op dat van een registratieverzoek, Het enige gegeven dat bij aanvulling niet wordt meegegeven is het object-id bronhouder. Verder heeft het tijdstip van verwerking een andere invulling, omdat het hier om het tijdstip van aanvulling gaat. 3.5 De berichten bij beëindiging Het beëindigingsverzoek Het beëindigingsdocument bevat de datum waarop de grondwatermonitoringput is opgeruimd. Het document heeft altijd dezelfde opbouw en het UML-model is in bijlage B Pagina 17 van 30

18 opgenomen. Wanneer er geen onjuiste gegevens in de registratie staan, is dit het laatste verzoek dat kan worden ingediend. Het kwaliteitsregime bepaalt welke waarde de gegevens in het beëindigingsdocument kunnen hebben, en de BRO moet weten onder welk regime een brondocument valt om de juiste controles te kunnen uitvoeren. Deze controle is nog niet geïmplementeerd in de software die in de pilot wordt gebruikt. Ook bij beëindiging moet de dataleverancier het verzoek een eigen identificatie meegeven om communicatie over het verzoek mogelijk te maken Toegang geweigerd De toegangscontrole voor een beëindigingsverzoek is hetzelfde als bij de andere twee verzoeken Bericht van afwijzing Het bericht van afwijzing van een beëindigingsverzoek heeft dezelfde opbouw als bij een aanvullingsverzoek, en de controles zijn naar hun aard ook hetzelfde Bericht van verwerking Het bericht van verwerking van een beëindigingsverzoek is bijna hetzelfde als bij een aanvullingsverzoek. Het enige verschil is dat het tijdstip van verwerking een andere invulling heeft, omdat het hier gaat om het tijdstip waarop de registratie van de grondwatermonitoringput is voltooid. 3.6 De verwerking van een correctieverzoek In de pilot is de correctie van grondwatermonitoringputten buiten scope. Pagina 18 van 30

19 Bijlage A: Specificatie van de berichtgegevens De opbouw van de berichten die bij inname worden uitgewisseld is besproken in hoofdstuk 3. De gegevens die daarin zijn genoemd worden in dit hoofdstuk gespecificeerd. De brondocumenten worden toegelicht in bijlage B. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein Type Opbouw Toelichting BRO-ID De identificatie van een object dat in de registratie ondergrond is opgenomen. Berichtafhankelijk Registratieobjectcode Code GMWNNNNNNNNNNNN De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein BRO-transactiekenmerk Het kenmerk dat de BRO bij ontvangst van een verzoek toekent om de transactie te identificeren. Berichtafhankelijk Tekst Maximale lengte 200 Toelichting De basisregistratie ondergrond kent het kenmerk automatisch toe. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit 1 Domein Type Opbouw bronhouder De identificatie die het bestuursorgaan dat bronhouder is van de gegevens in het brondocument, als onderneming in het Handelsregister heeft. KvK-nummer Code NNNNNNNN Pagina 19 van 30

20 Naam attribuut Definitie Kardinaliteit 1 Domein Type Toelichting kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens in het brondocument voldoen. Kwaliteitsregime Codelijst Het gegeven wordt door de dataleverancier in ieder verzoek meegegeven. In de catalogus is uitgewerkt wat dit voor de gegevens in een brondocument betekent. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein object-id bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden voordat het was geregistreerd in de basisregistratie ondergrond. Berichtafhankelijk Tekst Maximale lengte 200 Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein Toelichting tijdstip aanvulling (additiontime) De datum en het tijdstip waarop een aanvullingsverzoek is verwerkt. Berichtafhankelijk DatumTijd De basisregistratie ondergrond legt automatisch de waarde van de laatste aanvulling bij het object vast. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein tijdstip afwijzing De datum en het tijdstip waarop een innameverzoek is afgewezen. Berichtafhankelijk DatumTijd Pagina 20 van 30

21 Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein Toelichting tijdstip registratie object (objectregistrationtime) De datum en het tijdstip waarop een registratieverzoek is verwerkt. Berichtafhankelijk DatumTijd De basisregistratie ondergrond kent automatisch de juiste waarde aan het object toe. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit Domein Toelichting tijdstip voltooiing registratie (registrationcompletiont ime) De datum en het tijdstip waarop een beëindigingsverzoek is verwerkt. Berichtafhankelijk DatumTijd Met de verwerking van een beëindigingsverzoek is de registratie van een object voltooid. De basisregistratie ondergrond kent automatisch de juiste waarde aan het object toe. Naam attribuut Definitie Kardinaliteit 1 Domein uw transactiekenmerk Een kenmerk dat de dataleverancier met een brondocument meegeeft om een innameverzoek te identificeren. Tekst Maximale lengte 200 Pagina 21 van 30

22 Bijlage B: Specificatie van brondocumenten In deze bijlage zijn de UML-diagrammen van de brondocumenten die bij de verschillende typen transacties horen opgenomen. Voor meer informatie over de gegevens in de brondocumenten wordt verwezen naar de catalogus. B1: Het registratiedocument Het registratiedocument bevat de gegevens die aangeleverd worden bij registratie van een nieuwe grondwatermonitoringput. De gegevens staan beschreven in de catalogus, de volgorde van de attributen komt overeen met het domeinmodel dat is opgenomen in de gegevensdefinitie. Pagina 22 van 30

23 class RD-GMW «Registratieobject» Grondwatermonitoringsput bronhouder: KvK-nummer object-id bronhouder: Tekst200 kader aanlevering: KaderAanlevering historische naam: Tekst200 [0..1] kwaliteitsnorm inrichting: KwaliteitsnormInrichting zoutwachter: IndicatieJaNee initiële functie: InitiëleFunctie datum ingericht: Datum datum opgeruimd: Datum [0..1] eigenaar: KvK-nummer beschermconstructie: TypeBeschermconstructie onderhoudende instantie: KvK-nummer [0..1] heeft bestaat uit heeft heeft 1 1 Aangeleverde locatie locatie: Coördinatenpaar referentiestelsel: HorizontaalReferentiestelsel methode locatiebepaling: MethodeLocatiebepaling uitvoerder locatiebepaling: KvK-nummer [0..1] Aangeleverde verticale positie lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt verschuiving: Getalswaarde3.3 verticale positie maaiveld: Getalswaarde3.3 verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] 0..* Zoutwachter volgnummer: Nummer3 heeft 1..* Elektrodenpaar volgnummer: Nummer3 meetpositie: Getalswaarde3.3 elektrodeafstand: Getalswaarde3 type aanvulling: TypeAanvulling 1..* Monitoringbuis buisnummer: Nummer3 type: TypeMonitoringbuis drukdop: IndicatieJaNee volledig beschreven: IndicatieJaNee status: StatusBuis lengte: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant: Getalswaarde3.3 methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] Filter bestaat uit materiaal: TypeMateriaal interne diameter: Getalswaarde4 verticale positie bovenkant: Getalswaarde3.3 verticale positie onderkant: Getalswaarde3.3 1 bestaat uit 0..* Ander buisdeel type: TypeAnderBuisdeel materiaal: TypeMateriaal interne diameter: Getalswaarde4 verticale positie bovenkant: Getalswaarde3.3 verticale positie onderkant: Getalswaarde3.3

24 B2: Het aanvullingsdocument Er zijn voor de grondwatermonitoringput 10 aanvullingsdocumenten gedefinieerd, waarvan in deze bijlage de UML-diagrammen zijn opgenomen. Het aanvuldocument bevat twee typen gegevens: de gegevens die nodig zijn voor identificatie of validatie, en de gegevens die daadwerkelijk in de registratie moeten worden opgenomen. Bij elk aanvullingsdocument wordt het attribuut begin geldigheid meegegeven. De datum die als waarde aan dit attribuut wordt meegegeven is van toepassing op alle attributen die in de aanvulling worden gewijzigd. Deze datum wordt bij de gewijzigde attributen opgeslagen in de registratie ondergrond. Het aanvuldocument kent een vaste opbouw: eerst worden het BRO-ID, de bronhouder en het begin geldigheid genoemd. Deze drie attributen zijn onderdeel van elk aanvullingsdocument. Vervolgens komen de eventuele andere gegevens die voor identificatie en validatie nodig zijn en ten slotte komen de gegevens die met ingang van de datum begin geldigheid een nieuwe waarde moeten krijgen. Voor alle aanvullingen geldt dat ze alleen betrekking kunnen hebben op gegevens die bij registratie zijn aangeleverd; er kan bijvoorbeeld geen aanvulling gedaan worden op monitoringbuizen die niet in de registratie zijn opgenomen. Bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld de kardinaliteit) van een gegeven in een aanvulling kunnen afwijken van de gegevensdefinitie. Als voor een aanvuldocument specifieke regels gelden dan worden deze bij het UML-diagram vermeld. Pagina 24 van 30

25 AD-GMW-beschermconstructie class AD-GMW-beschermconstructie AD-GMW-beschermconstructie BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum «nieuwe gegevens» beschermconstructie: TypeBeschermconstructie AD-GMW-buisstatus class AD-GMW-buisstatus AD-GMW-buisstatus BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum buisnummer: Nummer3 «veranderde gegevens» status: StatusBuis Regels De waarde van het attribuut status in het aanvuldocument moet anders zijn dan de actuele waarde in de registratie. Als de actuele waarde van de status in de registratie ondergrond buitengebruikgesteld is, dan mag de status niet aangevuld worden AD-GMW-eigenaar class AD-GMW-eigenaar AD-GMW-eigenaar BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum «veranderde gegevens» eigenaar: KvK-nummer Pagina 25 van 30

26 Regels De waarde van het attribuut eigenaar in het aanvuldocument moet anders zijn dan de actuele waarde in de registratie. AD-GMW-onderhoudende instantie class AD-GMW-onderhoudende instantie AD-GMW-onderhoudende instantie BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum «veranderde gegevens» onderhoudende instantie: KvK-nummer Regels De waarde van het attribuut onderhoudende instantie in het aanvuldocument moet anders zijn dan de actuele waarde in de registratie. AD-GMW-maaiveld class AD-GMW-maaiveld AD-GMW-maaiveld BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak «nieuwe gegevens» verticale positie maaiveld: Getalswaarde3.3 methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] Regels Als het attribuut uitvoerder verticale positiebepaling een waarde heeft in de registratie ondergrond, dan is het aanleveren van een waarde voor dit attribuut verplicht. Pagina 26 van 30

27 AD-GMW-buislengte class AD-GMW-buislengte AD-GMW-buislengte BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum buisnummer: Nummer3 volledig beschreven: IndicatieJaNee lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt «nieuwe gegevens» lengte: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant buis: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 1: Getalswaarde3.3 [0..1] methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] Regels: Als het attribuut uitvoerder verticale positiebepaling een waarde heeft in de registratie ondergrond, dan is het aanleveren van een waarde voor dit attribuut verplicht. AD-GMW-beschermconstructie en buislengte class AD-GMW-beschermconstructie en buislengte AD-GMW-beschermconstructie en buislengte BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum buisnummer: Nummer3 volledig beschreven: IndicatieJaNee lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt «nieuwe gegevens» beschermconstructie: TypeBeschermconstructie lengte: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant buis: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 1: Getalswaarde3.3 [0..1] methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] Regels Als het attribuut uitvoerder verticale positiebepaling een waarde heeft in de registratie ondergrond, dan is het aanleveren van een waarde voor dit attribuut verplicht. De aangeleverde verticale positie bovenkant buis is gelijk aan de aangeleverde positie stijgbuisdeel 1 Pagina 27 van 30

28 AD-GMW-putpositie class AD-GMW-putpositie AD-GMW-putpositie BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt «nieuwe gegevens» verticale positie maaiveld: Getalswaarde3.3 methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] 1..* buisnummer: Nummer3 volledig beschreven: IndicatieJaNee Buispositie «nieuwe gegevens» verticale positie bovenkant buis: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant filter: Getalswaarde3.3 verticale positie onderkant filter: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 1: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant stijgbuisdeel 1: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 2: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant stijgbuisdeel 2: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 3: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant stijgbuisdeel 3: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant zandvang: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant zandvang: Getalswaarde3.3 [0..1] Regels Elke aangeleverde verticale positie wijkt af van de actuele verticale positie, óf elke aangeleverde positie is gelijk aan de actuele positie. Als het attribuut uitvoerder verticale positiebepaling een waarde heeft in de registratie ondergrond, dan is het aanleveren van een waarde voor dit attribuut verplicht. Pagina 28 van 30

29 AD-GMW-buispositie class AD-GMW-buispositie AD-GMW-buispositie BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum buisnummer: Nummer3 volledig beschreven: IndicatieJaNee lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt «nieuwe gegevens» verticale positie bovenkant buis: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant filter: Getalswaarde3.3 verticale positie onderkant filter: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 1: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant stijgbuisdeel 1: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 2: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant stijgbuisdeel 2: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant stijgbuisdeel 3: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant stijgbuisdeel 3: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie bovenkant zandvang: Getalswaarde3.3 [0..1] verticale positie onderkant zandvang: Getalswaarde3.3 [0..1] methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] Regels Elke aangeleverde verticale positie wijkt af van de actuele verticale positie, óf elke aangeleverde positie is gelijk aan de actuele positie. Als het attribuut uitvoerder verticale positiebepaling een waarde heeft in de registratie ondergrond, dan is het aanleveren van een een waarde voor dit attribuut verplicht. AD-GMW-buisreparatie class AD-GMW-buisreparatie AD-GMW-buisreparatie BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer begin geldigheid: Datum buisnummer: Nummer3 volledig beschreven: IndicatieJaNee lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt «nieuwe gegevens» verticale positie bovenkant buis: Getalswaarde3.3 verticale positie bovenkant ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde3.3 verticale positie onderkant ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde3.3 materiaal: TypeMateriaal interne diameter ingeplaatste stijgbuis: Getalswaarde4 methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling uitvoerder verticale positiebepaling: KvK-nummer [0..1] Regels De verticale positie bovenkant buis is gelijk aan of bevindt zich boven de actuele verticale positie bovenkant buis. Pagina 29 van 30

30 De waarde van de verticale positie onderkant ingeplaatste stijgbuis is gelijk aan de waarde van de verticale positie bovenkant filter. Als het attribuut uitvoerder verticale positiebepaling een waarde heeft in de registratie ondergrond, dan is het aanleveren van een een waarde voor dit attribuut verplicht. De waarde van het attribuut volledig beschreven moet Ja zijn. B3: Het beëindigingsdocument class BD-GMW BD-GMW BRO-ID: Registratieobjectcode bronhouder: KvK-nummer datum opgeruimd: Datum Regels De datum opgeruimd ligt na de laatste datum begin geldigheid van attributen met geschiedenis Pagina 30 van 30

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 30 november 2015 Versie November 2015 BRO-Handreiking conversie Van GEF-CPT

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Datum 19 augustus 2015 Status 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer BRO Architectuur Versienummer 0.8 Datum 27 februari 2013 Status Concept Disclaimer Dit document betreft een concept versie van de BRO Architectuur en is als zodanig aan verandering onderhevig. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene Catalogus Datum 30 augustus 2012 Status Concept Colofon Bestuurskern

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl BGT beheer Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie Agenda Onze BGT software Meten / inwinnen Muteren in NedBGT en mutatieleveringen aan het SVB-BGT

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum bij hun gemeente op 3 september

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn IMBRO

Praktijkrichtlijn IMBRO Praktijkrichtlijn IMBRO Auteur : TNO / Alterra Datum : 25 november 2009 versie : 1.0 Status : definitief IMBRO Informatiemodel Bodem en Ondergrond REVISIE HISTORIE Datum Versie Beschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2014 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2014 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beheeradvies BasisRegistratie (BRS)

Beheeradvies BasisRegistratie (BRS) Beheeradvies BasisRegistratie (BRS) KONDAR 1 VOORwoord Veel gemeenten in Nederland werken met een midofficesysteem. Lang niet altijd draait dit systeem zoals de gemeente het zou willen. Middels dit document

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Handleiding E-Accello. Versie 1.0

Handleiding E-Accello. Versie 1.0 Handleiding E-Accello Versie 1.0 Augustus 2015 1 Inleiding Met E-Accello krijgt u inzicht in uw lopende aanvragen en kunt u per aanvraag volgen in welk stadium deze zich bevindt. Daarnaast kunt u documenten

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe? Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO 9 november 2011 Waarom de ondergrond en voor wie? www.grondwaterstandinutrecht.nl

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen 6.1 In deze bijlage staan de foutmeldingen (retourberichten) uit de transport- en berichtbeveiligingslaag. Niet alle foutmeldingen behoeven voor te komen. Dit wordt per berichtenstroom bepaald (zie ook

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen

Werkelijkheid. Vindbaar maken. vastleggen Werkelijkheid Real-life dingen, locaties,... Real-life events domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/perceel/102412839 domein/id/?/.. http://brk.kadaster.nl/id/gebeurtenis/3940128 Begrippenkader NORA

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Inleiding In de expertgroep informatiemodellen van 14 februari jl. is besloten bestemmingsplannen op te nemen in het RSGB. Het InformatieModel

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 05-11-2010 0.0.1 Initiële versie S. Jansen 16-11-2010

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland Definitief

KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland Definitief Use case Actuele status KUC053 Registreren verhuizing vanuit Nederland Definitief Versiehistorie Datum KTC Versie KUC Versie Omschrijving Auteur 9-2-2011 0.0.1 0.2.1 Initiele versie P. Adams 21-3-2011

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Release notes behorend bij de Nederlandse taxonomie versie 9.0 ten behoeve van de aanlevering van statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur:

Nadere informatie

NAAM: BAG-GBA WERKGROEP VERSIE: 1.2 DATUM: 14-10-2009. Begeleidend schrijven voor de StUF regiegroep bij de koppelvlakspecificatie BAG-GBA

NAAM: BAG-GBA WERKGROEP VERSIE: 1.2 DATUM: 14-10-2009. Begeleidend schrijven voor de StUF regiegroep bij de koppelvlakspecificatie BAG-GBA NAAM: BAG-GBA WERKGROEP VERSIE: 1.2 DATUM: 14-10-2009 Begeleidend schrijven voor de StUF regiegroep bij de koppelvlakspecificatie BAG-GBA Inhoudsopgave Revisies... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Doel van het

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

KUC071 Uitgifte reisdocument

KUC071 Uitgifte reisdocument KUC071 Uitgifte reisdocument Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 18-11-2010 0.0.1 Intiële versie M. Schnetz 23-11-2010 0.0.2 Opmerkingen E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 UPLOAD FACILITEIT NSE 2015 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum bij hun gemeente op 14 mei 2014

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 december 2013 1 BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 Nederlandse Ondergrondgegevens TNO, Geologische Dienst Nederland = beheerder Nederlandse ondergrondgegevens Diverse gegevens zoals: Gesteentemonsters

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie 2011 versie april 2011

Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie 2011 versie april 2011 Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie versie april Doel: Het op een eenvoudige en eenduidige wijze invullen van de gegevens in de detailstaat

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie